Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Salaspils novada domes saistošie noteikumi Nr. 27/2012

2012. gada 29. augustā
Kārtība, kādā Salaspils novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju
Apstiprināts Salaspils novada domes sēdē
2012. gada 29. augustā (prot. Nr. 18, 3. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas
4. punktu un 43. panta trešo daļu, Vispārējās izglītības likuma
26. panta pirmo daļu, Izglītības likuma 17. panta 2.4 daļu
1.VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi nosaka izglītojamo (turpmāk – bērns) reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Salaspils novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldības) pirmsskolas izglītības iestādēs, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas, kā arī līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumus gadījumos, kad pašvaldībai nav bijis iespēju piedāvāt vietu bērnam pašvaldības pirmskolas izglītības iestādē.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 31.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 26/2019)

2. Pirmsskolas izglītības programmu bērns apgūst no pusotra gada līdz septiņu gadu vecumam. Obligātā bērnu sagatavošana pamatizglītības apguvei tiek sākta tajā kalendārajā gadā, kurā bērnam aprit pieci gadi.

3. (Svītrots ar Salaspils novada domes 31.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 26/2019)

2. BĒRNU REĢISTRĀCIJA UZŅEMŠANAI PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

4. Pieteikt bērnu reģistrācijai rindā uz pirmsskolas izglītības iestādi (turpmāk arī – PII) var bērna likumiskais pārstāvis (turpmāk – vecāks), iesniedzot Salaspils novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (turpmāk – KAC) rakstisku pieteikumu (turpmāk – pieteikums) (1. pielikums), vai elektroniski tīmekļvietnē www.epakalpojumi.lv (turpmāk – elektroniskā sistēma). Vecāks, reģistrējot bērnu, norāda prioritārā secībā trīs vēlamās PII. Vecākam ir tiesības rakstveidā atsaukt savu pieteikumu KAC vai elektroniski anulēt pieteikumu elektroniskajā sistēmā.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 12.04.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2018; 31.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 26/2019)

5. Elektroniskajā sistēmā bērnu pieteikt reģistrācijai var tikai bērna vecāks (dabiskais aizbildnis). Lai elektroniskajā sistēmā reģistrētu noteikumu 27. punktā norādītās ārpus kārtas priekšrocības, vecākam ir jāiesniedz KAC pieteikums un pamatojuma dokumenti, kas apliecina tiesības uz šīm priekšrocībām. Reģistrējot bērnu klātienē KAC, vecākam ir pienākums uzrādīt:

5.1. Personu apliecinošu dokumentu;

5.2. Bāriņtiesas izsniegtu vai notariāli apstiprinātu pilnvaru pilnvarotajai personai ar attiecīgo pilnvarojuma apjomu;

5.3. Bērna dzimšanas apliecību.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 31.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 26/2019)

6. Pēc bērna reģistrēšanas rindas reģistrā KAC izsniedz vecākam reģistrēšanās pieteikuma izdruku ar bērnam piešķirto anonīmo identifikācijas kodu. Bērna vieta rindas reģistrā tiek noteikta katra bērna dzimšanas gada ietvaros, vienā kalendārajā gadā dzimušo bērnu pieteikumus kārtojot hronoloģiski pēc pieteikuma iesniegšanas datuma.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 31.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 26/2019)

7. Bērna vecākam ir pienākums viena mēneša laikā rakstveidā informēt pašvaldību, ja ir zuduši apstākļi, kas ir par pamatu bērna iekļaušanai rindas reģistrā vai noteikumu 27. punktā noteikto ārpus kārtas priekšrocību piemērošanai vai radušies apstākļi, kas dod tiesības uz šīm priekšrocībām. Pēc iesnieguma saņemšanas rindas reģistrā tiek aktualizēti dati vai bērns tiek izslēgts no rindas reģistra.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 09.11.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 39/2016; 31.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 26/2019)

8. Ja veicot datu pārbaudi pašvaldība konstatē, ka mainījušies apstākļi, kas bija par pamatu bērna iekļaušanai rindas reģistrā vai ārpus kārtas priekšrocības piemērošanai, tad pašvaldība aktualizē datus reģistrā vai izslēdz bērnu no reģistra.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 09.11.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 39/2016; 09.11.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 39/2016; 31.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 26/2019)

10. (Svītrots ar Salaspils novada domes 31.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 26/2019)

11. (Svītrots ar Salaspils novada domes 31.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 26/2019)

12. (Svītrots ar Salaspils novada domes 31.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 26/2019)

13. (Svītrots ar Salaspils novada domes 31.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 26/2019)

