Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Tukuma novada domes 2023. gada 30. marta saistošos noteikumus Nr. 5 "Par sociālo palīdzību Tukuma novada pašvaldībā".
Tukuma novada domes saistošie noteikumi Nr. 25

Tukumā 2021. gada 25. augustā (prot. Nr. 17, 1. §)
Par sociālo palīdzību Tukuma novada pašvaldībā
APSTIPRINĀTI
ar Tukuma novada domes
25.08.2021. lēmumu (prot. Nr. 17, 1. §)

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
3. panta otro, 33. panta trešo daļu, 36. panta piekto un sesto daļu
(Grozīts ar Tukuma novada domes 24.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 42)

Noteikumos lietotie termini:

Mājsaimniecība – vairākas personas, kuras dzīvo vienā mājoklī (pastāvīgai dzīvošanai paredzēta dzīvojamā māja vai dzīvoklis daudzdzīvokļu mājā, vai istaba komunālajā dzīvoklī u.c.) un kopīgi sedz izdevumus, vai viena persona, kura saimnieko atsevišķi.

Krīzes situācija – situācija, kurā ģimene (persona) katastrofas vai citu ārēju notikumu dēļ vairs nav iespējams izmantot ierastos problēmu risināšanas veidus, tā pati saviem spēkiem nespēj pārvarēt šo notikumu radītās sekas un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība.

Sociālā funkcionēšana – personas spējas darboties dzīvei nepieciešamās jomās un pildīt atbilstošās sociālās lomas, kuras nemitīgi tiek pakļautas apkārtējās vides ietekmei un ietver sabiedrības gaidas un objektīvās prasības.

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Tukuma novadā, vienreizējas materiālās palīdzības apmēru, saņemšanas un piešķiršanas kārtību, un šādu sociālās palīdzības veidu apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību Tukuma novadā:

1.1. mājokļa pabalsts;

1.2. materiālais pabalsts un psihosociālā palīdzība krīzes situācijā;

1.3. vienreizēja materiāla palīdzība;

1.4. pabalsts atsevišķu izmaksu segšanai:

1.4.1. pabalsts veselības aprūpei;

1.4.2. pabalsts izglītības ieguvei.

(Grozīts ar Tukuma novada domes 24.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 42)

II. Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis

2. Tukuma novadā noteiktais maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 327,00 euro pirmajai vai vienīgajai mājsaimniecībā esošai personai un 229,00 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

3. Maznodrošinātas mājsaimniecības statusa saņemšanas kārtība, kā arī mājsaimniecības izvērtēšanas kārtība maznodrošinātas mājsaimniecības statusam noteikta Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un Ministru kabineta noteikumos par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu.

4. Tukuma novada pašvaldības teritorijā esošas mājsaimniecības atbilstību vai neatbilstību maznodrošinātas mājsaimniecības statusam nosaka Tukuma novada sociālais dienests ar lēmumu. Tukuma novada sociālā dienesta lēmumu par mājsaimniecības atbilstību maznodrošinātas mājsaimniecības statusam mājsaimniecībā esoša pilngadīga persona vai tās likumiskais pārstāvis var apstrīdēt Tukuma novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā.

III. Mājokļa pabalsts

5. Mājokļa pabalsts sniedz materiālu atbalstu izdevumu, kas saistīti ar mājokļa lietošanu, apmaksai Tukuma novada teritorijā esošā mājsaimniecībā deklarētām personām vai personai. Mājokļa pabalsta apmērs tiek aprēķināts, izmantojot Ministru kabineta noteikumos noteikto mājokļa pabalsta aprēķina formulu, piemērojot sekojošu koeficientu garantētā minimālā ienākuma slieksnim:

5.1. atsevišķi dzīvojošai pensijas vecumu sasniegušai personai vai personai ar invaliditāti – koeficients 2,5;

5.2. mājsaimniecībai, kurā ir tikai pensijas vecumu sasniegušas personas vai personas ar invaliditāti – koeficients 2;

5.3. pārējiem mājsaimniecību veidiem – koeficients 1,5.

