Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Dienvidkurzemes novada domes 2021. gada 30. novembra saistošos noteikumus Nr. 16 "Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sporta veicināšanai Dienvidkurzemes novadā".

Saistošie noteikumi Durbes novada domes konsolidētajā redakcijā uz 01.06.2020.


Durbes novada domes saistošie noteikumi Nr. 13/2018

2018. gada 28. jūnijā
Par finansiāla atbalsta sniegšanu sporta veicināšanai Durbes novadā
APSTIPRINĀTI
ar Durbes novada domes 28.06.2018.
sēdes lēmumu Nr. 129 (prot. Nr. 7 17. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Durbes novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība), izpildot autonomo funkciju – veselīga dzīvesveida un sporta attīstības nodrošināšanu iedzīvotājiem Durbes novada administratīvajā teritorijā, sniedz atbalstu fiziskām un juridiskām personām, nevalstiskām organizācijām, finansējot sacensības, sekmējot sporta organizāciju un sporta klubu veidošanos un darbību, nosakot vienotu pieteikšanās kārtību un skaidrus kritērijus pretendēšanai uz finansējuma saņemšanu.

2. Noteikumu mērķis ir atbalstīt novada iedzīvotāju sportisko aktivitāti, stimulēt sportisko spēju un talantu attīstīšanu.

3. Finansējums tiek piešķirts Durbes novada pašvaldības domes apstiprinātā budžeta ietvaros.

II. Pašvaldības atbalsta veidi

4. Atbalsta veidi ir:

4.1. finansējuma piešķiršana;

4.2. līdzdalība sporta sacensību organizēšanā, t.sk., piešķirot finansējumu;

4.3. informatīvais atbalsts.

III. Atbalsta pretendenti

5. Uz pašvaldības finansiālo atbalstu var pretendēt:

5.1. individuālie sportisti, kuri pārstāv sacensībās (reģionālās, valsts mēroga, starptautiska mēroga sacensībās) Durbes novadu un kuru deklarētā dzīvesvieta reģistrēta Durbes novadā, vai kuri ir darba attiecībās ar Durbes novadā darbojošos uzņēmumu, iestādi vai mācās pašvaldības izglītības iestādē;

5.2. Durbes novada sporta komandas, par kurām atbildīgā personas par sportu novadā ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu par iekļaušanu komandu reģistrā, un kuras atbilst šādiem kritērijiem:

5.2.1. tām nav juridiska statusa;

5.2.2. vismaz 70 % komandas dalībnieku deklarētā dzīvesvieta reģistrēta Durbes novadā, vai kuri ir darba attiecībās ar Durbes novadā darbojošos uzņēmumu, iestādi vai mācās pašvaldības izglītības iestādē;

5.2.3. sporta komanda sacensībās pārstāv Durbes novadu.

5.3. Sporta organizācijas – sporta klubi, biedrības un nodibinājumi, kuru juridiskā adrese reģistrēta Durbes novadā.

5.4. Sporta komandu atbildīgā persona par sportu novadā var izslēgt no komandu reģistra, ja netiek izpildīts kāds no 5.2. punkta apakšpunktiem.

(Grozīts ar Durbes novada domes 28.05.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2020)

IV. Pašvaldības atbalsta piešķiršanas nosacījumi un atbalsta apmērs individuālajiem sportistiem

6. (Svītrots ar Durbes novada domes 28.05.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2020)

7. Pašvaldības finansējumu individuāliem sportistiem var piešķirt šādiem mērķiem:

7.1.1. Latvijas un / vai starptautiska mēroga sporta sacensību dalības maksai;

7.1.2. ceļa izdevumu izmaksu segšanai;

7.1.3. sporta inventāra iegādei;

7.1.4. sporta licenču apmaksai;

7.1.5. sporta nometņu izdevumu segšanai.

8. Finansiālā atbalsta apmērs individuālajam sportistam gadā nepārsniedz 100,00 EUR.

9. Lai saņemtu pašvaldības finansējumu nākamajam budžeta gadam, individuālais sportists atbildīgajai personai par sportu novadā iesniedz iesniegumu līdz 1. novembrim.

10. Iesniegtos dokumentus iestādes "Durbes novada sports" vadītājs pārbauda, sniedz rakstveida atzinumu par atbilstību noteikumu prasībām un iesniedz Durbes novada pašvaldības administrācijā.

