Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Valmieras novada domes 2021. gada 30. decembra saistošos noteikumus Nr. 27 "Par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Valmieras novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma".

Saistošie noteikumi Burtnieku novada domes konsolidētajā redakcijā uz 28.04.2021.


Burtnieku novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 4/2019

Burtnieku novada Valmieras pagastā 2019. gada 4. aprīlī
Par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Burtnieku novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma
Apstiprināti ar Burtnieku novada pašvaldības domes
04.04.2019. lēmumu Nr. 121 (prot.. Nr. 4, 1. p.)
Precizēti ar Burtnieku novada pašvaldības domes
08.05.2019. lēmumu Nr. 159 (prot. Nr. 8, 3. p.)

Grozīti ar Burtnieku novada domes 18.03.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 9/2020, spēkā no 18.04.2020;
Grozīti ar  Burtnieku novada domes 19.11.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 21/2020;
Precizēti ar Burtnieku novada domes 17.02.2021. lēmumu Nr. 65 (prot. Nr. 3, 4. p.)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 4. punktu,
43. panta trešo daļu, Vispārējās izglītības likuma 26. panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka bērnu (turpmāk tekstā – Bērns) uzņemšanas un dokumentu iesniegšanas kārtību pirmsskolas izglītības programmas apguvei Burtnieku novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) pirmsskolas izglītības iestādēs un pie skolām esošajās pirmsskolas grupās, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas (turpmāk tekstā – Iestāde).

2. Pirmsskolas izglītības programmu Iestādē Bērns var apgūt no pusotra gada vecuma.

3. Vispārējās izglītības likuma noteiktajos gadījumos pirmsskolas izglītības programmas apguvi var pagarināt vai saīsināt par vienu gadu.

4. Vecāks, kura Bērns ir sasniedzis obligāto pirmsskolas izglītības programmas apguves vecumu un līdz tam nav uzsācis pirmsskolas izglītības programmas apguvi, reģistrē Bērnu uz Iestādi līdz attiecīgā gada 30. aprīlim, kurā bērns sasniedz obligāto vecumu.

5. Pašvaldības pienākums ir nodrošināt obligāto vecumu sasniegušo Bērnu, kuru dzīvesvieta deklarēta Pašvaldības administratīvajā teritorijā, sagatavošanu pamatizglītības apguvei, nodrošinot vietu Iestādē.

6. Pirmsskolas izglītības programmas apguve Bērnam tiek nodrošināta tikai 1 (vienā) Iestādē, noslēdzot līgumu 1. pielikums, (turpmāk – Līgums) vai ģimenē. Īstenojot pirmsskolas izglītības programmas apguvi ģimenē, Bērns tiek piesaistīts 1 (vienai) no Iestādēm, par ko Vecāks un Iestāde slēdz līgumu (2. pielikums).

7. Lēmumu par vietas piešķiršanu Burtnieku novada Iestādēs pieņem Pašvaldības domes izveidota Pirmsskolas izglītības iestāžu un pamatskolu pirmsskolas izglītības grupu brīvo vietu sadales izvērtēšanas komisija (turpmāk tekstā – Komisija).

8. Komisijai, komplektējot pirmsskolas grupas, jāievēro ANO konvencija par bērnu tiesībām, Vispārējās izglītības likums, Izglītības likums, Noteikumi un citi spēkā esošie normatīvie akti.

II. Iesnieguma reģistrācijas kārtība

9. Lai Bērnu reģistrētu uzņemšanai Iestādē, Vecāks Pašvaldības pagastu pārvaldēs vai Pašvaldības centrālajā administrācijā iesniedz parakstītu iesniegumu (3. pielikums) (turpmāk – Iesniegums) vai Iesniegumu, kurš ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu nosūta uz elektronisko pasta adresi info@burtniekunovads.lv.

10. Iesniegumā norāda:

10.1. Vecāka vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto adresi, kontaktinformāciju (tālruņa numuru un e-pasta adresi);

10.2. Bērna vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzimšanas datumu, deklarēto dzīvesvietas adresi;

10.3. mācību gadu, kad Bērns uzsāks apmeklēt Iestādi;

10.4. Iestādes, kuras vēlas apmeklēt, (3 prioritārā secībā);

10.5. ārpuskārtas statusu (ja tāds ir).

11. Iesniegums tiek reģistrēts Pašvaldībā tā iesniegšanas dienā.

12. Pašvaldība Bērnus rindā uz Iesniegumā norādītajām Iestādēm reģistrē reģistrā (turpmāk – Reģistrs), ņemot vērā bērna dzimšanas gadu un Iesniegumā norādīto mācību gadu, kurā paredzēts uzsākt apmeklēt Iestādi. Vecāku Iesniegumi tiek kārtoti hronoloģiskā secībā pēc Iesnieguma reģistrēšanas datuma Bērnu dzimšanas gadu secībā un uzglabāti 7 (septiņus) gadus.

