Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts zaudēs spēku 2025. gada 1. janvārī.
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 82

Rīgā 2021. gada 6. jūlijā

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 29 2. p.)
Informācijas par kredītiestādes klientiem un to veiktajiem darījumiem apkopošanas un sniegšanas Finanšu un kapitāla tirgus komisijai normatīvie noteikumi
I. Vispārīgie jautājumi

1. "Informācijas par kredītiestādes klientiem un to veiktajiem darījumiem apkopošanas un sniegšanas Finanšu un kapitāla tirgus komisijai normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā – noteikumi) nosaka prasības, kā kredītiestādes un dalībvalstu un trešo valstu kredītiestāžu filiāles (tālāk tekstā – kredītiestāde) apkopo informāciju par klientiem un to veiktajiem darījumiem, un kārtību, kādā tās sniedz šo informāciju Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (tālāk tekstā – Komisija).

2. Noteikumu mērķis ir nodrošināt vienotu un pārskatāmu informācijas apkopojumu par klientiem un to veiktajiem darījumiem, kā arī savlaicīgu un precīzu šīs informācijas sniegšanu Komisijai paaugstināta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas (tālāk tekstā – NILLTPF) riska identificēšanai un kredītiestāžu darbības uzraudzībai NILLTPF novēršanas jomā.

II. Informācijas apkopošanas prasības

3. Kredītiestāde nodrošina, ka pēc Komisijas pieprasījuma 15 kalendāro dienu laikā tā apkopo un iesniedz informāciju par klientiem, kuriem Komisijas pieprasījumā norādītā perioda laikā (tālāk tekstā – atskaites periods) ir vai ir bijušas darījuma attiecības ar kredītiestādi, un to veiktajiem darījumiem. Kredītiestāde iesniedz informāciju citā Komisijas noteiktajā termiņā, kas ir īsāks par 15 kalendārajām dienām, ja Komisijai informācija ir nepieciešama steidzami un to ir iespējams iesniegt ātrāk, ņemot vērā informācijas apjomu un tās apkopošanas sarežģītību. Savukārt, ja pastāv objektīvi apstākļi kādēļ informāciju nevar iesniegt 15 kalendāro dienu laikā, Komisija var noteikt termiņa pagarinājumu. Kredītiestāde sniedz informāciju par:

3.1. kredītiestādes klientiem – fiziskām personām, norādot par katru klientu aktuālo informāciju atskaites perioda pēdējā dienā saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikumu;

3.2. kredītiestādes klientiem – juridiskām personām, norādot par katru klientu aktuālo informāciju atskaites perioda pēdējā dienā saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumu;

3.3. kredītiestādes klientu patiesajiem labuma guvējiem – fiziskajām personām, tai skaitā kredītiestādes klientu patiesajiem labuma guvējiem, kuri mainījušies atskaites perioda laikā, norādot par katra klienta patieso labuma guvēju informāciju atskaites perioda pēdējā dienā saskaņā ar šo noteikumu 3. pielikumu;

3.4. kredītiestādes klientu pārstāvjiem*, tai skaitā kredītiestādes klientu pārstāvjiem, kuru pārstāvības tiesības beigušās atskaites perioda laikā, norādot par katru klienta pārstāvi informāciju atskaites perioda pēdējā dienā saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikumu;

3.5. kredītiestādes klientu veiktajiem bezskaidras naudas darījumiem, norādot par katru klienta darījumu, kas veikts atskaites perioda laikā, informāciju saskaņā ar šo noteikumu 5. pielikumu;

3.6. kredītiestādes klientu kontu, tai skaitā kredītiestādes klientu kontu, kuri slēgti atskaites perioda laikā, apgrozījumu, norādot informāciju par katru klienta konta veidu (piemēram, norēķinu, investīciju, karšu, trasta, finanšu instrumentu u.tml.) saskaņā ar šo noteikumu 6. pielikumu par katru atskaites periodā iekļauto kalendāro mēnesi atsevišķi;

3.7. kredītiestādes klientu kontu apgrozījumu skaidrā naudā, norādot informāciju saskaņā ar šo noteikumu 7. pielikumu par katru atskaites periodā iekļauto kalendāro mēnesi atsevišķi;

3.8. korespondējošajiem (loro) kontiem, tai skaitā par korespondējošajiem (loro) kontiem, kuri slēgti atskaites perioda laikā, saskaņā ar šo noteikumu 8. pielikumu par katru atskaites periodā iekļauto kalendāro mēnesi atsevišķi;

3.9. kredītiestādes klientu maksājumu karšu lietotājiem, norādot par katru klienta maksājumu kartes lietotāju informāciju atskaites perioda pēdējā dienā saskaņā ar šo noteikumu 9. pielikumu;

3.10. kredītiestādes klientu veiktajiem darījumiem ar maksājumu kartēm, norādot par katru klienta darījumu, kas veikts atskaites perioda laikā, informāciju saskaņā ar šo noteikumu 10. pielikumu;

3.11. kredītiestādes klientu veiktajiem skaidras naudas darījumiem, kas veikti kredītiestādē (filiālē), norādot par katru klienta darījumu, kas veikts atskaites perioda laikā, informāciju saskaņā ar šo noteikumu 11. pielikumu.

4. Kredītiestāde nodrošina, ka apkopotā informācija ir precīza un atbilst tās informācijas sistēmās ietvertajiem aktuālajiem datiem.

III. Informācijas iesniegšanas kārtība

5. Kredītiestāde pēc Komisijas pieprasījuma iesniedz Komisijai šo noteikumu 3. punktā minēto informāciju Komisijas norādītajā apjomā atbilstoši šo noteikumu 3. punktā noteiktajam termiņam.

6. Kredītiestāde šo noteikumu 3. punktā noteikto informāciju par atskaites periodu sagatavo elektroniski CSV (Comma Separated Values) faila formātā saskaņā ar šo noteikumu 1.11. pielikumā noteiktajām prasībām:

6.1. lauku vērtībām lieto UTF-8 kodējumu;

6.2. lauku vērtību atdalīšanai (delimiter) lieto komatu;

6.3. par lauka vērtības kvalifikatoru (qualifier) lieto pēdiņas (double quotes) tām vērtībām, kuras norādītas šo noteikumu 1.11. pielikumā;

6.4. ja vienā laukā ir vairākas datu vērtības, tad vērtību atdalīšanai lieto semikolu;

6.5. lieto pārskata faila nosaukumu – data.csv.

7. Katram atskaites perioda failam sagatavo aprakstošo (metadatu) failu XML (Extensible Markup Language) faila formātā saskaņā ar šo noteikumu 12. pielikumu. Par aprakstošā faila nosaukumu lieto – info.xml.

8. Noteikumu 6. un 7. punktā minētos failus iekļauj ZIP arhīva failā. Katrā ZIP failā drīkst būt tikai viens data.csv un info.xml fails. Pēc tam izveidoto ZIP failu šifrē, lietojot Komisijas publisko atslēgu, kas pieejama Datu ziņošanas sistēmā (https://dzs.fktk.lv). Šifrēšanas rezultātā tiek izveidots PGP fails.

