Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta instrukcija Nr. 4

Rīgā 2021. gada 22. jūnijā (prot. Nr. 49 20. §)
Tulkojumu pieprasīšanas un nodrošināšanas kārtība
Izdota saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72. panta pirmās daļas 2. punktu
I. Vispārīgais jautājums

1. Instrukcija nosaka kārtību, kādā:

1.1. Valsts valodas centrs (turpmāk – centrs) veic dokumentu tulkošanu;

1.2. tiek pieprasīti dokumentu tulkojumi;

1.3. centrs un valsts pārvaldes iestādes (turpmāk – iestādes) sadarbojas dokumentu tulkojumu tapšanas gaitā.

II. Starptautisko tiesību aktu tulkojumi

2. Centrs nodrošina šādu starptautisko tiesību aktu tulkojumus:

2.1. Latvijas Republikai saistošo starptautisko līgumu tulkojumus latviešu valodā atbilstoši likuma "Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem" 11.2 pantam;

2.2. Latvijas Republikas Saeimā vai Ministru kabinetā apstiprināmo starptautisko līgumu un to projektu tulkojumus latviešu valodā atbilstoši likuma "Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem" 11.2 pantam;

2.3. ar Eiropas Savienības tiesību aktu un Latvijas Republikai saistošo starptautisko līgumu piemērošanu saistīto dokumentu oficiālos tulkojumus latviešu valodā.

3. Centrs reizi ceturksnī (līdz 10. martam, 10. jūnijam, 10. septembrim un 10. decembrim) nosūta iestādēm aicinājumu iesniegt nepieciešamo starptautisko tiesību aktu tulkojumu pieprasījumu.

4. Iestāde triju nedēļu laikā pēc šīs instrukcijas 3. punktā minētā aicinājuma saņemšanas sagatavo un nosūta centram starptautisko tiesību aktu tulkojumu pieprasījumu, noformējot to atbilstoši šīs instrukcijas 1. pielikumam un dokumentus norādot prioritārā secībā.

5. Starptautisko tiesību aktu tulkojumu pieprasījumu iestāde nosūta elektroniski uz centra oficiālo elektronisko adresi vai centra elektroniskā pasta adresi, pievienojot tulkojamo dokumentu vai norādot tīmekļvietnes adresi, kurā tulkojamais dokuments ir pieejams.

6. Pirms tulkojamā dokumenta iesniegšanas centrā iestāde, ja nepieciešams, nodrošina, ka nepastāv autortiesību ierobežojumi attiecībā uz tulkojamo dokumentu, kā arī autortiesību vai blakustiesību subjekta piekrišanu dokumenta tulkošanai.

7. Centrs apkopo iestāžu starptautisko tiesību aktu tulkojumu pieprasījumus un sastāda nākamajā ceturksnī tulkojamo dokumentu sarakstu.

8. Starptautisko tiesību aktu tulkojumu sarakstu apstiprina Vecāko amatpersonu sanāksme Eiropas Savienības jautājumos (turpmāk – Vecāko amatpersonu sanāksme).

III. Latvijas Republikas tiesību aktu tulkojumi

9. Centrs nodrošina Latvijas Republikas tiesību aktu aktuālo redakciju tulkojumus Eiropas Savienības dalībvalstu valodās. Prioritāri nodrošina likumu tulkojumus un cita veida tiesību aktu tulkojumus, kas ir būtiski valsts starptautisko saistību izpildei vai Ministru kabineta noteikto mērķu sasniegšanai starptautisko attiecību jomā. Var netulkot tiesību aktus, kas drīzumā zaudēs spēku, vienreiz piemērojamos tiesību aktus vai tiesību aktus, kuru tulkojumiem nav būtiskas nozīmes tiesību sistēmā.

10. Tieslietu ministrija sadarbībā ar centru sastāda tulkojamo likumu sarakstu (turpmāk – likumu saraksts) nākamajiem diviem gadiem. Likumu sarakstu nosūta iestādēm kopā ar aicinājumu iesniegt nepieciešamo tiesību aktu tulkojumu pieprasījumu.

