Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Gulbenes novada domes 2021. gada 30. jūnija saistošos noteikumus Nr. 14 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Gulbenes novadā".
Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 19

Gulbenē 2010. gada 23. septembrī
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Gulbenes novadā
Apstiprināti Gulbenes novada domes
2010. gada 23. septembra sēdē Nr. 14, 1. §

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15. panta pirmās daļas 1. un 2. punktu, 21. panta pirmās daļas
16. punktu, 43. panta pirmās daļas 13. punktu,
Atkritumu apsaimniekošanas likuma
9. panta pirmās daļas 3. punktu
1. Lietotie termini un to skaidrojums

1.1. Atkritumi – jebkurš priekšmets vai viela, no kuras tās valdītājs atbrīvojas, ir nolēmis vai spiests atbrīvoties.

(Gulbenes novada domes 24.05.2012. saistošo noteikumu Nr. 16 redakcijā)

1.2. Bioloģiskie atkritumi – bioloģiski noārdāmi dārzu vai parku atkritumi, mājsaimniecību, restorānu, sabiedriskās ēdināšanas iestāžu un mazumtirdzniecības telpu pārtikas un virtuves atkritumi un citi tiem pielīdzināmi pārtikas ražošanas atkritumi.

(Gulbenes novada domes 24.05.2012. saistošo noteikumu Nr. 16 redakcijā)

1.3. Bīstamie atkritumi – atkritumi, kuriem piemīt viena vai vairākas īpašības, kas padara tos bīstamus.

(Gulbenes novada domes 24.05.2012. saistošo noteikumu Nr. 16 redakcijā)

1.4. Sadzīves atkritumi – mājsaimniecībā, tirdzniecībā, pakalpojumu sniegšanas procesā vai citur radušies atkritumi, ja tie īpašību ziņā ir pielīdzināmi mājsaimniecībās radītajiem atkritumiem.

(Gulbenes novada domes 24.05.2012. saistošo noteikumu Nr. 16 redakcijā)

1.5. Lielgabarīta atkritumi – atkritumi, kuri sava izmēra dēļ nevar tikt uzglabāti vai novietoti atkritumu konteineros, tai skaitā mēbeles, plaša patēriņa elektronikas preces, sadzīves inventārs, u.tml.

(Gulbenes novada domes 24.05.2012. saistošo noteikumu Nr. 16 redakcijā)

1.6. Būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi – būvgruži, būvlaukumu atkritumi, ielu uzlaušanas atkritumi, celtniecības laikā izraktā zeme u.tml.

(Gulbenes novada domes 24.05.2012. saistošo noteikumu Nr. 16 redakcijā)

1.7. Atkritumu apsaimniekošana – atkritumu savākšana, uzglabāšana, pārvadāšana, reģenerācija un apglabāšana (tai skaitā sadedzināšana sadzīves atkritumu sadedzināšanas iekārtās), šo darbību pārraudzība, atkritumu apglabāšanas vietu aprūpe pēc to slēgšanas, kā arī tirdzniecība ar atkritumiem un starpniecība atkritumu apsaimniekošanā.

(Gulbenes novada domes 24.05.2012. saistošo noteikumu Nr. 16 redakcijā)

1.8. Atkritumu radītājs – ikviena fiziskā vai juridiskā persona, kuras darbība rada atkritumus (sākotnējais atkritumu radītājs) vai kura veic atkritumu priekšapstrādi, sajaukšanu vai citas darbības, kā rezultātā mainās atkritumu sastāvs vai īpašības.

(Gulbenes novada domes 24.05.2012. saistošo noteikumu Nr. 16 redakcijā)

1.9. Atkritumu valdītājs – ikviena fiziskā vai juridiskā persona, kura ir atkritumu radītāja vai kuras faktiskajā varā atrodas atkritumi.

(Gulbenes novada domes 24.05.2012. saistošo noteikumu Nr. 16 redakcijā)

1.10. Atkritumu apsaimniekotājs – komersants, arī atkritumu tirgotājs un atkritumu apsaimniekošanas starpnieks, kurš ir saņēmis attiecīgu atļauju atkritumu apsaimniekošanai Atkritumu apsaimniekošanas likumā vai normatīvajos aktos par piesārņojumu noteiktajā kārtībā.

(Gulbenes novada domes 24.05.2012. saistošo noteikumu Nr. 16 redakcijā)

1.11. Mājsaimniecība – īpašums, kurš tiek izmantots kā fizisko personu, kurām ir kopīga saimniecība, dzīvesvieta (viensēta, ģimenes māja, privāta saimniecība u.tml.).

