Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Siguldas novada domes 2024. gada 25. janvāra saistošos noteikumus Nr. 3 "Kārtība interešu izglītības programmu licenču un neformālās izglītības programmu atļauju izsniegšanai Siguldas novadā".
Siguldas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 37

Siguldā 2021. gada 22. decembrī
Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību
Apstiprināti ar
Siguldas novada pašvaldības domes
2021. gada 22. decembra lēmumu
(prot. Nr. 15, 14. §)

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
17. panta trešās daļas 16. punktu,
46. panta piekto daļu un 47. panta trešo daļu
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Šie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) izsniedz licences (turpmāk tekstā – licences) fiziskām un juridiskām personām (turpmāk – licences pieprasītājs, izņemot izglītības iestādes, kuras ir reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā) interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu (turpmāk – izglītības programmas) īstenošanai Siguldas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

2. Lēmumu par licences izsniegšanu izglītības programmas īstenošanai pieņem Siguldas novada interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija (turpmāk – komisija). Komisija tiek apstiprināta ar pašvaldības domes lēmumu.

II. LICENCES PIEPRASĪJUMA IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA

3. Lai saņemtu licenci (Pielikums Nr. 1), licences pieprasītājs – juridiska persona iesniedz pašvaldībā šādus dokumentus:

3.1. komisijai adresētu pieteikumu, kas aizpildīts izmantojot noteikumu 2. pielikuma veidlapu;

3.2. licencējamo programmu valsts valodā, kura ietver programmas mērķa formulējumu, programmas uzdevumus, mērķauditoriju, apjomu (stundu skaitu), programmas saturu, īstenošanas plānu, plānoto rezultātu aprakstu, materiāli tehniskās bāzes raksturojumu izglītības programmas īstenošanai;

3.3. izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā personāla pedagoģisko izglītību apliecinošo dokumentu kopijas valsts valodā vai notariāli apstiprināta tulkojuma kopiju;

3.4. pedagoga parakstītu lietišķo biogrāfiju (CV). Šī prasība neattiecas uz pieaugušo neformālo izglītību;

3.5. izziņu no Sodu reģistra personām, kuras īstenos interešu izglītības programmu, saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta piektajā daļā noteikto, izņemot par pašvaldības izglītības iestāžu pedagoģiskajiem darbiniekiem.

4. Lai saņemtu licenci, licences pieprasītājs – fiziska persona pašvaldībā iesniedz pašvaldībā šādus dokumentus:

4.1. komisijai adresētu pieteikumu, kas aizpildīts izmantojot noteikumu 2. pielikuma veidlapu;

4.2. Izglītības kvalitātes valsts dienesta izsniegtu pedagoga privātprakes sertifikāta kopiju;

4.3. licencējamo programmu valsts valodā, kura ietver programmas mērķa formulējumu, programmas uzdevumus, mērķauditoriju, apjomu (stundu skaitu), programmas saturu, īstenošanas plānu, plānoto rezultātu aprakstu; materiāli tehniskās bāzes raksturojumu izglītības programmas īstenošanai.

III. KOMISIJAS KOMPETENCE, DARBA ORGANIZĀCIJA, LĒMUMA PIEŅEMŠANAS UN APSTRĪDĒŠANAS KĀRTĪBA

5. Komisijas priekšsēdētājs sasauc un vada komisijas darbu, nosaka komisijas locekļu pienākumus.

6. Komisijas sēžu protokolēšanu nodrošina Izglītības pārvalde.

7. Komisija ir balsstiesīga, ja lēmuma pieņemšanā piedalās vairāk nekā puse komisijas locekļu.

8. Komisija jautājumu izlemšanai par licences piešķiršanu ir tiesīga uzaicināt neatkarīgus ekspertus. Ekspertiem nav balsstiesību.

9. Komisija izskata iesniegtos dokumentus un pieņem lēmumu par licences izsniegšanu, vai sagatavo motivētu atteikumu izsniegt licenci ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc pieteikuma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas. Pozitīva lēmuma gadījumā licenci tās pieprasītājam izsniedz 5 (piecu) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas dienas.