3. BĒRNU UZŅEMŠANA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ

14. Pirmskolas izglītības iestādē vietas piešķir bērniem rindas kārtībā hronoloģiskā secībā pēc pieteikuma saņemšanas datuma no pusotra gada vecuma, ievērojot ārpus kārtas uzņemšanas priekšrocības un ņemot vērā brīvo vietu skaitu PII attiecīgajā vecuma grupā, kā arī vecāku izvēlēto pirmsskolas izglītības iestādi.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 31.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 26/2019)

15. Veidojot bērnu uzņemšanas sarakstu, vietas PII piešķir šādā secībā:

15.1. bērniem ar ārpus kārtas uzņemšanas priekšrocībām noteikumu 27. punktā noteiktajos gadījumos;

15.2. rindas reģistrā reģistrētiem bērniem, ja bērns un vismaz viens no vecākiem ir deklarēti Salaspils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;

15.3. pārējiem rindas reģistrā reģistrētiem bērniem.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 12.04.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2018; 31.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 26/2019)

15.1 Pirms piešķirt vietu PII, pašvaldība pārbauda informāciju, kas bija par pamatu bērna iekļaušanai rindas reģistrā un ārpus kārtas priekšrocību piemērošanai. Pēc pamatota pašvaldības pieprasījuma, vecākiem piecu darba dienu laikā jāiesniedz pamatojuma dokumenti, kas dod tiesības bērnam piemērot ārpus kārtas uzņemšanas priekšrocības atbilstoši noteikumu 27. punkta nosacījumiem.

(Salaspils novada domes 31.10.2019. saistošo noteikumu Nr. 26/2019 redakcijā)

16. Ja pienākusi rindas kārta bērnam, kura brālis vai māsa jau apmeklē PII, tad vieta tiek piešķirta tajā pašā PII, kuru vecāks pieteikumā ir norādījis kā pirmo vai vienīgo prioritāti. Ja nav iespējas bērnam nodrošināt vietu PII, kuru brālis vai māsa jau apmeklē, vieta var tikt piešķirta citā PII, kuru vecāks prioritārā secībā ir norādījis pieteikumā, ja tāda ir norādīta. Apmeklējot citu PII bērnam saglabā reģistrāciju rindā līdz laikam, kad piešķir vietu PII, kuru apmeklē brālis vai māsa.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 12.04.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2018; 31.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 26/2019)

17. PII "Daugaviņa" var piešķirt vietu uz laiku pamatojoties uz bērna vecāka iesniegumu, kas iesniegts KAC no 1. jūnija līdz 15. jūlijam. Vietu piešķir rindas kārtībā pēc bērnu dzimšanas gadiem no pusotra gada vecuma un ņemot vērā brīvo vietu skaitu attiecīgajā vecuma grupā. Apmeklējot PII "Daugaviņa", bērnam saglabā reģistrāciju rindā līdz brīdim, kad piešķir vietu vecāku izvēlētajā pirmsskolas izglītības iestādē.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 10.02.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2016; 12.04.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2018; 31.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 26/2019)

18. (Svītrots ar Salaspils novada domes 08.10.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 38/2014)

19. (Svītrots ar Salaspils novada domes 31.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 26/2019)

20. (Svītrots ar Salaspils novada domes 31.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 26/2019)

21. Vecākam, kuru bērnam ir piešķirta vieta PII, ir pienākums 15 dienu laikā no informācijas nosūtīšanas dienas iesniegt vienu no šādiem iesniegumiem:

21.1. PII par bērna uzņemšanu tajā, pievienojot šādus dokumentus:

21.1.1. bērna medicīnisko karti (veidlapa 026/u);

21.1.2. valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja bērns apgūs speciālās pirmsskolas izglītības programmu.

21.2. KAC par atteikšanos no piešķirtās vietas, saglabājot reģistrāciju rindā, ja bērns neuzsāks pirmsskolas izglītības apguvi konkrētajā mācību gadā. Šādā gadījumā pašvaldība reģistrē atteikšanos no piedāvātās vietas PII un bērna iekļaušanu uzņemšanas sarakstā atliek līdz nākamajam mācību gadam, ievērojot noteikumu piemērošanas nosacījumus.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 08.10.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 38/2012; 31.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 26/2019)

22. (Svītrots ar Salaspils novada domes 31.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 26/2019)

23. (Svītrots ar Salaspils novada domes 31.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 26/2019)

24. Ja vecāks nav veicis noteikumu 21. punktā noteiktās darbības, reģistrēto pieteikumu anulē un vietu PII piedāvā rindas reģistra secībā nākamajam bērnam.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 09.11.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 39/2016; 09.11.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 39/2016; 31.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 26/2019)

