Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 14

Gulbenē 2021. gada 30. jūnijā (prot. Nr. 7, 42. p.)
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Gulbenes novadā
Izdoti saskaņā ar
Atkritumu apsaimniekošanas likuma
8. panta pirmās daļas 3. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka:

1.1. sadzīves atkritumu, tajā skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu un mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu, dalīti savāktu, sadzīvē radušos liela izmēra atkritumu un bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas kārtību Gulbenes novada administratīvajā teritorijā;

1.2. teritorijas dalījumu atkritumu apsaimniekošanas zonās;

1.3. prasības atkritumu savākšanai, tajā skaitā prasības minimālajam atkritumu savākšanas biežumam, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai un uzglabāšanai;

1.4. kārtību, kādā veicami maksājumi par atkritumu apsaimniekošanu.

2. Saistošajos noteikumos lietotie termini atbilst terminiem, kuri noteikti normatīvajos aktos atkritumu apsaimniekošanas jomā.

3. Papildus normatīvajos aktos noteiktajiem terminiem šajos noteikumos lietotie termini:

3.1. atkritumu apsaimniekotājs – komersants, kurš ir saņēmis attiecīgu atļauju atkritumu apsaimniekošanai Atkritumu apsaimniekošanas likumā vai normatīvajos aktos par piesārņojumu noteiktajā kārtībā un ar kuru Gulbenes novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu Gulbenes novada administratīvajā teritorijā;

3.2. atkritumu poligons – sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons "Kaudzītes", kas ir speciāli ierīkota un aprīkota atkritumu apglabāšanas vieta Gulbenes novada Litenes pagastā, kurā tiek nodrošināti normatīvajos aktos noteiktie vides aizsardzības pasākumi, tajā skaitā tiek veikta sadzīves atkritumu sagatavošana apglabāšanai un atkritumu apglabāšana;

3.3. liela izmēra atkritumi – atkritumi, kurus to izmēra dēļ nav iespējams ievietot atkritumu konteinerā;

3.4. atkritumu konteiners – īpaša tvertne, kas paredzēta atkritumu savākšanai un īslaicīgai uzglabāšanai.

4. Saistošo noteikumu mērķis ir:

4.1. nodrošināt Gulbenes novada pašvaldības autonomās funkcijas – organizēt atkritumu apsaimniekošanu pašvaldības iedzīvotāju interesēs – izpildi;

4.2. samazināt atkritumu rašanos to izcelsmes vietā;

4.3. noteikt atkritumu apsaimniekošanas kārtību, lai aizsargātu vidi, cilvēku dzīvību un veselību, kā arī trešo personu mantu;

4.4. veicināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, tajā skaitā novērst atkritumu rašanās cēloņus, samazināt radīto atkritumu daudzumu (apjomu) un bīstamību, sekmēt atkritumu dalītu savākšanu, atkritumu sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pienācīgi sagatavotu atkritumu atkārtotu izmantošanu, atkritumu pārstrādi, atkritumu reģenerāciju citos veidos, piemēram, iegūstot enerģiju, kā arī nodrošinot dabas resursu efektīvu izmantošanu, atkārtoti lietojamu materiālu atgriešanu apritē un apglabājamo atkritumu apjoma samazināšanu.

5. Visa Gulbenes novada administratīvā teritorija ir viena sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zona.

6. Gulbenes novada pašvaldība organizē un kontrolē sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tās administratīvajā teritorijā saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām", normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas un administratīvās atbildības jomā, atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu, kā arī šiem saistošajiem noteikumiem.

7. Papildus normatīvajos aktos atkritumu apsaimniekošanas un administratīvās atbildības jomā noteiktajiem pienākumiem Gulbenes novada pašvaldība:

7.1. informē atkritumu radītājus un valdītājus par atkritumu apsaimniekotāju un ar to noslēgtā līguma darbības termiņu, publicējot informāciju Gulbenes novada pašvaldības tīmekļvietnē;

7.2. veicina sadarbību starp sadzīves atkritumu apsaimniekošanā iesaistītajām personām – atkritumu apsaimniekotāju un atkritumu radītājiem, valdītājiem, arī personu grupām un to pārstāvjiem, nekustamo īpašumu īpašniekiem un nekustamo īpašumu apsaimniekotājiem;

7.3. sadarbojoties ar atkritumu apsaimniekotāju, informē atkritumu radītājus un valdītājus par izmaiņām un aktualitātēm sadzīves atkritumu apsaimniekošanas jomā;

7.4. var noteikt sadzīves atkritumu apsaimniekošanā izmantojamo atkritumu konteineru veidus, tilpumu un krāsu;

7.5. nodrošina, ka atkritumu radītāji un valdītāji tiek informēti par tās administratīvajā teritorijā esošajiem atkritumu dalītas savākšanas punktiem, šķiroto atkritumu savākšanas laukumiem, atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijām (ja šķirošanas un pārkraušanas stacijā atkritumus šķiro vai pieņem no apmeklētājiem), būvniecības, mājsaimniecībā radītie būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu savākšanas laukumiem, metāllūžņu noliktavām, bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukumiem un zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas vietām saskaņā ar normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā;

7.6. nodrošina atkritumu konteineru uzstādīšanu publiskās vietās;

7.7. izskata un iespēju robežās savas kompetences ietvaros risina sūdzības, iesniegumus un priekšlikumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Gulbenes novada administratīvajā teritorijā, kā arī par atkritumu apsaimniekotāja sniegto pakalpojumu kvalitāti;

7.8. tīmekļa vietnē vai klātienē Gulbenes novada pašvaldības organizētajos pasākumos noskaidrot atkritumu apsaimniekošanā iesaistīto interešu grupu (iedzīvotāju, namu apsaimniekotāju, nevalstisko organizāciju u.c.) viedokļus par aktuāliem ar atkritumu apsaimniekošanu saistītiem jautājumiem un nepieciešamības gadījumā uzaicina šo grupu pārstāvjus, kā arī nozares lietpratējus uz komiteju un domes sēdēm.

