Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 421

Rīgā 2021. gada 22. jūnijā (prot. Nr. 49 58. §)
Noteikumi par valsts atbalstu Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai mājputnu nozarē
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts atbalstu Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai mājputnu nozarē.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. mājputni – mājputni Komisijas 2008. gada 16. jūnija Regulas (EK) Nr. 543/2008 par kārtību, kādā piemērojama Padomes Regula (EK) Nr. 1234/2007 attiecībā uz mājputnu gaļas tirdzniecības standartiem, 1. panta 1. punkta "a" apakšpunkta izpratnē;

2.2. olas – olas Eiropas Komisijas 2008. gada 23. jūnija Regulas (EK) Nr. 589/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 īstenošanai attiecībā uz olu tirdzniecības standartiem, 1. panta "k" apakšpunkta izpratnē;

2.3. mājputnu nozare – mājputnu audzēšana, mājputnu olu šķirošana un iepakošana, mājputnu gaļas vai olu un to produktu ražošana;

2.4. EBIT – saimnieciskās darbības veicēja darbības neto ieņēmumi mājputnu nozarē pirms procentu un ienākuma nodokļa maksājumiem;

2.5. primārā lauksaimnieciskā ražošana – Komisijas 2014. gada 25. jūnija Regulas (ES) Nr. 702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu (turpmāk – Komisijas regula Nr. 702/2014), 2. panta 5. punktā noteiktā ražošana mājputnu nozarē;

2.6. lauksaimniecības produktu pārstrāde – Komisijas regulas Nr. 702/2014 2. panta 6. punktā noteiktā darbība mājputnu nozarē;

2.7. saistītās personas – personas Komisijas regulas Nr. 702/2014 1. pielikuma 3. panta 3. punkta izpratnē.

3. Atbalstu piešķir, administrē un uzrauga Lauku atbalsta dienests (turpmāk – dienests).

4. Atbalstu piešķir par:

4.1. negūtajiem ieņēmumiem (turpmāk – ieņēmumu atbalsts) saskaņā ar šo noteikumu II nodaļu;

4.2. nesegtajām pastāvīgajām izmaksām (turpmāk – izmaksu atbalsts) saskaņā ar šo noteikumu III nodaļu.

5. Atbalstu var saņemt sīkais (mikro), mazais un vidējais uzņēmums, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 702/2014 1. pielikumā minētajai definīcijai, kā arī lielais uzņēmums, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 702/2014 2. panta 26. punktā minētajai definīcijai, ja tas īsteno kādu no šādām saimnieciskajām darbībām:

5.1. savā saimniecībā audzētu mājputnu nokaušana un mājputnu gaļas produktu ražošana;

5.2. savā saimniecībā iegūtu olu pārstrāde un olu produktu ražošana;

5.3. savā saimniecībā iegūtu olu šķirošana un iepakošana.

6. Atbalstu nepiešķir:

6.1. lielajam vai vidējam uzņēmumam, kas 2019. gada 31. decembrī un atbalsta piešķiršanas brīdī ir uzskatāms par nonākušu grūtībās atbilstoši Komisijas regulas Nr. 702/2014 2. panta 14. punktā minētajai definīcijai;

6.2. sīkajam (mikro) vai mazajam uzņēmumam, kas atbilst šādām pazīmēm:

6.2.1. tas 2019. gada 31. decembrī ir nonācis grūtībās atbilstoši Komisijas regulas Nr. 702/2014 2. panta 14. punktā minētajai definīcijai;

6.2.2. tam atbalsta piešķiršanas brīdī ir ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta, tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ir pasludināts maksātnespējas process, vai tas ir saņēmis glābšanas atbalstu un nav atmaksājis aizdevumu vai ir atsaucis garantiju, vai tas ir saņēmis pārstrukturēšanas atbalstu un uz to attiecas pārstrukturēšanas plāns;

6.3. personai, uz kuru attiecas Komisijas regulas Nr. 702/2014 1. panta 5. punktā noteiktais Eiropas Komisijas līdzekļu atgūšanas rīkojums.

