Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 503

Rīgā 2021. gada 6. jūlijā (prot. Nr. 51 135. §)
Noteikumi par aizdevumiem ar kapitāla atlaidi eksportējošiem komersantiem lielo investīciju projektu atbalstam

(Noteikumu nosaukums MK 05.12.2023. noteikumu Nr. 696 redakcijā)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. atbalsta piešķiršanas nosacījumus aizdevumu un kapitāla atlaides (kas tiek piešķirta kā aizdevuma pamatsummas pilnīga vai daļēja dzēšana) veidā (turpmāk – aizdevumu programma);

1.2. kārtību, kādā īsteno šajos noteikumos ietverto aizdevumu programmu, tostarp veic investīciju projektu atlasi;

1.3. aizdevumu programmas īstenošanai pieejamo finansējumu;

1.4. atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus;

1.5. atbalsta uzskaiti, neatbalstāmās nozares un darbības.

(Grozīts ar MK 18.10.2022. noteikumiem Nr. 662)

2. Aizdevumu programmas mērķis ir sniegt komersantiem atbalstu dzīvotspējīgu uzņēmējdarbības projektu īstenošanai, veicinot komersantu attīstību, konkurētspēju, eksporta apjoma palielināšanu un nodrošinot finansējumu tādu investīciju projektu īstenošanai, kuri ir vērsti uz jaunu iekārtu un tehnoloģisko procesu ieviešanu.

(MK 18.10.2022. noteikumu Nr. 662 redakcijā)

3. Aizdevumu programmas ietvaros aizdevumus izsniedz un kapitāla atlaidi piešķir un piemēro akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum" (turpmāk – sabiedrība "Altum") ar komersantu noslēgta līguma (turpmāk – aizdevuma līgums) ietvaros, kurā cita starpā iekļauti kapitāla atlaides piemērošanas nosacījumi, pēcuzraudzības kārtība un sekas, ja netiek ievēroti šo noteikumu un Pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas dēļ piemēroto sankciju un pretpasākumu izraisīto ekonomisko seku pārvarēšanas atbalsta likuma 2. panta 2.1 daļas nosacījumi. Pirmās un slēgtās atlases kārtas ietvaros sabiedrība "Altum" aizdevumu var izsniegt vienīgi kopā ar cita finansētāja (starptautiska finanšu institūcija, privāts ieguldījumu fonds vai kredītiestāde) aizdevumu. Trešās un turpmākās atlases kārtas ietvaros sabiedrība "Altum" aizdevumu var izsniegt arī kopīgi ar cita finansētāja (starptautiska finanšu institūcija, privāts ieguldījumu fonds vai kredītiestāde) aizdevumu. Aizdevumu programmas ietvaros kapitāla atlaide ir sabiedrības "Altum" izsniegtā aizdevuma pamatsummas pilnīgs vai daļējs samazinājums, kas tiek piemērots, ja ir izpildīti konkrēti nosacījumi vai kritēriju kopa.

(MK 05.12.2023. noteikumu Nr. 696 redakcijā)

3.1 Aizdevumu programmas ietvaros papildaizdevumus izsniedz sabiedrība "Altum" saskaņā ar komersantu noslēgto līgumu (turpmāk – papildaizdevuma līgums), kurā cita starpā iekļauti papildaizdevuma piešķiršanas nosacījumi un sekas, ja netiek ievēroti šo noteikumu un Pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas dēļ piemēroto sankciju un pretpasākumu izraisīto ekonomisko seku pārvarēšanas atbalsta likuma 2. panta 2.1 daļas nosacījumi. Sabiedrība "Altum" papildaizdevumu var izsniegt vienīgi tādā gadījumā, ja ir piešķirts arī sabiedrības "Altum" aizdevums un par to noslēgts šo noteikumu 3. punktā minētais aizdevuma līgums. Papildaizdevumam nav piemērojama kapitāla atlaide.

(MK 31.10.2023. noteikumu Nr. 628 redakcijā)

4. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (turpmāk – aģentūra) sniedz vērtējumu:

4.1. šo noteikumu 28., 28.1 un 28.2 punktā ​​​​​​​minētās atlases kārtas ietvaros par komersanta un tā īstenotā investīciju projekta atbilstību, lai saņemtu tiesības pretendēt uz sabiedrības "Altum" aizdevumu un papildaizdevumu;

4.2. par kapitāla atlaides piemērošanas nosacījumu izpildi aizdevumu programmas ietvaros sabiedrības "Altum" piešķirtajiem aizdevumiem papildus šo noteikumu 3. punktā norādītajā aizdevuma līgumā ietvertajiem nosacījumiem.

(MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 893 redakcijā, kas grozīta ar MK 18.10.2022. noteikumiem Nr. 662; MK 31.10.2023. noteikumiem Nr. 628; MK 05.12.2023. noteikumiem Nr. 696)

5. Šo noteikumu izpratnē finansējumu var saņemt komersants, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

5.1. tas ir lielais komersants, kas atbilst Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.  651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk – Komisijas regula Nr.  651/2014), 2. panta 24. punktā noteiktajai definīcijai, vai vidējais komersants, kas atbilst Komisijas regulas Nr.  651/2014 I pielikuma 2. panta 1. punktā noteiktajiem kritērijiem un pārsniedz Komisijas regulas Nr.  651/2014 I pielikuma 2. panta 2. punktā noteiktos kritērijus;

5.2. tas ir reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā;

5.3. tā investīciju projekta mērķis ir jaunu iekārtu un tehnoloģisko procesu ieviešana ražošanā vai pakalpojumu sniegšanā šo noteikumu 19.2. apakšpunktā minētajās atbalstāmajās nozarēs;

5.4. aizdevuma un papildaizdevuma mērķis ir investīcijas komersanta projekta sākotnējos ieguldījumos – materiālajos un nemateriālajos aktīvos ražošanas uzsākšanai, paplašināšanai un efektivizācijai, kas attiecas uz vienu vai vairākām šādām darbībām, – jaunu komercdarbības vietu izveidošanai, esošas komercdarbības vietas jaudu palielināšanai, komercdarbības vietas produkcijas dažādošanai ar produktiem, kuri attiecīgajā komercdarbības vietā iepriekš nav ražoti, vai būtisku pārmaiņu veikšanai esošas komercdarbības vietas kopējā ražošanas procesā;

5.5. tam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju nav nodokļu vai nodevu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parāda, kas kopsummā pārsniedz 1000 euro, izņemot nodokļu maksājumus, kuru segšanai ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums, ir noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu vai noslēgts vienošanās līgums. Atbilstību minētajam nosacījumam sabiedrība "Altum" pārbauda līdz aizdevuma izsniegšanas uzsākšanai;

5.6. tas nav uzskatāms par grūtībās nonākušu uzņēmumu saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 18. punktu, izņemot Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "c" apakšpunktā minēto izņēmumu;

5.7. uz to neattiecas līdzekļu atgūšanas rīkojums saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  651/2014 1. panta 4. punkta "a" apakšpunktu;

5.8. ieguldījums atbalsta komersanta darbību saskaņā ar Eiropas Savienības mērķiem un Latvijas saistībām, kas attiecas uz zaļo un digitālo transformāciju, tostarp Eiropas Savienības mērķi līdz 2050. gadam panākt klimatneitralitāti.

(MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 893 redakcijā, kas grozīta ar MK 31.10.2023. noteikumiem Nr. 628; MK 05.12.2023. noteikumiem Nr. 696)

5.1 Sabiedrība "Altum" atbilstoši šo noteikumu 5.1. apakšpunktam nosaka komersanta un tā saistīto uzņēmumu un partneruzņēmumu grupas statusu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikuma 4. panta 1. punktu, pamatojoties uz darbinieku skaitu un revidētā (ja attiecināms) noslēgtā gada pārskata datiem, ņemot vērā Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikuma 4. panta 2. punktu, bet autonoma jaundibinātā uzņēmuma gadījumā – revidētā starpposma pārskata datiem.

(MK 05.12.2023. noteikumu Nr. 696 redakcijā)

5.2 Grūtībās nonākušu uzņēmumu pazīmes sabiedrība "Altum" pārbauda saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumu.

(MK 16.05.2023. noteikumu Nr. 243 redakcijā)

6. Šo noteikumu izpratnē saistītie uzņēmumi ir saimnieciskās darbības veicēji, kas uz atbalsta piešķiršanas brīdi atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikuma 3. panta 3. punktā noteiktajai definīcijai.

(MK 16.05.2023. noteikumu Nr. 243 redakcijā)

7. Aizdevumu programmas īstenošanai pieejamo finansējumu 252 565 000 euro apmērā veido:

7.1. valsts budžeta finansējums – 239 565 000 euro:

7.1.1. pirmajai atlases kārtai – 99 565 000 euro;

7.1.2. slēgtajai atlases kārtai – 70 000 000 euro – un finansējums, kas paliek pāri no pirmās atlases kārtas;

7.1.3. trešajai atlases kārtai – 70 000 000 euro;

7.2. atmaksātais finansējums no apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 infekcijas izplatība, – līdz 13 000 000 euro.

(MK 05.12.2023. noteikumu Nr. 696 redakcijā)

7.1 Šo noteikumu 7. punktā minēto finansējumu izmanto sabiedrības "Altum" kapitāla atlaides un sagaidāmo zaudējumu segšanai. Šīs programmas publiskā finansējuma atmaksas, ko veido aizdevumu un papildaizdevumu pamatsummas atmaksas, tiek novirzītas papildaizdevumu finansēšanai un pirmo sagaidāmo zaudējumu segšanai, savukārt sabiedrības "Altum" pārvaldības maksas segšanai pieejams šīs programmas ieņēmumu veidotais atmaksātais publiskais finansējums saskaņā ar programmas rādītāju novērtējumu, kas veikts saskaņā ar Attīstības finanšu institūcijas likuma 12. panta trešo daļu.

(MK 05.12.2023. noteikumu Nr. 696 redakcijā)

7.2 Šo noteikumu izpratnē slēgtā atlases kārta ir atlases kārta, kurā aģentūra ir izvērtējusi aizdevumu programmas pirmajā atlases kārtā saņemtos komersantu investīciju projektu pieteikumus un:

7.21. tie atbilst atlases nosacījumiem, bet pirmajā atlases kārtā uz 2022. gada 11. jūliju tiem nav bijis pieejams valsts budžeta finansējums, lai turpinātu pieteikuma izskatīšanu sabiedrībā "Altum";

7.22. tie saranžēti atbilstoši šo noteikumu 21.4 punktā noteiktajam kritērijam, lai kvalificētos turpmākam finansējuma pieprasījuma izvērtējumam sabiedrībā "Altum" atlases kārtā pieejamā finansējuma ietvaros.

(MK 18.10.2022. noteikumu Nr. 662 redakcijā)

7.3 Ja pēc tam, kad aģentūra informējusi sabiedrību "Altum" par pēdējā pieteikuma apstiprināšanu saskaņā ar šo noteikumu 31.2 punktā noteikto kārtību, slēgtajā atlases kārtā ir pieejams finansējums, sabiedrība "Altum" var uzaicināt turpināt dalību aizdevumu programmā komersantus no pirmās un slēgtās atlases kārtas, kuri:

7.31. pirmajai atlases kārtai līdz 2022. gada 30. novembrim vai slēgtajai atlases kārtai divu mēnešu laikā pēc aģentūras lēmuma par investīciju projektiem, kas turpmāk izvērtējami finansējuma pieprasījumam, nav sabiedrībai "Altum" iesnieguši visus šo noteikumu 31. punktā (izņemot šo noteikumu 31.2. apakšpunktu) minētos dokumentus un informāciju, kas nepieciešami sabiedrības "Altum" lēmuma pieņemšanai un par kuriem sabiedrībā "Altum" pieņemts lēmums par atteikumu finansēt komersanta investīciju projektu;

7.32. atsaukuši savus pieteikumus no dalības pirmajā vai slēgtajā atlases kārtā, jo pirmajai atlases kārtai līdz 2022. gada 30. novembrim vai slēgtajai atlases kārtai divu mēnešu laikā pēc aģentūras lēmuma par investīciju projektiem, kas turpmāk izvērtējami finansējuma pieprasījumam, nevarēja sabiedrībai "Altum" iesniegt visus šo noteikumu 31. punktā (izņemot šo noteikumu 31.2. apakšpunktu) minētos dokumentus un informāciju, kas nepieciešami sabiedrības "Altum" lēmuma pieņemšanai.

(MK 16.05.2023. noteikumu Nr. 243 redakcijā)

7.4 Šo noteikumu 7.3 punktā minētajā gadījumā sabiedrība "Altum" komersantus uzaicina secīgi atbilstoši tam, kā attiecīgie komersanti sākotnēji saņēmuši tiesības tikt vērtētiem sabiedrībā "Altum" – vispirms uz tiesībām pretendēt uz dalību programmas slēgtās atlases kārtas ietvaros uzaicina komersantus no pirmās atlases kārtas, ievērojot pirmajā atlases kārtā iegūto vietu saskaņā ar aģentūras ranžējumu, pēc tam komersantus no slēgtās atlases kārtas, ievērojot slēgtajā atlases kārtā iegūto vietu saskaņā ar aģentūras ranžējumu. Ja komersants piecu darbdienu laikā no uzaicinājuma paziņošanas nav apstiprinājis gatavību turpināt dalību slēgtajā atlases kārtā, tas zaudē tiesības pretendēt uz dalību šai kārtā un sabiedrība "Altum" var uzaicināt nākamo komersantu.

(MK 16.05.2023. noteikumu Nr. 243 redakcijā)

7.5 Ja pēc tam, kad sabiedrība "Altum" izpildījusi šo noteikumu 7.3 un 7.4 punktā minētās prasības, slēgtajā atlases kārtā ir pieejams finansējums, sabiedrība "Altum" var sākt pieņemt papildaizdevumu pieteikumu (turpmāk – papildpieteikums) no pirmās un slēgtās atlases kārtas komersantiem  šo papildpieteikumu iesniegšanas kārtībā saskaņā ar šo noteikumu 10. punktu. Papildaizdevumu var piešķirt investīciju projektu īstenošanai pirmajā un slēgtajā atlases kārtā.

(MK 05.12.2023. noteikumu Nr. 696 redakcijā)

7.6 Papildaizdevumu var piešķirt arī investīciju projektu īstenošanai trešajā un turpmākajās atlases kārtās, ievērojot papildpieteikumu iesniegšanas kārtību saskaņā ar šo noteikumu 10. punktu.

(MK 05.12.2023. noteikumu Nr. 696 redakcijā)

7.7 Kopumā pirmajai, slēgtajai, trešajai un turpmākām atlases kārtām papildaizdevumiem pieejamo publisko finansējumu veido:

7.71. finansējums apjomā, kas paliek pāri slēgtajā atlases kārtā pēc tam, kad  sabiedrība "Altum" izpildījusi šo noteikumu 7.3 un 7.4 punktā ​​​​​​​minētās prasības;

7.72. finansējums, kas paliek pāri no trešās atlases kārtas;

7.73. šo noteikumu 7.2. apakšpunktā minētais finansējums;

7.74. šo noteikumu 7.1. apakšpunktā minētās publiskā finansējuma atmaksas, ko veido aizdevuma un papildaizdevuma pamatsummas atmaksas.

(MK 05.12.2023. noteikumu Nr. 696 redakcijā)

8. (Svītrots ar MK 21.12.2021. noteikumiem Nr. 893)

8.1 Lai nodrošinātu finansējumu papildaizdevuma piešķiršanai saskaņā ar šo noteikumu 7.5 un 7.6 punktu, sabiedrība "Altum" var piesaistīt valsts aizdevumu kredītlīnijas veidā vai piesaistīt finansējumu tirgū līdz 200 000 000 euro apmērā. Valsts aizdevuma atmaksas termiņš ir 2045. gada 31. decembris. Valsts aizdevumam nepiemēro riska likmi, un to nodrošina ar komercķīlu, sabiedrībai "Altum" ieķīlājot prasījuma tiesības un to nākamās sastāvdaļas kā lietu kopību, kas izrietēs no sabiedrības "Altum" izsniegtajiem papildaizdevumiem.

(MK 05.12.2023. noteikumu Nr. 696 redakcijā)

9. Sabiedrības "Altum" lēmuma pieņemšanas datums par aizdevuma piešķiršanu, kurā noteikts atbalsta maksimālais apjoms, atbalsta intensitāte, maksimālā pieejamā kapitāla atlaide, kā arī aizdevuma maksimālais termiņš, ieskaitot pagarinājumu, kas nepārsniedz šo noteikumu 18. punktā minēto, uzskatāms par atbalsta piešķiršanas datumu, pirms kura ir izvērtēta komersanta un tā īstenotā investīciju projekta atbilstība šo noteikumu 5.1., 5.2.5.3.5.4.5.5.5.6. un 5.7. apakšpunkta nosacījumiem.

(MK 18.10.2022. noteikumu Nr. 662 redakcijā)

9.1 Datums, kad  pieņemts sabiedrības "Altum" lēmums par papildaizdevuma piešķiršanu, kurā noteikts atbalsta maksimālais apjoms, atbalsta intensitāte, kā arī aizdevuma maksimālais termiņš, ieskaitot pagarinājumu, kas nepārsniedz šo noteikumu 18. punktā minēto termiņu, uzskatāms par atbalsta piešķiršanas datumu, pirms kura ir izvērtēta komersanta un tā īstenotā investīciju projekta atbilstība šo noteikumu 5.1., 5.2.5.3.5.4.5.5.5.6. un 5.7. apakšpunkta nosacījumiem.

