Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saistošie noteikumi Salaspils novada domes konsolidētajā redakcijā uz 03.02.2021.


Salaspils novada domes saistošie noteikumi Nr. 5/2018

2018. gada 29. martā
Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Salaspils novada pašvaldībā
Apstiprināti Salaspils novada domes sēdē
2018. gada 29. martā (prot. Nr. 7, 1. §)

Precizēti ar 16.08.2018.domes sēdes lēmumu (prot. Nr. 17, 3. §)
Grozīts ar 30.05.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 12/2019, stājas spēkā 20.07.2019.
Grozīts ar 16.01.2020.  saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2020, stājas spēkā 29.02.2020.
Grozīts ar 10.12.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 37/2020

Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
6. panta ceturtās daļas 5. punktu un
Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija
noteikumu Nr. 384 "Noteikumi par decentralizēto
kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un
reģistrēšanu
" 6.2., 6.3. un 6.4. apakšpunktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Salaspils novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldības) administratīvajā teritorijā;

1.2. decentralizēto kanalizācijas sistēmu, kuras nav pievienotas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētajai kanalizācijas sistēmai, kontroles un uzraudzības kārtību;

1.3. pašvaldības teritorijas (1. pielikums), kurās atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajam norādītas funkcionālās zonas, uz kurām attiecas noteikumu prasības un izņēmumi šo noteikumu piemērošanai;

1.4. notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežumu no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām;

1.5. prasību minimumu asenizatoram;

1.6. decentralizēto kanalizācijas sistēmu un asenizatoru reģistrācijas kārtību;

1.7. decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku un valdītāju pienākumus;

1.8. noteikumu izpildes kontroli un administratīvo atbildību par noteikumu neievērošanu.

2. Noteikumi ir saistoši:

2.1. visām fiziskām un juridiskām personām pašvaldības administratīvajā teritorijā, kuru īpašumā vai valdījumā ir decentralizētās kanalizācijas sistēmas (turpmāk – decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks), izņemot noteikumu 1. pielikuma 2. punktā noteiktos gadījumus;

2.2. visām fiziskām un juridiskām personām, kuras pašvaldības administratīvajā teritorijā sniedz asenizācijas pakalpojumus (turpmāk tekstā arī decentralizētās kanalizācijas pakalpojumi), vai savāktos notekūdeņus nodod attīrīšanai sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja Salaspils pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.

(Salaspils novada domes 10.12.2020. saistošo noteikumu Nr. 37/2020 redakcijā)

3. Noteikumos ietvertie termini un jēdzieni lietoti Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un uz tā pamata izdoto Ministru kabineta noteikumu izpratnē.

4. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzraudzību un kontroli noteikumos noteiktajā kārtībā veic pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs (turpmāk – reģistra uzturētājs), kurš atbilstoši noslēgtajam līgumam ar Salaspils novada domi (turpmāk – dome) veic šo sistēmu reģistra izveidošanu un uzturēšanu.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 16.01.2020. saistošiem noteikumiem Nr. 1/2020)

II. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas kārtība

5. Pašvaldības teritorijā esoša nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs, kura īpašumā vai valdījumā esošā decentralizētā kanalizācijas sistēma nav reģistrēta, līdz 2021. gada 30. novembrim iesniedz decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra uzturētājam (pašvaldības SIA "Valgums -S", Miera iela 26a, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169) pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas iesniegumu (4.pielikums). Šo iesniegumu var iesniegt elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti, nosūtot to uz elektronisko pasta adresi: info@valgums.eu.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 30.05.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 12/2019; 16.01.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2020; 10.12.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 37/2020)

6. Nekustamā īpašuma atsavināšanas gadījumā vai, ja ir notikušas izmaiņas ziņās par decentralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatāciju (pārbūve, pieslēgums centralizētajai sadzīves kanalizācijas sistēmai, tās veida maiņa, izmaiņas plānoto notekūdeņu novadīšanas apjomā, izmaiņas dzīvojošo personu sastāvā), decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc nekustamā īpašuma iegādes vai izmaiņām par decentralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatāciju, iesniedz noteikumu 5. punktā minēto iesniegumu.

(Grozīts Salaspils novada domes ar 10.12.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 37/2020)

III. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku un valdītāju pienākumi

7. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam papildus Ministru kabineta 2017. gada 27.jūnija noteikumos Nr. 384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu" noteiktajām prasībām ir šādi pienākumi:

7.1. nodrošināt radīto notekūdeņu uzkrāšanu vai attīrīšanu no ekspluatācijā nodotiem objektiem atbilstoši Ministru kabineta noteikumu prasībām par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī;

7.2. (svītrots ar Salaspils novada domes 16.01.2020. saistošiem noteikumiem Nr. 1/2020);

7.3. segt izmaksas reģistra uzturētājam, kas saistītas ar ārkārtas notekūdeņu paraugu analīzes veikšanu, ja vidē novadīto notekūdeņu paraugu analīzē tiek konstatētas vielas, kas pārsniedz pieļaujamo piesārņojošo vielu koncentrāciju vai satur bīstamās vielas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu prasībām par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī, pēc to faktiskajām izmaksām, saskaņā ar izrakstīto rēķinu;

7.4. nodrošināt reģistra uzturētāja pārstāvim piekļuvi decentralizētajai kanalizācijas sistēmai, tās tehniskā nodrošinājuma, ekspluatācijas prasību ievērošanas kontrolei darbības pārbaudei un notekūdeņu paraugu analīžu veikšanai;

7.5. līdz kārtējā gada 1. martam iesniegt reģistra uzturētājam informāciju par ūdens patēriņa mēraparāta, ja tāds ir uzstādīts un verificēts, rādījumiem par iepriekšējo kalendāro gadu;

7.6. mēneša laikā no tehniskās apkopes veikšanas dienas iesniegt reģistra uzturētājam atbilstoša komersanta rakstveida apliecinājuma kopiju par veikto decentralizētās kanalizācijas sistēmas tehnisko apkopi, par tās tehnisko stāvokli un turpmākajiem norādījumiem tās ekspluatācijā, ja nekustamajā īpašumā tiek ekspluatēti šādi decentralizēto kanalizācijas sistēmu veidi:

7.6.1. rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kopējā jauda ir mazāka par 5m3 diennaktī;

7.6.2. septiķis, kas nodrošina notekūdeņu daļēju attīrīšanu un atbilstošu novadīšanu vidē;

7.6.3. krājtvertnes, ja šādas tehniskās apkopes prasības izvirzījis atbilstošs komersants.

