Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Saistošie noteikumi Olaines novada domes konsolidētajā redakcijā uz 07.08.2021.


Olaines novada domes saistošie noteikumi Nr. SN9/2018

Olaines novadā 2018. gada 24. oktobrī
Par ielu tirdzniecību un nodevas apmēru par ielu tirdzniecību publiskā vietā Olaines novadā
Apstiprināti ar Olaines novada domes
2018. gada 24. oktobra sēdes lēmumu (14. prot., 24. p.)

Grozīti ar 27.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. SN10/2019;
16.06.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. SN8/2021

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12. panta pirmās
daļas 4. punktu, Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8. panta pirmo daļu
un Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440 "Noteikumi
par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības
organizēšanas kārtību
" 8., 9. punktu, Ministru kabineta
2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 480 "Noteikumi par kārtību,
kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas
" 9. un 16.1 punktu
(Olaines novada domes 16.06.2021. saistošo noteikumu Nr. SN8/2021 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka:

1.1. ielu tirdzniecības vietas Olaines novadā;

1.2. ielu tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas;

1.3. ielu tirdzniecības atļaujas izsniegšanas kārtību;

1.4. ielu tirdzniecības atļaujas derīguma termiņu un nosacījumus izsniegtās ielu tirdzniecības vai tirdzniecības organizatora atļaujas darbības apturēšanai uz laiku;

1.5. ielu tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumus kārtības nodrošināšanai;

1.6. nodevas apmēru par ielu tirdzniecību;

1.7. no nodevas par ielu tirdzniecību atbrīvotās personas;

1.8. atbildību par noteikumu neievērošanu.

2. Noteikumos lietotie termini atbilst Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumos Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" (turpmāk – Noteikumi Nr. 440) lietotajiem terminiem.

3. Noteikumi ir saistoši fiziskām un juridiskām personām, kuras Olaines novada administratīvajā teritorijā veic vai organizē ielu tirdzniecību, alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību izbraukuma tirdzniecībā sabiedriskos pasākumos.

4. Atļauja ielu tirdzniecībai netiek izsniegta:

4.1. tabakas preču tirdzniecībai;

4.2. alkoholisko dzērienu tirdzniecībai bērniem un jauniešiem organizētos pasākumos.

5. Ielu tirdzniecības nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras pēc tirdzniecības nodevas samaksāšanas un tirdzniecības atļaujas saņemšanas realizē preču grupas šajos noteikumos noteiktajās vietās un kārtībā.

II. Tirdzniecības vietas un tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas

6. Olaines novada teritorijā noteiktas šādas ielu tirdzniecības vietas:

6.1. Olaines pilsētā:

6.1.1. Nr. 1 – parkā pie Olaines Kultūras centra Zeiferta ielā 11, Olainē, Olaines novadā (1. pielikums);

6.1.2. Nr. 2 – laukumā pie ēkas Zemgales ielā 29, Olainē, Olaines novadā (2. pielikums);

6.1.3. Nr. 3 – laukumā pie ēkas Zemgales ielā 43, Olainē, Olaines novadā (3. pielikums);

6.1.4. Nr. 4 – laukumā pie ēkas Jelgavas ielā 11, Olainē, Olaines novadā (4. pielikums);

6.1.5. Nr. 5 – pie veikala "Maxima" Veselības ielā 1, Olainē, Olaines novadā (5. pielikums);

6.1.6. Nr. 6 – pie veikala "Maxima" Zemgales ielā 53, Olainē, Olaines novadā (6. pielikums);

6.1.7. Nr. 7 – pie veikala "Rimi" Stacijas ielā 8, Olainē, Olaines novadā (7. pielikums);

6.1.8. Nr. 8 – pie veikala "Olānija" Zeiferta ielā 6, Olainē, Olaines novadā (8. pielikums);

6.1.9. Nr. 9 – Olaines Mežaparka teritorijā, Olainē, Olaines novadā (9. pielikums);

6.2. Olaines pagastā:

6.2.1. Nr. 10 – laukumā pie ēkas Baznīcas ielā Nr. 3, Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā (10. pielikums);

6.2.2. Nr. 11 – laukumā pie ēkas "Administratīvais-kultūras nams" Meža ielā 2, Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā (11. pielikums);

6.2.3. Nr. 12 – Pionieru ielā starp dzīvojamajām mājām Nr. 89 un Nr. 90, Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā (12. pielikums);