(Gulbenes novada domes 24.05.2012. saistošo noteikumu Nr. 16 redakcijā)

1.12. Pašvaldība – šo noteikumu izpratnē Gulbenes novada pašvaldība.

(Gulbenes novada domes 24.05.2012. saistošo noteikumu Nr. 16 redakcijā)

1.13. Atkritumu poligons – speciāli ierīkota un aprīkota vieta atkritumu apglabāšanai uz zemes vai zemē, kur nodrošināti normatīvajos aktos noteiktie vides aizsardzības pasākumi.

(Gulbenes novada domes 24.05.2012. saistošo noteikumu Nr. 16 redakcijā)

1.14. Atkritumu dalītā savākšana – atkritumu savākšana, atsevišķi nodalot atkritumus pēc to veida un īpašībām, lai veicinātu atkritumu sagatavošanu reģenerācijai vai apglabāšanai, kā arī reģenerāciju vai apglabāšanu.

(Gulbenes novada domes 24.05.2012. saistošo noteikumu Nr. 16 redakcijā)

1.15. Šķiroto atkritumu savākšanas laukums – speciāli aprīkota norobežota vieta dažādu veidu atkritumu savākšanai un uzglabāšanai konteineros pirms to apglabāšanas vai pārstrādes – ne ilgāk kā divas nedēļas bioloģiskiem atkritumiem un ne ilgāk kā trīs mēnešus – pārējiem sadzīves atkritumiem; Videi kaitīgu preču atkritumus, sadzīvē radušos bīstamos atkritumus, mēbeļu atkritumus un būvniecības atkritumus šķiroto atkritumu savākšanas laukumā drīkst uzglabāt ne ilgāk par gadu pēc to savākšanas dienas.

(Gulbenes novada domes 24.05.2012. saistošo noteikumu Nr. 16 redakcijā)

1.16. Sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punkts – speciāli aprīkota vieta, kur konteineros dalīti savāc un īslaicīgi uzglabā dažādu veidu sadzīves atkritumus pirms to pārvadāšanas – ne ilgāk kā nedēļu bioloģiskos atkritumus un ne ilgāk kā sešas nedēļas – pārējos sadzīves atkritumus; Sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktā nodrošina ne mazāk kā divu veidu sadzīves atkritumu dalītu savākšanu.

(Gulbenes novada domes 24.05.2012. saistošo noteikumu Nr. 16 redakcijā)

1.17. Atkritumu apsaimniekošanas zona – pašvaldības reglamentēts savas administratīvās teritorijas dalījums, kurā, atbilstoši līgumam ar pašvaldību, atkritumu apsaimniekotājs veic līgumā paredzētās atkritumu apsaimniekošanas darbības.

(Gulbenes novada domes 24.05.2012. saistošo noteikumu Nr. 16 redakcijā)

2. Atkritumu apsaimniekošanā realizējamie mērķi un uzdevumi

2.1. Samazināt jebkura veida sadzīves atkritumu rašanos to izcelsmes vietās un nodrošināt novada vides sanitāro tīrību, lai aizsargātu cilvēku veselību, dzīvību, mantu.

2.2. Veicināt otrreiz izmantojamo sadzīves atkritumu (stikls, koks, papīrs, plastmasa, metāls, elektropreces, būvgruži, kompostējamās vielas) savākšanu, šķirošanu un pārstrādi, tādējādi samazinot atkritumu poligonā nogādājamo sadzīves atkritumu daudzumu.

2.3. (Svītrots ar Gulbenes novada domes 24.05.2012. saistošajiem noteikumiem Nr. 16)

2.4. Rūpēties par to, lai sadzīves atkritumi, kurus otrreiz vairs nevar pārstrādāt, tiktu padarīti nekaitīgi videi un pienācīgi utilizēti.

3. Vispārīgie noteikumi

3.1. Šie saistošie noteikumi reglamentē sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kārtību Gulbenes novada administratīvajā teritorijā, administratīvās teritorijas dalījumu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonās, prasības atkritumu savākšanai arī minimālo sadzīves atkritumu savākšanas biežumu, pārvadāšanai, pārkraušanai un uzglabāšanai, kā arī kārtību, kādā veicami maksājumi par šo atkritumu apsaimniekošanu, atkritumu apsaimniekošanā iesaistīto personu tiesības un pienākumus.