7.7. līdz kārtējā gada 1. martam iesniegt reģistra uzturētājam decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu pierādošu dokumentāciju par iepriekšējo kalendāro gadu. Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas pierādošo dokumentāciju var kalpot noslēgts līgums par decentralizētās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu nodošanu attīrīšanai vai decentralizēto kanalizācijas pakalpojuma saņemšanas darījuma apliecinošs attaisnojuma dokuments, kurā uzrādīta pakalpojuma sniegšanas adrese, dati par savākto notekūdeņu daudzumu, pakalpojumu sniegšanas datums un pakalpojumu sniedzēja rekvizīti;

7.8. par saviem līdzekļiem nekavējoties likvidēt jebkādus decentralizētās kanalizācijas sistēmas bojājumus un avārijas;

7.9. bez saskaņošanas ar Salaspils novada būvvaldi neveikt jebkādas decentralizētās kanalizācijas sistēmas pārbūves darbus;

7.10. ievērot paziņojumā par reģistrāciju noteikto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežumu;

7.10.1 ja īpašumā notekūdeņu attīrīšanai neizmanto rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas vai septiķi, visus īpašumā radītos notekūdeņus uzkrāj hermētiskās krājtvertnēs, nepieļaujot to brīvu un nekontrolētu infiltrāciju gruntī, neatkarīgi no krājtvertņu tilpuma un veida,

7.11. nodrošināt, lai notekūdeņi un nosēdumi netiktu novadīti vai pārsūknēti uz lietus kanalizācijas un drenāžas sistēmām, novadgrāvjiem un citās šim nolūkam neparedzētās vietās;

7.12. objektā, kura būvprojektā saskaņā ar izsniegtu būvatļauju ir paredzēta būvdarbu veikšana, t.sk., kanalizācijas tīklu izbūve, līdz objekta nodošanai ekspluatācijā nodrošināt izbūvētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu regulāru savākšanu un izvešanu, ja izbūvētās sistēmas tiek lietotas un, ja uz būvdarbu laiku nav noslēgts līgums par pagaidu (pārvietojamo) tualešu apkopi, vai būvdarbu laikā nav iespējams izmantot objektā jau esošu, ekspluatācijā nodotu kanalizācijas sistēmu;

7.13. objektā, kurā tiek veikti būvdarbi, līdz būves nodošanai ekspluatācijā, decentralizēto kanalizācijas sistēmu atļauts ekspluatēt pēc tās reģistrācijas decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 16.01.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2020; 10.12.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 37/2020)

IV. Notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežums no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām

8. Decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrātie notekūdeņi un nosēdumi ir jāizved uz komunālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtām vai uz sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja norādītajām centralizētās kanalizācijas sistēmās speciāli izveidotajām notekūdeņu pieņemšanas vietām.

9. Notekūdeņu izvešanas biežums no krājtvertnēm ir nosakāms šādi:

9.1. ja nekustamajā īpašumā ir uzstādīts verificēts un reģistra uzturētāja noplombēts ūdens patēriņa mēraparāts (gadījumos, kad tiek lietota vietējā ūdensapgādes sistēma) vai verificēts ūdens patēriņa komercuzskaites mēraparāts (gadījumos, kad tiek lietota centralizētā ūdensapgādes sistēma), saskaņā ar šādu formulu:

I = B/A, kur:

I – krājtvertnes izvešanas biežums gadā (reizes), rezultātu noapaļojot līdz veseliem skaitļiem. Ja rezultāts ir mazāks par 1, tad noapaļošana ir jāveic līdz veselam skaitlim 1. Ja rezultāts lielāks par 2, tad noapaļošanu veic līdz veseliem skaitļiem uz leju.

B – dati par faktisko ūdens patēriņu saskaņā ar ūdens patēriņa mēraparāta vai ūdens patēriņa komercuzskaites mēraparāta rādījumiem par iepriekšējo kalendāro gadu, vai gadījumos, kad ūdens patēriņa mēraparāts vai ūdens patēriņa komercuzskaites mēraparāts uzstādīts mazāk kā gadu, tad aprēķinam izmanto rādījumus, kas fiksēti sešu mēnešu periodā no mēraparāta uzstādīšanas dienas;

A – krājtvertnes tilpums kubikmetros.

9.2. ja nekustamajā īpašumā, kuru izmanto pastāvīgi, ir izveidota ēkas iekšējā ūdensvada un sadzīves kanalizācijas sistēma, bet nav uzstādīts ūdens patēriņa mēraparāts vai uzstādītais ūdens patēriņa mēraparāts nav verificēts un reģistra uzturētāja noplombēts, saskaņā ar šādu formulu:

I = C/A, kur:

I – krājtvertnes izvešanas biežums gadā (reizes), rezultātu noapaļojot līdz veseliem skaitļiem. Ja rezultāts ir mazāks par 1, tad noapaļošana ir jāveic līdz veselam skaitlim 1. Ja rezultāts lielāks par 2, tad noapaļošanu veic līdz veseliem skaitļiem uz leju.

C – patērētā ūdens daudzums pēc aprēķina, ko nosaka pēc šādas formulas:

C = D x 0,098 x 365, kur:

D – nekustamajā īpašumā vai nekustamo īpašumu grupā dzīvojošo personu skaits, darbinieku skaits, kas pastāvīgi uzturas objektā (angāros, noliktavās, ražošanas, biroju un sabiedriskās ēkās), vidējais klientu skaits diennaktī (viesnīcās, viesu namos, atpūtas kompleksos);

0,098 – ūdens patēriņš kubikmetros diennaktī uz vienu personu;

365 – vidējais dienu skaits gadā;

A – krājtvertnes tilpums kubikmetros;

9.2.1 ja nekustamajā īpašumā, kuru izmanto pastāvīgi, nav izveidota ēkas iekšējā ūdensvada un sadzīves kanalizācijas sistēma, vai ir izveidota tikai ēkas iekšējā ūdensvada sistēma, un abos gadījumos kanalizācijas novadīšanai tiek izmantota decentralizētā kanalizācijas sistēma, kas nav savienota ar ēkas iekšējo ūdensvada vai sadzīves kanalizācijas sistēmu, minimālais decentralizētās kanalizācijas tvertnes izvešanas biežums ir viena reize gadā;

9.3. ja nekustamajā īpašumā, kuru izmanto sezonāli (vasarnīca, dārza māja, mazdārziņa būve u.tml.), nav uzstādīts ūdens patēriņa mēraparāts vai uzstādītais ūdens patēriņa mēraparāts nav verificēts un reģistra uzturētāja noplombēts, minimālais decentralizētās kanalizācijas tvertnes izvešanas biežums ir viena reize gadā.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 30.05.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 12/2019; 16.01.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2020; 10.12.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 37/2020)

10. Notekūdeņu izvešanas biežums tiek aprēķināts dienā, kad decentralizētā kanalizācijas sistēma tiek iekļauta tās reģistrā un tiek aktualizēts ne retāk kā reizi trijos gados. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam ir tiesības lūgt veikt aprēķina aktualizāciju ātrāk, ja tiek iesniegti dokumenti, kas apliecina faktisko apstākļu izmaiņas un var ietekmēt minimālo notekūdeņu izvešanas biežumu.

