Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 191

Rīgā 2020. gada 20. oktobrī

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 43 4. p.)
Ar iestādi saistīto personu riska darījumu ierobežojuma izpildes normatīvie noteikumi
Izdoti saskaņā ar Kredītiestāžu likuma
43. panta trešo daļu un 50. panta trešo daļu
(Grozīts ar FKTK 21.06.2022. noteikumiem Nr. 91)
I. Vispārīgie jautājumi

1. "Ar iestādi saistīto personu riska darījumu ierobežojuma izpildes normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā – noteikumi) nosaka ierobežojumam pakļauto riska darījumu kopumu, šo darījumu apmēra noteikšanas kārtību un pārskata par ierobežojuma izpildi sagatavošanas un iesniegšanas kārtību.

2. Noteikumi ir saistoši Latvijas Republikā reģistrētām kredītiestādēm un tām Latvijas Republikā reģistrētajām ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/2033 (2019. gada 27. novembris) par prudenciālajām prasībām ieguldījumu brokeru sabiedrībām un ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 575/2013, (ES) Nr. 600/2014 un (ES) Nr. 806/2014 1. panta 2. un 5. punktā, (tālāk tekstā abas kopā – iestāde).

(Grozīts ar FKTK 08.06.2021. noteikumiem Nr. 67; FKTK 21.06.2022. noteikumiem Nr. 91)

3. Noteikumu prasības attiecībā uz Kredītiestāžu likuma 43. panta pirmajā daļā minēto riska darījumu ierobežojumu iestāde ievēro individuāli.

(Grozīts ar FKTK 21.06.2022. noteikumiem Nr. 91)

4. Noteikumos lietotie termini:

4.1. (svītrots ar FKTK 21.06.2022. noteikumiem Nr. 91);

4.2. ar iestādi saistītās personas – iestādes akcionāri vai dalībnieki, kuriem iestādē ir būtiska līdzdalība, un šo akcionāru vai dalībnieku – fizisko personu – laulātie, vecāki un bērni, iestādes padomes un valdes locekļi, iekšējā audita dienesta vadītājs, risku direktors, par darbības atbilstības kontroli atbildīgā persona un sabiedrības kontrolieris, šo personu laulātie, vecāki un bērni, kā arī komercsabiedrības, kurās minētajām personām ir būtiska līdzdalība;

4.3. pirmā līmeņa kapitāls – kapitāls Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (tālāk tekstā – ES regula Nr. 575/2013), 25. panta izpratnē.

(Grozīts ar FKTK 08.06.2021. noteikumiem Nr. 67; FKTK 21.06.2022. noteikumiem Nr. 91)

5. Iestāde izstrādā un apstiprina ar iestādi saistīto personu riska darījumu veikšanas politiku un procedūras, kurās nosaka par šo darījumu apstiprināšanu un riska pārvaldīšanu atbildīgās personas, kvalitātes pārraudzības, uzkrājumu veidošanas un zaudējumu no riska darījumiem ar personām, kas saistītas ar iestādi, norakstīšanas kārtību, kā arī nosaka limitus riska darījumu kopsummai katrai ar iestādi saistīto personu kategorijai kopējā 20 procentu limita ietvaros.

(Grozīts ar FKTK 08.06.2021. noteikumiem Nr. 67)

6. Iestāde ievieš un regulāri pārskata ar iestādi saistīto personu riska darījumu veikšanas politiku un procedūras.

7. Iestāde ievēro Kredītiestāžu likuma 43. panta pirmajā daļā noteikto ar iestādi saistīto personu riska darījumu ierobežojumu, kas aprēķināts saskaņā ar šo noteikumu prasībām. Ja izņēmuma gadījumā riska darījumu ierobežojums tiek pārsniegts, iestāde nekavējoties ziņo par to Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (tālāk tekstā – Komisija), norādot pārsnieguma rašanās iemeslus un pievienojot ziņojumam rīcības plānu ierobežojuma ievērošanas atjaunošanai, kura izpildes termiņus saskaņo ar Komisiju.

(Grozīts ar FKTK 21.06.2022. noteikumiem Nr. 91)

II. Ar iestādi saistīto personu riska darījumu vērtības noteikšana un riska darījumu ierobežojuma izpildes aprēķins

8. Ar iestādi saistīto personu ierobežojumam pakļauto riska darījumu vērtība ir visu ar iestādi saistīto personu riska darījumu kopsumma, izņemot riska darījumus ar iestādes mātes sabiedrību, meitas sabiedrībām un iestādes mātes sabiedrības citām meitas sabiedrībām, iestādes līdzdalību tās meitas sabiedrību pamatkapitālā un to komercsabiedrību pamatkapitālā, kurās iestādei ir dalība.

9. Ar iestādi saistīto personu riska darījuma vērtība tiek noteikta saskaņā ar ES regulas Nr. 575/2013 ceturto daļu, piemērojot Komisijas normatīvajos noteikumos, kas nosaka Eiropas Savienības tieši piemērojamajos tiesību aktos par prudenciālajām prasībām paredzēto izvēles iespēju un pārejas periodu piemērošanu, paredzētās izvēles iespējas un pārejas perioda noteikumus.

10. Ja ar iestādi saistīta persona sniedz iestādes klientam galvojumu, kas tiek izmantots kā nodrošinājums klienta darījumos ar iestādi, šādu galvojumu iekļauj ar iestādi saistīto personu riska darījumu kopsummā kā netiešo riska darījumu.