25. Kārtējam mācību gadam, kas sākas 1. septembrī, pašvaldība katru gadu līdz 31. maijam veido uzņemamo bērnu sarakstus un līdz tā paša gada 1. jūnijam informē uzņemamo bērnu vecākus, viņu pieteikumos norādītajā veidā, par vietas piešķiršanu pašvaldības PII, norādot katram bērnam piešķirto anonīmo identifikācijas kodu. Šajā gadījumā informāciju uzskata par paziņotu vecākiem Paziņošanas likuma 8. panta trešajā daļā un 9. panta pirmajā prim un otrajā daļā noteiktajā termiņā.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 08.10.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 38/2014; 31.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 26/2019)

26. Ja mācību gada laikā PII atbrīvojas vieta, brīvā vieta tiek piedāvāta rindas reģistra secībā nākamajam bērnam. Brīvās vietas aizpilda, ievērojot šajos noteikumos noteikto kārtību.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 31.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 26/2019)

27. Priekšrocības ārpus kārtas uzņemšanai PII ir šādām bērnu kategorijām un ievērojot šādu prioritāro secību:

27.1. ja tas noteikts augstāka juridiskā spēka normatīvajos aktos;

27.2. ja vismaz viens no bērna vecākiem strādā pamatdarbā konkrētajā Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē un pilda pirmsskolas izglītības skolotāja vai pirmsskolas skolotāja palīga pienākumus, neatkarīgi no bērna un vecāku deklarētās dzīvesvietas, uz darbinieka darba tiesisko attiecību laiku;

27.3. bērnam no sociālā riska ģimenes, kurā netiek nodrošināta bērna attīstībai labvēlīga vide, tajā skaitā emocionālās vajadzības, kā arī netiek apmierinātas bērna pamatvajadzības;

27.4. ja pirmsskolas vecuma bērnam ir nodibināta aizbildnība vai adopcija un aizbildnis/adoptētājs ir Salaspils novada iedzīvotājs (dzīvo un ir deklarējis savu dzīvesvietu Salaspils novadā);

27.5. bērnu, kurš uz laiku ar bāriņtiesas lēmumu ir izņemts no savas vai aizbildņa ģimenes.

27.6. bērnam no daudzbērnu ģimenes, kurai kārtējā gada 1. maijā ir spēkā esošs Salaspils novada daudzbērnu ģimenes statuss.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 28.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 24/2013; 08.10.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 38/2014; 12.04.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2018; 31.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 26/2019)

27.1 Ja pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu par ārpus kārtas uzņemšanu noteikumu 27.2., 27.3., 27.4., un 27.5. apakšpunktā noteiktos gadījumos, lēmumu par vietas piešķiršanu PII pieņem Pašvaldības administrācijas Izglītības daļas (turpmāk – Izglītības daļa) vadītājs.

(Salaspils novada domes 31.10.2019. saistošo noteikumu Nr. 26/2019 redakcijā)

28. Sociālā dienesta vadītāja vai Bāriņtiesas priekšsēdētāja 27.3., 27.4. un 27.5. punktā noteiktajos gadījumos iesniedz pieteikumu Izglītības daļai, pievienojot nepieciešamos dokumentus, norādot iemeslu, ievietošanas periodu un apstākļus (ja tādi ir), kas varētu ietekmēt ievietojamo bērnu vai radīt attiecīgās pirmskolas izglītības iestādes darbiniekiem papildus vai atšķirīgus pienākumus.

29. (Svītrots ar Salaspils novada domes 31.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 26/2019)

30. PII maiņa pēc tam, kad bērns uzņemts PII, ir iespējama, ja ir cita bērna vecāks, kura bērnam šāda maiņa ir nepieciešama, un bērni mācās vienā vecumā grupā. Šādā gadījumā abu bērnu vecāki iesniedz KAC kopīgu iesniegumu. Trīs darba dienu laikā pēc vecāku iesnieguma saņemšanas Izglītības daļas vadītājs, iepriekš saskaņojot ar PII vadītājiem, pieņem lēmumu par piešķirtās vietas maiņu, un lēmumus nosūta vecākiem.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 09.11.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 39/2016; 31.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 26/2019)

31. Ja bērns pārtrauc apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi vai saskaņā ar šo noteikumu prasībām tiek izslēgts no rindas reģistra, vecāks var atkārtoti reģistrēt bērnu rindas reģistrā šo noteikumu noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 31.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 26/2019)

32. (Svītrots ar Salaspils novada domes 31.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 26/2019)

32.1 Ja ģimene vēlas saņemt konsultatīvu un metodisku palīdzību bērna sagatavošanai pamatizglītības ieguvei no attiecīgā gada 1. septembra, vecāks iesniedz iesniegumu KAC. Pamatojoties uz saņemto iesniegumu, Izglītības daļas vadītājs 3 darba dienu laikā pieņem lēmumu par konsultatīvās un metodiskās palīdzības nodrošināšanu vecāka norādītajā pirmsskolas izglītības iestādē (ja tāda iesniegumā norādīta) vai ar vecāku saskaņotajā izglītības iestādē, un lēmumu nosūta vecākam.