10.1 Reģistrējot decentralizēto kanalizācijas sistēmu, kuras kopējais tvertņu tilpums ir līdz 50 l, minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai nenosaka. Šajā gadījumā par uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu utilizāciju ir atbildīgs sistēmas īpašnieks, ievērojot vides aizsardzības prasības.

(Salaspils novada domes 16.01.2020. saistošo noteikumu Nr. 1/2020 redakcijā)

11. Faktisko ūdens patēriņu objektā, kurā lieto decentralizēto kanalizācijas sistēmu, nosaka šādi:

11.1. ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja nekustamajā īpašumā tiek izmantoti centralizētie ūdensapgādes pakalpojumi, tad novadīto notekūdeņu daudzumu pieņem vienādu ar patērētā ūdens daudzumu un to izvešanas biežums ir nosakāms saskaņā ar notikumu 9.1. apakšpunktā norādīto formulu, ietverot faktiskos datus par nekustamajā īpašumā izlietotajiem ūdensapgādes pakalpojumiem, ko ir fiksējis ūdens patēriņa komercuzskaites mēraparāts. Notekūdeņu daudzuma uzskaitē neieskaita izlietoto ūdens daudzumu dārza vai piemājas teritorijas laistīšanai, ja tā apjoms ir noteikts ar šim nolūkam speciāli ierīkotu ūdens patēriņa mēraparātu;

11.2. ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja nekustamajā īpašumā tiek izmantota lokālā ūdens iegūšanas iekārta, kas ir aprīkota ar ūdens patēriņa mēraparātu novadīto notekūdeņu daudzuma noteikšanai, tad decentralizētās kanalizācijas sistēmas izvešanas biežums ir nosakāms, saskaņā ar noteikumu 9.1.apakšpunktā norādīto formulu ietverot faktiskos datus par nekustamajā īpašumā izlietotajiem ūdensapgādes pakalpojumiem, ko ir fiksējis ūdens patēriņa mērītājs. Lai datus par nekustamajā īpašumā izlietoto ūdens daudzumu izmantotu decentralizētās kanalizācijas sistēmas izvešanas biežuma noteikšanai, ūdens patēriņa mēraparātam jābūt uzstādītam atbilstoši noteikumu 7. pielikumā norādītajai shēmai, tam jābūt verificētam un reģistra uzturētāja noplombētam.

11.3. ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja nekustamajā īpašumā tiek izmantota lokālā ūdens iegūšanas iekārta, kas nav aprīkota ar ūdens patēriņa mēraparātu vai uzstādītais ūdens patēriņa mēraparāts nav verificēts un reģistra uzturētāja tad, objektā patērētā ūdens daudzumu nosaka atbilstoši noteikumu 9.2. apakšpunktam.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 16.01.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2020; 10.12.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 37/2020)

12. Minimālais notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežums no septiķiem un krājtvertnēm ir viena reize gadā.

13. Minimālais notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežums no rūpnieciski izgatavotām attīrīšanas iekārtām, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī, ir nosakāms ievērojot iekārtas ražotāja izdoto tehnisko dokumentāciju vai instrukcijas par šo iekārtu ekspluatāciju, vai atbilstoša komersanta rakstveida atzinumu par iekārtas ekspluatācijas nosacījumiem gadījumos, ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja rīcībā nav sākotnējās iekārtas tehniskās dokumentācijas.

V. Asenizatoru reģistrācijas kārtība un pienākumi

(Nodaļa Salaspils novada domes 30.05.2019. saistošo noteikumu Nr. 12/2019 redakcijā)

14. Reģistrācijai pašvaldības reģistrā asenizators domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā (Līvzemes ielā 8, Salaspilī, LV-2169) iesniedz aizpildītu iesniegumu (3. pielikums), pievienojot iesniegumā norādītos dokumentus. Šo iesniegumu asenizators var iesniegt elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti, nosūtot to uz domes elektronisko pasta adresi: dome@salaspils.lv.

(Salaspils novada domes 30.05.2019. saistošo noteikumu Nr. 12/2019 redakcijā)

15. Iesniedzot noteikumu 14. punktā minēto iesniegumu, asenizators apliecina, ka:

15.1. ir tiesīgs veikt kravas autopārvadājumus vai pašpārvadājumus Latvijas Republikas teritorijā, izņemot, ja pakalpojumu sniedz ar traktortehniku, izmantojot asenizācijas mucu;

15.2. iesnieguma iesniegšanas dienā asenizatoram Latvijā nav nodokļu parādi, tai skaitā, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro;

15.3. ir noslēgts līgums ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu vai specializēto notekūdeņu pieņemšanas vietu īpašnieku, valdītāju vai turētāju.

(Salaspils novada domes 30.05.2019. saistošo noteikumu Nr. 12/2019 redakcijā)

16. Iesniedzot noteikumu 14. punktā minēto iesniegumu, uzrāda šādus dokumentus:

16.1. asenizācijas pakalpojumu sniegšanā iesaistītā specializētā transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību;

16.2. dokumentu, kas sniedz tiesības veikt kravas autopārvadājumus vai pašpārvadājumus Latvijas Republikas teritorijā, izņemot, ja pakalpojums tiks sniegts ar traktortehniku, izmantojot asenizācijas mucu;

16.3. līgumu ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu vai specializēto notekūdeņu pieņemšanas vietu īpašnieku, valdītāju vai turētāju par notekūdeņu un nosēdumu pieņemšanu.