6.2.4. Nr. 13 – laukumā pie ēkas Meža ielā 7, Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā (13. pielikums);

6.2.5. Nr. 14 – Birzniekos pie dzīvojamajām mājām Birznieki Nr. 1 un Nr. 2 (14. pielikums);

6.2.6. Nr. 15 – Medemciemā, Olaines pagastā, Olaines novadā, pretī tirdzniecības veikalam (stāvlaukumā) (15. pielikums);

6.2.7. Nr. 16 – Pēterniekos pie dzīvojamajām mājām Pēternieki Nr. 70 un Nr. 71, Pēterniekos, Olaines pagastā, Olaines novadā (16. pielikums);

6.2.8. Nr. 17 – Gaismās laukumā pie dzīvojamajām mājām Gaismas ielā Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Gaismās, Olaines pagastā, Olaines novadā (17. pielikums);

6.2.9. Nr. 18 – iebraucot dārzkopības sabiedrībā "Ezītis", pie d/s "Ezītis" Nr. 195, uz koplietošanas zemes pie ceļa "Pastnieki–Birzuļu ceļš" (18. pielikums);

6.2.10. Nr. 19 – d/s "Jāņupe-2", iebraucot dārzkopības sabiedrībā, kreisajā pusē uz koplietošanas zemes (19. pielikums);

6.2.11. Nr. 20 – d/s "Celtnieks", ceļa "V-7" aizsargjoslā, pretī nekustamajam īpašumam "Celtnieks" Nr. 139, Stīpniekos (20. pielikums);

6.2.12. Nr. 21 – laukumā pie "Karjera Jāņupe", Jāņupē, Olaines pagastā, Olaines novadā (21. pielikums);

6.2.13. Nr. 22 – laukumā pie "Līdumu karjera", Olaines pagastā, Olaines novadā (22. pielikums);

6.2.14. Nr. 23 – laukumā pie "Mežezera", Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā (23. pielikums);

6.2.15. individuālos gadījumos ar administrācijas atļauju cita iepriekš neminēta tirdzniecības vieta, kas vērsta pret publisku vietu.

7. Ielu tirdzniecības vietās realizējamas šādas preču grupas:

7.1. fiziskas personas, kurām atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, ir tiesīgas pārdot MK noteikumos Nr. 440 7.punktā noteiktās preču grupas;

7.2. juridiskās un fiziskās personas, kuras reģistrējušas un realizē saimniecisko darbību, papildus noteikumu 7. punktā noteiktajām precēm, ir tiesīgas pārdot:

7.2.1. pašu ražota pārtikas produkcija, izmantošanai pārtikā paredzētie augkopības, lopkopības, biškopības un svaigi zvejas produkti;

7.2.2. mājas apstākļos ražoti pārtikas produkti no pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas;

7.2.3. pašu audzēti grieztie ziedi, zari, no tiem gatavoti izstrādājumi, puķu un dārzeņu stādi, dēsti, sīpoli, gumi, ziemcietes un sēklas;

7.2.4. pašu audzētas ogas, augļi un dārzeņi;

7.2.5. savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un savvaļas ziedi;

7.2.6. mākslas darinājumi un amatniecības preces;

7.2.7. lietotas personiskās mantas;

7.2.8. augļu koku un ogulāju stādi, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriāli;

7.2.9. Ziemassvētkiem paredzēti nocirsti vai podos augoši dažādu sugu skuju koki;

7.2.10. iepirktas ogas, augļi, dārzeņi, rieksti, ziedi un puķu stādi;

7.2.11. rūpnieciski ražotas pārtikas un nepārtikas preces;

7.2.12. uzkodas no speciālām iekārtām, saldējums, saldētas sulas, bezalkoholiskie dzērieni;

7.2.13. grāmatas un preses izdevumi.

(Olaines novada domes 16.06.2021. saistošo noteikumu Nr. SN8/2021 redakcijā)

8. Publiska pasākuma laikā saskaņā ar pasākuma organizatora ieceri un pasākuma norises raksturu (izņemot pasākumus, kuru mērķauditorija ir bērni un jaunieši) ir atļauta alkoholisko dzērienu tirdzniecība patērēšanai uz vietas, bet ne ilgāk par pasākuma norises laiku.

9. Lai saņemtu 8. punktā minēto atļauju alkoholisko dzērienu tirdzniecībai, jābūt pasākuma organizatora rakstiskai piekrišanai un speciālai atļaujai (licence) alkoholisko dzērienu tirdzniecībai.