(Grozīts ar Gulbenes novada domes 22.03.2012. saistošajiem noteikumiem Nr. 10)

3.2. Saistošie noteikumi izdoti, lai:

3.2.1. nodrošinātu pašvaldības autonomās funkcijas – organizētu un kontrolētu ar atkritumu apsaimniekošanu saistītās darbības Gulbenes novada administratīvajā teritorijā;

3.2.2. veicot atkritumu apsaimniekošanu netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, kā arī personu manta;

3.2.3. atkritumu apsaimniekošana neradītu negatīvu ietekmi uz vidi, tai skaitā radot apdraudējumu ūdeņiem, gaisam, augsnei, florai un faunai, traucējošus trokšņus vai smakas, nelabvēlīgi ietekmējot ainavas un īpaši aizsargājamas teritorijas, piesārņojot un piegružojot vidi.

3.3. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kuras Gulbenes novada administratīvajā teritorijā veic ar šiem saistošajiem noteikumiem reglamentētas darbības.

3.4. Gulbenes novada administratīvā teritorija ir viena atkritumu apsaimniekošanas zona.

(Gulbenes novada domes 22.03.2012. saistošo noteikumu Nr. 10 redakcijā)

3.5. Gulbenes novada administratīvajā teritorijā radītie sadzīves atkritumi (tajā skaitā arī no atkritumu dalītās savākšanas punktiem un šķiroto atkritumu savākšanas laukumiem) nogādājami tikai Malienas reģionālajā sadzīves atkritumu poligonā "Kaudzītes" Gulbenes novada Litenes pagastā.

(Grozīts ar Gulbenes novada domes 25.11.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 25; 22.03.2012. saistošajiem noteikumiem Nr. 10)

4. Pašvaldības kompetence atkritumu apsaimniekošanas organizēšanas jomā

4.1. Pašvaldība organizē sadzīves atkritumu apsaimniekošanu atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā. Ar saistošajiem noteikumiem reglamentē sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, organizē atkritumu dalītu vākšanu savā administratīvajā teritorijā.

(Gulbenes novada domes 25.11.2010. saistošo noteikumu Nr. 25 redakcijā)

4.2. Pašvaldība īsteno atkritumu apsaimniekošanas projektus, investējot pašvaldības finanšu līdzekļus, piesaistot privāto komersantu un ES līdzekļus.

(Grozīts ar Gulbenes novada domes 24.05.2012. saistošajiem noteikumiem Nr. 16)

4.3. Pašvaldība kontrolē savu izpildinstitūciju un atkritumu apsaimniekotāju darbību atkritumu apsaimniekošanas organizēšanas jomā.

4.4. Pašvaldība, sadarbojoties ar atkritumu apsaimniekotājiem, veic sabiedrības informēšanu par iesaistīšanos atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, organizējot sabiedrības informēšanas – izglītošanas kampaņas, t.sk., izvietojot stendus, publicējot informāciju masu medijos, organizējot akcijas un talkas, veicot izglītojošo darbu skolās, komercsabiedrībās u.tml.

5. Atkritumu radītāja tiesības un pienākumi

5.1. Ikvienas fiziskās un juridiskās personas pienākums ir iekļauties pašvaldības kopējā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā.

5.2. Atbildēt par atkritumu savākšanu un izvešanu no tā īpašumā vai valdījumā esošās teritorijas, nodrošināt vietu atkritumu konteineru novietošanai un atkritumu apsaimniekotāja transporta līdzekļu piekļuvi tai;

5.3. Obligāti noslēgt līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu un izvešanu ar atkritumu apsaimniekotāju, kuram atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir noslēgts līgums ar Gulbenes novada domi par atkritumu apsaimniekošanu Gulbenes novada noteiktajā atkritumu apsaimniekošanas zonā.

Līgums ar atkritumu apsaimniekotāju jānoslēdz ne vēlāk kā viena kalendārā mēneša laikā pēc konkrētā nekustamā īpašuma valdījuma, lietošanas vai īpašuma tiesību iegūšanas;

Līgumā jāparedz regulāra atkritumu izvešana, ņemot vērā īpašumā radīto atkritumu daudzumu (apjomu), bet ne retāk kā:

a) Gulbenes novada pilsētas un ciemu administratīvajā teritorijā – 1 (vienu) reizi mēnesī;

b) pārējā Gulbenes novada administratīvajā teritorijā – 1 (vienu) reizi 3 (trijos) mēnešos.

