Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Valmieras novada domes 2023. gada 26. oktobra saistošos noteikumus Nr. 105 "Par pabalstiem un sociālajām garantijām Valmieras novadā".
Valmieras novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 8

Valmierā 2021. gada 26. augustā (prot. Nr. 9, 20. §)
Par materiālo atbalstu Valmieras novada pašvaldībā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka materiālā atbalsta veidus un apmērus Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) administratīvajā teritorijā, to pieprasīšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtību.

2. Saistošajos noteikumos noteiktā materiālā atbalsta izmaksu administrē Valmieras novada Sociālo lietu pārvalde (turpmāk – Pārvalde), izņemot 3.1. un 3.4. apakšpunktā minētos, kurus administrē Valmieras novada Dzimtsarakstu nodaļa (turpmāk – Dzimtsarakstu nodaļa).

II. Pašvaldības materiālā atbalsta veidi, to pieprasīšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtība

3. Materiālā atbalsta veidi:

3.1. pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā;

3.2. pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai;

3.3. pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā;

3.4. apbedīšanas pabalsts.

4. Saistošo noteikumu 3.2. un 3.3. apakšpunktā noteiktos materiālā atbalsta veidus piešķir mājsaimniecībai, kura savu dzīvesvietu deklarējusi Pašvaldības administratīvajā teritorijā pēdējos 12 mēnešus.

5. Lai saņemtu saistošo noteikumu 3.2. apakšpunktā minēto materiālā atbalsta veidu, persona iesniegumu iesniedz personīgi Pārvaldē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vai nosūta pa pastu vai elektroniski, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

6. Lai saņemtu saistošo noteikumu 3.1. un 3.4. apakšpunktā minētos materiālā atbalsta veidus, persona iesniegumu iesniedz Dzimtsarakstu nodaļā.

7. Saistošo noteikumu 3.3. apakšpunktā minēto materiālā atbalsta veidu nepieprasa ar iesniegumu.

8. Saistošo noteikumu noteiktā materiālā atbalsta piešķiršanas izvērtēšanai Pārvalde un Dzimtsarakstu nodaļa pārbauda informāciju, tostarp apstrādā personas datus, par materiālā atbalsta pieprasītāju vai pieprasītāju un viņa mājsaimniecību Pašvaldības un valsts datu reģistros tikai materiālā atbalsta piešķiršanas izvērtēšanai nepieciešamajā apjomā. Ja nepieciešams, Pārvalde un Dzimtsarakstu nodaļa pieprasa ziņas no valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī privātpersonām.

9. Lēmumu par materiālā atbalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pieņem Pārvalde, ja tiek lemts par saistošo noteikumu 3.2. apakšpunktā minēto materiālā atbalsta veidu vai Dzimtsarakstu nodaļa, ja tiek lemts par saistošo noteikumu 3.1. un 3.4. apakšpunktā minētiem materiālā atbalsta veidiem.

10. Pašvaldība materiālo atbalstu izmaksā, pārskaitot to pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes kontā vai pasta norēķinu sistēmas kontā, vai mantas veidā, vai pēc vienošanās ar pieprasītāju, pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes kontā.

(Grozīts ar Valmieras novada domes 30.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 15)

11. Piešķirto materiālo atbalstu izmaksā līdz nākamā mēneša pēdējai darba dienai, ja vien saistošajos noteikumos nav noteikts citādi.

III. Pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā

12. Pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā var saņemt:

12.1. viens no bērna vecākiem, ja vecāka deklarētā dzīvesvieta Pašvaldības administratīvajā teritorijā ir vismaz sešus mēnešus no pabalsta pieprasīšanas brīža;

12.2. viens no aizbildņiem vai adoptētājiem, tai skaitā adoptētājiem, kuriem bērns nodots pirmsadopcijas aprūpē, ja šis pabalsts nav izmaksāts vienam no bērna vecākiem;

12.3. viens no bērna audžuvecākiem, ja bērns nodots ārpusģimenes aprūpē un šis pabalsts nav izmaksāts vienam no bērna vecākiem.

(Grozīts ar Valmieras novada domes 28.04.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 49)

13. Pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā 200 euro apmērā par katru bērnu, kura deklarētā dzīvesvieta no dzimšanas reģistrācijas brīža ir Pašvaldības administratīvajā teritorijā, piešķir vienai no saistošo noteikumu 12. punktā minētām personām.

14. Pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā var pieprasīt ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc bērna piedzimšanas.

IV. Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai

15. Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai tiek piešķirts, lai novērstu vai mazinātu dažādu faktoru izraisītās negatīvās sekas, palīdzētu mājsaimniecībai uzlabot sociālo situāciju un iekļauties sabiedrībā.

16. Pirms lēmuma par pabalsta sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai pieņemšanas Pārvaldes sociālā darba speciālists veic mājsaimniecības sociālās situācijas, vajadzību un resursu novērtējumu un sagatavo sociālās rehabilitācijas plānu.

17. Pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai piešķir apstiprinātā budžeta ietvaros, paredzot, ka vienai mājsaimniecībai piešķiramā pabalsta kopējais apmērs ir ne vairāk kā 300 euro kalendāra gadā.

V. Pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā

18. Pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā saņem personas, kuras sasniegušas 90, 95, 100 un vairāk par 100 gadu vecumu.

(Grozīts ar Valmieras novada domes 24.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 39)

19. Pabalsta apmērs nozīmīgā dzīves jubilejā:

19.1. naudas pabalsts 50 euro;

19.2. naudas pabalsts 150 euro – personai 100. dzimšanas dienā un katrā nākamajā dzimšanas dienā.

(Grozīts ar Valmieras novada domes 24.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 39)

20. Pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā piešķir Pārvalde, pamatojoties uz valsts un Pašvaldības datu reģistros pieejamām ziņām par personu. Sarakstu par saistošo noteikumu 18. punktā minētām personām sagatavo Pārvalde.

21. Pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā izmaksā vai pasniedz, saskaņojot to ar personu, kura ir sasniegusi saistošo noteikumu 18. punktā noteikto vecumu, personas dzimšanas dienā vai citā dienā, ja personas dzimšanas diena ir oficiālā brīvdiena vai svētku diena.

VI. Apbedīšanas pabalsts

22. Apbedīšanas pabalstu piešķir, ja mirušās personas pēdējā deklarētā dzīvesvieta bija Pašvaldības administratīvajā teritorijā un, ja Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras piešķirtais apbedīšanas pabalsta apmērs ir mazāks par 500 euro. Piešķiramā pabalsta apmēru veido starpība starp 500 euro un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras piešķirtā apbedīšanas pabalsta apmēru, bet ne vairāk kā 300 euro.

(Grozīts ar Valmieras novada domes 30.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 15)

23. Apbedīšanas pabalstu izmaksā personai, kura Dzimtsarakstu nodaļā iesniedz iesniegumu, kuram pievienota personas miršanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu), Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras lēmuma kopija par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, un apņemas veikt vai ir veikusi mirušās personas apbedīšanu. Pabalstu saņem tikai viena persona.

24. Apbedīšanas pabalsts var tikt pārskaitīts apbedīšanas pakalpojumu sniedzējam, kurš veic mirušās personas apbedīšanu.

25. Apbedīšanas pabalstu var pieprasīt ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc personas miršanas fakta reģistrācijas.

(Grozīts ar Valmieras novada domes 26.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 54)

26. Lēmumu par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu Dzimtsarakstu nodaļa pieņem vienas darba dienas laikā no saistošo noteikumu 23.punktā minēto dokumentu saņemšanas dienas.

27. Piešķirtā apbedīšanas pabalsta izmaksu veic trīs darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

VII. Noslēguma jautājumi

28. Atzīt par spēku zaudējušu:

28.1. Burtnieku novada pašvaldības 2009. gada 7. oktobra saistošos noteikumus Nr. 9/2009 "Par Burtnieku novada apbedīšanas pabalsta piešķiršanu";

28.2. Burtnieku novada pašvaldības 2017. gada 20. decembra saistošos noteikumus Nr. 21/2017 "Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu";

28.3. Kocēnu novada domes 2018. gada 22. marta saistošos noteikumus Nr. 8/2018 "Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Kocēnu novadā";

28.4. Mazsalacas novada pašvaldības 2009. gada 26. augusta saistošos noteikumus Nr. 5 "Par materiālo atbalstu Mazsalacas novada pašvaldībā";

28.5. Mazsalacas novada pašvaldības 2012. gada 16. maija saistošos noteikumus Nr. 4 "Par materiālo atbalstu politiski represētām personām";

28.6. Naukšēnu novada pašvaldības 2013. gada 9. decembra saistošos noteikumus Nr. 16/2013 "Par materiālo atbalstu Naukšēnu novada iedzīvotājiem";

28.7. Rūjienas novada pašvaldības 2014. gada 13. februāra saistošos noteikumus Nr. 2/2014 "Par materiāliem pabalstiem Rūjienas novadā";

28.8. Valmieras pilsētas domes 2020. gada 30. janvāra saistošie noteikumi Nr. 341 "Par pabalstiem Valmieras pilsētas pašvaldībā".

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Baiks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par materiālo atbalstu Valmieras novada pašvaldībā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Valmieras novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 8Pieņemts: 26.08.2021.Stājas spēkā: 15.09.2021.Zaudē spēku: 09.01.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 177, 14.09.2021. OP numurs: 2021/177.7
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
326057
{"selected":{"value":"14.06.2022","content":"<font class='s-1'>14.06.2022.-08.01.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"14.06.2022","iso_value":"2022\/06\/14","content":"<font class='s-1'>14.06.2022.-08.01.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.05.2022","iso_value":"2022\/05\/20","content":"<font class='s-1'>20.05.2022.-13.06.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2022","iso_value":"2022\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2022.-19.05.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.10.2021","iso_value":"2021\/10\/26","content":"<font class='s-1'>26.10.2021.-30.04.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.09.2021","iso_value":"2021\/09\/15","content":"<font class='s-1'>15.09.2021.-25.10.2021.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
14.06.2022
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"