Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Dobeles novada domes 2021. gada 31. augusta saistošos noteikumus Nr. 6 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Dobeles novadā".

Saistošie noteikumi Dobeles novada domes konsolidētajā redakcijā uz 06.05.2021.


Dobeles novada domes saistošie noteikumi Nr. 8

Dobelē 2017. gada 26. oktobrī
Par sociālās palīdzības pabalstiem Dobeles novadā
APSTIPRINĀTI
ar Dobeles novada domes 2017. gada 26. oktobra
lēmumu Nr. 279/12 (prot. Nr. 12)

Precizēti ar Dobeles novada domes
2017. gada 30. novembra lēmumu Nr. 317/13 (prot. Nr. 13)

Grozīti ar 28.02.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 3;
27.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 13;
29.12.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 17;
25.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 7

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma
36. panta sesto daļu un likuma "Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā
" 14. panta sesto daļu
(Dobeles novada domes 29.12.2020. saistošo noteikumu Nr. 17 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumii

1. Saistošie noteikumi nosaka sociālās palīdzības pabalstu (turpmāk– pabalsts) veidus un apmērus, pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību mājsaimniecībām, kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, kā arī lēmumu par pabalstiem apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

(Grozīts ar Dobeles novada domes 25.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 7)

2. (Svītrots ar Dobeles novada domes 27.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 13)

3. Pabalstus piešķir, ja mājsaimniecībā esošo personu dzīvesvieta deklarēta Dobeles novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldības) administratīvajā teritorijā.

(Grozīts ar Dobeles novada domes 25.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 7)

II. Ienākumu un materiālo resursu novērtēšana

4. Lai izvērtētu mājsaimniecības atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam un saņemtu kādu no šo saistošo noteikumu 12. punktā noteiktajiem pabalstiem, pabalsta pieprasītājs Dobeles novada Sociālajā dienestā (turpmāk – Dienests) iesniedz iesniegumu un materiālo resursu apliecinošus dokumentus saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto.

(Grozīts ar Dobeles novada domes 25.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 7)

5. (Svītrots ar Dobeles novada domes 25.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 7)

6. Trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss tiek piešķirts:

6.1. uz trim kalendāra mēnešiem, ja mājsaimniecībā vismaz viena persona ir darbspējīgā vecumā;

6.2. uz sešiem kalendāra mēnešiem, ja mājsaimniecībā nav nevienas personas darbspējīgā vecumā vai uz personu attiecas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 36. panta otrajā daļā noteiktie izņēmumi.

6.3. uz vienu kalendāra mēnesi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 36. panta trešās daļas 3. punktā paredzētajos gadījumos.

(Dobeles novada domes 25.03.2021. saistošo noteikumu Nr. 7 redakcijā)

III. Mājsaimniecības atzīšana par trūcīgu

(Nodaļas nosaukums grozīts ar Dobeles novada domes 25.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 7)

7. Mājsaimniecība atzīstama par trūcīgu, ja tās ienākumi un materiālais stāvoklis nepārsniedz Latvijas Republikas normatīvajos aktos mājsaimniecības atzīšanai par trūcīgu noteikto.

(Grozīts ar Dobeles novada domes 25.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 7)

8. Atbilstību trūcīgas mājsaimniecības statusam apliecina Dienesta izsniegta izziņa par atbilstību trūcīgas mājsaimniecības statusam.

(Grozīts ar Dobeles novada domes 25.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 7)

IV. (Nodaļa svītrota ar Dobeles novada domes 29.12.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 17)
V. Pabalstu veidi

12. Pabalstu veidi:

12.1. garantētā minimālā ienākuma pabalsts;

12.2. dzīvokļa pabalsts;

12.3. veselības pabalsts;

12.4. pabalsts skolēnu ēdināšanai (pusdienas);

12.5. pabalsts vecāku līdzdalības maksājuma segšanai pirmsskolas izglītības iestādē;

12.6. pabalsts apģērbam.

(Grozīts ar Dobeles novada domes 25.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 7)

VI. Garantētā minimālā ienākuma pabalsts

(Nodaļas nosaukums Dobeles novada domes 25.03.2021. saistošo noteikumu Nr. 7 redakcijā)

13. Pabalstu aprēķina, piešķir un izmaksā Dienests saskaņā ar normatīvo aktu par kārtību, kādā aprēķināms, piešķirams un izmaksājams garantētā minimālā ienākuma pabalsts.

(Dobeles novada domes 27.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 13 redakcijā, kas grozīta ar 25.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 7)

14. Tiesības saņemt pabalstu ir mājsaimniecībai, kura ar Dienesta lēmumu atzīta par trūcīgu un pilda līdzdarbības pienākumus.

(Grozīts ar Dobeles novada domes 25.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 7)

15. (Svītrots ar Dobeles novada domes 27.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 13)

16. (Svītrots ar Dobeles novada domes 25.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 7)

VII. Dzīvokļa pabalsts

17. Pabalsts tiek piešķirts dzīvojamās telpas īres vai dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas un maksas par pakalpojumiem, tai skaitā malkas vai cita cietā kurināmā piegādi, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, segšanai. Tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu ir trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām.