(Salaspils novada domes 30.05.2019. saistošo noteikumu Nr. 12/2019 redakcijā)

17. Ja pēc noteikumu 14. punktā minētā iesnieguma iesniegšanas ir mainījusies iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos norādītā informācija, asenizators piecu darba dienu laikā par notikušajām izmaiņām rakstiski informē domi.

(Salaspils novada domes 30.05.2019. saistošo noteikumu Nr. 12/2019 redakcijā)

18. Gadījumā, ja asenizatora iesnieguma izskatīšanas gaitā konstatē trūkumus, asenizatoram nosūta informāciju par konstatētajiem trūkumiem, norādot termiņu to novēršanai. Ja konstatētos trūkumus nenovērš norādītajā termiņā, iesniegumu atstāj bez izskatīšanas, par to rakstiski informējot asenizatoru.

(Salaspils novada domes 30.05.2019. saistošo noteikumu Nr. 12/2019 redakcijā)

19. Pašvaldības izpilddirektors 15 darba dienu laikā pēc noteikumu 14. punktā minētā iesnieguma un visu tajā norādīto dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par asenizatora reģistrēšanu vai atteikumu to reģistrēt pašvaldības reģistrā.

(Salaspils novada domes 30.05.2019. saistošo noteikumu Nr. 12/2019 redakcijā)

20. Asenizatoru reģistrē pašvaldības reģistrā pamatojoties uz pašvaldības izpilddirektora lēmumu, ja asenizators ir iesniedzis visus noteikumos norādītos, reģistrēšanai nepieciešamos dokumentus un atbilst šo noteikumu prasībām.

(Salaspils novada domes 30.05.2019. saistošo noteikumu Nr. 12/2019 redakcijā)

21. Pēc lēmuma pieņemšanas par asenizatora reģistrēšanu pašvaldības reģistrā, asenizatoram uz katru pakalpojumu sniegšanā iesaistīto transportlīdzekli izsniedz noteikumu 5. pielikumā norādīto atļauju asenizācijas pakalpojumu sniegšanai Salaspils novadā. Šādu atļauju izsniedz uz vienu gadu.

(Salaspils novada domes 30.05.2019. saistošo noteikumu Nr. 12/2019 redakcijā)

22. Asenizācijas pakalpojumu sniegšanai pēc atļaujas termiņa beigām, asenizators domē iesniedz iesniegumu par atļaujas termiņa pagarināšanu, ievērojot tādu pašu kārtību, kāda noteikta asenizatoru reģistrācijai pašvaldības reģistrā. Šādā gadījumā iesniegumā norāda to informāciju, kas par asenizatoru ir mainījusies kopš tā iepriekšējās reģistrācijas pašvaldības reģistrā un iesniegumam pievieno izmaiņu apstiprinošus dokumentus.

(Salaspils novada domes 30.05.2019. saistošo noteikumu Nr. 12/2019 redakcijā)

23. Ja asenizatora pakalpojumus nodrošina pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs, to reģistrē pašvaldības reģistrā noteikumos noteiktajā kārtībā un par to reģistrā veic atbilstošu ierakstu. Uz šādu pakalpojuma sniedzēju nepiemēro noteikumu 15.3. apakšpunktā minētās prasības.

(Salaspils novada domes 30.05.2019. saistošo noteikumu Nr. 12/2019 redakcijā)

24. Dome trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par asenizatora reģistrēšanu pašvaldības reģistrā, publicē pašvaldības tīmekļa vietnē informāciju par asenizatora reģistrāciju, norādot tā nosaukumu, sniegtos pakalpojumus, kontaktinformāciju. Informāciju par reģistrētajiem asenizatoriem pašvaldība trīs darba dienu laikā pēc reģistrācijas veikšanas nosūta decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra uzturētājam.

(Salaspils novada domes 30.05.2019. saistošo noteikumu Nr. 12/2019 redakcijā)

24.1 Ja pēc reģistrēšanas pašvaldības reģistrā šo noteikumu izpildi kontrolējošās amatpersonas asenizatora darbībās konstatē normatīvo aktu pārkāpumus ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas jomā, pašvaldības izpilddirektors ir tiesīgs pieņemt lēmumu par asenizatora izslēgšanu no pašvaldības reģistra un izsniegtās atļaujas anulēšanu, nosūtot rakstveida paziņojumu asenizatoram, un dzēšot par asenizatoru ziņas pašvaldības tīmekļa vietnē.

(Salaspils novada domes 30.05.2019. saistošo noteikumu Nr. 12/2019 redakcijā)

24.2 Noteikumu 24.1 punktā minētajā gadījumā asenizatora pienākums ir trīs darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas:

24.2 1. iesniegt Salaspils novada sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam noteikumu 2. pielikumā minēto deklarāciju par izvesto notekūdeņu un nosēdumu apjomu par periodu no attiecīgā gada sākuma līdz dienai, ar kuru asenizators izslēgts no pašvaldības reģistra;

24.2 2. nodot domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā asenizatoram izsniegto atļauju asenizācijas pakalpojumu sniegšanai Salaspils novadā.

(Salaspils novada domes 30.05.2019. saistošo noteikumu Nr. 12/2019 redakcijā)

VI. Prasību minimums asenizatoram

(Nodaļa Salaspils novada domes 30.05.2019. saistošo noteikumu Nr. 12/2019 redakcijā)

24.3 Lai pašvaldības administratīvajā teritorijā sniegtu decentralizētās kanalizācijas pakalpojumus, asenizators reģistrējas pašvaldības reģistrā un tā īpašumā vai lietošanā ir asenizācijas pakalpojumu sniegšanai paredzēts viens vai vairāki specializētie transportlīdzekļi, un ievēro šādas prasības:

24.3 1. pašvaldības izsniegto atļauju decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanai novieto redzamā vietā aiz specializētā transportlīdzekļa priekšējā vējstikla;

24.3 2. uz visu decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanā iesaistīto specializēto transportlīdzekļu virsbūves vai konstrukcijas izvieto salasāmu informāciju par pakalpojuma sniedzēja nosaukumu, juridisko adresi un kontakttālruņa numuru;

24.3 3. savāktos notekūdeņus un nosēdumus nodod atbilstoši noslēgtajā līgumā noteiktai kārtībai;

24.3 4. nepieļauj centralizētās kanalizācijas sistēmas aizsērējumu un bīstamo atkritumu, kuru savākšanai normatīvajos aktos ir noteikta īpaša kārtība un prasības, nonākšanu centralizētajos kanalizācijas tīklos decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu vai nosēdumu novadīšanas rezultātā;

