Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Līvānu novada domes 2023. gada 27. jūlija saistošos noteikumus Nr. 4 "Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā".
Līvānu novada domes saistošie noteikumi Nr. 10

Līvānos 2021. gada 25. martā
Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk– Noteikumi), nosaka Līvānu novada pašvaldības materiālās palīdzības pabalstu veidus un apmēru, kārtību, kādā piešķir un izmaksā pabalstus, to personu loku, kurām ir tiesības saņemt šajos Noteikumos paredzētos pabalstus.

2. Noteikumos paredzētie pabalsti tiek piešķirti Līvānu novada pašvaldības kārtējam gadam apstiprinātā budžeta ietvaros.

3. Pašvaldības noteiktos pabalstus piešķir personai (ģimenei), kuras deklarētā dzīves vieta ir Līvānu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, izņemot Noteikumu 26. punktā un 35.2. apakšpunktā noteiktajos gadījumos.

II. Pašvaldības pabalstu veidi

4. Līvānu novadā ir noteikti šādi pašvaldības pabalstu veidi:

4.1. pabalsts jaundzimušā aprūpei,

4.2. apbedīšanas pabalsts,

4.3. pabalsts personām nozīmīgās dzīves jubilejās,

4.4. pabalsts donoriem,

4.5. pabalsts daudzbērnu ģimenēm,

4.6. Ziemassvētku pabalsts.

III. Pabalsts jaundzimušā aprūpei

5. Pabalsts jaundzimušā aprūpei tiek sniegts ģimenes atbalstam sakarā ar bērna piedzimšanu, lai nodrošinātu bērna veselībai un aprūpei labvēlīgus apstākļus un veicinātu dzimstību Līvānu novadā.

6. Tiesības saņemt pabalstu jaundzimušā aprūpei ir vienam no vecākiem vai personai, kura adoptējusi, vai ņēmusi aizbildnībā bērnu līdz 12 mēnešu vecumam, ja šis pabalsts nav izmaksāts vecākiem.

7. Pabalstu piešķir par katru jaundzimušo, adoptēto vai aizbildnībā paņemtu bērnu, ja pabalsta pieprasītāja un bērna dzīvesvieta ir deklarēta Līvānu novadā.

8. Iesniegumu ģimenes pabalsta saņemšanai var iesniegt 12 mēnešu laikā no bērna piedzimšanas.

9. Pabalsts jaundzimušā aprūpei ir vienreizējs un tā apmērs vienam bērnam ir 200,00 euro, sākot ar trešo bērnu pabalsta apmērs ir 300,00 euro.

10.1. iesniegums pabalsta piešķiršanai, norādot pabalsta pieprasītāja vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietas adresi, tālruni, pieprasīta pabalsta apmēru, bērna vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, deklarēto dzīvesvietu, kurš bērns ģimenē, konta numuru pabalsta izmaksai;

10.2. bērna dzimšanas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu (ja to ir izsniegusi cita pašvaldība);

10.3. bāriņtiesas lēmuma par aizbildņa iecelšanu vai tiesas sprieduma par adopcijas apstiprināšanu kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu (ja to ir izsniegusi cita pašvaldība).

11. Pabalstu jaundzimušā aprūpei nepiešķir:

11.1. ja bērns ievietots sociālās aprūpes institūcijā;

11.2. ja pabalsts par jaundzimušā piedzimšanu saņemts citā pašvaldībā.

12. Dzimtsarakstu nodaļa pārbauda iesniedzēja iesniegtos dokumentus un iegūst informāciju, vai pabalsts nav saņemts citā pašvaldībā, apkopo informāciju un sagatavo pašvaldības izpilddirektora rīkojuma projektu vienas nedēļas laikā no dienas, kad saņemti visi šo noteikumu 11. punktā minētie dokumenti.

13. Pabalsta izmaksa tiek veikta saskaņā ar pašvaldības izpilddirektora rīkojumu. Pabalsts tiek ieskaitīts pieprasītāja norādītajā kredītiestādes kontā divu nedēļu laikā no rīkojuma izdošanas dienas.

IV. Apbedīšanas pabalsts

14. Apbedīšanas pabalstu piešķir personai, kura apņēmusies veikt personas, kuras deklarētā dzīves vieta pirms miršanas bija Līvānu novads, apbedīšanu.