(Grozīts ar Dobeles novada domes 27.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 13; 25.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 7)

18. Pabalsts tiek piešķirts dzīvokļa īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai dzīvojamās telpas īrniekam, ja tā ir viņa un kopā ar viņu dzīvojošo personu pamata dzīvesvieta. Īrnieka tiesības lietot dzīvojamo telpu apliecina ar viņu noslēgtais dzīvojamo telpu īres līgums.

19. Pabalsta apmērs ir 24,00 euro mēnesī, papildus par katru nepilngadīgo bērnu 24,00 euro mēnesī.

(Grozīts ar Dobeles novada domes 27.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 13)

20. Pabalsta apmērs nedrīkst pārsniegt faktiskās izmaksas par dzīvojamās telpas īres vai dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu maksu mēnesī, ko apliecina par iepriekšējiem trīs mēnešiem iesniegtie maksājumu dokumenti, tostarp dokumenti par kurināmā iegādi mājsaimniecībām ar malkas vai cita veida cieto kurināmo.

(Grozīts ar Dobeles novada domes 27.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 13)

20.1 Pabalsts malkas vai cita veida cietā kurināmā iegādei tiek piešķirta uz trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa laiku un tiek izmaksāta vienā maksājumā, pārskaitot pabalstu pakalpojuma sniedzējam atbilstoši noslēgtajam līgumam un iesniegtajam rēķinam.

(Dobeles novada domes 27.12.2019. saistošo noteikumu redakcijā, kas grozīta ar 25.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 7)

VIII. Veselības pabalsts

21. Pabalsts tiek piešķirts trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām recepšu medikamentu un briļļu iegādei, pacienta iemaksu, ārstu speciālistu konsultāciju, medicīnisko manipulāciju, zobu ārstēšanas un protezēšanas izdevumu segšanai.

(Grozīts ar Dobeles novada domes 25.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 7)

22. Pabalsta apmērs ir ne vairāk kā 100,00 euro uz mājsaimniecību kalendāra gadā, bet trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām, kurās ir bērni, papildus 12,00 euro par katru bērnu.

(Grozīts ar Dobeles novada domes 25.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 7)

23. Pabalsta saņemšanai mājsaimniecība Dienestā iesniedz izdevumus apliecinošu dokumentu, kuros norādīti personas identifikācijas dati, kopijas (uzrādot oriģinālus) un recepšu kopijas par iepriekšējiem trīs mēnešiem.

(Grozīts ar Dobeles novada domes 25.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 7)

IX. Pabalsts skolēnu ēdināšanai (pusdienas)

24. Tiesības saņemt pabalstu skolēnu ēdināšanai (pusdienas) 1,42 euro apmērā skolēnam par katru apmeklēto mācību dienu ir trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām, kuru bērni apmeklē vispārējās izglītības iestādes.

(Grozīts ar Dobeles novada domes 25.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 7)

25. Pabalsts tiek pārskaitīts ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem atbilstoši noslēgtajiem līgumiem un iesniegtajiem rēķiniem.

X. Pabalsts vecāku līdzdalības maksājuma segšanai pirmsskolas izglītības iestādē

26. Trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām ir tiesības saņemt pabalstu vecāku līdzdalības maksājuma segšanai pirmsskolas izglītības iestādē līdz 1,57 euro bērnam par katru pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējuma dienu.

(Grozīts ar Dobeles novada domes 25.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 7)

27. Pabalsts tiek pārskaitīts ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam atbilstoši iesniegtajiem rēķiniem.

XI. Pabalsts apģērbam

28. Pabalsts tiek piešķirts trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām 42,00 euro apmērā katram bērnam vienu reizi kalendāra gadā. Par bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo vai profesionālo izglītību.

(Grozīts ar Dobeles novada domes 25.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 7)

29. Dienestam, uzraugot piešķirtā pabalsta izlietojumu, ir tiesības piedalīties apģērba un apavu iegādē un norēķināties par apģērba un apavu iegādi.

XII. Lēmumu pieņemšanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

30. Dienests 10 darbdienu laikā pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

31. Dienesta lēmumu var apstrīdēt Dobeles novada domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

32. Dobeles novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

XIII. Noslēguma jautājumi

33. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

34. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Dobeles novada pašvaldības 2015. gada 26. novembra saistošie noteikumi Nr. 13 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Dobeles novadā".

Dobeles novada domes priekšsēdētājs A. Spridzāns
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par sociālās palīdzības pabalstiem Dobeles novadā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Dobeles novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 8Pieņemts: 26.10.2017.Stājas spēkā: 01.01.2018.Zaudē spēku: 21.10.2021.Publicēts: Dobeles Novada Ziņas, 12, 12.12.2017.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
323095
{"selected":{"value":"06.05.2021","content":"<font class='s-1'>06.05.2021.-20.10.2021.<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},"data":[{"value":"06.05.2021","iso_value":"2021\/05\/06","content":"<font class='s-1'>06.05.2021.-20.10.2021.<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"}]}
06.05.2021
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)