7. Atbalsta saņēmējs saskaņā ar šiem noteikumiem nelikumīgi saņemto atbalstu atmaksā Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV un V nodaļā noteiktajā kārtībā.

8. Dienests datus par izmaksāto atbalstu glabā 10 gadus no atbalsta piešķiršanas dienas un publicē informāciju, ievērojot Komisijas regulas Nr. 702/2014 9. panta 2. punkta "c" apakšpunktā un 4. punktā noteiktās publicitātes pasākumu prasības atbilstoši normatīvajam aktam par kārtību, kādā publicē informāciju par sniegto komercdarbības atbalstu un piešķir un anulē elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības.

9. Atbalstu nevar kumulēt ar maksājumiem par tām pašām attiecināmajām izmaksām, kuras kompensē, mazinot Covid-19 izplatības ietekmi. Izmaksu atbalstu nevar apvienot ar citu atbalstu par tiem pašiem zaudējumiem.

10. Atbalsta pretendents, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi, nav tiesīgs atbalstu ne pilnībā, ne daļēji nodot primāro lauksaimniecības produktu ražotājam.

11. Kopējais šajos noteikumos noteiktais atbalsta apmērs nepārsniedz 9 350 000 euro, no tā ieņēmumu atbalsts – 7 600 000 euro un izmaksu atbalsts – 1 750 000 euro.

12. Ja pieprasītais atbalsts pārsniedz kopējo atbalstam pieejamo finansējumu, dienests proporcionāli samazina izmaksājamā atbalsta apmēru.

13. Šajos noteikumos paredzētā atbalsta attaisnotajos izdevumos iekļauj pievienotās vērtības nodokli, ja tas nav atgūstams no valsts budžeta.

14. Atbalsta pretendents apņemas nepārtraukt darbību mājputnu nozarē vismaz trīs mēnešus pēc atbalsta saņemšanas. Ja tas minētajā laikā pārtrauc darbību mājputnu nozarē, dienests atgūst izmaksāto atbalstu. Atbalstu neatgūst, ja:

14.1. atgūstamā summa par vienu atbalsta iesniegumu nepārsniedz 100 euro un šo summu nav iespējams ieturēt no nākamajiem atbalsta maksājumiem atbalsta saņēmējam;

14.2. darbība pārtraukta nepārvaramas varas dēļ.

15. Dienests lēmumu par atbalsta apmēru pieņem līdz 2021. gada 15. decembrim un atbalstu izmaksā līdz 2021. gada 31. decembrim. Lēmuma pieņemšanas diena uzskatāma par atbalsta piešķiršanas dienu.

II. Ieņēmumu atbalsta piešķiršanas kārtība

16. Ieņēmumu atbalstu piešķir, nepārsniedzot Komisijas 2020. gada 19. marta paziņojumā "Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā" (C(2020)1863) (turpmāk ‒ pagaidu regulējums) noteikto kopējo ierobežota apjoma atbalsta apmēru, t. i., pretendentam, kas nodarbojas ar primāro lauksaimniecisko ražošanu, – 225 000 euro, bet pretendentam, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi, – 1 800 000 euro.

17. Atbalsta pretendents kas nodarbojas gan ar lauksaimniecības produktu pārstrādi, gan lauksaimniecības produktu primāro ražošanu, nodrošina ieņēmumu un izdevumu izsekojamību katrā no šīm darbībām. Maksimālais atbalsta apmērs nepārsniedz 1 800 000 euro saistīto personu grupai.