(Salaspils novada domes 12.04.2018. saistošo noteikumu Nr. 8/2018 redakcijā, kas grozīta ar 31.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 26/2019)

4. VIETU NODROŠINĀŠANA VASARAS PERIODĀ

33. Pirmsskolas izglītības iestādei ir tiesības vasaras periodā (1. jūnijs – 31. augusts) pārtraukt pedagoģisko procesu uz laiku līdz četrām nedēļām pedagogu atvaļinājuma laikā, kalendāro laiku saskaņojot ar Salaspils novada domes izpilddirektoru. Pirmsskolas izglītības iestādes vadītājam ir pienākums katru gadu līdz 31. janvārim informēt vecākus par iestādes darbības pārtraukumu vasaras periodā.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 08.10.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 38/2014)

34. Par vēlmi izmantot pirmskolas izglītības pakalpojumu vasaras periodā vecāki no 1. marta līdz 30. aprīlim iesniedz iesniegumu attiecīgajā pirmsskolas izglītības iestādē. Vienlaikus vecākiem jāiesniedz iesniegums par citas pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumu, ja iestāde, kuru apmeklē bērns, tiek slēgta. Pirmskolas izglītības iestādes vadītājs visus iesniegumus un bērnu sarakstus par vietu vasaras periodā iesniedz Izglītības daļā līdz 3. maijam.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 25.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 24/2013; 10.02.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2016; 12.04.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2018)

35. Vietu sadale citā pirmsskolas izglītības iestādē notiek rindas kārtībā pēc iesnieguma saņemšanas datuma, ņemot vērā vakanto vietu skaitu attiecīgajā vecuma grupā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs. Līdz 10. maijam Izglītības daļa sagatavo vecākiem informāciju par piedāvāto vietu citā pirmsskolas izglītības iestādē – jūnija mēnesim un līdz 25. maijam – jūlija un augusta mēnešiem.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 25.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 24/2013; 10.02.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2016; 09.11.2016. saistošiem noteikumiem Nr. 39/2016; 12.04.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2018)

35.1 Ja vecāki maksu par ēdināšanas pakalpojumu pirmskolas izglītības iestādē vasaras periodā ir veikuši 36.2 punktā norādītajā termiņā un apmaksāta rēķinā norādītā summa, Izglītības daļa 3 darba dienu laikā no 36.2 punktā norādītā apmaksas termiņa beigām sagatavo lēmumu par piešķirto vietu citā pirmsskolas izglītības iestādē.

(Salaspils novada domes 12.04.2018. saistošo noteikumu Nr. 8/2018 redakcijā, kas grozīta ar 31.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 26/2019)

36. Ja bērnu vecāki nav veikuši visus maksājumus par ēdināšanas pakalpojumiem pirmsskolas izglītības iestādē atbilstoši saņemtajam rēķinam par martu līdz 25. aprīlim, par aprīli – 25. maijam un par maiju – 25. jūnijam, bērnam netiek nodrošināta vieta pirmsskolas izglītības iestādē vasaras periodā.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 10.02.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2016; 12.04.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2018)

36.1 Grāmatvedība sagatavo rēķinus par ēdināšanas pakalpojumiem vasaras periodā citā pirmsskolas izglītības iestādē līdz 18. maijam par jūniju, līdz 18. jūnijam par jūliju un līdz 18. jūlijam par augustu, ņemot vērā norādīto dienu skaitu vecāku iesniegumā.

(Salaspils novada domes 25.09.2013. saistošo noteikumu Nr. 24/2013 redakcijā, kas grozīta ar 10.02.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2016; 12.04.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2018)

36.2 Maksa par ēdināšanas pakalpojumu pirmskolas izglītības iestādē vasaras periodā tiek veikta avansā līdz iepriekšēja mēneša 25. datumam. Ja vecāki par ēdināšanas pakalpojumu nesamaksā līdz iepriekšējā mēneša 25. datumam vai samaksā tikai daļu no rēķinā norādītās summas, vieta pirmsskolas izglītības iestādē nākamajā mēnesī netiek piešķirta un vecākam uz viņa norādīto e-pasta adresi trīs darba dienu laikā par to nosūta informatīvu paziņojumu. Lēmumu par atteikumu nodrošināt vietu PII paziņo vecākam Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

(Salaspils novada domes 12.04.2018. saistošo noteikumu Nr. 8/2018 redakcijā, kas grozīta ar 31.10.2019. saistošiem noteikumiem Nr. 26/2019)

37. Vecāki var mainīt norādīto dienu skaitu vai atteikties no pirmskolas izglītības pakalpojuma attiecīgā vasaras mēnesī līdz iepriekšējā mēneša 10. datumam, rakstiski informējot pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju vai Izglītības daļu, sūtot informāciju uz e-pastu vasara.pii@salaspils.lv.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 25.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 24/2013; 10.02.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2016; 12.04.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2018)

5. KĀRTĪBA, KĀDĀ BĒRNUS ATSKAITA NO PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES

38. Bērnu no pirmsskolas izglītības iestādes atskaita, pamatojoties uz vecāku iesniegumu, kas adresēts pirmsskolas izglītības iestādes vadītājam, vai iestājoties kādam no šo noteikumu 39. punktā minētajiem gadījumiem.