(MK 31.10.2023. noteikumu Nr. 628 redakcijā)

10. Komersants, iesniedzot pieteikumu un, ja attiecināms, papildpieteikumu sabiedrībā "Altum", piesakās atbalstam. Lai saņemtu tiesības kvalificēties turpmākam finansējuma pieprasījuma izvērtējumam sabiedrībā "Altum", komersantam jāpiedalās  aģentūras organizētā investīciju projektu atlasē, iesniedzot šo noteikumu 29. punktā minēto pieteikumu, un jāsaņem pozitīvs lēmums. Komersanti šo noteikumu 29. punktā minēto pieteikumu var iesniegt aģentūrā un šo noteikumu 31.1. apakšpunktā minēto pieteikumu – sabiedrībā "Altum", kamēr ir atvērta attiecīgā atlases kārta. Ja pieteikums netiek iesniegts sabiedrībā "Altum" un aģentūrā, kamēr atvērta attiecīgā atlases kārta, aģentūra pieņem lēmumu par pieteikuma noraidīšanu. Pirmās, slēgtās, trešās un turpmākās kārtas ietvaros komersanti, kuru investīciju projektu vērtēšana sabiedrībā "Altum" vēl turpinās, proti, tie nav noraidīti vai kuru pieteikumus komersanti paši nav atsaukuši, var iesniegt sabiedrībā "Altum" papildpieteikumu neatkarīgi no šo noteikumu 29. punktā minētā pieteikuma un šo noteikumu 31.1. apakšpunktā minētā pieteikuma iesniegšanas termiņa ierobežojuma. Papildpieteikumu, ja nepieciešams, iesniedz līdz lēmuma pieņemšanai par aizdevuma piešķiršanu.

(MK 05.12.2023. noteikumu Nr. 696 redakcijā)

10.1 Slēgtajā atlases kārtā komersanta iesniegtais pieteikums aģentūrā tiek izskatīts, pamatojoties uz komersanta apstiprinājumu piedalīties šajā kārtā un izmantojot pirmajā atlases kārtā saņemtos dokumentus. Komersantam slēgtajā atlases kārtā nav tiesību mainīt aģentūras pieteikumā iekļauto informāciju.

(MK 16.05.2023. noteikumu Nr. 243 redakcijā)

10.2 Aģentūra uzaicina komersantu piedalīties slēgtajā atlases kārtā, ņemot vērā aizdevumu programmā pieejamo finansējumu un ranžējumu atbilstoši šo noteikumu 21.4 punktā noteiktajam kritērijam. Aģentūra savā tīmekļvietnē un oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicē informāciju par dienu, kad tiek uzsākta slēgtā atlases kārta.

(MK 18.10.2022. noteikumu Nr. 662 redakcijā)

10.3 Ja komersants pēc sabiedrības "Altum" uzaicinājuma piekrīt turpināt dalību aizdevumu programmā atbilstoši šo noteikumu 7.4 punktam, jauns aizdevuma pieteikums nav jāiesniedz un sabiedrība "Altum" turpina vērtēt sākotnēji iesniegto komersanta pieteikumu. Komersants šo noteikumu 31. punktā (izņemot šo noteikumu 31.2. apakšpunktu) minētos dokumentus un informāciju, kas nepieciešami sabiedrības "Altum" lēmuma pieņemšanai, iesniedz šo noteikumu 31.1 punktā noteiktajā termiņā.

(MK 16.05.2023. noteikumu Nr. 243 redakcijā)

11. Ekonomikas ministrija, sabiedrība "Altum" un aģentūra slēdz līgumu par aizdevumu programmas ieviešanu un uzraudzību.

II. Aizdevumu programmas nosacījumi

12. Finansējumu izsniedz kā reģionālo atbalstu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. pantu.

(MK 21.06.2022. noteikumu Nr. 360 redakcijā)

13. Komersanta investīciju projektam piesaistītā finansējuma ietvaros atbalstu sniedz sākotnējiem ieguldījumiem materiālajos aktīvos (saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 29. punktu) un nemateriālajos aktīvos (saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 30. punktu).

(MK 18.10.2022. noteikumu Nr. 662 redakcijā)

13.1 Veicot šo noteikumu 13. punktā minētos ieguldījumus, ievēro šādus nosacījumus:

13.11. vidējo komersantu investīciju projekta attiecināmās izmaksas ir sākotnējie ieguldījumi saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 49. punkta "a" apakšpunktu, savukārt lielo komersantu investīciju projekta attiecināmās izmaksas ir sākotnējie ieguldījumi saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 49. punkta "a" un "b" apakšpunktu. Attiecībā uz sākotnējiem ieguldījumiem, kas minēti Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 49. punkta "b" apakšpunktā, jāievēro Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 6. punkta otrajā rindkopā noteiktā prasība;

13.12. ēkas un būves ir jaunas (izņemot gadījumu, ja tās iegādājas vidējais komersants vai ja lielie komersanti iegādājas komercdarbības vietu);

13.12.1 pārējie aktīvi, kas nav minēti šo noteikumu 13.12. apakšpunktā, ir jauni;

13.13. ar materiālo aktīvu nomu saistītās izmaksas atbilst Komisijas regulas Nr.  651/2014 14. panta 6. punktā minētajiem nosacījumiem un attiecībā uz zemi, ēkām un ražotni ar nomu un apbūvi saistītās tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā (ja attiecināms) vai noma un apbūves tiesības ilgst vismaz piecus gadus lielajiem uzņēmumiem vai vismaz trīs gadus vidējiem uzņēmumiem pēc paredzētās investīciju projekta pabeigšanas dienas un ir spēkā visā aizdevuma līguma darbības laikā;

13.14. sākotnējie ieguldījumi būvniecībā vai nekustamā īpašuma iegādē  ir attiecināmi tikai kompleksam investīciju projektam, kurā paredzēta arī iekārtu iegāde, ievērojot attiecināmo investīciju proporciju līdz 40 % būvniecībai un nekustamā īpašuma iegādei;

13.15. nemateriālie aktīvi atbilst Komisijas regulas Nr.  651/2014 14. panta 8. punktā minētajiem nosacījumiem. Lielajiem komersantiem nemateriālos aktīvus var finansēt līdz 50 % no sākotnējo ieguldījumu kopējām attiecināmajām ieguldījumu izmaksām. Vidējiem komersantiem nemateriālos aktīvus var finansēt līdz 100 % no sākotnējo ieguldījumu kopējām attiecināmajām ieguldījumu izmaksām;

13.16. atbalsta intensitāte aizdevumu programmas ietvaros no investīciju projekta attiecināmām izmaksām ir:

13.16.1. Rīgas kopējās statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas 3. līmeņa (turpmāk – NUTS 3) 2021. gada datu reģionā – 30 % lielajiem komersantiem vai 40 % vidējiem komersantiem;

13.16.2. Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales NUTS 3 2021. gada datu reģionā – 50 % lielajiem komersantiem vai 60 % vidējiem komersantiem;

13.16.3. administratīvajām teritorijām Pierīgas NUTS 3 2021. gada datu reģionā (tai skaitā Limbažu novadā, Ogres novadā, Saulkrastu novadā un Tukuma novadā) – 30 % lielajiem komersantiem vai 40 % vidējiem komersantiem;

13.17. ja investīciju projektā plānotie sākotnējie ieguldījumi tiek veikti Latvijā divos vai vairākos dažādas NUTS 3 2021. gada datu atbalsta intensitātes reģionos, piemēro vienu no šādām atbalsta intensitātēm:

13.17.1. katram NUTS 3 2021. gada datu atbalsta intensitātes reģionam piekritīgo sākotnējo ieguldījumu izmaksām piemēro attiecīgā  NUTS 3 2021. gada datu atbalsta intensitātes reģiona atbalsta intensitāti;

13.17.2. ja no sākotnējiem ieguldījumiem neatkarīgi no to atrašanās vietas komersants gūst labumu vairākos dažādas NUTS 3 2021. gada datu atbalsta intensitātes reģionos, visam investīciju projektam piemēro zemāko atbalsta intensitāti no tām, kādas piemērotas NUTS 3 2021. gada datu atbalsta intensitātes reģioniem, kuros komersants gūst labumu no attiecīgā sākotnējā ieguldījuma īstenošanas.

(MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 893 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 220; MK 21.06.2022. noteikumiem Nr. 360; 18.10.2022. noteikumiem Nr. 662; MK 16.05.2023. noteikumiem Nr. 243; MK 31.10.2023. noteikumiem Nr. 628; MK 05.12.2023. noteikumiem Nr. 696)

14. Lai saņemtu finansējumu, komersantam jāievēro šādi nosacījumi:

14.1. izsniegtajam finansējumam ir stimulējoša ietekme, un pieteikums, kā arī papildpieteikums atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 6. panta 2. punktā ietvertajām prasībām par pieteikumā iekļaujamo informāciju:

14.1.1. pieteikums un, ja attiecināms, papildpieteikums sabiedrībai "Altum" ir iesniegts pirms investīciju projekta uzsākšanas atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 6. panta 2. punktam;

14.1.2. ja investīciju projektam piesaista papildaizdevumu vai citu publisko finansējumu, investīciju projektu var uzsākt tad, kad visās iestādēs, kur pretendē uz atbalstu, ir iesniegts pieteikums un ir pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu vai noslēgts līgums (ja atbalstu nepiešķir ar lēmumu). Uzsāktais investīciju projekts šo noteikumu 14.1.1. apakšpunkta un šā apakšpunkta izpratnē atbilst Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 23. punktam, tas ir tāds investīciju projekts, kura īstenošanas darbi ir sākti, par ko liecina ar ieguldījumu saistītu būvdarbu sākums vai pirmā juridiski saistošā apņemšanās pasūtīt aprīkojumu, vai citas saistības, kas padara ieguldījumu neatgriezenisku, – atkarībā no tā, kas notiek pirmais. Zemes pirkšanu un tādus sagatavošanās darbus kā atļauju saņemšana un priekšizpētes veikšana neuzskata par darbu sākumu. Attiecībā uz pārņemšanu darbu sākums ir brīdis, kad tiek iegādāti aktīvi, kas ir tieši saistīti ar iegādāto komercdarbības vietu;

14.2. nav atbalstāms investīciju projekts, kas uzsākts pirms pieteikuma iesniegšanas sabiedrībai "Altum";

14.3. sākotnējie ieguldījumi pēc investīciju projekta pabeigšanas paliek Latvijā attiecīgajā NUTS 3 2021. gada datu intensitātes reģionā, kurā tiek īstenots atbalstāmais investīciju projekts, vai paliek Latvijā, ja atbalsts tiek piešķirts, ņemot vērā šo noteikumu 13.17.2. apakšpunktu, vismaz piecus gadus lielajiem komersantiem vai trīs gadus vidējiem komersantiem;

14.4. komersants apstiprina, ka pēdējo divu gadu laikā pirms pieteikšanās uz atbalstu nav pārcēlis komercdarbības vietu no Eiropas Ekonomikas zonas uz komercdarbības vietu, kur tiks veikts sākotnējais ieguldījums, kuram tiek pieprasīts atbalsts, un apņemas to nedarīt divus gadus pēc tam, kad pabeigts sākotnējais ieguldījums, kuram tiek pieprasīts atbalsts.

(Grozīts ar MK 21.12.2021. noteikumiem Nr. 893; MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 220; MK 21.06.2022. noteikumiem Nr. 360; MK 18.10.2022. noteikumiem Nr. 662; MK 16.05.2023. noteikumiem Nr. 243; MK 31.10.2023. noteikumiem Nr. 628)

15. Lielajiem komersantiem finansējumu būtiskām pārmaiņām komercdarbības vietas kopējā ražošanas procesā var piešķirt, ja tiek ievēroti Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 7. punktā minētie nosacījumi.

(MK 31.10.2023. noteikumu Nr. 628 redakcijā)

15.1 Finansējumu komercdarbības vietas produkcijas dažādošanai ar produktiem, kuri iepriekš nav ražoti vai būtiski uzlaboti, var piešķirt, ja tiek ievēroti Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 7. punktā minētie nosacījumi.

(MK 31.10.2023. noteikumu Nr. 628 redakcijā)

16. Ja investīciju projektu līdzfinansē ar citu finansētāju, ievēro šo noteikumu 19. punktā minētos nosacījumus, kā arī šādus nosacījumus:

16.1. sabiedrības "Altum" aizdevums ir struktūrā subordinēts attiecībā pret cita finansētāja sniegto aizdevumu un ir pastiprināts ar zemāku nodrošinājuma kārtu nekā cita finansētāja sniegtais aizdevums; 

16.2. pēc finansējuma pieteikuma saņemšanas sabiedrība "Altum" sazinās ar citu finansētāju, kurš pēc komersanta norādītās informācijas piekritis sniegt finansējumu investīciju projekta ietvaros, par iespēju kopīgi finansēt investīciju projektu;

16.3. citu finansētāju piešķirto aizdevumu apmērs nav mazāks par atbilstoši šiem noteikumiem piešķirtā sabiedrības "Altum" aizdevuma summu;

16.4. komersants citu finansētāju piešķirto aizdevumu pilnā apmērā var atmaksāt tikai pēc tam, kad investīciju projekts ir pabeigts.

(MK 05.12.2023. noteikumu Nr. 696 redakcijā)

17. (Svītrots ar MK 21.12.2021. noteikumiem Nr. 893)

18. Aizdevuma, papildaizdevuma, aizdevuma pagarinājuma termiņu, kā arī papildaizdevuma pagarinājuma termiņu nosaka, ņemot vērā aizņēmēja nozares specifiku, ekonomisko ciklu, finansējuma izmantošanas mērķi un iegādājamo aktīvu lietderīgo kalpošanas laiku un amortizācijas termiņu. Aizdevuma un aizdevuma pagarinājuma termiņš nepārsniedz 20 gadus. Papildaizdevuma termiņa pagarinājums iespējams tikai gadījumā, ja tas nerada sākotnēji piešķirtā valsts atbalsta summas un intensitātes pārsniegumu un nodrošina Komisijas regulas Nr. 651/2014 5. pantā noteiktos atbalsta pārredzamības nosacījumus, tas ir, ja netiek piešķirts jauns atbalsts.

(MK 31.10.2023. noteikumu Nr. 628 redakcijā)

19. Aizdevumu programmas ietvaros aizdevumus un papildaizdevumus komersantu investīciju projektiem izsniedz, ievērojot šādus nosacījumus:

19.1. investīciju projektā paredzēto attiecināmo izmaksu apmērs ir vismaz 10 000 000 euro;

19.2. atbalstāmās nozares šo noteikumu izpratnē (izņemot šo noteikumu 40. punktā minētās nozares) ir saimnieciskās darbības veidi, kas tiek īstenoti tūrismā vai kultūras un radošās industrijas jomā vai šādos viedās specializācijas prioritārajos virzienos:

19.2.1. zināšanu ietilpīga bioekonomika;

19.2.2. biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, farmācija;

19.2.3. fotonika un viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas;

19.2.4. viedā enerģētika un mobilitāte;

19.2.5. informācijas un komunikācijas tehnoloģijas;

19.3. nekustamais īpašums,  kurā veic un izmanto sākotnējos ieguldījumus, bet kurš ir ārpus investīciju projekta attiecināmajām izmaksām, ir komersanta īpašums vai komersantam uz to ir ilgtermiņa nomas vai apbūves tiesības vismaz uz termiņu, kādam tiek izsniegts aizdevums, un tās ir nostiprinātas zemesgrāmatā. Ja nekustamo īpašumu nomā no valsts vai pašvaldības, ilgtermiņa nomas vai apbūves tiesības ir vismaz uz termiņu, kādam tiek izsniegts aizdevums;

19.4. sākotnējos ieguldījumos neietver transportlīdzekļus, kuri saskaņā ar normatīvajiem aktiem satiksmes jomā ir paredzēti reģistrācijai Ceļu satiksmes drošības direkcijā vai Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras Traktortehnikas reģistrā;

19.5. komersantam jānodrošina grāmatvedības uzskaite, kurā ir skaidri nošķirtas investīciju projekta izmaksas;

19.6. sākotnējos ieguldījumos neietver un atbalstu nepiešķir apgrozāmajiem līdzekļiem;

19.7. sākotnējos ieguldījumos neietver un atbalstu nepiešķir pievienotās vērtības nodokļa segšanai.

(MK 31.10.2023. noteikumu Nr. 628 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.12.2023. noteikumiem Nr. 696)

20. Piešķirtā maksimālā kapitāla atlaide ir līdz 30 % no investīciju projekta attiecināmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 10 000 000 euro, nepārsniedzot šo noteikumu 13.16. apakšpunktā un 33. punktā minēto pieļaujamo atbalsta intensitāti. Sabiedrības "Altum" piešķirtais aizdevums ir vienāds ar plānoto kapitāla atlaides apjomu.

(MK 05.12.2023. noteikumu Nr. 696 redakcijā)

20.1 Piešķirtā maksimālā papildaizdevuma apmērs nepārsniedz 30 000 000 euro vienam investīciju projektam, nepārsniedzot šo noteikumu 13.16. apakšpunktā un 33. punktā minēto pieļaujamo atbalsta intensitāti.

