Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Valmieras novada domes 2022. gada 28. jūlija saistošos noteikumus Nr. 57 "Par licencētās rūpnieciskās zvejas nosacījumiem Burtnieku ezerā".
Burtnieku novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 5/2021

Burtnieku novada Valmieras pagastā 2021. gada 21. aprīlī
Par licencētās rūpnieciskās zvejas nosacījumiem Burtnieku ezerā
APSTIPRINĀTI
ar Burtnieku novada pašvaldības domes
21.04.2021. lēmumu Nr. 154 (prot. Nr. 5, 26. p.)

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" 15. panta
pirmās daļas 3. punktu, Ministru kabineta 2001. gada 7. augusta
noteikumu Nr. 359 "Licencētās rūpnieciskās zvejas kārtība"
4. punkta 4.2. apakšpunktu, Ministru kabineta 2007. gada 2. maija
noteikumu Nr. 295 "Noteikumi par rūpniecisko
zveju iekšējos ūdeņos
" 8. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Ūdeņu atrašanās vieta – Burtnieku ezers atrodas Burtnieku novada Burtnieku, Matīšu un Vecates pagastos un ietilpst Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta teritorijā.

2. Ūdeņu juridiskais statuss – Burtnieku ezers saskaņā ar Civillikuma I Pielikumu pieder pie publiskajiem ūdeņiem.

3. Zvejas tiesību piederība – zvejas tiesības Burtnieku ezerā pieder valstij.

4. Dati par licencētās zvejas organizētāju – Burtnieku novada pašvaldība (J. Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pag., Burtnieku nov., LV-4206, reģ. Nr. 90009114148, tālr. 64226643, 22017227) (turpmāk – Pašvaldība).

5. Konkrētās licencētās zvejas teritorijas robežu apraksts – licencētā rūpnieciskā zveja noteikta visā Burtnieku ezerā, izņemot, kartē iezīmētās vietās (Pielikums):

5.1. Ezera daļā pie Eiķenupes ietekas, līnijā no Briedes upes ietekas līdz Vaivaru kanālam;

5.2. Ezera daļā pie Sedas un Rūjas ietekām, līnijā no Raga gala līdz Rūjas ietekai Govs līcī;

5.3. Salacas upes iztekā, līnijā no Koksalas līdz Bada sērim;

5.4. Rūjas sēris:

5.4.1. Platums: 57°45.515"Z; Garums: 25°14.339"A

5.4.2. Platums: 57°45.352"Z; Garums: 25°14.084"A

5.4.3. Platums: 57°45.458"Z; Garums: 25°13.719"A

5.4.4. Platums: 57°45.661"Z; Garums: 25°13.988"A

5.5. Kūkuris:

5.5.1. Platums: 57°43.015"Z; Garums: 25°15.059"A

5.5.2. Platums: 57°43.128"Z; Garums: 25°13.677"A

5.5.3. Platums: 57°43.480"Z: Garums: 25°13.326"A

5.5.4. Platums: 57°43.472"Z; Garums: 25°14.793"A.

6. Licencētās zvejas laiks – licencētās zvejas laiks Burtnieku ezerā ar murdiem – periodā no 1. jūnija līdz 31. decembrim, visu diennakti 7 (septiņas) dienas nedēļā.

7. Zvejas rīku limits (skaits un parametri) un to izmantošanas nosacījumi –

7.1. 2014. gada 23. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 796 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 796) nosaka zvejas rīku limitu Burtnieku ezeram 2500 m. Reizi gadā, līdz 1. decembrim, rūpnieciskās zvejas tiesību nomnieku nepieprasītais zvejas tīklu limits ar Pašvaldības domes lēmumu tiek nodalīts licencētajai rūpnieciskai zvejai nākamajam gadam. Tīklu limita pārrēķins uz murdu limitu – 1 murds atbilst 30 m tīklu limita. Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 796 9. pielikumu Pašvaldība noteikto nozvejas apjoma limitu atsevišķām zivju sugām sadala zvejniekiem proporcionāli iedalītajam zvejas rīku limitam. Ja licencētai rūpnieciskajai zvejai noteiktais gada nozvejas limits tiek sasniegts, Pašvaldība pārtrauc licencētās rūpnieciskās zvejas licenču tirdzniecību;

7.2. diennaktī zveja vienlaicīgi atļauta ar zvejas rīku daudzumu, kas nepārsniedz kopējo licencētai rūpnieciskai zvejai paredzēto murdu limitu;

7.3. zvejā uz 1 licenci atļauts izmantot 1 zivju murdu, kura lielāka loka rādiuss un sētas vai spārnu augstums nepārsniedz 1,5 metrus.