11. Centrs divreiz gadā (līdz 10. jūnijam un 10. decembrim) nosūta iestādēm aicinājumu iesniegt:

11.1. nepieciešamo Ministru kabineta noteikumu tulkojumu pieprasījumu;

11.2. informāciju par nozarei prioritāri tulkojamajiem likumiem vai iztulkoto likumu aktualizāciju, ja likumu sarakstā nepieciešamas izmaiņas (lai centrs varētu koriģēt šīs instrukcijas 10. punktā minēto likumu sarakstu);

11.3. informāciju par cita veida tiesību aktu tulkojumiem, kas ir būtiski valsts starptautisko saistību izpildei vai Ministru kabineta noteikto mērķu sasniegšanai starptautisko attiecību jomā.

12. Iestāde triju nedēļu laikā pēc aicinājuma saņemšanas nosūta centram uz oficiālo elektronisko adresi vai centra elektroniskā pasta adresi nepieciešamo tulkojumu pieprasījumu, noformējot to atbilstoši šīs instrukcijas 2. pielikumam un dokumentus norādot prioritārā secībā. Centrs apkopo tulkojumu pieprasījumus un sastāda nākamajā pusgadā tulkojamo dokumentu sarakstu, kā arī veic nepieciešamās korekcijas likumu sarakstā.

13. Likumu sarakstu, kā arī šīs instrukcijas 12. punktā minēto tulkojamo dokumentu sarakstu apstiprina Vecāko amatpersonu sanāksmē.

IV. Tulkojumu nodrošināšana

14. Centrs, nosakot tulkojamo dokumentu apjomu, aprēķina to standartlapu skaitu (viena standartlapa ir 1500 rakstzīmes bez atstarpēm).

15. Centrs, sastādot tulkojamo dokumentu sarakstu, ņem vērā piešķirto valsts budžeta finansējumu tulkojumu veikšanai un tulkojumu steidzamību.

16. Pēc šīs instrukcijas 7., 10. un 12. punktā minēto tulkojamo dokumentu sarakstu apstiprināšanas centrs informē iestādes par tulkošanai apstiprinātajiem dokumentiem. Piecu darbdienu laikā pēc sarakstu apstiprināšanas iestāde var ierosināt tulkojamā dokumenta nomaiņu ar citu pēc apjoma līdzvērtīgu dokumentu.

17. Ja iestādei steidzami nepieciešami šajā instrukcijā minēto dokumentu tulkojumi, kas nav iekļauti vispārīgā kārtībā apstiprinātajā tulkojamo dokumentu sarakstā, iestāde uz centra oficiālo elektronisko adresi vai centra elektroniskā pasta adresi nosūta centram pieprasījumu (atkarībā no tulkojamā dokumenta veida noformējot to atbilstoši šīs instrukcijas 1. vai 2. pielikumam). Pirms starptautisko tiesību aktu tulkojumu pieprasīšanas pārliecinās, ka netiek pārkāpti šīs instrukcijas 6. punktā minētie ierobežojumi. Šajā instrukcijā minētos dokumentus, kurus nepieciešams tulkot steidzami ārpus kārtas, uzskaites nodrošināšanai iekļauj Vecāko amatpersonu sanāksmes nākamā ceturkšņa vai pusgada apstiprinātajā tulkošanas plānā. Centrs vienojas ar iestādi par darba izpildes termiņu, ņemot vērā dokumenta apjomu un tā saskaņošanas, apstiprināšanas un parakstīšanas termiņus.

18. Iestāde var jebkurā laikā atsaukt tulkošanai apstiprinātā tiesību akta pieprasījumu, pēc iespējas ātrāk nosūtot uz centra oficiālo elektronisko adresi vai centra elektroniskā pasta adresi ar drošu elektronisko parakstu parakstītu atsaukumu.