8. Kontrolēt šo noteikumu izpildi un uzsākt administratīvo pārkāpumu procesu un veikt normatīvajos aktos par administratīvo atbildību noteiktās procesuālās darbības par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu atbilstoši savai kompetencei ir tiesīgas Atkritumu apsaimniekošanas likumā un normatīvajos aktos par administratīvo atbildību norādītās personas.

9. Par atkritumu apsaimniekošanas jomu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem personas ir saucamas pie atbildības normatīvajos aktos par atkritumu apsaimniekošanu un administratīvo atbildību noteiktajā kārtībā.

10. Administratīvais sods šo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pienākuma novērst pārkāpumu, kā arī no pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.

II. Prasības atkritumu savākšanai Gulbenes novada administratīvajā teritorijā
2.1. Vispārīgās prasības atkritumu savākšanai

11. Atkritumu savākšana Gulbenes novada administratīvajā teritorijā tiek veikta, izmantojot šādu atkritumu savākšanas infrastruktūru:

11.1. šķiroto atkritumu savākšanas laukumus;

11.2. atkritumu dalītas savākšanas punktus;

11.3. nešķiroto atkritumu konteineru novietnes vai pazemes (iebūvējamo) konteineru laukumus;

11.4. teritorijās, kurās nav iespējama atkritumu konteineru uzstādīšana un atkritumu apsaimniekotāja specializētā transportlīdzekļa piekļuve – priekšapmaksas atkritumu maisus;

11.5. citus atkritumu apsaimniekotāja noteiktos paņēmienus dalīti savāktu atkritumu uzkrāšanai.

12. Atkritumu savākšanas veidu un atkritumu savākšanā izmantojamo infrastruktūru nosaka līgumā, ko atkritumu apsaimniekotājs slēdz ar atkritumu radītāju vai valdītāju.

13. Nešķirotu sadzīves atkritumu izvešanas biežumu nosaka līgumā, ko atkritumu apsaimniekotājs slēdz ar atkritumu radītāju vai valdītāju, ņemot vērā faktiski radīto atkritumu daudzumu (apjomu), bet ne retāk kā:

13.1. individuālajām dzīvojamajām mājām:

13.1.1. Gulbenes novada Gulbenes pilsētā – 1 (reizi) reizi trīs mēnešos;

13.1.2. pārējā Gulbenes novada administratīvajā teritorijā apdzīvotās vietās – 1 (reizi) reizi trīs mēnešos;

13.1.3. pārējā Gulbenes novada administratīvajā teritorijā ārpus apdzīvotām vietām – 1 (vienu) reizi pusgadā;

13.2. daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām:

13.2.1. Gulbenes novada Gulbenes pilsētā – 1 (vienu) reizi nedēļā;

13.2.2. pārējā Gulbenes novada administratīvajā teritorijā – 1 (vienu) reizi mēnesī;

13.3. nedzīvojamām ēkām (telpām), kurās tiek veikta saimnieciskā darbība (tai skaitā biroji, skolas, stacijas un citas tamlīdzīgas ēkas):

13.3.1. ja sadzīves atkritumi nesatur bioloģiskos atkritumus – 1 (vienu) reizi mēnesī;

13.3.2. ja sadzīves atkritumi satur bioloģiskos atkritumus – 1 (vienu) reizi nedēļā;

13.4. nekustamajam īpašumam, kura lietošana ir ar pārtraukumiem (nekustamā īpašuma lietošanai ir sezonāls raksturs) un par to ir informēts atkritumu apsaimniekotājs – 1 (vienu) reizi gadā.

14. Ja atkritumu radītājs vai valdītājs iesaistās sadzīves atkritumu dalītā savākšanas sistēmā, nodrošinot, ka īpašumā radītie atkritumi (bioloģiski noārdāmie atkritumi, plastmasa, papīra, metāla, stikla iepakojums) saskaņā ar šo noteikumu prasībām tiek savākti dalīti vai kompostēti, atkritumu apsaimniekotājs var samazināt šo noteikumu 13.1.–13.3. apakšpunktā noteikto nešķiroto sadzīves atkritumu izvešanas biežumu, nosakot divas reizes mazāku atkritumu izvešanas biežumu attiecībā pret minētajos apakšpunktos norādīto.

15. Gulbene novada pašvaldība sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotāju vismaz 2 (divas) reizes gadā akcijas veidā nodrošina nederīgo elektropreču (neizjauktas elektropreces, dienasgaismas lampas, akumulatori, baterijas, riepas u.c.) savākšanu no iedzīvotājiem, nepiemērojot maksu.

16. Gulbenes novada administratīvajā teritorijā savāktie sadzīves atkritumi, kuri nav izmantojami pārstrādei, reģenerācijai vai atkārtotai izmantošanai, nogādājami apglabāšanai atkritumu poligonā.

17. Gulbenes novada pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs neatbild par atkritumos pazudušiem priekšmetiem, kā arī neatbild par to personu veselību, kuras nodarbojas ar šo priekšmetu meklēšanu.

2.2. Prasības liela izmēra atkritumu un mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanai

18. Liela izmēra atkritumi, mājsaimniecībās radītie būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi savācami atsevišķi no citiem atkritumiem, izmantojot:

18.1. īpaši šim nolūkam paredzētus atkritumu konteinerus;

18.2. citus atkritumu savākšanas veidus;

18.3. ar nekustamā īpašuma īpašnieku, valdītāju, apsaimniekotāju vai pilnvaroto personu un Gulbenes novada pašvaldību saskaņotu vietu, kas nodrošina to apsaimniekošanu videi drošā un normatīvajiem aktiem atbilstošā veidā.