(Grozīts ar Gulbenes novada domes 22.03.2012. saistošajiem noteikumiem Nr. 10)

5.4. Savlaicīgi informēt atkritumu apsaimniekotāju, ja mainās radīto atkritumu apjoms un vienoties par nepieciešamo konteineru daudzumu un to izvešanas grafika izmaiņām;

5.5. Iesaistīties dalītas sadzīves atkritumu vākšanas pasākumos atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas sistēmai, veicot atkritumu dalītu vākšanu (nodalot PET dzērienu pudeles, polietilēnu, kartonu, papīru, pudeļu un burku stiklu) to rašanās vietā un nogādājot tos sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktā vai šķiroto atkritumu savākšanas laukumā;

5.6. Atkritumu konteinerus un urnas izmantot tikai noteiktajam sadzīves atkritumu veidam;

5.7. Atkritumu tvertņu iztukšošanas dienās sadzīves atkritumu tvertnes no privāto īpašumu slēgtajiem pagalmiem pārvietot specializētajiem transportlīdzekļiem vai to apkalpei pieejamā vietā, kur tās netraucē gājēju un transportlīdzekļu kustību, kā arī nodrošināt, lai pēc atkritumu izvešanas tvertnes tiktu novietotas atpakaļ to pastāvīgajā atrašanās vietā.

5.8. Nodrošināt lielgabarīta atkritumu nogādāšanu pašvaldības noteiktās vietās ar savu transportu vai izmantojot atkritumu apsaimniekotāja pakalpojumus, sedzot attiecīgās izmaksas;

5.9. Būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi jāsavāc atsevišķi. Tie jānogādā poligonā vai komersantam, kam izsniegta normatīvajos aktos noteiktā atļauja šo atkritumu apsaimniekošanai.

5.10. Dārzkopības biedrībām, garāžu kooperatīviem noslēdzams viens vienots līgums ar atkritumu apsaimniekotāju.

5.11. Iesaistīties citos pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas pasākumu īstenošanā;

5.12. Ievērojot normatīvo aktu prasības, atļauts kompostēt bioloģiski noārdāmos atkritumus sava īpašuma teritorijā, ja tas nerada draudus cilvēku dzīvībai un veselībai, kā arī personu mantai.

5.13. Atkritumu radītājam – juridiskai personai – tās darbības rezultātā radušies sadzīves atkritumi jāievieto no daudzdzīvokļu mājām atsevišķos konteineros.

5.14. Uzņēmumu (biroju, tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi u.c.) un iestāžu radītie atkritumi (tas ir: kartons, kokmateriāla atlikumi, plastmasas paliktņi, iepakojuma materiāli un citi) novietojami atkritumu savākšanai speciālās tvertnēs saplacinātā vai salocītā veidā, vai arī novietojami sasietā veidā atkritumu konteineru novietošanai nodrošinātajā vietā saskaņā ar atkritumu apsaimniekotāja prasībām.

5.15. Atkritumu radītājam, kura īpašumā, valdījumā vai lietošanā ir konkrēta dzīvojamā telpa daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā un kurš to lieto, mājsaimniecībā radušies sadzīves atkritumi jāievieto tikai konkrētām mājām paredzētajos konteineros.

5.16. Daudzdzīvokļu māju īpašniekiem vai apsaimniekotājiem ir pienākums nodrošināt dzīvokļu mājas īpašuma teritorijā daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājiem pieejamā vietā atkritumu konteineru novietošanu, kas saskaņojama ar pašvaldību un atkritumu apsaimniekotāju, kā arī nodrošināt atkritumu konteineru novietošanas vietās kārtību un specializēto transportlīdzekļu ērtu piekļuvi tām atkritumu konteineru iztukšošanas dienās.

5.17. Daudzdzīvokļu mājas pārvaldniekam vai apsaimniekotājam ir pienākums katru mēnesi līdz 25. datumam ziņot atkritumu apsaimniekotājam par iedzīvotāju skaita izmaiņām, kas dzīvo attiecīgajā daudzdzīvokļu mājā. Daudzdzīvokļu mājas pārvaldniekam vai apsaimniekotājam ir tiesības līdz katra mēneša 10. datumam saņemt no atkritumu apsaimniekotāja atskaiti par iepriekšējā mēnesī katrā izvešanas reizē izvesto atkritumu daudzumu un aprēķinā iekļauto iedzīvotāju skaitu.

(Grozīts ar Gulbenes novada domes 25.11.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 25)

5.18. Daudzdzīvokļu mājas dzīvokļa īpašnieks vai īrnieks ar pilnvarojuma līgumu var deleģēt savu atbildību par radīto sadzīves atkritumu savākšanu nekustamā īpašuma (tā daļas, dzīvojamās telpas) apsaimniekotājam, pārvaldniekam. Šādos gadījumos par atkritumu savākšanas pasākumu realizēšanu atbildīgs ir pārvaldnieks vai apsaimniekotājs.

