Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Dobeles novada domes 2021. gada 29. decembra saistošos noteikumus Nr. 10 "Par pašvaldības palīdzību audžuģimenei, aizbildnim, bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam".

Saistošie noteikumi Dobeles novada domes konsolidētajā redakcijā uz 31.03.2021.


Dobeles novada domes saistošie noteikumi Nr. 2

Dobelē 2016. gada 28. janvārī
Par pašvaldības palīdzību audžuģimenei, aizbildnim, bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam
APSTIPRINĀTI
ar Dobeles novada domes
2016. gada 28. janvāra lēmumu Nr. 9/1 (prot. Nr. 1)

Grozīts ar 25.01.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 3;
28.06.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 6;
30.08.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 8;
25.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 3

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu,
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 25.2 panta
pirmo un piekto daļu, Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra
noteikumu Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām garantijām
bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam,
kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes
aprūpes beigšanās" 27., 30., 31. un 31.1 punktu,
Ministru kabineta 2018. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 354
"Audžuģimenes noteikumi" 78. punktu
(Grozīts ar Dobeles novada domes 28.06.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 6; 30.08.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 8)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Dobeles novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) pabalstus audžuģimenei vai specializētajai audžuģimenei (turpmāk – audžuģimene), aizbildnim, kā arī bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam (turpmāk – bārenis) pēc pilngadības sasniegšanas, pabalstu apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību.

(Grozīts ar Dobeles novada domes 28.06.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 6; 25.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

2. Pabalstus audžuģimenei, ir tiesības saņemt audžuģimenei, kurai ir noslēgts līgums ar Dobeles novada Sociālo dienestu par bērna ievietošanu audžuģimenē, izņemot 5.4. apakšpunktā minēto pabalstu, kuru ir tiesības saņemt laulātiem (personai) pēc audžuģimenes mācību programmas apgūšanas un Dobeles novada Bāriņtiesas (turpmāk – Bāriņtiesa) lēmuma par audžuģimenes statusa piešķiršanu pieņemšanas.

(Grozīts ar Dobeles novada domes 28.06.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 6; 25.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

2.1 Pabalstu aizbildnim ir tiesības saņemt, ja lēmumu par aizbildņa iecelšanu pieņēmusi Bāriņtiesa.

(Dobeles novada domes 28.06.2018. saistošo noteikumu Nr. 6 redakcijā)

3. Pabalstus bārenim ir tiesības saņemt bārenim, par kura ārpusģimenes aprūpi lēmumu ir pieņēmusi Bāriņtiesa.

(Grozīts ar Dobeles novada domes 28.06.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 6)

4. Iesniegumu pabalsta saņemšanai audžuģimene, aizbildnis vai bārenis iesniedz Dobeles novada Sociālajā dienestā (turpmāk – Sociālais dienests), izņemot iesniegumu 5.4. apakšpunktā minētā pabalsta saņemšanai, kuru iesniedz Bāriņtiesā.

(Grozīts ar Dobeles novada domes 28.06.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 6)

4.1 Lēmumu par pabalsta, izņemot 5.4. apakšpunktā minēto pabalstu, piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem Sociālais dienests viena mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas. Lēmumu par 5.4. apakšpunktā minētā pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem Bāriņtiesas priekšsēdētāja, bet viņas prombūtnes laikā – priekšsēdētājas vietniece, piecu dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

(Dobeles novada domes 28.06.2018. saistošo noteikumu Nr. 6 redakcijā)

4.2 Pabalstu pārskaita uz pieprasītāja iesniegumā norādīto kredītiestādes kontu.

(Dobeles novada domes 28.06.2018. saistošo noteikumu Nr. 6 redakcijā)

II. Pabalsti audžuģimenei

5. Pašvaldība audžuģimenei piešķir:

5.1. pabalstu bērna uzturam;

5.2. pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei;

5.3. pabalstu bērna izglītībai un audzināšanai;

5.4. pabalstu transporta izdevumu segšanai.

(Grozīts ar Dobeles novada domes 28.06.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 6)

6. Pabalsta bērna uzturam apmērs ir 258,00 euro mēnesī katram audžuģimenē ievietotam bērnam. Par nepilnu mēnesi pabalsta bērna uzturam apmērs tiek aprēķināts proporcionāli dienu skaitam.

(Grozīts ar Dobeles novada domes 25.01.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

7. Pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei tiek piešķirts 200,00 euro apmērā katram audžuģimenē ievietotam bērnam.

8. Pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei ir vienreizējs un tiek piešķirts pēc līguma par bērna ievietošanu audžuģimenē noslēgšanas.

8.1 Pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai apmērs 12 mēnešu periodā ir 150,00 euro katram audžuģimenē ievietotam bērnam 12 mēnešu periodā.

(Dobeles novada domes 28.06.2018. saistošo noteikumu Nr. 6 redakcijā)

8.2 Pabalsts transporta izdevumu segšanai tiek piešķirts laulātiem (personai), kuri apguvuši audžuģimenes mācību programmu ārpus Dobeles novada administratīvās teritorijas.