13. Ja Bērna, kurš ir reģistrēts Reģistrā deklarētā dzīvesvietas adrese tiek mainīta no citas pašvaldības uz Pašvaldības administratīvo teritoriju, Bērns Reģistrā tiek pārreģistrēts ar attiecīgo deklarēšanās datumu, nemainot sākotnējo Iesnieguma reģistrācijas numuru.

14. Ja Bērna, kurš ir reģistrēts Reģistrā deklarētā dzīvesvietas adrese tiek mainīta no Pašvaldības administratīvās teritorijas uz citas pašvaldības administratīvo teritoriju, Reģistrā tiek veiktas izmaiņas par Bērna un Vecāka deklarēto dzīvesvietas adresi, nemainot sākotnējo Iesnieguma reģistrācijas datumu un numuru.

15. Pašvaldības izpilddirektora norīkotajam speciālistam (turpmāk – Speciālists) ir tiesības veikt izmaiņas Reģistrā pēc datu salīdzināšanas Valsts izglītības informācijas sistēmas datu bāzē līdz kārtējā gada 1. oktobrim, izslēdzot no Reģistra izglītojamos, kuri uzsākuši mācības 1. klasē, par Bērna izslēgšanu no reģistra Speciālists rakstiski informē Vecāku.

16. Vecākiem ir tiesības veikt izmaiņas Iesniegumā par Noteikumu 10. punktā norādīto informāciju, Pašvaldībā iesniedzot iesniegumu.

17. Vecākiem ir pienākums informēt Pašvaldību par izmaiņām Iesniegumā sākotnēji norādītajā informācijā 10 (desmit) darbdienu laikā no izmaiņu iestāšanās brīža.

18. Vecākiem ir tiesības pārtraukt Bērna reģistrāciju rindā, Pašvaldībā iesniedzot iesniegumu (4. pielikums). Pamatojoties uz iesniegto iesniegumu, Speciālists anulē Bērna vietu Reģistrā.

19. Ārpusģimenes aprūpē esošo Bērnu papildu dzīvesvietas adresi pielīdzina Vecāka deklarētai dzīvesvietas adresei.

III. Vietu piešķiršanas kārtība

20. Bērnam vietu iestādē piešķir Komisija. Komisija darbojas pastāvīgi, izskatot Iesniegumus uz brīvajām vietām Iestādēs.

21. Komplektējot grupas, Komisija piešķir Bērnam vietu Iestādē rindas kārtībā, ņemot vērā brīvo vietu skaitu Iestādē, Iesniegumā norādīto vēlamo Iestādi, attiecīgajā vecuma grupā:

21.1. Pirmkārt Komisija piešķir ārpus kārtas statusu un piešķir vietu Iestādē Bērnam uz kuru attiecas Noteikumu 25.3. apakšpunktā minētais nosacījums;

21.2. otrkārt Komisija piešķir ārpus kārtas statusu un piešķir vietu Iestādē Bērniem uz kuriem attiecas Noteikumu 24., 25.1, 25.2., 25.4., 25.5. un 25.6. punktos minētie nosacījumi;

21.3. treškārt vietas Iestādē tiek piešķirtas rindas kārtībā Bērnam uz kuru attiecas Noteikumu 28. punktā un tā apakšpunktos minētie nosacījumi.

(Burtnieku novada domes 19.11.2020. saistošo noteikumu Nr. 21/2020 redakcijā)

22. Iestādes vadītājs līdz kārtējā gada 15. maijam nosūta Pašvaldībai informāciju par brīvo vietu skaitu Iestādē nākamajā mācību gadā.

23. Grupu komplektācija uz jauno mācību gadu notiek katru gadu līdz 30. maijam, atbilstoši brīvo vietu skaitam. Jaunākā vecuma grupā vietu piešķir Bērnam, kuram uz 1. septembri ir ne mazāk kā viens gads un seši mēneši.

24. Tiesības tikt uzņemtam Iestādē ārpus kārtas ir Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kategoriju darbinieku bērniem, ja Vecāks Pašvaldībā papildus Iesniegumam iesniedz izziņu no darba vietas.