(MK 05.12.2023. noteikumu Nr. 696 redakcijā)

21. Uz finansējuma pieprasījuma izvērtējumu šīs programmas ietvaros var pretendēt investīciju projekti, kuros tiek sasniegti šādi rādītāji:

21.1. pirmās un slēgtās kārtas ietvaros pēc investīciju projekta pilnīgas pabeigšanas katra pēcuzraudzības gada beigās  tiek plānots izpildīt vismaz četrus no pieciem šajā apakšpunktā minētajiem kritērijiem (turpmāk – investīciju projekta rādītāji) vismaz šādā apmērā:

21.1.1. mēneša vidējā bruto darba samaksa darbiniekiem, kas pieņemti darbā  investīciju projekta īstenošanas rezultātā, nav mazāka par mēneša vidējās bruto darba samaksas apmēru iepriekšējā gadā tajā statistiskajā reģionā, kurā tiks īstenots investīciju projekts, kam piemērots koeficients 1,3 (izņemot Rīgu, kur mēneša vidējā bruto darba samaksa darbiniekiem nav mazāka par mēneša vidējās bruto darba samaksas apmēru tautsaimniecībā iepriekšējā gadā, kam piemērots koeficients 1,3);

21.1.2. investīciju projekta īstenošanas rezultātā preču vai pakalpojumu eksporta apjoms ir vismaz 3 000 000 euro gadā;

21.1.3. investīciju projekta īstenošanas rezultātā uz katriem kopējās pieejamās kapitāla atlaides 250 000 euro ir radīta viena jauna darba vieta ar pilnu darba slodzi un kopā ir radītas vismaz 12 jaunas darba vietas ar pilnu darba slodzi, un tās ir saglabātas visā attiecīgajā pēcuzraudzības periodā. Personas, kuras plānots nodarbināt jaunradītajās darba vietās, divu gadu laikā pirms finansējuma pieteikuma iesniegšanas dienas nevar tikt nodarbinātas investīciju projekta iesniedzēja vai tā saistīto uzņēmumu grupā atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta vai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras sniegtajai informācijai;

21.1.4. komersanta ieguldījumu apjoms pētniecībā un attīstībā uzņēmuma līmenī un attiecīgi šo noteikumu 19.2. apakšpunktā minētajā investīciju projekta pieteiktajā nozarē ir vismaz 250 000 euro gadā;

21.1.5. vismaz 20 % no investīciju projektā plānotajiem ieguldījumiem ir vērsti uz ieguldījumiem zaļo tehnoloģiju izmantošanā produktu ražošanas un pakalpojumu sniegšanas procesā un citu uz klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanu vērstu produktu ražošanā (piemēram, enerģijas uzkrāšana un atguve, videi draudzīgu un energoefektīvu materiālu un produktu radīšana, viedā mobilitāte un tīra transportēšana, ūdens resursu vadība, gaisa piesārņojuma samazināšana, atkritumu apsaimniekošana – ražošanas procesu pārpalikumu izmantošana, produktu dzīves cikla paildzināšana);

21.2. trešās un turpmākās atlases kārtas ietvaros pēc investīciju projekta pilnīgas pabeigšanas katra pēcuzraudzības gada beigās ir plānots izpildīt visus šajā apakšpunktā minētos investīciju projekta rādītājus vismaz šādā apmērā:

21.2.1. mēneša vidējā bruto darba samaksa darbiniekiem, kas pieņemti darbā investīciju projekta īstenošanas rezultātā, nav mazāka par mēneša vidējās bruto darba samaksas apmēru iepriekšējā gadā tajā statistiskajā reģionā, kurā tiks īstenots investīciju projekts, kam piemērots koeficients 1,3;

21.2.2. investīciju projekta īstenošanas rezultātā preču vai pakalpojumu eksporta apjoms ir vismaz 3 600 000 euro gadā;

21.2.3. investīciju projekta īstenošanas rezultātā uz katriem kopējās pieejamās kapitāla atlaides 250 000 euro ir radīta viena jauna darba vieta ar pilnu darba slodzi un kopā ir radītas vismaz 12 jaunas darba vietas ar pilnu darba slodzi, un tās ir saglabātas visā attiecīgajā pēcuzraudzības periodā. Personas, kuras plānots nodarbināt jaunradītajās darba vietās, divu gadu laikā pirms finansējuma pieteikuma iesniegšanas dienas nevar tikt nodarbinātas investīciju projekta iesniedzēja vai tā saistīto personu grupā atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta vai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras sniegtajai informācijai;

21.2.4. investīciju projekta īstenošanas rezultātā komersanta ieguldījumu apjoms pētniecībā un attīstībā Latvijā komersanta līmenī un attiecīgi šo noteikumu 19.2. apakšpunktā minētajā investīciju projekta pieteiktajā nozarē ir vismaz 250 000 euro gadā.

(MK 05.12.2023. noteikumu Nr. 696 redakcijā)

21.1 Ja vairāki investīciju projektu pieteikumi, ņemot vērā šo noteikumu 21.1. apakšpunktā noteiktos kritērijus, vērtējumā saņēmuši vienādu punktu skaitu, priekšroka aģentūras lēmumā par pieteikuma apstiprināšanu tiek dota investīciju projekta pieteikumam, kam ir pievienots Eiropas Ekonomikas zonā reģistrētas kredītiestādes, tās filiāles vai tās meitas sabiedrības, kura ir tiesīga sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā, vai starptautiskas finanšu institūcijas kredītkomitejas saistošs lēmums par aizdevuma piešķiršanu investīciju projekta īstenošanai. Šis nosacījums neattiecas uz slēgto, trešo un turpmākajām atlases kārtām.

(MK 05.12.2023. noteikumu Nr. 696 redakcijā)

21.2 Līgumus starp sabiedrību "Altum", komersantu un, ja attiecināms, citu finansētāju paraksta sešu mēnešu laikā pēc sabiedrības "Altum" lēmuma pieņemšanas par komersanta investīciju projekta finansēšanu, bet, ja kopējā investīciju projekta izmaksu summa pārsniedz 50 000 000 euro, – 12 mēnešu laikā. Sabiedrība "Altum" ir tiesīga pagarināt šajā punktā noteiktos līgumu parakstīšanas termiņus, ja novirzes no šiem termiņiem ir radušās objektīvu no komersanta neatkarīgu apstākļu dēļ.

(MK 05.12.2023. noteikumu Nr. 696 redakcijā)

21.3 Gada laikā pēc tam, kad parakstīti līgumi starp sabiedrību "Altum", komersantu un, ja attiecināms, citu finansētāju, komersantam izmaksā vismaz 10 % no piešķirtās aizdevuma summas. Ja komersants šajā punktā noteiktajā termiņā nav novirzījis vismaz 10 % no piešķirtās aizdevuma summas investīciju projekta īstenošanai, sabiedrībai "Altum" ir tiesības lauzt aizdevuma līgumu, kā arī, ja attiecināms, papildaizdevuma līgumu. Sabiedrība "Altum" ir tiesīga pagarināt komersantam šajā punktā noteikto termiņu, ja novirzes no šā termiņa ir radušās objektīvu no komersanta neatkarīgu apstākļu dēļ.

(MK 05.12.2023. noteikumu Nr. 696 redakcijā)

21.4 Slēgtās atlases kārtas ietvaros aģentūra vērtē komersantu iesniegtajā pieteikumā norādīto kritērija – investīciju projekta īstenošanas rezultātā plānotais minimālais preču vai pakalpojumu eksporta apjoms gadā attiecībā pret plānoto attiecināmo izmaksu ieguldījumu apmēru, uz kuru pieteicējs pretendē, – vērtību.

(MK 18.10.2022. noteikumu Nr. 662 redakcijā)

21.5 Lai varētu piemērot kapitāla atlaidi, komersantam pēcuzraudzības periodā ir pienākums izpildīt visus investīciju projekta pieteikumā norādītos rādītājus, kas noteikti, ievērojot šo noteikumu 21. punktā minētos kritērijus. Aģentūra pēcuzraudzības laikā izvērtē investīciju projekta rādītāju kritēriju izpildi pēc attiecīgā pēcuzraudzības gada noslēguma un pieņem lēmumu par attiecīgās investīciju projektu atlases kārtas pieteikumā norādīto investīciju projekta rādītāju izpildi vai neizpildi.

(MK 05.12.2023. noteikumu Nr. 696 redakcijā)

22. Pēc investīciju projekta pilnīgas pabeigšanas un komersanta iesnieguma saņemšanas par pēcuzraudzības uzsākšanu, bet ne vēlāk kā pēc diviem gadiem kopš investīciju projekta pilnīgas pabeigšanas aģentūra uzsāk un trīs gadus īsteno attiecīgā investīciju projekta attiecīgās atlases kārtas ietvaros iesniegtajā pieteikumā norādīto investīciju projekta rādītāju pēcuzraudzību. Aģentūra katru pēcuzraudzības gadu izvērtē investīciju projekta rādītāju kritēriju izpildi. Komersantam ir pienākums pēc katra pilnā pēcuzraudzības gada noslēguma iesniegt aģentūrā pamatojošu dokumentāciju par pieteikumā norādīto rādītāju izpildi. Ja komersants nesniedz aģentūrai informāciju, kapitāla atlaide netiek piemērota. Lai nodrošinātu investīciju projekta un piešķirtā atbalsta atbilstību šiem noteikumiem, sabiedrībai "Altum" ir tiesības nodot datus par komersantu un investīciju projektu aģentūrai, savukārt aģentūrai ir tiesības nodot datus par komersantu un investīciju projektu sabiedrībai "Altum". Sabiedrībai "Altum" un aģentūrai ir tiesības bez maksas pieprasīt un saņemt tiešu pieeju datiem valsts informācijas sistēmās, datubāzēs un reģistros tādā apjomā, kāds nepieciešams investīcijas īstenošanai un atbalsta sniegšanai komersantiem šo noteikumu ietvaros.

(MK 05.12.2023. noteikumu Nr. 696 redakcijā)

22.1 Investīciju projekts uzskatāms par pilnībā pabeigtu saskaņā ar aizdevuma līgumā noteikto investīciju projekta īstenošanas termiņu.

(MK 05.12.2023. noteikumu Nr. 696 redakcijā)

22.2 Sabiedrība "Altum" kapitāla atlaidi var piemērot, ja aģentūra ir pieņēmusi lēmumu par attiecīgās investīciju projektu atlases kārtas pieteikumā norādītā investīciju projekta rādītāju sasniegšanu. Aģentūra pieņem lēmumu triju mēnešu laikā pēc pēcuzraudzības gada noslēguma un par pieņemto lēmumu informē sabiedrību "Altum". Investīciju projekta rādītāju novērtējumu aģentūra veic pēc katra pēcuzraudzības gada noslēguma. Ja aģentūra konstatē, ka noteiktie investīciju projekta rādītāji nav izpildīti, un pieņem lēmumu par attiecīgās investīciju projektu atlases kārtas pieteikumā norādīto investīciju projekta rādītāju neizpildi, par to paziņojot sabiedrībai "Altum", kapitāla atlaide sabiedrības "Altum" aizdevumam attiecībā uz konkrēto pēcuzraudzības gadu netiek piemērota.

(MK 16.05.2023. noteikumu Nr. 243 redakcijā)

22.3 Kapitāla atlaide tiek piemērota trīs daļās. Pēc katra pēcuzraudzības gada par vienu trešdaļu var tikt samazināta sabiedrības "Altum" izsniegtā aizdevuma pamatsumma, ievērojot šo noteikumu 21. un 22.2 punktā minētos nosacījumus.

(MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 893 redakcijā)

22.4 Komersantam ir pienākums glabāt šo noteikumu 29. un 31. punktā minētos dokumentus un ar investīciju projekta īstenošanu saistīto dokumentu oriģinālus vai normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktajā kārtībā apliecinātas to kopijas līdz attiecīgās atlases kārtas finansējuma pieprasījumu vērtēšanas beigām, bet, ja finansējuma pieprasījumu apstiprina, desmit gadus pēc investīciju projekta pilnīgas pabeigšanas.

(MK 18.10.2022. noteikumu Nr. 662 redakcijā)

22.5 Komersantam šo noteikumu 22. punktā noteiktās pēcuzraudzības ietvaros ir pienākums nodrošināt aģentūras un sabiedrības "Altum" pārstāvjiem pieeju šo noteikumu 22.4 punktā minētajiem dokumentiem vai to kopijām un šo noteikumu 13. punktā minētajiem materiālajiem un nemateriālajiem aktīviem.

(MK 05.04.2022. noteikumu Nr. 220 redakcijā)

23. Komersants atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 14. punktam nodrošina līdzfinansējumu vismaz 25 % apmērā no investīciju projekta attiecināmajām izmaksām, izmantojot pašu līdzekļus vai ārējo finansējumu, tai skaitā, ja attiecināms, cita finansētāja izsniegtu ilgtermiņa kredītu vai finanšu līzingu, un par šo līdzfinansējumu nevar būt saņemts nekāds publiskais atbalsts, tai skaitā de minimis atbalsts.

(MK 05.12.2023. noteikumu Nr. 696 redakcijā)

24. Ja investīciju projektu līdzfinansē ar citu finansētāju, sabiedrības "Altum" aizdevuma procentu likmi pielīdzina cita finansētāja aizdevuma likmei. Ja mainīgās likmes noteikšanas, pārskatīšanas vai grozīšanas brīdī EURIBOR ir negatīvs, tad EURIBOR tiek piemērota 0 (nulles) vērtība.

(MK 05.12.2023. noteikumu Nr. 696 redakcijā)

24.1 (Svītrots ar MK 21.06.2022. noteikumiem Nr. 360)

25. (Svītrots ar MK 21.12.2021. noteikumiem Nr. 893)

26. Sabiedrības "Altum" aizdevuma pamatsummas atmaksu par aizdevuma attiecīgo trešdaļu saskaņā ar šo noteikumu 22.3 punktu komersants uzsāk veikt ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc attiecīgā pēcuzraudzības gada noslēguma, ja nav saņemts aģentūras lēmums par konkrēto pēcuzraudzības gadu vai ja saskaņā ar šo noteikumu 22.2 punktu ir saņemts aģentūras lēmums par attiecīgās investīciju projektu atlases kārtas pieteikumā norādīto investīciju projekta rādītāju neizpildi par konkrēto pēcuzraudzības gadu. Komersanta samaksāto sabiedrības "Altum" aizdevuma pamatsummas daļu līdz brīdim, kad pieņemts aģentūras lēmums par attiecīgās investīciju projektu atlases kārtas pieteikumā norādītā investīciju projekta rādītāju sasniegšanu par konkrēto pēcuzraudzības gadu, komersantam neatdod, un par šo summu tiek samazināta investīciju projektam pieejamā kapitāla atlaide attiecīgajā pēcuzraudzības gadā.

(MK 18.10.2022. noteikumu Nr. 662 redakcijā)

27. Ja tiek pārkāpti Komisijas regulas Nr.  651/2014 nosacījumi, aizdevuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt sabiedrībai "Altum" investīciju projekta ietvaros saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem.

(MK 31.10.2023. noteikumu Nr. 628 redakcijā)

27.1 Paziņojumu par investīciju projektu atlases kārtas pieteikumu iesniegšanu, iesniegšanas pārtraukšanu vai izbeigšanu aģentūra pēc saskaņošanas ar Ekonomikas ministriju izsludina aģentūras tīmekļvietnē (www.liaa.gov.lv).

(MK 05.12.2023. noteikumu Nr. 696 redakcijā)

III. Investīciju projektu atlases kārtu pieteikuma iesniegšanas un apstiprināšanas kārtība

(Nodaļa MK 18.10.2022. noteikumu Nr. 662 redakcijā)

28. Aģentūra veic  investīciju projektu atlasi, kuri pieteikti pirmajā atlases kārtā, atbilstoši šo noteikumu 5.8. apakšpunktā, 21. un 29. punktā minētajām prasībām un tās izstrādātajam nolikumam, kurā noteikta pieteikumu iesniegšanas kārtība, aģentūras papildus izstrādātie atlases kritēriji, aģentūras iekšējās procedūras, lai nodrošinātu lēmuma pieņemšanu par investīciju projekta iesniegumu apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu un paziņošanas kārtību, kā arī investīciju projekta pēcuzraudzības kārtību. 

(MK 05.12.2023. noteikumu Nr. 696 redakcijā)

28.1 Aģentūra veic to investīciju projektu slēgto atlasi, kuri pieteikti pirmajā atlases kārtā, atbilstoši šo noteikumu 28. punktā minētajai kārtībai. Aizdevumu programmas pieejamā finansējuma ietvaros slēgtajā atlasē priekšroka tiek dota tādam investīciju projekta pieteikumam, kuram atbilstoši šo noteikumu 21.4 punktā noteiktajam kritērijam ir norādīts lielāks apmērs. Aģentūra, ievērojot šo noteikumu 30. punktu, veic šo pieteikumu ranžēšanu.

(MK 18.10.2022. noteikumu Nr. 662 redakcijā)

28.2 Aģentūra veic investīciju projektu atlasi, kuri pieteikti trešajā un turpmākajās atlases kārtās, atbilstoši šo noteikumu 5.1., 5.2., 5.8.21.2.29.2. un 29.3. apakšpunktā un 29.1 punktā minētajām prasībām, ievērojot šādu kārtību:

28.21. vērtē pieteikuma atbilstību šo noteikumu 3. pielikumā noteiktajiem pieteikumu vērtēšanas kritērijiem, ievērojot šo noteikumu 4. pielikumā noteikto pieteikumu vērtēšanas metodiku šādā secībā:

28.21.1. vērtē pieteikuma atbilstību šo noteikumu 3. pielikumā norādītajam vienotajam kritērijam Nr. 1 un Nr. 2. Ja pieteikums neatbilst vismaz vienam no minētajiem kritērijiem, tā vērtēšanu neturpina;

28.21.2. ja pieteikums atbilst šo noteikumu 3. pielikumā norādītajam vienotajam kritērijam Nr. 1 un Nr. 2, tad vērtē pieteikuma atbilstību pārējiem vienotajiem, specifiskajiem atbilstības, kvalitātes un papildu kvalitātes kritērijiem;

28.21.3. ja vienoto, specifisko atbilstības un kvalitātes kritēriju izvērtēšanai nepieciešama papildu informācija, aģentūra pieprasa pieteicējam to iesniegt, nosakot iesniegšanas termiņu, ne īsāku par piecām darbdienām;

28.21.4. ja vienā šo noteikumu 3. pielikumā minētajā kvalitātes kritērijā (izņemot papildu kvalitātes kritēriju) saņemto punktu skaits ir nulle, pieteikuma vērtēšanu neturpina;

28.22. pēc pieteikumu izvērtēšanas aģentūra izveido pieteikumu vērtēšanas sarakstu atbilstoši šo noteikumu 5. pielikumam, kurā ievieto visus pieteikumus, kuri atbilst vienotajiem kritērijiem, specifiskajiem atbilstības kritērijiem, kvalitātes kritērijiem un papildu kvalitātes kritērijam;

28.23. ja pieteikumos, kuri ievietoti pieteikumu vērtēšanas sarakstā atbilstoši šo noteikumu 28.2. apakšpunktam, kopējais atbalsta apmērs, uz ko tie pretendē, pārsniedz atlasē pieejamo finansējuma apmēru, aģentūra pieteikumus ranžē atlasē pieejamā finansējuma ietvaros, ievērojot šādus principus:

28.23.1. pieteikumi tiek sarindoti atbilstoši saņemtajam kopējam punktu skaitam, sākot ar visvairāk punktu saņēmušo pieteikumu un beidzot ar vismazāk punktu saņēmušo pieteikumu;

28.23.2. ja vismaz diviem pieteikumiem atlases ietvaros ir piešķirts vienāds punktu skaits, tie tiek ranžēti, priekšroku dodot tam pieteikumam, atbilstoši kuram iepriekšējā gadā tajā statistiskajā reģionā, kurā tiks īstenots investīciju projekts, ir zemāks iekšzemes kopprodukts uz vienu iedzīvotāju;

28.23.3. ja pēc šo noteikumu 28.3.2. apakšpunktā minētās ranžēšanas vismaz diviem pieteikumiem atlases ietvaros ir vienāds vērtējums, tie tiek ranžēti, priekšroku dodot tam pieteikumam, kuram šo noteikumu 3. pielikumā minētajā kvalitātes kritērijā Nr. 2 norādīts lielāks investīciju projekta īstenošanas rezultātā plānotais preču vai pakalpojumu eksporta apjoms attiecībā pret kapitāla atlaides apmēru, uz kuru pieteicējs pretendē;

28.23.4. ja pēc šo noteikumu 28.3.3. apakšpunktā minētās ranžēšanas vismaz diviem pieteikumiem atlases ietvaros ir vienāds vērtējums, tie tiek ranžēti, priekšroku dodot tam pieteikumam, kuram ir lielāks apmērs, sareizinot šo noteikumu 3. pielikuma kvalitātes kritēriju Nr. 3 – jaunradītas darba vietas – un kvalitātes kritēriju Nr. 1 – mēneša vidējā bruto darba samaksa darbiniekiem, kas pieņemti darbā investīciju projekta īstenošanas rezultātā, attiecībā pret mēneša vidējās bruto darba samaksas apmēru iepriekšējā gadā reģionā, kurā tiks īstenots projekts. Ja investīciju projekts tiek īstenots Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales NUTS 3 2021. gada datu reģionā, tad pie kopējā iegūto punktu skaita tiek piešķirti papildus 10 punkti.

