Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/8

Rīgā 2021. gada 3. jūnijā (prot. Nr. 22, 1. p.)
Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sadales sistēmai
Izdoti saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma
8. panta otro daļu un 9. panta otro un otro prim daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sadales sistēmai (turpmāk – noteikumi) nosaka:

1.1. vienotus jauna elektroenerģijas sistēmas pieslēguma (turpmāk – pieslēgums) ierīkošanas vai esošā pieslēguma tehnisko parametru maiņas noteikumus esošajiem vai potenciālajiem elektroenerģijas sadales sistēmas (turpmāk – sistēma) lietotājiem;

1.2. kārtību, kādā, nemainot esošā pieslēguma tehniskos parametrus, sistēmai 0,4 kilovoltu elektrotīklā pieslēdz elektroenerģijas ražošanas iekārtu – mikroģeneratoru, kas uzstādīts sistēmas lietotāja objektā, lai saražoto elektroenerģiju patērētu paša vajadzībām (pašpatēriņam);

1.3. pieslēguma maksas aprēķināšanas metodiku;

1.4. izmaksu sadalījumu starp sistēmas operatoru un sistēmas lietotāju, kura pieslēguma spriegums nepārsniedz 400 voltus un ievadaizsardzības aparāta nominālā strāva nepārsniedz Ministru kabineta noteikto lielumu.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. ievadaizsardzības aparāts – plombējams ievada drošinātājs vai automātslēdzis, kas paredzēts sistēmas lietotāja pieslēguma atļautās maksimālās slodzes ierobežošanai elektrotīklā ar spriegumu līdz 0,4 kV;

2.2. mikroģenerators – elektroenerģijas ražošanas iekārta un ar to saistītās aizsardzības un pārveidotājiekārtas (mikroģeneratora invertors) maiņstrāvas elektroenerģijas ražošanai ar darba strāvu līdz 16 ampēriem fāzē (3,7 kilovati vienfāzes vai 11,1 kilovats trīsfāžu pieslēgumam);

2.3. pagaidu pieslēgums – sistēmas lietotāja ierīkota un sistēmas lietotāja valdījumā esoša elektrotīkla daļa no pieslēguma vietas līdz sistēmas lietotāja elektroietaisēm, kuru izmanto, lai terminētu laiku nodrošinātu elektroenerģijas piegādi sistēmas lietotājam, ja elektroenerģijas piegādei attiecīgajam sistēmas lietotājam nav ierīkots pieslēgums;

2.4. pieslēguma līgums – līgums, kuru slēdz sistēmas operators un sistēmas lietotājs un kurā nosaka pieslēguma vietu, elektroietaišu piederības robežu, pieslēguma maksu, pieslēguma maksas samaksas termiņus, kā arī sistēmas operatora un sistēmas lietotāja pienākumus un tiesības, kas saistītas ar attiecīgā pieslēguma nodrošināšanu;

2.5. pieslēguma tehniskie parametri – pieslēguma sprieguma pakāpe, atļautā maksimālā slodze, fāžu skaits, atļautā elektroenerģijas ražošanas jauda pieslēgumā, kurā uzstādīts mikroģenerators;

2.6. pieslēguma vieta – pieslēguma punkts sistēmā, no kura atbilstoši pamatotām tehniskām prasībām un par ekonomiski pamatotām izmaksām iespējams atbilstošā kvalitātē nodrošināt sistēmas pakalpojumu;

2.7. pieslēgums – sistēmas operatora elektrotīkla daļa no pieslēguma vietas līdz elektroietaišu piederības robežai;

2.8. rezerves pieslēgums – papildu pieslēgums, kuru ierīko elektroenerģijas piegādes drošuma paaugstināšanai lietotāja objektam, kuram ierīkots pieslēgums;

2.9. sistēmas lietotājs – šo noteikumu izpratnē elektroenerģijas galalietotājs un sistēmas operators, kura elektroietaises pieslēdz cita sistēmas operatora elektroenerģijas sistēmai;

2.10. tehniskās prasības – sistēmas operatora izsniegts vai publicēts dokuments, kurā noteikta pieslēguma vieta, iespējamā piederības robeža, kā arī tehniskās prasības un nosacījumi, kas jāievēro, lai sistēmai pieslēgtu jaunas elektroietaises vai mainītu esošā pieslēguma tehniskos parametrus.

3. Lai sistēmai pieslēgtu jaunas elektroietaises, tostarp mikroģeneratoru, vai mainītu esošā pieslēguma tehniskos parametrus, sistēmas lietotājs iesniedz sistēmas operatoram pieteikumu pieslēguma nodrošināšanai (turpmāk – pieteikums). Sistēmas operators nosaka un savā tīmekļvietnē publicē informāciju, kas atkarībā no sistēmas lietotājam nepieciešamā pieslēguma jāsniedz pieteikumā, kā arī nodrošina dažādus pieteikuma iesniegšanas un ar pieslēguma ierīkošanu saistītās informācijas apmaiņas veidus (klientu apkalpošanas vieta, klientu portāls, elektroniskais pasts, pasts u.c.).

4. Sistēmas operators pēc sistēmas lietotāja pieprasījuma konsultē sistēmas lietotāju par pieslēguma ierīkošanas iespējām un kārtību, kā arī citiem sistēmas operatora kompetencē esošiem jautājumiem, kas saistīti ar pieslēguma nodrošināšanu. Pieslēguma ierīkošanā, ciktāl tā saistīta ar būvniecību (projektēšana un būvdarbi), sistēmas operators un sistēmas lietotājs ievēro būvniecību reglamentējošajos tiesību aktos noteikto regulējumu.