III. Tirdzniecības atļaujas izsniegšanas kārtība

10. Pašvaldība izsniedz ielu tirdzniecības atļaujas realizējamo preču grupām tirdzniecībai publiskās vietās:

10.1. ielu tirdzniecībai publiskā vietā;

10.2. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai publiskā vietā;

10.3. pārvietojamiem mazumtirdzniecības punktiem;

10.4. tirdzniecības organizēšanai publiskā vietā.

11. Lai saskaņotu ielu tirdzniecības vai tirdzniecības organizēšanas vietas iekārtojumu un saņemtu atļauju ielu tirdzniecībai vai atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai, tirdzniecības dalībnieks, iesniegumu (pielikums Nr. 24) iesniedz pašvaldībā Noteikumu Nr. 440 noteiktajā kārtībā, un iesniegumam pievieno ar pašvaldības būvvaldi saskaņotu ielu tirdzniecības vietas vai ielu tirdzniecības organizēšanas vietas vizuālā izvietojuma un estētiskā noformējuma skici.

(Olaines novada domes 16.06.2021. saistošo noteikumu Nr. SN8/2021 redakcijā)

11.1 Tirdzniecības dalībnieks noteikumu 11. punktā noteikto iesniegumu var iesniegt:

11.1 1. papīra formātā Olaines novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā, LV-2114,

11.1 2. elektroniski, sūtot uz pašvaldības e-adresi vai e-pastu: pasts@olaine.lv,

11.1 3. aizpildot pieteikumu Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv.

(Olaines novada domes 16.06.2021. saistošo noteikumu Nr. SN8/2021 redakcijā)

11.2 Tirdzniecības dalībnieka vai tirdzniecības organizatora iesnieguma iesniedzēja – fiziskas personas datus (vārds, uzvārds un personas kods) pašvaldība pārbauda:

11.2 1. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārziņā esošajā Iedzīvotāju reģistrā ar nolūku pārliecināties par sniegto datu pareizību un attiecīgās personas esamību;

11.2 2. Valsts ieņēmumu dienesta pārziņā esošajā informācijas sistēmā ar nolūku pārliecināties, vai persona ir reģistrējusi savu saimniecisko darbību, izņemot gadījumus, kad normatīvie akti nenosaka personai pienākumu reģistrēt saimniecisko darbību."

(Olaines novada domes 16.06.2021. saistošo noteikumu Nr. SN8/2021 redakcijā)

12. Ielu tirdzniecības vieta tiek saskaņota, ņemot vērā, ka vienas ielu tirdzniecības vietas platība ir ne lielāka kā 9 m2, izņemot 6.1.2. apakšpunktā noteikto tirdzniecības vietu līdz 4 m2.

13. Iesniegumu un nepieciešamos dokumentus tirdzniecības atļaujas saņemšanai izskata, pieņem lēmumu un pozitīva lēmuma pieņemšanas gadījumā izsniedz rakstisku atļauju ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai (pielikums Nr. 25) pašvaldības izpilddirektors 5 (piecu) darba dienu laikā no visu nepieciešamo dokumentu un pašvaldības nodevas samaksas dienas.

(Olaines novada domes 16.06.2021. saistošo noteikumu Nr. SN8/2021 redakcijā)

14. Ja uz vienu tirdzniecības vietu ir pieteikušies vairāki tirdzniecības dalībnieki, priekšroka tirdzniecības atļaujas saņemšanai ir tirdzniecības dalībniekam iesniegumu iesniegšanas secīgā kārtībā un ar pašu ražotu produkciju.

(Olaines novada domes 16.06.2021. saistošo noteikumu Nr. SN8/2021 redakcijā)

IV. Tirdzniecības atļaujas derīguma termiņš

15. Ielu tirdzniecības atļauju izsniedz ne ātrāk kā vienu mēnesi pirms tirdzniecības uzsākšanas uz pieprasīto laiku, bet ne ilgāk par 6 (sešiem) mēnešiem.

16. Atļauju var apturēt uz laiku, ja tirdzniecības vietā vai tirdzniecības organizēšanas vietā:

16.1. veicami remontdarbi;

16.2. ir paredzēts pašvaldības organizēts publisks pasākums.

