Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Siguldas novada domes 2021. gada 22. decembra saistošos noteikumus Nr. 37 "Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību".
Saistošie noteikumi Siguldas novada pašvaldības domes konsolidētajā redakcijā uz 2021. gada 11. septembri

Siguldas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 10

Siguldā 2012. gada 6. jūnijā (prot. Nr. 10. § 3)
Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas
11. punktu, 21. panta pirmās daļas 16. punktu, 41. panta pirmās daļas
1. punktu, Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 16. punktu,
46. panta piekto daļu un 47. panta trešo daļu


Grozīti ar: 26.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 17
I. Vispārīgie jautājumi

1.1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība izsniedz interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības licences (turpmāk tekstā – Licences), kā arī kārtību, kādā tiek pagarinātas un anulētas izsniegtās Licences.

(Grozīts ar Siguldas novada domes 26.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 17)

1.2. Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu (turpmāk tekstā – Programmas) licencēšanas kārtība izstrādāta, lai īstenotu Latvijas Republikas Izglītības likuma 46. un 47. pantā noteikto pašvaldības kompetenci – izsniegt licences juridiskām un fiziskām personām (izņemot izglītības iestādes, kuras ir reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā) Programmu īstenošanai Siguldas novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) administratīvajā teritorijā.

1.3. Licenci Programmas īstenošanai (pielikums Nr. 1) izsniedz Siguldas novada interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija (turpmāk tekstā – Komisija). Komisija piecu cilvēku sastāvā tiek apstiprināta ar Siguldas novada pašvaldības domes lēmumu. Komisija darbojas saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes apstiprinātu nolikumu.

(Grozīts ar Siguldas novada domes 26.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 17)

II. Licences pieprasījuma iesniegšanas kārtība

2.1. Lai saņemtu Licenci, Licences pieprasītājs – juridiska persona Pašvaldībā iesniedz šādus dokumentus:

2.1.1. Komisijai adresētu noteikta parauga pieteikumu (pielikums Nr. 2);

2.1.2. reģistrācijas apliecības kopiju;

2.1.3. licencējamo programmu, kura ietver programmas mērķa formulējumu, programmas uzdevumus, mērķauditoriju, apjomu (stundu skaits), programmas saturu, īstenošanas plānu, plānoto rezultātu aprakstu;

2.1.4. izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā personāla izglītību apliecinošo dokumentu kopijas. Šī prasība neattiecas uz pieaugušo neformālo izglītību.

2.2. Lai saņemtu Licenci, Licences pieprasītājs – fiziska persona Pašvaldībā iesniedz šādus dokumentus:

2.2.1. Komisijai adresētu noteikta parauga pieteikumu (pielikums Nr. 2);

2.2.2. licencējamo programmu, kura ietver programmas mērķa formulējumu, programmas uzdevumus, mērķauditoriju, apjomu (stundu skaits), programmas saturu, īstenošanas plānu, plānoto rezultātu aprakstu.

III. Lēmuma pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtība

3.1. Komisija izskata iesniegtos dokumentus un pieņem lēmumu par Licences izsniegšanu vai sagatavo motivētu atteikumu izsniegt Licenci ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā pēc pieteikuma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

3.2. Ja iesniegtajos dokumentos nav pietiekama informācija, lai izlemtu par Licences piešķiršanu, Komisijai ir tiesības pieprasīt papildus informāciju. Licences pieteicējs iesniedz pieprasīto papildus informāciju piecpadsmit darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas.

3.3. Atkārtoti jautājumu par Licences izsniegšanu izskata desmit darba dienu laikā pēc pieprasītās papildus informācijas saņemšanas.

3.4. Ja dokumentos, kas bijuši par pamatu Licences saņemšanai, ir izdarīti grozījumi, Licences īpašnieks rakstiski paziņo par to Komisijai ne vēlāk kā mēnesi pēc attiecīgo grozījumu izdarīšanas, iesniedzot Komisijai attiecīgo dokumentu kopiju.

3.5. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt Licenci, ja:

3.5.1. nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un pieprasītā informācija;

3.5.2. iesniegtie dokumenti neatbilst izglītības jomu reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajām prasībām;

3.5.3. sniegtas nepatiesas ziņas.

