Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Salaspils novada domes saistošie noteikumi Nr. 38/2012

2012. gada 28. novembrī
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Salaspils novadā
Apstiprināti Salaspils novada domes sēdē
2012. gada 28. novembrī (prot. Nr. 25, 3. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
14. panta trešo daļu
un likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
5. panta trešo daļu
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķirami nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi nodokļu maksātājiem Salaspils novadā.

2. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus ir tiesīgas saņemt fiziskās un juridiskās personas, kuru īpašumā ir nekustamais īpašums, kas atrodas Salaspils novada administratīvajā teritorijā, un kurām uz taksācijas gada 1. janvāri nav nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu parādu, izņemot nodokļa maksātājus, kuriem ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) status.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 29.05.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2013; 12.10.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 35/2016; 30.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 36/2017)

2.1 Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus nepiešķir, ja:

2.1 1. nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam lēmuma par atvieglojumu piešķiršanu pieņemšanas dienā ir Salaspils novada pašvaldības budžetā ieskaitāmās nomas maksas parādi par nomāto pašvaldības īpašumu;

2.1 2. nekustamais īpašums netiek uzturēts kārtībā atbilstoši normatīvo aktu prasībām par teritorijas un būvju uzturēšanu;

2.1 3. nekustamajā īpašumā atrodas būve, kas nav pieņemta ekspluatācijā, un:

2.1 3.1. būvdarbi veikti bez Salaspils novada Būvvaldē (turpmāk – būvvalde) reģistrētas būvatļaujas vai paskaidrojuma raksta;

2.1 3.2. būvdarbu pārtraukšana, ja izsniegtā būvatļauja nav pagarināta, nav reģistrēta un būve normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nav iekonservēta.

2.1 4. gada laikā pirms lēmuma par nodokļa atvieglojuma piešķiršanu pieņemšanas ir likumīgā spēkā stājies lēmums vai nolēmums par administratīvā soda, izņemot brīdinājumu, piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam par Salaspils novada pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto teritorijas un būvju uzturēšanas prasību neievērošanu vai par patvaļīgu būvniecību vai būves ekspluatāciju neatbilstoši tās lietošanas veidam.

(Salaspils novada domes 29.07.2021. saistošo noteikumu Nr. 17/2021 redakcijā)

3. Salaspils novada pašvaldības Administrācijas Nekustamo īpašumu daļa izvērtē nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja atbilstību noteikumu nosacījumiem, un daļas vadītājs vai, vadītāja prombūtnes laikā, vadītāja vietnieks pieņem lēmumu par nodokļa atvieglojuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt nodokļa atvieglojumu.

(Salaspils novada domes 29.04.2015. saistošo noteikumu Nr. 16/2015 redakcijā)

4. Aprēķinātā nodokļa atvieglojuma summa nedrīkst pārsniegt 200,00 euro vienam nodokļu maksātājam, izņemot 5.1.1; 5.6.–5.12. apakšpunktā minētās kategorijas.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 29.05.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2013; 30.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 33/2013; 12.10.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 35/2016; 28.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 30/2019)

II. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA MAKSĀTĀJU KATEGORIJAS UN ATVIEGLOJUMU APMĒRS

5. Atvieglojumi no taksācijas gadam aprēķinātās nodokļa summas piešķirami sekojošām nodokļa maksātāju kategorijām šādos apmēros:

Nodokļa maksātāju kategorijas Nr.Nodokļu maksātāju kategorijasNĪ nodokļa atvieglojuma apmērs
5.1.Personām, kurām ienākumi uz vienu ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz Ministru kabineta noteikto minimālo darba algu, un atbilst vienai no šīm kategorijām: 
5.1.1. vientuļam pensionāram, kuram nav laulātā, bērnu un mazbērnu;90 %
5.1.2. personai ar 2. grupas invaliditāti, kurai nav laulātā un nav pilngadīgu bērnu un mazbērnu vai, kurai visi bērni iegūst vispārējo vai profesionālo vidējo izglītību vai 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību;90 %
5.1.3. ģimenei (laulātais, bērni, mazbērni), kurā visas pilngadīgās personas ir ar 2. grupas invaliditāti vai nestrādājoši pensionāri un, kura nekustamo īpašumu lieto kā vienu kopīgu mājokli, un nekustamais īpašums ir minēto personu deklarētā dzīvesvieta.70 %
5.1.4. atsevišķi dzīvojošam nestrādājošam pensionāram vai atsevišķi dzīvojošai personai ar 2. grupas invaliditāti.70 %
5.1.1Personai, kuras ģimenē (laulātais bērni, mazbērni) vismaz viens no ģimenes locekļiem ir persona ar 1. grupas invaliditāti, vai personai, kuras aizgādnībā ir persona ar 1. grupas invaliditāti un nekustamais īpašums ir minēto personu, t.sk., aizgādnībā esošās, deklarētā dzīvesvieta.70 %
5.2.Personai, kuras ģimenē (laulātais, bērni, mazbērni) ir bērns, kuram piešķirta invaliditāte no bērnības (t.sk., adoptētais vai aizbildnībā esošs) līdz 18 gadu vecumam un ar kuru šai personai ir kopīga deklarētā dzīvesvieta.70 %
5.3.Politiski represētai personai papildus atvieglojumiem, kas paredzēti likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli".25 %
5.4.(svītrots ar Salaspils novada domes 30.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 33/2013) 
5.5.Nodokļu maksātājam – fiziskai personai nekustamā īpašuma nodoklim, ja pašvaldība tai ir piešķīrusi maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu, par to īpašumu, kurā ir ģimenes (personas) deklarētā dzīvesvieta.90 %
5.6.Personai, papildus likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajam, kuras ģimenei piešķirts daudzbērnu ģimenes statuss atbilstoši Salaspils novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 22/2013 "Salaspils novada daudzbērnu ģimenes statusa noteikšanas kārtība" par to īpašumu, kurā ir ģimenes deklarētā dzīvesvieta. Atvieglojumu piemēro, ja nodokļa maksātāja ģimene taksācijas gada (kalendārā gada) 1. janvārī atbilst daudzbērnu ģimenes statusam saskaņā ar Salaspils novada domes 2013. gada 28. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 22/2013 "Salaspils novada daudzbērnu ģimenes statusa noteikšanas kārtība.25 %
5.7.Fiziskām un juridiskām personām, kuru zemes īpašums vai tā daļa, izņemot lauksaimniecības un meža zemi, saskaņā ar Salaspils novada teritorijas plānojumu atrodas teritorijā, kurai noteikts turpmākās plānošanas teritorijas statuss un kuras izmantošanas uzsākšana saskaņā ar sākotnējo lietošanas mērķi ir aprobežota, atvieglojumu piešķir par platības daļu, kurai noteikts turpmākās plānošanas teritorijas statuss.90 %
5.8.Fiziskām un juridiskām personām: 
5.8.1. kuru nekustamais īpašums atbilst noteikumu 8.3.1. apakšpunkta nosacījumiem;25 %
 5.8.2. kuru nekustamais īpašums atbilst noteikumu 8.3.2. apakšpunkta nosacījumiem.50 % apmērā par zemi un 90 % apmērā par ēku
5.9.(svītrots ar Salaspils novada domes 30.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 36/2017) 
5.10.Pašvaldības kapitālsabiedrībām, kuras izveidotas pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai50 %
5.11.Jaunizveidotiem uzņēmumiem, kuri pēc galvenā darbības veida atbilst NACE klasifikatorā ražošanas uzņēmumam, nekustamā īpašuma atlaide tiek piemērota pirmos piecus gadus no ražošanas uzsākšanas, ja nekustamā īpašumā notiek ražošana un, ja iepriekšējā kalendārā gadā bijuši nodarbināti ne mazāk par 5 cilvēkiem katru mēnesi visa gada laikā.50 %
5.12.Uzņēmumiem, kuri atbilst mikrouzņēmuma, mazā un vidējā uzņēmuma statusam saskaņā ar Eiropas Komisijas 2008. gada 6. augusta Regulas Nr. 800/2008, I pielikumā sniegto definīciju un kuri pēc galvenā darbības veida atbilst NACE klasifikatorā ražošanas uzņēmumam, ja nekustamā īpašumā notiek ražošana, un ražotnē iepriekšējā kalendārā gadā bijuši nodarbināti ne mazāk par 5 cilvēkiem katru mēnesi visa gada laikā, un komersanta iepriekšējā kalendārā gada laikā aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas vidēji uz vienu strādājošo bija ne mazāk kā 1400,00 euro gadā.50 %
5.13.Fiziskām un juridiskām personām, kuru ēkas vai būves saskaņā ar Civilās aizsardzības komisijas atzinumu ir atzītas par cietušām dabas stihiju izraisītu plūdu rezultātā un, ja šīs ēkas vai būves normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir nodotas ekspluatācijā.70 %
5.14.Personām, kuras piedalījās Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā.70 %
5.15.Personām, kuru dzīvokļa īpašums atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, kurai atbilstoši būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi vai, kurai saskaņā ar būvvaldē akceptētu ēkas fasādes apliecinājuma karti vai paskaidrojuma rakstu veikti ēkas visas fasādes atjaunošanas darbi vismaz tai ēkas daļai, kas vērsta pret pašvaldības ielu.25 %
5.16.Personām, kuru būve atrodas Salaspils pilsētas un ciemu teritorijā un atbilstoši Latvijas būvnormatīvu prasībām atbilst publiskas būves statusam un šai būvei atbilstoši būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem saskaņā ar būvvaldē akceptētu ēkas fasādes apliecinājuma karti vai paskaidrojuma rakstu veikti ēkas visas fasādes atjaunošanas darbi vismaz tai ēkas daļai, kas vērsta pret pašvaldības ielu.25 %
5.17.Personām, kuru nekustamā īpašumā ievērojot Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma prasības ir izmitināti Ukrainas civiliedzīvotāji (ģimenes). Atvieglojums attiecas uz visu nekustamo īpašumu (zemi un ēku)90 %