17. Anulējot tirdzniecības atļauju, samaksātā pašvaldības nodeva netiek atmaksāta.

V. Ielu tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora atbildība un pienākumi kārtības nodrošināšanai

18. Ielu tirdzniecības dalībnieks ir atbildīgs:

18.1. par tirdzniecības noteikumu ievērošanu konkrētajā tirdzniecības vietā;

18.2. par atļaujā norādīto nosacījumu ievērošanu;

18.3. par saskaņotās tirdzniecības vietas izvietojuma un platības ievērošanu;

18.4. par tīrības un kārtības nodrošināšanu, tai skaitā par atkritumu savākšanu un izvešanu ielu tirdzniecības vietā un par tirdzniecības vietas sakopšanu pēc tirdzniecības beigām;

18.5. par speciālo iekārtu un objektu, kas tiek izmantoti tirdzniecības veikšanai, atbilstību normatīvo aktu prasībām.

19. Ielu tirdzniecības organizators ir atbildīgs:

19.1. par tirdzniecības noteikumu ievērošanu konkrētajā ielu tirdzniecības organizēšanas vietā;

19.2. par saskaņoto tirdzniecības vietu skaita patvaļīgu nepalielināšanu;

19.3. par atļaujā norādīto nosacījumu ievērošanu;

19.4. par saskaņotās tirdzniecības organizēšanas vietas izvietojuma un platības ievērošanu;

19.5. par tīrības un kārtības nodrošināšanu, tai skaitā par atkritumu savākšanu un izvešanu ielu tirdzniecības vietā un par tirdzniecības organizēšanas vietas sakopšanu pēc tirdzniecības beigām;

19.6. par piekļuves tirdzniecības organizēšanas vietai nodrošināšanu;

19.7. par zaļās zonas un apstādījumu saglabāšanu.

20. Tirdzniecības vietā veikt tirdzniecību var tikai tirdzniecības atļaujā norādītā persona.

21. Ielu tirdzniecības vietā ir jābūt:

21.1. tirdzniecības atļaujai;

21.2. tirdzniecības dalībnieka personu apliecinošam dokumentam;

21.3. tirdzniecības preču izcelsmi apliecinošiem dokumentiem, izņemot fiziskai personai realizējot noteikumu 7.1.–7.6. apakšpunktā minētās preču grupas.

VI. Tirdzniecības nodevas

22. Nodevas par ielu tirdzniecību publiskās vietās maksātāji ir 5. punktā minētās personas, kuras ir tirdzniecības dalībnieki. Ielu tirdzniecības organizators tirdzniecības nodevu par katru pieteikto ielu tirdzniecības vietu maksā, atbilstoši iesniegtajam tirdzniecības dalībnieku sarakstam.

(Olaines novada domes 16.06.2021. saistošo noteikumu Nr. SN8/2021 redakcijā)

23. Nodevas likme par vienas tirdzniecības vietas izmantošanu:

23.1. ielu tirdzniecībai:
 

Nr.p.k.Tirdzniecības nodevas objektsNodeva (euro)
 
dienā
 
mēnesī
 
23.1.1.pašu ražota pārtikas produkcija, izmantošanai pārtikā paredzētie augkopības, lopkopības, biškopības un svaigi zvejas produkti1,50
 
30,00
 
23.1.2mājas apstākļos ražoti pārtikas produkti no pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas1,50
 
30,00
 
23.1.3pašu audzēti grieztie ziedi, zari, no tiem gatavoti izstrādājumi, puķu un dārzeņu stādi, dēsti, sīpoli, gumi, ziemcietes un sēklas1,50
 
30,00
 
23.1.4.pašu audzētas ogas, augļi un dārzeņi1,50
 
30,00
 
23.1.5.savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un savvaļas ziedi1,50
 
30,00
 
23.1.6.mākslas darinājumi un amatniecības preces1,50
 
30,00
 
23.1.7.lietotas personiskās mantas1,50
 
30,00
 
23.1.8.augļu koku un ogulāju stādi, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriāli7,00
 
90,00
 
23.1.9.Ziemassvētkiem paredzēti nocirsti vai podos augoši dažādu sugu skuju koki5,00
 
-
 
23.1.10iepirktas ogas, augļi, dārzeņi, rieksti, ziedi un puķu stādi3,00
 
60,00
 
23.1.11.rūpnieciski ražotas pārtikas un nepārtikas preces3,00
 
60,00
 
23.1.12.uzkodas no speciālām iekārtām, saldējums, saldētas sulas, bezalkoholiskie dzērieni3,00
 