19. Saistošo noteikumu 18. punkta nosacījumi piemērojami tiktāl, ciktāl līguma, kas noslēgts starp dzīvokļa īpašuma īpašnieku un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekotāju, noteikumi neparedz citādi. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekotājs, nosakot līgumā, kas noslēgts ar dzīvokļa īpašuma īpašnieku, kārtību saistošo noteikumu 18. punktā minēto atkritumu savākšanai, saskaņo to ar atkritumu apsaimniekotāju.

20. Mājsaimniecībās radītos būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumus aizliegts novietot ārpus teritorijas, kurā notiek būvdarbi.

2.3. Prasības bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanai

21. Bioloģiski noārdāmos atkritumus fiziskām personām atļauts kompostēt savas mājsaimniecības teritorijā (ārpus dzīvošanai paredzētajām telpām) gadījumā, ja tas neapdraud cilvēku dzīvību, veselību, vidi, trešo personu mantu un ja tas tiek veikts videi drošā un normatīvajiem aktiem atbilstošā veidā.

22. Publiskajās vietās radušos un savāktos bioloģiski noārdāmos dārzu un parku atkritumus ir atļauts kompostēt tikai ar Gulbenes novada pašvaldību saskaņotās vietās.

23. Atkritumu radītājiem, kas darbojas kādā no pārtikas piegādes ķēdes posmiem – primārā ražošana, pārstrāde un ražošana, pārtikas mazumtirdzniecība un citāda izplatīšana, restorāni un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi, ir pienākums dalīti vākt bioloģiski noārdāmos atkritumus, kas rodas to saimnieciskās darbības rezultātā, un noslēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par šo atkritumu izvešanu, ievērojot normatīvajos aktos un atkritumu apsaimniekotāja noteiktās prasības attiecībā uz šo atkritumu apsaimniekošanu. Bioloģiski noārdāmo atkritumu uzkrāšana veicama tādā veidā, kas nodrošina attiecīgā konteinera nepieejamību trešajām personām, kā arī grauzējiem, putniem un kaitēkļiem.

24. Pašvaldības noteikto talku un spodrības mēnešu (pavasarī un rudenī) laikā bioloģiski noārdāmos dārzu vai parku atkritumus, kurus nav iespējams kompostēt, piemēram, lapas, zarus, koku un krūmu atgriezumus drīkst dedzināt nelielos daudzumos ugunskuros, māju un āra kurtuvēs sava īpašuma teritorijā, ievērojot ugunsdrošības noteikumus, neradot draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, personu mantai, nenodarot kaitējumu lieliem kokiem un apstādījumiem.

2.4. Prasības sadzīves atkritumu dalītai savākšanai

25. Atkritumu apsaimniekotājs atbilstoši līgumam par atkritumu apsaimniekošanu, kas noslēgts ar Gulbenes novada pašvaldību, nodrošina atkritumu radītājiem un valdītājiem iespēju iesaistīties atkritumu dalītas savākšanas sistēmā un izmantot šim nolūkam paredzētos atkritumu dalītas savākšanas punktus, šķiroto atkritumu savākšanas laukumus, citus individuālajām dzīvojamām mājam piemeklētus risinājumus (piemēram, dalīti savāktu atkritumu konteineri, citi atkritumu apsaimniekotāja noteiktie paņēmieni dalīti savāktu atkritumu uzkrāšanai) vai bioloģisko atkritumu savākšanas sistēmu, kuru izveidojis atkritumu apsaimniekotājs, iesaistīties atkritumu apsaimniekotāja rīkotās akcijās vai izmantot citus atkritumu apsaimniekotāja piedāvātos pakalpojumus.

26. Atkritumu apsaimniekotājs izstrādā atkritumu dalītas savākšanas sistēmas noteikumus un nosaka prasības atkritumu dalītai savākšanai, un informē par tiem atkritumu radītājus un valdītājus, ievietojot attiecīgo informāciju savā tīmekļa vietnē.

27. Ja atkritumu radītājs vai valdītājs iesaistās atkritumu dalītajā vākšanā, atkritumu radītājam un valdītājam ir pienākums ievērot atkritumu apsaimniekotāja izstrādāto atkritumu dalītas savākšanas sistēmas noteikumus un prasības atkritumu dalītai savākšanai.

28. Atkritumu apsaimniekotājs Gulbenes novada pašvaldības teritorijā uz dalīti savāktu atkritumu konteineriem vai atkritumu dalītas savākšanas punktos nodrošina šādu informāciju:

28.1. dalīti savāktu atkritumu veidu;

28.2. atkritumu apsaimniekotāja kontaktinformāciju.

29. Atkritumu dalīta savākšana tiek nodrošināta vismaz tiem atkritumu veidiem, kas minēti normatīvajos aktos par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju.

30. Atkritumu apsaimniekotājs, saskaņojot ar Gulbenes novada pašvaldību, 1 (vienu) mēnesi iepriekš informē atkritumu radītājus un valdītājus par jauna dalīti savācamu atkritumu savākšanas veida ieviešanu un attiecīgo atkritumu konteineru krāsojumu vai apzīmējumu, ievietojot attiecīgo informāciju savā tīmekļa vietnē.