25. Komisija Bērnam piešķir ārpus kārtas statusu, ja Bērna un vismaz viena Vecāka dzīvesvietas adrese ir deklarēta Burtnieku novada administratīvajā teritorijā šādos gadījumos:

25.1. ja Bērna brālis vai māsa ir konkrētās Iestādes izglītojamais un šāda informācija ir norādīta Iesniegumā;

25.2. ja Bērni ir nodoti ārpusģimenes aprūpē (aizbildnībā vai audžuģimenē);

25.3. ja Bērns ir apmeklējis vai bijis reģistrēts uz Burtnieku novada pirmsskolas izglītības iestādi, kura likvidēta;

25.4. ja Bērns ir no daudzbērnu ģimenes;

25.5. ja Bērna Vecāka darba vieta (Iestādes skolotājs, skolotāja palīgs, aukle, speciālais pedagogs, kura pamata darba vieta ir Iestāde) ir konkrētā izglītības iestāde (pamatdarbā);

25.6. Dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem.

(Grozīts ar Burtnieku novada domes 18.03.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 9/2020; 19.11.2020. saistošajiem noteikumiem Nr.21/2020)

26. Atbilstoši brīvo vietu skaitam Iestādē, Komisija dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem Bērniem nodrošina vietu vienā Iestādē.

(Burtnieku novada domes 19.11.2020. saistošo noteikumu Nr. 21/2020 redakcijā)

27. Ja Bērns ir reģistrēts rindā uz vairākām pirmsskolas izglītības iestādēm un vieta Bērnam piešķirta pirmajā vai otrajā prioritātes Iestādē un ir noslēgts līgumu ar iestādi, kurā ir piešķirta vieta, tad Bērna vieta Reģistrā tiek anulēta, par ko Speciālists rakstiski informē Bērna Vecāku.

(Burtnieku novada domes 19.11.2020. saistošo noteikumu Nr. 21/2020 redakcijā)

28. Komplektējot grupas, Komisija ievēro Iesniegumā norādītās vēlamās Iestādes prioritārā secībā šādu uzņemšanas kārtas secību:

28.1. Burtnieku novada Valmieras pagasta pirmsskolas izglītības iestādē "Burtiņš":

28.1.1. pirmkārt: Valmieras pagastā deklarētos Bērnus, ja Bērna un vismaz viena Vecāka deklarētā dzīvesvieta pēdējos 10 (desmit) mēnešus ir Valmieras pagastā;

28.1.2. otrkārt: citus Burtnieku novadā deklarētos Bērnus, ja Bērna un vismaz viena Vecāka deklarētā dzīvesvieta pēdējos 10 (desmit) mēnešus ir Burtnieku novadā;

28.1.3. treškārt: Burtnieku novadā deklarētos Bērnus;

28.1.4. ceturtkārt: ārpus Burtnieku novada deklarētos Bērnus;

28.2. Burtnieku novada pirmsskolas izglītības iestādēs "Sienāzītis", "Namiņš" un Burtnieku novada skolu pirmsskolas grupās:

28.2.1. pirmkārt: attiecīgajā Burtnieku novada pagastā deklarētos Bērnus, kurā atrodas Iestāde;

28.2.2. otrkārt: citus Burtnieku novadā deklarētos Bērnus;

28.2.3. treškārt: ārpus Burtnieku novada deklarētos Bērnus.

29. Vecākiem, kuru Bērniem ir tiesības ārpus kārtas tikt uzņemtiem Iestādē, pamatojoties uz Noteikumiem ir jāveic atbilstošas atzīmes Iesnieguma sadaļā "īpašās atzīmes" un jāiesniedz:

29.1. izziņa no darba vietas Noteikumu 24. punktā minētajā gadījumā;

29.2. informāciju, par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu vai lēmuma par bērna ievietošanu ārpusģimenes aprūpē – Noteikumu 25.2. apakšpunktā minētajā gadījumā.

30. Uzņemot Bērnus Iestādēs, nav atļauts rīkot iestājpārbaudījumus.

31. Informācija par rindu bez personas datiem pieejama interneta vietnē www.burtniekunovads.lv sadaļā "Izglītība" un to uztur Speciālists.

IV. Bērnu uzņemšana Iestādē

32. Komisija 5 (piecu) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par vietas piešķiršanu Iestādē rakstiski informē Iestādes vadītāju un Vecāku uz Iesniegumā norādīto adresi, vai elektronisko adresi ar izziņu, par vietas piešķiršanu un ierašanos Iestādē (turpmāk – Izziņa).

33. Iestādes vadītājs, pēc Noteikumu 34. punktā noteiktā termiņa beigām, par ierašanos Iestādē 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no Izziņas nosūtīšanas brīža, Speciālistam sniedz šādu informāciju:

33.1. par visiem uzņemtajiem Bērniem, kuru Vecāki ir ieradušies Iestādē Izziņā norādītajā termiņā;

33.2. par Bērniem, kuru Vecāki Izziņā noteiktajā termiņā nav ieradušies Iestādē.