24.3 5. sniedzot decentralizētās kanalizācijas pakalpojumus, nodrošina visu savākto notekūdeņu, nosēdumu un dūņu apjoma uzskaiti, ievērojot šādu kārtību:

24.3 5.1. sagatavo nodošanas – pieņemšanas aktu atbilstoši noteikumu 6.pielikumam;

24.3 5.2. līdz katra nākamā mēneša 10. datumam pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam iesniedz atskaiti par iepriekšējā kalendārā mēnesī savākto notekūdeņu, nosēdumu un dūņu apjomu, kas neatkarīgi no savākšanas vietas ir nodots sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja Salaspils pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās;

24.3 5.3. līdz kārtējā gada 1. martam pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam iesniegt noteikumu 2.pielikumā norādīto deklarāciju par iepriekšējā kalendārajā gadā pašvaldības teritorijā izvesto notekūdeņu, nosēdumu un dūņu apjomu.

(Salaspils novada domes 30.05.2019. saistošo noteikumu Nr. 12/2019 redakcijā, kas grozīta ar 16.01.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2020; 10.12.2020. saistošiem noteikumiem Nr. 37/2020)

24.4 Noteikumu 24.3 2. – 24.3 5. apakšpunkts attiecas arī uz asenizatoriem, kuri decentralizētās kanalizācijas pakalpojumus sniedz ārpus Salaspils novada administratīvās teritorijas, bet savāktos notekūdeņus nodod sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja Salaspils pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.

(Salaspils novada domes 10.12.2020. saistošo noteikumu Nr. 37/2020 redakcijā)

VII. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroles un uzraudzības kārtība

25. Reģistra uzturētājs ir tiesīgs:

25.1. pārbaudīt decentralizētas kanalizācijas pakalpojuma saņemšanu apliecinošo attaisnojuma dokumentu esamību, t.sk. objektiem, kuros reģistrēta būvniecība un tā nav pabeigta t.i. nav noslēgta būvatļauja un/vai objekti nav nodoti ekspluatācijā;

25.2. informējot decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieku, piekļūt decentralizētajai kanalizācijas sistēmai, tās tehniskā nodrošinājuma un apsaimniekošanas prasību ievērošanas kontrolei;

25.3. pārbaudīt decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā ietvertās informācijas atbilstību, nepieciešamības gadījumā, nodrošinot tās precizēšanu, balstoties uz veiktajiem pārbaudes rezultātiem;

25.4. pieprasīt atskaites par izvesto notekūdeņu apjomu no visiem asenizatoriem, kuri savāktos notekūdeņus nodod sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja Salaspils pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, neatkarīgi no tā, vai šie asenizatori ir vai nav iekļauti pašvaldības reģistrā.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 16.01.2020. saistošiem noteikumiem Nr. 1/2020; 10.12.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 37/2020)

26. Ja reģistra uzturētāja rīcībā ir ziņas par decentralizētās kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanas prasību neievērošanu un to neatbilstību normatīvo aktu regulējumam, decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam pēc reģistra uzturētāja rakstiska pieprasījuma ir pienākums:

26.1. nodrošināt piekļuvi decentralizētās kanalizācijas sistēmai, tās darbības pārbaudei;

26.2. veikt decentralizētās kanalizācijas sistēmas ārpuskārtas tehnisko apkopi pie atbilstoša komersanta, kas specializējies šādu darbu izpildē, un iesniegt apliecinājumu par iekārtas tehnisko stāvokli un norādījumus tās turpmākai ekspluatācijai;

26.3. (svītrots ar Salaspils novada domes 16.01.2020. saistošiem noteikumiem Nr. 1/2020);

26.4. veikt decentralizētās kanalizācijas sistēmas pārbūvi vai jaunas decentralizētās kanalizācijas sistēmas izbūvi vai uzstādīšanu, lai novērstu videi nodarāmo kaitējumu.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 16.01.2020. saistošiem noteikumiem Nr.1/2020)

27. Ja persona noteikumu 28.punktā norādīto amatpersonu noteiktajā termiņā vai pēc administratīvā soda uzlikšanas par notekūdeņu novadīšanu šim nolūkam neparedzētās vietās, administratīvo pārkāpumu turpina un to nenovērš, reģistra uzturētājs ir tiesīgs tamponēt vai likvidēt notekūdeņu izvadus.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 16.01.2020. saistošiem noteikumiem Nr.1/2020)

VIII. Saistošo noteikumu izpildes kontrole un administratīvā atbildība par noteikumu neievērošanu

28. Noteikumu izpildi kontrolēt savas kompetences ietvaros ir tiesīgi:

28.1. Salaspils novada pašvaldības iestādes "Salaspils novada Būvvalde" amatpersonas;

28.2. Salaspils novada pašvaldības iestādes "Salaspils novada pašvaldības policija" amatpersonas;

28.3. pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja darbinieki – inženieri un tehniķi.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 16.01.2020. saistošiem noteikumiem Nr.1/2020)

29. Administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Salaspils novada pašvaldības policija un Salaspils novada būvvalde. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata un lēmumu par soda piemērošanu vai administratīvā pārkāpuma procesa izbeigšanu administratīvā pārkāpuma lietā pieņem domes Administratīvā komisija.

(Salaspils novada domes 16.01.2020. saistošo noteikumu Nr. 1/2020 redakcijā)

30. Par noteikumos noteikto prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz 70 naudas soda vienībām, bet juridiskām personām līdz 280 naudas soda vienībām.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 16.01.2020. saistošiem noteikumiem Nr.1/2020)

31. Piemērotais administratīvais sods noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pienākuma novērst pārkāpumu, kā arī no pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.

IX. Noslēguma jautājums

32. Noteikumu 7.6. apakšpunktu piemēro no 2020. gada 1. janvāra.

(Salaspils novada domes 10.12.2020. saistošo noteikumu Nr. 37/2020 redakcijā)

33. Grozījumus noteikumu 5. punktā, V, VI nodaļā, 3. un 4. pielikumā nepiemēro iesniegumiem, kas noteikumos noteiktā kārtībā iesniegti līdz šo grozījumu spēkā stāšanās dienai. Iesniegumi par decentralizētās kanalizācijas sistēmu reģistrāciju un par asenizatora reģistrāciju pašvaldības reģistrā, kas iesniegti līdz minēto grozījumu spēkā stāšanās dienai, atkārtoti nav jāiesniedz

(Salaspils novada domes 30.05.2019. saistošo noteikumu Nr. 12/2019 redakcijā)

34. Grozījumi noteikumu 28. un 29. punktā par pilnvaru noteikšanu iestādēm administratīvā pārkāpuma procesā un grozījumi noteikumi 30. punktā par naudas sodu izteikšanu naudas soda vienībās stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likuma spēkā stāšanos.