19. Dokumenta tulkojumu centrs nosūta iestādei saskaņošanai uz pieprasījumā norādīto elektroniskā pasta adresi, pievienojot terminu saskaņošanas tabulas veidlapu (atkarībā no tulkošanas virziena – šīs instrukcijas 3. vai 4. pielikums). Normatīvos aktus, kas nav tulkoti pēc konkrētas iestādes pieprasījuma, bet kuru darbības joma skar iestādes kompetenci, Valsts valodas centrs var nosūtīt saskaņošanai uz šīs iestādes kontaktpersonas elektroniskā pasta adresi. Pēc iestādes pieprasījuma centrs reizi mēnesī informē iestādi par attiecīgajā laikposmā iestādei nosūtītajiem dokumentu tulkojumiem un norāda personu, uz kuras elektroniskā pasta adresi tulkojums nosūtīts.

20. Iestāde (tai skaitā neatkarīgās iestādes, kas nav padotas Ministru kabinetam) mēneša laikā pēc dokumenta tulkojuma saņemšanas izskata to un uz centra kontaktpersonas elektroniskā pasta adresi nosūta aizpildītu terminu saskaņošanas tabulu, ja dokumenta tulkojumā nepieciešams izdarīt labojumus vai precizējumus, vai nosūta dokumenta tulkojuma saskaņojumu uz centra kontaktpersonas elektroniskā pasta adresi. Ja mēneša laikā pēc dokumenta tulkojuma saņemšanas iestāde nav sniegusi atbildi, uzskatāms, ka dokumenta tulkojums saskaņots bez iebildumiem un priekšlikumiem.

21. Ja iestādei nepieciešams garāks termiņš, lai izskatītu dokumenta tulkojumu un sagatavotu terminu saskaņošanas tabulu, iestāde par to informē centra kontaktpersonu divu nedēļu laikā pēc dokumenta tulkojuma saņemšanas.

22. Ja dokumenta tulkojuma izskatīšanā ir iesaistīti vairāki iestādes (tai skaitā padotības iestāžu) darbinieki, viņi savstarpēji saskaņo viedokļus un iestāde nosūta centram vienotu terminu saskaņošanas tabulu.

23. Ja pēc dokumenta tulkojuma saskaņošanas procesa beigām tulkojumā tiek konstatēta kļūda, informāciju par nepieciešamajiem labojumiem nosūta uz centra oficiālo elektronisko adresi vai centra elektroniskā pasta adresi.

24. Visus saskaņotos dokumentu tulkojumus, izņemot oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicētos starptautiskos līgumus, publisko centra tīmekļvietnē, ja tiem nav noteikts ierobežotas pieejamības statuss. Centrs oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" izdevējam sniedz piekļuvi Latvijas Republikas tiesību aktu tulkojumiem, lai nodrošinātu šo tulkojumu pieejamību tīmekļvietnē www.likumi.lv.

V. Noslēguma jautājums

25. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2014. gada 8. jūlija instrukciju Nr. 3 "Tulkojumu pieprasīšanas un nodrošināšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 149. nr.; 2019, 87. nr.).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ministru prezidenta biedrs,
tieslietu ministrs J. Bordāns
1. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 22. jūnija
instrukcijai Nr. 4

Starptautisko tiesību aktu tulkojumu pieprasījums 20__. gada __. ceturksnim

   
 

(iestādes nosaukums)

 
   
   
 

(atbildīgā amatpersona – vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 
   

Nr.

p. k.

Dokumenta nosaukums un numurs

Precīza dokumenta tīmekļvietnes adrese vai dokuments elektroniskā formā

Aptuvenais lapu skaits

Iespējamie atbalsta dokumenti

Terminoloģijas konsultants (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

Termiņš steidzamajiem dokumentiem

Tulkojuma pieprasīšanas mērķis

Ierobežota pieejamība

         
         

Kopā ________ lp.

Datums __________________

Ministru prezidenta biedrs,
tieslietu ministrs J. Bordāns
2. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 22. jūnija
instrukcijai Nr. 4

Latvijas Republikas tiesību aktu tulkojumu pieprasījums 20__. gada ___.pusgadam

   
 

(iestādes nosaukums)

 
   
   
 

(atbildīgā amatpersona – vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 
   

1. Informācija par šīs instrukcijas 11.1. apakšpunktā minētajiem nepieciešamajiem Ministru kabineta noteikumu tulkojumiem (prioritārā secībā):

Nr.

p. k.