9. PGP failu kredītiestāde nosūta Komisijai atbilstoši aktuālajiem Komisijas spēkā esošajiem normatīvajiem noteikumiem, kas nosaka elektroniski sagatavoto pārskatu iesniegšanas kārtību. Izmantojot Datu ziņošanas sistēmu (https://dzs.fktk.lv), izvēlas sadaļu "Pārskatu un citu datu iesniegšana, norādot pazīmes", norāda periodu "Pēc pieprasījuma" un nosūta pārskatu "Informācija atbilstoši AMLIS prasībām".

10. Ja Komisija konstatē, ka šo noteikumu 3. punktā norādītā informācija ir iesniegta nepilnīgi vai neprecīzi, par to tiek paziņots informācijas iesniedzējam. Ja Komisija nav norādījusi citu termiņu, laboto informāciju kredītiestāde iesniedz ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc paziņojuma par kļūdu esamību saņemšanas no Komisijas. Šādā gadījumā kredītiestāde informāciju sagatavo un iesniedz Komisijai atkārtoti šo noteikumu 6.9. punktā noteiktajā kārtībā, datu failā iekļaujot pieprasīto informāciju pilnā apjomā, nevis tikai laboto informāciju.

11. Ja kredītiestāde konstatē kļūdas vai nepilnības Komisijai iesniegtajā informācijā, tā nekavējoties ziņo Komisijai par iesniegtajā informācijā konstatētajām kļūdām vai nepilnībām un iesniedz visu informāciju atkārtoti šo noteikumu 6.9. punktā noteiktajā kārtībā.

IV. Noslēguma jautājumi

12. Noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

13. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Komisijas 2016. gada 29. novembra normatīvie noteikumi Nr. 197 "Informācijas par kredītiestādes klientiem un to veiktajiem darījumiem apkopošanas un sniegšanas Finanšu un kapitāla tirgus komisijai normatīvie noteikumi".


* Klienta pārstāvis – fiziskā persona, ko identificē atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 13. panta prasībām.
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja S. Purgaile
1. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
06.07.2021. normatīvajiem noteikumiem Nr. 82

(Pielikums FKTK 13.12.2022. noteikumu Nr. 218 redakcijā, sk. grozījumu 3. punktu)

Informācija par klientu – fizisku personu
Nr.Lauka nosaukumsLauka vērtībaLauka datu formātsVai lauks ir obligāti aizpildāmsVai jālieto teksta kvalifikators (")
1Klienta unikālais identifikatorsIekšējais kredītiestādes identifikators – kods, kuru automātiski piešķir kredītiestādes informācijas sistēma. Identifikators nedrīkst saturēt interpunkcijas zīmes (piemēram, punkts, komats, semikols, kols, daudzpunkte, izsaukuma zīme, jautājuma zīme, domuzīme, iekavas, pēdiņas, vienpēdiņas u.c.)varchar(40)
2Datums, kad uzsāktas darījuma attiecības ar klientuSaskaņā ar standartu ISO 8601:XXXX⃰date(YYYY-MM-DD)
3Datums, kad izbeigtas darījuma attiecības ar klientuSaskaņā ar standartu ISO 8601:XXXX*. Tukšs, ja darījuma attiecības nav izbeigtasdate(YYYY-MM-DD)
4Klienta vārdsVārds(-i). Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)nvarchar(200)
5Klienta uzvārdsUzvārds(-i). Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)nvarchar(200)
6Klienta dzimšanas datumsSaskaņā ar standartu ISO 8601:XXXX*date(YYYY-MM-DD)
7Klienta rezidences valstsSaskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1:XXXX*. Nosaka atbilstoši šādai prioritātei:
1) pastāvīgās vai deklarētās dzīvesvietas valsts;
2) nodokļu rezidences valsts;
3) valstspiederība (pilsonības valsts) vai pavalstniecība
char(2)
8Klienta identifikācijas (personas) kods vai tam pielīdzināms kodsLatvijas Republikas rezidentiem līdz 27.06.2021. saskaņā ar 27.08.1998. Iedzīvotāju reģistra likumu un no 28.06.2021. saskaņā ar 14.12.2017. Fizisko personu reģistra likumu. Tukšs, ja koda navvarchar(40)
9Klienta identifikācijas dokumenta numursIdentifikācijas dokumenta numurs dokumentam, uz kura pamata veikta identifikācija. Ja kredītiestādes rīcībā ir vairāki klienta identifikācijas dokumenti, tad norāda katra identifikācijas dokumenta numuru atbilstoši noteikumu 6.4. punktamvarchar(512)
10Klienta identifikācijas dokumenta izdevējvalstsIdentifikācijas dokumenta izdevējvalsti norāda saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1:XXXX*. Ja kredītiestādes rīcībā ir vairāki identifikācijas dokumenti, tad valstu kodus norāda 9. laukā minētajā secībā atbilstoši noteikumu 6.4. punktamvarchar(140)
11Klienta telefona numursSaskaņā ar E.123 starptautisko standartu. Ja klientam ir vairāki telefona numuri, tad norāda visus telefona numurus atbilstoši noteikumu 6.4. punktamvarchar(40)
12Klienta e-pastsSaskaņā ar E.123 starptautisko standartu. Ja klientam ir vairākas e-pasta adreses, tad norāda visas klienta e-pasta adreses atbilstoši noteikumu 6.4. punktamvarchar(60)
13Ar kredītiestādi saistītās personas statussTermins "saistītā persona" ir lietots atbilstoši Komisijas 20.10.2020. normatīvo noteikumu Nr. 191 "Ar iestādi saistīto personu riska darījumu ierobežojuma izpildes normatīvie noteikumi" 4.2. punktā minētajam terminam. Normatīvo noteikumu izmaiņu gadījumā jāpiemēro spēkā esošais, aktuālais normatīvais akts. Ja klients ir ar kredītiestādi saistītā persona, tad lauks ir "1", ja nav, tad "0"boolean
14Saistītu klientu grupas (SKG) pazīmeNorāda iekšējo unikālo SKG identifikatoru. Tukšs, ja klients nepieder nevienai SKGvarchar(200)
15Klienta NILLTPF riska kategorijaNorāda NILLTPF riska kategoriju, ko kredītiestāde piešķīrusi atbilstoši klienta riska profilam un saskaņā ar Komisijas 12.01.2021. normatīvo noteikumu Nr. 5 "Klientu izpētes, klientu padziļinātās izpētes un riska skaitliskā novērtējuma sistēmas izveides un informācijas tehnoloģiju prasību normatīvie noteikumi" 2. nodaļu. Normatīvo noteikumu izmaiņu gadījumā piemēro spēkā esošo, aktuālu normatīvo aktuvarchar(60)
16Politiski nozīmīgas personas (PNP) statussJa klients ir fiziskā persona, kura atzīstama par PNP, tās ģimenes locekli vai ar PNP cieši saistītu personu, tad lauks ir "1", ja nav, tad "0"boolean
* Piemēro spēkā esošo, aktuālo standartu.
2. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
06.07.2021. normatīvajiem noteikumiem Nr. 82

(Pielikums FKTK 13.12.2022. noteikumu Nr. 218 redakcijā, sk. grozījumu 3. punktu)