III. Atkritumu radītāju un valdītāju pienākumi un tiesības

31. Ikviena atkritumu radītāja un valdītāja pienākums ir:

31.1. piedalīties Gulbenes novada pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanā, noslēdzot līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu ar pašvaldības izraudzītu atkritumu apsaimniekotāju, izņemot gadījumu, ja dzīvokļa īpašuma īpašnieks noslēdzis līgumu ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekotāju par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanu, kas iekļauj arī sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;

31.2. savākt un sašķirot savus radītos sadzīves atkritumus un nogādāt tos nekustamā īpašuma īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai tā apsaimniekotāja norādītāja vietā un ievietot tos atkritumu konteinerā;

31.3. nešķirotos sadzīves atkritumus ievietot tikai tiem paredzētajā atkritumu konteinerā, kas saskaņā ar noslēgto līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju ir paredzēts konkrētā nekustamā īpašuma apkalpošanai;

31.4. iesaistīties dalītas sadzīves atkritumu savākšanas sistēmā un veikt atkritumu šķirošanu vietās, kur ir izvietoti konteineri dalīti savāktiem atkritumiem – atkritumu dalītas savākšanas punktos, vai nogādāt atkritumus uz šķiroto atkritumu savākšanas laukumu;

31.5. iesaistīties arī citu Gulbenes novada pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas pasākumu īstenošanā, piemēram: talkās, atkritumu savākšanas akcijās.

32. Atkritumu radītājs, kas ir saimnieciskās darbības veicējs, vienojas ar nekustamā īpašuma, kurā tas veic saimniecisko darbību, īpašnieku, valdītāju, apsaimniekotāju vai pilnvaroto personu par kārtību, kādā tiks veikta sadzīves atkritumu savākšana un maksājumu veikšana par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, vai saimnieciskās darbības veicējs patstāvīgi slēdz līgumu par tā darbības rezultātā radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu apsaimniekotāju. Gadījumā, ja saimnieciskā darbība tiek veikta dzīvokļa īpašumā, šī punkta noteikumi piemērojami tiktāl, ciktāl līguma, kas noslēgts starp dzīvokļa īpašuma īpašnieku un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekotāju, noteikumi neparedz citādi.

33. Atkritumu radītājs nodrošina, ka asie priekšmeti atkritumu konteineros tiek ievietoti tā, lai izvairītos no kaitējuma cilvēku veselībai, kā arī atkritumu savākšanas, pārvadāšanas un šķirošanas iekārtu bojājumiem. Atkritumi konteinerā jāievieto tā, lai būtu iespējams aizvērt konteinera vāku.

34. Sadzīvē radušos bīstamo atkritumu radītājam vai valdītājam ir pienākums ievērot prasības sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanai un sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtību, kas noteikta Atkritumu apsaimniekošanas likumā un citos normatīvajos aktos atkritumu apsaimniekošanas jomā.

35. Atkritumu radītājs un valdītājs, saskaņojot ar atkritumu apsaimniekotāju atkritumu konteinera tehniskos datus (veidu, tilpumu, krāsu u.c.), ir tiesīgs iegādāties atkritumu konteineru savā īpašumā, lai nodrošinātu atkritumu savākšanu nekustamajā īpašumā.

36. Atkritumu radītājiem un valdītājiem Gulbenes novada administratīvajā teritorijā ir aizliegts:

36.1. izvietot (izmest) sadzīves atkritumus tam neparedzētās un nepiemērotās vietās;

36.2. ierīkot patvaļīgas sadzīves atkritumu izgāztuves, aprakt atkritumus, piegružot vai aizbērt grāvjus un ūdenstilpnes;

36.3. iznest no nekustamā īpašuma pagalma un novietot ceļa braucamās daļas malā visa veida sadzīves atkritumus (piemēram, lapas, zarus), izņemot, ja tiek rīkotas ar Gulbenes novada pašvaldību saskaņotas talkas;

36.4. jebkādā veidā dedzināt atkritumus, izņemot saistošo noteikumu 24. punktā minēto gadījumu;

36.5. novietot (pastāvīgi) atkritumu konteinerus uz ielām (izņemot nomaļas ielas, kur atkritumu konteineri netraucē satiksmi vai gājēju plūsmu, kā arī vietās, kur tas ir vienīgais iespējamais risinājums);

36.6. ievietot atkritumu konteineros kvēlojošus, degošus, viegli uzliesmojošus un eksplozīvus priekšmetus, šķidrus atkritumus, infekcijas slimības izraisošus atkritumus, liela izmēra atkritumus, būvniecības, mājsaimniecībā radītos būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumus, ražošanas atkritumus, parku un dārzu atkritumus, ielu smiltis, atkritumus, kuri saskaņā ar normatīvajiem aktiem klasificējami kā bīstamie atkritumi, kā arī citus bīstamos atkritumus vai videi kaitīgās preces;

36.7. ievietot atkritumus konteineros, kas ir nodoti lietošanā citiem atkritumu radītājiem vai kas ir citu personu īpašumā;

36.8. cieši sablīvēt, ieskalot, iesaldēt vai sadedzināt atkritumus atkritumu konteineros. Par šādu konteineru iztukšošanu atkritumu apsaimniekotājs var noteikt paaugstinātu samaksu;

36.9. jebkādā veidā bojāt atkritumu konteinerus;

36.10. ievietot nešķirotus atkritumus dalīti savāktu atkritumu konteineros;

36.11. veikt darbības ar atkritumiem, kas jau ir ievietoti atkritumu konteineros;

36.12. veikt darbības, kas ir pretrunā ar šajos noteikumos un citos normatīvajos aktos ietverto regulējumu attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu un vides piesārņojumu.

