Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Līvānu novada domes 2024. gada 21. februāra saistošos noteikumus Nr. 2 "Par Līvānu novada kapsētu uzturēšanu un izmantošanu".
Saistošie noteikumi Līvānu novada domes konsolidētajā redakcijā uz 01.07.2021.

Līvānu novada domes saistošie noteikumi Nr. 10

Līvānos 2019. gada 29. augustā
Par Līvānu novada kapsētu uzturēšanu un izmantošanu
APSTIPRINĀTI
ar Līvānu novada domes 2019. gada 29. augusta
sēdes protokola Nr. 12 lēmumu Nr. 12-18


Precizēti ar Līvānu novada domes 2019. gada 31. oktobra
lēmumu Nr. 14-18 (prot. Nr. 14, 18. §)
Grozīti ar 25.06.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 7;
29.04.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 12


Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 6. punktu un trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kapsētu uzturēšanas, kapavietu piešķiršanas, kopšanas un uzturēšanas kārtību, apbedīšanas un kapliču izmantošanas kārtību Līvānu novada kapsētās.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. kapsēta – īpaša teritorija, kas saskaņā ar Līvānu novada teritorijas plānojumu ierādīta mirušo apbedīšanai;

2.2. atvērta kapsēta – kapsēta, kurā mirušo apbedīšanai tiek ierādītas jaunas kapavietas;

2.3. daļēji slēgta kapsēta – kapsēta, kurā mirušo apbedī tikai ģimenes kapa vietās;

2.4. slēgta kapsēta – kapsēta, kur mirušo apbedīšana nenotiek;

2.5. kapa vieta – noteikta izmēra zemes iecirknis kapsētā, kuru ierāda mirušo apbedīšanai;

2.6. ģimenes kapa vieta – kapa vieta, kurā blakus izmantotai kapa vietai tiek rezervētas kapa vietas apbedītā tuviniekiem;

2.7. kapliča – ēka kapsētā, kas paredzēta mirušo novietošanai pirms apbedīšanas un bēru ceremonijai;

2.8. kapa vietas uzturētājs – persona, kura saņēmusi kapa vietas izveidošanas un uzturēšanas atļauju;

2.9. kapsētas apsaimniekotājs – Līvānu novada pašvaldība, Līvānu novada pagastu pārvaldes, kas nodrošina kapu apsaimniekošanu pagastu administratīvajās teritorijās, vai citas personas, ar kurām kapsētas īpašnieks noslēdzis līgumu par kapsētas apsaimniekošanu;

2.10. kapu pārvaldnieks – persona, kura veic kapsētu apsaimniekošanu, pilda kapsētu uzturēšanas noteikumos paredzētos pienākumus, nodrošina šo noteikumu ievērošanu;

2.11. aktēšana – darbību kopums kurā ietilpst nekoptas kapa vietas apsekošana, akta par nekoptu kapa vietu sastādīšana;

2.12. apbedīto reģistrs – kapsētā apglabāto uzskaites dokuments, kuru veido mirušo reģistrācijas grāmatas, apbedījuma vietu kartotēkas, par ko atbild kapsētu apsaimniekotājs;

2.13. virsapbedījums – mirušā vai urnas ar kremēta mirušā pelniem apbedīšana virs esošā apbedījuma šajos noteikumos paredzētajā kārtībā;

2.14. mirušā ģimenes locekļi – laulātie, vecāki (adoptētāji), vecvecāki, brāļi, māsas, bērni.

3. Līvānu novada teritorijā ir atvērtas, daļēji slēgtas un slēgtas kapsētas (Pielikums Nr. 1). Kapsētas statusu nosaka Līvānu novada dome.

4. Saistošo noteikumu izpildi kontrolē un administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvās pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Līvānu novada domes Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāja vietnieks, Līvānu novada domes kārtībnieks, pagasta pārvalžu vadītāji (atbilstošā pagasta teritorijā), bet administratīvā pārkāpuma lietu izskata Līvānu novada domes Administratīvā komisija.

(Līvānu novada domes 29.04.2021. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)

II. Kapsētu darba režīms

5. Apmeklētājiem kapsētu teritorijas atvērtas katru dienu bez laika ierobežojumiem.

6. Kapu pārvaldnieka apmeklētāju pieņemšanas laiku un vietu nosaka kapsētas apsaimniekotājs, un šī informācija izliekama redzamā vietā pie kapsētas, kā arī Līvānu novada domes mājas lapā.

