Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Varakļānu novada domes un Rēzeknes novada domes vēlēšanu likums

1. pants. Šis likums nosaka kārtību, kādā Varakļānu novadā un Rēzeknes novadā organizējamas 2021. gada pašvaldību vēlēšanas, ieceļama pagaidu administrācija un sasaucama jaunievēlētās pašvaldības domes pirmā sēde.

2. pants. (1) Varakļānu novada domes un Rēzeknes novada domes vēlēšanas notiek 2021. gada 11. septembrī. Centrālā vēlēšanu komisija izsludina šīs vēlēšanas jaunveidojamā Varakļānu novada teritorijā un jaunveidojamā Rēzeknes novada teritorijā atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma 31. un 43. punktam ne vēlāk kā piektajā dienā pēc šā likuma stāšanās spēkā.

(2) Priekšvēlēšanu aģitācijas periods ir laika posms no vēlēšanu izsludināšanas dienas līdz vēlēšanu dienai, un tajā piemērojamas Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma prasības, ciktāl tās nav pretrunā ar šo likumu.

3. pants. (1) Varakļānu novada domes un Rēzeknes novada domes vēlēšanu sarīkošanu nodrošina attiecīgā novada vēlēšanu komisija, kas izveidota saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 4. punktu.

(2) Lai nodrošinātu vēlēšanas Varakļānu novadā un Rēzeknes novadā šā likuma 2. pantā noteiktajā termiņā, Vēlētāju reģistra likumā ietvertie termiņi nosakāmi šādi:

1) 7. pantā minētās darbības veicamas 75 dienas pirms vēlēšanām;

2) 9. pantā minētās darbības veicamas 45 dienas pirms vēlēšanām;

3) 12. panta pirmajā daļā minētās darbības veicamas ne vēlāk kā 42 dienas pirms vēlēšanām;

4) 13. panta pirmajā daļā minētās darbības veicamas ne vēlāk kā 40 dienas pirms vēlēšanām un 14 dienas pirms vēlēšanām;

5) 13. panta trešajā daļā minētās darbības veicamas ne vēlāk kā 42 dienas pirms vēlēšanām;

6) 14. panta ceturtajā un 4.1 daļā minētās tiesības īstenojamas ne agrāk kā 40 dienas pirms vēlēšanām un ne vēlāk kā deviņas dienas pirms vēlēšanām;

7) 14. panta ceturtajā daļā minētās tiesības īstenojamas, vēršoties kādā no attiecīgo novadu teritorijās ietilpstošajām pašvaldībām vai dzīvesvietas deklarēšanas iestādēm.

(3) Lai nodrošinātu vēlēšanas Varakļānu novadā un Rēzeknes novadā šā likuma 2. pantā noteiktajā termiņā, Pašvaldības domes vēlēšanu likumā ietvertie termiņi nosakāmi šādi:

1) 15. panta ceturtajā daļā minētās darbības veicamas no 54. līdz 45. dienai pirms vēlēšanu dienas;

2) 33.1 panta pirmajā daļā minētās tiesības īstenojamas no 40. līdz 30. dienai pirms vēlēšanu dienas;

3) 33.1 panta piektajā daļā paredzētais nosacījums ir 25 dienas pirms vēlēšanu dienas.

(4) Ar Varakļānu novada domes un Rēzeknes novada domes vēlēšanām saistītos izdevumus normatīvajos aktos noteiktajā apmērā no saviem budžeta līdzekļiem finansē:

1) līdz 2021. gada 30. jūnijam — novadus veidojošās pašvaldības proporcionāli attiecīgās pašvaldības teritorijas iedzīvotāju skaitam atbilstoši aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra datiem;

2) no 2021. gada 1. jūlija — attiecīgās (jaunizveidotās) pašvaldības.

4. pants. (1) Jaunievēlēto Varakļānu novada domi un jaunievēlēto Rēzeknes novada domi uz pirmo sēdi sasauc likumā noteiktajā kārtībā 2021. gada 1. oktobrī.

(2) Jaunievēlētās Varakļānu novada domes un jaunievēlētās Rēzeknes novada domes pilnvaras izbeidzas ar brīdi, kad uz pirmo sēdi sanāk 2025. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā attiecīgā novada dome. Likumā noteiktajos gadījumos domes pilnvaras var tikt izbeigtas arī pirms šā termiņa.

5. pants. (1) Līdz dienai, kad uz pirmo sēdi sanāk jaunievēlētā Varakļānu novada dome, Varakļānu novada pašvaldībā tiek iecelta pagaidu administrācija šādā sastāvā:

1) pagaidu administrācijas vadītājs — Varakļānu novada domes priekšsēdētājs Māris Justs;

2) pagaidu administrācijas locekļi — Varakļānu novada domes deputāti: Jānis Erels, Gunārs Gabrišs, Janīna Grudule, Dina Inķēna, Austris Kokars, Nauris Lazda, Gunārs Puntužs un Anita Saleniece.