18. Uz ieņēmumu atbalstu tiešā atbalsta veidā par periodu no 2020. gada 1. marta līdz 2021. gada 31. maijam vai par laikposmu, kas minētajā periodā nav mazāks par diviem kalendāra mēnešiem (turpmāk – atbalsta periods), var pieteikties šo noteikumu 5. punktā minētais atbalsta pretendents, ja tas atbilst šādiem kritērijiem:

18.1. atbalsta pretendents ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs, un tam iesnieguma iesniegšanas dienā nav nodokļu maksājumu un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parāda vai parāds nav lielāks par 1000 euro, vai, ja parāds ir lielāks par 1000 euro, tam ar Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu nodokļu maksājumu termiņš ir pagarināts vai atlikts saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 24. pantu;

18.2. atbalsta pretendentam 2020. un 2021. gada 1. janvārī Lauksaimniecības datu centrā ir reģistrēti vismaz 1000 mājputni;

18.3. atbalsta pretendents ir reģistrēts vai atzīts Pārtikas un veterinārajā dienestā kā pārtikas uzņēmums;

18.4. šo noteikumu 5.1. apakšpunktā minētā atbalsta pretendenta vidējais neto apgrozījums primārajā lauksaimnieciskajā ražošanā vai lauksaimniecības produktu pārstrādē atbalsta periodā ir vismaz par pieciem procentiem zemāks salīdzinājumā ar neto apgrozījumu 2017.–2019. gada attiecīgajā periodā;

18.5. šo noteikumu 5.2. un 5.3. apakšpunktā minētā atbalsta pretendenta vidējais neto apgrozījums primārajā lauksaimnieciskajā ražošanā vai lauksaimniecības produktu pārstrādē par pārdošanas vienību atbalsta periodā ir vismaz par pieciem procentiem zemāks salīdzinājumā ar neto apgrozījumu 2017.–2019. gada attiecīgajā periodā.

19. Ja atbalsta periodu neveido secīgi mēneši, šo noteikumu 18.4. un 18.5. apakšpunktā minēto neto apgrozījuma samazinājumu nosaka katrā atbalsta perioda mēnesī.

20. Atbalsta pretendents, kas nodarbojas ar primāro lauksaimniecisko ražošanu un lauksaimniecības produktu pārstrādi, atbalsta iesniegumu iesniedz atsevišķi par katru darbības veidu.

21. Atbalstu piešķir par vidējo EBIT samazinājumu atbalsta periodā primārajā lauksaimnieciskajā ražošanā vai lauksaimniecības produktu pārstrādē salīdzinājumā ar vidējo EBIT vērtību 2017.–2019. gada attiecīgajā periodā.

22. Atbalsta apmēru aprēķina pēc šādas formulas:

A = EBIT2017.–2019. – EBIT2020./2021., kur:

A – atbalsta apmērs (euro);

EBIT2017.–2019. – vidējā EBIT vērtība 2017.–2019. gadā, kura atbilst atbalsta periodam (euro);

EBIT2020./2021. – vidējā EBIT vērtība atbalsta periodā.
 

23. Lai pieteiktos atbalstam, atbalsta pretendents līdz 2021. gada 1. augustam dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā iesniedz:

23.1. iesniegumu, kurā norādīta EBIT samazinājuma saistība ar Covid-19 izplatības noteiktajiem ierobežojumiem;

23.2. informāciju par citu ierobežota apmēra atbalstu, kas piešķirts vai pieprasīts saskaņā ar pagaidu regulējumu, norādot iestādi, kas izmaksāja atbalstu, normatīvo aktu, uz kuru pamatojoties atbalsts piešķirts, un, ja attiecināms, atmaksātā atbalsta apmēru;

23.3. zvērināta revidenta apstiprinātas operatīvās bilances, peļņas un zaudējumu aprēķinu, kā arī zvērināta revidenta ziņojumu par datu patiesuma atbilstību, norādot tajā atbalsta saņemšanai nepieciešamo informāciju atbilstoši šo noteikumu 18.4. un 18.5. apakšpunkta, kā arī 19. un 22. punkta nosacījumiem.

III. Izmaksu atbalsta piešķiršanas kārtība

24. Izmaksu atbalstu piešķir, nepārsniedzot pagaidu regulējumā noteikto kopīgo nesegtu pastāvīgo izmaksu atbalsta apmēru 10 000 000 euro vienam pretendentam.