5. Sistēmas operators uztur pieslēgumu pieprasījumu datubāzi, kurā reģistrē sistēmas lietotāju pieteikumus un norāda informāciju par pieslēguma ierīkošanas procesu. Sistēmas operators nodrošina sistēmas lietotājam iespēju iepazīties ar pieslēguma pieprasījumu datubāzē ietverto informāciju, kas saistīta ar attiecīgā sistēmas lietotāja pieslēguma ierīkošanu.

6. Šajos noteikumos noteiktie līgumi (vienošanās) uzskatāmi par noslēgtiem, ja tos parakstījis sistēmas lietotājs un sistēmas operators. Līgumus sistēmas lietotājs un sistēmas operators var noslēgt, izmantojot arī distances saziņas līdzekļus. Ja sistēmas lietotājs saskaņā ar sistēmas operatora rēķinu pilnā apmērā samaksā pieslēguma maksu, uzskatāms, ka sistēmas lietotājs ir piekritis attiecīgā pieslēguma ierīkošanas nosacījumiem.

II. Noteikumi jauna pieslēguma ierīkošanai

7. Ja pieslēguma nodrošināšana ietver būvniecības procesu, 20 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas sistēmas operators izsniedz sistēmas lietotājam tehniskās prasības. Ja tehnisko prasību izstrāde ir komplicēta un to sagatavošanai nepieciešams ilgāks laika periods vai lietotājs pieteikumā sistēmas operatoram nav iesniedzis visu nepieciešamo informāciju, par tehnisko prasību izsniegšanas termiņu sistēmas operators rakstveidā informē sistēmas lietotāju 20 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas. Tehnisko prasību derīguma termiņš nevar būt mazāks par deviņiem mēnešiem.

8. Ja sistēmas operators, izvērtējot saņemtos vairāku sistēmas lietotāju pieteikumus, konstatē, ka tehniski un ekonomiski pamatoti ir ierīkot kopēju pieslēgumu vairāku sistēmas lietotāju vajadzībām, sistēmas operators var apvienot šos pieteikumus un izsniegt savstarpēji saistītas tehniskās prasības.

9. Vienlaikus ar tehniskajām prasībām sistēmas operators rakstveidā sniedz sistēmas lietotājam informāciju par citiem pieslēguma ierīkošanas nosacījumiem, kā arī aptuvenajām pieslēguma ierīkošanas izmaksām, norādot, ka precīza pieslēguma maksa tiks noteikta pieslēguma līgumā.

10. Pēc tehnisko prasību izsniegšanas sistēmas operators un sistēmas lietotājs rakstveidā vienojas par pieslēguma procesa īstenošanas nosacījumiem (būvprojekta izstrādes organizēšanu, pieslēguma ierīkošanas gaitu, pieslēguma ierīkošanas finansēšanas kārtību, ieskaitot finanšu garantijas, ja tādas ir nepieciešamas, pieslēguma ierīkošanai nepieciešamo iekārtu un materiālu piegādātāja izvēli), kā arī par citām sistēmas operatora un sistēmas lietotāja saistībām un tiesībām līdz pieslēguma līguma noslēgšanai.

11. Slēdzot šo noteikumu 10.punktā noteikto vienošanos, sistēmas operators un sistēmas lietotājs ievēro šādus nosacījumus:

11.1. būvprojekta izstrādi (projektēšanu) un saskaņošanu organizē sistēmas lietotājs, ja sistēmas lietotājs un sistēmas operators nevienojas citādi;

11.2. projektēšanas izmaksas neietilpst pieslēguma maksā, un tās pilnā apmērā sedz sistēmas lietotājs, ja sistēmas lietotājs un sistēmas operators nevienojas citādi;

11.3. sistēmas operatora pieprasīto finanšu garantiju apmērs nevar pārsniegt pieslēguma ierīkošanas prognozētās izmaksas proporcionāli sistēmas lietotāja pieprasītajai slodzei.

12. Ja 60 dienu laikā no dienas, kad sistēmas operators izsniedzis sistēmas lietotājam tehniskās prasības, sistēmas lietotājs ar sistēmas operatoru nav noslēdzis šo noteikumu 10.punktā paredzēto vienošanos, sistēmas operatoram ir tiesības anulēt pieteikumu un sistēmas lietotājam izsniegtās tehniskās prasības. Par pieteikuma un tehnisko prasību anulēšanu sistēmas operators rakstveidā brīdina sistēmas lietotāju vismaz 10 dienas iepriekš.

13. Pēc tam, kad sistēmas lietotājs ir izpildījis šo noteikumu 10.punktā minētās vienošanās nosacījumus pieslēguma ierīkošanas uzsākšanai, sistēmas operators organizē pieslēguma ierīkošanu un energoapgādes objekta būvdarbu veicēja (turpmāk – būvkomersants) izvēlē ievēro šādus nosacījumus:

13.1. būvkomersantu izvēlas iepirkuma procedūrā saskaņā ar atklātiem, vienlīdzīgiem un objektīviem kritērijiem, ņemot vērā būvkomersanta kvalifikāciju un pieredzi, piedāvātās būvdarbu izmaksas, iekārtu un materiālu izmaksas, būvdarbu termiņus un citus kritērijus, nodrošinot saimnieciski visizdevīgāko pieslēgumu ierīkošanu;

13.2. izvēloties būvkomersantu konkrēta pieslēguma ierīkošanas būvdarbu izpildei:

13.2.1. būvkomersanta izvēli (iepirkuma procedūru) uzsāk 10 dienu laikā no dienas, kad izpildīti šo noteikumu 10.punktā minētās vienošanās nosacījumi pieslēguma ierīkošanas uzsākšanai;

13.2.2. sistēmas lietotājam ir tiesības iepazīties ar būvkomersantu izvēles principiem, noteikumiem un izvēles procesa norisi, kā arī termiņā, kas noteikts saskaņā ar šo noteikumu 10.punktā noteikto vienošanos, ieteikt sistēmas operatoram uzaicināšanai uz būvkomersantu izvēli (iepirkuma procedūru) sistēmas lietotāja izvēlētu būvkomersantu;

13.2.3. sistēmas operators pēc sistēmas lietotāja pieprasījuma pamato būvkomersanta atbilstību sistēmas operatora izvirzītajiem kritērijiem un saimnieciski visizdevīgākā pieslēguma ierīkošanas piedāvājuma izvēli;

13.2.4. būvkomersantu izvēlas divu mēnešu laikā no iepirkuma procedūras uzsākšanas. Ja piemērojamo iepirkuma procedūru dēļ divu mēnešu laikā nav iespējams izvēlēties būvkomersantu, sistēmas operators rakstveidā informē sistēmas lietotāju par būvkomersanta izvēles termiņu.

