Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 673

Rīgā 2021. gada 5. oktobrī (prot. Nr. 66 20. §)
Valsts atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai liellopu audzēšanas nozarē
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
5. panta ceturto un septīto daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts atbalstu Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai liellopu audzēšanas nozarē (turpmāk – atbalsts).

2. Atbalstu piešķirr par neiegūtajiem ieņēmumiem.

3. Atbalsta kopējais apmērs ir 1 710 000 euro.

4. Atbalstu piešķir, administrē un uzrauga Lauku atbalsta dienests (turpmāk – dienests).

5. Atbalstu piešķir liellopu audzētājiem, kas reģistrēti vienotajā zemkopības nozares informācijas sistēmā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par vienoto zemkopības nozares informācijas sistēmu (turpmāk – atbalsta pretendents) un kas atbilst Komisijas 2014. gada 25. jūnija Regulas (ES) Nr. 702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu (turpmāk – Komisijas regula Nr. 702/2014), 1. pielikuma 2. pantā noteiktajai sīka (mikro), maza vai vidēja uzņēmuma definīcijai vai Komisijas regulas Nr. 702/2014 2. panta 26. punktā noteiktajai liela uzņēmuma definīcijai.

6. Šo noteikumu izpratnē saistītās personas ir personas, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 702/2014 1. pielikuma 3. panta 3. punktā noteiktajai definīcijai.

7. Atbalstu nepiešķir:

7.1. liellopu audzētājam, kas jau 2019. gada 31. decembrī bija un atbalsta piešķiršanas brīdī ir uzskatāms par nonākušu grūtībās atbilstoši Komisijas regulas Nr. 702/2014 2. panta 14. punktā noteiktajai definīcijai un kas atbilst Komisijas regulas Nr. 702/2014 1. pielikuma 2. pantā noteiktajai vidēja uzņēmuma definīcijai vai Komisijas regulas Nr. 702/2014 2. panta 26. punktā noteiktajai liela uzņēmuma definīcijai;

7.2. liellopu audzētājam, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 702/2014 1. pielikuma 2. pantā noteiktajai sīka (mikro) vai maza uzņēmuma definīcijai un šādām pazīmēm:

7.2.1. tas jau 2019. gada 31. decembrī bija nonācis grūtībās atbilstoši Komisijas regulas Nr. 702/2014 2. panta 14. punktā minētajai definīcijai;

7.2.2. tam atbalsta piešķiršanas brīdī ir ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta, tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ir pasludināts maksātnespējas process, vai tas ir saņēmis glābšanas atbalstu un nav atmaksājis aizdevumu vai ir atsaucis garantiju, vai tas ir saņēmis pārstrukturēšanas atbalstu un uz to attiecas pārstrukturēšanas plāns;

7.3. personai, uz kuru attiecas Komisijas regulas Nr. 702/2014 1. panta 5. punktā noteiktais Eiropas Komisijas līdzekļu atgūšanas rīkojums.

8. Atbalstu piešķir, nepārsniedzot Komisijas 2020. gada 19. marta paziņojuma "Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā" (C(2020)1863) (turpmāk – pagaidu regulējums) 23. punkta "a" apakšpunktā noteikto kopējo ierobežota apjoma atbalsta apmēru – 225 000 euro saistīto personu grupai. 

9. Atbalsta pretendents, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi un lauksaimniecības produktu primāro ražošanu, grāmatvedības uzskaitē nodala katru no šīm darbībām, ievērojot atbalsta maksimālo intensitāti un atbalsta apmēru. Kopējais ierobežotā apjoma atbalsta apmērs nepārsniedz 1 800 000 euro saistīto personu grupai.

10. Atbalstu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām nevar apvienot ar citu atbalstu.

11. Ja ir pārkāptas šo noteikumu prasības, atbalsta saņēmējs atmaksā dienestam visu atbilstoši šiem noteikumiem nelikumīgi saņemto atbalstu saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV un V nodaļas nosacījumiem.

12. Atbalsta saņēmējs apņemas nepārtraukt darbību attiecīgajā nozarē vismaz trīs mēnešus pēc atbalsta saņemšanas. Ja atbalsta saņēmējs minētajā laikā pārtrauc darbību attiecīgajā nozarē, dienests atgūst izmaksāto atbalstu. Atbalstu neatgūst, ja:

12.1. atgūstamā summa par vienu atbalsta iesniegumu nepārsniedz 100 euro un šo summu nav iespējams ieturēt no nākamajiem atbalsta maksājumiem atbalsta saņēmējam;

12.2. darbība pārtraukta nepārvaramas varas dēļ.

13. Dienests lēmumu par atbalsta piešķiršanu pieņem līdz 2021. gada 23. decembrim un atbalstu izmaksā līdz 2021. gada 31. decembrim. Lēmuma pieņemšanas diena uzskatāma par atbalsta piešķiršanas dienu.

14. Dienests datus par izmaksāto atbalstu glabā 10 gadus no pēdējā atbalsta piešķiršanas dienas, bet atbalsta saņēmējs datus par izmaksāto atbalstu glabā 10 gadus no atbalsta piešķiršanas dienas.