11. Riska darījumu ierobežojuma izpildi aprēķina kā ar iestādi saistīto personu riska darījumu kopsummas attiecību pret pirmā līmeņa kapitālu.

(Grozīts ar FKTK 08.06.2021. noteikumiem Nr. 67)

III. Pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība

12. Iestāde sagatavo "Ar iestādi saistīto personu riska darījumu ierobežojuma izpildes pārskatu" (tālāk tekstā – pārskats) saskaņā ar šo noteikumu pielikumā sniegto formu.

13. Pārskatā skaitļus uzrāda veselos euro vai procentos ar diviem cipariem aiz komata.

14. Ar iestādi saistītās personas identifikatoru pārskatā veido šādi:

14.1. saistītās personas kods, kur:

14.1.1. juridiskas personas kods ir reģistrācijas vietas kods atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 3166 "Valstu un to teritoriju nosaukumu kodi: 1. daļa: Valstu kodi" un reģistrācijas numurs attiecīgajā reģistrā (rezidentiem – Latvijas Republikā, nerezidentiem – attiecīgajā valstī),

14.1.2. fiziskas personas kods ir reģistrācijas vietas kods atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 3166 "Valstu un to teritoriju nosaukumu kodi: 1. daļa: Valstu kodi" un personas kods vai līdzīgs kods, kas ļauj nepārprotami identificēt attiecīgo personu (rezidentiem – Latvijas Republikā, nerezidentiem – attiecīgajā valstī);

14.2. saistītās personas kategorija:

14.2.1. apzīmējums "01" – iestādes akcionārs vai dalībnieks,

14.2.2. apzīmējums "02" – iestādes akcionāra vai dalībnieka – fiziskās personas – laulātais, vecāki un bērni,

14.2.3. apzīmējums "03" – iestādes padomes loceklis,

14.2.4. apzīmējums "04" – iestādes valdes loceklis,

14.2.5. apzīmējums "05" – cits vadošais darbinieks, t.i., iekšējā audita dienesta vadītājs, risku direktors, par darbības atbilstības kontroli atbildīgā persona un sabiedrības kontrolieris,

14.2.6. apzīmējums "06" – padomes, valdes locekļa un cita vadošā darbinieka laulātais, vecāki un bērni,

14.2.7. apzīmējums "07" – cits;

14.3. juridiskas personas nosaukums vai fiziskas personas vārds un uzvārds.

15. Iestāde sagatavo pārskatu par stāvokli pārskata ceturkšņa pēdējā mēneša pēdējā datumā un iesniedz Komisijai līdz ceturksnim sekojošā mēneša 15. datumam.

16. Pārskatu sagatavo saskaņā ar Komisijas normatīvajiem noteikumiem, kas nosaka kārtību elektroniski sagatavoto pārskatu iesniegšanai.

17. Ja Komisija konstatē, ka pārskats ir sagatavots kļūdaini, par to tiek paziņots pārskata iesniedzējam. Ja Komisija nav norādījusi citu termiņu, laboto pārskatu iesniedz ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc paziņojuma par kļūdu esamību saņemšanas no Komisijas.

IV. Noslēguma jautājums

18. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Komisijas 2014. gada 11. jūnija normatīvie noteikumi Nr. 115 "Ar iestādi saistīto personu riska darījumu ierobežojuma izpildes normatīvie noteikumi".

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja S. Purgaile
Pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
20.10.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 191

(Pielikums grozīts ar FKTK 08.06.2021. noteikumiem Nr. 67)

Iestādes nosaukums:

Kods:

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
četras reizes gadā – līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam,
15. oktobrim un 15. janvārim

Ar iestādi saistīto personu riska darījumu ierobežojuma izpildes pārskats

 . gada  
  (pārskata ceturksnis) 

(euro)

Nr. p.k.Saistītās personas identifikatorsRiska darījumu vērtība
Saistītās personas kodsKategorijaSaistītās personas nosaukums vai vārds un uzvārdsRiska darījumu vērtība pirms uzkrājumiemUzkrājumi vai vērtību korekcijas (–)Riska darījumu vērtība pēc uzkrājumiem un vērtību korekcijas (6+11)% no pirmā līmeņa kapitāla
Reģistrācijas vietas kodsReģistrācijas numurs vai personas kodsKopā (7+8+9+10)Tai skaitā
AktīviAtvasinātie instrumentiĀrpusbilances posteņiNetiešie riska darījumi
12345678910111213
          

 

 

 

          

 

 

 

          

 

 

 

          Kopā

 

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Ar iestādi saistīto personu riska darījumu ierobežojuma izpildes normatīvie noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: noteikumi Numurs: 191Pieņemts: 20.10.2020.Stājas spēkā: 30.10.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 210, 29.10.2020. OP numurs: 2020/210.4
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
318227
{"selected":{"value":"29.06.2022","content":"<font class='s-1'>29.06.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"29.06.2022","iso_value":"2022\/06\/29","content":"<font class='s-1'>29.06.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"26.06.2021","iso_value":"2021\/06\/26","content":"<font class='s-1'>26.06.2021.-28.06.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.10.2020","iso_value":"2020\/10\/30","content":"<font class='s-1'>30.10.2020.-25.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
29.06.2022
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)