60,00
 
23.1.13.sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi5,00
 
-
 
23.1.14.pārējie, noteikumu 23.1. apakšpunktā neparedzētie nodevu objekti3,00
 
60,00
 

23.2. ielu tirdzniecībai publiska pasākuma laikā:
 
 Tirdzniecības nodevas objekts
 
Dienā par 1 m2 (euro)
 
23.2.1.pašu ražota pārtikas un nepārtikas produkcija un biškopības produkcija2,00
 
23.2.2.rūpnieciski ražota pārtikas un nepārtikas produkcija5,00
 
23.2.3.augļu koku un ogulāju stādi, dekoratīvo koku un krūmu stādi2,00
 
23.2.4.pašu izgatavoti mākslas un daiļamatniecības izstrādājumi2,00
 
23.2.5.savvaļas ogas, sēnes, rieksti, ziedi un augi2,00
 
23.2.6.grāmatas un preses izdevumi2,00
 
23.2.7.sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi2,00
 
23.2.8.alkoholu saturošie un enerģētiskie dzērieni5,00
 

(Grozīts ar Olaines novada domes 16.06.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. SN8/2021)

24. Fiziskai personai, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, ja tā pati tirgo pašas ražoto lauksaimniecības produkciju, savvaļas ogas, augļus, riekstus, sēnes, savvaļas ziedus, pašas iegūtos zvejas produktus vai medījamo dzīvnieku gaļu (saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielā apjomā), nodevas likme dienā par pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršrutu 5,00 euro, pārējiem tirdzniecības dalībniekiem par mazumtirdzniecības punkta kustības maršrutu 8,00 euro.

25. Ja vienlaikus tiek tirgotas vairākas preču grupas, pašvaldības nodeva tiek iekasēta par tirdzniecību ar preci, kurai noteikta augstākā tirdzniecības nodeva.

26. No nodevas par tirdzniecību publiskās vietās atbrīvotas Olaines novada teritorijā dzīvesvietu deklarējušas fiziskas personas:

26.1. ar I un II grupas invaliditāti (uzrādot invalīda apliecības oriģinālu);

26.2. maznodrošinātās un trūcīgās personas.

27. Nodevai par tirdzniecību publiskos pasākumos un vasaras sezonā noteikumu 6.2.12.–6.2.14. apakšpunktā norādītajās tirdzniecības vietās Olaines novadā deklarētiem vai reģistrētiem tirgus dalībniekiem tiek piemērota 20 % atlaide.

VII. Administratīvā atbildība par noteikumu neievērošanu

28. Par tirdzniecības noteikumu pārkāpumiem personas saucamas pie likumā paredzētās atbildības.

29. Par 18. un 19. punkta prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām personām līdz 28 naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām līdz 140 naudas soda vienībām.

(Olaines novada domes 27.11.2019. saistošo noteikumu Nr. SN10/2019 redakcijā)

30. Administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu neievērošanu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic pašvaldības policijas amatpersonas. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata pašvaldības Administratīvā komisija.

(Olaines novada domes 27.11.2019. saistošo noteikumu Nr. SN10/2019 redakcijā)

VIII. Noslēguma jautājumi 

31. Atļauja ielu tirdzniecībai un ielu tirdzniecības organizēšanai publiskā vietā, kas izsniegta līdz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdim, ir spēkā līdz tās derīguma termiņa beigām.

32. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē 2011. gada 23. februāra saistošie noteikumi Nr. 5 "Par tirdzniecību publiskās vietās, tirdzniecības atļauju un nodevu Olaines novadā".

 Olaines novada domes priekšsēdētājs A. Bergs
1. pielikums
Olaines novada domes 24.10.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. SN9/2018
KADASTRA KARTES GRAFISKAIS PIELIKUMS

Tirdzniecības vieta Nr. 1 – parkā pie Olaines Kultūras centra Zeiferta ielā 11, Olainē, Olaines novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 8009 004 1920.

 

2. pielikums
Olaines novada domes 24.10.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. SN9/2018
KADASTRA KARTES GRAFISKAIS PIELIKUMS

Tirdzniecības vieta Nr. 2 – laukumā pie ēkas Zemgales ielā 29, Olainē, Olaines novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 8009 002 0617.