10. Ja iesniegtajos dokumentos nav pietiekama informācija, lai izlemtu par licences piešķiršanu, komisijai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju. Ja pieprasītā informācija un/vai dokumenti netiek iesniegti komisijas noteiktajā laikā, licence netiek piešķirta.

11. Ja dokumentos, kas bijuši par pamatu licences saņemšanai, ir izdarīti grozījumi, licences īpašnieks licences aktualizēšanai rakstiski paziņo par to komisijai ne vēlāk kā mēnesi pēc attiecīgo grozījumu izdarīšanas, iesniedzot komisijai attiecīgo dokumentu kopiju.

12. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt licenci, ja:

12.1. nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un pieprasītā informācija;

12.2. iesniegtie dokumenti neatbilst izglītības jomu reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajām prasībām;

12.3. licencējamā programma neatbilst noteikumu 3.5. punktā noteiktajām prasībām;

12.4. sniegtas nepatiesas ziņas.

13. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par licences anulēšanu, ja:

13.1. licences saņēmējs gada laikā pēc tās saņemšanas nav uzsācis īstenot licencēto programmu;

13.2. programmas īstenošanā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi;

13.3. juridiskā persona tiek likvidēta;

13.4. dokumentos, kas bijuši par pamatu licences izsniegšanai, ir izdarīti grozījumi un licences īpašnieks licences aktualizēšanai par to nav paziņojis komisijai;

13.5. licences saņēmējs, saņemot licenci, ir sniedzis nepatiesas ziņas.

14. Iesniegumu licences termiņa pagarināšanai licences īpašnieks iesniedz komisijai ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms licences derīguma termiņa beigām, pievienojot iepriekš izsniegtās licences kopiju. Komisijai ir tiesības pieprasīt iesniegt papildu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami licences derīguma termiņa pagarināšanai.

15. Par atteikumu izsniegt licenci, pagarināt licences termiņu vai par licences anulēšanu licences pieprasītāju Izglītības pārvalde informē rakstiski n vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc attiecīgā komisijas lēmuma pieņemšanas.

16. Komisijas izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt pašvaldības domē, domes izdotos administratīvos aktus var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā.

IV. LICENCES IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

17. Pozitīva lēmuma gadījumā licenci izsniedz uz laiku līdz trim gadiem.

18. Licences derīguma termiņu skaita no dienas, kad komisija ir pieņēmusi lēmumu par licences izsniegšanu.

19. Licenci paraksta komisijas priekšsēdētājs.

20. Par izglītības programmas īstenošanas kvalitāti un to, ka izglītības programmas tiek īstenotas personas dzīvībai un veselībai drošos apstākļos, atbild Licences īpašnieks.

V. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS

21. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:

21.1. Siguldas novada pašvaldības domes 2012. gada 6. jūnija saistošie noteikumi Nr. 10 "Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību";

21.2. Mālpils novada domes 2019. gada 31. jūlija saistošie noteikumi Nr. 11 "Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība".

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs U. Mitrevics


Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150
tālrunis: 67970844, e-pasts: pasts@sigulda.lv
www.sigulda.lv

Licence Nr. (licences numurs)

Interešu/pieaugušo neformālās izglītības programmas īstenošanai

Izdota "licences pieprasītājs"

 

(juridiskās personas nosaukums un reģistrācijas numurs vai fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods)

 
 

par interešu/pieaugušo neformālās izglītības programmas "programmas nosaukums"

īstenošanu

Licencēšanas komisijas priekšsēdētājs  
 

/vārds, uzvārds, paraksts/

 

20____. gada _________
/izsniegšanas datums/

Siguldas novada pašvaldības
Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības
programmu licencēšanas komisijai

  
 

/Vārds, uzvārds, juridiskai personai – iestāde, ieņemamais amats/

PIETEIKUMS

Lūdzu izsniegt licenci interešu izglītības vai pieaugušo neformālās (vajadzīgo pasvītrot!) izglītības programmai (programmām):

 

/nosaukums/

 

/nosaukums/

 
Fiziskās personas vārds, uzvārds /
juridiskās personas nosaukums
 
Personas kods / reģistrācijas numurs 
Deklarētā dzīves vietas adrese/
organizācijas juridiskā adrese
 
Programmas realizēšanas adrese 
Kontaktpersona (pilnvarotā persona) 
Tālruņa Nr. 
 