5.19. Ja atkritumu radītājs vai valdītājs neveic šajos noteikumos uzliktos pienākumus, nav noslēdzis līgumu par atkritumu apsaimniekošanu un nav iespējams noskaidrot viņa personu, atbildību par atkritumu apsaimniekošanu jāuzņemas personai, kura atbilstoši ierakstam zemesgrāmatā ir konkrētā nekustamā īpašuma īpašnieks. Ja īpašums nav reģistrēts zemesgrāmatā – atbildīgs ir tiesiskais valdītājs.

5.20. Atkritumu radītājiem aizliegts:

5.20.1. novietot atkritumus vietās, kur to savākšana vai apglabāšana nav atļauta, ierīkot patvaļīgas izgāztuves;

5.20.2. ievadīt šķidros sadzīves atkritumus upēs, grāvjos un citās ūdens tilpnēs, kā arī to malās un nogāzēs;

5.20.3. novietot sadzīves atkritumu tvertnes uz ielām pastāvīgi, izņemot gadījumus, ja šādu novietojumu paredz līgums ar atkritumu apsaimniekotāju, ja tvertnes tiek novietotas uz nomaļas ielas, kur tās netraucē satiksmi vai gājēju plūsmu, vai, ja tvertnes tiek novietotas vietās, kur tas ir vienīgais iespējamais risinājums;

5.20.4. sadzīves atkritumu tvertnēs ievietot pelnus, viegli uzliesmojošus un eksplozīvus priekšmetus, šķidrus atkritumus, infekcijas slimības izraisošus atkritumus, liela izmēra atkritumus, būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumus, rūpniecības atkritumus, ielu smiltis, parku un dārzu atkritumus un bīstamos atkritumus;

5.20.5. atkritumu tvertnēs atkritumus nedrīkst cieši sablīvēt, dedzināt, ieskalot vai iesaldēt. Atkritumu apsaimniekotājam šādas tvertnes ir tiesības atstāt neiztukšotas. Šādu tvertņu satura izvešana notiek par papildu samaksu.

5.21. Atkritumu radītājam, kurš atbilstoši normatīvajiem aktiem par dabas resursu nodokļa piemērošanu atbrīvots no dabas resursu nodokļa samaksas un atbilst Ministru kabineta noteiktajiem kritērijiem, un ir noslēdzis līgumu ar komersantu, kuru tas izvēlējies un kurš saņēmis atbilstošu atļauju, par savā komercdarbības veikšanas vietā radīto atkritumu savākšanu, pārvadāšanu un uzglabāšanu, 10 (desmit) darba dienu laikā jāinformē Gulbenes novada domi par atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru tas noslēdzis līgumu, un par šā līguma darbības termiņu.

(Gulbenes novada domes 22.03.2012. saistošo noteikumu Nr. 10 redakcijā)

6. Publisko pasākumu organizētāju pienākumi

6.1. Publisko pasākumu organizētājs ir atbildīgs par publisko pasākuma laikā radīto atkritumu savākšanu, tam savlaicīgi ir jāslēdz līgums ar atkritumu apsaimniekotāju par publisko pasākuma laikā radīto atkritumu apsaimniekošanu.

6.2. Publisko pasākuma organizatoram ir jānodrošina:

6.2.1. sadzīves atkritumu savākšanas konteineru novietošanu pasākuma norises vietā pasākuma laikā;

6.2.2. pasākuma norises vietas un pieguļošās teritorijas sakopšanu 5 (piecu) stundu laikā pēc pasākuma noslēguma;

6.2.3. ja pasākums notiek teritorijā, kurā paredzēta dalīta atkritumu vākšana, tad tā jānodrošina arī publisko pasākuma laikā.

7. Atkritumu apsaimniekotāju tiesības un pienākumi

7.1. Pirms darbības uzsākšanas noslēgt līgumu ar Gulbenes novada domi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu noteiktajā atkritumu apsaimniekošanas zonā.

(Grozīts ar Gulbenes novada domes 24.05.2012. saistošajiem noteikumiem Nr. 16)

7.2. Saņemt nepieciešamās Valsts vides dienesta atļaujas atkritumu apsaimniekošanai.

7.3. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanai izmantot specializētus transportlīdzekļus, atkritumu tvertnes, iekārtas un ierīces, kas nerada apdraudējumu cilvēka dzīvībai un veselībai un nepārsniedz pieļaujamo trokšņa līmeni.