 

3. pielikums
Olaines novada domes 24.10.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. SN9/201
KADASTRA KARTES GRAFISKAIS PIELIKUMS

Tirdzniecības vieta Nr. 3 – laukumā pie ēkas Zemgales ielā 43, Olainē, Olaines novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 8009 001 0319.

 

4. pielikums
Olaines novada domes 24.10.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. SN9/2018
KADASTRA KARTES GRAFISKAIS PIELIKUMS

Tirdzniecības vieta Nr. 4 – laukumā pie ēkas Jelgavas ielā 11, Olainē, Olaines novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 8009 004 2027.

 

5. pielikums
Olaines novada domes 24.10.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. SN9/2018
KADASTRA KARTES GRAFISKAIS PIELIKUMS

Tirdzniecības vieta Nr. 5 – pie veikala "Maxima", adrese: Veselības iela 1, Olaine, Olaines novads, LV-2114, zemes vienības kadastra apzīmējums 8009 002 0501.

 

6. pielikums
Olaines novada domes 24.10.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. SN9/2018
KADASTRA KARTES GRAFISKAIS PIELIKUMS

Tirdzniecības vieta Nr. 6 – pie veikala "Maxima", adrese: Zemgales iela 53, Olaine, Olaines novads, LV-2114, zemes vienības kadastra apzīmējums 8009 001 0345.

 

7. pielikums
Olaines novada domes 24.10.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. SN9/2018
KADASTRA KARTES GRAFISKAIS PIELIKUMS

Tirdzniecības vieta Nr. 7 – pie veikala "Rimi", adrese: Stacijas iela 8, Olaine, Olaines novads, LV-2114, zemes vienības kadastra apzīmējums 8009 002 1005.

 

8. pielikums
Olaines novada domes 24.10.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. SN9/2018
KADASTRA KARTES GRAFISKAIS PIELIKUMS

Tirdzniecības vieta Nr. 8 – laukumā pie veikala "Olānija", adrese: Zeiferta iela 6, Olaine, Olaines novads, LV-2114, zemes vienības kadastra apzīmējums 8009 004 1813.

 

9. pielikums
Olaines novada domes 24.10.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. SN9/2018
KADASTRA KARTES GRAFISKAIS PIELIKUMS

Tirdzniecības vieta Nr. 9 – Olaines Mežaparka teritorijā, adrese: Zemgales iela 38, Olaine, Olaines novads, LV-2114, zemes vienības kadastra apzīmējums 8009 002 0506.

 

10. pielikums
Olaines novada domes 24.10.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. SN9/2018
KADASTRA KARTES GRAFISKAIS PIELIKUMS

Tirdzniecības vieta Nr. 10 – laukumā pie ēkas Baznīcas ielā 3, Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 8080 008 0413.

 

11. pielikums
Olaines novada domes 24.10.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. SN9/2018
KADASTRA KARTES GRAFISKAIS PIELIKUMS

Tirdzniecības vieta Nr. 11 – laukumā pie ēkas "Administratīvais-kultūras nams", adrese: Meža iela 2, Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads, LV-2127, zemes vienības kadastra apzīmējums 8080 008 0437.

 

12. pielikums
Olaines novada domes 24.10.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. SN9/2018
KADASTRA KARTES GRAFISKAIS PIELIKUMS

Tirdzniecības vieta Nr. 12 – Pionieru ielā starp dzīvojamajām mājām Nr. 89 un Nr. 90, zemes vienības kadastra apzīmējums 8080 008 0429, nosaukums: "Skvērs", Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā.

 

13. pielikums
Olaines novada domes 24.10.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. SN9/2018
KADASTRA KARTES GRAFISKAIS PIELIKUMS

Tirdzniecības vieta Nr. 13 – laukumā pie ēkas Meža ielā 7, Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 8080 008 0389.

 

14. pielikums
Olaines novada domes 24.10.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. SN9/2018
KADASTRA KARTES GRAFISKAIS PIELIKUMS

Tirdzniecības vieta Nr. 14 – Birzniekos pie dzīvojamās mājas Birznieki Nr. 1 un Nr. 2, zemes vienības kadastra apzīmējums 8080 009 0201, nosaukums "Birznieki 4", Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā.