(Salaspils novada domes 16.01.2020. saistošo noteikumu Nr. 1/2020 redakcijā)

35. Procesuālās darbības, kas par šo noteikumu pārkāpumiem uzsāktas līdz Administratīvās atbildības likuma spēkā stāšanās dienai, pabeidz šajos noteikumos un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā kārtībā ievērojot Administratīvās atbildības likuma Pārejas noteikumus. Saistošo noteikumu normas šajā gadījumā piemēro līdz uzsāktās administratīvā pārkāpuma lietvedības stadijas pabeigšanai.

(Salaspils novada domes 16.01.2020. saistošo noteikumu Nr. 1/2020 redakcijā)

Salaspils novada domes priekšsēdētājs R. Čudars
1. pielikums
Salaspils novada domes
saistošajiem noteikumiem Nr. 5/2018
Pašvaldības teritorijas, uz kurām atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajām funkcionālām zonām attiecas noteikumu prasības un izņēmumi noteikumu piemērošanai

1. Saistošo noteikumu prasības attiecas uz šādām pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktās funkcionālās zonās esošām teritorijām:

1.1. savrupmāju apbūves teritorijas (DzS);

1.2. vasarnīcas apbūves teritorijas (DzS1);

1.3. mazstāvu apbūves teritorijas (DzM);

1.4. daudzstāvu apbūves teritorijas (DzD);

1.5. publiskās apbūves teritorijas (P);

1.6. jauktas centru apbūves teritorijas (JC);

1.7. rūpnieciskās apbūves teritorijas (R);

1.8. transporta infrastruktūras teritorijas (TR);

1.9. tehniskās apbūves teritorijas (TA);

1.10. dabas un apstādījumu teritorijas (DA).

2. Saistošo noteikumu prasības neattiecas uz šādām pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktās funkcionālās zonās esošām teritorijām:

2.1. mežu teritorijas (M);

2.2. lauksaimniecības teritorijas (L);

2.3. ūdeņu teritorijas (Ū);

2.4. turpmākās plānošanas teritorijas (dzelzceļa un autoceļu attīstībai).

2. pielikums
Salaspils novada domes
saistošajiem noteikumiem Nr. 5/2018

(Pielikums Salaspils novada domes 30.05.2019. saistošo noteikumu Nr. 12/2019 redakcijā)

ASENIZATORA
DEKLARĀCIJA PAR _________ GADĀ IZVESTO NOTEKŪDEŅU UN NOSĒDUMU APJOMU
Nr.p.k.Objekta adreseTransportlīdz. reģ. Nr.Cisternas reģ. Nr.Izvešanas reižu skaitsIzvestie
m3
Kam nodoti notekūdeņi

1

2

3

4

5

6

7

       
       

Datums

Asenizatora nosaukums vai vārds, uzvārds 
 (paraksts)
3. pielikums
Salaspils novada domes
saistošajiem noteikumiem Nr. 5/2018

(Pielikums Salaspils novada domes 30.05.2019. saistošo noteikumu Nr. 12/2019 redakcijā)

REĢISTRĀCIJAS IESNIEGUMS / IESNIEGUMS PAR ATĻAUJAS TERMIŅA PAGARINĀŠANU

DECENTRALIZĒTO KANALIZĀCIJAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI SALASPILS NOVADA TERITORIJĀ

20__.gada ______. __________________

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumiem Nr. 384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu" un Salaspils novada domes 2018. gada 29. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 5/2018 lūdzu

reģistrēt / pagarināt atļaujas Nr. ________________ termiņu

 
(decentralizēto kanalizācijas pakalpojuma sniedzēja (asenizatora) nosaukums)
Juridiskā adrese: 
Reģ. Nr.:  
Tālr. Nr.: e-pasts: 

Salaspils novada domes uzturētajā Asenizatoru reģistrā kā asenizācijas pakalpojumu sniedzēju Salaspils novada administratīvajā teritorijā, kas nodrošina pakalpojuma sniegšanu ar sekojošiem specializētajiem transportlīdzekļiem:

Nr.p.k.Transportlīdzekļa markaTransportlīdzekļa reģistrācijas Nr.Transportlīdzekļa tips1Transportlīdzekļa tvertnes tilpumsTvertnes reģ. Nr.2 (ja attiecināms)Nomas līguma termiņš3
1.      
2.      
3.      
4.      

1 A – autotransports, T – traktortehnika;

2 Traktortehnikas gadījumā;

3 Ja iesnieguma iesniedzējs nav īpašnieks, vai nav minēts kā turētājs transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā.

Ja ir vairāk par 4 transportlīdzekļiem, tabulu attiecīgi papildina ar nepieciešamo transportlīdzekļu skaitu.

Informēju, ka savāktie notekūdeņi un nosēdumi, pamatojoties uz noslēgtajiem līgumiem var tikt izvesti un nodoti attīrīšanai šādiem notekūdeņu attīrīšanas iekārtu vai specializēto notekūdeņu pieņemšanas vietu īpašniekiem, valdītājiem vai turētājiem (norāda nosaukumu un reģistrācijas nr.): ________________

Iesniegumam pievienoti vai uzrādīti šādi dokumenti (vajadzīgo atzīmēt):

Asenizācijas pakalpojumu sniegšanā izmantoto specializēto transportlīdzekļu reģistrācijas apliecība;

Dokuments, kas sniedz tiesības veikt kravas autopārvadājumus vai pašpārvadājumus Latvijas Republikas teritorijā, izņemot, ja pakalpojumu sniedz ar traktortehniku, izmantojot asenizācijas mucu;

Līgums ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu vai specializēto notekūdeņu pieņemšanas vietu īpašnieku, valdītāju vai turētāju par notekūdeņu un nosēdumu pieņemšanu;

Asenizācijas pakalpojumu sniegšanā izmantoto specializēto transportlīdzekļu fotogrāfijas, kurās redzams transportlīdzeklis no visām četrām pusēm (par katru transporta vienību).