(Grozīts ar Tukuma novada domes 24.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 42)

6. Mājokļa pabalsta saņemšanas un piešķiršanas kārtība ir noteikta Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un Ministru kabineta noteikumos par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu.

7. Mājokļa pabalstu izmaksā vienu reizi mēnesī. Mājokļa pabalsta izmaksas nosacījumi ir noteikti Ministru kabineta noteikumos par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu.

8. Tukuma novada sociālā dienesta lēmumu par mājokļa pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt mājokļa pabalstu, mājsaimniecībā esoša pilngadīga persona vai tās likumiskais pārstāvis var apstrīdēt Tukuma novada domes Administratīvo aktu strīdu komisijā.

IV. Materiālais pabalsts un psihosociālā palīdzība krīzes situācijā

9. Lai saņemtu materiālo pabalstu krīzes situācijā, Tukuma novada pašvaldības teritorijā esošās mājsaimniecības pārstāvis viena mēneša laikā pēc krīzes situācijas rašanās ir jāiesniedz Tukuma novada sociālajā dienestā iesniegums par materiālā pabalsta krīzes situācijā pieprasīšanu un dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), kas apliecina krīzes situācijas faktu.

10. Materiālais pabalstu krīzes situācijā ir operatīvi sniegts materiāls atbalsts Tukuma novada pašvaldības teritorijā esošā mājsaimniecībā deklarētām personām, ārēju notikumu seku novēršanai vai mazināšanai krīzes situācijā.

11. Materiālu pabalstu krīzes situācijā, piešķir Tukuma novada sociālais dienests, pamatojoties uz sociālā darbinieka sniegto atzinumu par mājsaimniecības sociālo situāciju un to atbilstību krīzes situācijai. Tukuma novada sociālā dienesta lēmumu par materiālā pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu vai atteikumu piešķirt minēto pabalstu, mājsaimniecībā esoša pilngadīga persona vai tās likumiskais pārstāvis var apstrīdēt Tukuma novada domes Administratīvo aktu strīdu komisijā.

12. Materiāla pabalsta krīzes situācijā apmērs ir 272,00 euro mēnesī uz vienu mājsaimniecībā deklarēto personu vai atsevišķi dzīvojošu personu, un 190,00 euro uz katru nākamo mājsaimniecībā deklarēto personu mēnesī. Gadījumos, ja nepieciešams materiāls atbalsts konkrētas pamatvajadzības nodrošināšanai (pakalpojuma vai preces iegādei), pabalsta apmērs ir faktisko izmaksu apmērā, nepārsniedzot šajā punktā noteikto apmēru.

13. Materiālo pabalstu krīzes situācijā pēc sociālā darbinieka ieteikuma var aizstāt ar pabalstu natūrā, kas nozīmē, ka Tukuma novada sociālais dienests sedz izdevumus par mājsaimniecībai nepieciešamo preču vai pakalpojumu izdevumu segšanu sociālo funkcionēšanas spēju nodrošināšanai.

14. Psihosociālo palīdzība krīzes situācijā sniedz saskaņā ar sociālā darbinieka sniegto izvērtējumu par personas psihoemocionālo stāvokli un nepieciešamību pēc psihosociālā atbalsta, sedzot personai, kura faktiski dzīvo mājsaimniecībā Tukuma novada teritorijā, nepieciešamā psihosociālā atbalsta pakalpojumu izmaksas krīzes situācijā radušo seku novēršanai vai mazināšanai.

V. Vienreizēja materiālā palīdzība

15. Vienreizēju materiālu palīdzību ir tiesīga saņemt persona, kurai objektīvu apstākļu dēļ nav mājokļa vai deklarētās dzīvesvietas un tā savu patstāvīgo dzīvesvietu ir izvēlējusies Tukuma novadā, kuras administratīvā teritorija nav personas pēdējā dzīvesvieta.