34. Ja Vecāks 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no Izziņas nosūtīšanas brīža, nav iesniedzis Noteikumu 38. punktā noteiktos dokumentus Iestādē vai nav noslēdzis Līgumu 25 (divdesmit piecu) kalendāro dienu laikā no izziņas nosūtīšanas, Izziņa zaudē spēku, piešķirtā vieta Iestādē un Bērna vieta Reģistrā tiek anulēta, par ko Speciālists rakstiski informē Bērna Vecāku.

35. Bērniem, kurus nevar nodrošināt ar vietu kādā no izvēlētajām Iestādēm, Komisija piedāvā vietu citā Iestādē, kurā ir brīva vieta.

36. Mācību gada laikā Bērnus ar vietām Iestādēs nodrošina, ja attiecīgajās Iestādēs ir brīvas vietas.

37. Iestādes vadītājs, ne vēlāk kā trīs darbdienu laikā, informē Komisiju par jaunām brīvajām vietām Iestādē. Komisija pēc informācijas saņemšanas lemj par vietas piešķiršanu Iestādē nākamajam Bērnam rindā no Reģistra.

38. Bērna uzņemšanai Iestādē un Līguma noslēgšanai Vecāki ierodas Iestādē, kurā Bērnam ir piešķirta vieta, uzrāda Bērna dzimšanas apliecību un iesniedz šādus dokumentus:

38.1. iesniegumu par Bērna uzņemšanu Iestādē;

38.2. Bērna medicīnisko karti 026/u;

38.3. izrakstu no ambulatorās slimnieka medicīniskās kartes par izdarītajām profilaktiskajām vakcīnām.

39. Pēc Noteikumu 38. punktā noteikto dokumentu saņemšanas Iestādē. Iestādes vadītājs rakstiski informē Vecāku par Līguma noslēgšanu 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no visu dokumentu iesniegšanas, sagatavoto Līgumu divos eksemplāros izsniedz Vecākam. Vecāks iesniedz Iestādē parakstītu Līgumu divos eksemplāros ne vēlāk kā 25 (divdesmit piecu) kalendāro dienu laikā no Izziņas nosūtīšanas brīža.

40. Pamatojoties uz Komisijas lēmumu un noslēgto Līgumu, Iestādes vadītājs izdod rīkojumu par Bērna uzņemšanu Iestādē, norādot programmu, kuru Bērns apgūs.

V. Vietas saglabāšanas kārtība Iestādē

41. Ja Bērns, kurš apmeklē Iestādi (turpmāk – Izglītojamais), uz laiku izbrauc uz citu valsti, Vecāks iesniedz Iestādes vadītājam vai direktoram iesniegumu, kurā norāda, uz cik ilgu laiku Izglītojamais izbrauc no valsts. Ja Izglītojamais izbraucis no valsts uz laiku līdz vienam gadam, viņu neatskaita no Iestādes.

42. Ilgstošas prombūtnes gadījumā (ilgāk par vienu mēnesi) Izglītojamā vecākam ir jāiesniedz Iestādē iesniegums par Izglītojamā prombūtni un vietas saglabāšanu Iestādē norādot prombūtnes laika periodu:

42.1. Izglītojamā slimības (karantīnas) gadījumā, ja to apliecina ģimenes ārsta izziņa;

42.2. Izglītojamā Vecāku ikgadējā atvaļinājuma laikā;

42.3. citos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos.

43. Ja Izglītojamā prombūtne pārsniedz laika periodu, kas norādīts iesniegumā par vietas saglabāšanu, Iestādes vadītājs rakstiski brīdina Vecāku par Izglītojamā atskaitīšanu no Iestādes un nosaka termiņu atbildes sniegšanai, vai Izglītojamam nepieciešama vietas saglabāšana Iestādē, un par prombūtnes iemesliem. Pēc Vecāka atbildes izvērtēšanas vai atbildes nesaņemšanas gadījumā Komisija lemj par Izglītojamā atskaitīšanu no Iestādes. Par pieņemto lēmumu Iestādes vadītājs rakstiski informē Bērna Vecāku.

VI. Iestādes maiņa

44. Vecāks iesniedz Pašvaldībā iesniegumu (5. pielikums), ja vēlas mainīt Bērnam Iestādi.

45. Vieta Reģistrā tiek reģistrēta Noteikumu 11. un 12. punktos noteiktajā kārtībā un vieta Vecāka vēlamajā Iestādē tiek piešķirta 21. punktā noteiktajā kārtībā. Bērna uzņemšana Iestādē notiek Noteikumu IV nodaļas kārtībā. Spēkā esošais Līgums ir spēkā līdz Izglītojamā atskaitīšanai no Iestādes, kuru Izglītojamais apmeklē pirms iesnieguma (5. pielikums) iesniegšanas / pirms Iestādes maiņas.