3.6. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par Licences anulēšanu, ja:

3.6.1. Licences saņēmējs gada laikā pēc tās saņemšanas nav uzsācis īstenot licencēto Programmu;

3.6.2. Programmas īstenošanā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi;

3.6.3. juridiskā persona tiek likvidēta;

3.6.4. Licences saņēmējs, saņemot Licenci, ir sniedzis nepatiesas ziņas.

3.7. Iesniegumu Licences termiņa pagarināšanai Licences īpašnieks iesniedz Komisijai ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms Licences derīguma termiņa beigām, pievienojot iepriekš izsniegtās Licences kopiju. Komisijai ir tiesības pieprasīt iesniegt papildus informāciju un dokumentus, kas nepieciešami Licences derīguma termiņa pagarināšanai.

3.8. Par atteikumu izsniegt Licenci, pagarināt Licences termiņu vai par Licences anulēšanu Licences pieprasītāju informē rakstiski ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc attiecīgā Komisijas lēmuma pieņemšanas.

3.9. Komisijas pieņemto lēmumu Licences pieprasītājs var apstrīdēt Siguldas novada pašvaldības domē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar Siguldas novada domes 26.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 17)

3.10. Siguldas novada pašvaldības domes izdotos administratīvos aktus var pārsūdzēt Administratīvajā tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar Siguldas novada domes 26.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 17)

V. Licences izsniegšanas kārtība

4.1. Licenci izsniedz uz laiku līdz diviem gadiem.

4.2. Licences derīguma termiņu skaita no dienas, kad Komisija ir pieņēmusi lēmumu par Licences izsniegšanu.

4.3. Licenci paraksta Komisijas priekšsēdētājs.

4.4. Licenci izsniedz Licences pieprasītājam vai tā pilnvarotajai personai pret parakstu.

VI. Noslēguma jautājumi

5.1. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas vietējā laikrakstā.

5.2. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušu Siguldas novada Domes 2010. gada 15. decembrī apstiprināto "Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas nolikumu" (protokols Nr. 26, § 5).

5.3. Šo noteikumu izpratnē ar Siguldas novada teritoriju tiek saprasta Siguldas novada teritorija atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma 36.punktam.

(Siguldas novada pašvaldības domes 26.08.2021. saistošo noteikumu Nr. 17 redakcijā)

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs U. Mitrevics

Licence Nr. (licences numurs)

Interešu/pieaugušo neformālās izglītības programmas īstenošanai

Izdota "licences pieprasītājs"

 

(juridiskās personas nosaukums un reģistrācijas numurs vai fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods)

 
 

par interešu/pieaugušo neformālās izglītības programmas "programmas nosaukums"

īstenošanu

 
Licencēšanas komisijas priekšsēdētājs  
 

/ vārds, uzvārds, paraksts/

 

Z.v._________

20___. gada____
/izsniegšanas datums/

Siguldas novada pašvaldības
Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības
programmu licencēšanas komisijai

  
 

/Vārds, uzvārds, juridiskai personai – iestāde, ieņemamais amats/

PIETEIKUMS

Lūdzu izsniegt licenci interešu izglītības vai pieaugušo neformālās izglītības programmai (programmām):

 

/nosaukums/

 

/nosaukums/

 

/nosaukums/

 

/nosaukums/

 

/nosaukums/

Fiziskās personas vārds, uzvārds /
juridiskās personas nosaukums
 
  
Personas kods / reģistrācijas numurs 
  
Deklarētā dzīves vietas adrese /
organizācijas juridiskā adrese
 
  
Programmas realizēšanas adrese 
  
Kontaktpersona (pilnvarotā persona) 
  
Tālruņa Nr. 
  
e-pasta adrese 
 
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Siguldas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 10Pieņemts: 06.06.2012.Stājas spēkā: 29.06.2012.Zaudē spēku: 15.01.2022.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
326034
{"selected":{"value":"11.09.2021","content":"<font class='s-1'>11.09.2021.-14.01.2022.<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},"data":[{"value":"11.09.2021","iso_value":"2021\/09\/11","content":"<font class='s-1'>11.09.2021.-14.01.2022.<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"}]}
11.09.2021
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"