14. Būvkomersantu izvēli (iepirkuma procedūru) visu šo noteikumu 49.punktā noteikto pieslēgumu būvdarbu izpildei sistēmas operators, kura sistēmai ir pieslēgti vairāk par simts tūkstošiem lietotāju, veic vismaz vienu reizi divpadsmit mēnešu periodā, ievērojot šo noteikumu 13.1.apakšpunktā noteiktos principus.

15. Sistēmas lietotājam ir tiesības izvēlēties būvkomersantu, kura kvalifikācija atbilst sistēmas operatora noteiktajām prasībām, ja ierīko pieslēgumu, uz kuru neattiecas Elektroenerģijas tirgus likumā noteiktais pieslēguma izmaksu sadalījums starp sistēmas operatoru un sistēmas lietotāju. Par izvēlēto būvkomersantu sistēmas lietotājs informē sistēmas operatoru termiņā, kas noteikts saskaņā ar šo noteikumu 10.punktā minēto vienošanos.

16. Būvkomersantu, kuri kvalificējušies elektroietaišu būvdarbu izpildei sistēmas operatora licences darbības zonā, sarakstu sistēmas operators, kura sistēmai ir pieslēgti vairāk par simts tūkstošiem lietotāju, publicē savā tīmekļvietnē.

17. Sistēmas operators 30 dienu laikā pēc būvkomersanta noteikšanas vai būvprojekta saņemšanas nosūta sistēmas lietotājam pieslēguma līgumu.

18. Sistēmas lietotājam ir tiesības 30 dienu laikā no dienas, kad sistēmas operators nosūtījis sistēmas lietotājam pieslēguma līgumu, iesniegt sistēmas operatoram pamatotus iebildumus par pieslēguma līgumu. Sistēmas operators izvērtē sistēmas lietotāja iebildumus un 14 dienu laikā rakstveidā sniedz sistēmas lietotājam atbildi vai nosūta sistēmas lietotājam precizētu pieslēguma līgumu, ja sistēmas lietotāja iebildumi atzīti par pamatotiem.

19. Ja 30 dienu laikā no dienas, kad sistēmas operators nosūtījis sistēmas lietotājam pieslēguma līgumu vai precizētu pieslēguma līgumu, sistēmas lietotājs nav parakstījis pieslēguma līgumu, nav veicis pieslēguma maksas samaksu līgumā noteiktajā apmērā vai nav sniedzis pamatotus iebildumus par pieslēguma līgumu, sistēmas operatoram ir tiesības anulēt sistēmas lietotāja pieteikumu. Par pieteikuma anulēšanu sistēmas operators rakstveidā brīdina sistēmas lietotāju vismaz 10 dienas iepriekš.

20. Ja sistēmas operators ir anulējis sistēmas lietotāja pieteikumu saskaņā ar šo noteikumu 19.punktu, bet sistēmas lietotājs tomēr vēlas ierīkot attiecīgo pieslēgumu, sistēmas lietotājs iesniedz sistēmas operatoram jaunu pieteikumu, ja sistēmas operators un sistēmas lietotājs nevienojas citādi.

21. Sistēmas operators saskaņā ar noslēgto pieslēguma līgumu organizē pieslēguma ierīkošanu līdz elektroietaišu piederības robežai. Sistēmas lietotājs nodrošina savu elektroietaišu ierīkošanu un sagatavošanu sprieguma saņemšanai termiņā, kas pieslēguma līgumā noteikts sistēmas operatora organizēto pieslēguma ierīkošanas darbu pabeigšanai, ja sistēmas operators un sistēmas lietotājs nevienojas citādi.

22. Pieslēguma ierīkošana uzskatāma par pabeigtu dienā, kad sistēmas operators par to rakstveidā paziņojis sistēmas lietotājam. Sistēmas lietotāja elektroietaisi sistēmas operators pieslēdz sistēmai 10 dienu laikā no dienas, kad sistēmas lietotājs pieslēguma līgumā noteiktajā kārtībā paziņo par sistēmas lietotāja elektroietaises gatavību sprieguma saņemšanai, ja citos normatīvajos aktos nav noteikta atšķirīga sistēmas lietotāja elektroietaišu pieslēgšanas kārtība vai sistēmas operators un sistēmas lietotājs nevienojas citādi.

23. Ja sistēmas lietotājs pieslēguma līgumā noteiktajā termiņā nepaziņo par savu elektroietaišu sagatavošanu sprieguma saņemšanai vai to faktiski nav veicis, pieslēguma līgumā noteiktās sistēmas operatora saistības uzskatāmas par izpildītām ar pieslēguma ierīkošanas pabeigšanas brīdi, nepieslēdzot sistēmas lietotāja elektroietaisi sistēmai. Ja sistēmas lietotāja elektroietaises nav sagatavotas sprieguma saņemšanai, sistēmas lietotājs un sistēmas operators vienojas par sistēmas pakalpojumu izmantošanas nosacījumiem līdz sistēmas lietotāja elektroietaises sagatavošanai sprieguma saņemšanai.