(var norādīt tikai e-pastu vai tālruņa Nr.)

e-pasta adrese 

Apliecinu, ka tiks noslēgts līgums ar vietas īpašnieku vai tiesisko valdītāju par programmas īstenošanai paredzētās vietas nodrošinājumu; tiks saņemts veselības inspekcijas atzinums par vietas un telpu atbilstību noteiktajām prasībām licencējamajam darbības veidam (izņemot gadījumus, kad izglītības programmu īstenos izglītības iestādes telpās vai brīvā dabā).

Paraksts un paraksta atšifrējums ____________________________________

Datums _______________________________

Jūsu norādītos personas datus apstrādās pārzinis – Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000048152, juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, Siguldas novada pašvaldības interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas nolūkam.

Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnes www.sigulda.lv sadaļā Pašvaldība / Privātuma politika, iepazīstoties ar Siguldas novada pašvaldības iekšējiem noteikumiem "Par Siguldas novada pašvaldības personas datu apstrādes privātuma politiku" vai klātienē Siguldas novada pašvaldības klientu apkalpošanas vietās.

Paskaidrojuma raksts
Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 22. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 37 "Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību"
Projekta nepieciešamības pamatojums

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu pārejas noteikumu 6. punktu ar 2021. gada 1. jūlija jaunievēlētās pašvaldības domes pirmo sēdi stājas spēkā jaunizveidotais Siguldas novads ar administratīvo centru – Sigulda, kurā ietilpst šādas teritoriālā iedalījuma vienības: Allažu pagasts, Inčukalna pagasts, Krimuldas pagasts, Lēdurgas pagasts, Mālpils pagasts, Mores pagasts, Siguldas pagasts, Siguldas pilsēta, un izbeidzas visu bijušo pašvaldību domju pilnvaras. Siguldas novada pašvaldība ir novadā iekļauto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja. Likuma pārejas noteikumu 17. punkts noteic, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 1. jūnijam ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi, izņemot saistošos noteikumus par teritorijas plānojumu, kurus izstrādā līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ievērojot Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktu, lai nodrošinātu visā jaunveidotajā Siguldas novada teritorijā vienotu kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība izsniedz licences fiziskām un juridiskām personām interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības licences programmu īstenošanai, ir nepieciešams apstiprināt jaunus saistošos noteikumus "Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību". Izsniegto licenču ietvaros realizētās izglītības programmas pozitīvi ietekmē personu zināšanu, prasmju un pieredzes paaugstināšanu, kvalifikāciju maiņu atbilstoši personas interesēm, vajadzībām un darba tirgus prasībām.

Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību Siguldas novada pašvaldībā:

1. licences pieprasījuma iesniegšanas kārtību;

2. lēmuma pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtību;

3. licences izsniegšanas kārtību.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Neietekmē.

Informācija par plānoto ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Atvieglota licences iegūšanas procedūra fiziskām un juridiskām personām.

Informācija par administratīvajām procedūrām

Jautājumos par saistošo noteikumu piemērošanu var vērsties Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvaldē.

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošie noteikumi pirms apstiprināšanas publicēti Siguldas novada pašvaldības mājaslapā: www.sigulda.lv.

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs U. Mitrevics
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Siguldas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 37Pieņemts: 22.12.2021.Stājas spēkā: 15.01.2022.Zaudē spēku: 01.02.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 10, 14.01.2022. OP numurs: 2022/10.28
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
329176
15.01.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"