Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2021. gada 30. septembra lēmumu "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas pārvades sistēmai".
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.1/7

Rīgā 2018.gada 27.martā (prot. Nr.12, 3.p.)
Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas pārvades sistēmai

(Lēmuma nosaukums SPRK padomes 03.06.2021. lēmuma Nr. 1/9 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma
8.panta otro daļu un 9.panta otro daļu
(SPRK padomes 03.06.2021. lēmuma Nr. 1/9 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas pārvades sistēmai (turpmāk – noteikumi) nosaka vienotus jauna elektroenerģijas sistēmas pieslēguma (turpmāk – pieslēgums) ierīkošanas vai esošā pieslēguma tehnisko parametru maiņas noteikumus esošajiem vai potenciālajiem elektroenerģijas pārvades sistēmas (turpmāk – sistēma) lietotājiem.

(SPRK padomes 03.06.2021. lēmuma Nr. 1/9 redakcijā)

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. (svītrots ar SPRK padomes 03.06.2021. lēmumu Nr. 1/9);

2.2. (svītrots ar SPRK padomes 03.06.2021. lēmumu Nr. 1/9);

2.3. pieslēguma vieta – pieslēguma punkts sistēmā, no kura atbilstoši pamatotām tehniskām prasībām un par ekonomiski pamatotām izmaksām iespējams atbilstošā kvalitātē piegādāt elektroenerģiju sistēmas lietotājam;

2.4. (svītrots ar SPRK padomes 03.06.2021. lēmumu Nr. 1/9);

2.5. tehniskie noteikumi – dokuments, kuru sistēmas operators izsniedz sistēmas lietotājam un kurā noteiktas tehniskās prasības un nosacījumi, kas jāievēro, lai sistēmai pieslēgtu jaunas elektroietaises vai mainītu esošā pieslēguma atļauto slodzi.

(Grozīts ar SPRK padomes 03.06.2021. lēmumu Nr. 1/9)

II. Noteikumi pieslēguma ierīkošanai

3. Pieslēgumu veido elektrotīkla daļa, kuru ierīko elektroenerģijas pievadīšanai no pieslēguma vietas sistēmā līdz elektroietaišu piederības robežai.

4. Lai sistēmai pieslēgtu jaunas elektroietaises vai mainītu esošā pieslēguma atļauto slodzi, sistēmas lietotājs iesniedz sistēmas operatoram pieteikumu pieslēguma ierīkošanai vai esošā pieslēguma tehnisko parametru izmaiņai, norādot sistēmas operatoram nepieciešamo informāciju pieslēguma ierīkošanai. Pieteikuma veidlapas sistēmas operators publicē savā tīmekļvietnē.

(SPRK padomes 03.06.2021. lēmuma Nr. 1/9 redakcijā)

5. Sistēmas operators uztur pieslēgumu pieprasījumu datubāzi, kurā reģistrē sistēmas lietotāju pieteikumus un norāda informāciju par pieslēguma ierīkošanas procesu. Sistēmas operators nodrošina sistēmas lietotājam iespēju iepazīties ar pieslēguma pieprasījumu datubāzē ietverto informāciju, kas saistīta ar attiecīgā sistēmas lietotāja pieslēguma ierīkošanu.

6. (Svītrots ar SPRK padomes 03.06.2021. lēmumu Nr. 1/9)

7. Sistēmas operators 20 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas izsniedz sistēmas lietotājam tehniskos noteikumus, kuros nosaka pieslēguma vietu un tehniskās prasības pieslēguma ierīkošanai. Ja tehnisko noteikumu izstrāde ir komplicēta un to sagatavošanai nepieciešams ilgāks laika periods vai lietotājs sistēmas operatoram nav iesniedzis visu nepieciešamo informāciju, par tehnisko noteikumu izsniegšanas termiņu sistēmas operators rakstveidā informē sistēmas lietotāju 20 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas. Tehnisko noteikumu derīguma termiņš nevar būt mazāks par deviņiem mēnešiem.

(SPRK padomes 03.06.2021. lēmuma Nr. 1/9 redakcijā)

8. Vienlaikus ar tehniskajiem noteikumiem sistēmas operators rakstveidā sniedz sistēmas lietotājam informāciju par citiem pieslēguma ierīkošanas nosacījumiem, iespējām, kā arī aptuvenajām pieslēguma ierīkošanas izmaksām, norādot, ka precīza pieslēguma maksa tiks noteikta pieslēguma līgumā.