24. Ja sistēmas lietotājs pieslēguma līgumā noteiktajā termiņā nepaziņo sistēmas operatoram par savu elektroietaišu sagatavošanu sprieguma saņemšanai vai to faktiski nav veicis un nenoslēdz šo noteikumu 23.punktā noteikto vienošanos, sistēmas operatoram ir tiesības izmantot ierīkotajam pieslēgumam rezervēto jaudu citu sistēmas lietotāju pieslēgumu ierīkošanai. Šādā gadījumā, lai sistēmai pieslēgtu sistēmas lietotāja elektroietaises, atbilstoši šo noteikumu 3.punktam sistēmas lietotājs iesniedz sistēmas operatoram jaunu pieteikumu.

25. Ja jauna pieslēguma nodrošināšana neietver būvniecības procesu, sistēmas operators 30 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas nosūta sistēmas lietotājam pieslēguma līgumu. Pieslēguma līguma noslēgšana un pieslēguma ierīkošana notiek saskaņā ar šo noteikumu 18.–24.punktā noteikto kārtību.

III. Noteikumi pieslēguma atjaunošanai, pieslēguma tehnisko parametru maiņai un pagaidu pieslēguma nodrošināšanai

26. Ja objekts iepriekš ir bijis pieslēgts sistēmai, bet elektroenerģijas piegāde objektam ir pārtraukta tādēļ, ka nav spēkā esoša elektroenerģijas tirdzniecības līguma un elektroenerģija netiek piegādāta pēdējās garantētās piegādes ietvaros, sadales sistēmas operators, izvērtējot sistēmas lietotāja pieteikumu, atjauno pieslēgumu, vienlaikus pastāvot šādiem apstākļiem:

26.1. pieslēguma nodrošināšanai nepieciešamais elektrotīkls ir saglabājies tehniskajām prasībām atbilstošā stāvoklī (komercuzskaites mēraparāta, ievadaizsardzības aparāta neesamība nav uzskatāma par elektrotīkla neesamību);

26.2. attiecīgajā pieslēguma vietā ir pieejama nepieciešamā pieslēguma jauda;

26.3. nemainās pieslēguma tehniskie parametri.

27. Ja, izvērtējot sistēmas lietotāja pieteikumu un faktiskos apstākļus, sistēmas operators konstatē visu šo noteikumu 26.punktā noteikto apstākļu iestāšanos, sistēmas operators 10 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas rakstveidā informē sistēmas lietotāju par pieslēguma atjaunošanas iespējām un izmaksām. Ja sistēmas operators un sistēmas lietotājs nevienojas citādi, sistēmas operators 10 dienu laikā no dienas, kad sistēmas lietotājs ir samaksājis pieslēguma maksu, atjauno pieslēgumu un nosūta sistēmas lietotājam paziņojumu, kurā norāda atļauto maksimālo slodzi un elektroietaišu piederības robežu.

28. Ja, izvērtējot sistēmas lietotāja pieteikumu un faktiskos apstākļus, sistēmas operators nekonstatē visu šo noteikumu 26.punktā pieslēguma atjaunošanai noteikto apstākļu iestāšanos, pieslēgumu nodrošina šo noteikumu II nodaļā noteiktajā kārtībā. Pēc sistēmas lietotāja pieprasījuma sistēmas operators pamato iemeslus, kuru dēļ nav iespējams nodrošināt pieslēguma atjaunošanu saskaņā ar šo noteikumu 26. un 27.punktu.

29. Ja pieslēguma atļautā maksimālā slodze pēc sistēmas lietotāja pieprasījuma ir samazināta, bet lietotājs pieprasa to pilnībā vai daļēji atjaunot, atļautās slodzes atjaunošanu sistēmas operators nodrošina, ievērojot šo noteikumu 26.1.–26.2.apakšpunktā un 27.–28.punktā noteikto.

30. Ja, izvērtējot sistēmas lietotāja pieteikumu un faktiskos apstākļus, sistēmas operators konstatē, ka esoša pieslēguma tehnisko parametru maiņai nav nepieciešama sistēmas operatora jaunu elektroietaišu izbūve vai esošo elektroietaišu pārbūve, sistēmas operators 10 dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas rakstveidā informē sistēmas lietotāju par pieslēguma tehnisko parametru maiņas iespējām un izmaksām. Ja sistēmas operators un sistēmas lietotājs nevienojas citādi, sistēmas operators 10 dienu laikā pēc pieslēguma maksas saņemšanas nodrošina pieslēguma tehnisko parametru maiņu un nosūta sistēmas lietotājam paziņojumu, kurā norāda pieslēguma tehniskos parametrus pēc izmaiņu veikšanas.

31. Ja esoša pieslēguma tehnisko parametru maiņai ir nepieciešama sistēmas operatora jaunu elektroietaišu izbūve vai esošo elektroietaišu pārbūve, sistēmas operators pieslēgumu nodrošina šo noteikumu II nodaļā noteiktajā kārtībā.

32. Ja sistēmas lietotājs, kurš iepriekš pieprasījis uz laiku samazināt pieslēguma atļauto maksimālo slodzi, nemainot citus pieslēguma tehniskos parametrus, pieprasa sistēmas operatoram atjaunot elektroenerģijas tirdzniecības līgumā vai sistēmas pakalpojumu līgumā pirms slodzes samazināšanas noteikto atļauto maksimālo slodzi, sistēmas operators sedz visas pieslēguma atļautās maksimālās slodzes atjaunošanas izmaksas, ja izpildās visi šādi nosacījumi:

32.1. sistēmas lietotājs pieprasījis atjaunot pieslēguma atļauto maksimālo slodzi vienu reizi kalendārā gada laikā, bet ne vēlāk kā divpadsmit mēnešu periodā no pieslēguma atļautās maksimālās slodzes samazināšanas brīža;