(Grozīts ar Salaspils novada domes 29.05.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2013; 30.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 33/2013; 29.04.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2015; 12.10.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 35/2016; 30.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 36/2017; 21.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 40/2017; 28.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 30/2019; 29.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 17/2021; 10.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 7/2022)

III. KĀRTĪBA, KĀDĀ TIEK PIEŠĶIRTI ATVIEGLOJUMI

(Nodaļas nosaukums grozīts ar Salaspils novada domes 29.05.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2013)

6. Personām, kuras minētas noteikumu 5.1.–5.6., 5.14., 5.15. apakšpunktā, piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus ja ir visi šādi nosacījumi:

6.1. nodokļa maksātājam tas ir vienīgais nekustamais īpašums Latvijā, izņemot noteikumu 5.5. un 5.6. apakšpunktā minēto nodokļa maksātāju kategoriju. Prasība par vienīgo nekustamo īpašumu neattiecas uz nodokļa maksātājam piederošo garāžu;

6.2. nekustamais īpašums ir reģistrēts zemesgrāmatā;

6.3. nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, izņemot noteikumu 5.1. līdz 5.2., 5.5. un 5.6. apakšpunktā minētās kategorijas;

6.4. ja periodā no taksācijas gada 1. janvāra līdz noteikumu 3. punktā minētā lēmuma pieņemšanai nekustamajā īpašumā ir deklarēta nodokļa maksātāja dzīvesvieta.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 29.05.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2013; 29.04.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2015; 12.10.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 35/2016; 30.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 36/2017; 28.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 30/2019)

7. Noteikumu 5.1.–5.6. apakšpunktā minētos nodokļa atvieglojumus var saņemt arī personas, kuras īrē dzīvojamās telpas un/vai nomā zemi, uz kuras atrodas nodokļu maksātāja īpašums no Salaspils novada pašvaldības.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 30.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 33/2013)

8. Personām, kuras minētas noteikumu 5.8. apakšpunktā, piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, ja taksācijas perioda pirmajā dienā, t.i., uz 1. janvāri, nekustamais īpašums atbilst visiem šādiem nosacījumiem:

8.1. nekustamā īpašuma sastāvā ir zemes gabals, kura lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve ar lietošanas mērķa grupu 0601;

8.2. nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala, uz kura atrodas vismaz viena dzīvojamā māja, kura ir nodota ekspluatācijā un kurā savu dzīvesvietu ir deklarējis nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs vai juridiskām personām piederošā nekustamā īpašuma nomnieks (īrnieks);