15. Apbedīšanas pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir 120,00 euro.

16. Apbedīšanas pabalstu var pieprasīt divu mēnešu laikā no miršanas fakta reģistrēšanas brīža Civilstāvokļa aktu reģistrācijas informācijas sistēmā.

17. Lai saņemtu apbedīšanas pabalstu, personai, kura apņēmusies veikt mirušās personas apbedīšanu, jāiesniedz:

17.1. iesniegums ar apliecinājumu, ka persona apņemas veikt mirušās personas apbedīšanu, norādot pabalsta pieprasītāja vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietas adresi, tālruni, mirušās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu un konta numuru pabalsta izmaksai;

17.2. miršanas apliecības kopija.

18. Dzimtsarakstu nodaļa pārbauda iesniedzēja iesniegtos dokumentus un sagatavo pašvaldības izpilddirektora rīkojuma projektu. Pabalsta izmaksa tiek veikta saskaņā ar pašvaldības izpilddirektora rīkojumu trīs darba dienu laikā no rīkojuma izdošanas dienas.

19. Tiesības uz apbedīšanas pabalstu par personu, kura pirms miršanas ir saņēmusi aprūpes pakalpojumu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādē, ir tad, ja šīs personas pamata dzīvesvieta pirms ievietošanas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādē bija deklarēta Līvānu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

20. Ja mirušai personai nav piederīgo, kas veiktu apbedīšanu, vai viņi atsakās to darīt, apbedīšanu veic Līvānu novada pašvaldība, saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja iesniegto rēķinu.

V. Pabalsts nozīmīgās dzīves jubilejās

21. Pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā piešķir personām, kuru deklarētā dzīves vieta ir Līvānu novads.

22. Pabalsts ir vienreizējs un to piešķir:

22.1. 150,00 euro apmērā personām, kuras sasniegušas 100 gadu vecumu, bez personas iesnieguma;

22.2. 100,00 euro apmērā personām, kas laulībā nodzīvojušas 60 gadus "Dimanta kāzu" jubilejā;

22.3. 80,00 euro apmērā personām, kas laulībā nodzīvojušas 50 gadus "Zelta kāzu" jubilejā.

23. Lai saņemtu šo noteikumu 22.1. apakšpunktā minēto pabalstu, pamatojoties uz Personāla vadības un administratīvā daļas sniegtajiem Iedzīvotāju reģistra datiem, Sabiedrisko attiecību daļa sagatavo pašvaldības izpilddirektora rīkojuma projektu.

24. Lai saņemtu šo noteikumu 22.2. un 22.3. apakšpunktos noteikto pabalstu, pieprasītājam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz:

24.1. iesniegums pabalsta piešķiršanai, norādot pabalsta pieprasītāja vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietas adresi, tālruni, konta numuru pabalsta izmaksai, laulībā nodzīvoto gadu skaitu un kāzu jubilejas datumu;

24.2. laulības apliecības kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu.

25. Dzimtsarakstu nodaļa pārbauda iesniedzēja 22.2. un 22.3. apakšpunktā minēto pabalsta pieprasītāju iesniegtos dokumentus un sagatavo pašvaldības izpilddirektora rīkojuma projektu.

26. Pabalstu izmaksa personām tiek veikta saskaņā ar pašvaldības izpilddirektora rīkojumu.

VI. Pabalsts donoriem

27. Pabalsts donoriem tiek izmaksāts personām, kuras ir nodevušas asinis Līvānu novadā organizētajās donoru dienās SIA "Līvānu slimnīca".

28. Pabalsta apmērs donoriem par vienu asins nodošanas reizi ir 7 euro.

29. Pabalsta izmaksu nodrošina Uzskaites daļa.

VII. Pabalsts daudzbērnu ģimenēm

30. Pabalstu daudzbērnu ģimenēm piešķir vienu reizi gadā pirms kārtējā mācību gada sākuma par katru daudzbērnu ģimenes nepilngadīgo bērnu, kura dzīvesvieta deklarēta Līvānu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

31. Pabalsta daudzbērnu ģimenēm apmērs ir 20,00 euro vienam nepilngadīgam bērnam.

32. Daudzbērnu ģimene šo Noteikumu izpratnē ir ģimene, kurā ir trīs un vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem, un kurai ir kopēja mājsaimniecība.