32.2. divpadsmit mēnešu periodā pirms pieslēguma atļautās maksimālās slodzes samazināšanas uz laiku elektroenerģijas tirdzniecības līgumā vai sistēmas pakalpojumu līgumā noteiktā pieslēguma atļautā maksimālā slodze ir izmantota vismaz 90 secīgas dienas;

32.3. pieslēguma spriegums ir 6–20 kilovolti vai 0,4 kilovolti, ja objekta summārā ievadaizsardzības aparāta nominālā strāva nav mazāka par 100 ampēriem;

32.4. sistēmas lietotāja pieprasītais pieslēguma atļautās maksimālās slodzes samazinājums nav mazāks par 50% no elektroenerģijas tirdzniecības līgumā vai sistēmas pakalpojumu līgumā noteiktās pieslēguma atļautās maksimālās slodzes;

32.5. sistēmas lietotājs vismaz vienu kalendāro mēnesi divpadsmit mēnešu periodā pirms pieslēguma atļautās maksimālās slodzes samazināšanas izmantojis vismaz 7% no elektroenerģijas tirdzniecības līgumā vai sistēmas pakalpojumu līgumā noteiktās slodzes, kāda bija pirms sākotnējās pieslēguma atļautās maksimālās slodzes samazināšanas uz laiku.

33. Par termiņu, kurā sistēmas operators samazina un atjauno pieslēguma atļauto maksimālo slodzi saskaņā ar šo noteikumu 32.punktu, sistēmas operators un sistēmas lietotājs vienojas, izdarot grozījumus sistēmas pakalpojumu līgumā. Ja sistēmas operators un sistēmas lietotājs nevienojas citādi, sistēmas operators pēc šo noteikumu 32.punktā noteiktā termiņa atjauno pieslēguma atļauto maksimālo slodzi.

34. Ja sistēmas operators, pamatojoties uz komercuzskaites mēraparāta ikstundas rādījumiem, konstatē, ka laikā, kad pēc sistēmas lietotāja pieprasījuma samazināta pieslēguma atļautā maksimālā slodze (32.punkts), pieslēguma faktiskā slodze pārsniedz sistēmas lietotāja pieprasīto samazināto atļauto maksimālo slodzi, sistēmas operators ar nākamo kalendāro mēnesi atjauno elektroenerģijas tirdzniecības līgumā vai sistēmas pakalpojumu līgumā noteikto atļauto maksimālo slodzi un informē par to lietotāju.

35. Sistēmas operators nosaka un savā tīmekļvietnē publicē tehniskās prasības pagaidu pieslēguma nodrošināšanai. Ja sistēmas operators un sistēmas lietotājs nevienojas citādi, sistēmas operators nodrošina ierīkotā pagaidu pieslēguma pieslēgšanu sistēmai:

35.1. uz laiku līdz 24 mēnešiem elektroenerģijas piegādei būvlaukumam;

35.2. uz laiku līdz vienam mēnesim īslaicīgai elektroenerģijas piegādei citiem objektiem.

IV. Noteikumi mikroģeneratora pieslēgšanai

36. Sistēmas operators publicē savā tīmekļvietnē tehniskās prasības mikroģeneratora pieslēgšanai, kā arī informāciju un dokumentus, kas sistēmas lietotājam jāiesniedz, lai apliecinātu mikroģeneratora sagatavošanu paralēlam darbam ar sistēmu.

37. Sistēmas lietotājs par saviem līdzekļiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina mikroģeneratora uzstādīšanu, iestatīšanu, pārbaudi, kā arī elektroietaišu piederības robežas sistēmas lietotāja pusē esošo elektroietaišu ierīkošanu, nodrošinot, ka minētās darbības veic atbilstošas kvalifikācijas speciālisti.

38. Ja, izvērtējot pieteikumu, sistēmas operators konstatē, ka mikroģeneratora pieslēgšanai vai mikroģeneratora elektroenerģijas ražošanas jaudas palielināšanai nav nepieciešama sistēmas operatora elektroietaišu pārbūve, 10 dienu laikā no dienas, kad sistēmas operators ir saņēmis sistēmas lietotāja pieteikumu un visu sistēmas operatora noteikto informāciju un dokumentus, kas apliecina mikroģeneratora sagatavošanu pieslēgšanai paralēlam darbam ar sistēmu, sistēmas operators veic darbības, kas nepieciešamas, lai mikroģeneratoru pieslēgtu sistēmai, un izdod atļauju mikroģeneratora pieslēgšanai paralēlam darbam ar sistēmu. Ja sistēmas lietotājs un sistēmas operators nevienojas citādi, šajā punktā noteiktās darbības sistēmas operators nodrošina ar nosacījumu, ka sistēmas lietotājs ir samaksājis pieslēguma maksu.

39. Ja, izvērtējot pieteikumu, sistēmas operators konstatē, ka mikroģeneratora pieslēgšanai vai mikroģeneratora elektroenerģijas ražošanas jaudas palielināšanai ir nepieciešama sistēmas operatora elektroietaišu pārbūve, mikroģeneratora pieslēgšanai nepieciešamo pieslēgumu sistēmas operators nodrošina šo noteikumu II nodaļā noteiktajā kārtībā.