16. Vienreizējas materiālās palīdzības apmēru aprēķina, kā starpību starp personas ienākumiem un garantēto minimālo ienākumu slieksni.

17. Vienreizēju materiālu palīdzību saņem un piešķir sociālās palīdzības saņemšanas un piešķiršanas kārtībā, kura noteikta Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un Ministru kabineta noteikumos par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu. Tukuma novada sociālā dienesta lēmumu par vienreizējās materiālās palīdzības piešķiršanu vai atteikumu piešķirt vienreizējo materiālo palīdzību, mājsaimniecībā esoša pilngadīga persona vai tās likumiskais pārstāvis var apstrīdēt Tukuma novada domes Administratīvo aktu strīdu komisijā.

VI. Pabalsts atsevišķu izmaksu segšanai

18. Pabalsta atsevišķu izmaksu segšanai mērķis ir sniegt materiālu palīdzību personām, ja tā dzīvo mājsaimniecībā, kura kvalificējas trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa saņemšanai un ir deklarēta Tukuma novadā sociālās funkcionēšanas un neatkarīgas dzīves veicināšanai.

19. Tukuma novadā noteiktie pabalsti atsevišķu izmaksu segšanai:

19.1. pabalsts veselības aprūpei:

19.1.1. ārstniecības izdevumiem par mēnesi, kurā radušies izdevumi par veselības aprūpi, ja personas mājsaimniecībai attiecīgajā mēnesī piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss. Veselības pabalsta ārstniecības izdevumiem apmēru aprēķina, izmantojot šādu aprēķinu un nepārsniedzot faktisko izdevumu apmēru:

PVA=NIL x N +IVA-I, kur

PVA – pabalsts veselības aprūpei mēnesī;

NIL – noteiktais ienākuma līmenis 130,00 euro mēnesī;

N – personu skaits mājsaimniecībā;

I – mājsaimniecības kopējais ienākuma līmenis mēnesī;

IVA – viena mēneša veselības aprūpes izdevumi saskaņā ar čeku, kvīti, maksājuma uzdevumu vai komersanta izsniegtu apliecinājumu, par:

19.1.1.1. medikamentiem, ja tos izrakstījis ģimenes ārsts vai ārstējošais ārsts;

19.1.1.2. ārstnieciskajām manipulācijām, nepieciešamajām operācijām, stacionāriem, medicīniskajām rehabilitācijām, izmeklējumiem, speciālistu konsultācijām, ja ir ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta nosūtījums, kā arī par ģimenes ārstu konsultācijām;

19.1.1.3. ārstēšanos no alkohola, narkotisko vielu vai azartspēļu atkarības, ja ir ārstējošā ārsta nosūtījums;

19.1.1.4. redzes korekcijas līdzekļiem, ja ir ārstējošā ārsta izraksts par to nepieciešamību;

19.1.2. zobārstniecības un protezēšanas (tai skaitā protēžu labošana) pakalpojumiem, sedzot faktiskos izdevumus līdz 150,00 euro gadā katrai mājsaimniecībā dzīvojošai pilngadīgai personai, saskaņā ar čeku, kvīti, maksājuma uzdevumu vai ārsta izsniegtu apliecinājumu;

19.1.3. (svītrots ar Tukuma novada domes 02.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 12);

19.2. pabalsts izglītības ieguvei:

19.2.1. pusdienu faktiskās izmaksas bērnam līdz 20 gadu vecumam, ja bērns mācās citas pašvaldības vispārizglītojošā skolā, kur apgūst pamatizglītības vai vidusskolas izglītības programmu;

19.2.2. brokastu, pusdienu un launaga faktiskos izdevumus, ja bērns apmeklē citas pašvaldības izglītības iestādi, kura nodrošina pirmsskolas izglītības programmu;

19.2.3. skolas piederumu iegādei 30,00 euro katram bērnam, uzsākot mācības 1. septembrī vispārizglītojošā skolā vai speciālā izglītības iestādē, kur tiek apgūta pamatizglītības vai vidējās izglītības programma, ja pabalsts pieprasīts ne vēlāk kā līdz attiecīgā gada 30. septembrim;

19.2.4. skolas piederumu iegādei 30,00 euro katram bērnam, ja bērns apgūst piecus un sešus gadus veco bērnu pirmsskolas apmācību, ja pabalsts pieprasīts ne vēlāk kā līdz attiecīgā gada 30. septembrim.