33. Pabalsta izmaksa tiek veikta vienam no vecākiem (audžuvecākiem) vai personai, kura pilda vecāku pienākumus, iesniedzot iesniegumu pabalsta piešķiršanai, kurā norāda pabalsta pieprasītāja vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietas adresi, tālruni, pieprasīta pabalsta apmēru, bērnu vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, deklarēto dzīvesvietu, konta numuru pabalsta izmaksai, un uzrādot: bērnu dzimšanas apliecības, pilnvaru apliecinošu dokumentu, personas apliecinošu dokumentu.

34. Pabalsta izmaksu nodrošina Uzskaites daļa saskaņā ar Personāla vadības un administratīvās daļas sniegtajiem Iedzīvotāju reģistra datiem.

VIII. Ziemassvētku pabalsts

35. Ziemassvētku pabalsts tiek piešķirts šādām personām:

35.1. Līvānu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušajām personām ar 1. un 2. invaliditātes grupu, bērnam ar invaliditāti, politiski represētajai personai, aizgādņiem;

35.2. pirmsskolas vecuma bērniem, kuru deklarētā dzīvesvieta noteikta Līvānu novada administratīvajā teritorijā, un bērniem, kuri mācās Līvānu novada vispārējās izglītības iestādēs;

35.3. audžuģimenēm, kurās abi audžuvecāki dzīvesvietu deklarējuši Līvānu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

36. Šo noteikumu 35.1. apakšpunktā noteiktajām personām pabalstu piešķir:

36.1. vienu reizi gadā pirms Ziemassvētkiem un tā apmērs ir 30,00 euro;

36.2. vienai personai tiek izmaksāta tikai viena pabalsta summa;

36.3. pabalstu piešķir bez iesnieguma, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra ziņām un uzrādīto personas atbilstošā statusa apliecinošu dokumentu, Līvānu novada bāriņtiesas informāciju.

37. Šo noteikumu 35.2. apakšpunktā noteiktajām personām pabalstu piešķir:

37.1. mantiskā veidā (Ziemassvētku paciņa) līdz 4,50 euro apmērā;

37.2. pabalstu piešķir bez iesnieguma, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra datiem un vispārējās izglītības iestāžu iesniegtajiem datiem.

38. Šo noteikumu 35.3. apakšpunktā noteikto Ziemassvētku pabalstu audžuģimenēm:

38.1. piešķirt par katru audžuģimenē ievietoto bērnu 15,00 euro apmērā;

38.2. pabalstu piešķir bez iesnieguma, pamatojoties uz Līvānu novada sociālā dienesta sagatavoto sarakstu.

39. Ziemassvētku pabalsta izmaksu nodrošina Uzskaites daļa sadarbībā ar Līvānu novada sociālo dienestu, Līvānu novada vispārējās izglītības iestādēm, Līvānu novada bāriņtiesu.

IX. Noslēguma jautājums

40. Atzīt par spēku zaudējušiem Līvānu novada domes 2015. gada 30. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 11 "Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā."

Līvānu novada domes priekšsēdētājs A. Vaivods
Līvānu novada domes 2021. gada 25. marta saistošo noteikumu Nr. 10 "Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā"
paskaidrojuma raksts
1.Projekta nepieciešamības pamatojumsSaistošo noteikumu mērķis ir noteikt visus Līvānu novada pašvaldības pabalstu veidus, kuru mērķis ir sniegt iedzīvotājiem materiālu atbalstu, neizvērtējot pabalsta pieprasītāja sociālos riskus, ienākumus un materiālo stāvokli. Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 12. pantu, 41. panta pirmās daļas 1. punktu un 43. panta trešo daļu.
2.Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka pašvaldības pabalstu veidus, apmērus, saņēmēju loku, kārtību, kādā tiek piešķirti un izmaksāti pašvaldības pabalsti, kā arī institūciju loku, kas atbild par pabalstu izmaksu.
3.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuPabalstiem pašvaldības budžetā līdzekļi ir paredzēti.
4.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav ietekmes.
5.Informācija par administratīvajām procedūrāmAr saistošajiem noteikumiem jaunas funkcijas iestādēm un amatpersonām netiek uzliktas un esošās funkcijas pēc būtības netiek paplašinātas.
6.Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav notikušas.
Līvānu novada domes priekšsēdētājs A. Vaivods
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Līvānu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 10Pieņemts: 25.03.2021.Stājas spēkā: 15.05.2021.Zaudē spēku: 03.08.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 92, 14.05.2021. OP numurs: 2021/92.23
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
323140
15.05.2021
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)