39. Bērnu no pirmsskolas izglītības iestādes atskaita, ja:

39.1. bērns apgūst programmu citas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošā izglītības iestādē;

39.2. bērns uzsācis pamatizglītības apguvi;

39.3. bērns pirmsskolas izglītības iestādi bez attaisnojoša iemesla nav apmeklējis 30 kalendārās dienas pēc kārtas vai divu mēnešu periodā apmeklēto dienu skaits ir mazāks par 30 darba dienām, un vecāki nereaģē uz pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja nosūtīto pieprasījumu ierakstītā vēstulē par bērna neierašanās iemesliem izglītības iestādē. Vecākiem 15 dienu laikā no pieprasījuma izsūtīšanas dienas jāsniedz paskaidrojums par neapmeklēšanas iemesliem. Ja iemesls nav pamatots vai arī vecāki 15 dienu laikā to nav snieguši, vieta pirmsskolas izglītības iestādē tiek anulēta. Lēmumu par vietas anulēšanu pieņem pirmsskolas izglītības iestādes vadītājs, iepriekš saskaņojot ar Izglītības daļu, un pieņemto lēmumu nosūta vecākiem ierakstītā vēstulē.

40. Ja bērns pārtrauc apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi ilgstošas slimības dēļ, pamatojoties uz vecāku iesniegumu un ilgstošu slimību apliecinošiem dokumentiem (ģimenes ārsta izraksts u.c.), bērns var tikt atjaunots rindā, ņemot vērā sākotnējo pieteikuma reģistrācijas secību.

41. (Svītrots ar Salaspils novada domes 31.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 26/2019)

6. PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS UN SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA

42. Lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības pakalpojuma pieejamību, pašvaldība šim mērķim budžetā paredzēto līdzekļu ietvaros var iesaistīt pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanā privātās izglītības iestādes vai bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējus.

43. Saņemt līdzfinansējumu ir tiesīgi vecāki pastāvot visiem šādiem nosacījumiem:

43.1. bērns ir vismaz pusotru gadu vecs un reģistrēts rindā uz PII;

43.2. pašvaldībai nav bijis iespēju piedāvāt vietu pirmsskolas izglītības iestādē;

43.3. bērns un vismaz viens no vecākiem ir deklarēti Salaspils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, ja pretendē uz līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības pakalpojumam privātajā pirmsskolas izglītības iestādē;

43.4. bērns un abi vecāki vai viens no vecākiem, ja viņš nodrošina bērna aprūpi un uzraudzību atsevišķi un nav kopīgā mājsaimniecībā ar otru vecāku, ir deklarēti Salaspils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ne mazāk kā pēdējos sešus mēnešu pēc kārtas, ja pretendē uz līdzfinansējumu bērna uzraudzības pakalpojuma saņemšanai. Deklarētās dzīvesvietas termiņš neattiecas uz šajā apakšpunktā minēto personu, kurai saskaņā ar ierakstiem zemesgrāmatā Salaspils novada administratīvajā teritorijā pieder nekustamais īpašums un tajā ir deklarēta bērna un vecāku dzīvesvieta.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 31.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 26/2019; 13.02.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2020)

44. Līdzfinansējuma piešķiršanas un saņemšanas kārtība pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai privātā pirmsskolas izglītības iestādē:

44.1. Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir, ja pastāv visi turpmākie nosacījumi:

44.1.1. saņemts vecāku iesniegums;

44.1.2. noteikumu 43. punktā minētie nosacījumi;

44.1.3. noslēgts līgums starp vecākiem un izglītības iestādi;

44.1.4. bērns ir uzņemts privātajā izglītības iestādē un reģistrēts Valsts izglītības informatīvajā sistēmā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā;

44.1.5. privātai izglītības iestādei uz līguma starp izglītības iestādi, pašvaldību un vecākiem parakstīšanas laikā nav nodokļu parādu (pēc VID publiskajā nodokļu parādnieku datu bāzē esošās informācijas pēdējā datu aktualizācijas datumā).

44.2. Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts, pamatojoties uz Izglītības daļas vadītājas lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu un vienlaicīgi ar to noslēgto līgumu starp pašvaldību, izglītības iestādi un vecākiem, kuru pašvaldības vārdā paraksta Izglītības daļas vadītāja.

Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts viena mēneša laikā no visu 44.1. apakšpunktā norādīto nosacījumu izpildes.

44.2.1 Ja tiek konstatēts, ka iztrūkst kāds no 44.1. apakšpunktā norādītajiem nosacījumiem, t.sk., konstatēts, ka izglītības iestādei ir nodokļa parāds (-i), 3 (trīs) darba dienu laikā tiek pieņemts lēmums par atteikumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu, kurš ierakstītā vēstulē tiek nosūtīts vecākiem un izglītības iestādei.

Atteikums piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu nav šķērslis vecākiem vērsties atkārtoti pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai šajos noteikumos noteiktā kārtībā.

44.3. Līdzfinansējuma apmērs ir vienāds ar pašvaldības noteiktām vienam izglītojamam nepieciešamām vidējām izmaksām pirmsskolas izglītības programmā pašvaldības izglītības iestādēs, kuras tiek aprēķinātas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu apstiprināto metodiku, ņemot vērā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes izmaksas budžeta gadā. Izmaksu aprēķinā atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem iekļaujot metodikā noteiktos pašvaldības izglītības iestāžu iepriekšējā gada pēc naudas plūsmas uzskaitītos izdevumus un aprēķinātās vērtības, kuras dalītas ar audzēkņu skaitu attiecīgajās pirmsskolas izglītības iestādēs.

44.4. Vienam izglītojamam nepieciešamās vidējās izmaksas pirmsskolas izglītības programmā Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs norēķiniem par privāto pirmsskolas izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem tiek apstiprinātas ar Salaspils novada domes lēmumu katra gada janvārī. Salaspils novada domes noteikto līdzfinansējuma apmēru publicē pašvaldības mājaslapā: www.salaspils.lv

44.5. Līdzfinansējuma saņemšanas noteikumi tiek atrunāti trīspusīgajā līgumā.

44.6. Privātā pirmsskolas izglītības iestādē līdzfinansējuma izmaksa tiek pārtraukta pie šādiem nosacījumiem:

44.6.1. ja bērns un/vai vecāki ir deklarējuši savu dzīvesvietu ārpus Salaspils novada administratīvās teritorijas – ar datumu, kad pēc Iedzīvotāju reģistrā esošās informācijas ir mainīta deklarētā dzīvesvieta;

44.6.2. ja pašvaldības pirmsskola izglītības iestādē rodas brīva vieta un tā tiek piedāvāta, nosūtot vecākiem uzaicinājumu, līdzfinansējuma izmaksa tiek pārtraukta pēc 15 dienām no uzaicinājuma nosūtīšanas datuma vai no programmas apguves uzsākšanas datuma, kas ir norādīts uzaicinājumā, izņemot gadījumu, ja vecāki izmantojuši šo noteikumu 47. punktā dotās tiesības;

44.6.3. ja tiek izbeigts līgums starp privāto izglītības iestādi un vecāku par pirmsskolas izglītības programmas apguves īstenošanu.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 10.02.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2016; 31.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 23/2016; 09.11.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 39/2016; 31.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 26/2019)  

45. Saistošo noteikumu 44.6. punktā noteiktajos gadījumos, līdzfinansējuma apmērs tiek aprēķināts proporcionāli bērna apmeklēto dienu skaitam privātajā izglītības iestādē.

46. Izglītības daļa informē attiecīgo privāto pirmsskolas izglītības iestādi par noslēgtā trīspusīgā līguma izbeigšanas datumu.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 09.11.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 39/2016)

47. Ja pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē rodas brīva vieta un tā tiek piedāvāta, nosūtot vecākiem uzaicinājumu, vecākiem ir tiesības rakstiski 15 dienu laikā no uzaicinājuma nosūtīšanas dienas atteikties no piedāvātās vietas pašvaldības izglītības iestādē, zaudējot sākotnējo vietu rindā. Šajā gadījumā pašvaldība atkārtoti reģistrē bērnu rindā ar datumu, kurā ir saņemts vecāka atteikums.

Ja atteikumā iekļauts paziņojums, ka bērns turpina pirmsskolas izglītības pakalpojumu saņemšanu privātā pirmsskola izglītības iestādē, saskaņā ar iepriekš noslēgto līgumu starp vecākiem un izglītības iestādi, pašvaldība turpina piešķirtā līdzfinansējuma izmaksu atbilstoši noslēgtajam trīspusīgajam līgumam.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 09.11.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 39/2016; 12.04.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2018; 31.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 26/2019)

47.1 Ja noteikumu 47. punktā minētajā vecāku atteikumā iekļauts paziņojums, ka bērns turpinās pirmsskolas izglītības pakalpojumu saņemšanu privātā PII saskaņā ar iepriekš noslēgto līgumu starp vecākiem un izglītības iestādi, un nepretendē uz vietu pašvaldības PII, bērns rindā netiek reģistrēts un pašvaldība turpina piešķirtā līdzfinansējuma izmaksu atbilstoši noslēgtajam trīspusīgajam līgumam.