Informācija par klientu – juridisku personu
Nr.Lauka nosaukumsLauka vērtībaLauka datu formātsVai lauks ir obligāti aizpildāmsVai jālieto teksta kvalifikators (")
1Klienta unikālais identifikatorsIekšējais kredītiestādes identifikators – kods, kuru automātiski piešķir kredītiestādes informācijas sistēma. Identifikators nedrīkst saturēt interpunkcijas zīmes (piemēram, punkts, komats, semikols, kols, daudzpunkte, izsaukuma zīme, jautājuma zīme, domuzīme, iekavas, pēdiņas, vienpēdiņas u.c.)varchar(40)
2Datums, kad uzsāktas darījuma attiecības ar klientuSaskaņā ar standartu ISO 8601:XXXX⃰date(YYYY-MM-DD)
3Datums, kad izbeigtas darījuma attiecības ar klientuSaskaņā ar standartu ISO 8601:XXXX*. Tukšs, ja darījuma attiecības nav izbeigtasdate(YYYY-MM-DD)
4Klienta nosaukumsJuridiskās personas nosaukums. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpenvarchar(200)
5Klienta reģistrācijas numursJuridiskās personas reģistrācijas numurs publiskā reģistrāvarchar(40)
6Klienta reģistrācijas datumsSaskaņā ar standartu ISO 8601:XXXX*date(YYYY-MM-DD)
7Klienta reģistrācijas valstsSaskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1:XXXX*char(2)
8Jurisdikcija, kurā atrodas klientsSaskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1:XXXX*char(2)
9Jurisdikcija, kurā klients veic pamata saimniecisko darbībuSaskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1:XXXX*char(2)
10Klienta saimnieciskās darbības veida aprakstsNACE: Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1893/2006. Normatīvo aktu izmaiņu gadījumā piemēro spēkā esošo, aktuālo normatīvo aktu. Norāda katru darbības veidu atbilstoši noteikumu 6.4. punktamvarchar(59)
11Klienta telefona numursSaskaņā ar E.123 starptautisko standartu. Ja klientam ir vairāki telefona numuri, tad norāda visus telefona numurus atbilstoši noteikumu 6.4. punktamvarchar(40)
12Klienta e-pastsSaskaņā ar E.123 starptautisko standartu. Ja klientam ir vairākas e-pasta adreses, tad norāda visas klienta e-pasta adreses atbilstoši noteikumu 6.4. punktamvarchar(60)
13Ar kredītiestādi saistītās personas statussTermins "saistītā persona" ir lietots atbilstoši Komisijas 20.10.2020. normatīvo noteikumu Nr. 191 "Ar iestādi saistīto personu riska darījumu ierobežojuma izpildes normatīvie noteikumi"
4.2. punktā minētajam terminam. Normatīvo noteikumu izmaiņu gadījumā piemēro spēkā esošo, aktuālo normatīvo aktu. Ja klients ir ar kredītiestādi saistītā persona, tad lauks ir "1", ja nav, tad "0"
boolean
14Saistītu klientu grupas (SKG) pazīmeNorāda iekšējo unikālo SKG identifikatoru. Tukšs, ja klients nepieder nevienai SKGvarchar(200)
15Klienta NILLTPF riska kategorijaNorāda NILLTPF riska kategoriju, ko kredītiestāde piešķīrusi atbilstoši klienta riska profilam un saskaņā ar Komisijas 12.01.2021. normatīvo noteikumu Nr. 5 "Klientu izpētes, klientu padziļinātās izpētes un riska skaitliskā novērtējuma sistēmas izveides un informācijas tehnoloģiju prasību normatīvie noteikumi" 2. nodaļu. Normatīvo noteikumu izmaiņu gadījumā piemēro spēkā esošo, aktuālo normatīvo aktuvarchar(60)
16Politiski nozīmīgas personas (PNP) statussJa klienta patiesais labuma guvējs ir PNP, tās ģimenes loceklis vai ar PNP cieši saistīta persona, tad lauks ir "1", ja nav, tad "0"boolean
17Čaulas veidojuma statussTermins "čaulas veidojums" tiek lietots atbilstoši NILLTPFN likuma 1. panta 15.1 punktam.
Ja čaulas veidojums atbilst NILLTPFN likuma 1. panta 15.1 punkta "a" apakšpunktā noteiktajai pazīmei, tad lauks ir "1".
Ja čaulas veidojums atbilst NILLTPFN likuma 1. panta 15.1 punkta "b" apakšpunktā noteiktajai pazīmei, tad lauks ir "2".
Ja čaulas veidojums atbilst NILLTPFN likuma 1. panta 15.1 punkta "c" apakšpunktā noteiktajai pazīmei, tad lauks ir "3".
Ja čaulas veidojumam ir vismaz divas pazīmes, tad ir attiecīgi lauki "1"un "3" vai "2" un "3". Vērtības atdala ar semikolu (";").
Ja nav čaulas veidojuma pazīmes, tad "0"
varchar(5)
* Piemēro spēkā esošo, aktuālo standartu.
3. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
06.07.2021. normatīvajiem noteikumiem Nr. 82

(Pielikums FKTK 13.12.2022. noteikumu Nr. 218 redakcijā, sk. grozījumu 3. punktu)

Informācija par klienta patieso labuma guvēju – fizisku personu
Nr.Lauka nosaukumsLauka vērtībaLauka datu formātsVai lauks ir obligāti aizpildāmsVai jālieto teksta kvalifikators (")
1Klienta unikālais identifikatorsIekšējais kredītiestādes identifikators – kods, kuru automātiski piešķir kredītiestādes informācijas sistēma. Identifikators nedrīkst saturēt interpunkcijas zīmes (piemēram, punkts, komats, semikols, kols, daudzpunkte, izsaukuma zīme, jautājuma zīme, domuzīme, iekavas, pēdiņas, vienpēdiņas u.c.). Norāda klienta, par kura PLG tiek sniegta informācija, unikālo identifikatoruvarchar(40)
2Klienta patiesā labuma guvēja (PLG) unikālais identifikatorsIekšējais kredītiestādes identifikators – kods, kuru automātiski piešķir kredītiestādes informācijas sistēmavarchar(40)
3Klienta PLG datu reģistrācijas datums kredītiestādes informācijas sistēmāSaskaņā ar standartu ISO 8601:XXXX*date(YYYY-MM-DD)
4Klienta PLG īpašuma tiesību statusa beigu datumsSaskaņā ar standartu ISO 8601:XXXX*. Tukšs, ja klienta PLG nav mainījiesdate(YYYY-MM-DD)
5Klienta PLG vārdsVārds(-i). Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)nvarchar(200)
6Klienta PLG uzvārdsUzvārds(-i). Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)nvarchar(200)
7Klienta PLG (fiziskās personas) dzimšanas datumsSaskaņā ar standartu ISO 8601:XXXX*date(YYYY-MM-DD)
8Klienta PLG rezidences valstsSaskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1:XXXX*. Nosaka atbilstoši šādai prioritātei:
1) pastāvīgās vai deklarētās dzīvesvietas valsts;
2) nodokļu rezidences valsts;
3) valstspiederība (pilsonības valsts) vai pavalstniecība
char(2)
9Klienta PLG identifikācijas (personas) kods vai tam pielīdzināms kodsLatvijas Republikas rezidentiem līdz 27.06.2021. saskaņā ar 27.08.1998. Iedzīvotāju reģistra likumu un no 28.06.2021. saskaņā ar 14.12.2017. Fizisko personu reģistra likumu. Tukšs, ja koda navvarchar(40)
10Klienta PLG identifikācijas dokumenta numursIdentifikācijas dokumenta numurs dokumentam, uz kura pamata veikta identifikācija. Ja kredītiestādes rīcībā ir vairāki klienta identifikācijas dokumenti, tad norāda katra identifikācijas dokumenta numuru atbilstoši noteikumu 6.4. punktamvarchar(512)
11Klienta PLG identifikācijas dokumenta izdevējvalstsIdentifikācijas dokumenta izdevējvalsti norāda saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1:XXXX*. Ja kredītiestādes rīcībā ir vairāki identifikācijas dokumenti, tad valstu kodus norāda 10. laukā minētajā secībā atbilstoši noteikumu 6.4. punktamvarchar(140)
12Ar kredītiestādi saistītās personas statussTermins "saistītā persona" ir lietots atbilstoši Komisijas 20.10.2020. normatīvo noteikumu Nr. 191 "Ar iestādi saistīto personu riska darījumu ierobežojuma izpildes normatīvie noteikumi" 4.2. punktā minētajam terminam. Normatīvo noteikumu izmaiņu gadījumā piemēro spēkā esošo, aktuālo normatīvo aktu. Ja klients ir ar kredītiestādi saistītā persona, tad lauks ir "1", ja nav, tad "0"boolean
13Politiski nozīmīgas personas (PNP) statussJa PLG ir PNP, tās ģimenes loceklis vai ar PNP cieši saistīta persona, tad lauks ir "1", ja nav, tad "0"boolean
* Piemēro spēkā esošo, aktuālo standartu.
4. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
06.07.2021. normatīvajiem noteikumiem Nr. 82