37. Atkritumu radītājs vai valdītājs maksājumus par atkritumu apsaimniekošanu veic kārtībā, kāda noteikta līgumā par atkritumu apsaimniekošanu, kuru atkritumu radītājs vai valdītājs noslēdzis ar atkritumu apsaimniekotāju. Priekšapmaksas maksājums var tikt noteikts, ja par to vienojas atkritumu apsaimniekotājs un atkritumu radītājs vai valdītājs. Atkritumu radītājs vai valdītājs, veicot līgumā noteiktos maksājumus, sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņa radīto atkritumu apsaimniekošanu.

38. Neatkarīgi no rakstveida līguma ar atkritumu apsaimniekotāju noslēgšanas fakta un tā spēkā esamības atkritumu radītājam un valdītājam ir pienākums norēķināties ar atkritumu apsaimniekotāju par faktiski sniegtajiem atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem atbilstoši pašvaldībā noteiktajai maksai par atkritumu apsaimniekošanu.

IV. Nekustamā īpašuma īpašnieka un nekustamā īpašuma apsaimniekotāja pienākumi

39. Nekustamā īpašuma īpašniekam, valdītājam, lietotājam, apsaimniekotājam vai pilnvarotai personai papildus šajos noteikumos norādītajiem vispārīgajiem atkritumu radītāju un valdītāju pienākumiem ir noteikti šādi pienākumi:

39.1. slēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par katrā nekustamajā īpašumā radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un vienoties par nešķiroto atkritumu savākšanai nepieciešamo konteineru skaitu, to tilpumu un izvešanas biežumu, ievērojot saistošo noteikumu 13. punktā noteikto, kā arī kārtību, kādā veicami norēķini par atkritumu apsaimniekotāja pakalpojumiem;

39.2. nepieciešamības gadījumā ierosināt izmaiņas saistošo noteikumu 39.1. apakšpunktā minētajā līgumā, nodrošinot sistemātisku sadzīves atkritumu izvešanu, lai pie atkritumu konteineriem neveidotos atkritumu kaudzes;

39.3. pēc Gulbenes novada pašvaldības vai atkritumu apsaimniekotāja pieprasījuma rakstveidā sniegt ziņas par iedzīvotāju skaitu, kas dzīvo attiecīgajā nekustamajā īpašumā, nomniekiem, kā arī komersantiem un citām personām, kas veic saimniecisko darbību attiecīgajā nekustamajā īpašumā, kā arī par radītajiem atkritumu veidiem un daudzumu;

39.4. segt visas izmaksas, kas saistītas ar sev piederošajā, valdījumā, lietojumā vai apsaimniekošanā esošajā nekustamajā īpašumā radīto sadzīves atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu, ietverot dalīti savāktu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izmaksas;

39.5. vienoties ar nekustamajā īpašumā esošajiem atkritumu radītājiem par kārtību, kādā veicami norēķini par atkritumu apsaimniekotāja pakalpojumiem;

39.6. saskaņojot ar atkritumu apsaimniekotāju, norādīt piemērotu vietu atkritumu konteineru izvietošanai, uzturēt kārtību un tīrību šajā vietā, kā arī nodrošināt atkritumu apsaimniekotāja transporta netraucētu piekļuvi tai. Atkritumu konteineru izvietojumam un novietnes laukumiem ir jāatbilst normatīvajos aktos par teritorijas apbūvi ietvertajām prasībām. Ja pie vairākām daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām ir speciāli ierīkots (betonēts, asfaltēts vai tml.) laukums atkritumu konteineru novietošanai, tad atkritumu konteineri novietojami šajā laukumā;

39.7. nodrošināt atkritumu apsaimniekotāja specializētā transportlīdzekļa piekļuvi atkritumu konteineru novietnes laukumiem vai vietām atkritumu konteineru iztukšošanas dienās. Ja objektīvu iemeslu dēļ tas nav iespējams, atkritumu konteineri no to novietošanas vietām jāpārvieto atkritumu apsaimniekotāja specializētajam transportlīdzeklim pieejamā vietā (piebraucamā ceļa vai ielas malā), kur tie netraucē gājēju un transportlīdzekļu kustību, kā arī jānodrošina, lai pēc atkritumu izvešanas atkritumu konteineri tiktu novietoti atpakaļ to pastāvīgajā atrašanās vietā, vai arī jāvienojas ar atkritumu apsaimniekotāju par citu kārtību, lai nodrošinātu specializētā transportlīdzekļa piekļūšanu atkritumu konteineriem;

39.8. sadzīves atkritumu uzkrāšanai pie nekustamā īpašuma izmantot tikai noteiktajam atkritumu veidam paredzētos atkritumu konteinerus;

39.9. nodrošināt no atkritumu apsaimniekotāja saņemto un lietošanā nodoto, sadzīves atkritumu uzkrāšanai izmantoto atkritumu konteineru saglabāšanu;

39.10. ja nekustamā īpašuma teritorijā atkritumu konteineru novietošana nav iespējama, par atkritumu konteineru novietošanu jāvienojas ar blakus esošā nekustamā īpašuma īpašnieku, valdītāju, lietotāju, apsaimniekotāju vai pilnvaroto personu, informējot par to atkritumu apsaimniekotāju un Gulbenes novada pašvaldību. Šādos gadījumos abu nekustamo īpašumu īpašniekiem, valdītājiem, lietotājiem, apsaimniekotājiem vai pilnvarotām personām jānoslēdz savstarpēja vienošanās par to, kā tiks veikta katrā nekustamajā īpašumā radīto sadzīves atkritumu savākšana un apsaimniekošana (atkritumu konteineru lietošana, norēķini u.c.). Gadījumos, kad vienošanās nav iespējama, nekustamā īpašuma īpašniekam, valdītājam, apsaimniekotājam vai pilnvarotajai personai jāvēršas Gulbenes novada pašvaldībā ar lūgumu rast risinājumu;