8.3. nekustamā īpašumā esošā dzīvojamā māja:

8.3.1. ir pieslēgta maģistrālajai ūdensapgādei un maģistrālajai kanalizācijas sistēmai;

8.3.2. atrodas nekustamajā īpašumā, kurā esošā decentralizētā kanalizācijas sistēma ir reģistrēta atbilstoši Salaspils novada domes 2018. gada 29. marta saistošo noteikumu Nr. 5/2018 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Salaspils novada pašvaldībā" prasībām, ja tā nav pieslēgta maģistrālajai ūdensapgādei un maģistrālajai kanalizācijas sistēmai un nekustamais īpašums nepiekļaujas pašvaldības ielai (ceļam), kurā ir izvietoti maģistrālie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli;

8.3.3. (svītrots ar Salaspils novada domes 28.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 30/2019).

(Grozīts ar Salaspils novada domes 29.05.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2013; 10.12.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 49/2014; 29.04.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2015; 21.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 40/2017; 28.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 30/2019)

9. Personām, kuras minētas noteikumu 5.11. un 5.12. apakšpunktā, piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, ievērojot likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5. panta ceturtās daļas noteikumus, ar šādiem nosacījumiem:

9.1. saimnieciskā darbība (ražošana) notiek nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam piederošā īpašumā, kas ir reģistrēts zemesgrāmatā, un ēku (telpu grupu) galvenais lietošanas veids saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra datiem nav dzīvojamā ēka un/vai tās palīgēka;

9.2. (svītrots ar Salaspils novada domes 30.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 36/2017).

9.1 Personām, kuras minētās noteikumu 5.16. apakšpunktā, piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, ja ir visi šādi nosacījumi:

9.1 1. nekustamais īpašums (būve) ir reģistrēts zemesgrāmatā;

9.1 2. publiska būve ir nodota ekspluatācijā.

(Salaspils novada domes 30.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 36/2017 redakcijā)

10. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķir uz nodokļa maksātāja iesnieguma un uzrādīto dokumentu pamata, izņemot noteikumu 5.5., 5.6., 5.7., 5.8., 5.10. un 5.15. apakšpunktā minētās nodokļu maksātāju kategorijas, kurām nodokļa atvieglojums tiek piešķirts pamatojoties uz pašvaldības rīcībā esošo informāciju.

(Salaspils novada domes 30.10.2013. saistošo noteikumu Nr. 33/2013 redakcijā, kas grozīta ar 10.12.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 49/2014; 29.04.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2015; 30.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 36/2017; 28.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 30/2019; 29.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 17/2021)

11. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķir:

11.1. noteikumu 5.1.–5.3. un 5.6.–5.16. apakšpunktā minētajām personām par visu taksācijas gadu;

11.2. noteikumu 5.5. apakšpunktā minētajām personām par to periodu, kurā personas statuss dod tiesības saņemt atvieglojumu.

11.3. noteikumu 5.15. apakšpunktā minētajām personām par desmit gadu periodu pēc tā gada, kurā ēkai veiktie atjaunošanas darbi ir pabeigti un par to apliecinājuma kartē vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta būvvaldes atzīme;

11.4. noteikumu 5.16. apakšpunktā minētajām personām par piecu gadu periodu pēc tā gada, kurā publiskai būvei veiktie atjaunošanas darbi ir pabeigti un par to apliecinājuma kartē vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta būvvaldes atzīme un, ja būvē nav konstatēta patvaļīga būvniecība. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķir par to periodu, kurā būve atbilstoši Latvijas būvnormatīvu prasībām atbilst publiskas būves statusam;

11.5. noteikumu 5.17. apakšpunktā minētajām personām par visu taksācijas gadu, ja nekustamais īpašums, kurā ir izmitināti Ukrainas civiliedzīvotāji (ģimene) ir pieteikts un reģistrēts Salaspils novada sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijā no 2022. gada 24. februāra un īpašums ir ekspluatācijā nodota dzīvojamā ēka vai dzīvokļa īpašums un šāds īpašums izmitināšanas periodā netiek izīrēts vai kā citādi par atlīdzību nodots lietošanā izmitinātajām personām – Ukrainas civiliedzīvotājiem (ģimenēm).

