Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 255

Rīgā 2021. gada 20. aprīlī (prot. Nr. 34 21. §)
Kārtība, kādā piešķir un izmaksā kompensāciju par fitosanitāro pasākumu izpildi
Izdoti saskaņā ar Augu aizsardzības likuma 5. panta 18. punktu

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā piešķir kompensāciju par fitosanitāro pasākumu izpildi (turpmāk – kompensācija);

1.2. augu karantīnas un kaitīgos organismus, par kuru apkarošanu un izplatības ierobežošanu maksājama kompensācija;

1.3. kompensācijas apmēru un izmaksas kārtību.

2. Kompensāciju šo noteikumu 3.1. un 3.2. apakšpunktā minētajām personām piešķir:

2.1. saskaņā ar Komisijas 2014. gada 25. jūnija Regulas (ES) Nr. 702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 1. jūlijs, Nr. L 193) (turpmāk – regula Nr. 702/2014), 26. pantu;

2.2. kā de minimis atbalstu saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1408/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk – regula Nr. 1408/2013).

3. Kompensāciju bakteriālās iedegas Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et. al. (turpmāk – bakteriālā iedega) apkarošanai un izplatības ierobežošanai šo noteikumu 1. pielikumā noteiktajā apmērā saņem:

3.1. persona, kas nodarbojas ar primāro lauksaimniecisko ražošanu un atbilst regulas Nr. 702/2014 I pielikuma 1. un 2. pantā noteiktajiem kritērijiem;

3.2. kā de minimis atbalstu saskaņā ar regulu Nr. 1408/2013 persona, kas neatbilst šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem;

3.3. atvasināta publiska persona – pašvaldība.

4. Persona kompensāciju nesaņem:

4.1. par iznīcinātajiem bakteriālās iedegas saimniekaugiem, ja pēc lēmuma pieņemšanas par fitosanitāro pasākumu piemērošanu līdz tā atcelšanai persona bakteriālās iedegas perēklī ieved un stāda bakteriālās iedegas saimniekaugus;

4.2. ja fitosanitāros pasākumus Valsts augu aizsardzības dienests īsteno piespiedu kārtā;

4.3. ja personai par attiecīgo fitosanitāro pasākumu izpildi kompensācija jau ir samaksāta;

4.4. par regulas Nr. 1408/2013 1. panta 1. punkta "a", "b" un "c" apakšpunktā minētajām darbībām;

4.5. ja uz personu attiecas regulas Nr. 702/2014 1. panta 5. punkta "a" apakšpunktā noteiktais Eiropas Komisijas līdzekļu atgūšanas rīkojums.

5. Pēc lēmumā noteikto fitosanitāro pasākumu izpildes persona iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestā iesniegumu kompensācijas saņemšanai (2. pielikums).

6. Ja kompensāciju piešķir saskaņā ar regulu Nr. 1408/2013, šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētā persona Valsts augu aizsardzības dienestā iesniedz šo noteikumu 5. punktā minēto iesniegumu un uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu atbilstoši normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem vai iesniegumā norāda de minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotās un apstiprinātās veidlapas identifikācijas numuru.

7. Ja kompensāciju šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajai personai piešķir saskaņā ar regulu Nr. 1408/2013 un persona darbojas vairākās nozarēs, viņa nodrošina darbību vai izmaksu nodalīšanu atbilstoši regulas Nr. 1408/2013 1. panta 2. un 3. punktam.

8. Šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētā persona piešķirto de minimis atbalstu drīkst kumulēt ar citu de minimis atbalstu līdz regulas Nr. 1408/2013 3. panta 3.a punktā noteiktajam de minimis atbalsta maksimālajam apmēram saskaņā ar regulas Nr. 1408/2013 5. panta 1., 2. un 3. punktu.

9. Šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētā persona saskaņā ar regulu Nr. 702/2014 piešķirto kompensāciju var kumulēt ar citā atbalsta programmā piešķirto finansējumu, ievērojot regulas Nr. 702/2014 8. panta 3., 4. un 6. punktā noteiktās prasības.

10. Valsts augu aizsardzības dienests piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 5. punktā minētā personas iesnieguma saņemšanas izvērtē tajā norādītās informācijas atbilstību pārbaudes aktā par fitosanitāro pasākumu izpildi minētajai informācijai, kā arī kompensācijas apmēra aprēķinu un, ja attiecīgā informācija atbilst pārbaudes aktā par fitosanitāro pasākumu izpildi minētajai informācijai, šo noteikumu 5. punktā minēto iesniegumu un, ja atbalstu piešķir saskaņā ar regulu Nr. 1408/2013, šo noteikumu 6. punktā minētās uzskaites veidlapas iesniedz Lauku atbalsta dienestā.