39.11. nodrošināt konkrētajā nekustamajā īpašumā radīto sadzīves atkritumu savākšanu, dalītu savākšanu un nogādāšanu līdz atkritumu konteineram, par kura iztukšošanu tam ar atkritumu apsaimniekotāju ir noslēgts līgums;

39.12. iekļauties Gulbenes novada pašvaldības organizēto atkritumu apsaimniekošanas pasākumu realizēšanā gan ar savu darbību, gan maksu par sniegtajiem pakalpojumiem;

39.13. nodrošināt noteiktu sadzīves atkritumu veidu (piemēram, liela izmēra atkritumi, būvniecības, mājsaimniecībā radītos būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi, arī koku nobiru, lapu un zāles savākšanu (ja netiek veidots komposts)) nogādāšanu pārstrādes vai apglabāšanas vietās – ar savu transportu vai izmantojot atkritumu apsaimniekotāja pakalpojumus, sedzot attiecīgi radītās izmaksas. Ja noslēgtais līgums ar atkritumu apsaimniekotāju paredz regulāru šāda veida sadzīves atkritumu izvešanu, persona atkritumus novieto to savākšanas vietā, kas ir saskaņota ar atkritumu apsaimniekotāju, plānotās atkritumu izvešanas dienas rītā pirms noteiktā savākšanas laika un tādā veidā, kā to paredz atkritumu apsaimniekotājs. Šī punkta noteikumi piemērojami tiktāl, ciktāl līguma, kas noslēgts starp dzīvokļa īpašuma īpašnieku un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekotāju, noteikumi neparedz citādi;

39.14. pie sabiedriskas nozīmes (piemēram, izglītības iestāžu, organizāciju, biroju, tirdzniecības vietu u.c.) ēkām uzstādīt mazos atkritumu konteinerus (urnas), un nodrošināt to savlaicīgu iztukšošanu. Mazo atkritumu konteineru (urnu) dizains (forma, krāsojums) un uzstādīšana jāsaskaņo ar Gulbenes novada pašvaldību.

40. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekotāji, garāžu vai dārzkopības kooperatīvās sabiedrības ir atbildīgas par līguma slēgšanu ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu savākšanu no to apsaimniekošanā nodotajiem īpašumiem.

41. Dzīvokļu īpašnieki daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kurām nav izvēlēts apsaimniekotājs, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā savstarpēji vienojas par to dzīvokļu īpašumos radīto sadzīves atkritumu savākšanu un pilnvaro vienu personu noslēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, un patstāvīgi norēķinās ar atkritumu apsaimniekotāju, veicot tiešos maksājumus atkritumu apsaimniekotājam, vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodibina netiešo maksājumu sistēmu par atkritumu savākšanu, dodot uzdevumu pilnvarotai personai organizēt maksājumu iekasēšanu no dzīvojamās mājas īpašnieka un saņemto maksājumu pārskaitīšanu dzīvojamās mājas īpašnieka vārdā atkritumu apsaimniekotājam (maksājums ar pilnvarotas personas starpniecību).

42. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašnieki, noslēdzot ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekotāju dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu, var deleģēt savu atbildību par radīto sadzīves atkritumu savākšanu nekustamā īpašuma (tā daļas, dzīvojamās telpas) apsaimniekotājam. Šādos gadījumos par sadzīves atkritumu savākšanas pasākumu īstenošanu ir atbildīgs nekustamā īpašuma apsaimniekotājs.

43. Dārza māju (vasarnīcu) vai garāžu īpašnieki, valdītāji, lietotāji, kas nav dārzkopības vai garāžu kooperatīvās sabiedrības biedri, ir atbildīgi par līguma slēgšanu ar atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu savākšanu. Dārza māju (vasarnīcu) vai garāžu īpašnieki, valdītāji, lietotāji, kas nav dārzkopības vai garāžu kooperatīvās sabiedrības biedri, patstāvīgi norēķinās ar atkritumu apsaimniekotāju, veicot tiešos maksājumus atkritumu apsaimniekotājam, vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā savstarpēji vienojas par sadzīves atkritumu savākšanu no to īpašumos radītajiem sadzīves atkritumiem, pilnvarojot vienu personu organizēt maksājumu iekasēšanu no dārza māju (vasarnīcu) vai garāžu īpašniekiem un saņemto maksājumu pārskaitīšanu dārza māju (vasarnīcu) vai garāžu īpašnieku vārdā atkritumu apsaimniekotājam (maksājums ar pilnvarotas personas starpniecību).

V. Publisko pasākumu organizētāja pienākumi

44. Publisko pasākumu organizētājam pirms pasākuma rīkošanas atļaujas saņemšanas ir pienākums noslēgt ar atkritumu apsaimniekotāju līgumu par publiskā pasākuma laikā radīto atkritumu apsaimniekošanu un nodrošināt:

44.1. pasākuma vietā atkritumu konteineru izvietošanu pietiekamā daudzumā, rūpējoties, lai atkritumu konteineri pasākuma laikā tiktu savlaicīgi iztukšoti un nebūtu pārpildīti;

44.2. pasākuma dalībniekiem iespēju šķirot pasākuma laikā radušos sadzīves atkritumus, šim nolūkam pasūtot no atkritumu apsaimniekotāja attiecīgus atkritumu konteinerus;

44.3. attiecīgās teritorijas sakopšanu 6 (sešu) stundu laikā pēc pasākuma noslēguma;

44.4. ja pasākums notiek vairāk nekā vienu dienu, pasākuma organizētājam jānodrošina teritorijas sakopšana katru dienu līdz iepriekš noteiktam laikam.

45. Atkritumu konteineru uzstādīšanas un noņemšanas izmaksas sedz pasākuma organizators, vienojoties ar atkritumu apsaimniekotāju.