(Salaspils novada domes 31.08.2016. saistošo noteikumu Nr. 23/2016 redakcijā, kas grozīta ar 31.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 26/2019)

48. Līdzfinansējuma piešķiršanas un saņemšanas kārtība bērnu uzraudzības pakalpojumam, kuru sniedz pakalpojuma sniedzējs, kas reģistrēts normatīvajos aktos par bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanu noteiktajā kārtībā un sniedz šo pakalpojumu darba laikā (ne mazāk kā 40 stundas nedēļā) savā reģistrācijas vietā vai bērna deklarētajā dzīvesvietā:

48.1. Lai saņemtu līdzfinansējumu, vecāki iesniedz KAC šādus dokumentus:

48.1.1. iesniegumu;

48.1.2. līguma kopiju starp bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju un vecākiem;

48.1.3. bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja izziņu ar apliecinājumu par laiku, no kura attiecīgais bērns saņem pakalpojumu un gatavību parakstīt līgumu ar pašvaldību par līdzfinansējuma saņemšanu;

48.1.4. (svītrots ar Salaspils novada domes 31.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 26/2019).

48.2. Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts, pamatojoties uz Izglītības daļas vadītājas lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu un vienlaicīgi ar to noslēgto līgumu starp pašvaldību, uzraudzības pakalpojuma sniedzēju un vecākiem, kuru pašvaldības vārdā paraksta Izglītības daļas vadītāja. Līdzfinansējums tiek piešķirts pie nosacījuma, ka pakalpojuma sniedzējam līguma noslēgšanas brīdī nav nodokļu parādu.

Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts viena mēneša laikā no visu 48.1. apakšpunktā norādīto dokumentu saņemšanas.

48.3. (Svītrots ar Salaspils novada domes 12.04.2018. saistošajiem noteikumiem Nr.8/2018)

48.4. Līdzfinansējuma saņemšanas noteikumi tiek atrunāti trīspusīgajā līgumā.

48.5. Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja līdzfinansējuma izmaksa tiek pārtraukta pie šādiem nosacījumiem:

48.5.1. ja bērns izslēgts no rindas šajos noteikumos noteiktajos gadījumos (bērns vai vecāki vairs nav deklarēti Salaspils novadā) ar 6. (sesto) dienu, kad kļuvis zināms dzīvesvietas maiņas fakts, lēmums par izslēgšanu no rindas tiek nosūtīts vecākiem ierakstītā vēstulē;

48.5.2. ja pašvaldības pirmskolas izglītības iestādē rodas vakanta vieta un tā tiek piedāvāta, vecākiem nosūtot uzaicinājumu, līdzfinansējumu pārtrauc izmaksāt pēc 30 dienām no uzaicinājuma nosūtīšanas datuma vai no faktiskā programmas apguves uzsākšanas laika, kas norādīts uzaicinājumā.
48.5.3. ja tiek izbeigts līgums starp bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju un vecāku.

48.6. Izglītības daļa informē bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju par noslēgtā trīspusīgā līguma izbeigšanas datumu.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 10.02.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2016; 31.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 23/2016; 09.11.2016. saistošiem noteikumiem Nr. 39/2016; 31.10.2019. saistošiem noteikumiem Nr. 26/2019)

48.1 Ja nav iesniegts kāds no noteikumu 48.1. apakšpunktā norādītajiem dokumentiem vai iesniegtajos dokumentos norādītās ziņas satur nepatiesu informāciju, Izglītības daļas vadītājs trīs darba dienu laikā pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu. Lēmumu ierakstītā vēstulē nosūtīta vecākiem un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam. Atteikums piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu nav šķērslis vecākiem vērsties atkārtoti pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai šajos noteikumos noteiktā kārtībā.

(Salaspils novada domes 12.04.2018. saistošo noteikumu Nr. 8/2018 redakcijā)

49. Saistošo noteikumu 48.5. punktā noteiktajos gadījumos, līdzfinansējuma apmērs tiek aprēķināts proporcionāli bērnam sniegtā pakalpojuma (uzraudzības) dienu skaitam.

50. Ja vecāki atsakās no piedāvātās vietas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādē, līdzfinansējuma izmaksa bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšanai tiek pārraukta un atkārtota piešķiršana nav paredzēta.