11. Lauku atbalsta dienests pēc šo noteikumu 5. punktā minētā iesnieguma un, ja kompensāciju piešķir saskaņā ar regulu Nr. 1408/2013, šo noteikumu 6. punktā minētās uzskaites veidlapas saņemšanas no Valsts augu aizsardzības dienesta pieņem lēmumu par kompensācijas piešķiršanu un izmaksā personai kompensāciju, ieskaitot to personas bankas kontā, kas norādīts šo noteikumu 5. punktā minētajā iesniegumā. Lēmumā norādīto datumu uzskata par atbalsta piešķiršanas datumu.

12. Ja šo noteikumu 5. punktā minētās personas iesniegumā norādītā informācija neatbilst pārbaudes aktā par fitosanitāro pasākumu izpildi norādītajai informācijai vai nav pareizs kompensācijas apmēra aprēķins, vai informācija vispār nav norādīta, Valsts augu aizsardzības dienests par to rakstveidā informē personu un pieprasa septiņu darbdienu laikā pēc minētās informācijas saņemšanas novērst norādītos trūkumus. Ja persona noteiktajā termiņā trūkumus nenovērš, Valsts augu aizsardzības dienests triju darbdienu laikā par to informē Lauku atbalsta dienestu. Lauku atbalsta dienests pieņem lēmumu nepiešķirt kompensāciju.

13. Ja Lauku atbalsta dienests personai kompensāciju piešķir saskaņā ar regulu Nr. 702/2014, tas:

13.1. lēmumu par atbalsta piešķiršanu pieņem, ievērojot regulas Nr. 702/2014 1. panta 6. punkta "b" apakšpunkta "ii" apakšpunktā minētos nosacījumus;

13.2. publicē informāciju par piešķirtajām kompensācijām saskaņā ar regulas Nr. 702/2014 9. panta 2. punkta "c" apakšpunktu un 4. punktu;

13.3. glabā datus par kompensāciju, kas izmaksāta saskaņā ar regulu Nr. 702/2014 atbilstoši tās 13. pantā noteiktajām prasībām.

14. Ja Lauku atbalsta dienests personai kompensāciju piešķir saskaņā ar regulu Nr. 1408/2013, tas:

14.1. ievēro regulas Nr. 1408/2013 6. panta 4. punktā minētos datu uzglabāšanas nosacījumus;

14.2. pieņemot šo noteikumu 11. punktā minēto lēmumu, ņem vērā, ka de minimis atbalstu vienam vienotam uzņēmumam piešķir, nepārsniedzot regulas Nr. 1408/2013 3. panta 3.a punktā noteikto de minimis atbalsta maksimālo apmēru. Šo noteikumu izpratnē viens vienots uzņēmums atbilst regulas Nr. 1408/2013 2. panta 2. punktā minētajiem kritērijiem.

15. Lauku atbalsta dienesta pieņemto lēmumu par kompensācijas apmēru vai lēmumu nepiešķirt kompensāciju persona var apstrīdēt Lauku atbalsta dienesta likumā noteiktajā kārtībā.

16. Ja pārkāpti šo noteikumu nosacījumi, persona atmaksā Lauku atbalsta dienestam visu nelikumīgi saņemto kompensāciju kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (turpmāk – regula Nr. 794/2004), 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktu, no dienas, kad personai tika izmaksāta kompensācija, līdz tās atgūšanas dienai, ievērojot regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.

17. Kompensāciju piešķir līdz regulas Nr. 1408/2013 7. panta 4. punktā un 8. pantā un regulas Nr. 702/2014 51. panta 4. punktā un 52. pantā noteiktā piemērošanas termiņa beigām.

18. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2009. gada 24. februāra noteikumus Nr. 178 "Kārtība, kādā piešķir kompensāciju par fitosanitāro pasākumu izpildi" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 34. nr.; 2013, 154. nr.).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Zemkopības ministrs K. Gerhards
1. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 20. aprīļa
noteikumiem Nr. 255
Kompensācijas apmērs par fitosanitāro pasākumu izpildi
Nr. p. k.Iznīcinātie augiKompensācijas apmērs (euro)
1.Ābeles un bumbieres komercdārzā, ražojošā dārzā un piemājas dārzā68,30 par augu
2.Saimniekaugu potcelmi0,43 par augu
3.Ābeļu, bumbieru, potēto vilkābeļu un pīlādžu mātesaugi68,30 par augu
4.Klona potcelmu mātesaugi34,15 par metru
5.Dekoratīvo krūmu mātesaugi42,69 par augu
6.Saimniekaugu sējeņi0,06 par augu
7.Saimniekaugu stādi (sēklaudži un spraudeņstādi)2,35 par augu
8.Saimniekaugu stādi stādaudzētavā, vienu–divus gadus veci (potējumi)2,35 par augu
9.Saimniekaugu stādi stādaudzētavā, trīs–piecus gadus veci (potējumi)14,23 par augu
10.Saimniekaugu stādi stādaudzētavā, vecāki par pieciem gadiem (potējumi, tai skaitā augststumbra)42,69 par augu
11.Cidonijas, krūmcidonijas, pīlādži, klintenes, vilkābeles, korintes, mespili, ugunsērkšķi, Dāvida fotīnijas, eriobotrijas12,81 par augu
12.Dzīvžogs12,81 par metru
Zemkopības ministrs K. Gerhards
2. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 20. aprīļa
noteikumiem Nr. 255
Iesniegums kompensācijas saņemšanai par fitosanitāro pasākumu izpildi

Lauku atbalsta dienesta

  
 

reģionālajai lauksaimniecības pārvaldei

  
(iesniedzēja vārds, uzvārds vai nosaukums) 
  
(fiziskās personas pasta adrese un personas kods vai 
  
juridiskās personas juridiskā adrese un reģistrācijas numurs, vai 
  
atvasinātas publiskas personas (pašvaldības) adrese un reģistrācijas numurs) 

De minimis atbalsta sistēmā apstiprinātās veidlapas identifikācijas Nr. ______

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas Nr. ____________

Lūdzu izmaksāt kompensāciju par iznīcinātajiem augiem

 izplatības ierobežošanas nodrošināšanai
(augu karantīnas vai kaitīgais organisms) 
  
Iznīcinātie augiIznīcināto augu daudzumsKompensācijas apmērs par vienu augu vai metru (euro)Kompensācijas summa kopā
(euro)
gab.m    
 1. Ābeles un bumbieres komercdārzā, ražojošā dārzā un piemājas dārzā   x    
 2. Ābeļu, bumbieru, potēto vilkābeļu un pīlādžu mātesaugi   x    
 3. Saimniekaugu potcelmi   x    
 4. Klona potcelmu mātesaugi x      
 5. Dekoratīvo krūmu mātesaugi   x    
 6. Saimniekaugu sējeņi   x    
 7. Saimniekaugu stādi (sēklaudži un spraudeņstādi)   x    
 8. Saimniekaugu stādi stādaudzētavā, vienu–divus gadus veci (potējumi)   x    
 9. Saimniekaugu stādi stādaudzētavā, trīs–piecus gadus veci (potējumi)   x    
 10. Saimniekaugu stādi stādaudzētavā, vecāki par pieciem gadiem (potējumi, tai skaitā augststumbra)   x    
 11. Cidonijas, krūmcidonijas, pīlādži, klintenes, vilkābeles, korintes, mespili, ugunsērkšķi, Dāvida fotīnijas, eriobotrijas   x    
 12. Dzīvžogs x      
Konta numurs kompensācijas saņemšanai:
LV Iesniedzējs     
 (vārds, uzvārds) (paraksts)* (datums)*

Aizpilda Valsts augu aizsardzības dienesta amatpersona

Iesniegumā norādītā informācija atbilst informācijai, kas minēta

1) 20 . gada_________ pārbaudes aktā Nr. _____________;        

2) 20 . gada_________ pārbaudes aktā Nr. _____________;        

3) 20 . gada_________ pārbaudes aktā Nr. _____________.

Kompensācijas apmēra aprēķins ir pārbaudīts.
Valsts augu aizsardzības dienesta amatpersona   
 (vārds, uzvārds) (paraksts)*

Piezīme.* Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs K. Gerhards
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā piešķir un izmaksā kompensāciju par fitosanitāro pasākumu izpildi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 255Pieņemts: 20.04.2021.Stājas spēkā: 23.04.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 77, 22.04.2021. OP numurs: 2021/77.14
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
322628
23.04.2021
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)