VII. Faktiskās rīcības un administratīvo aktu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

46. Speciālista faktisko rīcību var apstrīdēt Pašvaldības izpilddirektoram.

47. Komisijas pieņemto lēmumu vai faktisko rīcību var apstrīdēt Pašvaldības Administratīvo aktu strīdus komisijai.

VIII. Noslēguma jautājums

48. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Burtnieku novada pašvaldības 16.03.2016. saistošie noteikumi Nr. 7/2016 "Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Burtnieku novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un pie skolām esošajās pirmsskolas grupās".

Burtnieku novada domes priekšsēdētājs E. Straume
1. pielikums
Burtnieku novada domes 04.04.2019.
saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2019
LĪgums Nr._____
Par bērna izglītošanu un aprūpi izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu

20__. gada____________

Burtnieku novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) ,
 (pirmsskolas izglītības iestādes, pamatskolas nosaukums) 
adrese ,

Reģistrācijas Nr.___________________________, (turpmāk – Iestāde), tās vadītāja ________________________ personā, kurš darbojas saskaņā ar Iestādes Nolikumu,

no vienas puses, un , personas kods ,
 (vecāka vārds, uzvārds)   

turpmāk tekstā – Vecāki, deklarētās/ faktiskās dzīvesvietas adrese __________________________, no otras puses, kopā sauktas – Puses, noslēdz šāda satura līgumu (turpmāk tekstā – Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. Iestāde nodrošina bērna ______________________ (bērna vārds, uzvārds), personas kods _________________, deklarētās dzīves vietas adrese _________________________ (turpmāk – Bērns), sagatavošanu pamatizglītības ieguvei, veicinot Bērna vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot Bērna attīstības likumsakarības un vajadzības, individuālajā un sabiedriskajā dzīvē nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes.

2. Pušu pienākumi un tiesības

2.1. Iestāde nodrošina Bērna izglītošanu un aprūpi atbilstoši Iestādes nolikumam, Iestādes iekšējās kārtības noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem, ar kuriem Iestāde iepazīstina Vecākus pirms Līguma noslēgšanas.

2.2. Iestāde nodrošina Bērna sagatavošanu pamatizglītības ieguvei pēc izglītības programmas ar kodu:_______________.

2.3. Iestāde nodrošina bērnu drošību un pilnvērtīgu uzturu.

2.4. Vecākiem ir tiesības piedalīties mācību satura pilnveidē un Iestādes pašpārvaldē, sniegt un saņemt no Iestādes informāciju par Bērna audzināšanas un izglītošanas jautājumiem, kā arī īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības Bērna izglītošanas nodrošināšanā.

2.5. Vecākiem ir pienākums ievērot Iestādes iekšējās kārtības noteikumus.

3. Norēķinu kārtība un termiņi.

3.1. Maksājumi par ēdināšanas pakalpojumu Iestādē tiek noteikti saskaņā ar Burtnieku novada pašvaldības iepirkumu.

3.2. Par ēdināšanas pakalpojumu Vecāki noslēdz līgumu ar komercsabiedrību, par ēdināšanas izdevumiem Vecāki norēķinās ar komercsabiedrību tās rēķinā noteiktajā termiņā un apmērā.

4. Līguma darbības termiņš

4.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

4.2. Līgums noslēgts uz laiku: _________________________________.

4.3. Uz noteiktu laiku noslēgts līgums darbojas līdz Līguma 4.2. punktā noteiktā termiņa beigām.

4.4. Uz nenoteiktu laiku noslēgts līgums darbojas līdz Bērna atskaitīšanai no Iestādes vai līdz brīdim, kad bērns uzsāk pirmsskolas izglītības programmas apguvi ģimenē, par ko Iestāde un vecāki slēdz atsevišķu līgumu.

5. Strīdu izšķiršanas kārtība

5.1. Visus strīdus, kas rodas starp Pusēm Līguma darbības laikā, Puses izšķir pārrunu ceļā. Ja Puses nespēj panākt vienošanos, strīdus izšķir Pašvaldība vai tiesa atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

5.2. Attiecībās un prasījumos, kas starp Pusēm var rasties Līguma izpildes gaitā, bet kas Līgumā nav atrunāti, Puses rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumiem, kas nosaka šādas attiecības vai pieprasījumus.

6. Citi noteikumi

6.1. Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā un tos ir parakstījušas Puses.

6.2. Parakstot Līgumu, Vecāki apliecina, ka Līguma nosacījumi Vecākiem ir saprotami un pieņemami un ka Vecāki ir iepazīstināti ar Iestādes nolikumu un Iestādes iekšējās kārtības noteikumiem, un Vecāki apņemas tos ievērot.

6.3. Līgums sagatavots divos eksemplāros latviešu valodā, viens Līguma eksemplārs glabājas Iestādē, viens Līguma eksemplārs – pie Vecākiem. Abiem Līgumiem vienāds juridiskais spēks.