Ministru kabineta noteikumu nosaukums, numurs un datums

Aptuvenais lapu skaits

Iespējamie atbalsta dokumenti

Terminoloģijas konsultants (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

Termiņš steidzamajiem dokumentiem

Tulkojuma pieprasīšanas mērķis

Ierobežota pieejamība

        
        

Kopā ____ lp.

2. Informācija par šīs instrukcijas 11.2. apakšpunktā minētajiem prioritāri nozarē tulkojamajiem likumiem, ja nepieciešams koriģēt likumu sarakstu (prioritārā secībā):

Nr.

p. k.

Likuma nosaukums

Aptuvenais lapu skaits

Iespējamie atbalsta dokumenti

Terminoloģijas konsultants (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

Termiņš steidzamajiem dokumentiem

Tulkojuma pieprasīšanas mērķis

Ierobežota pieejamība

        
        

Kopā ____ lp.

3. Informācija par šīs instrukcijas 11.3. apakšpunktā minētajiem cita veida tiesību aktu tulkojumiem, kas ir būtiski valsts starptautisko saistību izpildei vai Ministru kabineta noteikto mērķu sasniegšanai starptautisko attiecību jomā (prioritārā secībā):

Nr.

p. k.

Dokumenta nosaukums

un numurs

Precīza dokumenta tīmekļvietnes adrese vai dokuments elektroniskā formā

Aptuvenais lapu skaits

Iespējamie atbalsta dokumenti

Terminoloģijas konsultants (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

Termiņš steidzamajiem dokumentiem

Tulkojuma pieprasīšanas mērķis

Ierobežota pieejamība

         
         

Kopā ____ lp.

Datums __________________

Ministru prezidenta biedrs,
tieslietu ministrs J. Bordāns
3. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 22. jūnija
instrukcijai Nr. 4
Terminu saskaņošanas tabula (tulkojumiem latviešu valodā)
Tulkotais dokuments 
 

(precīzs dokumenta nosaukums)

  
Sūtītājs  
 

(iestādes nosaukums)

 
   
 

(iestādes speciālists, kas izskatījis dokumentu, – vārds, uzvārds, e-pasta adrese un tālruņa numurs)

 
Valsts valodas centra atbildīgā amatpersona 
 

(atbildes sagatavotājs – vārds, uzvārds, e-pasta adrese un tālruņa numurs)

  

Nr.

p. k.

Termins angļu valodā vai citā svešvalodā

Vieta dokumentā (konkrēta vienība)

Konteksts, ja tas nepieciešams termina izpratnei

Termins latviešu valodā

Iestādes lietotais termins

Priekšlikuma pamatojums, piezīmes, komentāri

       
       

Datums __________________

Ministru prezidenta biedrs,
tieslietu ministrs J. Bordāns
4. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 22. jūnija
instrukcijai Nr. 4
Terminu saskaņošanas tabula (tulkojumiem angļu valodā vai citā svešvalodā)
Tulkotais dokuments 
 

(precīzs dokumenta nosaukums)

  
Sūtītājs  
 

(iestādes nosaukums)

 
   
 

(iestādes speciālists, kas izskatījis dokumentu, – vārds, uzvārds, e-pasta adrese un tālruņa numurs)

 
Valsts valodas centra atbildīgā amatpersona 
 

(atbildes sagatavotājs – vārds, uzvārds, e-pasta adrese un tālruņa numurs)

  

Nr.

p. k.

Termins latviešu valodā

Vieta dokumentā (konkrēta vienība)

Konteksts, ja tas nepieciešams termina izpratnei

Termins svešvalodā

Iestādes lietotais termins

Priekšlikuma pamatojums, piezīmes, komentāri

       
       

Datums __________________

Ministru prezidenta biedrs,
tieslietu ministrs J. Bordāns
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Tulkojumu pieprasīšanas un nodrošināšanas kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: instrukcija Numurs: 4Pieņemts: 22.06.2021.Stājas spēkā: 01.07.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 123, 30.06.2021. OP numurs: 2021/123.19
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
324296
01.07.2021
86
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)