8. Nodarboties ar licencēto rūpniecisko zveju Burtnieku ezerā ir tiesības jebkurai fiziskai personai (turpmāk – zvejnieks), kura ir saņēmusi Pašvaldības izdotu zvejas atļauju (licenci) uz kādu no termiņiem, kas norādīts šo saistošo noteikumu 16. punktā.

9. Zvejā iegūtās zivis aizliegts pārdot vai piedāvāt tirgū.

10. Zvejnieks licencētā rūpnieciskā zvejā ievēro šos saistošos noteikumus, Pašvaldības 2019. gada 4. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 5/2019 "Par Burtnieku ezera un publisko atpūtas zonu izmantošanu", spēkā esošo Ministru kabineta 2007. gada 2. maija noteikumu Nr. 295 "Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos", Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumu Nr. 918 "Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību", Ministru kabineta 2001. gada 7. augusta noteikumu Nr. 359 "Licencētās rūpnieciskās zvejas kārtība" un Zvejniecības likuma prasības.

11. Zvejas rīkus aizliegts izvietot tuvāk par 100 m uz visām pusēm no kanāliem un upju ietekām.

12. Zvejniekam zvejas rīki jāmarķē ar Pašvaldības izsniegtajām atšķirības zīmēm.

13. Zvejniekam, zvejojot jābūt līdzi zvejas atļaujai (licencei) un personu apliecinošam dokumentam.

14. Zvejniekam pēc atgriešanās krastā, pirms zivju transportēšanas, jāsašķiro nozvejotās zivis pa sugām un tās jānosver, kā arī jāreģistrē zvejas datus attiecīgajā Zemkopības ministrijas valsts informācijas sistēmā "Latvijas zivsaimniecības integrētā kontroles un informācijas sistēma" (turpmāk – LZIKIS) vai Pašvaldības izsniegtajā iekšējo ūdeņu zvejas žurnālā papīra formā.

15. Zvejnieka pienākums pēc zvejas ir nodot Pašvaldībai murdu marķējumus, stoderes, un aizpildītu iekšējo ūdeņu zvejas žurnālu, ja zvejnieks zvejas datus reģistrē Pašvaldības izsniegtajā iekšējo ūdeņu zvejas žurnālā papīra formā.

II. Zvejas atļauju (licenču) termiņš, cenas un iegādes vietas

16. Maksa par zvejas atļauju (licenci), tai skaitā par atļauju (licenci) ar samazinātu maksu un zvejas atļauju (licenču) daudzums:

16.1. zvejas atļauju (licenču) termiņš, skaits un maksa par tām;

N.p.k.

Atļaujas (licences) termiņš

Maksa par atļauju (licenci)

(EUR)

Murdu skaits uz 1 atļauju (licenci) (gab.)

1.

Zvejas atļauja (licence) 1 (vienai) diennaktij

20

1

2.

Zvejas atļauja (licence) 1 (vienai) diennaktij ar atlaidi

10

1

3.

Zvejas atļauja (licence) 3 (trijām) diennaktīm

40

1

4.

Zvejas atļauja (licence) 3 (trijām) diennaktīm ar atlaidi

20

1

 

16.2. zvejas atļaujas (licences) ar 50% atlaidi tiek izsniegtas Burtnieku ezeram pieguļošo piekrastes zemju īpašniekiem;

16.3. zvejas rīku limits 1 zvejas atļaujai (licencei) diennaktī ir 1 zivju murds, kura parametri atbilst 7.3. punktā noteiktajam;

16.4. viens zvejnieks viena kalendārā mēneša laikā var saņemt zvejas atļaujas (licences) zvejai līdz 6 diennaktīm.