V. Pieslēguma maksa

40. Pieslēguma maksu nosaka, ņemot vērā šādas ar pieslēguma nodrošināšanu saistītās ekonomiski pamatotās izmaksas, kuras pieslēguma maksā ietver atkarībā no attiecīgā pieslēguma nodrošināšanai faktiski veicamajām darbībām un pieslēguma līguma noteikumiem:

40.1. būvdarbu izmaksas – izmaksas, kas saistītas ar būvdarbiem sistēmas operatora elektrotīklā konkrēta pieslēguma nodrošināšanai, kurus veic šajos noteikumos noteiktā kārtībā tikai attiecīgā pieslēguma ierīkošanai izvēlēts būvkomersants;

40.2. slodzes vienības izbūves izmaksas – sistēmas operatora, kura sistēmai ir pieslēgti vairāk par simts tūkstošiem lietotāju, aprēķinātas būvdarbu izmaksas pieslēguma maksas noteikšanai pieslēgumiem, kas atbilst šo noteikumu 49.punktā noteiktajiem kritērijiem;

40.3. projektēšanas izmaksas – izmaksas par pieslēguma būvniecības ieceres dokumentu izstrādāšanu, kuras nosaka un piemēro saskaņā ar šo noteikumu 10.punktā noteikto vienošanos, ja būvprojekta izstrādi un saskaņošanu organizē sistēmas operators;

40.4. jaudas uzturēšanas izmaksas – sistēmas operatora izmaksas, kas saistītas ar elektrotīkla un pieslēguma jaudas uzturēšanu periodā, kad elektroenerģijas piegāde objektam bijusi pārtraukta vai samazināta pieslēguma atļautā maksimālā slodze;

40.5. pieslēguma maksas finansēšanas izmaksas (atliktā maksājuma gadījumā) – izmaksas, kuras nosaka pieslēguma maksas atliktā maksājuma piemērošanas periodā, būvdarbu izmaksām piemērojot pieslēguma līguma slēgšanas brīdī sistēmas operatora spēkā esošā sistēmas pakalpojumu tarifa aprēķinā piemēroto Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – Regulators) noteikto kapitāla atdeves likmi;

40.6. pieslēgšanas izmaksas – izmaksas par tipveida darbībām, kuras veic sistēmas operatora personāls, lai nodrošinātu attiecīgo pieslēgumu.

41. Slodzes vienības izbūves izmaksas aprēķina saskaņā ar formulu:

Mslodzes vienība =Ibūv + (Ibūv × PCIpl)
Akop

kur:

Mslodzes vienība – izmaksas par vienas slodzes vienības (ampēra) izbūvi [EUR/A];

Ibūv – kopējās būvdarbu izmaksas iepriekšējā kalendārajā gadā [EUR], kas saistītas ar jaunas sistēmas operatora elektrotīkla daļas ierīkošanu vai esošas elektrotīkla daļas pārveidošanu, tiem pieslēgumiem, kuri atbilst šo noteikumu 49.punktā noteiktajiem kritērijiem un kuru ierīkošanai nav pastāvējuši šo noteikumu 51.punktā noteiktie šķēršļi un apstākļi;

PCIpl – kalendārajā gadā, kurā aprēķina slodzes vienības izmaksas, Latvijas Bankas prognozētās patēriņa cenu izmaiņas (%);

Akop – kopējais ierīkotās un palielinātās atļautās slodzes apjoms iepriekšējā kalendārajā gadā [A] pieslēgumiem, kuri atbilst šo noteikumu 49.punktā noteiktajiem kritērijiem un kuru ierīkošanai nav pastāvējuši šo noteikumu 51.punktā noteiktie šķēršļi un apstākļi.

42. Pieslēgšanas izmaksas aprēķina, ņemot vērā sistēmas operatora tiešās materiālu, darbaspēka, transporta, administrācijas izmaksas, kas rodas, veicot tipveida darbības, lai nodrošinātu attiecīgo pieslēgumu, un nav ietvertas šo noteikumu 40.1.– 40.4.apakšpunktā minētajās izmaksās.

43. Slodzes vienības izbūves izmaksas un pieslēgšanas izmaksas sistēmas operators katru gadu līdz 1.aprīlim publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", un tās stājas spēkā no 1.maija un ir piemērojamas pieslēguma maksas noteikšanā pieslēgumiem, par kuriem pieslēguma līgums noslēgts pēc 30.aprīļa. Slodzes vienības izbūves izmaksu un pieslēgšanas izmaksu aprēķinu un to pamatojošo informāciju sistēmas operators iesniedz Regulatoram katru gadu līdz 1.martam.

44. Jaudas uzturēšanas izmaksas konkrēta pieslēguma atjaunošanas gadījumā aprēķina pieteikuma iesniegšanas brīdī spēkā esošajā Regulatora lēmumā par attiecīgā sistēmas operatora sistēmas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu noteikto maksu par pieslēguma nodrošināšanu, maksu par ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu vai maksu par atļauto slodzi reizinot ar to mēnešu skaitu, kurā elektroenerģijas piegāde objektam ir pārtraukta.

45. Ja elektroenerģijas piegāde objektam ir pārtraukta šo noteikumu 26.punktā minēto iemeslu dēļ, jaudas uzturēšanas izmaksas konkrēta pieslēguma atjaunošanas gadījumā neatkarīgi no pārtraukuma ilguma nevar pārsniegt izmaksas par jaudas uzturēšanu 24 mēnešu periodā.

46. Ja sistēmas lietotājs saskaņā ar šo noteikumu 29.punktu pieprasa atjaunot pieslēguma atļauto slodzi, pieslēguma maksā ietver jaudas uzturēšanas izmaksas par pieprasītās papildu jaudas uzturēšanu periodā, kurā atļautā slodze objektam bijusi samazināta. Jaudas uzturēšanas izmaksas neatkarīgi no perioda, kurā pieslēguma atļautā slodze bijusi samazināta, nevar pārsniegt izmaksas par pieprasītās papildu jaudas uzturēšanu 24 mēnešu periodā, kurā pieslēguma atļautā slodze bijusi samazināta.