VI. Atkritumu apsaimniekotāja pienākumi un tiesības

46. Atkritumu apsaimniekotājs veic un savas kompetences ietvaros uzrauga atkritumu apsaimniekošanu Gulbenes novada administratīvajā teritorijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu, kā arī šiem saistošajiem noteikumiem un noslēgto līgumu starp Gulbenes novada pašvaldību un atkritumu apsaimniekotāju, par konstatētajiem pārkāpumiem informējot Gulbenes novada pašvaldību un Valsts vides dienestu.

47. Atkritumu apsaimniekotājam ir pienākums:

47.1. saņemt Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12. panta pirmajā daļā noteiktās atļaujas no Valsts vides dienesta un pirms savas darbības uzsākšanas noslēgt līgumu ar Gulbenes novada pašvaldību par atkritumu apsaimniekošanu pašvaldības administratīvajā teritorijā;

47.2. slēgt līgumus ar atkritumu radītājiem vai valdītājiem par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, piemērojot Gulbenes novada pašvaldības apstiprināto maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprināto tarifu par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā;

47.3. slēgt līgumus ar publisko pasākumu organizētājiem par publisko pasākumu laikā radušos sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, paredzot atbilstošu pakalpojuma apmaksas kārtību;

47.4. atbilstoši iepriekš saskaņotam sadzīves atkritumu izvešanas grafikam nodrošināt sadzīves atkritumu (tajā skaitā dalīti savāktu sadzīves atkritumu) regulāru savākšanu no atkritumu radītājiem un valdītājiem, nodrošināt atkritumu konteineru iztukšošanu un sadzīves atkritumu izvešanu no atkritumu konteineru novietnes laukumiem;

47.5. nodrošināt atkritumu radītājus un valdītājus ar to vajadzībām atbilstoša tilpuma marķētiem atkritumu konteineriem nepieciešamā daudzumā, kā arī pēc atkritumu radītāju un valdītāju lūguma ar citiem atkritumu apsaimniekotāja noteiktiem paņēmieniem dalīti savāktu atkritumu uzkrāšanai;

47.6. saskaņot atkritumu konteineru novietošanas vietu ar nekustamā īpašuma īpašnieku, valdītāju, lietotāju, apsaimniekotāju vai pilnvarotu personu;

47.7. bez papildu maksas nodrošināt atkritumu radītājiem un valdītājiem lietošanā nodoto atkritumu konteineru labošanu un nomaiņu, ja bojājums radies atkritumu apsaimniekotāja vainas dēļ vai ja nav iespējams identificēt atkritumu konteinera bojājuma izdarīšanā vainojamo personu;

47.8. ne retāk kā vienu reizi gadā nodrošināt atkritumu radītājiem lietošanā nodoto atkritumu konteineru iekšpuses dezinficēšanu;

47.9. saskaņot ar Gulbenes novada pašvaldību atkritumu konteineru dizainu (formu), atkritumu konteineri marķējami, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās minimālās prasības;

47.10. nodrošināt atkritumu konteineru novietošanas vietu sakopšanu pēc atkritumu savākšanas, ja atkritumi ir ievietoti tikai atkritumu konteineru novietošanas vietās novietotajos atkritumu konteineros un piesārņojums radies atkritumu apsaimniekotāja vainas dēļ;

47.11. ņemot vērā ar Gulbenes novada pašvaldību noslēgto līgumu par atkritumu apsaimniekošanu, nodrošināt dalīti savāktu atkritumu savākšanu, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasībās attiecībā uz atkritumu dalītu savākšanu;

47.12. atkritumu apsaimniekošanai izmantot šim nolūkam paredzētos specializētos transporta līdzekļus;

47.13. nodrošināt noteikta veida sadzīves atkritumu izvešanu atbilstoši ar Gulbenes novada pašvaldību noslēgtā līguma noteikumiem un ar nekustamā īpašuma īpašnieku, valdītāju, lietotāju, apsaimniekotāju vai pilnvaroto personu noslēgtā līguma noteikumiem;

47.14. sniegt Gulbenes novada pašvaldībai informāciju, kas nepieciešama tās funkciju izpildei, atbilstoši normatīvo aktu un noslēgtā līguma par atkritumu apsaimniekošanu prasībām;

47.15. izskatīt sūdzības, iesniegumus un priekšlikumus par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma kvalitāti;

47.16. ziņot attiecīgajām valsts pārvaldes iestādēm par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas procesā konstatētajiem atkritumu radītāju vai valdītāju iespējamiem administratīvajiem pārkāpumiem;

47.17. veikt atkritumu radītāju un valdītāju informēšanu un apmācību, nodrošinot informatīvos materiālus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;

47.18. lai sekmētu sadzīves atkritumu dalītās savākšanas sistēmas attīstību, sadarbībā ar Gulbenes novada pašvaldību izglītot sadzīves atkritumu radītājus un valdītājus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, īpaši par sadzīves atkritumu dalītu savākšanu;

47.19. periodiski informēt Gulbenes novada pašvaldību par dalīti savākto sadzīves atkritumu savākšanas sistēmas darbību un attīstību, tajā skaitā dalīti savākto atkritumu konteineru novietošanas vietām;

47.20. veikt citus normatīvajos aktos un noslēgtajā līgumā noteiktos pienākumus.