(Grozīts ar Tukuma novada domes 24.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 42; 29.06.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 49)

20. Pabalsta atsevišķu izmaksu segšanai piešķir, pamatojoties uz personas iesniegumu Tukuma novada sociālajam dienestam par attiecīgā pabalsta pieprasīšanu. Lēmumu par pabalsta atsevišķu izmaksu segšanai piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu atsevišķu izmaksu segšanai pieņem Tukuma novada sociālais dienests viena mēneša laikā no pabalsta pieprasīšanas dienas. Tukuma novada sociālā dienesta lēmumu par pabalsta atsevišķu izmaksu segšanai vai atteikumu piešķirt pabalsta atsevišķu izmaksu segšanai, mājsaimniecībā esoša pilngadīga persona vai tās likumiskais pārstāvis var apstrīdēt Tukuma novada domes Administratīvo aktu strīdu komisijā.

VII. Noslēguma jautājumi

21. Saistošie noteikumi stājas spēkā no 2021. gada 1. oktobra.

22. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē:

22.1. 2019. gada 29. augusta Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 12 "Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu";

22.2. 2011. gada 18. decembra Jaunpils novada domes saistošie noteikumi Nr. 8 "Par Jaunpils novada pašvaldības sociālo palīdzību un pašvaldības pabalstiem";

22.3. 2021. gada 28. janvāra Engures novada domes saistošie noteikumi Nr. 4 "Par sociālo palīdzību Engures novada pašvaldībā";

22.4. 2020. gada 22. decembra Jaunpils novada domes saistošie noteikumi Nr. 14/2020 "Par Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa noteikšanu";

22.5. 2021. gada 2. februāra Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 13 "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Kandavas novadā";

22.6. 2020. gada 23. decembra Tukuma novada Domes saistošie noteikumi Nr. 41 "Par sociālo palīdzību Tukuma novada pašvaldībā" (prot. Nr. 27, 18. §).

23. Bērniem (tai skaitā personām līdz 24 gadu vecumam, ja līdz 18 gadu vecumam ir uzsākta un turpinās ortodontijas ārstēšana saskaņā ar ārstēšanas plānu), kuriem līdz dienai, kad stājās spēkā 2022. gada 2. februārī izdarītie grozījumi šajos saistošajos noteikumos, bija tiesības saņemt pabalstu ortodontijas pakalpojuma izdevumiem, piešķir pabalstu ortodontijas pakalpojuma izdevumiem 100 % apmērā no faktiskajiem izdevumiem (saskaņā ar finanšu dokumentiem), bet ne vairāk kā 1000,00 euro vienam bērnam, ja izdevumi radušies laika periodā, kurā bērna mājsaimniecībai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss.

(Tukuma novada domes 02.02.2022. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par sociālo palīdzību Tukuma novada pašvaldībā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Tukuma novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 25Pieņemts: 25.08.2021.Stājas spēkā: 01.10.2021.Zaudē spēku: 01.06.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 190, 01.10.2021. OP numurs: 2021/190.11
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
326460
{"selected":{"value":"14.07.2022","content":"<font class='s-1'>14.07.2022.-31.05.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"14.07.2022","iso_value":"2022\/07\/14","content":"<font class='s-1'>14.07.2022.-31.05.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.03.2022","iso_value":"2022\/03\/02","content":"<font class='s-1'>02.03.2022.-13.07.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.12.2021","iso_value":"2021\/12\/15","content":"<font class='s-1'>15.12.2021.-01.03.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.10.2021","iso_value":"2021\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2021.-14.12.2021.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
14.07.2022
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)