15. Dienests informāciju par piešķirto atbalstu publicē, ievērojot pagaidu regulējumā publicitātes pasākumiem noteiktās prasības, atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā publicē informāciju par sniegto komercdarbības atbalstu un piešķir un anulē elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības.

16. Atbalstu piešķir par gaļas šķirņu vai šādu šķirņu krustojumā iegūtu liellopu, tostarp teli, un piena šķirņu vai kombinētās piena–gaļas šķirnes vīriešu kārtas liellopu, kas izaudzēts saimniecībā un laikposmā no 2020. gada oktobra līdz decembrim vai laikposmā no 2021. gada janvāra līdz martam pārvietots no audzētāja ganāmpulka, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

16.1. liellops ir reģistrēts un apzīmēts, un par to ir sniegta informācija atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu un reģistrēšanu;

16.2. pārvietošanas brīdī liellopa vecums ir sasniedzis vismaz sešus mēnešus un līdz pārvietošanas dienai liellops ir atradies atbalsta pretendenta saimniecībā vismaz no triju mēnešu vecuma vai tajā ir noturēts vismaz sešus mēnešus. Par pārvietošanas dienu uzskatāma diena, kad atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu un reģistrēšanu liellops ir pārvietots no audzētāja ganāmpulka uz citu ganāmpulku vai kautuvi vai izvests no valsts.

17. Par vienu lauksaimniecības dzīvnieku piemēro šādas atbalsta likmes:

17.1. laikposmā no 2020. gada oktobra līdz decembrim:

17.1.1. 32,03 euro par gaļas šķirnes vai šādu šķirņu krustojumā iegūtu liellopu, tostarp teli, no 6 līdz 11 mēnešu vecumam (ieskaitot);

17.1.2. 51,13 euro par gaļas šķirnes vai šādu šķirņu krustojumā iegūtu liellopu no 12 mēnešu vecuma;

17.1.3. 16,34 euro par piena šķirnes vai kombinētās piena–gaļas šķirnes vīriešu kārtas liellopu no 6 līdz 11 mēnešu vecumam (ieskaitot);

17.1.4. 26,08 euro par piena šķirnes vai kombinētās piena–gaļas šķirnes vīriešu kārtas liellopu no 12 mēnešu vecuma;

17.2. laikposmā no 2021. gada janvāra līdz martam:

17.2.1. 37,66 euro par gaļas šķirnes vai šādu šķirņu krustojumā iegūtu liellopu, tostarp teli, no 6 līdz 11 mēnešu vecumam (ieskaitot);

17.2.2. 60,11 euro par gaļas šķirnes vai šādu šķirņu krustojumā iegūtu liellopu no 12 mēnešu vecuma;

17.2.3. 19,21 euro par piena šķirnes vai kombinētās piena–gaļas šķirnes vīriešu kārtas liellopu no 6 līdz 11 mēnešu vecumam (ieskaitot);

17.2.4. 30,66 euro par piena šķirnes vai kombinētās piena–gaļas šķirnes vīriešu kārtas liellopu no 12 mēnešu vecuma.

18. Lai pieteiktos atbalstam, atbalsta pretendents mēneša laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas iesniedz dienestā atbalsta iesniegumu, norādot:

18.1. par kuru šo noteikumu 16. punktā minēto laikposmu atbalsts tiek pieprasīts;

18.2. iepriekš saņemtā vai plānotā ierobežota apjoma atbalsta apmēru, kas piešķirts saskaņā ar pagaidu regulējumu (tostarp saistītajām personām), atbalsta piešķiršanas datumu, atbalsta sniedzēja nosaukumu un normatīvo aktu, uz kuru pamatojoties piešķirts atbalsts, un, ja attiecināms, arī atmaksātā ierobežota apjoma atbalsta apmēru.

19. Dienests piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 18. punktā minētā termiņa apkopo atbalsta pretendentu atbalsta iesniegumus un pieprasa Lauksaimniecības datu centram atbalsta administrēšanai nepieciešamo informāciju par atbalsta pretendenta pārvietotajiem liellopiem saskaņā ar šo noteikumu 16. punktā minētajiem nosacījumiem. Dienests atbalstu aprēķina, pamatojoties uz Lauksaimniecības datu centra sniegto informāciju.

20. Lauksaimniecības datu centrs atbalsta administrēšanai nepieciešamo informāciju iesniedz dienestā piecu darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

21. Dienests atbalstu par laikposmu no 2021. gada janvāra līdz martam uzsāk administrēt pēc tam, kad ir pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu par laikposmu no 2020. gada oktobra līdz decembrim.

22. Ja pieejamais finansējums laikposmam no 2021. gada janvāra līdz martam nav pietiekams, atbalsta apmērs tiek proporcionāli samazināts.

Ministru prezidenta pienākumu izpildītājs ‒
Ministru prezidenta biedrs,
tieslietu ministrs J. Bordāns

Zemkopības ministrs K. Gerhards
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība Covid-19 izplatības negatīvās .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 673Pieņemts: 05.10.2021.Stājas spēkā: 08.10.2021.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 194, 07.10.2021. OP numurs: 2021/194.16
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
326634
08.10.2021
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"