Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saistošie noteikumi Ādažu novada domes konsolidētajā redakcijā uz 19.02.2021.


Ādažu novada domes saistošie noteikumi Nr. 24/2017

Ādažu novadā 2017. gada 25. jūlijā (prot. Nr. 13, 6. §)
Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu un Vispārējās izglītības likuma
26. panta pirmo daļu

Grozīti ar 26.09.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 35/2017;
28.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 48/2017;
27.11.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 39/2018;
17.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 42/2019;
26.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2021
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka:

1.1. pirmsskolas vecuma bērnu (turpmāk – bērni) reģistrācijas kārtību Ādažu novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai (turpmāk – pakalpojums);

1.2. kārtību, kādā bērnu nodrošina ar vietu pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno vispārējās pirmsskolas izglītības programmu (turpmāk – iestāde).

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. administrators – Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra (turpmāk – VPVKAC) darbinieks, kuram elektroniskās datubāzes turētājs piešķīris elektroniskās datubāzes pārziņa vai administrēšanas tiesības;

2.2. datubāze – pašvaldības elektroniskā datubāze, kurā reģistrē vecāka vai citas personas, kas realizē bērna aizgādību (turpmāk – aizbildnis), pieteikumus pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai;

2.3. domes lēmums – Ādažu novada domes (turpmāk – dome) lēmums par piekrišanu vai atteikumu uzņemt bērnu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē ārpus rindas;

2.4. (svītrots ar Ādažu novada domes 26.09.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 35/2017);

2.5. pašvaldības līdzfinansējums – domes saistošajos noteikumos noteikts līdzfinansējums pakalpojuma nodrošināšanai bērnam privātajā izglītības iestādē un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju pakalpojuma izmantošanai;

2.6. pieteikums – noteiktā formā elektroniski vai rakstveidā izteikta vecāka vai bērna likumiskā pārstāvja griba reģistrēt bērnu pakalpojuma saņemšanai;

2.7. portāls – tīmekļa vietne www.epakalpojumi.lv;

2.8. reģistrācijas vieta – VPVKAC, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads;

2.9. pieteicējs – persona, izņemot vecāka pilnvaroto personu, kura aizpilda pieteikumu bērna uzņemšanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē. Ja vecāks pilnvaro kādu personu pieteikuma aizpildīšanai savā vārdā, tad par pieteicēju uzskata vecāku, kurš izdeva pilnvaru.

2.10. uzņemšanas komisija – pašvaldības izveidota komisija bērnu uzņemšanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs (turpmāk – komisija)

(Grozīts ar Ādažu novada domes 26.09.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 35/2017; 27.11.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 39/2018; 26.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2021)

3. Pakalpojuma saņemšanai reģistrētos bērnus pašvaldība nodrošina ar pirmsskolas izglītību:

3.1. iestādēs;

3.2. sniedzot pašvaldības līdzfinansējumu.

4. Pakalpojumu bērnam nodrošina vienā iestādē pieteikumu reģistrācijas secībā, ne ātrāk kā no pusotra gada vecuma.

II. Bērnu reģistrācijas un pieteikumu sistematizēšanas kārtība

5. Pieteikumu reģistrācija notiek pastāvīgi:

5.1. vecākam – reģistrācijas vietā vai portālā, aizpildot elektroniskās reģistrēšanās pieteikumu;

5.2. aizbildnim – tikai reģistrācijas vietā.

(Grozīts ar Ādažu novada domes 26.09.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 35/2017)

6. Iesniedzot pieteikumu (pielikumā) reģistrācijas vietā:

6.1. vecāks uzrāda personu apliecinošu dokumentu un bērna dzimšanas apliecību vai bērna personu apliecinošu dokumentu;

6.2. bērna likumiskais pārstāvis, kas nav bērna vecāks, uzrāda personu apliecinošu dokumentu, bērna dzimšanas apliecību vai bērna personu apliecinošu dokumentu un dokumentu, kas apliecina pārstāvības tiesības. Šajā gadījumā datubāzē kā pieteicēju reģistrē bērna likumisko pārstāvi, kas nav bērna vecāks;

6.3. vecāka pilnvarotā persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu, bērna dzimšanas apliecību vai bērna personu apliecinošu dokumentu un notariāli (bāriņtiesas) apstiprinātu pilnvaru par tiesībām pieteikt bērnu rindā. Šādā gadījumā datubāzē, kā pieteicēju reģistrē bērna vecāku, kurš izdeva pilnvaru.