Pušu rekvizīti

Iestāde

  
Adrese: 
Reģistrācijas Nr. 
Tālruņa numurs: 
Paraksts 

Vecāki

  
Adrese: 
Tālruņa numurs: 
Paraksts 

 

2. pielikums
Burtnieku novada domes 04.04.2019.
saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2019
L Ī G U M S Nr.__________
par pirmsskolas izglītības programmas īstenošanu ģimenē

20__. gada ____________

Burtnieku novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) ,
 (pirmsskolas izglītības iestādes, pamatskolas nosaukums) 
adrese ,

reģistrācijas Nr._____________________, (turpmāk – Iestāde), tās vadītāja __________________________ personā, kurš darbojas saskaņā ar Iestādes Nolikumu,

no vienas puses, un , personas kods ,
 (vecāka vārds, uzvārds)   

turpmāk – Vecāki, deklarētās /faktiskās dzīvesvietas adrese _____________________________, no otras puses, kopā sauktas – Puses, noslēdz sekojoša satura līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. Iestāde nodrošina metodiskās palīdzības sniegšanu Vecākiem, ģimenē īstenojot pirmsskolas

izglītības programmu bērnam 
 (vārds, uzvārds)

personas kods _____________________, deklarētās/faktiskās dzīves vietas adrese _____________________________ (turpmāk – Bērns).

2. Pušu saistības

2.1. Iestāde:

2.1.1. sniedz Vecākiem metodisko palīdzību un atbalstu, ģimenē īstenojot Bērna izglītošanu un sagatavošanu pamatizglītības ieguvei atbilstoši izglītības programmai ar kodu: _______________, ievērojot Bērna attīstības likumsakarības un vajadzības, individuālajā un sabiedriskajā dzīvē nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes;

2.1.2. ne retāk kā vienu reizi divās nedēļās Iestādē organizē pedagoga tikšanos ar Vecākiem un bērnu, kuras laikā Iestādes pedagogs novērtē Bērna zināšanas, prasmes un iemaņas, izvirza uzdevumus un sniedz metodiskos ieteikumus to izpildei par turpmāko realizējamo izglītības programmas daļu;

2.1.3. nepieciešamības gadījumā uzaicina Vecākus piedalīties Iestādes pedagoģiskās padomes sēdē, kurā analizē bērna obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei;

2.1.4. nodrošina Vecākiem iespēju iepazīties ar Iestādes nolikumu, Iestādes iekšējās kārtības noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem, kas saistoši Vecākiem;

2.1.5. pēc Vecāku lūguma nodrošina pirmsskolas izglītības programmas īstenošanu iestādē, par ko Iestāde un Vecāki slēdz līgumu par Bērna izglītošanu un aprūpi Iestādē.

2.2. Vecāki:

2.2.1. savu spēju un materiālo iespēju robežās nodrošina ģimenē Bērna izglītošanai (tai skaitā nepieciešamos mācību līdzekļus un materiālus), veselībai, attīstībai un sadzīvei nepieciešamos apstākļus, lai nodrošinātu pilnvērtīgu bērna sagatavošanu pamatizglītības ieguvei;

2.2.2. īstenojot pirmsskolas izglītības programmu ģimenē, ievēro Bērna attīstības likumsakarības un vajadzības, individuālajā un sabiedriskajā dzīvē nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes;

2.2.3. Bērna izglītošanā sadarbojas ar Iestādes administrāciju, pedagogiem un citām izglītības procesā iesaistītām personām;

2.2.4. ne retāk kā vienu reizi divās nedēļās Iestādē tiekas ar pedagogu, kuras laikā Vecāki sniedz informāciju par veiktajiem pasākumiem pedagoga izvirzīto uzdevumu izpildē, to rezultātiem, uzrāda pedagogam ģimenē veiktos Bērna darbus;

2.2.5. uzklausa un pilda pedagogu norādījumus un ieteikumus par Bērna turpmāko apmācību un bērna attīstības veicināšanu;

2.2.6. informē Iestādi par Bērna veselības stāvokli un citiem apstākļiem, ja tiem var būt nozīme izglītības procesā;

2.2.7. uzturoties Iestādē, ievēro Iestādes iekšējās kārtības noteikumus, citu bērnu, pedagogu un citu personu likumiskās tiesības un intereses.

2.3. Vecākiem ir tiesības:

2.3.1. piedalīties mācību satura pilnveidē un Iestādes pašpārvaldē;

2.3.2. sniegt un saņemt informāciju par Bērna audzināšanas un izglītošanas jautājumiem;

2.3.3. nodrošināt bērna dalību Iestādes interešu izglītības nodarbībās;

2.3.4. īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības Bērna izglītošanas nodrošināšanā.