48. Atkritumu apsaimniekotājam ir tiesības atteikties savākt atkritumu konteineru novietošanas vietās esošos sadzīves atkritumus, par to informējot nekustamā īpašuma īpašnieku, valdītāju, lietotāju, apsaimniekotāju vai pilnvaroto personu un normatīvajos aktos par administratīvo atbildību noteiktās personas, kuras ir tiesīgas uzsākt administratīvo pārkāpumu procesu par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu, ja:

48.1. nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs, lietotājs, apsaimniekotājs vai pilnvarotā persona nav veikusi samaksu par atkritumu apsaimniekotāja iepriekš sniegtajiem atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem un par samaksas kavējumu tā ir brīdināta līgumā noteiktajā kārtībā;

48.2. atkritumu apsaimniekotājs konstatē, ka vairāk kā divas reizes pēc kārtas sadzīves atkritumi tiek novietoti ārpus atkritumu konteineriem vai pārsniedz atkritumu konteineru tilpumu. Šajā gadījumā atkritumu apsaimniekotājam un nekustamā īpašuma īpašniekam, valdītājam, lietotājam, apsaimniekotājam vai pilnvarotai personai jāvienojas par papildmaksas noteikšanu par papildus savācamajiem sadzīves atkritumiem un turpmāk savācamo sadzīves atkritumu apjoma palielināšanu (papildu atkritumu konteineru uzstādīšana vai izmaiņu veikšana atkritumu konteineru iztukšošanas grafikā);

48.3. atkritumu konteinerā ievietoti konkrētajam atkritumu konteineram neatbilstoši atkritumi. Šajā gadījumā atkritumu apsaimniekotājam un nekustamā īpašuma īpašniekam, valdītājam, lietotājam, apsaimniekotājam vai pilnvarotai personai jāvienojas par papildmaksas noteikšanu atkritumu konteineru iztukšošanai, kuras apmēru nosaka atkritumu apsaimniekotājs atkarībā no atkritumu veida;

48.4. nav nodrošināta piekļuve atkritumu konteineriem atbilstoši šajos noteikumos noteiktajām prasībām;

48.5. ceļa seguma stāvokļa vai transporta kustības ierobežojumu dēļ atkritumu apsaimniekotājs nevar piekļūt atkritumu konteineriem. Šādā gadījumā atkritumu konteineri tiek iztukšoti tuvākajā iespējamajā laikā, par to iepriekš vienojoties ar nekustamā īpašuma īpašnieku, valdītāju, lietotāju, apsaimniekotāju vai pilnvaroto personu.

49. Sadzīves atkritumi pēc to nodošanas atkritumu apsaimniekotājam pāriet atkritumu apsaimniekotāja īpašumā, un atkritumu apsaimniekotājam pieder tiesības brīvi rīkoties ar savāktajiem atkritumiem.

VII. Noslēguma jautājumi

50. Līdz šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai ar atkritumu radītājiem un valdītājiem noslēgtie līgumi par atkritumu apsaimniekošanu ir spēkā tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar šiem saistošajiem noteikumiem. Pretrunu gadījumā pusēm ir pienākums nodrošināt līguma pārslēgšanu jaunā redakcijā ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

51. Atzīt par spēku zaudējušiem Gulbenes novada domes 2010. gada 23. septembra saistošos noteikumus Nr. 19 "Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Gulbenes novadā " (protokols Nr. 14, 1. §).

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs N. Audzišs
Paskaidrojuma raksts
Gulbenes novada domes 2021. gada 30. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 14 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Gulbenes novadā"
1. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nodrošina regulējumu vienai no pašvaldības autonomām funkcijām – organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, tai skaitā sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, un gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību – atkritumu savākšanas un izvešanas kontroles veikšanu.

Saistošie noteikumi nosaka prasības sadzīves atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai un uzglabāšanai, kā arī kārtību, kā veicami maksājumi par šo atkritumu apsaimniekošanu, apsaimniekošanā iesaistīto personu pienākumus un kontroli.

2. Projekta nepieciešamības pamatojumsGulbenes novada dome 2010. gada 23. septembra sēdē apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 19 "Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Gulbenes novadā " (protokols Nr. 14, 1. §).

Kopš 2014. gada Atkritumu apsaimniekošanas likumā vairākkārt ir veikti grozījumi, kā arī uz likuma pamata pieņemti vairāki jauni Ministru kabineta noteikumi, līdz ar to attiecīgi ir precizējami saistošie noteikumi "Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Gulbenes novadā". Spēkā esošajos saistošajos noteikumos noteiktais neatbilst pašreizējai situācijai.

Saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu nosaka Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. panta pirmās daļas 3. punkts.

Visā Gulbenes novada teritorijā jābūt noteiktam vienotam regulējumam atkritumu apsaimniekošanas organizēšanas jomā.

3. Plānotā projekta ietekme uz pašvaldības budžetuPašvaldības plānoto budžetu noteikumi neietekmē.

Maksa par atkritumu apsaimniekošanu nonāk atkritumu apsaimniekotāju rīcībā.

Ar saistošo noteikumu palīdzību plānots atkritumu apsaimniekošanas sistēmā iesaistīt visus Gulbenes novada iedzīvotājus, attiecīgi iekasējot maksu par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu.

4. Uzņēmējdarbības vide pašvaldības teritorijāPašvaldība, izvēloties sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, izsludina publisko iepirkumu, tādējādi, piesaistot komercsabiedrības un veicinot konkurenci.

Īstenojot Malienas reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu, tiks veicināta atkritumu dalīta vākšana un attiecīgais uzņēmējdarbības veids.

5. Administratīvās procedūras un konsultācijas ar privātpersonāmSaistošo noteikumu izstrādē piedalījās pašvaldības speciālisti, pagastu pārvalžu vadītāji.
Gulbenes novada domes priekšsēdētājs N. Audzišs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Gulbenes novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Gulbenes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 14Pieņemts: 30.06.2021.Stājas spēkā: 23.07.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 139, 22.07.2021. OP numurs: 2021/139.14
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
324914
23.07.2021
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"