(Pielikums FKTK 13.12.2022. noteikumu Nr. 218 redakcijā, sk. grozījumu 3. punktu)

Informācija par klienta pārstāvi – fizisku personu
Nr.Lauka nosaukumsLauka vērtībaLauka datu formātsVai lauks ir obligāti aizpildāmsVai jālieto teksta kvalifikators (")
1Klienta unikālais identifikatorsIekšējais kredītiestādes identifikators – kods, kuru automātiski piešķir kredītiestādes informācijas sistēma. Identifikators nedrīkst saturēt interpunkcijas zīmes (piemēram, punkts, komats, semikols, kols, daudzpunkte, izsaukuma zīme, jautājuma zīme, domuzīme, iekavas, pēdiņas, vienpēdiņas u.c.). Norāda klienta, par kura pilnvaroto personu tiek sniegta informācija, unikālo identifikatoruvarchar(40)
2Klienta pārstāvja datu reģistrācijas datums kredītiestādes informācijas sistēmāSaskaņā ar standartu ISO 8601:XXXX*date(YYYY-MM-DD)
3Klienta pārstāvja pārstāvības tiesību beigu datumsSaskaņā ar standartu ISO 8601:XXXX*date(YYYY-MM-DD)
4Klienta pārstāvja unikālais identifikatorsIekšējais kredītiestādes identifikators – kods, kuru automātiski piešķir kredītiestādes informācijas sistēmavarchar(40)
5Klienta pārstāvja vārdsVārds(-i). Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)nvarchar(200)
6Klienta pārstāvja uzvārdsUzvārds(-i). Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)nvarchar(200)
7Klienta pārstāvja dzimšanas datumsSaskaņā ar standartu ISO 8601:XXXX*date(YYYY-MM-DD)
8Klienta pārstāvja rezidences valstsSaskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1:XXXX*. Nosaka atbilstoši šādai prioritātei:
1) pastāvīgās vai deklarētās dzīvesvietas valsts;
2) nodokļu rezidences valsts;
3) valstspiederība (pilsonības valsts) vai pavalstniecība
char(2)
9Klienta pārstāvja identifikācijas (personas) kods vai tam pielīdzināms kodsLatvijas Republikas rezidentiem līdz 27.06.2021. saskaņā ar 27.08.1998. Iedzīvotāju reģistra likumu un no 28.06.2021. saskaņā ar 14.12.2017. Fizisko personu reģistra likumu. Tukšs, ja koda navvarchar(40)
10Klienta pārstāvja identifikācijas dokumenta numursIdentifikācijas dokumenta numurs dokumentam, uz kura pamata veikta identifikācija. Ja kredītiestādes rīcībā ir vairāki klienta pārstāvja identifikācijas dokumenti, tad norāda katra identifikācijas dokumenta numuru atbilstoši noteikumu 6.4. punktamvarchar(512)
11Klienta pārstāvja identifikācijas dokumenta izdevējvalstsKlienta pārstāvja identifikācijas dokumenta izdevējvalsti norāda saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1:XXXX*. Ja kredītiestādes rīcībā ir vairāki klienta pārstāvja identifikācijas dokumenti, tad valstu kodus norāda 10. laukā minētajā secībā atbilstoši noteikumu 6.4. punktamvarchar(140)
12Ar kredītiestādi saistītās personas statussTermins "saistītā persona" ir lietots atbilstoši Komisijas 20.10.2020. normatīvo noteikumu Nr. 191 "Ar iestādi saistīto personu riska darījumu ierobežojuma izpildes normatīvie noteikumi" 4.2. punktā minētajam terminam. Normatīvo noteikumu izmaiņu gadījumā piemēro spēkā esošo, aktuālo normatīvo aktu. Ja klients ir ar kredītiestādi saistītā persona, tad lauks ir "1", ja nav, tad "0"boolean
13Politiski nozīmīgas personas (PNP) statussJa klienta pilnvarotā persona ir PNP, tās ģimenes loceklis vai ar PNP cieši saistīta persona, tad lieto "1", ja nav, tad "0"boolean
* Piemēro spēkā esošo, aktuālo standartu.
5. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
06.07.2021. normatīvajiem noteikumiem Nr. 82

(Pielikums FKTK 13.12.2022. noteikumu Nr. 218 redakcijā, sk. grozījumu 3. punktu)