(MK 05.12.2023. noteikumu Nr. 696 redakcijā)

29. Lai pieteiktos investīciju projektu atlases kārtai, komersants iesniedz aģentūrā šādus dokumentus (turpmāk – pieteikums atlasei):

29.1. pirmajai atlases kārtai:

29.1.1. aizpildītu pieteikuma veidlapu, kurā norādīts saimnieciskās darbības veicēja nosaukums, investīciju projekta nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, e-pasta adrese un klasifikācijas kods atbilstoši Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas Eiropas Kopienā 2. redakcijai (NACE 2. red.);

29.1.2. investīciju projekta aprakstu. Minētajā aprakstā norāda informāciju par:

29.1.2.1. prioritāro investīciju projekta virzienu, kurā tiek veikti ieguldījumi, un komersanta skaidrojumu par investīciju projekta atbilstību prioritārajam investīciju projekta virzienam;

29.1.2.2. plānoto ieguldījumu apmēru, attiecināmo izmaksu pozīciju sarakstu, to kopējo summu un investīciju projekta īstenošanas vietu (tai skaitā kadastra nodalījuma numuru). Investīciju projekta īstenošanas vieta šo noteikumu izpratnē ir vieta, kur komersants ražo savu produkciju vai sniedz pakalpojumus. Investīciju projektu var īstenot vairākās adresēs, ja šajās adresēs ir izvietota vienota ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas ķēde;

29.1.2.3. investīciju projekta īstenošanas laika ietvaru, norādot būtiskākās aktivitātes, kas tiks veiktas investīciju projekta ietvaros, un to īstenošanas sākuma un beigu datumu, kā arī investīciju projekta kopējo īstenošanas laiku;

29.1.2.4. plānotajām darba vietām, kas tiks izveidotas investīciju projekta īstenošanas rezultātā (skaits, uzskaitījums un tajās nepieciešamās kompetences investīciju projekta īstenošanai), un par plānoto vidējo mēneša darba samaksas bruto apmēru;

29.1.2.5. plānoto preču vai pakalpojumu eksporta apjomu pēc investīciju projekta īstenošanas, sniedzot ziņas par plānoto preču vai pakalpojumu eksporta apjomu katrā atsevišķā gadā piecu gadu laikā pēc investīciju projekta pilnīgas pabeigšanas un plānotajiem eksporta tirgiem, kas tiks nodrošināti investīciju projekta īstenošanas rezultātā;

29.1.2.6. plānoto ieguldījumu apjomu pētniecībā un attīstībā uzņēmuma līmenī katrā atsevišķā gadā piecu gadu laikā pēc investīciju projekta pilnīgas pabeigšanas;

29.2. trešajā un turpmākajās atlases kārtās – aizpildītu pieteikuma veidlapu atbilstoši šo noteikumu 6. pielikumam;

29.3. Eiropas Ekonomikas zonā reģistrētas kredītiestādes, tās filiāles vai tās meitas sabiedrības, kura ir tiesīga sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā, vai starptautiskas finanšu institūcijas kredītkomitejas saistošo lēmumu par aizdevuma piešķiršanu investīciju projekta īstenošanai, ja tāds ir saņemts.

(MK 05.12.2023. noteikumu Nr. 696 redakcijā)

29.1 Trešajā un turpmākajās atlases kārtās komersants iesniedz šo noteikumu 29.3. apakšpunktā minēto lēmumu, ja tāds ir saņemts, vai pēdējā noslēgtā gada pārskatu, kas apliecina, ka komersantam plānotā investīciju projekta īstenošanai ir pieejami brīvi līdzekļi  bez plānotās kapitāla atlaides apmēra.

(MK 05.12.2023. noteikumu Nr. 696 redakcijā)

30. Pamatojoties uz aģentūras izstrādāto nolikumu un iesniegtajiem šo noteikumu 29.1. apakšpunktā minētajiem dokumentiem pirmās un slēgtās atlases kārtas ietvaros, aģentūra:

30.1. izvērtē investīciju projektu pieteikumu attiecīgajā atlases kārtā pieteikto investīciju projektu atbilstību investīciju projektu atlases kārtas nolikumam un šo noteikumu 5.8. apakšpunktam un 21., 21.1 un 28.1 punktam un pieņem lēmumu par investīciju projektiem, kas turpmāk ir izvērtējami finansējuma pieprasījumam vai kas nekvalificējas turpmākam finansējuma pieprasījuma izvērtējumam sabiedrībā "Altum";

30.2. izsniedz komersantam šo noteikumu 30.1. apakšpunktā minēto lēmumu;

30.3. informē sabiedrību "Altum" par šo noteikumu 30.1. apakšpunktā minētajiem lēmumiem.

(MK 05.12.2023. noteikumu Nr. 696 redakcijā)

30.1 Ņemot vērā šo noteikumu 28.2 punktā minētās investīciju projektu atlases rezultātus un iesniegtos šo noteikumu 29.2. un 29.3. apakšpunktā ​​​​​​​vai 29.1 punktā minētos dokumentus, aģentūra:

30.11. izvērtē investīciju projektu pieteikumu trešajā vai turpmākajās atlases kārtās pieteikto investīciju projektu atbilstību šo noteikumu 5.1., 5.2., 5.8. un 21.2. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem un pieņem lēmumu par investīciju projektiem, kas turpmāk ir izvērtējami finansējuma pieprasījumam vai kas nekvalificējas turpmākam finansējuma pieprasījuma izvērtējumam sabiedrībā "Altum";

30.12. izsniedz komersantam šo noteikumu 30.1. apakšpunktā minēto lēmumu;

30.13. informē sabiedrību "Altum" un Ekonomikas ministriju par šo noteikumu 30.11. apakšpunktā minētajiem lēmumiem.

(MK 05.12.2023. noteikumu Nr. 696 redakcijā)

31. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu sabiedrība "Altum" pieņem, pamatojoties uz:

31.1. komersanta iesniegto pieteikumu sabiedrībā "Altum", kurā ietverts biznesa projekta apraksts un, ja attiecināms, uz papildpieteikumu;

31.2. informāciju, kas saņemta no aģentūras atbilstoši šo noteikumu 30.3. un 30.13. apakšpunktam un 31.2 punktam par investīciju projektiem, kuri turpmāk izvērtējami finansējuma pieprasījumam sabiedrībā "Altum";

31.2.1 ja investīciju projektu līdzfinansē ar citu finansētāju, cita finansētāja (starptautiskas finanšu institūcijas, privāta ieguldījumu fonda vai kredītiestādes) lēmumu par aizdevuma piešķiršanu investīciju projekta īstenošanai;

31.3. citu sabiedrības "Altum" pieprasīto informāciju saistībā ar projektu izvērtēšanu;

31.4. investīciju projekta ieviešanas stadiju, proti, sabiedrība "Altum" atbalstu nepiešķir investīciju projektiem, kuri uz lēmuma par atbalsta piešķiršanu brīdi ir pabeigti vai kuru īstenošanu pilnībā finansējis komersants un, ja attiecināms, cits finansētājs;

31.5. komersanta parakstītu apliecinājumu, ka tas nav veicis un neveiks Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 16. punktā norādītās darbības, kuras definētas Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 61.a punktā, un apliecinājumu, ka uz uzņēmumu nav attiecināma Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punkta "c" apakšpunktā minētā situācija – tam nav piemērota kolektīva maksātnespējas procedūra, un tas neatbilst Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu kolektīvu maksātnespējas procedūru;

31.6. vērtējumu par komersanta lielumu, proti, sabiedrība "Altum" atbalstu piešķir komersantiem, kuri uz lēmuma par atbalsta piešķiršanu brīdi ir vidējie vai lielie komersanti;

31.7. vērtējumu par komersanta atbilstību šo noteikumu un Komisijas regulas Nr.  651/2014 prasībām, proti, sabiedrība "Altum" atbalstu nepiešķir komersantiem, kas lēmuma par atbalsta piešķiršanu brīdī neatbilst Komisijas regulas Nr.  651/2014 komercdarbības atbalsta nosacījumiem attiecībā uz aizdevumu programmu.

(MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 893 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 220; MK 18.10.2022. noteikumiem Nr. 662; MK 16.05.2023. noteikumiem Nr. 243; MK 31.10.2023. noteikumiem Nr. 628; MK 05.12.2023. noteikumiem Nr. 696)

31.1 Ja komersants pirmajai atlases kārtai vai slēgtajai atlases kārtai līdz 2024. gada 1. aprīlim nav iesniedzis sabiedrībā "Altum" visus šo noteikumu 31. punktā (izņemot šo noteikumu 31.2. apakšpunktu) minētos dokumentus un informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai, sabiedrība "Altum" pieņem lēmumu par atteikumu finansēt komersanta investīciju projektu. 

(MK 05.12.2023. noteikumu Nr. 696 redakcijā)

31.2 Aģentūra, ņemot vērā sabiedrības "Altum" sniegto informāciju par investīciju projektiem, kuri saņēmuši sabiedrības "Altum" lēmumu par atteikumu finansēt investīciju projektu, vai komersanta atteikumu dalībai slēgtajā kārtā, piecu darbdienu laikā no informācijas saņemšanas dienas informē nākamo atlases kārtā augstāko novērtējumu saņēmušo pieteikuma iesniedzēju vai vairākus iesniedzējus par iespēju turpināt dalību aizdevumu programmas atlases kārtā pieejamā finansējuma ietvaros. Aģentūra mēneša laikā no komersanta apstiprinājuma saņemšanas pieņem lēmumu par šā pieteikuma apstiprināšanu atbilstoši aģentūras izveidotajam pieteikumu vērtēšanas sarakstam un informē sabiedrību "Altum" par šo lēmumu. Šajā punktā minētais atlases kārtības nosacījums:

31.21. attiecas uz slēgto atlases kārtu, kā arī trešo un turpmākām atlases kārtām, ja tādas tiek organizētas;

31.22. neattiecas uz pirmo atlases kārtu, kā arī neattiecas uz gadījumiem, ja komersantu turpināt dalību aizdevumu programmā uzaicina sabiedrība "Altum" saskaņā ar šo noteikumu 7.4 punktu.

(MK 05.12.2023. noteikumu Nr. 696 redakcijā)

31.3 Komersants, kurš saņēmis sabiedrības "Altum" lēmumu par atteikumu finansēt komersanta investīciju projektu vai kurš pats atsaucis savu pieteikumu no dalības atlasē, no attiecīgās atlases kārtas tiek izslēgts un var pieteikties tikai nākamajā atlases kārtā, ja tāda tiek organizēta, iesniedzot jaunu pieteikumu. Šajā punktā minētais nosacījums neattiecas uz šo noteikumu 7.3 punktā minētajiem komersantiem, kuri var saņemt sabiedrības "Altum" uzaicinājumu turpināt dalību aizdevumu programmā.

(MK 16.05.2023. noteikumu Nr. 243 redakcijā)

31.4 Ja komersants vai investīciju projekts neatbilst šo noteikumu un Pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas dēļ piemēroto sankciju un pretpasākumu izraisīto ekonomisko seku pārvarēšanas atbalsta likuma 2. panta 2.1 daļas nosacījumiem, sabiedrība "Altum" pieņem lēmumu par atteikumu finansēt komersanta investīciju projektu un informē par to aģentūru un komersantu.

(MK 18.10.2022. noteikumu Nr. 662 redakcijā)

31.5 Ja saņemts komersanta iesniegums par pieteikuma atsaukšanu, sabiedrība "Altum" par to informē aģentūru un Ekonomikas ministriju, norādot komersanta firmu un reģistrācijas numuru, kā arī atsaukuma iemeslu, ja komersants tādu norādījis. Šādā gadījumā tiek uzskatīts, ka iesniegums par atsaukumu saņemts arī aģentūrā. Ja aģentūrā saņemts komersanta iesniegums par pieteikuma atsaukšanu, aģentūra par to informē sabiedrību "Altum" un Ekonomikas ministriju, norādot komersanta firmu un reģistrācijas numuru. Šādā gadījumā tiek uzskatīts, ka iesniegums par atsaukumu saņemts arī sabiedrībā "Altum".

(MK 05.12.2023. noteikumu Nr. 696 redakcijā)

31.6 Sabiedrība "Altum" piecu darbdienu laikā pēc Ekonomikas ministrijas pieprasījuma saņemšanas iesniedz nepieciešamo informāciju attiecībā uz aizdevumu programmas ietvaros vērtēšanā esošo pieteikumu statusu, norādot komersanta firmu un reģistrācijas numuru.

(MK 05.12.2023. noteikumu Nr. 696 redakcijā)

31.7 Ja komersants trešajā un turpmākajās atlases kārtās, ja tādas tiek organizētas, sešu mēnešu laikā pēc aģentūras lēmuma par investīciju projektiem, kas turpmāk izvērtējami finansējuma pieprasījumam, nav iesniedzis sabiedrībai "Altum" visus šo noteikumu 31. punktā (izņemot šo noteikumu 31.2. apakšpunktu) minētos dokumentus un informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai, sabiedrība "Altum" pieņem lēmumu par atteikumu finansēt komersanta investīciju projektu. Sabiedrība "Altum" ir tiesīga pagarināt šajā punktā noteikto termiņu informācijas iesniegšanai saistībā ar šo noteikumu 5.1. un 5.6. apakšpunktā minētā statusa noteikšanu, savstarpēji vienojoties ar komersantu.

(MK 05.12.2023. noteikumu Nr. 696 redakcijā)

31.8 Sabiedrība "Altum" par atteikumu finansēt komersanta investīciju projektu informē aģentūru un Ekonomikas ministriju, norādot komersanta firmu un reģistrācijas numuru, kā arī komersantu. Sabiedrība "Altum" piecu darbdienu laikā informē Ekonomikas ministriju par atteikuma iemeslu finansēt konkrētā komersanta investīciju projektu, ja saņemts attiecīgs Ekonomikas ministrijas pieprasījums.

(MK 05.12.2023. noteikumu Nr. 696 redakcijā)

31.9 Ekonomikas ministrijai ir tiesības veikt aizdevuma programmas auditu sabiedrībā "Altum" un aģentūrā, lai pārliecinātos par aizdevuma programmas īstenošanu un investīciju projekta ietvaros sasniegtajiem rādītājiem, veikto izmaksu pamatotību un to atbilstību aizdevuma programmas īstenošanas nosacījumiem.

(MK 05.12.2023. noteikumu Nr. 696 redakcijā)

31.10 Sabiedrība "Altum", saņemot šo noteikumu 31.1. apakšpunktā minēto pieteikumu, uzsāk pieteikuma izvērtēšanu.

(MK 05.12.2023. noteikumu Nr. 696 redakcijā)

32. Sabiedrība "Altum" investīciju projekta vērtēšanu uzsāk tikai pēc tam, kad ir saņemta šo noteikumu 31.1. apakšpunktā minētā informācija. Sabiedrība "Altum" finansē tikai tādas darbības, kuras ir atzinusi par ekonomiski dzīvotspējīgām, tai skaitā izvērtējot komersanta investīciju projekta ilgtspēju, investīciju projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu, nodrošinājuma pietiekamību, komersanta esošo un nākotnes finanšu situāciju, zināšanu un pieredzes atbilstību, kā arī analizējot identificētos uzņēmējdarbības riskus un citus faktorus komersanta aizdevuma kvalitātes noteikšanai. Sabiedrībai "Altum" ir tiesības neslēgt aizdevuma līgumu un papildaizdevuma līgumu ar komersantu un atteikt finansējuma izmaksu, tai skaitā ja lēmums par atbalsta piešķiršanu jau ir pieņemts, kā arī ja sabiedrībai "Altum" kļūst zināmi apstākļi, ka komersants vai investīciju projekts vairs neatbilst šo noteikumu nosacījumiem vai finansējumu nevar izsniegt saskaņā ar sabiedrībai "Altum" saistošajiem normatīvajiem aktiem vai Pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas dēļ piemēroto sankciju un pretpasākumu izraisīto ekonomisko seku pārvarēšanas atbalsta likuma 2. panta 2.1 daļas nosacījumiem.