(Durbes novada domes 28.05.2020. saistošo noteikumu Nr.4/2020 redakcijā)

V. Pašvaldības atbalsta piešķiršanas nosacījumi un atbalsta apmērs pašvaldībā reģistrētām sporta komandām

11. (Svītrots ar Durbes novada domes 28.05.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2020)

12. Pašvaldības finansējumu reģistrētām sporta komandām, neizvērtējot komandu sasniegumus, līdz 2 000,00 EUR apmērā viena kalendārā gada periodā var piešķirt šādiem mērķiem:

12.1. dalības maksai reģionālās, valsts mēroga, starptautiska mēroga sacensībās;

12.2. sporta bāzes telpu nomas maksas segšanai saskaņā ar attiecīgās pašvaldības iestādes maksas pakalpojumiem, ievērojot iestādes vadītāja apstiprinātu nodarbību grafiku;

12.3. sacensību formu iegādei komandas dalībniekiem vienu reizi trijos gados;

12.4. ceļa izdevumu uz / no sacensībām izmaksu segšanai;

12.5. sporta licenču apmaksai;

12.6. sporta inventāra iegādei.

(Grozīts ar Durbes novada domes 28.05.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2020)

13. Lai saņemtu pašvaldības finansējumu nākamajam budžeta gadam, sporta komandas pārstāvis iestādes "Durbes novada sports" vadītājam iesniedz iesniegumu ar finansējuma izlietojuma tāmi līdz 1. novembrim.

(Durbes novada domes 28.05.2020. saistošo noteikumu Nr. 4/2020 redakcijā)

14. Iesniegtos dokumentus iestādes "Durbes novada sports" vadītājs pārbauda, izvērtē un sniedz rakstveida atzinumu par atbilstību noteikumu prasībām un iesniedz Durbes novada pašvaldības administrācijā.

(Durbes novada domes 28.05.2020. saistošo noteikumu Nr. 4/2020 redakcijā)

15. Piešķirtā pašvaldības finansējuma izmaksa tiek veikta uz pakalpojumu vai preču piegādātāju izrakstītu rēķinu pamata, kura atbilstību noteikumu prasībām izvērtē iestādes "Durbes novada sports" vadītājs.

(Durbes novada domes 28.05.2020. saistošo noteikumu Nr. 4/2020 redakcijā)

16. Sporta komandām uz sacensību formām ir jābūt norādēm (vārdiski un/vai ar simboliku), kas identificē Durbes novadu.

(Durbes novada domes 28.05.2020. saistošo noteikumu Nr. 4/2020 redakcijā)

17. (Svītrots ar Durbes novada domes 28.05.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2020)

VI. Pašvaldības finansējums sporta pasākumu īstenošanai un / vai sacensību organizēšanai

18. Finansējums sporta pasākumu un / vai sacensību organizēšanai (turpmāk – pasākumi) var tikt piešķirts 5.3. punktā minētajiem pretendentiem pašvaldības administratīvajā teritorijā organizētajiem sporta pasākumiem.

19. Pasākuma organizētājs ir tiesīgs saņemt pašvaldības finansējumu šādiem mērķiem:

19.1. uzvarētāju apbalvošanai (diplomiem, medaļām un balvām);

19.2. reklāmas plakātu un baneru izvietošanai;

19.3. pasākuma apskaņošanas nodrošināšanai;

19.4. apsardzes pakalpojumiem;

19.5. mediķu pakalpojumiem;

19.6. citiem ar pasākumu organizēšanu saistītiem izdevumiem.

20. Pašvaldības finansējumu 19. punktā minētajiem mērķiem pasākuma organizētājam var piešķirt līdz 2 000,00 EUR apmērā viena kalendārā gada periodā.

21. Pašvaldība var piešķirt Pasākumu organizētājam finansējumu, vadoties no pašvaldības budžetā pieejamā finansējuma apmēra.

22. Lai saņemtu noteikumos minēto pašvaldības finansējumu, pasākumu organizētājs līdz kārtējā gada 1. novembrim iesniedz pašvaldībā iesniegumu, kurā norāda finansējuma izlietojuma mērķi un summu.