9. (Svītrots ar SPRK padomes 03.06.2021. lēmumu Nr. 1/9)

10. Pēc tehnisko noteikumu izsniegšanas sistēmas operators un sistēmas lietotājs rakstveidā vienojas par būvprojekta izstrādes organizēšanu, pieslēguma ierīkošanas gaitu, pieslēguma ierīkošanas finansēšanas kārtību, ieskaitot finanšu garantijas, ja tādas ir nepieciešamas, pieslēguma ierīkošanai nepieciešamo iekārtu un materiālu piegādātāja izvēli, kā arī par citām sistēmas operatora un sistēmas lietotāja saistībām un tiesībām līdz pieslēguma līguma noslēgšanai.

11. Slēdzot šo noteikumu 10.punktā noteikto vienošanos, sistēmas operators un sistēmas lietotājs ievēro šādus nosacījumus:

11.1. projektēšanas darbu izmaksas neietilpst pieslēguma maksā un projektēšanas darbu faktiskās izmaksas, kas tiek attiecinātas uz attiecīgo pieslēgumu, pilnā apmērā sedz sistēmas lietotājs, ja sistēmas lietotājs un sistēmas operators nevienojas citādi;

11.2. sistēmas operatora pieprasīto finanšu garantiju apmērs nevar pārsniegt pieslēgumam nepieciešamās apakšstacijas ierīkošanas faktiskās izmaksas proporcionāli sistēmas lietotāja pieprasītajai slodzei.

12. Ja 90 dienu laikā no dienas, kad sistēmas operators nosūtījis sistēmas lietotājam tehniskos noteikumus, sistēmas lietotājs ar sistēmas operatoru nav noslēdzis šo noteikumu 10.punktā paredzēto vienošanos, sistēmas operatoram ir tiesības anulēt pieteikumu un sistēmas lietotājam izsniegtos tehniskos noteikumus. Par pieteikuma un izsniegto tehnisko noteikumu anulēšanu sistēmas operators rakstveidā brīdina sistēmas lietotāju vismaz 10 dienas iepriekš.

13. Sistēmas pieslēguma ierīkošanu organizē sistēmas operators, kurš, ievērojot šo noteikumu 14.–17.punkta nosacījumus, izvēlas būvkomersantu. Sistēmas lietotājam ir tiesības izvēlēties būvkomersantu, kura kvalifikācija atbilst sistēmas operatora noteiktajām prasībām, ja visu pieslēguma maksu (100%) apņemas maksāt sistēmas lietotājs.

14. Ja būvkomersantu izvēlas sistēmas operators, desmit darba dienu laikā pēc būvprojekta un informācijas par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanas sistēmas operators uzsāk būvkomersantu atlasi (iepirkuma procedūru) pieslēguma būvdarbu izpildei. Ja būvkomersantu izvēlas sistēmas lietotājs, par izvēlēto būvkomersantu sistēmas lietotājs rakstveidā informē sistēmas operatoru termiņā, kas noteikts saskaņā ar šo noteikumu 10.punktā minēto vienošanos.

15. Pieslēguma ierīkošanai būvkomersantu sistēmas operators izvēlas saskaņā ar atklātiem, vienlīdzīgiem un objektīviem kritērijiem, ņemot vērā būvkomersanta kvalifikāciju un pieredzi, piedāvātās būvdarbu izmaksas, iekārtu un materiālu izmaksas, būvdarbu termiņus un citus kritērijus, nodrošinot saimnieciski visizdevīgākā pieslēguma ierīkošanu.

(Grozīts ar SPRK padomes 03.06.2021. lēmumu Nr. 1/9)

16. Sistēmas lietotājam ir tiesības iepazīties ar būvkomersantu izvēles principiem un noteikumiem, izvēles procesa norisi un piedalīties būvkomersantu atlasē. Līdz būvprojekta iesniegšanai sistēmas lietotājam ir tiesības rakstveidā ieteikt sistēmas operatoram uzaicināšanai uz būvkomersantu atlasi (iepirkuma procedūru) sistēmas lietotāja izvēlētu būvkomersantu pieslēguma būvdarbu izpildei. Sistēmas operators pēc sistēmas lietotāja pieprasījuma pamato būvkomersanta atbilstību sistēmas operatora izvirzītajiem kritērijiem un saimnieciski visizdevīgākā pieslēguma ierīkošanas piedāvājuma izvēli.

17. Divu mēnešu laikā no būvkomersantu atlases (iepirkuma procedūras) uzsākšanas sistēmas operators izvēlas būvkomersantu pieslēguma būvdarbu izpildei. Ja piemērojamo iepirkuma procedūru dēļ divu mēnešu laikā nav iespējams izvēlēties būvkomersantu, sistēmas operators rakstveidā informē sistēmas lietotāju par būvkomersanta izvēles termiņu.

