Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 6

Madonā 2021. gada 21. septembrī
Par atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai attālinātā mācību procesa vai karantīnas laikā
APSTIPRINĀTI
ar Madonas novada pašvaldības domes
21.09.2021. lēmumu Nr. 211 (prot. Nr. 10, 27. p.)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu un Izglītības likuma
17. panta trešās daļas 11. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Madonas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) sniedz atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai izglītojamajiem attālināta mācību procesa, karantīnas vai citos normatīvajos aktos noteiktu ierobežojumu laikā (turpmāk – atbalsts).

(Grozīts ar Madonas novada domes 28.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 14)

2. Attālināts mācību process šo saistošo noteikumu izpratnē ir izveidojusies piespiedu situācija, kad Ministru kabineta noteikumos vai likumā noteiktajos gadījumos izglītības iestādei nav iespēja nodrošināt izglītības programmas īstenošanu klātienē un vispārējās izglītības programmu izglītojamie apgūst attālināti, izmantojot dažādas saziņas un mācību platformas.

3. Karantīna šo saistošo noteikumu izpratnē ir Slimību profilakses un kontroles centra noteikts obligāts pretepidēmijas pasākums, kas paredz pilnīgu norobežošanos no citiem cilvēkiem tiem izglītojamajiem, kuri ir inficējušies vai bijuši pakļauti inficēšanās riskam ar Covid-19.

4. Tiesības saņemt atbalstu ir izglītojamajiem, kuri mācās Pašvaldības vai tās teritorijā esošā privātā izglītības iestādē.

5. Atbalstu nepiešķir:

5.1. profesionālo, profesionālo ieviržu, interešu un augstākās izglītības iestāžu izglītojamajiem;

5.2. Pašvaldības vai tās teritorijā esošā privātā izglītības iestādē reģistrētiem izglītojamajiem, kas izglītību apgūst ģimenē vai kuriem noteikta mājas apmācība vai mājmācība.

6. Pašvaldība nodrošina šādus atbalsta veidus:

6.1. pārtikas paka izglītojamajiem, kas apgūst pirmsskolas izglītības programmas;

6.2. naudas pabalstu vispārizglītojošo skolu 1.–12. klašu izglītojamajiem.

II. Atbalsta apmērs, pieprasīšanas un saņemšanas kārtība

7. Atbalsta apmērs katram atbalsta veidam tiek aprēķināts proporcionāli dienu skaitam, kurās izglītojamais ir bijis attālinātajā mācību procesā, nosakot 1,00 euro par katru attālinātā mācību procesa dienu.

8. Pārtikas paku sagatavošana un izsniegšana:

8.1. pārtikas pakas piešķir visiem izglītojamajiem pirmsskolas izglītības pakāpē, kuriem saskaņā ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu noteikts attālināts mācību process, karantīna vai bērna likumiskais pārstāvis normatīvajos aktos noteikto ierobežojumu dēļ pārtrauc vest bērnu uz izglītības iestādi klātienē un šajā periodā patstāvīgi nodrošina bērna uzraudzību;

8.2. pārtikas pakas vērtība tiek noteikta atbilstoši darba dienu skaitam periodā, kurā noteikts attālināto mācību process;

8.3. pārtikas paku sagatavošanu un piegādi organizē divu nedēļu laikā no dienas, kad izglītības iestādes vadītājs izdevis rīkojumu par attālinātā mācību procesa noteikšanu;

8.4. izglītības iestādes vadītājs nosūta Pašvaldības Izglītības nodaļai rīkojumu par attālināto mācību procesa vai karantīnas noteikšanu un sarakstu par izsniegtajām pakām ar saņēmēju parakstiem;

8.5. izglītības iestādes vadītāji iesniedz Pašvaldības pagastu un apvienību pārvaldei informāciju par pārtikas paku saņēmējiem – izglītojamā vārds, uzvārds, personas kods, pirmsskolas grupa, bērna likumiskās pārstāvja vārds, uzvārds, tālruņa numurs, faktiskās dzīvesvietas adrese, uz kuru piegādāt pārtikas paku, bet Madonas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās izglītības iestādes šo informāciju nosūta Pašvaldības Izglītības nodaļai;

8.6. pārtikas paku sagatavošanu organizē ēdināšanas pakalpojuma sniedzējs konkrētā izglītības iestādē;

8.7. pārtikas paku piegādi nodrošina Pašvaldības pagastu un apvienību pārvaldes tikai Pašvaldības administratīvās teritorijas robežās;

8.8. ja izglītojamā dzīvesvietas adrese ir citā pašvaldībā, pārtikas paku izglītojamā likumiskais pārstāvis saņem izglītības iestādē, kurā izglītojamais mācās. Šajā gadījumā pārtikas paku izglītojamā likumiskais pārstāvis izņem ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc izglītības iestādes noteiktā pārtikas pakas saņemšanas datuma;

8.9. saņemot pārtikas paku, tās saņēmējs uzrāda personu apliecinošu dokumentu;

8.10. pārtikas paku sagatavotāji nodrošina to atbilstību normatīvajos aktos noteiktajiem veselīga un pilnvērtīga uztura pamatprincipiem, un, pārtikas pakas izdalot, ievēro noteiktās higiēnas prasības, drošības un aizsardzības pasākumus, kas noteikti Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

(Grozīts ar Madonas novada domes 28.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 14)

9. Pārtikas paku sagatavošana un izsniegšana Dzelzavas speciālās pamatskolas izglītojamajiem notiek saskaņā ar Dzelzavas speciālās pamatskolas direktora rīkojumā noteikto kārtību, šim mērķim izmantojot valsts budžeta mērķdotācijā paredzētos finanšu līdzekļus.