47. Sadales sistēmas operators, kuram Regulatora lēmumā par attiecīgā sistēmas operatora sistēmas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu nav noteikta maksa par pieslēguma nodrošināšanu, maksa par ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu vai maksa par atļauto slodzi, maksu par pieslēguma atjaunošanu nosaka, vienojoties ar lietotāju un ņemot vērā attiecīgā sistēmas operatora sistēmas īpatnības un ekonomiski pamatotās izmaksas, kas nepieciešamas sistēmas operatora pieslēguma un elektrotīkla jaudas uzturēšanai. Pēc sistēmas lietotāja pieprasījuma sistēmas operators pamato aprēķinātās pieslēguma atjaunošanas izmaksas.

48. Atkarībā no pieprasītās pieslēguma atļautās slodzes un sprieguma būvdarbu izmaksas pieslēguma maksā ietver par sistēmas operatora elektrotīkla daļu, kuru ierīko vai pārbūvē pieslēguma nodrošināšanai, proporcionāli pieslēdzamā objekta atļautajai slodzei, bet ne tālāk kā:

48.1. līdz 110 kV apakšstacijai (to neieskaitot) – pieslēgumam ar spriegumu līdz 0,4 kV un ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu līdz 100 ampēriem;

48.2. līdz 330 kV apakšstacijai (to neieskaitot) – pieslēgumam ar spriegumu līdz 0,4 kV un ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu virs 100 ampēriem, kā arī pieslēgumam ar spriegumu 6–20 kV.

49. Sistēmas operators, kura sistēmai ir pieslēgti vairāk par simts tūkstošiem lietotāju, ierīkojot jaunu pieslēgumu vai palielinot pieslēguma atļauto maksimālo slodzi, pieslēguma maksu nosaka, piemērojot slodzes vienības izbūves izmaksas, ja pieslēguma ierīkošanai vai pieslēguma atļautās maksimālas slodzes palielināšanai nepieciešama sistēmas operatora jaunu elektroietaišu izbūve vai esošo elektroietaišu pārbūve un pieslēgums vienlaikus atbilst šādiem kritērijiem:

49.1. pieslēguma atļautā slodze nepārsniedz 100 ampērus;

49.2. pieslēguma spriegums nepārsniedz 400 voltus;

49.3. attālums no plānotās elektroietaišu piederības robežas līdz tuvākajai attiecīgā sistēmas operatora 0,4 kV elektrolīnijai, mērot taisnā līnijā sistēmas operatora elektroietaišu novietojuma plānā, ievērojot mērogu, nav lielāks par 50 metriem.

50. Pieslēguma maksu par šo noteikumu 49.punktā noteikto pieslēgumu nodrošināšanu nosaka:

50.1. jauna pieslēguma ierīkošanas gadījumā, slodzes vienības izbūves izmaksas reizinot ar pieslēguma atļauto maksimālo slodzi (ievadaizsardzības aparāta vai līgumā noteiktās pieslēguma atļautās maksimālās slodzes lielumu [A]) un pieskaitot pieslēgšanas izmaksas;

50.2. pieslēguma atļautās maksimālās slodzes [A] palielināšanas gadījumā, ja netiek mainīts fāžu skaits, slodzes vienības izbūves izmaksas reizinot ar pieslēguma atļautās maksimālās slodzes lielumu slodzes palielinājuma apmērā [A] un pieskaitot pieslēgšanas izmaksas;

50.3. pieslēguma atļautās maksimālās slodzes [A] palielināšanas gadījumā, ja tiek mainīts fāžu skaits, slodzes vienības izbūves izmaksas reizinot ar pieslēguma atļauto maksimālo slodzi (ievadaizsardzības aparāta vai līgumā noteiktās atļautās maksimālās slodzes lielumu [A]) pēc slodzes izmaiņām un pieskaitot pieslēgšanas izmaksas.

51. Pieslēguma maksas noteikšanā slodzes vienības izbūves izmaksas nepiemēro, ja pieslēgums atbilst šo noteikumu 49.punktā noteiktajiem kritērijiem, bet vienlaikus pastāv šķēršļi (piemēram, upes, ezeri, purvi, autoceļi, dzelzceļa līnijas, aizsargājamās teritorijas, būves un citi objekti) un apstākļi (piemēram, normatīvajos aktos noteikti ierobežojumi, zemes īpašnieku atteikums saskaņot būvprojektu un citi apstākļi), kas būtiski ietekmē elektrotīkla garumu, kurš jāierīko pieslēguma nodrošināšanai, vai būtiski ietekmē būvdarbu izmaksas. Pēc sistēmas lietotāja pieprasījuma sistēmas operators pamato iemeslus, kuru dēļ pieslēguma maksas noteikšanā slodzes vienības izbūves izmaksas nepiemēro.

52. Ja sistēmas lietotājs pieprasa esošā pieslēguma atļautās slodzes, fāžu skaita vai ievadaizsardzības aparāta nominālās strāvas samazināšanu, nemainot citus pieslēguma tehniskos parametrus, tad sistēmas operators sedz visas ar pieslēguma atļautās slodzes, fāžu skaita vai ievadaizsardzības aparāta nominālās strāvas samazināšanu saistītās izmaksas elektroietaišu piederības robežas sistēmas operatora pusē.

53. Ja, izvērtējot jauna pieslēguma ierīkošanu, sistēmas operators konstatē, ka ekonomiski pamatoti ir ierīkot elektroietaisi ar papildu jaudu, kas pārsniedz sistēmas lietotāja pieprasīto atļauto slodzi, sistēmas operators sedz visas ar papildu jaudas ierīkošanu saistītās izmaksas.

54. Ierīkojot vienu kopēju pieslēgumu (elektrotīkla daļu) vairāku sistēmas lietotāju vajadzībām (vairākiem objektiem), pieslēguma izmaksas sadala starp šiem sistēmas lietotājiem proporcionāli būvprojektā katram sistēmas lietotājam (objektam) paredzētajai atļautajai slodzei.