7.4. Atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un ar Gulbenes novada pašvaldību noslēgtā līguma noteikumiem veikt kvalitatīvu atkritumu apsaimniekošanu Gulbenes novada administratīvās teritorijas noteiktajā atkritumu apsaimniekošanas zonā, tajā skaitā nodrošinot no atkritumu radītājiem vai valdītājiem, atkritumu dalītās savākšanas punktiem un šķiroto atkritumu savākšanas laukumiem radīto sadzīves atkritumu savākšanu un nogādāšanu tikai Malienas reģionālajā sadzīves atkritumu poligonā "Kaudzītes" Gulbenes novada Litenes pagastā.

(Grozīts ar Gulbenes novada domes 22.03.2012. saistošajiem noteikumiem Nr. 10; 24.05.2012. saistošajiem noteikumiem Nr. 16)

7.5. Nodrošināt klientus ar atkritumu konteineriem pietiekamā daudzumā.

7.6. Nodrošināt klientiem iespēju ar priekšapmaksu iegādāties speciālus (marķētus) atkritumu savākšanas maisus, nosakot to savākšanas kārtību.

7.7. Marķēt atkritumu konteinerus, norādot tajās ievietojamo sadzīves atkritumu veidu un sadzīves atkritumu apsaimniekotāja nosaukumu.

7.8. Saskaņot ar pašvaldību atkritumu konteineru dizainu (piem., forma, krāsojums).

7.9. Slēgt līgumus ar klientiem par atkritumu savākšanu un izvešanu.

7.10. Slēgt līgumus ar atkritumu pārstrādātājiem.

7.11. Slēgt līgumus ar publisko pasākumu organizētājiem par publisko pasākumu laikā radušos atkritumu apsaimniekošanu.

7.12. Uzstādīt, labot, nomainīt, sadzīves atkritumu konteinerus, ja minētie konteineri nav citas personas īpašums, vai, ja savstarpējā līgumā ar atkritumu radītāju nav noteikts citādi.

7.13. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veikt atkritumu apsaimniekošanas iekārtu un konteineru tīrīšanu un dezinfekciju, ja minētie konteineri nav citas personas īpašums un ja savstarpējā līgumā ar atkritumu radītāju nav noteikts citādi.

7.14. Atbilstoši ar klientiem saskaņotiem grafikiem nodrošināt sadzīves atkritumu konteineru iztukšošanu un sadzīves atkritumu izvešanu no atkritumu konteineru laukumiem, nodrošinot to sakopšanu atkritumu izvešanas brīdī.

7.15. Veikt regulāru un precīzu uzskaiti par izvesto atkritumu daudzumu no katras atkritumu izvešanas vietas.

7.16. Pēc daudzdzīvokļu mājas pārvaldnieka vai apsaimniekotāja pieprasījuma, līdz katra mēneša 10. datumam, sniegt atskaiti par iepriekšējā mēnesī katrā izvešanas reizē izvesto atkritumu daudzumu no attiecīgajiem daudzdzīvokļu māju atkritumu laukumiem un aprēķinā iekļauto iedzīvotāju skaitu.

(Grozīts ar Gulbenes novada domes 25.11.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 25)

7.17. Pēc pieteikuma par atsevišķu samaksu nodrošināt atsevišķu veidu sadzīves atkritumu izvešanu (lielgabarīta atkritumu, būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu, ielu tīrīšanas atkritumu, parku un dārzu zaļo atkritumu u.c.).

7.18. Ziņot pašvaldībai par atkritumu radītāju administratīvajiem pārkāpumiem.

7.19. Informēt iedzīvotājus par atkritumu apsaimniekošanas pasākumiem, tajā skaitā par atkritumu dalītās vākšanas nepieciešamību un kvalitātes prasībām, kā arī pēc Gulbenes novada domes pieprasījuma, piedalīties bukletu un citu atkritumu apsaimniekošanas informatīvo materiālu sagatavošanā un izplatīšanā.

7.20. Ne retāk kā reizi gadā ar pašvaldību saskaņotos termiņos sagatavot un sniegt ziņojumu pašvaldībai par atkritumu apsaimniekošanas izmaksām, atkritumu apsaimniekošanas gaitu, problēmām un iespējamajiem pilnveides pasākumiem, par veikto iedzīvotāju apmācību, izplatītajiem informatīvajiem materiāliem.

7.21. Atkritumu apsaimniekotājs līdz katra mēneša 10. datumam iesniedz pašvaldībai pārskatu par iepriekšējā mēnesī savāktajiem atkritumu veidiem un to daudzumu.