(MK 31.10.2023. noteikumu Nr. 628 redakcijā)

33. Ikvienu sākotnējo ieguldījumu, kurš attiecas uz to pašu vai līdzīgu darbību saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 50. punktu un kuru tas pats saņēmējs (grupas līmenī) ir sācis triju gadu laikā no dienas, kad sākti darbi pie cita atbalstītā ieguldījuma tajā pašā NUTS 3 2021. gada datu reģionā, uzskata par daļu no vienota investīciju projekta. Vienotam investīciju projektam, kas ir lielu investīciju projekts saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  651/2014   2. panta 52. punktu (neatkarīgi no tā, vai ieguldījumus veic vidēja vai liela kapitālsabiedrība), un lielu investīciju projektam, kas nav vienotais investīciju projekts, atbalstu šo noteikumu ietvaros piešķir, ievērojot šādus nosacījumus:

33.1. Rīgas NUTS 3 2021. gada datu reģionā:

33.1.1. investīciju projektam līdz 55 miljoniem euro – 30 % apmērā no attiecināmo izmaksu summas;

33.1.2. investīciju projekta daļai no 55 līdz 110 miljoniem euro – 15 % apmērā no attiecināmo izmaksu summas;

33.1.3. investīciju projekta daļai, kas pārsniedz 110 miljonus euro, – 0 % apmērā no attiecināmo izmaksu summas;

33.2. Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales  NUTS 3 2021. gada datu reģionā:

33.2.1. investīciju projektam līdz 55 miljoniem euro – 50 % apmērā no attiecināmo izmaksu summas;

33.2.2. investīciju projekta daļai no 55 līdz 110 miljoniem euro – 25 % apmērā no attiecināmo izmaksu summas;

33.2.3. investīciju projekta daļai, kas pārsniedz 110 miljonus euro, – 0 % apmērā no attiecināmo izmaksu summas;

33.3. administratīvajām teritorijām Pierīgas NUTS 3 2021. gada datu reģionā (tai skaitā Limbažu novadā, Ogres novadā, Saulkrastu novadā un Tukuma novadā):

33.3.1. investīciju projektam līdz 55 miljoniem euro – 30 % apmērā no attiecināmo izmaksu summas;

33.3.2. investīciju projekta daļai no 55 līdz 110 miljoniem euro – 15 % apmērā no attiecināmo izmaksu summas;

33.3.3. investīciju projekta daļai, kas pārsniedz 110 miljonus euro, – 0 % apmērā no attiecināmo izmaksu summas.

(MK 31.10.2023. noteikumu Nr. 628 redakcijā)

34. (Svītrots)

IV. Subsīdijas ekvivalenta aprēķināšana un atbalsta kumulācija

35. Atbalstam, ko piešķir saskaņā ar šo noteikumu 12. punktu:

35.1. sabiedrības "Altum" aizdevumam subsīdijas ekvivalents ir vienāds ar komersantam piešķirtā aizdevuma apmēru;

35.2. sabiedrības "Altum" papildaizdevumam subsīdijas ekvivalentu aprēķina kopā par visu atbalsta periodu, faktiski piemērojamo procentu summu atskaitot no procentu summas, kura jāmaksā saskaņā ar Eiropas Komisijas konkrētajam periodam noteikto bāzes likmi, kā arī riska likmi, kuras procentuālais apmērs tiek noteikts atbilstoši sabiedrības "Altum" izsniegtajam papildaizdevuma saņēmēja reitingam un piedāvātajam nodrošinājumam (bāzes un risku likmes publicētas Eiropas Komisijas Konkurences ģenerāldirektorāta tīmekļvietnē).

(MK 31.10.2023. noteikumu Nr. 628 redakcijā)

36. Atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar šiem noteikumiem:

36.1. ar citu valsts atbalstu, kura atbalstāmās izmaksas nav nosakāmas, var apvienot, nepārsniedzot šajos noteikumos paredzēto finansējuma intensitāti un apmēru un nepārsniedzot maksimālā publiskā finansējuma apmēru vai maksimālo robežvērtību, kas noteikta citā valsts atbalsta programmā, individuālā atbalsta projektā vai Eiropas Komisijas lēmumā;

36.2. par vienām un tām pašām atbalstāmajām izmaksām nedrīkst apvienot ar atbalstu, kuru sniedz saskaņā ar Eiropas Komisijas lēmumiem, kas pieņemti atbilstoši Komisijas 2020. gada 19. marta paziņojumam "Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā" (C(2020)1863);

36.3. var apvienot ar šīs vai citas atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros piešķirto finansējumu, tai skaitā par tām pašām attiecināmajām izmaksām, un ar de minimis atbalstu, ievērojot nosacījumu, ka šo noteikumu ietvaros piešķirtais finansējums kopā ar šīs vai citas atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros piešķirto finansējumu nepārsniedz maksimāli pieļaujamo reģionālā finansējuma intensitāti, kas noteikta šo noteikumu 13.16. apakšpunktā un 33. punktā;

36.4. nedrīkst apvienot ar reģionālo atbalstu citu reģionālo atbalsta projektu vai programmu ietvaros attiecībā uz atbalstu algu izmaksām.

(Grozīts ar MK 21.12.2021. noteikumiem Nr. 893; MK 31.10.2023. noteikumiem Nr. 628)

V. Atbalsta uzskaite, neatbalstāmās nozares un darbības

37. Sabiedrība "Altum":

37.1. nodrošina informācijas uzskaiti par izsniegto finansējumu un glabā to 10 gadus no dienas, kad šo noteikumu ietvaros ir piešķirts pēdējais atbalsts atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. pantam, un informāciju pēc pieprasījuma iesniedz Eiropas Komisijā;

37.2. nodrošina komercdarbības atbalsta nosacījumu uzraudzību;

37.3. informāciju par šo noteikumu ietvaros izsniegto atbalstu publicē atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 9. panta 1. un 4. punktā noteiktajām publicitātes pasākumu prasībām un saskaņā ar normatīvo aktu par kārtību, kādā publicē informāciju par sniegto komercdarbības atbalstu un piešķir un anulē elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības;

37.4. savā tīmekļvietnē publicē visu to saimnieciskās darbības veicēju sarakstu, kuri saskaņā ar šiem noteikumiem ir saņēmuši aizdevumu un, ja attiecināms, papildaizdevumu. Minētajā sarakstā norāda saimnieciskās darbības veicējam piešķirtā aizdevuma un kapitāla atlaides apmēru, kā arī, ja attiecināms, piešķirtā papildaizdevuma apmēru.

(Grozīts ar MK 21.12.2021. noteikumiem Nr. 893; MK 31.10.2023. noteikumiem Nr. 628)

38. Komersants nodrošina informācijas uzskaiti par izsniegto finansējumu un glabā to 10 gadus no dienas, kad tam šo noteikumu ietvaros ir piešķirts atbalsts atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. pantam, un informāciju pēc pieprasījuma iesniedz Eiropas Komisijā.

(MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 893 redakcijā)

39. Komersants finansējuma pieteikumā pamato un investīciju projekta īstenošanas laikā nodrošina darbības vai izmaksu nošķiršanu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punktu, ja tas vienlaikus darbojas saskaņā ar šiem noteikumiem atbalstāmajās un neatbalstāmajās nozarēs un darbībās.

(MK 18.10.2022. noteikumu Nr. 662 redakcijā)

40. Finansējumu nepiešķir šādām darbībām, nozarēm un saimnieciskās darbības veicējiem:

40.1. Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 2. punkta "c" un "d" apakšpunktā noteiktajām darbībām;

40.2. Komisijas regulas Nr.  651/2014 1. panta 3. punktā noteiktajām nozarēm atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 8., 9., 10. un 11. punktā noteiktajām definīcijām;

40.3. Komisijas regulas Nr. 651/2014 13. panta "a" un "b" punktā noteiktajām nozarēm:

40.3.1. Komisijas regulas Nr. 651/2014 13. panta "a" punktā noteiktajām nozarēm atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 13., 43. un 43.a punktam;

40.4. Komisijas regulas Nr. 651/2014 13. panta "b" punktā noteiktajām transporta un platjoslu nozarēm, kā arī saistītajai infrastruktūrai, enerģijas ražošanai, akumulēšanai, pārvadei, sadalei un infrastruktūrai atbilstoši Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 130. punktam;

40.5. (svītrots ar MK 05.04.2022. noteikumiem Nr. 220);

40.6. ieroču un munīcijas tirdzniecībai (NACE 2. red. grupa 47.78 "Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos");

40.7. tabakas izstrādājumu ražošanai un tirdzniecībai (NACE 2. red. 12. nodaļa "Tabakas izstrādājumu ražošana", grupa 46.35 "Tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecība" un grupa 47.26 "Tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos");

40.8. alkohola tirdzniecībai (NACE 2. red. grupa 46.34 "Dzērienu vairumtirdzniecība" un grupa 47.25 "Alkoholisko un citu dzērienu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos");

40.9. azartspēlēm un derībām (NACE 2. red. 92. nodaļa "Azartspēles un derības");

40.10. finanšu un apdrošināšanas darbībai (NACE 2. red. K sadaļa "Finanšu un apdrošināšanas darbības");

40.11. operācijām ar nekustamo īpašumu (NACE 2. red. L sadaļa "Operācijas ar nekustamo īpašumu", grupa 68.1 "Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana" un grupa 68.31 "Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu");

40.12. aizdevumu refinansēšanai un restrukturēšanai;

40.13. uzsāktu investīciju projektu īstenošanai.

(MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 893 redakcijā, kas grozīta ar MK 18.10.2022. noteikumiem Nr. 662; MK 31.10.2023. noteikumiem Nr. 628)

VI. Noslēguma jautājums

41. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014 var pieņemt līdz šīs regulas darbības beigām.

(MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 893 redakcijā)

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs
1. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 6. jūlija
noteikumiem Nr. 503

(Pielikuma numerācija grozīta ar MK 16.05.2023. noteikumiem Nr. 243)

Riska likmes

(Pielikums svītrots ar MK 21.06.2022. noteikumiem Nr. 360)

2. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 6. jūlija
noteikumiem Nr. 503

(Pielikums MK 16.05.2023. noteikumu Nr. 243 redakcijā)

Grūtībās nonākuša uzņēmuma noteikšanas kārtība

1. Grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmes tiek definētas saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 18. punktu.

2. To, vai uzņēmums ir grūtībās nonācis, nosaka uz atbalsta piešķiršanas brīdi, t. i., uz dienu, kad sabiedrība "Altum" pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu.

3. Nosaka uzņēmuma statusu Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikuma izpratnē.

4. Vērtējot grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmes, ir jāiegūst informācija par atbalsta pretendentu un tā saistītajiem uzņēmumiem uz atbalsta piešķiršanas brīdi, t. i., grūtībās nonākuša uzņēmuma statuss tiek noteikts gan uzņēmumam individuāli, gan tā saistīto uzņēmumu grupai kopumā, neņemot vērā partneruzņēmumus.

5. Atbilstoši uzņēmuma lielumam izvērtē grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmes.

6. Vērtējot grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmes, sabiedrība "Altum" ņem vērā pieteikumam pievienoto informāciju un publiski pieejamos datus par pieteikuma iesniedzēju un tā saistītiem uzņēmumiem, kas ir ticami, tai skaitā par:

 6.1. kapitāldaļu turētājiem;

 6.2. finanšu situāciju:

6.2.1. pēdējā gada pārskatu, kurš iesniegts saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par gada pārskatu sagatavošanu. Minēto pārskatu un attiecīgi pārskata iesniegšanas savlaicīgumu vērtē kontekstā ar šo noteikumu 31.1 punktā minēto termiņu;

6.2.2. operatīvo starpperiodu pārskatu, kurš nav vecāks par vienu mēnesi un kuru apstiprinājis zvērināts revidents. Operatīvo pārskatu pievieno arī tad, ja ir būtiskas izmaiņas pieteikuma iesniedzēja un tā saistīto uzņēmumu (ja attiecināms) situācijā, piemēram, uz pieteikuma iesniegšanas dienu pieteikuma iesniedzējs saskaņā ar 2022. gada pārskatā pieejamo informāciju atbilst grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmēm – vismaz vienai no Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 18. punktā minētajām situācijām, tomēr no 2022. gada beigām līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim ir būtiski uzlabojusies finanšu situācija, novēršot grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmes, un, lai to pierādītu, pieteikuma iesniedzējs iesniedz operatīvo starpperiodu pārskatu par pieteikuma iesniedzēju un saistītajiem uzņēmumiem, kurš nav vecāks par vienu mēnesi un kuru apstiprinājis zvērināts revidents;

6.2.3. informāciju par pamatkapitāla palielināšanu (parakstīts), kuru vērtē kompleksi kopā ar zvērināta revidenta apstiprināto operatīvo starpperiodu pārskatu. Parakstītā, bet neapmaksātā pamatkapitāla palielināšana ir jānodrošina pamatkapitāla palielināšanas noteikumos paredzētajā termiņā, bet ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par pamatkapitāla palielināšanu. Ja parakstītā pamatkapitāla palielināšanas rezultātā uzņēmumam nav grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmju uz atbalsta piešķiršanas dienu, pamatkapitāla palielinājuma apmaksas pienākums tiks noteikts arī aizdevuma līgumā, paredzot sabiedrības "Altum" pienākumu vienpusēji atkāpties no aizdevuma līguma un aizņēmēja pienākumu atmaksāt saņemto valsts atbalstu, ja parakstītā pamatkapitāla apmaksa netiek veikta. Ja, saņemot dokumentus, tiek secināts, ka parakstītais kapitāls nav apmaksāts noteiktajā termiņā, kas iestājies pirms atbalsta piešķiršanas, sabiedrība "Altum" pieteikumu noraida.

7. Ja nav datu, kas nepieciešami grūtībās nonākuša uzņēmuma izvērtēšanai, jo atbilstoši juridiskajam statusam šādi dati bilancē netiek norādīti (piemēram, par zinātniskajām institūcijām, biedrībām), tās grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmes, par kurām nav datu, netiek vērtētas.

8. Ja atbalsta pretendents ir autonoms (t. i., tam nav saistīto uzņēmumu), grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmju vērtējumā tiek ņemti vērā tikai konkrētā uzņēmuma dati. Atbalsts netiek piešķirts autonomiem uzņēmumiem, kuru dati liecina, ka uzņēmums ir nonācis grūtībās.

9. Ja atbalsta pretendentam ir saistītie uzņēmumi un ir pieejams uz atbalsta piešķiršanas brīdi noteiktās visas uzņēmumu grupas konsolidētais pārskats, grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmju vērtēšanā tiek ņemti vērā konsolidētā pārskata dati. Vienlaikus tiek vērtētas arī paša atbalsta pretendenta grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmes:

9.1. ja gan pēc konsolidētā pārskata datiem uzņēmumu grupai, gan pēc individuāliem konkrētā uzņēmuma datiem atbalsta pretendentam nav grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmju, atbalsts tiek piešķirts;

9.2. ja pēc konsolidētā pārskata datiem uzņēmumu grupai ir grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmes, bet pēc individuāliem konkrētā uzņēmuma datiem atbalsta pretendentam nav grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmju, atbalsts netiek piešķirts;

9.3. ja pēc konsolidētā pārskata datiem uzņēmumu grupai nav grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmju, bet pēc individuāliem konkrētā uzņēmuma datiem atbalsta pretendentam ir grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmes, atbalsts netiek piešķirts;

9.4. ja atbalsta pretendents, individuāli vērtējot, atbilst grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmēm un pēc konsolidētā pārskata datiem uzņēmumu grupa arī atbilst grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmēm, atbalsts netiek piešķirts.

10. Ja atbalsta pretendentam ir saistītie uzņēmumi, bet  nav uz atbalsta piešķiršanas brīdi noteiktās visas uzņēmumu grupas konsolidētā pārskata vai grupas sastāvs konsolidētajā pārskatā atšķiras no tā, kas ir noteikts uz atbalsta piešķiršanas brīdi, grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmju vērtēšanā tiek izmantoti summēti dati, kuri iegūti, saskaitot atbalsta pretendenta un katra saistītā uzņēmuma pēdējā noslēgtā gada pārskata datus sīkā (mikro) un vidējā uzņēmuma gadījumā vai  pēdējo divu gadu grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmju vērtēšanā nepieciešamos rādītājus lielā uzņēmuma gadījumā:

10.1.  ja pēc summētiem datiem tiek aprēķināts, ka saistīto uzņēmumu grupai nav grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmju un atbalsta pretendentam pēc tā individuāliem datiem nav grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmju, atbalsts tiek piešķirts arī tādos gadījumos, kad, individuāli vērtējot, vienam vai vairākiem grupas uzņēmumiem (kas nav atbalsta pretendenti, bet tā saistītie uzņēmumi) ir grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmes, jo tiek ņemti vērā summētie dati par uzņēmumu grupu kopumā;

10.2. ja pēc summētiem datiem tiek aprēķināts, ka uzņēmumu grupai ir grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmes, bet pēc individuāliem uzņēmuma datiem atbalsta pretendentam nav grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmju, atbalsts netiek piešķirts;

10.3. ja pēc summētiem datiem tiek aprēķināts, ka uzņēmumu grupai nav grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmju, bet atbalsta pretendentam, individuāli vērtējot, ir grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmes, atbalsts netiek piešķirts;

10.4. ja atbalsta pretendentam, individuāli vērtējot, ir grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmes un pēc summētiem datiem uzņēmumu grupai arī ir grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmes, atbalsts netiek piešķirts.

11. Ja uzņēmumi ir saistīti ar fizisku personu starpniecību, tiek veikta grūtībās nonākuša uzņēmuma noteikšanai nepieciešamo datu summēšana visas uz atbalsta piešķiršanas brīdi noteiktās uzņēmumu grupas saistītajiem uzņēmumiem, vērtēti atbalsta pretendenta dati un juridiskās, finansiālās un administratīvās attiecības ar saistītajiem uzņēmumiem:

11.1. ja pēc summētiem datiem tiek aprēķināts, ka saistīto uzņēmumu grupai nav grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmju un atbalsta pretendentam pēc tā individuāliem datiem nav grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmju, atbalsts tiek piešķirts;

11.2. ja atbalsta pretendentam, individuāli vērtējot, nav grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmju, savukārt, summējot datus ar saistītajiem uzņēmumiem, saistītajiem uzņēmumiem ir grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmes, atbalsts netiek piešķirts;

11.3. ja atbalsta pretendentam, individuāli vērtējot, ir grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmes, savukārt, summējot datus ar uzņēmumiem, kas saistīti ar fizisku personu starpniecību, nav grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmju, atbalsts netiek piešķirts;

11.4. ja atbalsta pretendentam, individuāli vērtējot, ir grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmes un, summējot datus ar saistītajiem uzņēmumiem, saistītajiem uzņēmumiem ir grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmes, atbalsts netiek piešķirts.

12. Grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmju noteikšanā ir jāizmanto uz atbalsta piešķiršanas brīdi noteiktās visas uzņēmumu grupas saistīto uzņēmumu gada pārskatu dati. Ja kāda uzņēmuma finanšu dati nav pieejami, izņemot šā pielikuma 7. punktā minēto gadījumu, pieteikumu noraida, jo nav pieejami grūtībās nonākuša uzņēmuma noteikšanai nepieciešamie dati.