III. Kapsētu kārtības noteikumi

7. (Svītrots ar Līvānu novada domes 25.06.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 7)

8. Veicot amatnieka pakalpojumus un kapu kopšanas darbus, mehānismi un materiāli jānovieto tā, lai netraucētu kustību kapsētā. Darbus pabeidzot vai beidzoties darba dienai, darba un materiālu nokraušanas vieta jāsakārto, atkritumi, nojauktie kapu pieminekļi un apmaļu paliekas obligāti jāizved no kapsētas. Sniegt amatnieka pakalpojumu un veikt tirdzniecību Līvānu novada kapsētās var tikai ar kapsētas apsaimniekotāja vai kapu pārvaldnieka saskaņojumu.

(Grozīts ar Līvānu novada domes 29.04.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

9. Ja darbu veikšanai nepieciešams transports, un ir saņemta kapsētas apsaimniekotāja vai pārvaldnieka atļauja, amatnieki, strādnieki un kapu kopēji drīkst izmantot tikai tos celiņus, kuri atbilst transporta līdzekļu izmēriem.

IV. Kapa vietas piešķiršanas noteikumi

10. Kapa vietu piešķir kapa vietas uzturētājam, izsniedzot atļauju par kapa vietas izveidošanu, uzturēšanu, ko izsniedz apsaimniekotājs vai kapu pārvaldnieks (Pagasta pārvaldes vadītājs vai Līvānu novada pašvaldības atbildīgā amatpersona) (Pielikums Nr. 3).

11. Kapa vietas atļauju var saņemt, ja var pierādīt savu saistību ar mirušo, uzrādot savstarpējus radniecību apliecinošus dokumentus, miršanas apliecību vai īpašuma pārmantošanas gadījumā – uzrādot testamentu, mantošanas apliecību, pilnvarojumu, vai izmantojot ziņas no kapu arhīva datiem par pirmo apbedījumu kapavietā. Kā arī, kapa vietas atļauju var saņemt fiziska persona, kura nav radniecībā ar mirušo personu, bet, kura uzņemas kopt mirušās personas kapa vietu, ja par šo kapa vietu jau iepriekš nav saņemta kapa vietas atļauja.

12. Kapa vietas uzturēšanas saistības var pārņemt apbedīto personu mantinieki vai pilnvarotā persona.

13. Kapsētu apsaimniekotājam vai kapu pārvaldniekam ir tiesības izlemt jautājumu par kapa vietas piešķiršanu daļēji slēgtās kapsētās gadījumos, kad mirušajam ir tiesības tikt apbedītam ģimenes kapa vietā, bet nav tiesību kapa vietā veikt virsapbedījumus.

V. Apbedīšanas kārtība

14. Apbedīšanas (izvadīšanas) pakalpojumus un kapa rakšanas pakalpojumus kapsētās sniedz mirušā piederīgo izvēlēta persona kapu pārvaldnieka vai kapsētas apsaimniekotāja uzraudzībā. Kapu pārzinis vai kapsētas apsaimniekotājs atbilstoši kapu plānojumam ierāda kapa vietu un ar kapa vietas uzturētāju saskaņo apbedīšanas laiku.

15. Ierādāmo kapa vietu izmēri (ne vairāk kā):
 

N.p.k.
 
Kapa vieta
 
Platums, m
 
Garums, m
 
Laukums, m2
 
1.
 
Kapa vietas zārkiem   
1.1.
 
Vienvietīga
 
2,00
 
3,00
 
6,00
 
1.2.
 
Divvietīga
 
3,00
 
3,00
 
9,00
 
1.3.
 
Trīsvietīga
 
3,50
 
3,00
 
10,50
 
1.4.
 
Četrvietīga
 
4,50
 
3,00
 
13,50
 
2.
 
Kapa vietas urnām   
2.1.
 
Vienvietīga
 
1,5
 
1,5
 
2,25
 
2.2.
 
Divvietīga
 
2,5
 
1,5
 
3,75
 
2.3.
 
Trīsvietīga
 
3,5
 
1,5
 
5,25
 
2.4.
 
Četrvietīga
 
4,50
 
1,5
 
6,75
 

16. Katra mirusī persona tiek apbedīta atsevišķā kapā. Mirusī persona tiek apbedīta zārkā, kremācijas gadījumā urnā. Kapa garumam jābūt ne mazākam par 2 metriem, platumam – 1 metrs, dziļumam – 1,5 metri līdz zārka vākam. Apglabājot bērnus, izmēri var attiecīgi mainīties, izņemot kapa dziļumu.

17. Urna ar mirušā pelniem jāierok 1 metru dziļumā. Attālumam starp kopiņām to garajās malās jābūt 1 metram, īsajās malās – 0,5 metri. Ir pieļaujama vienlaicīga vairāku urnu apglabāšana vienā kapa vietā, uzstādot kopēju piemiņas zīmi.