(Dobeles novada domes 28.06.2018. saistošo noteikumu Nr. 6 redakcijā)

8.3 Pabalsts transporta izdevumu segšanai ir vienreizējs un tā apmērs ir 50,00 euro.

(Dobeles novada domes 28.06.2018. saistošo noteikumu Nr. 6 redakcijā)

II.1 Pabalsts aizbildnim

(Nodaļa Dobeles novada domes 28.06.2018. saistošo noteikumu Nr. 6 redakcijā)

8.4 Pašvaldība aizbildnim piešķir pabalstu bērna izglītībai un audzināšanai.

(Dobeles novada domes 28.06.2018. saistošo noteikumu Nr. 6 redakcijā)

8.5 Pabalsta bērna izglītībai un audzināšanai apmērs 12 mēnešu periodā ir 150,00 euro katram aizbildnībā esošam bērnam.

(Dobeles novada domes 28.06.2018. saistošo noteikumu Nr. 6 redakcijā)

III. Pabalsti bārenim

9. Pašvaldība bārenim piešķir:

9.1. vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai;

9.2. vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei;

9.3. pabalstu ikmēneša izdevumiem bārenim – mācību iestādes audzēknim;

9.4. dzīvokļa pabalstu.

10. Vienreizēja pabalsta patstāvīgas dzīves uzsākšanai apmērs ir 218 euro, personai ar invaliditāti kopš bērnības – 327 euro.

(Grozīts ar Dobeles novada domes 25.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

11. Vienreizēja pabalsta sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei apmērs ir 821 euro.

(Grozīts ar Dobeles novada domes 25.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

12. Pabalsts ikmēneša izdevumiem bārenim – mācību iestādes audzēknim ir 109 euro mēnesī, personai ar invaliditāti kopš bērnības 163 euro mēnesī.

(Grozīts ar Dobeles novada domes 25.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

13. Pabalstu ikmēneša izdevumiem bārenim – mācību iestādes audzēknim ir tiesības saņemt bārenim, ja viņš:

13.1. turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus vispārējās izglītības vai valsts atzītus profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, un saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst izglītības programmu;

13.2. turpina studijas augstskolā vai koledžā, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus diplomus, un saskaņā ar studiju procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst studiju programmu.

14. Dzīvokļa pabalstu bārenim piešķir izdevumu par dzīvojamās telpas lietošanu un izdevumu par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu segšanai.

15. Dzīvokļa pabalsta saņemšanai bārenis Sociālajā dienestā iesniedz:

15.1. īres līguma kopiju, uzrādot oriģinālu. Īres līguma grozīšanas gadījumā iesniedz vienošanos par grozījumiem vai jaunu īres līgumu;

15.2. reizi trijos mēnešos izdevumus par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, nepieciešamie izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām) un par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, elektroenerģija, patērētais ūdens, dabasgāze, kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana), ja tie nav ietverti īres maksā vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām, apliecinošu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus.

16. Dzīvokļa pabalstu nepiešķir, ja pabalsta pieprasītājs dzīvojamā telpā, par kuru pieprasīts dzīvokļa pabalsts, nedzīvo.

17. Pabalstus bārenim ir tiesības saņemt līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.

IV. Dzīvokļa pabalsta aprēķināšanas un izmaksas kārtība

18. Dzīvokļa pabalsta apmēru mēnesī aprēķina, pamatojoties uz šo noteikumu 15. punktā minētajiem dokumentiem, nepārsniedzot noteikumu 19. punktā noteiktos ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu segšanas normatīvus.

19. Aprēķinot dzīvokļa pabalstu, izmantojami šādi ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu normatīvi:

19.1. izdevumiem par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, nepieciešamie izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām) – 1,00 euro par 1 m2 mēnesī un ne vairāk kā par 35 m2;

19.2. apkures nodrošināšanai:

19.2.1. ar siltumenerģiju – 1,50 euro par 1 m2 mēnesī un ne vairāk kā par 35 m2 (septiņus mēnešus gadā apkures sezonā);

19.2.2. ar gāzi un elektroenerģiju – 1,23 euro par 1 m2 mēnesī un ne vairāk kā par 35 m2 (septiņus mēnešus gadā apkures sezonā);

19.2.3. ar cieto kurināmo – 250,00 euro gadā;

19.3. siltumenerģija karstā ūdens nodrošināšanai – 10,00 euro mēnesī;

19.4. dabasgāzei (pavardam) 0,73 euro par 1 m3 un ne vairāk kā 3 m3 mēnesī;

19.5. sašķidrinātā gāze (pavardam) – 5,38 euro par 1 m3 un ne vairāk kā 3 m3 mēnesī;

19.6. gāzes balona iegāde – 50,00 euro gadā;

19.7. kompleksajiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem – 2,99 euro par 1 m3 un ne vairāk kā 4 m3 mēnesī;

19.8. asenizācijas pakalpojumiem – 30,00 euro gadā;

19.9. sadzīves atkritumu apsaimniekošanai – 3,00 euro mēnesī;

19.10. elektroenerģijai – 100 kWh mēnesī.

20. (Svītrots ar Dobeles novada domes 28.06.2018. saistošajiem noteikumiem Nr.6)

V. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

21. Sociālā dienesta un Bāriņtiesas priekšsēdētājas (priekšsēdētājas vietnieces) pieņemto lēmumu var apstrīdēt Dobeles novada domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar Dobeles novada domes 28.06.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 6)

22. Dobeles novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Dobeles novada domes priekšsēdētājs A. Spridzāns
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pašvaldības palīdzību audžuģimenei, aizbildnim, bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Dobeles novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 2Pieņemts: 28.01.2016.Stājas spēkā: 09.03.2016.Zaudē spēku: 15.02.2022.Publicēts: Dobeles Novada Ziņas, 3, 08.03.2016.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
322786
{"selected":{"value":"31.03.2021","content":"<font class='s-1'>31.03.2021.-14.02.2022.<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},"data":[{"value":"31.03.2021","iso_value":"2021\/03\/31","content":"<font class='s-1'>31.03.2021.-14.02.2022.<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"}]}
31.03.2021
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"