(Ādažu novada domes 27.11.2018. saistošo noteikumu Nr. 39/2018 redakcijā)

7. Vecākam vai aizbildnim reģistrējot pieteikumu reģistrācijas vietā, administrators aizpilda pieteikumu datubāzē, izdrukā un paraksta to. Pirms pieteikuma aizpildīšanas administrators:

7.1. pārbauda, vai bērns jau nesaņem pakalpojumu iestādē un nav reģistrēts datubāzē;

7.2. pārbauda NBS karavīra izziņu par atrašanos militārajā dienestā, ne vecāku par vienu mēnesi.

8. Pieteikumu nereģistrē, ja:

8.1. bērns jau saņem pakalpojumu iestādē;

8.2. pieteikums pakalpojuma saņemšanai ir reģistrēts iepriekš.

9. NBS karavīram, reģistrējot pieteikumu portālā, 10 dienu laikā no reģistrēšanas datuma jāiesniedz reģistrācijas vietā šo noteikumu 7.2. apakšpunktā minētā izziņa. Pretējā gadījumā pieteikumu reģistrē pieteikumu reģistrācijas secībā un, veidojot pretendentu sarakstu, nepiemēro šo noteikumu 26.1. apakšpunkta nosacījumu.

10. Ja tehnisku iemeslu dēļ datubāzē nav iespējams aizpildīt pieteikumu vai nevar pārbaudīt šo noteikumu 7.1. apakšpunktā minēto informāciju, vecākam ir tiesības aizpildīt pieteikumu, un iesniegt to administratoram, kurš nodrošina pieteikuma ievadīšanu datubāzē iesniegšanas secībā.

11. Ja pēc datubāzes tehnisko problēmu novēršanas tiek konstatēta šo noteikumu 8.1. vai 8.2. apakšpunkta noteikumu izpilde, administrators informē pieteicēju par pieteikuma anulēšanu, nosūtot elektronisko pasta sūtījumu uz pieteikumā norādīto elektroniskā pasta adresi.

(Ādažu novada domes 27.11.2018. saistošo noteikumu Nr. 39/2018 redakcijā)

12. Pieteikumus sistematizē datubāzē to reģistrācijas secībā.

13. Līdz brīdim, kad bērns tiek iekļauts pretendentu sarakstā, bērna likumiskajam pārstāvim, kas nav bērna vecāks reģistrācijas vietā, bet vecākam – arī portālā, ir tiesības pieteikumā precizēt šādu informāciju:

13.1. par iestādi un vēlamo mācību uzsākšanas laiku;

13.2. savu kontaktinformāciju.

(Ādažu novada domes 27.11.2018. saistošo noteikumu Nr. 39/2018 redakcijā)

14. Pieteikumi tiek anulēti datubāzē, ja:

14.1. vecāks atsauc pieteikumu portālā vai reģistrācijas vietā, bet bērna likumiskais pārstāvis, kas nav bērna vecāks, tikai reģistrācijas vietā;

14.2. bērns ir uzsācis pamatizglītības ieguvi;

14.3. vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis, kas nav bērna vecāks, neiesniedz šo noteikumu 28. punktā minētos dokumentus 10 dienu laikā no uzaicinājuma nosūtīšanas dienas.

(Ādažu novada domes 26.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 4/2021 redakcijā)

15. Datubāzē bērnam var piešķirt ārpuskārtas statusu "Obligātās izglītības vecums" vai "NBS karavīra bērns", paredzot ārpus kārtas uzņemšanas iespēju iestādē.

15.1 Pieteikumi tiek atcelti datubāzē, ja pašvaldības rīcībā nonāk informācija par bērna miršanu vai tiesiskā statusa zaudēšanu Latvijā.

(Ādažu novada domes 27.11.2018. saistošo noteikumu Nr. 39/2018 redakcijā)

16. Bērnam, kuram kalendārajā gadā aprit pieci, seši vai septiņi gadi, kārtējā gada 1. aprīlī datubāze piešķir statusu "Obligātās izglītības vecums", ja bērna, bērna vecāka vai aizbildņa dzīvesvieta ir deklarēta Ādažu novada administratīvajā teritorijā. Statusu pārbauda pirms pretendentu saraksta veidošanas, un statusu atceļ, ja konstatē, ka deklarētās dzīvesvietas adrese bērnam vairs nav kopīga ar vienu no vecākiem vai aizbildni vai arī nav deklarēta Ādažu novada administratīvajā teritorijā.