18. Virs kapa apbedīšanas brīdī jābūt zemes uzbērumam 0,5 m augstumā.

19. Virsapbedījumu ģimenes kapavietā var veikt, ja ir pagājuši 20 gadi no mirušā apbedīšanas brīža. Izdarot virsapbedījumu, kapa dziļumam jābūt ne mazākam par 1,2 metri līdz zārka vākam.

20. Lai veiktu mirušās personas apbedīšanu, tuviniekiem kapsētu apsaimniekotājam vai kapu pārvaldniekam jāuzrāda šādi dokumenti:

21.1. kapa vietas atļauja;

21.2. dzimtsarakstu nodaļas izdota miršanas apliecība;

21.3. kremēšanas gadījumā – "Urnas pavadvēstule" no krematorija;

21.4. personu apliecinošs dokuments.

21. Kapsētu apsaimniekotājs vai kapu pārvaldnieks bēru gadījumos iznomā kapličas sēru pasākumiem.

22. Kapličas tiek izmantotas mirušā novietošanai līdz apbedīšanas brīdim. Tās drīkst apmeklēt tikai ar kapu pārvaldnieka vai apsaimniekotāja atļauju kapsētas darba laikā. Pārējā laikā kapličas ir slēgtas, izņemot gadījumus, kad saskaņots ar kapu pārvaldnieku vai kapsētas apsaimniekotāju.

23. Mirstīgās atliekas var pārapbedīt ne agrāk kā pēc viena kalendārā gada kopš apbedīšanas brīža, saņemot kapsētu apsaimniekotāja un Veselības inspekcijas atļauju. Kapavietu pēc mirstīgo atlieku izrakšanas aizber un nolīdzina.

24. Ar pārapbedīšanu saistītos izdevumus sedz persona, kura veic pārapbedīšanu.

25. Par mirstīgo atlieku ekshumāciju jāinformē kapsētu apsaimniekotāju.

26. Bezpiederīgo apbedīšanu veic apsaimniekotājs.

VI. Kapa vietas kopšana un uzturēšana

27. Kapavieta ir uzturama šādā kārtībā:

27.1. kapavieta tiek sakārtota (novākti ziedi, vainagi, zari, izveidota kapa kopiņa u.tml.) ne vēlāk kā gada laikā pēc apbedījuma veikšanas;

27.2. kapavieta un tai pieguļošais celiņš regulāri jākopj un jāuztur kārtībā (jānovāc kritušas lapas, zarus, gružus, jānopļauj zāli, u.tml.);

27.3. kapavietas apstādījumi nepārsniedz piešķirtas un ierādītas kapavietas robežas;

27.4. krūmi un koki, kuri norobežo kapavietu, nav augstāki par 1,5 m;

27.5. atkritumus pēc kapavietas kopšanas pabeigšanas nekavējoties nogādā atkritumu savākšanas vietās uzstādītajos konteineros.

(Līvānu novada domes 29.04.2021. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)

28. Par 27. punkta noteikumu neievērošanu fiziskajām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz septiņdesmit naudas soda vienībām.

(Līvānu novada domes 29.04.2021. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)

29. Kapa vietas izveidošanas, uzturēšanas atļaujas saņēmējam aizliegts:

29.1. patvarīgi palielināt ierādītās kapa vietas robežas, to nesaskaņojot ar kapsētu apsaimniekotāju vai pārzini;

29.2. stādīt kapa vietās kokus, kuri nav paredzēti dekoratīvo apstādījumu veidošanai un kuru garums pēc izaugšanas pārsniedz 1,5 metrus;

29.3. kapa vietas apmales, kas norobežo ierādīto kapa vietu, nedrīkst atrasties ārpus kapa vietas uzmērītajām robežām.

VII. Nekoptas kapa vietas aktēšana

30. Reizi gadā kapsētu apsaimniekotājs vai kapu pārvaldnieks apseko nekoptās kapu vietas.

31. Tiek sastādīts akts par nekoptām kapa vietām vai kapa vietām, kas pārsniedz noteiktās platības normas.

32. Kapa vietas izveidošanas, uzturēšanas atļaujas saņēmējs tiek rakstiski brīdināts par iespējamo kapa vietas atļaujas vienpusēju pārtraukšanu, ja kapa vieta netiks sakārtota.

33. Ja akts par nekopto kapavietu tiek sastādīts piecus gadus pēc kārtas, tad kapsētas apsaimniekotājs vai kapu pārvaldnieks anulē kapa vietas atļauju.