Informācija par klienta – fiziskas vai juridiskas personas bezskaidras naudas darījumiem
Nr.Lauka nosaukumsLauka vērtībaLauka datu formātsVai lauks ir obligāti aizpildāmsVai jālieto teksta kvalifikators (")
1Klienta unikālais identifikatorsIekšējais kredītiestādes identifikators – kods, kuru automātiski piešķir kredītiestādes informācijas sistēma. Identifikators nedrīkst saturēt interpunkcijas zīmes (piemēram, punkts, komats, semikols, kols, daudzpunkte, izsaukuma zīme, jautājuma zīme, domuzīme, iekavas, pēdiņas, vienpēdiņas u.c.)varchar(40)
2Klienta IBAN konta numursSaskaņā ar standartu ISO 13616-1:XXXX*varchar(34)
3Maksājuma identifikatorsUnikālais maksājuma identifikatorsvarchar(40)
4Maksājuma virziensJa ienākošais maksājums klienta kontā, tad lieto "K", ja no klienta konta izejošais maksājums, tad lieto "D"char(1)
5Maksājuma valutēšanas datumsSaskaņā ar standartu ISO 8601:XXXX*date(YYYY-MM-DD)
6Maksājuma summaSaskaņā ar standartu ISO 80000-1:XXXX*decimal(20,2)
7Maksājuma valūtaSaskaņā ar standartu ISO 4217:XXXX*char(3)
8Maksājuma summas ekvivalents EURSaskaņā ar standartu ISO 80000-1:XXXX*. Maksājumu summas ārvalstu valūtās pārrēķina EUR saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu darījuma iegrāmatošanas dienādecimal(20,2)
9Maksājuma mērķisDarījuma autora pievienotais komentārs. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpenvarchar(512)
10Maksājuma partnera (saņēmēja vai maksātāja) vārds, uzvārds vai nosaukumsIesaistītās puses vārds un uzvārds vai nosaukums. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpenvarchar(200)
11Maksājuma partnera (saņēmēja vai maksātāja) reģistrācijas vai rezidences valsts kodsSaskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1:XXXX*char(2)
12Maksājuma partnera (saņēmēja vai maksātāja) adreseNorāda – pilsētu, ielu, māju, dzīvokļa Nr., indeksu vai citu informāciju, ja adrese to ietvernvarchar(200)
13Maksājuma partnera (saņēmēja vai maksātāja) konta numursIBAN saskaņā ar standartu ISO 13616-1:XXXX* vai cits konta numursvarchar(40)
14Maksājuma partnera (saņēmēja vai maksātāja) bankas nosaukumsSEPA un iekšbankas maksājumiem var nenorādītnvarchar(200)
15Maksājuma partnera (saņēmēja vai maksātāja) unikālais identifikatorsNorāda iekšējo kredītiestādes identifikatoru – kodu, kuru automātiski piešķir kredītiestādes informācijas sistēma, ja maksājuma partneris (saņēmējs vai maksātājs) ir kredītiestādes (datu iesniedzējas) esošais vai bijušais klientsvarchar(40)
16Maksājuma partnera (saņēmēja vai maksātāja) bankas BIC vai bankas kodsBIC kodu lieto saskaņā ar standartu ISO 9362:2014. Bankas kodu norāda, piemēram, AT 5!n Austrian Bankleitzahl; AU 6!n Australian Bank State Branch (BSB) Code; BL 8!n German Bankleitzahl; CC 9!n Canadian Payments Association Payment Routing Number; CH 6!n CHIPS Universal Identifier; CP 4!n CHIPS Participant Identifier; ES 8..9n Spanish Domestic Interbanking Code; FW 9!n Fedwire Routing Number; GR 7!n HEBIC (Hellenic Bank Identification Code); HK 3!n Bank Code of Hong Kong; IE 6!n Irish National Clearing Code (NSC); IN 11!c Indian Financial System Code (IFSC); IT 10!n Italian Domestic Identification Code; NZ 6!n New Zealand National Clearing Code; PL 8!n Polish National Clearing Code (KNR); PT 8!n Portuguese National Clearing Code; RT Pay by Real Time Gross Settlement; RU 9!n Russian Central Bank Identification Code; SC 6!n UK Domestic Sort Code; SW 3..5n Swiss Clearing Code (BC code); SW 6!n Swiss Clearing Code (SIC code); ZA 6!n South African National Clearing Codevarchar(40)
17Maksājuma partnera (saņēmēja vai maksātāja) bankas reģistrācijas valstsSaskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1:XXXX*char(2)
18Maksājumā iesaistītās korespondējošās bankas nosaukumsIekšbankas maksājumiem var nenorādītnvarchar(200)
19Maksājumā iesaistītās korespondējošās bankas BIC kods vai bankas kodsBIC kodu lieto saskaņā ar standartu ISO 9362:XXXX*. Bankas kodu norāda, piemēram: AT 5!n Austrian Bankleitzahl; AU 6!n Australian Bank State Branch (BSB) Code; BL 8!n German Bankleitzahl; CC 9!n Canadian Payments Association Payment Routing Number; CH 6!n CHIPS Universal Identifier; CP 4!n CHIPS Participant Identifier; ES 8..9n Spanish Domestic Interbanking Code; FW 9!n Fedwire Routing Number; GR 7!n HEBIC (Hellenic Bank Identification Code); HK 3!n Bank Code of Hong Kong; IE 6!n Irish National Clearing Code (NSC); IN 11!c Indian Financial System Code (IFSC); IT 10!n Italian Domestic Identification Code; NZ 6!n New Zealand National Clearing Code; PL 8!n Polish National Clearing Code (KNR); PT 8!n Portuguese National Clearing Code; RT Pay by Real Time Gross Settlement; RU 9!n Russian Central Bank Identification Code; SC 6!n UK Domestic Sort Code; SW 3..5n Swiss Clearing Code (BC code); SW 6!n Swiss Clearing Code (SIC code); ZA 6!n South African National Clearing Code. Iekšbankas maksājumiem var nenorādītvarchar(40)
20Maksājumā iesaistītās korespondējošās bankas reģistrācijas valstsSaskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1:XXXX*char(2)
* Piemēro spēkā esošo, aktuālo standartu.
6. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
06.07.2021. normatīvajiem noteikumiem Nr. 82

(Pielikums FKTK 13.12.2022. noteikumu Nr. 218 redakcijā, sk. grozījumu 3. punktu)

Informācija par klienta konta apgrozījumu
Nr.Lauka nosaukumsLauka vērtībaLauka datu formātsVai lauks ir obligāti aizpildāmsVai jālieto teksta kvalifikators (")
1Klienta unikālais identifikatorsIekšējais kredītiestādes identifikators – kods, kuru automātiski piešķir kredītiestādes informācijas sistēma. Identifikators nedrīkst saturēt interpunkcijas zīmes (piemēram, punkts, komats, semikols, kols, daudzpunkte, izsaukuma zīme, jautājuma zīme, domuzīme, iekavas, pēdiņas, vienpēdiņas u.c.)varchar(40)
2Klienta konta numursSaskaņā ar standartu ISO 13616-1:XXXX*varchar(34)
3Gads un mēnesisSaskaņā ar standartu ISO 8601:XXXX*date(YYYY-MM)
4Konta sākuma atlikums – attiecīgās valūtas ekvivalents EUR**Saskaņā ar standartu ISO 80000-1:XXXX*decimal(20,2)
5Konta debeta apgrozījums – attiecīgās valūtas ekvivalents EUR***Saskaņā ar standartu ISO 80000-1:XXXX*decimal(20,2)
6Konta kredīta apgrozījums – attiecīgās valūtas ekvivalents EUR***Saskaņā ar standartu ISO 80000-1:XXXX*decimal(20,2)
7Konta beigu atlikums – attiecīgās valūtas ekvivalents EUR****Saskaņā ar standartu ISO 80000-1:XXXX*decimal(20,2)
8Konta valūtaSaskaņā ar standartu ISO 4217:XXXX*.
Norāda katras valūtas nosaukumu atsevišķā rindā
char(3)
9Konta sākuma atlikums attiecīgajā konta valūtāSaskaņā ar standartu ISO 80000-1:XXXX*.
Norāda atlikumu katrā valūtā atsevišķā rindā
decimal(20,2)
10Konta beigu atlikums attiecīgajā konta valūtāSaskaņā ar standartu ISO 80000-1:XXXX*.
Norāda atlikumu katrā valūtā atsevišķā rindā
decimal(20,2)
11Konta debeta apgrozījums attiecīgajā konta valūtāSaskaņā ar standartu ISO 80000-1:XXXX*.
Norāda atlikumu katrā valūtā atsevišķā rindā
decimal(20,2)
12Konta kredīta apgrozījums attiecīgajā konta valūtāSaskaņā ar standartu ISO 80000-1:XXXX*.
Norāda atlikumu katrā valūtā atsevišķā rindā
decimal(20,2)
* Piemēro spēkā esošo, aktuālo standartu.