55. Ja sistēmas operators iegūst īpašumā tiesību aktos noteiktajām tehniskajām prasībām atbilstošus elektrotīklus (piemēram, dārzkopības sabiedrību, garāžu kooperatīvu u.c.) un sistēmas lietotāju objektiem, kas pieslēgti šādam elektrotīklam, nemainās iepriekšējie pieslēguma tehniskie parametri, pieslēguma maksu nosaka atbilstoši pieslēgšanas izmaksām. Par elektrotīkla pārņemšanas nosacījumiem un ar to saistīto izmaksu segšanu sistēmas operators vienojas ar elektrotīklu īpašnieku.

VI. Izmaksu sadalījums pieslēguma maksas noteikšanai un pieslēguma maksas samaksas kārtība

56. Ierīkojot pieslēgumu, kura spriegums nepārsniedz 400 voltus un ievadaizsardzības aparāta nominālā strāva nepārsniedz Ministru kabineta noteikto lielumu (100A), sistēmas lietotājs sedz 50% un sistēmas operators sedz 50% no būvdarbu izmaksām vai slodzes vienības izbūves izmaksām, kas ietvertas pieslēguma maksā.

57. Pieslēguma izmaksu daļu, kuru saskaņā ar šo noteikumu 56.punktu nesedz sistēmas lietotājs, sistēmas operators iekļauj elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu veidojošajās izmaksās.

58. Sistēmas lietotājs sedz visas pieslēguma nodrošināšanas izmaksas un šo noteikumu 56.punktā noteikto izmaksu sadalījumu nepiemēro izmaksām, kas saistītas ar:

58.1. rezerves pieslēguma ierīkošanu;

58.2. pieslēguma atjaunošanu;

58.3. pagaidu pieslēguma nodrošināšanu;

58.4. pieslēguma tehnisko parametru maiņu, ja tā saistīta ar mikroģeneratora pieslēgšanu.

59. Ja sistēmas operators un sistēmas lietotājs nevienojas citādi, attiecīgo pieslēgumu sistēmas operators nodrošina ar nosacījumu, ka sistēmas lietotājs ir pilnā apmērā samaksājis pieslēguma līgumā vai sistēmas operatora rēķinā noteikto pieslēguma maksu.

60. Sistēmas operators, kura sadales sistēmai pieslēgti vairāk par simts tūkstošiem lietotāju, un sistēmas lietotājs var vienoties par pieslēguma maksas samaksu ar atlikto maksājumu, ievērojot šādus nosacījumus:

60.1. pieslēguma spriegums ir 6–20 kilovolti vai 0,4 kilovolti, ja objekta summārā atļautā ievadaizsardzības aparāta nominālā strāva ir lielāka par 100 ampēriem;

60.2. sistēmas lietotājs ir nodrošinājis sistēmas operatora pieprasītās finanšu garantijas pieslēguma maksas samaksai;

60.3. atliktā maksājuma finansēšanas un samaksas nosacījumi tiek iekļauti pieslēguma līgumā un sistēmas pakalpojumu līgumā.

61. Sistēmas operators, kura sadales sistēmai pieslēgti vairāk par simts tūkstošiem lietotāju, izstrādā un savā tīmekļvietnē publicē nosacījumus par nepieciešamajām garantijām atliktā maksājuma piemērošanai, pieslēguma maksas finansēšanas izmaksu aprēķina kārtību un citus nosacījumus, kas piemērojami, ja pieslēguma maksas samaksa notiek ar atlikto maksājumu.

VII. Noslēguma jautājumi

62. Pieslēgumus, par kuru ierīkošanu pieslēguma līgumi noslēgti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ierīko, ievērojot noslēgtajos pieslēguma līgumos ietvertos nosacījumus.

63. Ja līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai pieslēguma līgums nav noslēgts, bet tehniskie noteikumi, kas izsniegti pirms šo noteikumu spēkā stāšanās, ir derīgi, pieslēguma maksu par attiecīgā pieslēguma ierīkošanu sistēmas operators aprēķina gan šajos noteikumos, gan Regulatora 2018.gada 27.marta lēmumā Nr.1/7 "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem" (redakcijā līdz 2021.gada 1.jūlijam) noteiktajā kārtībā. Ja aprēķinu rezultāts ir atšķirīgs, slēdzot pieslēguma līgumu tehnisko noteikumu derīguma laikā, pieslēguma maksu nosaka atbilstoši mazākajam aprēķinātājam rezultātam.

64. Ja sistēmas lietotājs, kurš līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir izbeidzis elektroenerģijas tirdzniecības vai sistēmas pakalpojumu līgumu attiecībā uz konkrētu objektu, pieprasa atjaunot elektroenerģijas piegādi objektam un izpildās visi Regulatora 2018.gada 27.marta lēmuma Nr.1/7 "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem" 41.2., 41.2.1., 41.2.2. un 41.2.3.apakšpunktā (redakcijā līdz 2021.gada 1.jūlijam) noteiktie nosacījumi, sistēmas operators atjauno elektroenerģijas piegādi attiecīgajam objektam, ja sistēmas lietotājs saskaņā ar sistēmas operatora rēķinu sedz pieslēgšanas izmaksas.

65. Slodzes vienības izbūves izmaksas un pieslēgšanas izmaksas, kas aprēķinātas saskaņā ar šo noteikumu 41. un 42.punktu un piemērojamas līdz 2022.gada 30.aprīlim, sistēmas operators publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" līdz 2021.gada 5.jūlijam, un tās stājas spēkā no 2021.gada 5.jūlija.

66. Noteikumi stājas spēkā 2021.gada 1.jūlijā.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja p.i. padomes loceklis I. Birziņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sadales sistēmai Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 1/8Pieņemts: 03.06.2021.Stājas spēkā: 01.07.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 108, 07.06.2021. OP numurs: 2021/108.13
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Konsultāciju dokuments
  • Citi saistītie dokumenti
323728
01.07.2021
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"