(Grozīts ar Salaspils novada domes 30.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 33/2013; 29.04.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2015; 30.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 36/2017; 10.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 7/2022)

12. Ja personai ir tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus uz likuma un šo saistošo noteikumu pamata vai uz vairāku 5. punktā paredzēto nosacījumu pamata, Salaspils novada pašvaldība piešķir atvieglojumus atbilstoši vienam – personai vislabvēlīgākajam, nosacījumam.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 30.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 33/2013)

13. Personas, kuras minētas 5.1.–5.3. apakšpunktā, iesniedzot iesniegumu (atkarībā no iesniegumā norādītās atvieglojumu kategorijas), uzrāda Latvijas valsts institūcijas izsniegtas pensionāra apliecības, invalīda apliecības vai politiski represētās personas apliecības oriģinālu. Ja personai nav iespējams uzrādīt pensionāra un invalīda apliecības oriģinālu, ziņas par personas atbilstību attiecīgajai personu kategorijai pašvaldība pārbauda tai pieejamos reģistros.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 30.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 33/2014; 28.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 30/2019)

13.1 (Svītrots ar Salaspils novada domes 29.04.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2015)

14. Uzņēmumi, kuri pretendē uz nodokļu atvieglojumiem saskaņā ar šo noteikumu 5.11. un 5.12. apakšpunktu, iesniegumam pievieno:

14.1. (svītrots ar Salaspils novada domes 12.10.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 35/2016);

14.2. VID izziņu par nodokļu parādu neesamību (izdota ne agrāk, kā vienu mēnesi pirms iesniegumu iesniegšanas);

14.3. VID izziņu par komersanta nodarbināto strādājošo skaitu iepriekšējā gadā un šajā laikā veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

15. Nodokļu maksātāji, izņemot 5.5., 5.6., 5.7., un 5.10., 5.17. apakšpunktā minētās nodokļu maksātāju kategorijas, iesniegumus par atvieglojumu piešķiršanu un tam pievienotos dokumentus iesniedz līdz taksācijas gada 1. februārim.

(Salaspils novada domes 30.10.2013. saistošo noteikumu Nr. 33/2013 redakcijā, kas grozīta ar 10.12.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 49/2014; 30.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 36/2017; 10.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 7/2022 )

16. Personas, kuras pretendē uz nodokļa atvieglojumiem saskaņā ar šo noteikumu 5.1. apakšpunktu, iesniegumu iesniedz Salaspils novada Sociālajā dienestā vai domē. Pārējās nodokļu maksātāju kategorijas, izņemot 5.6., 5.7., un 5.10. apakšpunktā minētās nodokļu maksātāju kategorijas, iesniegumu iesniedz Salaspils novada domē.

(Salaspils novada domes 30.10.2013. saistošo noteikumu Nr. 33/2013 redakcijā, kas grozīta ar 10.12.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 49/2014; 30.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 36/2017; 29.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 17/2021)

16.1 Nodokļa maksātājiem, kuru īpašumu vai tā daļu nomā Salaspils novada pašvaldība, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju izpildi, tiek samazināts nodokļa apmērs atbilstoši pašvaldības nomātajai platībai, ja attiecīgajā nomas līgumā nodokļa samaksas pienākums ir paredzēts pašvaldībai.

(Salaspils novada domes 30.10.2013. saistošo noteikumu Nr. 33/2013 redakcijā)

17. Informāciju par nodokļa maksātāju un viņa ģimenes locekļiem tiek pārbaudīta pašvaldības rīcībā esošajos reģistros.

18. Atbilstības izvērtēšanai atvieglojuma piešķiršanas nosacījumiem nepieciešamības gadījumā pašvaldībai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju.

19. Salaspils novada pašvaldības Administrācijas Nekustamo īpašumu daļa, konstatējot nepatiesu ziņu sniegšanu, nepiešķir vai atceļ piešķirto atvieglojumu.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 29.04.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2015)

20. Gadījumā, ja nodokļa maksātājs atbilst konkrētajai kategorijai un Salaspils novada pašvaldības Administrācijas Nekustamo īpašumu daļa pieņēmusi lēmumu par atvieglojumu piešķiršanu, lēmumu par atvieglojumu piešķiršanu nodokļa maksātājam nenosūta, bet par atvieglojuma piešķiršanu paziņo ar maksāšanas paziņojumu, kurā tiek norādīts piešķirtā atvieglojuma apmērs.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 29.04.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2015)

21. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs ir atbildīgs par noteikumos paredzētajā kārtībā sniegto ziņu patiesumu.