2.4. Vecāki ir atbildīgi par to, lai Bērns iegūtu obligāto izglītību.

3. Līguma darbības termiņš

3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

3.2. Līgums noslēgts uz laiku: _________________________________________________.

3.3. Uz noteiktu laiku noslēgts Līgums darbojas līdz Līguma 3.2. punktā noteiktā termiņa beigām.

3.4. Uz nenoteiktu laiku noslēgts Līgums darbojas līdz brīdim, kad bērns uzsāk pirmsskolas izglītības programmas apgūšanu Iestādē vai līdz bērna atskaitīšanai no Iestādes.

4. Strīdu izšķiršanas kārtība

4.1. Visus strīdus, kas rodas starp Pusēm Līguma darbības laikā, Puses izšķir pārrunu ceļā. Ja Puses nespēj panākt vienošanos, strīdus izšķir Pašvaldība vai tiesa atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

4.2. Attiecībās un prasījumos, kas starp Pusēm var rasties Līguma izpildes gaitā, bet kas Līgumā nav atrunāti, Puses rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, kas nosaka šādas attiecības vai pieprasījumus.

5. Citi noteikumi

5.1. Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā un tos ir parakstījušas Puses.

5.2. Parakstot Līgumu, Vecāki apliecina, ka Līguma nosacījumi Vecākiem ir saprotami un pieņemami un Vecāki apņemas tos ievērot.

5.3. Līgums sagatavots divos eksemplāros latviešu valodā, viens Līguma eksemplārs glabājas Iestādē, viens Līguma eksemplārs – pie Vecākiem. Abiem Līgumiem vienāds juridiskais spēks.

6. Pušu rekvizīti

Iestāde
  
Adrese: 
Reģistrācijas Nr. 
Tālruņa numurs: 
Paraksts 
Vecāki
  
Adrese: 
Tālruņa numurs: 
Paraksts 

 

3. pielikums
Burtnieku novada domes 04.04.2019.
saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2019

(Pielikums Burtnieku novada domes 19.11.2020. saistošo noteikumu Nr. 21/2020 redakcijā)

Burtnieku novada pašvaldībai

Bērna likumiskais pārstāvis (turpmāk – Vecāks) vārds, uzvārds: 
Personas kods: -
Vecāka deklarētā dzīvesvietas adrese: 
 
Tālruņa numurs: 
E-pasts: Ja Vecāks vēlos informāciju saņemt elektroniski :

IESNIEGUMS

20___. gada ___. _____________

Lūdzu reģistrēt (drukātiem burtiem vārds, uzvārds personai, kuru lūdz reģistrēt)

 ,

personas kods - , deklarētā dzīvesvietas adrese:

 

dzimšanas datums . . , (turpmāk – Bērns)

Burtnieku novada pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītību (turpmāk – PII):

(prioritārā secībā, numurējot ne vairāk kā 3 vēlamās izglītības iestādes) 

Rencēnu pamatskolas pirmsskolas grupāValkas iela 6, Rencēni, Rencēnu pagasts, LV- 4232

PII "Sienāzītis" Burtnieku pagastāParka iela 3, Burtnieki, Burtnieku pagasts, LV- 4206

PII "Namiņš" Matīšu pagastāSkolas iela 11, Matīši, Matīšu pagasts, LV- 4210

PII "Burtiņš" Valmieras pagastāOzolu iela 2a, Valmieras pagasts, LV-4219

Īpašas atzīmes:

Vēlamais mācību gads, ar kuru uzsākt apmācību
dvīņi vai vairāki vienās dzemdībās dzimuši bērni
brālis/māsa jau apmeklē izvēlēto pirmsskolas izglītības iestādi (turpmāk – PII) vai pamatskolas pirmsskolas grupu: Bērna brāļa/māsas vārds, uzvārds, ______________________________
Papildus informācija (bāriņtiesas lēmums par ievietošanu audžuģimenē, aizbildnības nodibināšanu, nodošanu pirmsadopcijas aprūpē, informāciju, ka Bērna Vecāka darba vieta ir attiecīgā Iestādē)
__________________________________________________________________________

Piekrītu pieteikumā norādīto datu apstrādei saskaņā ar Burtnieku novada pašvaldības 2019. gada 4. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 4/2019 "Par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Burtnieku novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma" nosacījumiem.

Vecāku ievērībai:

1. Iesniegums garantē bērna reģistrēšanu rindā uz izvēlēto Burtnieku novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi, iesnieguma iesniegšana Burtnieku novada pašvaldībā negarantē bērnam tūlītēju vietas piešķiršanu pirmsskolas izglītības iestādē.