(2) Līdz dienai, kad uz pirmo sēdi sanāk jaunievēlētā Rēzeknes novada dome, Rēzeknes novada pašvaldībā tiek iecelta pagaidu administrācija šādā sastāvā:

1) pagaidu administrācijas vadītājs — Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs;

2) pagaidu administrācijas locekle — Viļānu novada domes priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova.

(3) Pagaidu administrācijas locekļiem ir atļauts savienot šo amatu ar amatiem, kurus viņi ieņem citās institūcijās.

(4) Varakļānu novada pašvaldības administrācija un Rēzeknes novada pašvaldības administrācija uz pirmo sēdi sanāk 2021. gada 1. jūlijā.

6. pants. (1) Pagaidu administrācija pilda normatīvajos aktos noteiktās vietējās pašvaldības domes funkcijas un nodrošina pašvaldības institūciju darba nepārtrauktību, kā arī finansiālo un saimniecisko darbību.

(2) Pagaidu administrācija ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc sanākšanas uz pirmo sēdi pieņem pagaidu administrācijas nolikumu (saistošie noteikumi), kurā nosaka pagaidu administrācijas darba organizāciju, tai skaitā:

1) pagaidu administrācijas locekļu kompetenci;

2) sēžu sasaukšanas un norises kārtību;

3) darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu;

4) lēmuma projekta sagatavošanas, iesniegšanas, reģistrēšanas, kā arī izskatīšanas kārtību pašvaldības institūcijās (tai skaitā tiesiskuma iepriekšēju pārbaudi un atbilstības pašvaldības budžetam izvērtēšanu).

(3) Pagaidu administrācijas darbības laikā pašvaldības nolikums piemērojams tiktāl, ciktāl tas nav pretrunā ar pagaidu administrācijas nolikumu.

(4) Pašvaldības pagaidu administrācijas lēmumi ir pieņemti, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem pagaidu administrācijas locekļiem un tie pārstāv vismaz pusi no iedzīvotāju kopskaita teritorijās, kas apvienotas jaunizveidotajā novadā atbilstoši Iedzīvotāju reģistra datiem 2021. gada 1. jūlijā.

7. pants. Pagaidu administrācijas vadītājs pilda pašvaldības domes priekšsēdētājam normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.

8. pants. (1) Pagaidu administrācijai nosakāma atlīdzība pēc analoģijas ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā pašvaldības domes priekšsēdētājam un pašvaldības domes komitejas priekšsēdētājam paredzēto atlīdzību, piemērojot šādus koeficientus:

1) pagaidu administrācijas vadītājam — mēneša vidējās darba samaksas apmērā, piemērojot koeficientu 2;

2) pagaidu administrācijas loceklim — mēneša vidējās darba samaksas apmērā, piemērojot koeficientu 1,2.

(2) Pagaidu administrācijas darbību nodrošina un finansē no attiecīgās pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Pārejas noteikumi

1. Attiecībā uz šajā likumā noteikto vēlēšanu kandidātiem nav piemērojamas Pašvaldības domes vēlēšanu likuma pārejas noteikumu 18. punkta prasības.

2. Par Rēzeknes novada domes vēlēšanu priekšvēlēšanu izdevumiem, kas radušies laika posmā no šajā likumā noteikto vēlēšanu izsludināšanas dienas līdz 2021. gada 11. septembrim, politiskajām organizācijām (partijām) jāiesniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācija atbilstoši Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā noteiktajam.

3. Par 2021. gada 5. jūnija Rēzeknes novada domes vēlēšanu izdevumiem, kas radušies laika posmā no 2021. gada 6. februāra līdz 2021. gada 5. jūnijam, politiskajām organizācijām (partijām) jāiesniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācija atbilstoši Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā noteiktajam.

4. Elektroniskais plašsaziņas līdzeklis priekšvēlēšanu papildu aģitācijas raidlaika izcenojumus nosūta Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei publiskošanai ne vēlāk kā triju darbdienu laikā no vēlēšanu izsludināšanas dienas.

5. Preses izdevums, reklāmas pakalpojumu sniedzējs, kurš piedāvā par samaksu izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus internetā, un reklāmas pakalpojumu sniedzējs, kurš piedāvā par samaksu izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus publiskās lietošanas ārtelpās vai pret publiskās lietošanas ārtelpām (izkārtnes, stendi, afišas, tāfeles, slietņi, novietoti plakāti, reklāma skatlogos un citi tamlīdzīgi reklāmas objekti), papildu priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas izcenojumus, ieskaitot plānotās atlaides un atlaižu piemērošanas kritērijus, nosūta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam publiskošanai ne vēlāk kā triju darbdienu laikā no vēlēšanu izsludināšanas dienas.

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2021. gada 1. jūnijā.
Valsts prezidents E. Levits
Rīgā 2021. gada 2. jūnijā
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Varakļānu novada domes un Rēzeknes novada domes vēlēšanu likums Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 01.06.2021.Stājas spēkā: 03.06.2021.Tēma: Vēlēšanas; PašvaldībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 105A, 02.06.2021. OP numurs: 2021/105A.2
Saistītie dokumenti
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
323632
03.06.2021
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)