16.5. kopējais izmantojamo zvejas atļauju (licenču) skaits diennaktī – 16 zvejas atļaujas (licences).

17. Zvejas atļauju (licenču) izsniegšanas kārtība, izsniegšanas vieta, adrese, tālruņi, darba laiks:

17.1. Pašvaldība zvejniekiem izsniedz:

17.1.1. rūpnieciskās zvejas atļauju (licenci) un iekšējo ūdeņu zvejas žurnālu, ja zvejnieks nav reģistrēts LZIKIS;

17.1.2. zvejas rīkiem piestiprināmas marķējuma un zvejas atļaujas (licences) Nr. zīmes, peldošas vertikālas stoderes (kārtis) ar vienādas krāsas karodziņiem;

17.1.3. Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestādē reģistrētu maksājuma kvīti.

17.2. Pašvaldība nodrošina zvejas atļauju (licenču) realizāciju un zvejnieku reģistrāciju Burtnieku novada pašvaldības centrā, adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pag., Burtnieku nov., Mob. 22017227; 22303122, darba dienās no plkst. 10.00 līdz 16.00.

III. Pašvaldības pienākumi

18. Nodrošināt, lai licencētajā zvejā izmantotie zvejas rīki tiktu marķēti ar Valsts vides dienestā saskaņota parauga zīmēm, bojām vai karodziņiem un tiem piestiprinātām zvejas atļaujas (licences) Nr. zīmēm.

19. Pašvaldība divas reizes gadā – līdz 15. jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 15. janvārim par otro pusgadu – iesniedz Lauku atbalsta dienestā pārskatu par licencēto rūpniecisko zveju.

IV. No licencēm iegūto līdzekļu izlietojums

20. Par iegūto līdzekļu sadali un izlietošanu Burtnieku ezerā ir atbildīga Pašvaldība.

21. 37,5% katru gada ceturksni pārskaitāmi valsts budžetā Zivju fonda veidošanai, bet 62,5% ienākumu tiek ieskaitīti Pašvaldības kontā vides un zivju resursu aizsardzībai, zivju krājumu pavairošanai, licencētās zvejas organizatorisko pasākumu veikšanai, kā arī Burtnieku ezera piekrastes infrastruktūras attīstībai.

V. Licencētās zvejas un vides aizsardzības prasību ievērošanas kontrole

22. Burtnieku ezers atrodas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā, un tā individuālajos aizsardzības un izmantošanas noteikumos paredzētie ierobežojumi ir saistoši visiem licencētās rūpnieciskās zvejas dalībniekiem, tai skaitā ir aizliegts:

22.1. kurt ugunskurus tam neparedzētās vietās;

22.2. lauzt kokus un krūmus, bojāt zālājus, niedrājus;

22.3. atstāt krastā vai uz ledus un mest ūdenī jebkādus atkritumus;

22.4. braukt ar autotransportu pa ezera ledus virsmu;

22.5. transporta novietošana uz ceļiem Burtnieku ezera tuvumā atļauta tikai atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumiem, bet uz privātām zemēm – ar zemes īpašnieka atļauju. Iebraukšana 10 m tauvas joslā vai nobraukšana no ceļa apmales stingri aizliegta.

23. Licencētai zvejai noteikto prasību ievērošanu kontrolē zvejniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktās institūcijas un amatpersonas.

24. Saistošo noteikumu pārkāpēji saucami pie administratīvās atbildības vai kriminālatbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Šī atbildība neatbrīvo pārkāpējus no pienākuma atlīdzināt dabai nodarīto kaitējumu saskaņā ar taksēm, kas noteiktas normatīvajos aktos par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos.

VI. Noslēguma jautājumi

25. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Burtnieku novada pašvaldības 2015. gada 20. maija saistošie noteikumi Nr. 6/2015 "Par licencētās rūpnieciskās zvejas nosacījumiem Burtnieku ezerā".