 

15. pielikums
Olaines novada domes 24.10.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. SN9/2018
KADASTRA KARTES GRAFISKAIS PIELIKUMS

Tirdzniecības vieta Nr. 15 – Medemciemā pretī tirdzniecības veikalam (stāvlaukumā), zemes vienības kadastra apzīmējums 8080 002 2112, nosaukums "A-8 – kūdras fabrika", Medemciems, Olaines pagasts, Olaines novads.

 

16. pielikums
Olaines novada domes 24.10.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. SN9/2018
KADASTRA KARTES GRAFISKAIS PIELIKUMS

Tirdzniecības vieta Nr. 16 – Pēterniekos pie dzīvojamajām mājām Pēternieki Nr. 70 un Nr. 71, zemes vienības kadastra apzīmējums 8080 002 0236, adrese/nosaukums "Pēternieki", Pēternieki, Olaines pagasts, Olaines novads.

 

17. pielikums
Olaines novada domes 24.10.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. SN9/2018
KADASTRA KARTES GRAFISKAIS PIELIKUMS

Tirdzniecības vieta Nr. 17 – Gaismās laukumā pie dzīvojamajām mājām Gaismas iela Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, zemes vienības kadastra apzīmējums 8080 001 0075, adrese/nosaukums "Stūnīši", Stūnīši, Olaines pagasts, Olaines novads.

 

18. pielikums
Olaines novada domes 24.10.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. SN9/2018
KADASTRA KARTES GRAFISKAIS PIELIKUMS

Tirdzniecības vieta Nr. 18 – iebraucot dārzkopības sabiedrībā "Ezītis", pie d/s "Ezītis" Nr. 195, uz koplietošanas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8080 012 0466, pie ceļa "Pastnieki–Birzuļu ceļš".

 

19. pielikums
Olaines novada domes 24.10.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. SN9/2018
KADASTRA KARTES GRAFISKAIS PIELIKUMS

Tirdzniecības vieta Nr. 19 – pie valsts vietējā autoceļa "V12" Jāņupe–Mežsētas–Zīles.

20. pielikums
Olaines novada domes 24.10.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. SN9/2018
KADASTRA KARTES GRAFISKAIS PIELIKUMS

Tirdzniecības vieta Nr. 20 – autoceļa "V7" Baloži–Plakanciems–Iecava aizsargjoslā, pie d/s "Celtnieks" Nr. 139, Stīpniekos, Olaines pagastā, Olaines novadā.

 

21. pielikums
Olaines novada domes 24.10.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. SN9/2018
KADASTRA KARTES GRAFISKAIS PIELIKUMS

Tirdzniecības vieta Nr. 21 – laukumā pie karjera "Karjers Jāņupe", Jāņupē, Olaines pagastā, Olaines novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 8080 023 0858.

22. pielikums
Olaines novada domes 24.10.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. SN9/2018
KADASTRA KARTES GRAFISKAIS PIELIKUMS

Tirdzniecības vieta Nr. 22 – laukumā pie Līdumu karjera, Olaines pagastā, Olaines novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 8080 007 0069.

23. pielikums
Olaines novada domes 24.10.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. SN9/2018
KADASTRA KARTES GRAFISKAIS PIELIKUMS

Tirdzniecības vieta Nr. 23 – laukumā pie Mežezera, zemes vienības kadastra apzīmējums 8080 013 0011 un 8080 013 0013, nosaukums "Mežezers", Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā.

24. pielikums
Olaines novada domes 24.10.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. SN9/2018

(Pielikums Olaines novada domes 16.06.2021. saistošo noteikumu Nr. SN8/2021 redakcijā)

OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAI
IESNIEGUMS
atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai publiskā vietā Olaines novada administratīvajā teritorijā
 
(fiziskas personas vārds, uzvārds vai juridiskas personas nosaukums)
 
(personas kods vai nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs)
 
(deklarētā dzīvesvietas adrese vai juridiskā adrese)
 
(tālruņa numurs, e-pasta adrese)

Lūdzu izsniegt atļauju:

(vajadzīgo atzīmēt)

ielu tirdzniecībai

ielu tirdzniecības organizēšanai

Tirdzniecības vietas adrese vai pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršruts 
Tirdzniecības veikšanas datums un laiksdatums: 
no plkst. līdz plkst. 
Informācija par tirdzniecības vietuplatība m2 vietu skaits 
Tirdzniecība tiks veikta no:
(galds, mašīna, nojume, utt.)
 