17. Statusu "NBS karavīra bērns" piešķir bērnam, ja viens no vecākiem ir NBS karavīrs. Statusu pārbauda pēc pretendentu saraksta izveides un statusu atceļ, ja neviens no vecākiem vairs nav NBS karavīrs.

18. Pašvaldībai ir tiesības pārbaudīt personas datus, kas nepieciešami šo noteikumu izpildes nodrošināšanai, izmantojot Iedzīvotāju reģistra un Valsts izglītības informācijas sistēmas datus.

(Ādažu novada domes 27.11.2018. saistošo noteikumu Nr. 39/2018 redakcijā)

19. Pašvaldība atbild par fizisko personu datu apstrādi saskaņā ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktiem, kas regulē fizisko personu aizsardzību, t.sk. Ādažu novada domes 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 11 "Ādažu novada pašvaldības personu datu apstrādes privātuma politika" noteikto kārtību.

(Ādažu novada domes 27.11.2018. saistošo noteikumu Nr. 39/2018 redakcijā)

III. Bērnu uzņemšana iestādē un atskaitīšana

20. Dome pieņem lēmumu par bērna nodrošināšanu ar vietu iestādē ārpus kārtas:

20.1. ja bērns ir sasniedzis vecumu, no kāda uzņem iestādē un bērna un vecāka vai bērna likumiskā pārstāvja, kas nav bērna vecāks, deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novada administratīvajā teritorijā, iestājoties kādām no šiem nosacījumiem:

20.1.1. bērns ir palicis bez vecāku aizgādības (t.sk., arī gadījumā, ja bērna likumiskais pārstāvis, kas nav bērna vecāks, nav deklarēts Ādažu novada administratīvajā teritorijā);

20.1.2. bērns ir adoptēts (izņemot, ja viens laulātais adoptē otra laulātā bērnu);

20.1.3. bērns ar invaliditāti vai vienam no vecākiem piešķirta pirmās vai otrās grupas invaliditāte;

20.2. ja bērns ir sasniedzis vecumu, no kāda uzņem iestādē un bērna deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novada pašvaldības administratīvā teritorija, iestājoties kādam no šiem nosacījumiem:

20.2.1. kāds no vecākiem ir pašvaldības izglītības iestādes pedagoģiskais darbinieks pirmsskolas izglītības, pamatizglītības, profesionālās ievirzes un vidējās izglītības iestādē, darbiniekam atgriežoties no bērna kopšanas atvaļinājuma;

20.2.2. kāds no vecākiem ir pašvaldības izglītības iestādes pedagoģiskais darbinieks pirmsskolas izglītības iestādē;

20.3. citos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos par bērnu iekārtošanu iestādē ārpus kārtas.

(Ādažu novada domes 17.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 42/2019 redakcijā)

21. Vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis, kas nav bērna vecāks, iesniedz iesniegumu domei ar lūgumu nodrošināt bērnam vietu iestādē šo noteikumu 20. punktā minētos gadījumos un, ja nepieciešams, pamatojuma dokumentus.

(Ādažu novada domes 27.11.2018. saistošo noteikumu Nr. 39/2018 redakcijā)

22. Ja noteikumu 21. punkta kārtībā sniegtās ziņas nav pietiekamas noteikumu 20. punktā minētā lēmuma pieņemšanai, pašvaldības izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists piecu darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieprasa nepieciešamo informāciju no vecāka vai bērna likumiskā pārstāvja, kas nav bērna vecāks, vai institūcijām.

(Ādažu novada domes 27.11.2018. saistošo noteikumu Nr. 39/2018 redakcijā)

23. Bērna uzņemšana iestādē šo noteikumu noteiktajā kārtībā notiek saskaņā ar komisijas lēmumu par vietas piešķiršanu iestādē. Lēmumu publicē pašvaldības tīmekļvietnē piecu darbdienu laikā no pieņemšanas dienas.