2. Vecākiem ir pienākums informēt Burtnieku novada pašvaldību par izmaiņām iesniegumā norādītajā vecāku/bērna kontaktinformācijā 10 (desmit) darba dienu laikā no izmaiņu iestāšanās brīža.

20___.gada ____.______________  
  

(iesniedzēja paraksts)*

* Pašrocīgs paraksts nav nepieciešams, ja dokuments parakstīts ar drošu
elektronisku parakstu, kas satur laika zīmogu, vai iesniegts, izmantojot
e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei" portālā www.latvija.lv.

Iesnieguma kopiju saņēmu, esmu informēts, ka atbildi uz šo iesniegumu rakstveidā Burtnieku novada pašvaldība nesniegs, par bērna reģistrēšanu rindā uz manis izvēlēto izglītības iestādi varu pārliecināties Burtnieku novada pašvaldības mājas lapā www.burtniekunovads.lv sadaļā "izglītība" pēc reģistrācijas koda: ____________________

  

(paraksts, datums)**

 

** Ja iesniegums iesniegts elektroniski, tad
1 darbdienas laikā iesniedzējs savā e-pastā saņem apstiprinājumu par pieteikuma pieņemšanu un piešķirto reģistrācijas numuru.

 
4. pielikums
Burtnieku novada domes 04.04.2019.
saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2019

Burtnieku novada pašvaldībai

Bērna likumiskais pārstāvis (turpmāk – Vecāks) vārds, uzvārds: 
 
Personas kods:
Vecāka deklarētā dzīvesvietas adrese: 
 
Tālruņa numurs: 
 

Iesniegums

IESNIEGUMA ATSAUKŠANAI PAŠVALDĪBAS BĒRNU REĢISTRĀ PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS APGUVEI

20___. gada ___._____________

Pamatojoties uz Burtnieku novada pašvaldības 2019. gada ______ saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2019 "Par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Burtnieku novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma", lūdzu atsaukt manu iesniegumu Nr.________________ par manas meitas/dēla

 ,
(bērna vārds, uzvārds) 

personas kods ,

dzimšanas datums . . , reģistrāciju Burtnieku novada pašvaldības bērnu reģistrā pirmsskolas izglītības apguvei.

Piekrītu pieteikumā norādīto datu apstrādei saskaņā ar Burtnieku novada pašvaldības 2019. gada 4. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 4/2019 "Par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Burtnieku novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma" nosacījumiem.

  
 (paraksts, paraksta atšifrējums)
5. pielikums
Burtnieku novada domes 04.04.2019.
saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2019

(Pielikums grozīts ar Burtnieku novada domes 18.03.2020. saistošajiem noteikumiem Nr.9/2020)

Burtnieku novada pašvaldībai

Bērna likumiskais pārstāvis (turpmāk – Vecāks) vārds, uzvārds: 
 
Personas kods:
Vecāka deklarētā dzīvesvietas adrese: 
 
 
Tālruņa numurs: 
 
E-pasts: vēlos informāciju saņemt elektroniski :
 

Iesniegums

PAR PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU MAIŅU

20___. gada ___._____________

Pamatojoties uz Burtnieku novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2019 "Par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Burtnieku novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma", lūdzu mainīt izglītības iestādi, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu (turpmāk – PII), manai meitai / dēlam

 

(bērna vārds, uzvārds)

personas kods ,

dzimšanas datums . . , bērna deklarētā dzīvesvietas adrese

 
 
no (ar x atzīmēt atbilstošo):uz (ar x atzīmēt atbilstošo):
Rencēnu pamatskolas pirmsskolas grupa Rencēnu pamatskolas pirmsskolas grupa
PII Sienāzītis PII Sienāzītis

(Svītrots ar Burtnieku novada domes 18.03.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 9/2020)

PII Namiņš PII Namiņš
PII Burtiņš PII Burtiņš

Piekrītu pieteikumā norādīto datu apstrādei saskaņā ar Burtnieku novada pašvaldības 2019. gada 4. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 4/2019 "Par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Burtnieku novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma" nosacījumiem.

  
 (paraksts, paraksta atšifrējums)

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Burtnieku novada pašvaldības izglītības iestādēs, .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Burtnieku novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 4/2019Pieņemts: 04.04.2019.Stājas spēkā: 24.05.2019.Zaudē spēku: 23.04.2022.Publicēts: Burtnieku novada vēstis, 5 (145), 23.05.2019.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
322785
{"selected":{"value":"28.04.2021","content":"<font class='s-1'>28.04.2021.-22.04.2022.<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},"data":[{"value":"28.04.2021","iso_value":"2021\/04\/28","content":"<font class='s-1'>28.04.2021.-22.04.2022.<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"}]}
28.04.2021
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)