Apliecinu, ka šajā iesniegumā sniegtā informācija ir precīza un patiesa.

Iesnieguma iesniedzējs: 
 (vārds, uzvārds un paraksts)

(vārds, uzvārds un amats, paraksts, zīmogs)

 

4. pielikums
Salaspils novada domes
saistošajiem noteikumiem Nr. 5/2018

(Pielikums Salaspils novada domes 30.05.2019. saistošo noteikumu Nr. 12/2019 redakcijā, kas grozīta ar 16.01.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2020; 10.12.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 37/2020)

DECENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS
REĢISTRĀCIJAS IESNIEGUMS

1. Nekustamā īpašuma adrese:

 

2. Nekustamā īpašuma kadastra Nr.:

 

3. Iesnieguma iesniedzējs:

 

Nekustamā īpašuma īpašnieks (aizpilda 4. sadaļu)

Nekustamā īpašuma valdītājs (īrnieks, nomnieks, tiesisks lietotājs) (aizpilda 4. un 5. sadaļu)

4. Informācija par nekustamā īpašuma īpašnieku 1:

Vārds, Uzvārds 
Korespondences saņemšanas adrese 
Kontakttālrunis 
E-pasts 

1 Informāciju norāda par visiem nekustamā īpašuma zemesgrāmatā norādītajiem īpašniekiem, uzrādot Zemesgrāmatu apliecību un personu apliecinošu dokumentu

5. Informācija par nekustamā īpašuma valdītāju2:

Vārds, Uzvārds 
Korespondences saņemšanas adrese 
Kontakttālrunis 
E-pasts 

2 Iesniedzot iesniegumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments

6. Nekustamajā īpašumā esošo būvju raksturojums: (Iespējams atzīmēt vairākus būvju veidus)

Vienģimeņu dzīvojamā ēka Daudzdzīvokļu ēka Nepabeigta jaunbūve
Dārza māja Pirts Noliktava/angārs Kūts/stallis
Ražošanas ēka Biroja ēka Sabiedriskā ēka Viesnīca, atpūtas komplekss
Cits 
 (lūdzam precizēt)

7. Nekustamajā īpašumā esošo būvju izmantošanas biežums:

Izmanto pastāvīgi

Izmanto vasaras sezonā

Cits _________________________________ (norādīt periodu, kādā būves tiek izmantotas)

8. Kopējais personu skaits, kas uzturas nekustamajā īpašumā _________, no kurām:

8.1. personu skaits, kuras nekustamajā īpašumā dzīvo/uzturas patstāvīgi ______________, vai sezonāli ________ ;

8.2. darbinieku skaits, kas pastāvīgi uzturas objektā (angāros, noliktavās, ražošanas biroju un sabiedriskās ēkās) _______, vidējais klientu skaits diennaktī (viesnīcās, viesu namos, atpūtas kompleksos) _______.

9. Nekustamajā īpašumā esošās decentralizētās kanalizācijas sistēmas veids:

Rūpnieciski izgatavotas bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē;

Septiķis;

(ar divām vai vairāk kamerām, kur notekūdeņi pēc septiķa vidē tiek novadīti caur speciāli ierīkotu infiltrācijas sistēmu (filtrācijas laukiem, apakšzemes filtrējošām drenām, smilts grants filtriem, filtrācijas grāvjiem vai akām) un kurš izbūvēts, atbilstoši būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem)

Notekūdeņu krājtvertne;

(jebkurš hermētisks rezervuārs, nosēdaka vai izsmeļamā bedre), kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas vai kanalizācijas sistēmu atkritumi)

9.1 Krājtvertnes/rezervuāra tilpums _______ m3.

9.2 Krājtvertnes/rezervuāra apraksts______________________________________

 
(Rūpnieciski izgatavots, paša izveidots – betona; aku grodi, cits)
Cits 
 (Norādiet Jūsu īpašumā esošo sistēmas veidu, piem., pārvietojamā tualete, sausā tualete, u.c.)

10. Vai Jūsu rīcībā ir pieejama iekārtas izbūves un/vai tehniskā dokumentācija?

  ir nav
11. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas izbūves gads 
 (norāda mēnesi un gadu)

12. Cik bieži tiek veikta iekārtas regulārā apkope:

  1 x ceturksnī 1x gadā retāk nekā 1x gadā
13. Kad veikta pēdējā apkope? 
 (norāda mēnesi un gadu)

14. Vai Jūsu rīcībā ir atbilstoša komersanta rakstveida apliecinājums par decentralizētajā kanalizācijas sistēmā veikto apkopi / tās tehnisko stāvokli?

  ir nav

15. Nekustamajā īpašumā esošās ūdensapgādes sistēmas raksturojums:

Pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai
Vietējais ūdensapgādes urbums Aka Spice
Cits 
 

(lūdzam precizēt)

16. Nekustamajā īpašumā esošajā būvē/būvēs:

16.1. Ir Navizveidota ēkas iekšējā ūdensvada sistēma;
16.2. Ir Nav

izveidota ēkas iekšējā sadzīves kanalizācijas sistēma;

17. Vai nekustamajā īpašumā ūdens patēriņa uzskaitei ir uzstādīts ūdens patēriņa mēraparāts?
  ir nav

18. Vai uzstādītais ūdens patēriņa mēraparāts ir verificēts?

  ir nav

19. Esošais ūdens patēriņš mēnesī __________ m3.

20. Līdzšinējais decentralizētās kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu/nosēdumu izvešanas biežums:

1 x mēnesī vai biežāk 1x ceturksnī 1 x gadā un retāk

21. Līdzšinējais izvedamo notekūdeņu vai nosēdumu apjoms gadā ________ m3.

22. Kā īpašumā tiek nodrošināta atbilstoša notekūdeņu apsaimniekošana?

Līgums par īpašumā esošo bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apkalpošanu un ekspluatācijas pasākumu nodrošināšanu un/vai līgums par uzkrāto septisko tvertņu dūņu un/vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumu izvešanu;

Ir noslēgts līgums par uzkrāto notekūdeņu regulāru izvešanu

 

(Norādiet firmas nosaukumu, ar kuru noslēgts līgums)