8. Prasības sadzīves atkritumu dalītai vākšanai

8.1. Pašvaldības teritorijas daļās, kur atkritumi tiek savākti dalīti, sadzīves atkritumu radītāji sadzīves atkritumus novieto atbilstošās atkritumu tvertnēs, kas uzstādītas savākšanas laukumos.

8.2. Dalīti vākti tiek otrreiz izmantojamie un pārstrādājamie sadzīves atkritumi (piemēram PET pudeles, papīrs, stikls,) atbilstoši prasībām, ko nosaka sadzīves atkritumu apsaimniekotāji (piem., papīram jābūt sausam, stiklam – bez iepriekšējā pildījuma atliekām utt.).

8.3. Dalīti vāktajiem atkritumiem jābūt tīriem, bez citu atkritumu veidu atlikumiem.

8.4. Jaunas dalīti vācamo atkritumu savākšanas vietas izveidotājam par tās izveidošanu un attiecīgo tvertņu krāsojumu vai apzīmējumu savlaicīgi (1 mēneša laikā) jāinformē atkritumu radītāji un atkritumu apsaimniekotāji.

8.5. Kārtību šķiroto atkritumu savākšanas laukumos un dalītās savākšanas punktos nodrošina to izveidotājs.

8.6. Uz dalīti vākto atkritumu tvertnēm vai laukumos jānodrošina sekojoša informācija:

8.6.1. dalīti vākto atkritumu veids;

8.6.2. apsaimniekotāja nosaukums;

8.6.3. atbildīgās personas, kurš atbildīgs par laukuma sakopšanu kontaktinformācija (tālruņa nr.).

9. Prasības sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanai

9.1. Pirms atbrīvošanās no sadzīves atkritumiem atkritumu radītājs:

9.1.1. atdala bīstamos atkritumus no citu veidu atkritumiem;

9.1.2. uzglabā bīstamos atkritumus tā, lai tie neapdraudētu cilvēku dzīvību, veselību un apkārtējo vidi, kā arī personu mantu.

9.2. Bīstamo atkritumu radītājs nogādā bīstamos atkritumus speciāli aprīkotās bīstamo atkritumu savākšanas vietās vai slēdz līgumu par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ar komersantu, kurš normatīvos noteiktajā kārtībā veic bīstamo atkritumu apsaimniekošanu Gulbenes novada administratīvajā teritorijā. Atkritumu radītājs sedz bīstamo atkritumu apsaimniekošanas izdevumus, izņemot gadījumus, kad pašvaldība šo pakalpojumu ir apmaksājusi.

9.3. Persona, kura veic bīstamo atkritumu apsaimniekošanu:

9.3.1. saņem attiecīgo atļauju bīstamo atkritumu apsaimniekošanai, pārvadāšanai un izpilda tajā noteiktās prasības atkritumu apsaimniekošanai;

9.3.2. nodrošina bīstamo atkritumu uzskaiti, iepakošanu, marķēšanu un identifikāciju;

9.3.3. organizē speciāli aprīkotas bīstamo atkritumu savākšanas vietas.

10. Maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu

(Nodaļa Gulbenes novada domes 22.03.2012. saistošo noteikumu Nr. 10 redakcijā)

10.1. Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu nosaka Gulbenes novada dome ar savu lēmumu, pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likumu un šajos noteikumos noteikto kārtību.

(Gulbenes novada domes 22.03.2012. saistošo noteikumu Nr. 10 redakcijā)

10.2. Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido:

10.2.1. maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, ko noslēgusi Gulbenes novada dome un atkritumu apsaimniekotājs;

10.2.2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprināts tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu Malienas reģionālajā sadzīves atkritumu poligonā "Kaudzītes" Gulbenes novada Litenes pagastā, attiecinot to uz vienu kubikmetru sadzīves atkritumu, piemērojot koeficientu 0,2;

10.2.3. dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā, attiecinot to uz vienu kubikmetru, piemērojot koeficientu 0,2.

(Gulbenes novada domes 22.03.2012. saistošo noteikumu Nr. 10 redakcijā)

10.3. Gulbenes novada dome mēneša laikā pēc šo noteikumu 10.2. punktā minētā atkritumu apsaimniekošanas maksas projekta saņemšanas lemj par atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu un lēmumu 10 (desmit) dienu laikā pēc tā pieņemšanas, publicē savā mājaslapā www.gulbene.lv.

(Gulbenes novada domes 22.03.2012. saistošo noteikumu Nr. 10 redakcijā)

10.4. Apstiprinātā atkritumu apsaimniekošanas maksa stājas spēkā trīsdesmitajā dienā pēc šo noteikumu 10.3. minētā lēmuma publicēšanas Gulbenes novada domes mājaslapā www.gulbene.lv.