** Ārvalstu valūtas pārrēķina EUR saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu dienā pirms pārskata perioda (dienas) sākuma.

*** Maksājumu summas ārvalstu valūtās pārrēķina EUR saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu darījumu iegrāmatošanas dienā.

**** Ārvalstu valūtas pārrēķina EUR saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu pārskata perioda (dienas) beigās.

7. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
06.07.2021. normatīvajiem noteikumiem Nr. 82

(Pielikums FKTK 13.12.2022. noteikumu Nr. 218 redakcijā, sk. grozījumu 3. punktu)

Informācija par klienta konta apgrozījumu skaidrā naudā
Nr.Lauka nosaukumsLauka vērtībaLauka datu formātsVai lauks ir obligāti aizpildāmsVai jālieto teksta kvalifikators (")
1Klienta unikālais identifikatorsIekšējais kredītiestādes identifikators – kods, kuru automātiski piešķir kredītiestādes informācijas sistēma. Identifikators nedrīkst saturēt interpunkcijas zīmes (piemēram, punkts, komats, semikols, kols, daudzpunkte, izsaukuma zīme, jautājuma zīme, domuzīme, iekavas, pēdiņas, vienpēdiņas u.c.)varchar(40)
2Klienta IBAN konta numursSaskaņā ar standartu ISO 13616-1:XXXX*varchar(34)
3Gads un mēnesisSaskaņā ar standartu ISO 8601:XXXX*date(YYYY-MM)
4Skaidras naudas darījuma tā valūtā debeta apgrozījuma ekvivalents EUR**Saskaņā ar standartu ISO 80000-1:XXXX*decimal(20,2)
5Skaidras naudas darījuma tā valūtā kredīta apgrozījuma ekvivalents EUR**Saskaņā ar standartu ISO 80000-1:XXXX*decimal(20,2)
6Skaidras naudas darījumu valūtaSaskaņā ar standartu ISO 4217:XXXX*char(3)
7Skaidras naudas debeta apgrozījums attiecīgajā valūtāSaskaņā ar standartu ISO 80000-1:XXXX*.
Norāda apgrozījumu katrā valūtā atsevišķā rindā
decimal(20,2)
8Skaidras naudas kredīta apgrozījums attiecīgajā valūtāSaskaņā ar standartu ISO 80000-1:XXXX*.
Norāda apgrozījumu katrā valūtā atsevišķā rindā
decimal(20,2)
* Piemēro spēkā esošo, aktuālo standartu.

** Maksājumu summas ārvalstu valūtās pārrēķina EUR saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu darījumu iegrāmatošanas dienā.

8. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
06.07.2021. normatīvajiem noteikumiem Nr. 82

(Pielikums FKTK 13.12.2022. noteikumu Nr. 218 redakcijā, sk. grozījumu 3. punktu)

Informācija par korespondējošo (loro) kontu
Nr.Lauka nosaukumsLauka vērtībaLauka datu formātsVai lauks ir obligāti aizpildāmsVai jālieto teksta kvalifikators (")
1Kredītiestādes (loro bankas) nosaukumsAtdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)nvarchar(200)
2Kredītiestādes (loro bankas) reģistrācijas valstsSaskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1:XXXX*char(2)
3Kredītiestādes (loro bankas) BIC/bankas kodsBIC kodu lieto saskaņā ar standartu ISO 9362:XXXX*.
Bankas kodu norāda, piemēram: AT 5!n Austrian Bankleitzahl; AU 6!n Australian Bank State Branch (BSB) Code; BL 8!n German Bankleitzahl; CC 9!n Canadian Payments Association Payment Routing Number; CH 6!n CHIPS Universal Identifier; CP 4!n CHIPS Participant Identifier; ES 8..9n Spanish Domestic Interbanking Code; FW 9!n Fedwire Routing Number;
GR 7!n HEBIC (Hellenic Bank Identification Code); HK 3!n Bank Code of Hong Kong; IE 6!n Irish National Clearing Code (NSC); IN 11!c Indian Financial System Code (IFSC); IT 10!n Italian Domestic Identification Code; NZ 6!n New Zealand National Clearing Code; PL 8!n Polish National Clearing Code (KNR); PT 8!n Portuguese National Clearing Code; RT Pay by Real Time Gross Settlement; RU 9!n Russian Central Bank Identification Code; SC 6!n UK Domestic Sort Code; SW 3..5n Swiss Clearing Code (BC code); SW 6!n Swiss Clearing Code (SIC code); ZA 6!n South African National Clearing Code
varchar(40)
4Loro IBAN konta numursSaskaņā ar standartu ISO 13616-1:XXXX*varchar(34)
5Gads un mēnesisSaskaņā ar standartu ISO 8601:XXXX*date(YYYY-MM)
6Loro konta sākuma atlikuma attiecīgajā valūtā ekvivalents EUR**Saskaņā ar standartu ISO 80000-1:XXXX*decimal(20,2)
7Loro konta debeta apgrozījuma attiecīgajā valūtā ekvivalents EUR***Saskaņā ar standartu ISO 80000-1:XXXX*decimal(20,2)
8Loro konta kredīta apgrozījuma attiecīgajā valūtā ekvivalents EUR***Saskaņā ar standartu ISO 80000-1:XXXX*decimal(20,2)
9Loro konta beigu atlikuma attiecīgajā valūtā ekvivalents EUR****Saskaņā ar standartu ISO 80000-1:XXXX*decimal(20,2)
10Loro konta valūtaSaskaņā ar standartu ISO 4217:XXXX*.
Norāda katras valūtas nosaukumu atsevišķā rindā
char(3)
11Loro konta sākuma atlikums attiecīgajā konta valūtāSaskaņā ar standartu ISO 80000-1:XXXX*.
Norāda atlikumu katrā valūtā atsevišķā rindā
decimal(20,2)
12Loro konta debeta apgrozījums attiecīgajā konta valūtāSaskaņā ar standartu ISO 80000-1:XXXX*.
Norāda atlikumu katrā valūtā atsevišķā rindā
decimal(20,2)
13Loro konta kredīta apgrozījums attiecīgajā konta valūtāSaskaņā ar standartu ISO 80000-1:XXXX*
Norāda atlikumu katrā valūtā atsevišķā rindā
decimal(20,2)
14Loro konta beigu atlikums attiecīgajā konta valūtāSaskaņā ar standartu ISO 80000-1:XXXX*.
Norāda atlikumu katrā valūtā atsevišķā rindā
decimal(20,2)
* Piemēro spēkā esošo, aktuālo standartu.