18. Sistēmas operators pēc būvkomersanta noteikšanas nosūta sistēmas lietotājam pieslēguma līgumu, kurā nosaka arī pieslēguma būvdarbu nosacījumus, pieslēguma maksu, pieslēguma maksas samaksas termiņus un pieslēguma ierīkošanas termiņus, ņemot vērā izvēlētā būvkomersanta iesniegto piedāvājumu. Vienlaikus ar pieslēguma līgumu sistēmas operators nosūta sistēmas lietotājam rēķinu, ja pieslēguma līgumā nav noteikts citādi.

18.1 Visas pieslēguma ierīkošanas pamatotās izmaksas, kas saistītas ar elektrotīkla daļas ierīkošanu attiecīgā pieslēguma nodrošināšanai, sedz sistēmas lietotājs, un pieslēguma maksā tās ietver neatkarīgi no lietotājam atļautās slodzes. Ja pieslēguma līgumā nav noteikts citādi, pieslēguma ierīkošanu saskaņā ar pieslēguma līgumu sistēmas operators nodrošina ar nosacījumu, ka sistēmas lietotājs ir pilnā apmērā samaksājis pieslēguma līgumā noteikto pieslēguma maksu.

(SPRK padomes 03.06.2021. lēmuma Nr. 1/9 redakcijā)

19. Sistēmas lietotājam ir tiesības 30 dienu laikā no dienas, kad sistēmas operators nosūtījis sistēmas lietotājam pieslēguma līgumu un rēķinu, iesniegt sistēmas operatoram pamatotus iebildumus par pieslēguma līgumu. Sistēmas operators izvērtē sistēmas lietotāja iebildumus un 15 dienu laikā rakstveidā sniedz sistēmas lietotājam atbildi vai nosūta sistēmas lietotājam precizētu pieslēguma līgumu un rēķinu, ja sistēmas lietotāja iebildumi atzīti par pamatotiem.

20. Ja 30 dienu laikā no dienas, kad sistēmas operators nosūtījis sistēmas lietotājam pieslēguma līgumu vai precizētu pieslēguma līgumu, sistēmas lietotājs nav veicis pieslēguma maksas samaksu līgumā noteiktajā apmērā un nav sniedzis pamatotus iebildumus par pieslēguma līgumu, sistēmas operatoram ir tiesības anulēt sistēmas lietotāja pieteikumu pieslēguma ierīkošanai. Par pieteikuma anulēšanu sistēmas operators rakstveidā brīdina sistēmas lietotāju vismaz 10 dienas iepriekš.

21. Ja sistēmas operators ir anulējis sistēmas lietotāja pieteikumu saskaņā ar šo noteikumu 20.punktu, bet sistēmas lietotājs tomēr vēlas ierīkot attiecīgo pieslēgumu, sistēmas lietotājs iesniedz sistēmas operatoram jaunu pieteikumu pieslēguma ierīkošanai, ja sistēmas operators un sistēmas lietotājs nevienojas citādi.

22. (Svītrots ar SPRK padomes 03.06.2021. lēmumu Nr. 1/9)

23. (Svītrots ar SPRK padomes 03.06.2021. lēmumu Nr. 1/9)

24. Sistēmas operators saskaņā ar noslēgto pieslēguma līgumu organizē pieslēguma ierīkošanu līdz elektroietaišu piederības robežai. Sistēmas lietotājs nodrošina savu elektroietaišu ierīkošanu un sagatavošanu sprieguma saņemšanai līdz termiņam, kas pieslēguma līgumā noteikts sistēmas operatora organizēto pieslēguma būvdarbu pabeigšanai.

25. Pieslēguma ierīkošana uzskatāma par pabeigtu dienā, kad sistēmas operators par to rakstveidā paziņojis sistēmas lietotājam. Ja pieslēguma līgumā nav noteikts cits termiņš, sistēmas operators pieslēdz sistēmas lietotāja elektroietaisi sistēmai saskaņā ar pieslēguma līguma nosacījumiem 10 dienu laikā no dienas, kad sistēmas lietotājs iesniedzis sistēmas operatoram apliecinājumu, ka sistēmas lietotāja elektroietaise ir ierīkota atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un ir sagatavota sprieguma saņemšanai.

25.1 Ja saskaņā ar pieteikumu sistēmas lietotājs pieprasa pieslēguma tehnisko parametru maiņu, pieslēgumu nodrošina šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

(SPRK padomes 03.06.2021. lēmuma Nr. 1/9 redakcijā)

III. Noteikumi mikroģeneratora pieslēgšanai

(Nodaļa svītrota ar SPRK padomes 03.06.2021. lēmumu Nr. 1/9)

26. (Svītrots ar SPRK padomes 03.06.2021. lēmumu Nr. 1/9)

27. (Svītrots ar SPRK padomes 03.06.2021. lēmumu Nr. 1/9)

28. (Svītrots ar SPRK padomes 03.06.2021. lēmumu Nr. 1/9)

29. (Svītrots ar SPRK padomes 03.06.2021. lēmumu Nr. 1/9)