34. Ja nav iespējams identificēt nekoptās kapu vietas atļaujas saņēmēju, apsaimniekotājs vai kapu pārvaldnieks ievieto Līvānu pilsētas portālā www.livani.lv un Līvānu pilsētas pašvaldības informatīvajā laikrakstā "Līvānu Vēstis" aicinājumu atsaukties apbedītā piederīgajiem un ierasties pie kapsētas pārvaldnieka vai apsaimniekotāja.

VIII. Atbildība un administratīvā soda piemērošana

(Nodaļa svītrota ar Līvānu novada domes 25.06.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 7)

35. (Svītrots ar Līvānu novada domes 25.06.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 7)

36. (Svītrots ar Līvānu novada domes 25.06.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 7)

37. (Svītrots ar Līvānu novada domes 25.06.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 7)

38. (Svītrots ar Līvānu novada domes 25.06.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 7)

39. (Svītrots ar Līvānu novada domes 25.06.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 7)

IX. Noslēguma jautājums

40. Kapa vietas uzturētājiem, kuriem ir izveidotas kapa vietas līdz šo saistošo noteikumu stāšanās spēkā brīdim, nav jāpieprasa kapa vietas izveidošanas, uzturēšanas atļauja.

X. Pārejas noteikumi

(Nodaļa svītrota ar Līvānu novada domes 29.04.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

1. (Svītrots ar Līvānu novada domes 29.04.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

2. (Svītrots ar Līvānu novada domes 29.04.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

3. (Svītrots ar Līvānu novada domes 29.04.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

Līvānu novada domes priekšsēdētājs A. Vaivods
Pielikums Nr. 1
Līvānu novada domes
2019. gada 29. augusta
saistošajiem noteikumiem Nr. 10

(Pielikums grozīts ar Līvānu novada domes 25.06.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 7)

LĪVĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS KAPSĒTU SARAKSTS

Nr.

Kapsētas nosaukums

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Platība, ha

Kapsētas statuss

Līvānu pilsētas kapsētas
1.Līvānu pilsētas kapi7611 003 01014,222daļēji slēgta kapsēta
2.Līvānu pilsētas Jaunie kapi

7686 007 0674

7686 007 0650

6,8000

1,80

atvērta kapsēta

atvērta kapsēta

Turku pagasta kapsētas
3.Silavu kapi7686 005 00390,8785atvērta kapsēta
4.Veiguru kapi7686 007 07860,6atvērta kapsēta
5.Pirmie Veceļu kapi7686 007 07861,10atvērta kapsēta
6.Otrie Veceļu kapi7686 007 07860,80atvērta kapsēta
7.Gaiņu kapi7686 006 01160,885atvērta kapsēta
8.Saliešu kapi7686 001 00550,2128atvērta kapsēta
9.Gruguļu kapi7686 001 02150,4035atvērta kapsēta
Rudzātu pagasta kapsētas
11.Vidu kapi7668 004 01080,6433atvērta kapsēta
12.Eleonorviles kapi7668 009 00560,6125atvērta kapsēta
13.Steķu kapi 7668 003 01030,1667slēgta kapsēta
14.Punduriešu kapi7668 005 00960,0362atvērta kapsēta
15.Bikaunieku kapi7668 006 01170,0537atvērta kapsēta
Sutru pagasta kapsētas
16.Tiltovas kapi7682 004 00950,2756atvērta kapsēta
17.Šultu kapi7682 003 02740,8739atvērta kapsēta
18.Reutovas kapi (Rauniešu)7682 003 02730,5974atvērta kapsēta
19.Kauparnieku kapi7682 002 04351,3200atvērta kapsēta
20.Sutru kapi7682 002 01500,5314atvērta kapsēta
21.Znotiņu kapi (senkapi)7682 005 01970,2861slēgta kapsēta
Jersikas pagasta kapsētas
22.Upenieku kapi7652 003 01301,058daļēji slēgta kapsēta
23.Škaparu kapi7652 003 01170,37daļēji slēgta kapsēta
24.Iesalnieku kapi7652 002 03341,141atvērta kapsēta
25.Jersikas (pareizticīgo) kapi7652 005 00760,343daļēji slēgta kapsēta
26.Daranku kapi7652 005 01070,349daļēji slēgta kapsēta
27.Iztaku kapi7652 002 02680,359daļēji slēgta kapsēta
28.Madaliņas kapi7652 007 00670,875daļēji slēgta kapsēta
29.Meža kapi jeb Sv. Franciska kapi7652 005 05540,578daļēji slēgta kapsēta
Rožupes  pagasta kapsētas
30.Skrūzmaņu kapi7666 002 00500,6000atvērta kapsēta
31.Mežancānu kapi7666 002 00910,1380atvērta kapsēta
32.Mālkalnu kapi7666 005 00490,6709atvērta kapsēta
33.Gercānu kapi7666 001 01190,8575atvērta kapsēta
34.Vecticībnieku kapi7666 009 03792,440atvērta kapsēta
35.Muktupāvelu kapi7666 009 02882,63atvērta kapsēta
36.Vilmeniešu kapi7666 010 01151,1500atvērta kapsēta
37.Rusinovas kapi7666 010 05230,2559atvērta kapsēta
38.Puduļu kapi7666 006 01510,8atvērta kapsēta
39.Kivlenieku kapi7666 003 00830,8412atvērta kapsēta
40.Mucenieku kapi7666 009 02890,2214atvērta kapsēta
Pielikums Nr. 2
Līvānu novada domes
2019. gada 29. augusta
saistošajiem noteikumiem Nr. 10

LĪVĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAI

   
  

*(iesniedzēja vārds, uzvārds, personas kods)

   
  

(dzīvesvietas adrese)

   
  

(kontakttālrunis)

I E S N I E G U M S
par atļauju kapa vietas izveidošanai, uzturēšanai

Lūdzu atļaut apbedīt mirušo: 
 

(vārds, uzvārds, personas kods)

  
 

(pēdējās deklarētās dzīvesvietas adrese)

kapavietā ____________________________________________.

Iesniedzēja radniecība ar mirušo: _______________.

Kapa vietas atļauju izsniegt:

 

(vārds, uzvārds, personas kods)

Pielikumā:

miršanas apliecības kopija(s),

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa un pilnīga.

*Esmu informēts(-a), ka šajā iesniegumā ietvertie personas dati ir nepieciešami un tie tiks izmantoti, lai nodrošinātu iesniegumā pieprasītā pašvaldības pakalpojuma sniegšanu atbilstoši normatīvo aktu noteikumiem.

Līvānu novads, ___________________, 20___.gada ____._________ 
 

(iesniedzēja/uzturētāja paraksts)

Pielikums Nr. 3
Līvānu novada domes
2019. gada 29. augusta
saistošajiem noteikumiem Nr. 10

LATVIJAS REPUBLIKA
LĪVĀNU NOVADA DOME

Reģistrācijas Nr. 90000065595, Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV – 5316,
tālr.: 65307250, fakss: 65307255, e-pasts: dome@livani.lv

LĪVĀNOS

ATĻAUJA PAR KAPA VIETAS IZVEIDOŠANU, UZTURĒŠANU

 

20__. gada ____._____________

vieta

 

Kapa vietas atļaujas izsniedzējs:

Līvānu novada pašvaldības

,

 

( Pagasta pārvaldes, Līvānu novada dome)

  
Kapa vietas uzturētājs:

,

 

(Vārds, uzvārds )

*personas kods: _____________ – ____________.

Apsaimniekotājs vai kapu pārvaldnieks nodod un atļaujas saņēmējs pieņem kapa vietu _____________________ kapsētā ____________ m2 platībā. Minētā kapa vieta ir ierādīta dabā un atzīmēta kapsētas plānā.

Kapa vietas uzturētāja pienākumi:

Ievērot Līvānu novada pašvaldības spēkā esošos saistošos noteikumus "Par Līvānu novada kapsētu uzturēšanu un izmantošanu" norādījumus.

Kapa vietas izveidošanas, uzturēšanas atļaujas darbības termiņš:

Atļauja stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

Atļauja tiek izsniegta uz nenoteiktu laiku.

Atļauju var apstrīdēt Līvānu novada domē, Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā, LV-5316, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

*Esmu informēts(-a), ka šajā iesniegumā ietvertie personas dati ir nepieciešami un tie tiks izmantoti, lai nodrošinātu iesniegumā pieprasītā pašvaldības pakalpojuma sniegšanu atbilstoši normatīvo aktu noteikumiem.

Atļaujas izsniedzējs:
(Amats, vārds, uzvārds, paraksts)
Kapu vietas uzturētājs:
(vārds, uzvārds, paraksts)
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Līvānu novada kapsētu uzturēšanu un izmantošanu Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Līvānu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 10Pieņemts: 29.08.2019.Stājas spēkā: 15.11.2019.Zaudē spēku: 25.05.2024.Publicēts: Līvānu Novada Vēstis, 11 (184), 14.11.2019.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
325590
{"selected":{"value":"01.07.2021","content":"<font class='s-1'>01.07.2021.-24.05.2024.<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2021","iso_value":"2021\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2021.-24.05.2024.<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"}]}
01.07.2021
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"