(Ādažu novada domes 26.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 4/2021 redakcijā)

24. Uzņemamo bērnu sarakstā iekļauj tikai tos bērnus, kuriem:

24.1. līdz kārtējā gada 1. septembrim apritēs pusotrs gads;

24.2. pieteikumā norādīts, ka pakalpojumu vēlas saņemt atbilstošā gada 1. septembrī.

25. Informācija par brīvajām vietām iestādē tiek publicēta pašvaldības tīmekļvietnē un informatīvajā izdevumā "Ādažu Vēstis", kā arī izvietota redzamā vietā VPVKAC gadījumā, ja iestādē nav pieteikts pietiekams bērnu skaits.

(Grozīts ar Ādažu novada domes 26.09.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 35/2017; 26.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2021)

26. Datubāzē izveido uzņemamo bērnu sarakstu pieteikumu reģistrēšanas secībā šādā kārtībā:

26.1. bērni, kuriem piešķirts statuss "NBS karavīra bērns" (2/3 no bērnu vietu skaita Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē, bet ne vairāk, kā 120 bērni);

26.2. bērni, kuriem piešķirts statuss "Obligātās izglītības vecums";

26.3. Ādažu novada administratīvajā teritorijā deklarētie bērni, kuru vismaz viena vecāka, vai aizbildņa deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novada administratīvajā teritorijā;

26.4. Ādažu novada administratīvajā teritorijā deklarētie bērni, kuru vecāku vai aizbildņu deklarētā dzīvesvieta nav Ādažu novada administratīvajā teritorijā;

26.5. bērni, kuru deklarētā dzīvesvieta nav Ādažu novada administratīvajā teritorijā.

27. Bērnu uzņemšana iestādēs no kārtējā gada 1. septembra notiek šādā kārtībā:

27.1. iestādes vadītājs līdz 5. aprīlim iesniedz komisijai informāciju par brīvo vietu skaitu bērnu vecuma grupās uz kārtējā gada 1. septembri;

27.2. komisija līdz 10. aprīlim pieņem lēmumu par attiecīgā vecuma grupās uzņemamo bērnu skaitu un dzimšanas datumiem;

27.3. iestādes vadītājs līdz 15. aprīlim izveido uzņemamo bērnu sarakstu (turpmāk – saraksts) atbilstoši komisijas lēmumam un datubāzes datiem, un iesniedz to komisijai, norādot bērna vārdu, uzvārdu un dzimšanas datumu

27.4. komisija līdz 20. aprīlim pārbauda saraksta atbilstību komisijas lēmumam un atļauj iestādes vadītājam līdz 25. aprīlim nosūtīt datubāzē elektronisko pasta sūtījumu uz pieteikumā norādīto elektroniskā pasta adresi sarakstā iekļauto bērnu vecākiem vai bērnu likumiskajiem pārstāvjiem, kas nav bērna vecāki, aicinot piekrist bērna uzņemšanai iestādē no 1. septembra un iesniegt šajos noteikumos noteiktos dokumentus. Ja saraksts neatbilst komisijas lēmumam, to nekavējoties nosūta iestādes vadītājam, kas vienas darbdienas laikā novērš neatbilstības un atkārtoti iesniedz sarakstu komisijai. Iestādes vadītājs iesniedz komisijai nosūtīto uzaicinājumu sarakstu;

27.5. komisija var pieņemt lēmumu par vietas piešķiršanu citā iestādē, nevis vecāku vai bērna likumiskā pārstāvja, kas nav bērna vecāks, izvēlētajā iestādē gan citā gadā dzimušam bērnam, gan arī noteiktā gadā dzimušam bērnam, ņemot vērā uzņemšanai iestādēs plānoto bērnu skaitu un vecuma grupas. Ja vieta bērnam tiek piedāvāta citā iestādē, un, vecāka vai bērna likumiskā pārstāvja, kas nav bērna vecāks, atteikšanās gadījumā no piedāvājuma, pieteikums uz izvēlēto iestādi netiek anulēts.

(Ādažu novada domes 26.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 4/2021 redakcijā)

27.1 (Svītrots ar Ādažu novada domes 26.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2021)

28. Ja vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis, kas nav bērna vecāks, 10 dienu laikā no uzaicinājuma nosūtīšanas dienas neiesniedz iestādei piekrišanu par pakalpojuma izmantošanu, uzskatāms, ka viņš ir atteicies no vietas iestādē. Informāciju par atteikumiem iestādes vadītājs iesniedz komisijai, kura turpmāk rīkojas šo noteikumu 27. punktā noteiktajā kārtībā, un pašvaldības izglītības darba un jaunatnes lietu speciālistam, kurš anulē pieteikumus datubāzē un paziņo par to bērnu vecākiem vai bērnu likumiskajiem pārstāvjiem, kas nav bērnu vecāki.