30. (Svītrots ar SPRK padomes 03.06.2021. lēmumu Nr. 1/9)

31. (Svītrots ar SPRK padomes 03.06.2021. lēmumu Nr. 1/9)

32. (Svītrots ar SPRK padomes 03.06.2021. lēmumu Nr. 1/9)

33. (Svītrots ar SPRK padomes 03.06.2021. lēmumu Nr. 1/9)

IV. Pieslēguma maksa

(Nodaļa svītrota ar SPRK padomes 03.06.2021. lēmumu Nr. 1/9)

34. (Svītrots ar SPRK padomes 03.06.2021. lēmumu Nr. 1/9)

35. (Svītrots ar SPRK padomes 03.06.2021. lēmumu Nr. 1/9)

36. (Svītrots ar SPRK padomes 03.06.2021. lēmumu Nr. 1/9)

37. (Svītrots ar SPRK padomes 03.06.2021. lēmumu Nr. 1/9)

38. (Svītrots ar SPRK padomes 03.06.2021. lēmumu Nr. 1/9)

39. (Svītrots ar SPRK padomes 03.06.2021. lēmumu Nr. 1/9)

40. (Svītrots ar SPRK padomes 03.06.2021. lēmumu Nr. 1/9)

41. (Svītrots ar SPRK padomes 03.06.2021. lēmumu Nr. 1/9)

42. (Svītrots ar SPRK padomes 03.06.2021. lēmumu Nr. 1/9)

43. (Svītrots ar SPRK padomes 03.06.2021. lēmumu Nr. 1/9)

44. (Svītrots ar SPRK padomes 03.06.2021. lēmumu Nr. 1/9)

45. (Svītrots ar SPRK padomes 03.06.2021. lēmumu Nr. 1/9)

46. (Svītrots ar SPRK padomes 03.06.2021. lēmumu Nr. 1/9)

47. (Svītrots ar SPRK padomes 03.06.2021. lēmumu Nr. 1/9)

48. (Svītrots ar SPRK padomes 03.06.2021. lēmumu Nr. 1/9)

49. (Svītrots ar SPRK padomes 03.06.2021. lēmumu Nr. 1/9)

50. (Svītrots ar SPRK padomes 03.06.2021. lēmumu Nr. 1/9)

51. (Svītrots ar SPRK padomes 03.06.2021. lēmumu Nr. 1/9)

52. (Svītrots ar SPRK padomes 03.06.2021. lēmumu Nr. 1/9)

53. (Svītrots ar SPRK padomes 03.06.2021. lēmumu Nr. 1/9)

54. (Svītrots ar SPRK padomes 03.06.2021. lēmumu Nr. 1/9)

V. Izmaksu sadalījums pieslēguma maksas noteikšanai un pieslēguma maksas samaksas kārtība

(Nodaļa svītrota ar SPRK padomes 03.06.2021. lēmumu Nr. 1/9)

55. (Svītrots ar SPRK padomes 03.06.2021. lēmumu Nr. 1/9)

56. (Svītrots ar SPRK padomes 03.06.2021. lēmumu Nr. 1/9)

57. (Svītrots ar SPRK padomes 03.06.2021. lēmumu Nr. 1/9)

58. (Svītrots ar SPRK padomes 03.06.2021. lēmumu Nr. 1/9)

59. (Svītrots ar SPRK padomes 03.06.2021. lēmumu Nr. 1/9)

60. (Svītrots ar SPRK padomes 03.06.2021. lēmumu Nr. 1/9)

VI. Noslēguma jautājumi

61. Pieslēgumus, par kuru ierīkošanu pieslēguma līgumi līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai noslēgti saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016.gada 17.marta lēmumu Nr.1/6 "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem", ierīko, ievērojot noslēgtajos pieslēguma līgumos ietvertos nosacījumus.

62. (Svītrots ar SPRK padomes 03.06.2021. lēmumu Nr. 1/9)

63. Atzīt par spēku zaudējušu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016.gada 17.marta lēmumu Nr.1/6 "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 58.nr.).

64. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis
Pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2018.gada 27.marta lēmumam Nr.1/7

(Pielikums svītrots ar SPRK padomes 03.06.2021. lēmumu Nr. 1/9)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas pārvades sistēmai Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 1/7Pieņemts: 27.03.2018.Stājas spēkā: 30.03.2018.Zaudē spēku: 07.10.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 64, 29.03.2018. OP numurs: 2018/64.35
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
298067
{"selected":{"value":"01.07.2021","content":"<font class='s-1'>01.07.2021.-06.10.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2021","iso_value":"2021\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2021.-06.10.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.03.2018","iso_value":"2018\/03\/30","content":"<font class='s-1'>30.03.2018.-30.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2021
136
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)