13. Ja kādam no izvērtējamiem uzņēmumiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā valsts reģistros nav iesniegts gada pārskats, pieteikumu noraida, jo nav pieejami grūtībās nonākuša uzņēmuma noteikšanai nepieciešamie dati.

3. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 6. jūlija
noteikumiem Nr. 503

(Pielikums MK 05.12.2023. noteikumu Nr. 696 redakcijā)

Vērtēšanas kritēriji

Aizdevumu programmas "Aizdevumi ar kapitāla atlaidi eksportējošiem komersantiem lielo investīciju projektu atbalstam"

Pieteikuma vērtēšanas kritēriju pārbaudes lapa

Pieteicēja _____________ (nosaukums) pieteikums ______________________ (identifikācijas numurs) tika izvērtēts un tas

 ATBILST VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJIEM
  
 NEATBILST VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJIEM
  
 Pieteikuma vērtēšana tiek veikta PIRMO REIZI
  
 Pieteikuma vērtēšana tiek veikta ATKĀRTOTI
 

Nr.

Kritēriji (jā/nē)1

P/N2

N/A

Piezīmes

 

Vienotie kritēriji

     

1.

Pieteicējs ir Latvijas Republikas komercreģistrā reģistrēts komersants

N

    

2.

Pieteicējs atbilst vidējā vai lielā komersanta statusam

N

    

3.

Iesniegta parakstīta pieteikuma veidlapa atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām

P

    

4.

Pieteikuma finanšu dati ir norādīti euro ar precizitāti līdz divām zīmēm aiz komata

P

    
 

Specifiskie atbilstības kritēriji

1.

Pieteicēja investīciju projekta rezultātā tiks īstenota saimnieciskā darbība atbilstoši kādai no Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumu Nr. 503 "Noteikumi par aizdevumiem ar kapitāla atlaidi eksportējošiem komersantiem lielo investīciju projektu atbalstam" (turpmāk – noteikumi) 19.2. apakšpunktā minētās nozares vai viedās specializācijas prioritārajiem virzieniem, izņemot noteikumu 40. punktā minētajās nozarēs

P

    

2.

Ieguldījums atbilstoši noteikumu 5.8. apakšpunktam atbalsta komersanta darbību saskaņā ar Eiropas Savienības mērķiem un Latvijas saistībām, kas attiecas uz zaļo un digitālo transformāciju, tai skaitā Eiropas Savienības mērķi līdz 2050. gadam panākt klimatneitralitāti

P

    

Nr.

Vērtēšanas sistēma – punktu skala

Punktu skaits

Iegūtais punktu skaits

Piezīmes

 

Kvalitātes kritēriji3

   

1.

Vidējā bruto samaksa darbiniekiem

1.1.

mēneša vidējā bruto darba samaksa darbiniekiem, kas pieņemti darbā investīciju projekta īstenošanas rezultātā, nav mazāka par mēneša vidējās bruto darba samaksas apmēru reģionā iepriekšējā gadā, kam piemērots koeficients 2,51 vai vairāk

25

  

1.2

mēneša vidējā bruto darba samaksa darbiniekiem, kas pieņemti darbā investīciju projekta īstenošanas rezultātā, ir vienāda ar mēneša vidējās bruto darba samaksas apmēru reģionā iepriekšējā gadā, kam piemērots koeficients 2,21–2,5

20

  

1.3.

mēneša vidējā bruto darba samaksa darbiniekiem, kas pieņemti darbā investīciju projekta īstenošanas rezultātā, ir vienāda ar mēneša vidējās bruto darba samaksas apmēru reģionā iepriekšējā gadā, kam piemērots koeficients 1,81–2,2

15

1.4.

mēneša vidējā bruto darba samaksa darbiniekiem, kas pieņemti darbā investīciju projekta īstenošanas rezultātā, ir vienāda ar mēneša vidējās bruto darba samaksas apmēru reģionā iepriekšējā gadā, kam piemērots koeficients 1,51–1,8

10

1.5.

mēneša vidējā bruto darba samaksa darbiniekiem, kas pieņemti darbā investīciju projekta īstenošanas rezultātā, nav mazāka par mēneša vidējās bruto darba samaksas apmēru reģionā iepriekšējā gadā, kam piemērots koeficients 1,31–1,5

5

1.6.

mēneša vidējā bruto darba samaksa darbiniekiem, kas pieņemti darbā investīciju projekta īstenošanas rezultātā, ir mazāka par mēneša vidējās bruto darba samaksas apmēru reģionā iepriekšējā gadā, kam piemērots koeficients 1,3

0

  

2.

Eksporta apjoms investīciju projekta īstenošanas rezultātā

2.1.

investīciju projekta īstenošanas rezultātā plānotais preču vai pakalpojumu eksporta apjoms gadā ir vairāk nekā 200 % no kopējā kapitāla atlaides apmēra, uz kuru pieteicējs pretendē, bet ne mazāks kā 3 600 000 euro

10

  

2.2.

investīciju projekta īstenošanas rezultātā plānotais preču vai pakalpojumu eksporta apjoms gadā ir 181–200 % no kopējā kapitāla atlaides apmēra, uz kuru pieteicējs pretendē, bet ne mazāks kā 3 600 000 euro

8

  

2.3.

investīciju projekta īstenošanas rezultātā plānotais preču vai pakalpojumu eksporta apjoms gadā ir 161–180 % no kopējā kapitāla atlaides apmēra, uz kuru pieteicējs pretendē, bet ne mazāks kā 3 600 000 euro

6

2.4.

investīciju projekta īstenošanas rezultātā plānotais preču vai pakalpojumu eksporta apjoms gadā ir 141–160 % no kopējā kapitāla atlaides apmēra, uz kuru pieteicējs pretendē, bet ne mazāks kā 3 600 000 euro

4

2.5.

investīciju projekta īstenošanas rezultātā plānotais preču vai pakalpojumu eksporta apjoms gadā ir 121–140 % no kopējā kapitāla atlaides apmēra, uz kuru pieteicējs pretendē, bet ne mazāks kā 3 600 000 euro

2

2.6.

investīciju projekta īstenošanas rezultātā plānotais preču vai pakalpojumu eksporta apjoms gadā ir līdz 120 % no kopējā kapitāla atlaides apmēra vai ir mazāks nekā 3 600 000 euro

0

3.

Projekta īstenošanas rezultātā radīto darba vietu skaits 

3.1.

investīciju projekta īstenošanas rezultātā uz katriem kopējās pieejamās kapitāla atlaides 150 000 euro tiks radīta viena jauna darba vieta ar pilnu darba slodzi, un kopā tiks radītas vismaz 30 jaunas darba vietas ar pilnu darba slodzi, un tās tiks saglabātas visa attiecīgā pēcuzraudzības perioda ietvaros

10

  

3.2.

investīciju projekta īstenošanas rezultātā uz katriem kopējās pieejamās kapitāla atlaides 200 000 euro tiks radīta viena jauna darba vieta ar pilnu darba slodzi, un kopā tiks radītas vismaz 20 jaunas darba vietas ar pilnu darba slodzi, un tās tiks saglabātas visa attiecīgā pēcuzraudzības perioda ietvaros

7

3.3.

investīciju projekta īstenošanas rezultātā uz katriem kopējās pieejamās kapitāla atlaides 250 000 euro tiks radīta viena jauna darba vieta ar pilnu darba slodzi, un kopā tiks radītas vismaz 12 jaunas darba vietas ar pilnu darba slodzi, un tās tiks saglabātas visa attiecīgā pēcuzraudzības perioda ietvaros

4

3.4.

investīciju projekta īstenošanas rezultātā uz katriem kopējās pieejamās kapitāla atlaides 250 000 euro netiks radīta viena jauna darba vieta ar pilnu darba slodzi, un kopā netiks radītas vismaz 12 jaunas darba vietas ar pilnu darba slodzi

0

4.

Komersanta ieguldījumu apjoms pētniecībā un attīstībā

4.1.

investīciju projekta īstenošanas rezultātā komersanta ieguldījumu apjoms gadā pētniecībā un attīstībā Latvijā komersanta līmenī ir lielāks par 20 % no kapitāla atlaides apmēra, uz kuru pieteicējs pretendē, bet ne mazāks kā 250 000 euro

10

  

4.2.

investīciju projekta īstenošanas rezultātā komersanta ieguldījumu apjoms gadā pētniecībā un attīstībā Latvijā komersanta līmenī ir 15,01 %–20,00 % no kapitāla atlaides apmēra, uz kuru pieteicējs pretendē, bet ne mazāks kā 250 000 euro

8

  

4.3.

investīciju projekta īstenošanas rezultātā komersanta ieguldījumu apjoms gadā pētniecībā un attīstībā Latvijā komersanta līmenī ir 10,01 %–15,00 % no kapitāla atlaides apmēra, uz kuru pieteicējs pretendē, bet ne mazāks kā 250 000 euro

6

  

4.4.

investīciju projekta īstenošanas rezultātā komersanta ieguldījumu apjoms gadā pētniecībā un attīstībā Latvijā komersanta līmenī ir 8,51 % –10,00 % no kapitāla atlaides apmēra, uz kuru pieteicējs pretendē, bet ne mazāks kā 250 000 euro

4

  

4.5.

investīciju projekta īstenošanas rezultātā komersanta ieguldījumu apjoms gadā pētniecībā un attīstībā Latvijā komersanta līmenī ir līdz 8,5 % no kapitāla atlaides apmēra, uz kuru pieteicējs pretendē, bet ne mazāks kā 250 000 euro

2

  

4.6.

investīciju projekta īstenošanas rezultātā komersanta ieguldījumu apjoms gadā pētniecībā un attīstībā Latvijā komersanta līmenī ir mazāks nekā 250 000 euro

0

  
 

Papildu kvalitātes kritērijs

   

5.

Kredītkomitejas lēmums 

5.1.

uz investīciju projektu pieteikumu brīdi ir saņemts Eiropas Ekonomikas zonā reģistrētas kredītiestādes, tās filiāles vai tās meitas sabiedrības, kura ir tiesīga sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā, vai starptautiskas finanšu institūcijas kredītkomitejas saistošs lēmums par aizdevuma piešķiršanu investīciju projekta īstenošanai vai pēdējā noslēgtā gada pārskats, kas apliecina, ka komersantam plānotā investīciju projekta īstenošanai ir pieejami brīvi līdzekļi bez plānotās kapitāla atlaides apmēra

5

  

5.2.

uz investīciju projektu pieteikumu brīdi nav saņemts Eiropas Ekonomikas zonā reģistrētas kredītiestādes, tās filiāles vai tās meitas sabiedrības, kura ir tiesīga sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā, vai starptautiskas finanšu institūcijas kredītkomitejas saistošs lēmums par aizdevuma piešķiršanu investīciju projekta īstenošanai vai pēdējā noslēgtā gada pārskats, kas apliecina, ka komersantam plānotā investīciju projekta īstenošanai ir pieejami brīvi līdzekļi bez plānotās kapitāla atlaides apmēra

0

  
KOPĀ4: 
 

Piezīmes

 
 
Sagatavoja:

____/____/____

  
   

(paraksts)

    
Apstiprināja:

____/____/____

  
   

(paraksts)

Piezīmes.

1 Atzīmējiet ar "x" vajadzīgo un ar "–" pārējās ailes.

2 P – precizējams kritērijs (pieteicējam lūdz sniegt papildu informāciju pieteikuma izvērtēšanai), N – neprecizējams kritērijs (pieteicēja pieteikums ir noraidāms).

3 Projekta rādītāji, kas akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" aizdevuma piešķiršanas gadījumā ir izpildāmi katrā pēcuzraudzības gadā, lai tiktu piemērota kapitāla atlaide.

4 Maksimāli iespējamais punktu skaits – 60. Ja investīciju projekts tiek īstenots Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales NUTS 3 2021. gada datu reģionā, tad pie kopējā iegūto punktu skaita tiek piešķirti papildus 10 punkti, palielinot kopējo maksimālo punktu skaitu līdz 70 punktiem.

4. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 6. jūlija
noteikumiem Nr. 503

(Pielikums MK 05.12.2023. noteikumu Nr. 696 redakcijā)

Vērtēšanas metodika

Nr.

p. k.

KritērijiProcedūraInformācijas avoti
VIENOTIE KRITĒRIJI
1.Pieteicējs ir Latvijas Republikas komercreģistrā reģistrēts komersants

"Lursoft" publiski pieejamā datubāzē (turpmāk – "Lursoft") pārbauda, vai pieteikuma veidlapas  sadaļā "Informācija par komersantu" norādītais komersants ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā

1) Pieteikuma veidlapa;

2) "Lursoft"

2. Pieteicējs atbilst vidējā vai lielā komersanta statusam

Pārbauda "Lursoft", vai pieteikuma veidlapas  sadaļā "Informācija par komersantu" norādītais komersants atbilst vidējā vai lielā komersanta statusam.

Pārliecinās par komersanta statusu un pieprasa komersantam papildu informāciju, ja nepieciešams

1) Pieteikuma veidlapa;

2) Lursoft

3.Iesniegta parakstīta pieteikuma veidlapa atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām

1) Pārbauda, vai pieteikuma veidlapa ir parakstīta:

- ja pieteikums ir saņemts LIAA e-pastā, pārbauda, vai pieteikums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu  un apliecināts ar laika zīmogu;

- ja pieteikums ir saņemts LIAA pa pastu vai klātienē, pārbauda, vai uz pieteikuma ir pašrocīgs paraksta oriģināls;

2) Pārbauda, vai pieteikumu ir parakstījusi komersanta paraksttiesīgā persona. Informāciju par paraksttiesīgo personu pārbauda "Lursoft" pilnās izziņas sadaļā "Valde" un "Prokūru saraksts".

Elektroniski aizpildītai pārbaudes lapai pievieno izdruku no "Lursoft", no kuras redzams, kas ir komersanta paraksttiesīgās personas. Ja pieteikumu nav parakstījusi paraksttiesīgā persona, pārbauda, vai pieteikumam ir pievienota pilnvara;

3) Pārbauda, vai pieteikums iesniegts, ievērojot Valsts valodas likuma prasības, tajā skaitā pārbauda, vai svešvalodā iesniegtajiem dokumentiem ir pievienoti šo dokumentu tulkojumi valsts valodā atbilstoši Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumiem Nr. 291 "Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā".

Ja tiek konstatēts, ka pieteikums nav parakstīts, ir iesniegts, neievērojot Valsts valodas likuma prasības, vai tam nav pievienoti pilnvarojumu apliecinoši dokumenti, sagatavo lēmumu par pieteikuma atstāšanu bez virzības, nosakot termiņu konstatēto trūkumu novēršanai. Ja norādītie trūkumi noteiktajā termiņā netiek novērsti, LIAA pieteikumu atzīst par neiesniegtu

1) Pieteikuma veidlapa;

2) "Lursoft"

4.Pieteikuma finanšu dati ir norādīti euroPārbauda, vai pieteikuma finanšu dati ir norādīti euro, ar precizitāti līdz divām zīmēm aiz komataPieteikuma veidlapa
SPECIFISKIE ATBALSTA KRITĒRIJI
1. 

Pieteicēja investīciju projekta rezultātā tiks īstenota saimnieciskā darbība atbilstoši kādam no Ministru kabineta   2021. gada 6. jūlija noteikumu Nr. 503 "Noteikumi par aizdevumiem ar kapitāla atlaidi eksportējošiem komersantiem lielo investīciju projektu atbalstam"  (turpmāk – noteikumi) 19.2. apakšpunktā  minētajām nozarēm vai jomām, vai viedās specializācijas prioritārajiem virzieniem, izņemot noteikumu 40. punktā minētajās nozarēs

Pārbauda pieteikuma veidlapā norādīto investīciju projekta rezultātā īstenojamo darbības virzienu.

Pārliecinās, vai tas atbilst kādam no noteikumu 19.2. apakšpunktā  minētajām nozarēm vai jomām, vai minētajiem viedās specializācijas prioritārajiem virzieniem:

- zināšanu ietilpīga bioekonomika;

- biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, farmācija;

- fotonika un viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas;

- viedā enerģētika un mobilitāte;

- informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

 

Papildus izvērtē norādītā investīciju projekta sektora, kurā plānots veikt ieguldījumus, un komersanta sniegtā skaidrojuma atbilstību Ministru kabineta 2021. gada 16. februāra rīkojuma Nr. 93 "Par Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnēm 2021.–2027. gadam" sadaļas "Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnes 2021.–2027. gadam" 3.1.1. apakšpunktā sniegtajiem skaidrojumiem par RIS3 specializācijas jomām ( turpmāk – MK rīkojums Nr. 93).

 

Pārliecinās, vai pieteikuma veidlapas sadaļā "Informācija par komersantu" norādītais klasifikācijas kods atbilstoši Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas Eiropas Kopienā 2. redakcijai (NACE 2. red.) un atbilstoši kuram projekta īstenošanas rezultātā tiks īstenota saimnieciskā darbība, neatbilst noteikumu 40. punktā minētajām darbībām, nozarēm un saimnieciskās darbības veicējiem.

 

Ja komersants plāno savu darbību gan izslēgtajās, gan atbalstāmajās nozarēs, pārbauda, vai ir parakstīta pieteikuma veidlapas apliecinājuma sadaļa, ietverot apliecinājumu par plānoto darbību un izmaksu nošķiršanu

Pieteikuma veidlapa

MK rīkojums Nr. 93

Komisijas regula Nr.  651/2014

NACE 2. red
2.