(Ādažu novada domes 26.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 4/2021 redakcijā)

29. Vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis, kas nav bērna vecāks, līdz 1. septembrim iesniedz iestādei bērna medicīnisko karti (veidlapa 026/u), bet NBS karavīri – atkārtoti iesniedz šo noteikumu 7.2. apakšpunktā norādīto izziņu, ja tās termiņš ir beidzies. Līgumu par pakalpojumu vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis, kas nav bērna vecāks, paraksta ne vēlāk, kā līdz kārtējā gada 1. septembrim. Līguma saturu apstiprina dome.

(Ādažu novada domes 26.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 4/2021 redakcijā)

30. Ja mācību gada laikā atbrīvojas vieta kādā no iestādēm, tās vadītājs ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā informē par to komisiju, kura pieņem lēmumu par bērna uzņemšanu iestādē atbilstoši datubāzes datiem un rīkojas šo noteikumu 27. punktā noteiktajā kārtībā.

(Ādažu novada domes 26.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 4/2021 redakcijā)

31. Iestādes vadītājs reģistrē iestādē uzņemtos bērnus Valsts izglītības informācijas sistēmas datubāzē ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 5. septembrim.

(Ādažu novada domes 26.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 4/2021 redakcijā)

32. Iestādes maiņa ir pieļaujama, ja bērns ir uzņemts iestādē un vecāki savstarpēji vienojas par maiņu (izņemot NBS karavīru bērniem). Abu bērnu vecāki iesniedz iesniegumus par iestādes maiņu abu iestāžu vadītājiem, kuri ar rīkojumu vienu bērnu atskaita un otru bērnu uzņem iestādē un, vienas darba dienas laikā, veic attiecīgas izmaiņas Valsts izglītības informācijas sistēmas datubāzē.

33. Vecāks līdz kārtējā gada 31. maijam iesniedz iestādes vadītājam iesniegumu un ģimenes ārsta vai psihologa atzinumu Vispārējās izglītības likumā noteiktajos gadījumos, lai saīsinātu vai pagarinātu programmas apguvi bērnam par vienu gadu.

34. Bērnu atskaita no iestādes, pamatojoties uz vecāka iesniegumu iestādes vadītājam, vai kādā no šādiem gadījumiem:

34.1. bērns apgūst programmu citā iestādē;

34.2. bērns ir uzsācis pamatizglītības ieguvi;

34.3. bērns bez attaisnojoša iemesla nav apmeklējis iestādi mēnesi pēc kārtas, vai divu mēnešu laikā apmeklēto dienu skaits ir mazāks par 30 dienām un vecāki vai aizbildņi nesniedza atbildi uz iestādes rakstveida brīdinājumu par bērna atskaitīšanu.

(Grozīts ar Ādažu novada domes 26.09.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 35/2017)

35. Par attaisnojošu iemeslu uzskatāma bērna prombūtne ne ilgāka par vienu mēnesi pēc kārtas, bērna veselības stāvokļa pasliktināšanās dēļ, ko apliecina ārsta izsniegta izziņa, iestādes pedagoģiskā procesa pārtraukums vai citi gadījumi, par kuriem vecāks vai aizbildnis rakstveidā informēja iestādi.

36. Iestādes vadītājs pieņem lēmumu par bērna atskaitīšanu un 10 darba dienu laikā veic attiecīgu ierakstu Valsts izglītības informācijas sistēmā.

37. Iestāde izsniedz vecākam vai aizbildnim izziņu par programmas apguvi un pirmsskolas izglītības satura apguves vērtējumu pirms pamatizglītības ieguves uzsākšanas vecuma sasniegšanas, un līdz kārtējā gada 31. augustam pieņem lēmumu par bērna atskaitīšanu no iestādes.

IV. Lēmumu vai faktiskās rīcības apstrīdēšana un pārsūdzēšana

38. Administratora, pašvaldības izglītības darba un jaunatnes lietu speciālista un iestāžu vadītāju pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību šo noteikumu izpildē var apstrīdēt domes Administratīvo aktu strīdu komisijā (Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164) viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās. Komisijas pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Ādažu novada domei.