10. Naudas pabalsta saņemšana:

10.1. naudas pabalstu piešķir visiem izglītojamajiem pamata un vidējās izglītības pakāpē, kuriem saskaņā ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu noteikts attālināts mācību process;

10.2. naudas pabalsta apmērs tiek noteikts atbilstoši darba dienu skaitam periodā, kurā noteikts attālināto mācību process;

10.3. naudas pabalsta izmaksu organizē reizi ceturksnī mācību gada laikā, bet ne vēlāk kā mēneša laikā pēc Ministru kabineta noteikumos noteiktajām skolēnu brīvdienām;

10.4. naudas pabalsta saņemšanai izglītojamā likumiskais pārstāvis vai pilngadīgs izglītojamais izmanto vienu no pieteikuma iesniegšanas formām:

10.4.1. aizpilda pieteikuma veidlapu (pielikums) un to nosūta vai iesniedz izglītības iestādei, kurā izglītojamais mācās un kas nodrošina iesniegumā norādītās informācijas ievadīšanu lietotnē Google veidlapas izveidotajā pieteikuma anketā;

10.4.2. izmantojot izglītības iestādes izsniegto autorizācijas kodu, patstāvīgi aizpilda lietotnē Google veidlapas izveidoto pieteikuma anketu.

10.5. izglītības iestāde apkopo informāciju par izglītojamajiem noteikto attālinātā mācību procesa dienu skaitu un apkopoto informāciju iesniedz Pašvaldības Izglītības nodaļā līdz nākamā mēneša trešajai darba dienai.

III. Noslēguma jautājumi

11. Saistošie noteikumi piemērojami ar 2021. gada 1. septembri.

12. Atzīt par spēku zaudējušiem ar Madonas novada pašvaldības domes 2020. gada 5. novembra lēmumu Nr. 461 (protokols Nr. 23, 1. p.) apstiprinātos Madonas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 16 "Par atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai attālinātā mācību procesa laikā".

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Lungevičs
Pielikums
Madonas novada pašvaldības
21.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 6
  
 (izglītības iestādes nosaukums datīvā)
  
 (iesniedzēja vārds, uzvārds)
  
 (e-pasts)
  
 (tālrunis)

Pieteikums atbalstam ēdināšanas izdevumu saņemšanai attālinātā mācību procesa laikā

Pamatojoties uz izglītības iestādes pieņemto lēmumu par attālinātā mācību procesa noteikšanu, lūdzu izmaksāt naudas pabalstu ēdināšanas izdevumu segšanai par attālinātā mācību procesa dienām.

Informācija par izglītojamo:

     
(vārds, uzvārds) (personas kods) (klase)

Bezskaidras naudas pārskaitījumu pārskaitīt uz sekojošu bankas kontu:

Naudas pabalsta saņēmējs (konta īpašnieks): 
 (vārds, uzvārds, personas kods)
Konta numurs: 

Esmu informēts, ka naudas pabalsta apmērs tiek noteikts atbilstoši darba dienu skaitam periodā, kurā noteikts attālināto mācību process un naudas pabalsta izmaksa tiek organizēta reizi ceturksnī mācību gada laikā, bet ne vēlāk kā mēneša laikā pēc Ministru kabineta noteikumos noteiktajām skolēnu brīvdienām.

Piekrītu pieteikumā norādīto personas datu apstrādei, apliecinu, ka šajā pieteikumā norādītā informācija ir patiesa un apzinos, ka par nepatiesu ziņu sniegšanu mani var saukt pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības.

"Ar informāciju par Madonas novada pašvaldības personas datu apstrādes pamatnolūkiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulai Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. panta nosacījumiem ir iespējams iepazīties Madonas novada pašvaldības privātuma politikā: http://www.madona.lv/datu-privatuma-politika/"

Paraksts

_____________________________________________

Datums: 2021. gada  .  .

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai attālinātā mācību procesa vai karantīnas laikā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Madonas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 6Pieņemts: 21.09.2021.Stājas spēkā: 30.09.2021.Piemērojams ar: 01.09.2021.Zaudē spēku: 17.09.2022.Tēma: Covid-19 pašvaldībāsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 188, 29.09.2021. OP numurs: 2021/188.10
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
326394
{"selected":{"value":"05.11.2021","content":"<font class='s-1'>05.11.2021.-16.09.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"05.11.2021","iso_value":"2021\/11\/05","content":"<font class='s-1'>05.11.2021.-16.09.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.09.2021","iso_value":"2021\/09\/30","content":"<font class='s-1'>30.09.2021.-04.11.2021.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
05.11.2021
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)