Ieguldījums atbilstoši noteikumu 5.8. apakšpunktam atbalsta komersanta darbību saskaņā ar Eiropas Savienības mērķiem un Latvijas saistībām, kas attiecas uz zaļo un digitālo transformāciju, tai skaitā Eiropas Savienības mērķi līdz 2050. gadam panākt klimatneitralitāti

Pārbauda pieteikuma veidlapas sadaļā "Komersanta skaidrojums par investīciju projekta atbilstību noteikumu 5.8. apakšpunktam"  norādīto skaidrojumu par ieguldījumu un pārliecinās, vai tas atbalsta komersanta darbību saskaņā ar Eiropas Savienības mērķiem un Latvijas saistībām, kas attiecas uz zaļo un digitālo transformāciju, tai skaitā Eiropas Savienības mērķi līdz 2050. gadam panākt klimatneitralitāti

Pieteikuma veidlapa

Ministru kabineta 2021. gada 7. jūlija rīkojums Nr. 490 "Par Digitālās transformācijas pamatnostādnēm 2021.–2027. gadam"

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/1119 (2021. gada 30. jūnijs), ar ko izveido klimatneitralitātes panākšanas satvaru un groza Regulas (EK) Nr. 401/2009 un (ES) 2018/1999 ("Eiropas Klimata akts")

KVALITĀTES KRITĒRIJI

1.Vidējā bruto samaksa darbiniekiem
1.1.mēneša vidējā bruto darba samaksa darbiniekiem, kas pieņemti darbā investīciju projekta īstenošanas rezultātā, nav mazāka par mēneša vidējās bruto darba samaksas apmēru reģionā iepriekšējā gadā, kam piemērots koeficients 2,51 vai vairāk25 punktus piešķir, ja ir paredzēts, ka mēneša vidējā bruto darba samaksa darbiniekiem, kas pieņemti darbā investīciju projekta īstenošanas rezultātā, nav mazāka par mēneša vidējās bruto darba samaksas apmēru reģionā iepriekšējā gadā, kam piemērots koeficients 2,51Pieteikuma veidlapa
1.2.mēneša vidējā bruto darba samaksa darbiniekiem, kas pieņemti darbā investīciju projekta īstenošanas rezultātā, ir vienāda ar mēneša vidējās bruto darba samaksas apmēru reģionā iepriekšējā gadā, kam piemērots koeficients 2,21–2,520 punktus piešķir, ja ir paredzēts, ka mēneša vidējā bruto darba samaksa darbiniekiem, kas pieņemti darbā investīciju projekta īstenošanas rezultātā, ir vienāda ar mēneša vidējās bruto darba samaksas apmēru reģionā iepriekšējā gadā, kam piemērots koeficients 2,21–2,5Pieteikuma veidlapa
1.3.mēneša vidējā bruto darba samaksa darbiniekiem, kas pieņemti darbā investīciju projekta īstenošanas rezultātā, ir vienāda ar mēneša vidējās bruto darba samaksas apmēru reģionā iepriekšējā gadā, kam piemērots koeficients 1,81–2,215 punktus piešķir, ja ir paredzēts, ka mēneša vidējā bruto darba samaksa darbiniekiem, kas pieņemti darbā investīciju projekta īstenošanas rezultātā, ir vienāda ar mēneša vidējās bruto darba samaksas apmēru reģionā iepriekšējā gadā, kam piemērots koeficients 1,81–2,2Pieteikuma veidlapa
1.4.mēneša vidējā bruto darba samaksa darbiniekiem, kas pieņemti darbā investīciju projekta īstenošanas rezultātā, ir vienāda ar mēneša vidējās bruto darba samaksas apmēru reģionā iepriekšējā gadā, kam piemērots koeficients 1,51–1,810 punktus piešķir, ja ir paredzēts, ka mēneša vidējā bruto darba samaksa darbiniekiem, kas pieņemti darbā investīciju projekta īstenošanas rezultātā, ir vienāda ar mēneša vidējās bruto darba samaksas apmēru reģionā iepriekšējā gadā, kam piemērots koeficients 1,51–1,8Pieteikuma veidlapa
1.5. mēneša vidējā bruto darba samaksa darbiniekiem, kas pieņemti darbā investīciju projekta īstenošanas rezultātā, nav mazāka par mēneša vidējās bruto darba samaksas apmēru reģionā iepriekšējā gadā, kam piemērots koeficients 1,3–1,5

5 punktus piešķir, ja ir paredzēts, ka mēneša vidējā bruto darba samaksa darbiniekiem, kas pieņemti darbā investīciju projekta īstenošanas rezultātā, nav mazāka par mēneša vidējās bruto darba samaksas apmēru reģionā iepriekšējā gadā, kam piemērots koeficients 1,31–1,5

Pieteikuma veidlapa
1.6.mēneša vidējā bruto darba samaksa darbiniekiem, kas pieņemti darbā investīciju projekta īstenošanas rezultātā, ir mazāka par mēneša vidējās bruto darba samaksas apmēru reģionā iepriekšējā gadā, kam piemērots koeficients 1,3

0 punktus piešķir, ja ir paredzēts, ka mēneša vidējā bruto darba samaksa darbiniekiem, kas pieņemti darbā investīciju projekta īstenošanas rezultātā, ir mazāka par mēneša vidējās bruto darba samaksas apmēru reģionā iepriekšējā gadā, kam piemērots koeficients 1,3

Pieteikuma veidlapa
2.Eksporta apjoms investīciju projekta īstenošanas rezultātā
2.1.investīciju projekta īstenošanas rezultātā plānotais preču vai pakalpojumu eksporta apjoms gadā ir  vairāk nekā 200 % no kopējā kapitāla atlaides apmēra, uz kuru pieteicējs pretendē, bet ne mazāks kā 3 600 000 euro

10 punktus piešķir, ja ir paredzēts, ka investīciju projekta īstenošanas rezultātā plānotais preču vai pakalpojumu eksporta apjoms gadā ir  vairāk nekā 200 % no kopējā kapitāla atlaides apmēra, uz kuru pieteicējs pretendē, bet ne mazāks kā 3 600 000 euro

Pieteikuma veidlapa
2.2.investīciju projekta īstenošanas rezultātā plānotais preču vai pakalpojumu eksporta apjoms gadā ir 181–200 % no kopējā kapitāla atlaides apmēra, uz kuru pieteicējs pretendē, bet ne mazāks kā 3 600 000 euro

8 punktus piešķir, ja ir paredzēts, ka investīciju projekta īstenošanas rezultātā plānotais preču vai pakalpojumu eksporta apjoms gadā ir 181–200 % no kopējā kapitāla atlaides apmēra, uz kuru pieteicējs pretendē, bet ne mazāks kā 3 600 000 euro

Pieteikuma veidlapa
2.3.investīciju projekta īstenošanas rezultātā plānotais preču vai pakalpojumu eksporta apjoms gadā ir 161–180 % no kopējā kapitāla atlaides apmēra, uz kuru pieteicējs pretendē, bet ne mazāks kā 3 600 000 euro

6 punktus piešķir, ja ir paredzēts, ka investīciju projekta īstenošanas rezultātā plānotais preču vai pakalpojumu eksporta apjoms gadā ir 161–180 % no kopējā kapitāla atlaides apmēra, uz kuru pieteicējs pretendē, bet ne mazāks kā 3 600 000 euro

Pieteikuma veidlapa
2.4.investīciju projekta īstenošanas rezultātā plānotais preču vai pakalpojumu eksporta apjoms gadā ir 141–160 % no kopējā kapitāla atlaides apmēra, uz kuru pieteicējs pretendē, bet ne mazāks kā 3 600 000 euro

4 punktus piešķir, ja ir paredzēts, ka investīciju projekta īstenošanas rezultātā plānotais preču vai pakalpojumu eksporta apjoms gadā ir 141–160 % no kopējā kapitāla atlaides apmēra, uz kuru pieteicējs pretendē, bet ne mazāks kā 3600 000 euro

Pieteikuma veidlapa
2.5.investīciju projekta īstenošanas rezultātā plānotais preču vai pakalpojumu eksporta apjoms gadā ir 121–140 % no kopējā kapitāla atlaides apmēra, uz kuru pieteicējs pretendē, bet ne mazāks kā 3 600 000 euro2 punktus piešķir, ja ir paredzēts, ka investīciju projekta īstenošanas rezultātā plānotais preču vai pakalpojumu eksporta apjoms gadā ir 121–140 % no kopējā kapitāla atlaides apmēra, uz kuru pieteicējs pretendē, bet ne mazāks kā 3  600 000 euroPieteikuma veidlapa
2.6.investīciju projekta īstenošanas rezultātā plānotais preču vai pakalpojumu eksporta apjoms gadā ir līdz 120 % no kopējā kapitāla atlaides apmēra un ir mazāks nekā 3  600 000 euro0 punktus piešķir, ja ir paredzēts, ka investīciju projekta īstenošanas rezultātā plānotais preču vai pakalpojumu eksporta apjoms gadā ir līdz 120 % no kopējā kapitāla atlaides apmēra un ir mazāks nekā 3  600 000 euroPieteikuma veidlapa
3.Projekta īstenošanas rezultātā radīto darba vietu skaits
3.1.

investīciju projekta īstenošanas rezultātā uz katriem kopējās pieejamās kapitāla atlaides

150 000 euro tiks radīta viena jauna darba vieta ar pilnu darba slodzi, un kopā tiks radītas vismaz 30 jaunas darba vietas ar pilnu darba slodzi, un tās tiks saglabātas visa attiecīgā pēcuzraudzības perioda ietvaros

10 punktus piešķir, ja ir paredzēts, ka investīciju projekta īstenošanas rezultātā uz katriem kopējās pieejamās kapitāla atlaides 150 000 euro tiks radīta viena jauna darba vieta ar pilnu darba slodzi, un kopā tiks radītas vismaz 30 jaunas darba vietas ar pilnu darba slodzi, un tās tiks saglabātas visa attiecīgā pēcuzraudzības perioda ietvaros

Pieteikuma veidlapa
3.2.

investīciju projekta īstenošanas rezultātā uz katriem kopējās pieejamās kapitāla atlaides

200 000 euro tiks radīta viena jauna darba vieta ar pilnu darba slodzi, un kopā tiks radītas vismaz 20 jaunas darba vietas ar pilnu darba slodzi, un tās tiks saglabātas visa attiecīgā pēcuzraudzības perioda ietvaros

7 punktus piešķir, ja ir paredzēts, ka investīciju projekta īstenošanas rezultātā uz katriem kopējās pieejamās kapitāla atlaides 200 000 euro tiks radīta viena jauna darba vieta ar pilnu darba slodzi, un kopā tiks radītas vismaz 20 jaunas darba vietas ar pilnu darba slodzi, un tās tiks saglabātas visa attiecīgā pēcuzraudzības perioda ietvaros

Pieteikuma veidlapa
3.3.

investīciju projekta īstenošanas rezultātā uz katriem kopējās pieejamās kapitāla atlaides

250 000 euro tiks radīta viena jauna darba vieta ar pilnu darba slodzi, un kopā tiks radītas vismaz 12 jaunas darba vietas ar pilnu darba slodzi, un tās tiks saglabātas visa attiecīgā pēcuzraudzības perioda ietvaros

4 punktus piešķir, ja ir paredzēts, ka investīciju projekta īstenošanas rezultātā uz katriem kopējās pieejamās kapitāla atlaides 250 000 euro tiks radīta viena jauna darba vieta ar pilnu darba slodzi, un kopā tiks radītas vismaz 12 jaunas darba vietas ar pilnu darba slodzi, un tās tiks saglabātas visa attiecīgā pēcuzraudzības perioda ietvaros

Pieteikuma veidlapa
3.4.

investīciju projekta īstenošanas rezultātā uz katriem kopējās pieejamās kapitāla atlaides

250 000 euro netiks radīta viena jauna darba vieta ar pilnu darba slodzi, un kopā netiks radītas vismaz 12 jaunas darba vietas ar pilnu darba slodzi

0 punktus piešķir, ja ir paredzēts, ka investīciju projekta īstenošanas rezultātā uz katriem kopējās pieejamās kapitāla atlaides 250 000 euro netiks radīta viena jauna darba vieta ar pilnu darba slodzi, un kopā netiks radītas vismaz 12 jaunas darba vietas ar pilnu darba slodzi

Pieteikuma veidlapa
4.Komersanta ieguldījumu apjoms pētniecībā un attīstībā
4.1.

investīciju projekta īstenošanas rezultātā komersanta ieguldījumu apjoms gadā pētniecībā un attīstībā Latvijā komersanta līmenī ir lielāks par 20 % no kapitāla atlaides apmēra, uz kuru pieteicējs pretendē, bet ne mazāks kā

250 000 euro

10 punktus piešķir, ja ir paredzēts, ka investīciju projekta īstenošanas rezultātā komersanta ieguldījumu apjoms gadā pētniecībā un attīstībā Latvijā komersanta līmenī ir lielāks par 20 % no kapitāla atlaides apmēra, uz kuru pieteicējs pretendē, bet ne mazāks kā 250 000 euro

Pieteikuma veidlapa
4.2.

investīciju projekta īstenošanas rezultātā komersanta ieguldījumu apjoms gadā pētniecībā un attīstībā Latvijā komersanta līmenī ir 15,01 %– 20,00 % no kapitāla atlaides apmēra, uz kuru pieteicējs pretendē, bet ne mazāks kā

250 000 euro

8 punktus piešķir, ja ir paredzēts, ka investīciju projekta īstenošanas rezultātā komersanta ieguldījumu apjoms gadā pētniecībā un attīstībā Latvijā komersanta līmenī ir 15,01 % – 20,00 % no kapitāla atlaides apmēra, uz kuru pieteicējs pretendē, bet ne mazāks kā 250 000 euro

Pieteikuma veidlapa
4.3.

investīciju projekta īstenošanas rezultātā komersanta ieguldījumu apjoms gadā pētniecībā un attīstībā Latvijā komersanta līmenī ir 10,01 %–15,00 % no kapitāla atlaides apmēra, uz kuru pieteicējs pretendē, bet ne mazāks kā

250 000 euro

6 punktus piešķir, ja ir paredzēts, ka investīciju projekta īstenošanas rezultātā komersanta ieguldījumu apjoms gadā pētniecībā un attīstībā Latvijā komersanta līmenī ir 10,01 %–15,00 % no kapitāla atlaides apmēra, uz kuru pieteicējs pretendē, bet ne mazāks kā 250 000 euro

Pieteikuma veidlapa
4.4.

investīciju projekta īstenošanas rezultātā komersanta ieguldījumu apjoms gadā pētniecībā un attīstībā Latvijā komersanta līmenī ir 8,51 %–10,00 % no kapitāla atlaides apmēra, uz kuru pieteicējs pretendē, bet ne mazāks kā

250 000 euro

4 punktus piešķir, ja ir paredzēts, ka investīciju projekta īstenošanas rezultātā komersanta ieguldījumu apjoms gadā pētniecībā un attīstībā Latvijā komersanta līmenī ir 8,51 %–10,00 % no kapitāla atlaides apmēra, uz kuru pieteicējs pretendē, bet ne mazāks kā 250 000 euro

Pieteikuma veidlapa
4.5investīciju projekta īstenošanas rezultātā komersanta ieguldījumu apjoms gadā pētniecībā un attīstībā Latvijā komersanta līmenī ir līdz 8,5 % no kapitāla atlaides apmēra, uz kuru pieteicējs pretendē, bet ne mazāks kā 250 000 euro

2 punktus piešķir, ja ir paredzēts, ka investīciju projekta īstenošanas rezultātā komersanta ieguldījumu apjoms gadā pētniecībā un attīstībā Latvijā komersanta līmenī ir līdz 8,5 % no kapitāla atlaides apmēra, uz kuru pieteicējs pretendē, bet ne mazāks kā 250 000 euro

Pieteikuma veidlapa
4.6.investīciju projekta īstenošanas rezultātā komersanta ieguldījumu apjoms gadā pētniecībā un attīstībā Latvijā komersanta līmenī ir mazāks nekā 250 000 euro

0 punktus piešķir, ja ir paredzēts, ka investīciju projekta īstenošanas rezultātā komersanta ieguldījumu apjoms gadā pētniecībā un attīstībā Latvijā uzņēmuma līmenī ir mazāks nekā 250 000 euro

Pieteikuma veidlapa
5.PAPILDU KVALITĀTES KRITĒRIJS
5.1.Uz investīciju projektu pieteikumu iesniegšanas brīdi ir saņemts Eiropas Ekonomikas zonā reģistrētas kredītiestādes, tās filiāles vai tās meitas sabiedrības, kura ir tiesīga sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā, vai starptautiskas finanšu institūcijas kredītkomitejas saistošs lēmums par aizdevuma piešķiršanu investīciju projekta īstenošanai vai pēdējā noslēgtā gada pārskats, kas apliecina, ka komersantam plānotā investīciju projekta īstenošanai ir pieejami brīvi līdzekļi bez plānotās kapitāla atlaides apmēra5 punktus piešķir,  ja uz investīciju projektu pieteikumu brīdi ir iesniegts Eiropas Ekonomikas zonā reģistrētas kredītiestādes, tās filiāles vai tās meitas sabiedrības, kura ir tiesīga sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā, vai starptautiskas finanšu institūcijas kredītkomitejas saistošs lēmums par aizdevuma piešķiršanu investīciju projekta īstenošanai vai pēdējā noslēgtā gada pārskats, kas apliecina, ka komersantam plānotā investīciju projekta īstenošanai ir pieejami brīvi līdzekļi bez plānotās kapitāla atlaides apmēraPieteikuma veidlapa
5.2.Uz investīciju projektu pieteikumu iesniegšanas brīdi nav saņemts Eiropas Ekonomikas zonā reģistrētas kredītiestādes, tās filiāles vai tās meitas sabiedrības, kura ir tiesīga sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā, vai starptautiskas finanšu institūcijas kredītkomitejas saistošs lēmums par aizdevuma piešķiršanu investīciju projekta īstenošanai vai pēdējā noslēgtā gada pārskats, kas apliecina, ka komersantam plānotā investīciju projekta īstenošanai ir pieejami brīvi līdzekļi bez plānotās kapitāla atlaides apmēra0 punktus piešķir,  ja uz investīciju projektu pieteikumu brīdi nav iesniegts Eiropas Ekonomikas zonā reģistrētas kredītiestādes, tās filiāles vai tās meitas sabiedrības, kura ir tiesīga sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā, vai starptautiskas finanšu institūcijas kredītkomitejas saistošs lēmums par aizdevuma piešķiršanu investīciju projekta īstenošanai  vai pēdējā noslēgtā gada pārskats, kas apliecina komersantam, ka komersantam plānotā investīciju projekta īstenošanai ir pieejami brīvi līdzekļi bez plānotās kapitāla atlaides apmēraPieteikuma veidlapa

 

Ja investīciju projekts tiek īstenots Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales NUTS 3 2021. gada datu reģionā, tad pie kopējā iegūto punktu skaita tiek piešķirti papildus 10 punkti.

5. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 6. jūlija
noteikumiem Nr. 503

(Pielikums MK 05.12.2023. noteikumu Nr. 696 redakcijā)

Vērtēšanas saraksts

Nr.

p. k.

Pieteicēja firmaPieteikuma Nr.Saņemto punktu skaitsIekšzemes kopprodukts uz vienu iedzīvotāju iepriekšējā gadā tajā statistiskajā reģionā, kurā tiks īstenots investīciju projekts1

Investīciju projekta īstenošanas rezultātā plānotais preču vai pakalpojumu eksporta apjoms gadā attiecībā pret kapitāla atlaides apmēru, uz kuru pieteicējs pretendē2

Jaunradītas darba vietas un  mēneša vidējā bruto darba samaksa darbiniekiem, kas pieņemti darbā investīciju projekta īstenošanas rezultātā, attiecībā pret mēneša vidējās bruto darba samaksas apmēru reģionā, kurā tiks īstenots projekts, iepriekšējā gadā, – reizinājums3
       
       
       
       
       
       
       

 

Piezīmes.

Norāda tiem pieteikumiem, kuriem iegūts vienāds punktu skaits.

Norāda tiem pieteikumiem, kuriem iepriekšējā gadā tajā statistiskajā reģionā, kurā tiks īstenots investīciju projekts, iekšzemes kopprodukts uz vienu iedzīvotāju ir vienāds.

Norāda tiem pieteikumiem, kuriem investīciju projekta īstenošanas rezultātā eksporta apjoms ir vienāds.

6. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 6. jūlija
noteikumiem Nr. 503

(Pielikums MK 05.12.2023. noteikumu Nr. 696 redakcijā)

Pieteikuma veidlapa

PIETEIKUMA VEIDLAPA AIZDEVUMU PROGRAMMAI "AIZDEVUMI AR KAPITĀLA ATLAIDI EKSPORTĒJOŠIEM KOMERSANTIEM LIELO INVESTĪCIJU PROJEKTU ATBALSTAM"

 
 

1. SADAĻA INFORMĀCIJA PAR KOMERSANTU

1.1. Saimnieciskās darbības veicēja nosaukums: 
1.2. Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: 
1.3. E-pasta adrese: 
1.4. Klasifikācijas kods atbilstoši Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas Eiropas Kopienā 2. redakcijai (NACE 2. red.)*NACE kodsEkonomiskās darbības nosaukumsPamatdarbība/papilddarbība
   
    
1.5. Kontaktinformācija:Vārds, uzvārds
Ieņemamais amats
Tālrunis
E-pasts
1.6. Apliecinu, ka piekrītu ar pieteikumu saistītās informācijas un dokumentu saņemšanai, izmantojot šīs tabulas sadaļā "e-pasta adrese" norādīto adresi

Jā/Nē

1.7. Korespondences adrese:

(aizpilda, ja nepiekrīt elektroniskai saziņai un vēlas saņemt ar pieteikumu saistīto informāciju un dokumentus uz šo adresi)

 

* Jānorāda uz pieteikuma iesniegšanas brīdi aktuālos nodokļu administrācijā reģistrētos pamatdarbības veidus un papilddarbības veidus.

2. SADAĻA INVESTĪCIJU PROJEKTA APRAKSTS

 
2.1. Investīciju projekta sektors, kurā tiek veikti ieguldījumi

Attiecīgo atzīmēt ar "X"

1.

Zināšanu ietilpīga bioekonomika 

2.

Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, farmācija 

3.

Fotonika un viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas 

4.

Viedā enerģētika un mobilitāte 

5.

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 

6.

Tūrisms 

7.

Kultūras un radošās industrijas joma 
 
Komersanta skaidrojums par investīciju projekta atbilstību attiecīgajam prioritārajam investīciju projekta sektoram vai tūrisma nozarei
Jāapraksta sagaidāmais rezultāts pēc investīciju projekta pabeigšanas un vispārējs tās paredzamās darbības raksturojums, kuru nodrošinās investīciju projekta īstenošana, skaidrojot tā atbilstību attiecīgajam prioritārajam investīciju projekta sektoram vai tūrisma nozarei
 
NACE 2.red. kods, atbilstoši kuram tiks īstenota saimnieciskā darbība projekta īstenošanas rezultātā

Jānorāda NACE kods un tā atšifrējums – ekonomiskās darbības nosaukums

 
2.2. Investīciju projekta atbilstība Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumu Nr. 503 "Noteikumi par aizdevumiem ar kapitāla atlaidi eksportējošiem komersantiem lielo investīciju projektu atbalstam" (turpmāk – noteikumi) 5.8. apakšpunktam
Ieguldījums atbalsta komersanta darbību saskaņā ar Eiropas Savienības mērķiem un Latvijas saistībām, kas attiecas uz zaļo un digitālo transformāciju*, tai skaitā Eiropas Savienības mērķi līdz 2050. gadam panākt klimatneitralitāti**

Jā/Nē

 
Komersanta skaidrojums par investīciju projekta atbilstību noteikumu 5.8. apakšpunktam
Jāapraksta, kā ieguldījums atbalsta komersanta darbību saskaņā ar Eiropas Savienības mērķiem un Latvijas saistībām, kas attiecas uz zaļo un digitālo transformāciju, tai skaitā Eiropas Savienības mērķi līdz 2050. gadam panākt klimatneitralitāti.

* Ministru kabineta 2021. gada 7. jūlija rīkojums Nr. 490 "Par Digitālās transformācijas pamatnostādnēm 2021.–2027. gadam".

**Eiropas Savienības mērķis līdz 2050. gadam panākt klimatneitralitāti ietverts Eiropas Parlamenta un Padomes regulā (ES) 2021/1119 (2021. gada 30. jūnijs), ar ko izveido klimatneitralitātes panākšanas satvaru un groza Regulas (EK) Nr. 401/2009 un (ES) 2018/1999 ("Eiropas Klimata akts").

2.3. Projekta īstenošanas vieta*
2.3.1. Projekta īstenošanas vietas adrese** 
2.3.2. Kadastra numurs vai apzīmējums 

* Projekta īstenošanas vieta noteikumu izpratnē ir vieta, kur projekta iesniedzējs ražo savu produkciju vai sniedz pakalpojumus. Ja investīciju projekts tiek īstenots Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales NUTS 3 2021. gada datu reģionā, pie kopējā iegūto punktu skaita tiek piešķirti papildus 10 punkti.

** Jānorāda faktiskā projekta īstenošanas vietas adrese. Projektu var īstenot vairākās adresēs, ja šajās adresēs ir izvietota vienota ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas ķēde. Ja īstenošanas vietas adreses ir plānotas vairākas, iekļauj papildus tabulu/-as.

2.4. Attiecināmo izmaksu pozīcija (detalizēti uzskaitīt)*

Izmaksu apmērs (euro)

1.Būvniecības darbi un nekustamā īpašuma iegāde** 
2.Iekārtu iegāde 
3.Nemateriālie aktīvi*** 
2.4.1 Attiecināmo izmaksu kopējā summa (euro) 
2.4.2. Kapitāla atlaides apmērs uz kuru iesniedzējs pretendē (euro)**** 
2.4.3. Neattiecināmo izmaksu pozīcija (detalizēti uzskaitīt)  
2.4.4. Kopējie investīcija projekta ieguldījumi (attiecināmie un neattiecināmie ieguldījumi kopā)  

* Saskaņā ar noteikumu 40.3. apakšpunktu finansējumu nepiešķir Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk – Komisijas regula Nr. 651/2014) 13. panta "a" un "b" punktā noteiktajām nozarēm.

Atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 13. panta "a" un "b" punktam, šo iedaļu nepiemēro atbalstam, kas ir par labu darbībām tērauda nozarē, lignīta nozarē un ogļrūpniecības nozarē, atbalstam transporta nozarē, kā arī saistītajai infrastruktūrai; atbalstam enerģijas ražošanai, akumulēšanai, pārvadei, sadalei un infrastruktūrai, izņemot reģionālo ieguldījumu atbalstu tālākajos reģionos un reģionālā darbības atbalsta shēmas; un atbalstam platjoslas nozarē, izņemot reģionālā darbības atbalsta shēmas.

** Būvniecības un nekustamā īpašuma iegādes finansējums līdz 40 % no attiecināmajām izmaksām.

*** Saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 30. punktu.

**** Akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" aizdevums/kapitāla atlaides apmērs, uz kuru iesniedzējs pretendē – līdz 30 % no investīciju projekta attiecināmo izmaksu kopējās summas, bet ne vairāk kā 10 000 000 euro, nepārsniedzot pieļaujamo atbalsta intensitāti.

2.5. Projekta īstenošanas laika ietvars un projekta īstenošanas ilgums (pilnos mēnešos)

Projekta ietvaros īstenojamā darbība

Īstenošanas ilgums

1.

 Piemēram, no 2023. gada jūnija līdz 2032.gada decembrim

2.

  

3.

  

4.

  

5.

  

Kopā:

 
 
2.6. Projekta īstenošanas rezultātā plānotais darbinieku vidējās bruto samaksas koeficients*

Periods pēc investīciju projekta pilnīgas pabeigšanas

Plānotais darbinieku vidējās bruto samaksas koeficients

Plānotā mēneša bruto darba samaksa (euro)

1. gads pēc investīciju projekta pilnīgas pabeigšanas  
2. gads pēc investīciju projekta pilnīgas pabeigšanas  
3. gads pēc investīciju projekta pilnīgas pabeigšanas  
4. gads pēc investīciju projekta pilnīgas pabeigšanas  
5. gads pēc investīciju projekta pilnīgas pabeigšanas  
Investīciju projekta īstenošanas rezultātā plānotais minimālais darbinieku vidējās bruto samaksas koeficients katrā pēcuzraudzības gadā**  
Kopējā mēneša vidējā bruto darba samaksa (euro)

-

 

* Norādīt plānoto koeficientu, kāds tiks piemērots mēneša vidējā bruto darba samaksai darbiniekiem, kas pieņemti darbā investīciju projekta īstenošanas rezultātā, salīdzinot ar mēneša vidējās bruto darba samaksas apmēru iepriekšējā gadā tajā statistiskajā reģionā, kurā tiks īstenots investīciju projekts.

**Atbilstoši norādītajam koeficientam tiks piešķirti punkti pieteikuma vērtēšanas kritēriju pārbaudes lapas kvalitātes kritērijā Nr. 1

2.7. Plānotais preču un pakalpojumu eksporta apjoms* piecu gadu laikā pēc projekta pilnīgas pabeigšanas

Periods pēc investīciju projekta pilnīgas pabeigšanas

Plānotais preču un pakalpojumu eksporta apjoms (euro)

1. gads pēc investīciju projekta pilnīgas pabeigšanas 
2. gads pēc investīciju projekta pilnīgas pabeigšanas 
3. gads pēc investīciju projekta pilnīgas pabeigšanas 
4. gads pēc investīciju projekta pilnīgas pabeigšanas 
5. gads pēc investīciju projekta pilnīgas pabeigšanas 
Investīciju projekta īstenošanas rezultātā plānotais minimālais preču vai pakalpojumu eksporta apjoms katrā pēcuzraudzības gadā (euro)** 

* Eksporta apjoma kritērija izpilde ir vērtējama par projekta īstenošanas rezultātā saražoto produkcijas apjomu, kas attiecināms arī kā eksports uzņēmuma jeb saistīto personu grupas līmenī, kuras ietvaros investīciju projekta īstenošanas rezultātā saražotā produkcija tiek eksportēta.

**Atbilstoši norādītajam eksporta apjomam tiks piešķirti punkti pieteikuma vērtēšanas kritēriju pārbaudes lapas kvalitātes kritērijā Nr.2

Eksporta tirgi, kas tiks nodrošināti projekta īstenošanas rezultātā 
 
2.8. Projekta īstenošanas rezultātā radīto darba vietu skaits 

Amata vietas nosaukums

Amata vietu skaits*

Plānotais darbinieku vidējās bruto samaksas koeficients**,***

Plānotā mēneša bruto darba samaksa (euro)

    
   
   
   
Kopējais jaunradīto darba vietu skaits 

* Atbilstoši norādītajam darbinieku skaitam tiks piešķirti punkti pieteikuma vērtēšanas kritēriju pārbaudes lapas kvalitātes kritērijā Nr. 3.

** Atbilstoši 2.6. sadaļā norādītajam plānotajam minimālajam darbinieku vidējās bruto samaksas koeficientam katrā pēcuzraudzības gadā.

*** Katrā amata pozīcijā koeficients ne mazāks par 1,3.

2.9. Plānotais bruto ieguldījumu apjoms investīciju projekta īstenošanas rezultātā Latvijā pētniecībā un attīstībā piecu gadu laikā pēc investīciju projekta pilnīgas pabeigšanas (euro)

Periods pēc investīciju projekta pilnīgas pabeigšanas

Plānotais bruto ieguldījumu apjoms pētniecībā un attīstībā (euro)

1. gads pēc investīciju projekta pilnīgas pabeigšanas 
2. gads pēc investīciju projekta pilnīgas pabeigšanas 
3. gads pēc investīciju projekta pilnīgas pabeigšanas 
4. gads pēc investīciju projekta pilnīgas pabeigšanas 
5. gads pēc investīciju projekta pilnīgas pabeigšanas 
 
Uzņēmuma līmenī plānotais minimālais komersanta ieguldījumu apjoms pētniecībā un attīstībā katrā pēcuzraudzības gadā (euro)*

Piemēram, 250 000,00 euro

*Atbilstoši norādītajam ieguldījumu apjomam tiks piešķirti punkti pieteikuma vērtēšanas kritēriju pārbaudes lapas kvalitātes kritērijā Nr. 4.

2.10. Cita informācija

Papildu informācija (ja nepieciešams) 
 

2.11. Pieteikumam pievienojamie dokumenti* (komersants papildina pēc vajadzības):

Nr.
p. k.

 

1.

 

2.

 

3.

 

* Visi pieteikumam pievienotie dokumenti ir neatņemama pieteikuma sastāvdaļa.

APLIECINĀJUMS

 
Es, 

,

 

(vārds, uzvārds)

 
 
komersanta  
 

(komersanta nosaukums)

 
 
paraksttiesīgā persona, 

,

 

(amata nosaukums)

 

apliecinu, ka projekta īstenošanas rezultātā un pēcuzraudzības laikā tiks sasniegti pieteikuma veidlapā norādītie projekta rādītāji par:

- plānoto ieguldījumu apmēru, kurš vērsts uz ieguldījumiem zaļo tehnoloģiju izmantošanā produktu ražošanas un pakalpojumu sniegšanas procesā un citu uz klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanu vērstu produktu ražošanā;

- plānoto investīciju projekta īstenošanas rezultātā jaunradīto darba vietu skaitu;

- kopējo mēneša vidējās bruto samaksas koeficientu;

- investīciju projekta īstenošanas rezultātā plānoto minimālo preču vai pakalpojumu eksporta apjomu katrā pēcuzraudzības gadā;

- komersanta līmenī plānoto minimālo komersanta ieguldījumu apjomu pētniecībā un attīstībā Latvijā katrā pēcuzraudzības gadā, kas saistīts ar investīciju projektu.

Apliecinu, ka pieteikuma iesniegšanas brīdī pieteikuma veidlapā un tai pievienotajos dokumentos sniegtā informācija atbilst patiesībai un investīciju projekts tiks īstenots saskaņā ar pieteikumā norādīto.

Apliecinu, ka pieteikumam pievienotās dokumentu kopijas atbilst šo dokumentu oriģināliem.

Apliecinu, ka komersants atbilst vidējā vai lielā komersanta statusam, atbilstoši noteikumu 5.1. apakšpunktam.

Apliecinu, ka gadījumā, ja tiks konstatēts, ka kāda no nozarēm, kurā darbojas pieteicējs, nav atbalstāma, taču pieteicējs īstenos projektu atbalstāmajā nozarē, pieteicējs skaidri nodalīs atbalstāmās nozares projekta īstenošanas finanšu plūsmas no citu darbības nozaru finanšu plūsmām projekta īstenošanas laikā un vismaz piecus gadus pēc projekta pabeigšanas.

Piekrītu, ka LIAA nodod informāciju akciju sabiedrībai "Attīstības finanšu institūcija Altum" par pieteikuma saņemšanu, nosūtot atlases ietvaros saņemto pieteikuma veidlapu un tai pievienotos dokumentus.

Piekrītu, ka atlases ietvaros pieņemto lēmumu par pieteikuma apstiprināšanu un tiesībām pieteicējam saņemt finansējuma pieteikuma izvērtējumu akciju sabiedrībā "Attīstības finanšu institūcija Altum", pieteikuma apstiprināšanu ar nosacījumu un tiesībām pieteicējam saņemt finansējuma pieteikuma izvērtējumu akciju sabiedrībā "Attīstības finanšu institūcija Altum" vai pieteikuma noraidīšanu LIAA nosūta akciju sabiedrībai "Attīstības finanšu institūcija Altum".

Paraksts*  
   
Datums  
 

dd/mm/gggg

 

* Ja projekta pieteikuma veidlapa tiek iesniegta un parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, paraksta sadaļa nav aizpildāma

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par aizdevumiem ar kapitāla atlaidi eksportējošiem komersantiem lielo investīciju projektu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 503Pieņemts: 06.07.2021.Stājas spēkā: 10.07.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 130, 09.07.2021. OP numurs: 2021/130.19
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
324615
{"selected":{"value":"07.12.2023","content":"<font class='s-1'>07.12.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"07.12.2023","iso_value":"2023\/12\/07","content":"<font class='s-1'>07.12.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"04.11.2023","iso_value":"2023\/11\/04","content":"<font class='s-1'>04.11.2023.-06.12.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.05.2023","iso_value":"2023\/05\/21","content":"<font class='s-1'>21.05.2023.-03.11.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.10.2022","iso_value":"2022\/10\/27","content":"<font class='s-1'>27.10.2022.-20.05.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.06.2022","iso_value":"2022\/06\/29","content":"<font class='s-1'>29.06.2022.-26.10.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.04.2022","iso_value":"2022\/04\/08","content":"<font class='s-1'>08.04.2022.-28.06.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2022","iso_value":"2022\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2022.-07.04.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.07.2021","iso_value":"2021\/07\/10","content":"<font class='s-1'>10.07.2021.-31.12.2021.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
07.12.2023
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"