(Ādažu novada domes 26.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 4/2021 redakcijā)

39. Administratīvo aktu strīdus komisijas un Ādažu novada domes lēmumus var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(Ādažu novada domes 26.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 4/2021 redakcijā)

V. Noslēguma jautājumi

40. Noteikumi stājas spēkā ar 2018. gada 1. janvāri.

41. Pārņemot reģistru no Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes, datus par NBS karavīru bērniem iekļauj datubāzē pieteikumu iesniegšanas secībā.

42. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem Ādažu novada domes 2014. gada 27. maija saistošos noteikumus Nr. 11 "Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs".

Ādažu novada domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks
Pielikums
Ādažu novada domes 2017. gada 25. jūlija
saistošajiem noteikumiem Nr. 24/2017

(Pielikums Ādažu novada domes 28.11.2018. saistošo noteikumu Nr. 39/2018 redakcijā)

Ādažu novada domei

bērna vecāka Pieteikums
bērna uzņemšanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē

Visi pieteikuma lauki ir obligāti aizpildāmi

Iesniedzēja vārds, citi vārdi, uzvārds 
Iesniedzēja personas kods            
Tālruņa Nr. 
Elektroniskā pasta adrese 
Bērna unikālais identifikators

(aizpilda administrators)

 
 

Pieteikums Nr._________________________________ (aizpilda administrators)

Pirmreizējais reģistrēšanas datums ____________________________ (aizpilda administrators)

Lūdzu reģistrēt bērnu datubāzē pirmsskolas izglītības programmas apguvei.

Ziņas par pašvaldības izglītības iestādi, kurā vēlos pieteikt bērnu
Nosaukums 
Vēlamais uzsākšanas mācību gads 
Ziņas par bērnu
Vārds, citi vārdi, uzvārds 
Dzimšanas dati 
Personas kods            

Apliecinu, ka es vai otrs vecāks ir NBS karavīrs, un esmu informēts, ka bērnam tiks nodrošināta vieta Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē.
Pirmsskolas izglītības pakalpojumus pašvaldības izglītības iestādē nodrošina domes noteiktā kārtībā. Esmu informēts, ka pašvaldība negarantē bērna uzņemšanu iestādē pieteikumu reģistrēšanas secībā, izņemot obligātās apmācības vecuma bērnus, ja ir brīvas vietas. Līdz bērna uzņemšanai iestādē man ir tiesības domes noteiktā kārtībā pieprasīt līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības pakalpojumam privātajā izglītības iestādē vai pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja.
Esmu informēts, ka par pieteikumā minēto jebkuru ziņu izmaiņām man personīgi jāveic izmaiņas portālā vai reģistrācijas vietā.
Uzaicinājumu uz pašvaldības izglītības iestādi vēlos saņemt uz (norādīt elektroniskā pasta adresi)
 _________________________________________________________________.
Pieteikumā norādīto datu apstrāde notiek saskaņā ar domes 2017. gada 25. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 24/2017 "Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs" un atbilstoši fizisko personu datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām.
Apliecinu, ka norādītās ziņas ir patiesas*: 
(bērna vecāka paraksts)
Datums:Laiks:Paraksts:
(reģistrācijas datums, laiks, aizpilda bērna vecāks)(administratora paraksts)

 

Ādažu novada domei

bērna likumiskā pārstāvja, kas nav bērna vecāks, Pieteikums
bērna uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē

Visi pieteikuma lauki ir obligāti aizpildāmi

Iesniedzēja vārds, citi vārdi, uzvārds 
Iesniedzēja personas kods            
Dokumenta, kas apliecina pārstāvības tiesības nosaukums, datums un numurs 
Tālruņa Nr. 
Elektroniskā pasta adrese 
Bērna unikālais identifikators

(aizpilda administrators)

 
 

Pieteikums Nr._________________________________ (aizpilda administrators)

Pirmreizējais reģistrēšanas datums ____________________________ (aizpilda administrators)

Lūdzu reģistrēt bērnu datubāzē pirmsskolas izglītības programmas apguvei.