23. Pasākumu organizētājs pieteikumu pašvaldības finansējuma piešķiršanai iesniedz pašvaldībā.

VII. Informatīvais atbalsts

24. Uz informatīvo atbalstu var pretendēt jebkura persona, kas organizē vai veic sporta aktivitātes pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā arī personas, kas ir Durbes novada iedzīvotāji un kas ir sasnieguši (individuāli vai komandā) ievērojamus rezultātus sporta aktivitātēs (gan vietējas, gan starptautiskas nozīmes) (turpmāk – Pretendents).

25. Pašvaldības informatīvais atbalsts var tikt sniegts šādā veidā:

25.1. informācijas par plānotajām sporta aktivitātēm (sacensībām, nometnēm, publiskiem pasākumiem u.c.) izvietošana pašvaldības tīmekļa vietnē www.durbe.lv un / vai pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā "Durbes Novada Vēstis";

25.2. sporta aktivitāšu (sacensību) rezultātu paziņošana.

26. Pretendents iesniedz iestādes "Durbes novada sports" vadītājam informāciju par plānotajām sporta aktivitātēm vai sporta aktivitāšu (sacensību) rezultātus kopā ar publicējamās informācijas tekstu.

(Durbes novada domes 28.05.2020. saistošo noteikumu Nr. 4/2020 redakcijā)

27. Iestādes "Durbes novada sports" vadītājs izvērtē pretendenta iesniegtās informācijas kvalitāti un nodod to publicēšanai.

(Durbes novada domes 28.05.2020. saistošo noteikumu Nr. 4/2020 redakcijā)

28. Informācija ievietošanai Pašvaldības tīmekļa vietnē iesniedzama vismaz desmit dienas pirms plānotās sporta aktivitātes norises un ne vēlāk kā trīs dienu laikā pēc rezultātu apkopojuma saņemšanas.

VIII. Lēmuma pieņemšana

29. Lēmumu par finansējuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt finansējumu pieņem domes priekšsēdētājs. Lēmumā nosaka nosacījumus par finansējuma izlietojuma mērķiem, atskaitīšanās kārtību. Gadījumā, ja netiek nodrošināti lēmumā noteiktie nosacījumi, var tikt pieņemts lēmums par finansējuma samazināšanu vai tā atmaksu.

(Durbes novada domes 28.05.2020. saistošo noteikumu Nr. 4/2020 redakcijā)

29.1 Ja Atbalsta pretendents nav izpildījis lēmumā noteiktās prasības, pašvaldībai ir tiesības nepiešķirt vai samazināt piešķirtā finansējuma apmēru nākamajā budžeta gadā.

(Durbes novada domes 28.05.2020. saistošo noteikumu Nr. 4/2020 redakcijā)

30. Domes priekšsēdētāja pieņemto lēmumu var apstrīdēt domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

IX. Noslēguma jautājums

31. Lai 2018. gadā saņemtu noteikumos minēto pašvaldības finansējumu, individuālais sportists, sporta komanda vai pasākumu organizētājs divu mēnešu laikā no noteikumu spēkā stāšanās iesniedz pašvaldībā noteikumos minētos dokumentus.

32. Ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas 2020. gada 11. marta paziņojumu, ka Covid-19 ir sasniegusi pandēmijas apmērus, kā arī Ministru kabineta 2020. gada 12.marta rīkojumā Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" noteiktos ierobežojumus pasākumu organizēšanai:

32.1. atļaut Atbalsta pretendentiem 2020. gadā plānotajiem pasākumiem grozīt vai iesniegt jaunu iesniegumu;

32.2. līdz 2020. gada 31. augustam pieņemt jaunus Atbalsta pretendentu pieteikumus pašvaldības finansiāla atbalsta saņemšanai 2020. gadā.

(Durbes novada domes 28.05.2020. saistošo noteikumu Nr. 4/2020 redakcijā)

Domes priekšsēdētāja vietnieks A. Radzevičs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par finansiāla atbalsta sniegšanu sporta veicināšanai Durbes novadā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Durbes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 13/2018Pieņemts: 28.06.2018.Stājas spēkā: 31.08.2018.Zaudē spēku: 11.05.2022.Tēma: Covid-19 pašvaldībāsPublicēts: Durbes Novada Vēstis, 43, 30.08.2018.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
322765
{"selected":{"value":"01.06.2020","content":"<font class='s-1'>01.06.2020.-10.05.2022.<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},"data":[{"value":"01.06.2020","iso_value":"2020\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2020.-10.05.2022.<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"}]}
01.06.2020
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"