Realizējamo preču grupas
(vajadzīgo atzīmēt)
pašu ražota pārtikas produkcija, izmantošanai pārtikā paredzētie augkopības, lopkopības, biškopības un svaigi zvejas produkti

mājas apstākļos ražoti pārtikas produkti no pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas

pašu audzēti grieztie ziedi, zari, no tiem gatavoti izstrādājumi, puķu un dārzeņu stādi, dēsti, sīpoli, gumi, ziemcietes un sēklas

pašu audzētas ogas, augļi un dārzeņi

savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un savvaļas ziedi

mākslas darinājumi un amatniecības preces

lietotas personiskās mantas

augļu koku un ogulāju stādi, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriāli

Ziemassvētkiem paredzēti nocirsti vai podos augoši dažādu sugu skuju koki

iepirktas ogas, augļi, dārzeņi, rieksti, ziedi un puķu stādi

rūpnieciski ražotas pārtikas un nepārtikas preces

uzkodas no speciālām iekārtām, saldējums, saldētas sulas, bezalkoholiskie dzērieni

sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi

grāmatas un preses izdevumi

alkoholu saturošie un enerģētiskie dzērieni

Citas (uzskaitīt)________________________________

______________________________________________

Realizējamo preču sortiments
(preču nosaukums)
 
  
Pielikumā:
(vajadzīgo atzīmēt)
ar Olaines novada pašvaldības būvvaldi saskaņota ielu tirdzniecības vietas vai ielu tirdzniecības organizēšanas vietas vizuālā izvietojuma un estētiskā noformējuma skice;
saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju (ja nepieciešams);
tirdzniecības dalībnieka apliecinājums par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrācijas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esamību;
tirdzniecības dalībnieku saraksts (ielu tirdzniecības organizēšanas gadījumā);
Citi dokumenti:

Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu:

– iepazinies/iepazinusies ar Olaines novada domes 2018. gada 24. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. SN9/2018 "Par ielu tirdzniecību un nodevas apmēru par ielu tirdzniecību publiskā vietā Olaines novadā",

– informēts/informēta un piekrītu manu fizisko personas datu apstrādei, ievērojot Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības, ka dati tiks apstrādāti tādā apjomā, kāds nepieciešams iesniegumā prasītās informācijas izskatīšanai.

20__. gada ___.__________________  
  

(paraksts, paraksta atšifrējums)

25. pielikums
Olaines novada domes 24.10.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. SN9/2018

(Pielikums Olaines novada domes 16.06.2021. saistošo noteikumu Nr. SN8/2021 redakcijā)

ATĻAUJA
IELU TIRDZNIECĪBAI / IELU TIRDZNIECĪBAS ORGANIZĒŠANAI
Personas vārds, uzvārds vai juridiskas personas nosaukums 
Personas kods vai nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs 
Tirdzniecības vietas adrese vai pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršruts 
Tirdzniecības veikšanas datums un laiks:Datums: 
no plkst. līdz plkst. 
Informācija par tirdzniecības vietuplatība m2 vietu skaits 
Realizējamo preču grupas un sortiments 
Atļaujas derīguma termiņš 
Citi noteikumi 

Izdota saskaņā ar Ministru Kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 14.3. apakšpunktu un Olaines novada domes 2018. gada 24. oktobra saistošajiem noteikumu Nr. SN9/2018 "Par ielu tirdzniecību un nodevas apmēru par ielu tirdzniecību publiskā vietā Olaines novadā" 5., 13. un 15. punktu.

Ielu tirdzniecības atļaujas saņēmējam tirdzniecības vietā jānodrošina tirdzniecību un atkritumu apsaimniekošanas reglamentējošo Latvijas Republikas normatīvo aktu ievērošana, kārtības uzturēšana un visas tirdzniecības vietas sakopšana pēc katras tirdzniecības reizes.

Izpilddirektors Ģ. Batrags
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par ielu tirdzniecību un nodevas apmēru par ielu tirdzniecību publiskā vietā Olaines novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Olaines novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: SN9/2018Pieņemts: 24.10.2018.Stājas spēkā: 30.11.2018.Publicēts: Olaines Domes Vēstis, 11 (137), 29.11.2018.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
325588
{"selected":{"value":"07.08.2021","content":"<font class='s-1'>07.08.2021.-...<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},"data":[{"value":"07.08.2021","iso_value":"2021\/08\/07","content":"<font class='s-1'>07.08.2021.-...<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"}]}
07.08.2021
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)