Ziņas par pašvaldības izglītības iestādi, kurā vēlos pieteikt bērnu
Nosaukums 
Vēlamais uzsākšanas mācību gads 
Ziņas par bērnu
Vārds, citi vārdi, uzvārds 
Dzimšanas dati 
Personas kods            
Pirmsskolas izglītības pakalpojumus pašvaldības izglītības iestādē nodrošina domes noteiktā kārtībā. Esmu informēts, ka pašvaldība negarantē bērna uzņemšanu iestādē pieteikumu reģistrēšanas secībā, izņemot obligātās apmācības vecuma bērnus, ja ir brīvas vietas. Līdz bērna uzņemšanai iestādē man ir tiesības domes noteiktā kārtībā pieprasīt līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības pakalpojumam privātajā izglītības iestādē vai pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja.
Es esmu informēts, ka par pieteikumā minēto jebkuru ziņu izmaiņām man personīgi jāveic izmaiņas reģistrācijas vietā.
Uzaicinājumu uz pašvaldības izglītības iestādi vēlos saņemt uz (norādīt elektroniskā pasta adresi)
 _________________________________________________________________.
Pieteikumā norādīto datu apstrāde notiek saskaņā ar domes 2017. gada 25. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 24/2017 "Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs" un atbilstoši fizisko personu datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām.
Apliecinu, ka norādītās ziņas ir patiesas*: 
(bērna likumiskā pārstāvja, kas nav vecāks, paraksts)
Datums:Laiks:Paraksts:
(reģistrācijas datums, laiks, aizpilda bērna likumiskais pārstāvis, kas nav vecāks)(administratora paraksts)

 

Ādažu novada domei

pilnvarotās personas Pieteikums
bērna uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē

Visi pieteikuma lauki ir obligāti aizpildāmi

Iesniedzēja vārds, citi vārdi, uzvārds 
Iesniedzēja personas kods            
Notariāli (bāriņtiesas) apstiprinātas pilnvaras Nr. 
Bērna vecāka vārds, citi vārdi, uzvārds 
Bērna vecāka personas kods            
Bērna vecāka tālruņa Nr. 
Bērna vecāka elektroniskā pasta adrese 
Bērna unikālais identifikators

(aizpilda administrators)

 
 

Pieteikums Nr._________________________________ (aizpilda administrators)

Pirmreizējais reģistrēšanas datums ____________________________ (aizpilda administrators)

Lūdzu reģistrēt bērnu datubāzē pirmsskolas izglītības programmas apguvei.

Ziņas par pašvaldības izglītības iestādi, kurā vēlos pieteikt bērnu
Nosaukums 
Vēlamais uzsākšanas mācību gads 
Ziņas par bērnu
Vārds, citi vārdi, uzvārds 
Dzimšanas dati 
Personas kods            
Pirmsskolas izglītības pakalpojumus pašvaldības izglītības iestādē nodrošina domes noteiktā kārtībā. Esmu informēts, ka pašvaldība negarantē bērna uzņemšanu iestādē pieteikumu reģistrēšanas secībā, izņemot obligātās apmācības vecuma bērnus, ja ir brīvas vietas. Līdz bērna uzņemšanai iestādē man ir tiesības domes noteiktā kārtībā pieprasīt līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības pakalpojumam privātajā izglītības iestādē vai pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja.
Uzaicinājumu uz pašvaldības izglītības iestādi nosūtīt uz bērna vecāka elektroniskā pasta adresi.
Pieteikumā norādīto datu apstrāde notiek saskaņā ar domes 2017. gada 25. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 24/2017 "Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs" un atbilstoši fizisko personu datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām.
Apliecinu, ka norādītās ziņas ir patiesas*: 
(pilnvarotās personas paraksts)
Datums:Laiks:Paraksts:
(reģistrācijas datums, laiks, aizpilda pilnvarotā persona)(administratora paraksts)

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ādažu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 24/2017Pieņemts: 25.07.2017.Stājas spēkā: 01.01.2018.Zaudē spēku: 02.02.2022.Publicēts: Ādažu Vēstis, 197, 15.09.2017.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
322694
{"selected":{"value":"19.02.2021","content":"<font class='s-1'>19.02.2021.-01.02.2022.<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},"data":[{"value":"19.02.2021","iso_value":"2021\/02\/19","content":"<font class='s-1'>19.02.2021.-01.02.2022.<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"}]}
19.02.2021
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)