26. Pašvaldība nodrošina papildus informācijas izplatīšanu par zvejas atļauju (licenču) iegādes vietu.

Burtnieku novada domes priekšsēdētājs E. Straume
Pielikums
Burtnieku novada pašvaldības 2021. gada 21. aprīļa
saistošajiem noteikumiem Nr. 5/2021
Licencētās rūpnieciskās zvejas karte – Burtnieku ezers

Licencētā rūpnieciskā zveja atļauta visā Burtnieku ezerā, izņemot, kartē iezīmētās vietās:

1. Ezera daļā pie Eiķenupes ietekas, līnijā no Briedes upes ietekas līdz Vaivaru kanālam;

2. Ezera daļā pie Sedas un Rūjas ietekām, līnijā no Raga gala līdz Rūjas ietekai Govs līcī;

3. Salacas upes iztekā, līnijā no Koksalas līdz Bada sērim;

4. Rūjas sēris:

4.1. Platums: 57°45.515"Z; Garums: 25°14.339"A

4.2. Platums: 57°45.352"Z; Garums: 25°14.084"A

4.3. Platums: 57°45.458"Z; Garums: 25°13.719"A

4.4. Platums: 57°45.661"Z; Garums: 25°13.988"A

5. Kūkuris:

5.1. Platums: 57°43.015"Z; Garums: 25°15.059"A

5.2. Platums: 57°43.128"Z; Garums: 25°13.677"A

5.3. Platums: 57°43.480"Z: Garums: 25°13.326"A

5.4. Platums: 57°43.472"Z; Garums: 25°14.793"A

Paskaidrojuma raksts
Burtnieku novada pašvaldības 2021. gada 21. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 5/2021 "Par licencētās rūpnieciskās zvejas nosacījumiem Burtnieku ezerā"

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Saistošie noteikumi nepieciešami, lai noteiktu kārtību, kādā tiek organizēta licencētā rūpnieciskā zveja Burtnieku ezerā. Saistošie noteikumi izstrādāti atbilstoši Ministru kabineta 23.12.2014. noteikumiem Nr. 796 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos", kuri nosaka zvejas rīku limitu Burtnieku ezerā, kā arī Ministru kabineta 07.08.2001. noteikumiem Nr. 359 "Licencētās rūpnieciskās zvejas kārtība".

Līdz ar grozījumiem Zvejniecības likumā, jāmaina arī kārtība, kādā tiek veikta licencētā rūpnieciskā zveja Burtnieku ezerā. Pamatojoties uz 2009. gada 3. februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 140. punktā noteikto, kas nosaka, ka grozījumu noteikumu projektu nesagatavo, ja tā normu apjoms pārsniegtu pusi no spēkā esošo noteikumu normu apjoma. Šādā gadījumā sagatavo jaunu noteikumu projektu.

2. Īss projekta satura izklāsts

Licencēto zveju Burtnieku ezerā organizē Burtnieku novada pašvaldība. Licencētā rūpnieciskā zveja notiek saskaņā ar Ministru kabineta 02.05.2007. noteikumiem Nr. 295 "Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos" un Ministru kabineta 07.08.2001. noteikumiem Nr. 359 "Licencētās rūpnieciskās zvejas kārtība". Saistošajos noteikumos norādīti zvejas atļauju (licenču) termiņi, skaits un maksa, zvejas atļauju (licenču) cenu atlaižu piemērošana, iegūto līdzekļu izlietojums, lomu uzskaite.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu62,5% ienākumu tiek ieskaitīti licencētās zvejas organizētāja kontā vides un zivju resursu aizsardzībai, zivju krājumu pavairošanai, licencētās zvejas organizatorisko pasākumu veikšanai, kā arī Burtnieku ezera piekrastes infrastruktūras attīstībai.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāTiešas ietekmes nav.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmPersonas par saistošo noteikumu piemērošanu var griezties Burtnieku novada pašvaldībā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmSaistošie noteikumi izstrādāti pēc pašvaldības iniciatīvas un konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.
Burtnieku novada domes priekšsēdētājs E. Straume
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par licencētās rūpnieciskās zvejas nosacījumiem Burtnieku ezerā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Burtnieku novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 5/2021Pieņemts: 21.04.2021.Stājas spēkā: 03.06.2021.Zaudē spēku: 02.09.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 105, 02.06.2021. OP numurs: 2021/105.15
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
323571
03.06.2021
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"