22. Ja nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs savā pieteikumā vai rakstiskā apliecinājumā ir sniedzis nepatiesas ziņas par sevi vai saviem ģimenes locekļiem, Salaspils novada pašvaldības Administrācijas Nekustamo īpašumu daļa aprēķina nekustamo īpašuma nodokli nepamatoti piešķirtā atvieglojuma apmērā, papildus aprēķināto summu sadalot likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajos maksāšanas termiņos, kā arī aprēķina nokavējuma naudu.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 29.04.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2015)

IV. LĒMUMA APSTRĪDĒŠANAS UN PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA

23. Salaspils novada pašvaldības Administrācijas Nekustamo īpašumu daļas vadītāja vai, vadītāja prombūtnes laikā, vadītāja vietnieka pieņemto lēmumus var apstrīdēt Salaspils novada domē lēmumā noteiktajā termiņā.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 29.04.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2015)

24. Salaspils novada domes lēmumus var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā lēmumā noteiktā termiņā.

V. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

25. (Svītrots ar Salaspils novada domes 30.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 33/2013)

26. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Salaspils novada domes 2010. gada 10. novembra saistošie noteikumi Nr. 40/2010 "Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Salaspils novadā".

27. Noteikumu 5.15. un 11.3. apakšpunkts tiek piemērots arī tām ēkām, kurām veiktie atjaunošanas darbi pabeigti sākot no 2010. gada, bet nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums par atlikušo periodu šīm ēkām tiek piešķirts no 2018. gada.

(Salaspils novada domes 30.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 36/2017 redakcijā)

28. Noteikumu 5.16. un 11.4. apakšpunkts tiek piemērots par tām būvēm, kurām veiktie atjaunošanas darbi pabeigti pēc 2017. gada.

(Salaspils novada domes 30.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 36/2017 redakcijā)

29. Grozījumi noteikumu 5.8., 8.3.2. un 8.3.3. apakšpunktā tiek piemēroti no 2018. gada 1. janvāra.

(Salaspils novada domes 21.12.2017. saistošo noteikumu Nr. 40/2017 redakcijā)

30. Grozījumi noteikumu 5.8. apakšpunktā par 5.8.1. un 5.8.2. apakšpunkta un attiecīga atvieglojuma apmēra iekļaušanu, grozījumi noteikumu 8.3.2. apakšpunktā par nosacījuma iekļaušanu saistībā ar nekustamajā īpašumā esošo decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanu atbilstoši pašvaldības saistošo noteikumu prasībām, grozījumi par noteikumu 8.3.3. apakšpunkta un 10. punkta otrā teikuma svītrošanu un 10. punkta papildināšanu ar atsauci uz 5.8. apakšpunktu stājas spēkā no 2021. gada 1. janvāra.

(Salaspils novada domes 28.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 30/2019 redakcijā)

31. Grozījumi noteikumu 5.8.2. apakšpunktā par esošā atvieglojuma 50 % apmērā attiecināšanu uz zemi un papildu atvieglojuma 90 % apmērā ieviešanu par ēku tiek piemēroti līdz 2031. gada 31. decembrim.

(Salaspils novada domes 29.07.2021. saistošo noteikumu Nr. 17/2021 redakcijā)

Salaspils novada domes priekšsēdētājs R. Čudars
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Salaspils novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Salaspils novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 38/2012Pieņemts: 28.11.2012.Stājas spēkā: 22.12.2012.Tēma: Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiemPublicēts: Salaspils Vēstis, 24, 21.12.2012.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
325599
{"selected":{"value":"22.03.2022","content":"<font class='s-1'>22.03.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"22.03.2022","iso_value":"2022\/03\/22","content":"<font class='s-1'>22.03.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2022","iso_value":"2022\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2022.-21.03.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2020","iso_value":"2020\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2020.-31.12.2021.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
22.03.2022
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)