25. Uz izmaksu atbalstu tieša atbalsta veidā šo noteikumu 5. punktā minētais atbalsta pretendents var pieteikties, ja tas atbilst šādiem kritērijiem:

25.1. atbalsta pretendents ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs, un tam iesnieguma iesniegšanas dienā nav nodokļu maksājumu un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parāda vai tas nav lielāks par 1000 euro, vai, ja parāds bija lielāks par 1000 euro, tam ar Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu nodokļu maksājumu termiņš ir pagarināts vai atlikts saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 24. pantu;

25.2. atbalsta pretendents ir reģistrēts vai atzīts Pārtikas un veterinārajā dienestā kā pārtikas uzņēmums;

25.3. atbalsta pretendenta vidējais neto apgrozījums primārajā lauksaimnieciskajā ražošanā vai lauksaimniecības produktu pārstrādē, vai abās nozarēs kopā no 2020. gada 1. marta līdz 2021. gada 31. maijam vai šī perioda vienā vai vairākos mēnešos salīdzinājumā ar attiecīgo periodu 2019. gadā ir vismaz par 30 procentiem mazāks.

26. Ja atbalsta periodu neveido secīgi mēneši, šo noteikumu 25.3. apakšpunktā minēto neto apgrozījuma samazinājumu nosaka katrā atbalsta perioda mēnesī.

27. Nesegtās fiksētās izmaksas aprēķina, no peļņas ieguldījuma (t. i., ieņēmumiem, no kuriem atņemtas mainīgās izmaksas) atņemot fiksētās izmaksas, kas attiecināmas uz lauksaimniecisko ražošanu mājputnu nozarē un radušās šo noteikumu 25.3. apakšpunktā minētajā periodā, ciktāl šādas fiksētās izmaksas nesedz citi finansējuma avoti, piemēram, apdrošināšana, atbalsts, kas piešķirts vai pieprasīts saskaņā ar pagaidu regulējumu, vai atbalsts no citiem avotiem.

28. Par pastāvīgajām izmaksām uzskatāmas izmaksas, kas rodas neatkarīgi no atbalsta pretendenta saražotās produkcijas apjoma, bet par mainīgajām izmaksām – izmaksas, kas rodas atkarībā no saražotās produkcijas apjoma.

29. Izmaksu atbalstu piešķir 70 procentu apmērā no šo noteikumu 27. punktā minētajām nesegtajām fiksētajām izmaksām, bet šo noteikumu 5. punktā minētajiem sīkajiem (mikro) un mazajiem uzņēmumiem – 90 procentu apmērā no nesegtajām fiksētajām izmaksām.

30. Lai pieteiktos izmaksu atbalstam, pretendents līdz 2021. gada 1. augustam dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā iesniedz:

30.1. iesniegumu izmaksu atbalsta saņemšanai, tajā norādot neto apgrozījuma krituma saistību ar Covid-19 izplatības noteiktajiem ierobežojumiem;

30.2. zvērināta revidenta apstiprinātas operatīvās bilances, peļņas un zaudējumu aprēķinu, kā arī zvērināta revidenta ziņojumu par datu patiesuma atbilstību, tajā norādot atbalsta saņemšanai nepieciešamo informāciju atbilstoši šo noteikumu 25.3. apakšpunkta un 27., 28. un 29. punkta nosacījumiem;

30.3. informāciju par atbalstu par nesegtajām pastāvīgām izmaksām, kurš piešķirts vai pieprasīts saskaņā ar pagaidu regulējumu, norādot iestādi, kas izmaksāja atbalstu, normatīvo aktu, uz kuru pamatojoties atbalsts piešķirts, un, ja attiecināms, atmaksātā atbalsta apmēru.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Zemkopības ministrs K. Gerhards
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par valsts atbalstu Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai mājputnu nozarē Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 421Pieņemts: 22.06.2021.Stājas spēkā: 30.06.2021.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 122, 29.06.2021. OP numurs: 2021/122.31
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
324294
30.06.2021
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)