** Ārvalstu valūtas pārrēķina EUR saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu dienā pirms pārskata perioda (dienas) sākuma.

*** Maksājumu summas ārvalstu valūtās pārrēķina EUR saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu darījumu iegrāmatošanas dienā.

**** Ārvalstu valūtas pārrēķina EUR saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu pārskata perioda (dienas) beigās.

9. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
06.07.2021. normatīvajiem noteikumiem Nr. 82

(Pielikums FKTK 13.12.2022. noteikumu Nr. 218 redakcijā, sk. grozījumu 3. punktu)

Informācija par maksājumu kartes lietotāju
Nr.Lauka nosaukumsLauka vērtībaLauka datu formātsVai lauks ir obligāti aizpildāmsVai jālieto teksta kvalifikators (")
1Klienta unikālais identifikatorsIekšējais kredītiestādes identifikators – kods, kuru automātiski piešķir kredītiestādes informācijas sistēma. Identifikators nedrīkst saturēt interpunkcijas zīmes (piemēram, punkts, komats, semikols, kols, daudzpunkte, izsaukuma zīme, jautājuma zīme, domuzīme, iekavas, pēdiņas, vienpēdiņas u.c.)varchar(40)
2Klienta IBAN konta numursSaskaņā ar standartu ISO 13616-1:XXXX*varchar(34)
3Kartes identifikatorsKredītiestādes izveidotais tehniskais identifikators, kas nesakrīt ar kartes numuru. Saskaņā ar standartu ISO 80000-1:XXXX*char(16)
4Kartes lietotāja vārdsVārds(-i). Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)nvarchar(200)
5Kartes lietotāja uzvārdsUzvārds(-i). Atdalītājs starp uzvārdiem – atstarpe vai defise (-)nvarchar(200)
6Kartes lietotāja dzimšanas datumsSaskaņā ar standartu ISO 8601:XXXX*date(YYYY-MM-DD)
7Kartes lietotāja identifikācijas (personas) kods vai tam pielīdzināms kodsLatvijas Republikas rezidentiem līdz 27.06.2021. saskaņā ar 27.08.1998. Iedzīvotāju reģistra likumu un no 28.06.2021. saskaņā ar 14.12.2017. Fizisko personu reģistra likumu. Tukšs, ja koda navvarchar(40)
8Kartes lietotāja identifikācijas dokumenta numursIdentifikācijas dokumenta numurs dokumentam, uz kura pamata veikta identifikācija. Ja kredītiestādes rīcībā ir vairāki klienta pārstāvja identifikācijas dokumenti, tad norāda katra identifikācijas dokumenta numuru atbilstoši noteikumu 6.4. punktamvarchar(512)
9Kartes lietotāja identifikācijas dokumenta izdevējvalstsKlienta pārstāvja identifikācijas dokumenta izdevējvalsti norāda saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1:XXXX*. Ja kredītiestādes rīcībā ir vairāki klienta pārstāvja identifikācijas dokumenti, tad valstu kodus norāda 8. laukā minētajā secībā atbilstoši noteikumu
6.4. punktam
varchar(140)
10Kartes lietotāja nosaukums (juridiskai personai)Kartes lietotāja nosaukums. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpenvarchar(200)nē**
11Kartes lietotāja reģistrācijas numurs (juridiskai personai)Kartes lietotāja reģistrācijas numurs publiskā reģistrāvarchar(40)nē**
12Kartes lietotāja reģistrācijas datums (juridiskai personai)Kartes lietotāja reģistrācijas datums saskaņā ar standartu ISO 8601:XXXX*date(YYYY-MM-DD)nē**
13Kartes lietotāja reģistrācijas valsts (juridiskai personai)Kartes lietotāja reģistrācijas valsts saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1:XXXX*char(2)nē**
* Piemēro spēkā esošo, aktuālo standartu.

** Lauks ir obligāts, ja kartes lietotājs ir juridiskā persona. Šajā gadījumā norāda fizisko personu, kura ir tiesīga pārstāvēt kartes lietotāju – juridisko personu.

10. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
06.07.2021. normatīvajiem noteikumiem Nr. 82

(Pielikums FKTK 13.12.2022. noteikumu Nr. 218 redakcijā, sk. grozījumu 3. punktu)

Informācija par darījumiem ar maksājumu kartēm
Nr.Lauka nosaukumsLauka vērtībaLauka datu formātsVai lauks ir obligāti aizpildāmsVai jālieto teksta kvalifikators (")
1Klienta unikālais identifikatorsIekšējais kredītiestādes identifikators – kods, kuru automātiski piešķir kredītiestādes informācijas sistēma. Identifikators nedrīkst saturēt interpunkcijas zīmes (piemēram, punkts, komats, semikols, kols, daudzpunkte, izsaukuma zīme, jautājuma zīme, domuzīme, iekavas, pēdiņas, vienpēdiņas u.c.)varchar(40)
2Kartes unikālais identifikatorsKredītiestādes izveidots tehniskais identifikators, kas nesakrīt ar kartes numuru. Saskaņā ar standartu ISO 80000-1:XXXX*char(16)
3Maksājuma/darījuma identifikatorsUnikālais maksājuma identifikatorsvarchar(40)
4Kartes darījuma autorizācijas datumsSaskaņā ar standartu ISO 8601:XXXX*date(YYYY-MM-DD)
5Darījuma veida kodsSkaidra nauda vai pirkums. Norāda "S", ja skaidra nauda, norāda "P", ja pirkumschar(1)
6Darījuma virziens"D" – piemēram, pirkumi un skaidras naudas izņemšana bankomātos (ATM), "K" – piemēram, skaidras naudas iemaksa un atmaksātie maksājumi par pirkumiem, neiekļaujot papildinājumus no klienta kontachar(1)
7Darījuma summaSaskaņā ar standartu ISO 80000-1:XXXX*decimal(20,2)
8Darījuma valūtaSaskaņā ar standartu ISO 4217:XXXX*char(3)
9Darījuma summas ekvivalents EUR**Saskaņā ar standartu ISO 80000-1:XXXX*decimal(20,2)
10ATM vai pakalpojuma sniedzēja adreseAtdalītājs starp vārdiem – atstarpenvarchar(512)
11ATM vai pakalpojuma sniedzēja valsts kodsSaskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1:XXXX*char(2)
* Piemēro spēkā esošo, aktuālo standartu.

** Maksājumu summas ārvalstu valūtās pārrēķina EUR saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu darījuma iegrāmatošanas dienā.

11. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
06.07.2021. normatīvajiem noteikumiem Nr. 82

(Pielikums FKTK 13.12.2022. noteikumu Nr. 218 redakcijā, sk. grozījumu 3. punktu)

Informācija par klienta skaidras naudas darījumiem, kas veikti kredītiestādē (filiālē)
Nr.Lauka nosaukumsLauka vērtībaLauka datu formātsVai lauks ir obligāti aizpildāmsVai jālieto teksta kvalifikators (")
1Klienta unikālais identifikatorsIekšējais kredītiestādes identifikators – kods, kuru automātiski piešķir kredītiestādes informācijas sistēma. Identifikators nedrīkst saturēt interpunkcijas zīmes (piemēram, punkts, komats, semikols, kols, daudzpunkte, izsaukuma zīme, jautājuma zīme, domuzīme, iekavas, pēdiņas, vienpēdiņas u.c.)varchar(40)
2Klienta IBAN konta numursSaskaņā ar standartu ISO 13616-1:XXXX*varchar(34)
3Darījuma datumsSaskaņā ar standartu ISO 8601:XXXX*date(YYYY-MM-DD)
4Darījuma virziensJa ir skaidras naudas iemaksa klienta kontā, tad lieto "K",
ja ir skaidras naudas izmaksa no klienta konta, tad lieto "D"
char(1)
5Darījuma summaSaskaņā ar standartu ISO 80000-1:XXXX*decimal(20,2)
6Darījuma valūtaSaskaņā ar standartu ISO 4217:XXXX*char(3)
7Darījuma summas ekvivalents EURSaskaņā ar standartu ISO 80000-1:XXXX*. Maksājumu summas ārvalstu valūtās pārrēķina EUR saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu darījuma iegrāmatošanas dienādecimal(20,2)
8Darījuma mērķisDarījuma autora pievienotais komentārs. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpenvarchar(512)
9Darījuma veicēja vārdsAtdalītājs starp vārdiem – atstarpe. Gadījumos, kad darījuma veicējs ir pats klients, norāda klienta identifikācijas numurunvarchar(200)
10Darījuma veicēja uzvārdsAtdalītājs starp uzvārdiem – atstarpe. Gadījumos, kad darījuma veicējs ir pats klients, norāda klienta identifikācijas numurunvarchar(200)
11Darījuma veicēja dzimšanas datumsSaskaņā ar standartu ISO 8601:XXXX*date(YYYY-MM-DD)
12Darījuma veicēja identifikācijas (personas) kods vai tam pielīdzināms kodsLatvijas Republikas rezidentiem līdz 27.06.2021. saskaņā ar 27.08.1998. Iedzīvotāju reģistra likumu un no 28.06.2021. saskaņā ar 14.12.2017. Fizisko personu reģistra likumu. Tukšs, ja koda navvarchar(40)
13Darījuma veicēja identifikācijas dokumenta numursIdentifikācijas dokumenta numurs dokumentam, uz kura pamata veikta identifikācija. Ja kredītiestādes rīcībā ir vairāki klienta pārstāvja identifikācijas dokumenti, tad norāda katra identifikācijas dokumenta numuru atbilstoši noteikumu 6.4. punktamvarchar(512)
14Darījuma veicēja identifikācijas dokumenta izdevējvalstsKlienta pārstāvja identifikācijas dokumenta izdevējvalsti norāda saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1:XXXX*. Ja kredītiestādes rīcībā ir vairāki klienta pārstāvja identifikācijas dokumenti, tad valstu kodus norāda 13. laukā minētajā secībā atbilstoši noteikumu 6.4. punktamvarchar(140)
15Darījuma veicēja, kas ir bankas klients, unikālais identifikatorsIekšējais kredītiestādes identifikators – kods, kuru automātiski piešķir kredītiestādes informācijas sistēmavarchar(40)
16Darījuma veicēja nosaukums (juridiskai personai)Darījuma veicēja nosaukums. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpenvarchar(200)nē**
17Darījuma veicēja reģistrācijas numurs (juridiskai personai)Darījuma veicēja reģistrācijas numurs publiskā reģistrāvarchar(40)nē**
18Darījuma veicēja reģistrācijas datums (juridiskai personai)Saskaņā ar standartu ISO 8601:XXXX*date(YYYY-MM-DD)nē**
19Darījuma veicēja reģistrācijas valsts (juridiskai personai)Saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1:XXXX*. Darījuma veicēja reģistrācijas valsts.
Norāda klienta juridiskās adreses valsts kodu
char(2)nē**
* Piemēro spēkā esošo, aktuālo standartu.

** Lauks ir obligāts, ja fiziskā persona – juridiskās personas pārstāvis veic darījumu juridiskās personas vārdā.

12. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
06.07.2021. normatīvajiem noteikumiem Nr. 82

(Pielikums FKTK 13.12.2022. noteikumu Nr. 218 redakcijā, sk. grozījumu 3. punktu)

Aprakstošā (metadatu) faila satura prasības
Nr.Lauka nosaukumsLauka vērtībaLauka datu formātsElementa nosaukums
1Kredītiestādes LEI kodsSaskaņā ar standartu ISO 17442:XXXX*string(20)<LEI>
2Pārskata perioda sākuma datumsSaskaņā ar standartu ISO 8601:XXXX*. Norāda pārskata perioda pirmā mēneša pirmo dienudate(YYYY-MM-DD)<SakumaDatums>
3Pārskata perioda beigu datumsSaskaņā ar standartu ISO 8601:XXXX*.
Norāda pārskata perioda pēdējā mēneša pēdējo dienu
date(YYYY-MM-DD)<BeiguDatums>
4Komisijas vēstules (pieprasījuma) numursNorāda Komisijas informācijas pieprasījuma vēstules numuruchar(4)<PieprasijumaNumurs>
5Pārskata identifikatorsNorāda noteikumu pielikuma, saskaņā ar kuru ir sagatavots datu fails data.csv, numuru (vērtības 01–15)char(2)<ParskataNumurs>
6Datu atlases veidsJa pārskatā ir iekļauti visi kredītiestādes rīcībā esošie attiecīgā perioda pārskata dati (piemēram, par visiem klientiem), tad "F". Ja pārskatā ir iekļauti limitēti kredītiestādes rīcībā esošie attiecīgā perioda pārskata dati (piemēram, par atsevišķiem klientiem atbilstoši Komisijas pieprasījumam), tad "L"char(1)<DatuAtlasesVeids>
7Data.csv faila izveides laika zīmogsSaskaņā ar standartu ISO 8601:XXXX*.
Norāda data.csv faila izveides laika zīmogu
datetime(YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD)<DATACSVLaikaZimogs>

XML faila paraugs

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<FKTK_VKN xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="FKTK_VKN_V2.xsd">

<LEI>648500AJIJ8SBAUBWN19</LEI>

<SakumaDatums>2017-01-01</SakumaDatums>

<BeiguDatums>2017-04-30</BeiguDatums>

<PieprasijumaNumurs>2273</PieprasijumaNumurs>

<ParskataNumurs>04</ParskataNumurs>

<DatuAtlasesVeids>L</DatuAtlasesVeids>

<DATACSVLaikaZimogs >2001-12-17T09:30:47</DATACSVLaikaZimogs>

</FKTK_VKN>

* Piemēro spēkā esošo, aktuālo standartu.
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Informācijas par kredītiestādes klientiem un to veiktajiem darījumiem apkopošanas un sniegšanas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: noteikumi Numurs: 82Pieņemts: 06.07.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Zaudē spēku: 01.01.2025.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 131, 12.07.2021. OP numurs: 2021/131.37
Saistītie dokumenti
  • Zaudēs spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
324622
{"selected":{"value":"30.12.2022","content":"<font class='s-1'>30.12.2022.-31.12.2024.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"30.12.2022","iso_value":"2022\/12\/30","content":"<font class='s-1'>30.12.2022.-31.12.2024.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2022","iso_value":"2022\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2022.-29.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
30.12.2022
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"