Pēc vajadzības pasūtu nepieciešamos pakalpojumus komersantiem

Netiek nodrošināta

23. Vai plānojat pieslēgties centralizētajiem sadzīves kanalizācijas tīkliem?

(Atbilde sniedzama tikai gadījumā, ja pastāv iespēja pieslēguma izveidei pie centralizētajiem sadzīves kanalizācijas tīkliem. Ar kartogrāfisko materiālu, kurā norādīti nekustamie īpašumi, kuriem ir nodrošināta pieslēgšanās iespēja centralizētajiem sadzīves kanalizācijas tīkliem, lūdzam skatīt Pašvaldības SIA "Valgums-S" mājaslapā www.valgums.eu, sadaļā DK REĢISTRS)

 

24. Kad plānojat pieslēgties centralizētajiem notekūdeņu novadīšanas tīkliem?

(Atbilde sniedzama tikai gadījumā, ja iepriekšējā jautājumā ir sniegta atbilde "Jā")

tuvākā gada laikā tuvāko divu gadu laikā Cits 

Iesniegumam pievienoti šādi dokumenti:

Izbūves dokumentācijas kopija;

Iekārtas tehniskās dokumentācijas kopija;

Zemes gabala robežu plāns/ģenerālplāns (dokuments, kurā uzrādīta decentralizētās kanalizācijas sistēmas atrašanās vieta);

Īpašnieka pilnvarojumu apliecinoša dokumenta kopija, ja iesniegumu paraksta persona, kas nav nekustamā īpašuma īpašnieks;

Ūdens patēriņa mēraparāta verifikāciju apliecinoša dokumenta kopija.

Papildus informācija

Apliecinu, ka esmu informēts par savu personas datu apstrādi.

Personas datu apstrādes pārzinis: Pašvaldības SIA "Valgums-S", Reģ. Nr. 40003369018, juridiskā adrese: Salaspils nov., Salaspils, Miera iela 26A, LV-2169.

Iesniegtie personas dati (vārds, uzvārds, nekustamā īpašuma adrese) tiek apstrādāti ar mērķi nodrošināt Salaspils novada decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistru un administrēšanu. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Ministru kabineta noteikumi Nr.384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu". Kontaktinformācijas (e-pasts, kontakttālrunis un korespondences adrese) apstrādes mērķis ir klientu informēšanai un saziņas nodrošināšanai.

Vairāk informācijas par SIA "Valgums-S" veikto personas datu apstrādi pieejama https://www.valgums.eu/index.php/privatuma-politika

Reģistrācijas iesnieguma iesniedzējs atbild par sniegto ziņu patiesumu.

Iesnieguma iesniedzējs: 
 (datums, vārds, uzvārds un paraksts, paraksta atšifrējums)
5. pielikums
Salaspils novada domes
saistošajiem noteikumiem Nr. 5/2018

(Pielikums Salaspils novada domes 30.05.2019. saistošo noteikumu Nr. 12/2019 redakcijā)

Atļauja Nr.___
decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanai Salaspils novada teritorijā

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums: 
Pakalpojuma sniedzēja reģ. Nr.: 
Transportlīdzekļa reģ. Nr.: 
Atļaujas izsniegšanas datums: Atļauja derīga līdz: 
Salaspils novada pašvaldības izpilddirektors: 
 

 

 

6. pielikums
Salaspils novada domes
saistošajiem noteikumiem Nr. 5/2018

(Pielikums Salaspils novada domes 30.05.2019. saistošo noteikumu Nr. 12/2019 redakcijā)

Sniegto decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu
NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS

Šis nodošanas - pieņemšanas akts ir sastādīts par to, ka 20__.gada __.______________

pakalpojumu sniegšanas vietā ,
 /adrese/ 
decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniedzējs ,
 /personas vārds uzvārds, vai uzņēmuma nosaukums/ 
  
/reģ. Nr./ 
transportlīdzekļa vadītājs 
 /valsts reģistrācijas numurs/ /vārds, uzvārds/
pieņēma un pakalpojuma saņēmējs 
 /personas, vārds, uzvārds vai uzņēmuma nosaukums/

nodeva _____ m3 sadzīves notekūdeņus.

Akts sagatavots un parakstīts 3 (trīs) eksemplāros, no kuriem viens paliek pakalpojuma saņēmējam, viens asenizatoram un trešais tiek iesniegts notekūdeņu pieņemšanas vietas īpašniekam, valdītājam vai turētājam.

Pušu paraksti

Decentralizētās kanalizācijas

Pakalpojumu sniedzējs

Pakalpojuma saņēmējs
 / / / /
/vārds, uzvārds/ /paraksts/ /vārds, uzvārds/ /paraksts/ 

 

7. pielikums
Salaspils novada domes
saistošajiem noteikumiem Nr. 5/2018

(Pielikums Salaspils novada domes 16.01.2020. saistošo noteikumu Nr. 1/2020 redakcijā)

ŪDENS PATĒRIŅA MĒRAPARĀTA MEZGLA PRINCIPIĀLĀ SHĒMA

1. Lodveida ventilis.

2. Misiņa gružu filtrs.

3. Taisnais posms 5DN un 3DN misiņa vītnes pagarinājums vai cinkota caurule ar vītnēm (DN – ūdens patēriņa mēraparāta diametrs).

4. Plombējams skaitītāja pieslēguzgrieznis (plombējama saskrūve).

5. Ūdens patēriņa mēraparāts (skaitītājs).

Piezīmes:

– Ūdens patēriņa mēraparāta pārbaude (verifikācija) jāveic atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu regulējumam.

– Mēraparātu plombē decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra uzturētāja pārstāvis, par ko tiek sastādīts akts. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieks/valdītājs ir atbildīgs par plombas saglabāšanu, nepieļaujot plombas noņemšanu, bojāšanu vai aizstāšanu ar citu plombu, kuru nav uzstādījis reģistra uzturētājs.

– Nav pieļaujama uzstādītā mēraparāta jebkāda veida ietekmēšana, manipulējot ar tā rādījumiem.

– Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieks/valdītājs aizsargā ūdens patēriņa mēraparāta mezglu un ūdens patēriņa mēraparātu no bojājumiem, tai skaitā no aizsalšanas.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Salaspils novada pašvaldībā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Salaspils novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 5/2018Pieņemts: 29.03.2018.Stājas spēkā: 08.09.2018.Publicēts: Salaspils Vēstis, 17 (688), 07.09.2018.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
320937
{"selected":{"value":"03.02.2021","content":"<font class='s-1'>03.02.2021.-...<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},"data":[{"value":"03.02.2021","iso_value":"2021\/02\/03","content":"<font class='s-1'>03.02.2021.-...<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"}]}
03.02.2021
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)