(Gulbenes novada domes 22.03.2012. saistošo noteikumu Nr. 10 redakcijā)

11. Atbildība par noteikumu neievērošanu

11.1. Sūdzības, iesniegumus un priekšlikumus par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu kvalitāti adresējamas atkritumu apsaimniekotājam. Ja apsaimniekotājs nenovērš sūdzībās minētos pārkāpumus, tad atkārtota sūdzība iesniedzama Gulbenes novada pašvaldībā.

11.2. Sūdzības, iesniegumus un priekšlikumus par šo noteikumu neievērošanu izskata Gulbenes novada pašvaldība.

11.3. Kontrolēt šo noteikumu izpildi un savas kompetences ietvaros sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus par noteikumu neievērošanu Gulbenes novada administratīvajā teritorijā ir tiesīgi:

11.3.1. pilsētas un pagastu pārvalžu vadītāji;

11.3.2. valsts policijas amatpersonas;

11.3.3. Gulbenes novada Pašvaldības policija;

11.3.4. reģionālās vides pārvaldes amatpersonas.

(Grozīts ar Gulbenes novada domes 25.11.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 25; 29.05.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

11.4. Par šo noteikumu pārkāpumiem fiziskajām un juridiskajām personām ir paredzēta administratīvā atbildība saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.

11.5. Administratīvā pārkāpuma lietas par šo noteikumu pārkāpumiem izskata un lēmumus tajās pieņem Gulbenes novada domes Administratīvā komisija.

12. Nobeiguma noteikumi

12.1. Līdz līguma noslēgšanai starp pašvaldību un komersantiem, kuri tiks izraudzīti, publisko iepirkumu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, organizējot publiskā iepirkuma procedūru par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu attiecīgajā zonā, atkritumu apsaimniekošanu turpina veikt līdz šim strādājošie atkritumu apsaimniekotāji.

12.2. Ar šo saistošo noteikumu pieņemšanas brīdi atzīt par spēku zaudējušiem:

12.2.1. 2005. gada 24. novembra saistošos noteikumus Nr. 9 "Gulbenes pilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi";

12.2.2. 2006. gada 19. janvāra saistošos noteikumus Nr. 2/2006 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Gulbenes rajona Daukstu pagastā";

12.2.3. 2005. gada 27. oktobra saistošos noteikumus Nr. 7/2005 ''Par atkritumu apsaimniekošanu Druvienas pagastā'';

12.2.4. 2005. gada 28. oktobra saistošos noteikumus Nr. 3 ''Par atkritumu apsaimniekošanu Gulbenes rajona Litenes pagastā'';

12.2.5. 2005. gada 20. oktobra Lizuma pagasta padomes saistošos noteikumus Nr. 6/2005-17 "Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi";

12.2.6. 2005. gada 24. novembra Saistošos noteikumus Nr. 4 "Par atkritumu apsaimniekošanu Gulbenes rajona Stāmerienas pagastā";

12.2.7. 2005. gada 14. novembra Saistošos noteikumus Nr. 7-2005/18 ''Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Tirzas pagastā'';

12.2.8. 2006. gada 31. janvāra saistošos noteikumus Nr. 1 "Par atkritumu apsaimniekošanu Gulbenes rajona Beļavas pagastā";

12.2.9. 2006. gada 28. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 2/2006 "Par atkritumu apsaimniekošanu Gulbenes rajona Rankas pagastā".

12.3. Noteikumi stājas spēkā aiznākamā mēneša 1. datumā pēc to publicēšanas laikrakstā "Gulbenes Novada Ziņas".

Novada domes priekšsēdētāja S. Daudziņa
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Gulbenes novadā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Gulbenes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 19Pieņemts: 23.09.2010.Stājas spēkā: 01.03.2011.Zaudē spēku: 23.07.2021.Publicēts: Gulbenes Novada Ziņas, 1(17), 25.01.2011.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
318702
{"selected":{"value":"17.12.2014","content":"<font class='s-1'>17.12.2014.-22.07.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"17.12.2014","iso_value":"2014\/12\/17","content":"<font class='s-1'>17.12.2014.-22.07.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.06.2012","iso_value":"2012\/06\/13","content":"<font class='s-1'>13.06.2012.-16.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.04.2012","iso_value":"2012\/04\/03","content":"<font class='s-1'>03.04.2012.-12.06.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.03.2011","iso_value":"2011\/03\/01","content":"<font class='s-1'>01.03.2011.-02.04.2012.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
17.12.2014
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)