51. (Svītrots ar Salaspils novada domes 31.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 26/2019)

52. Izglītības daļa sniedz pārskatu par piešķirto līdzfinansējumu Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejai vienu reizi gadā.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 09.11.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 39/2016; 12.04.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2018)

53. (Svītrots ar Salaspils novada domes 10.02.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2016)

7. PAR ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMIEM PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

54. Ēdināmo bērnu skaits tiek rēķināts pēc iepriekšējās dienas faktiskā apmeklējuma, precizējot reālo apmeklētību katru rītu. Maksājums par ēdināšanas pakalpojumiem tiek aprēķināts summējot apmeklējuma dienas, ievērojot šādus nosacījumus:

54.1. ja bērns ir ieradies pirmsskolas izglītības iestādē, bet atstāj iestādi (neatkarīgi no iemesliem), tiek uzskatīts, ka viņš ir izmantojis ēdināšanas pakalpojumus, neatkarīgi no fakta;

54.2. ja vecāki līdz attiecīgās dienas pl. 9.00 nepaziņo pirmsskolas izglītības iestādes medmāsai, ka bērns neapmeklēs (neatkarīgi no iemesliem) pirmsskolas izglītības iestādi, ēdināšanas pakalpojuma maksa par šo dienu tiek rēķināta.

55. Maksājumi par pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojumiem jāveic līdz katra mēneša 25. datumam par iepriekšējo mēnesi, pamatojoties uz pirmsskolas izglītības iestādes izsniegto rēķinu.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 12.04.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2018)

56. Vasaras periodā no 1. jūnija līdz 31. augustam maksa par ēdināšanas pakalpojumiem tiek veikti avansā līdz iepriekšējā mēneša 25. datumam.

57. Maksa par ēdināšanas pakalpojumu vasaras periodā tiek aprēķināta saskaņā ar 54.1. punktu un ņemot vērā dienu skaitu vecāku iesniegumā norādītajā apmeklējuma periodā.

57.1 Ja vasaras periodā pirmsskolas izglītības iestādi bērns neapmeklē slimības dēļ un vecāki ir iesnieguši iesniegumu līdz nākamā mēneša 10. datumam un pievienojuši ārsta zīmi, pārmaksu attiecina uz nākamā mēneša maksājumu vai atmaksā vecākiem, ja vecāki šādu lūgumu ir atzīmējuši iesniegumā. Pārmaksu pārskaita uz vecāku iesniegumā norādīto kredītiestādes kontu.

(Salaspils novada domes 10.02.2016. saistošo noteikumu Nr. 4/2016 redakcijā, kas grozīta ar 12.04.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2018)

58. Ja vasaras periodā pirmsskolas izglītības iestādi bērns nav apmeklējis vairāk nekā divas nedēļas pēc kārtas un vecāki ir iesnieguši paskaidrojumu par neapmeklēšanas iemeslu līdz nākamā mēneša 10. datumam un pamatojoši to dokumentāli, pārmaksu attiecina uz nākamā mēneša maksājumu vai atmaksā vecākiem, ja vecāki šādu lūgumu ir atzīmējuši iesniegumā. Pārmaksu pārskaita uz vecāku iesniegumā norādīto kredītiestādes kontu.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 10.02.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2016; 12.04.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2018)

58.1 Daudzbērnu ģimenes, kurām piešķirts daudzbērnu ģimenes statuss, tiek atbrīvotas no maksa par ēdināšanas pakalpojumiem pirmsskolas izglītības iestādē par vienu no trijiem, diviem no četriem, trijiem no pieciem u.t.t. bērniem.

(Salaspils novada domes 28.08.2013. saistošo noteikumu Nr. 24/2013 redakcijā)

58.2 Izmaksas, kas saistītas ar 58.1, 58.5 punkta piemērošanu, pirmsskolas izglītības iestādei tiek segtas no pašvaldības budžeta, pamatojoties uz pirmsskolas izglītības iestādes iesniegto rēķinu.

(Salaspils novada domes 28.08.2013. saistošo noteikumu Nr. 24/2013 redakcijā, kas grozīta ar 10.02.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2016)

58.3 Daudzbērnu ģimeņu, kurām piešķirts daudzbērnu ģimenes statuss, vecākiem, ja pirmsskolas izglītības iestādi (vienu vai dažādas) apmeklē vairāki bērni, ir pienākums rakstveidā paziņot Izglītības daļai tā bērna vai bērnu personas datus, attiecībā uz kuru (-iem) vecāki vēlas izmantot šo noteikumu 58.1 punktā dotās tiesības, un šo izvēli vecāki var mainīt, bet ne biežāk kā reizi sešos mēnešos.

(Salaspils novada domes 28.08.2013. saistošo noteikumu Nr. 24/2013 redakcijā, kas grozīta ar 09.11.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 39/2016)

58.4 Izglītības daļa reizi mēnesī sagatavo pārskatu par bērniem no daudzbērnu ģimenēm, kuri, pēc vecāku izvēles, izmanto šo noteikumu 58.1 punktā dotās tiesības un nosūta minēto pārskatu attiecīgai pirmsskolas izglītības iestādei un Salaspils novada domes Administrācijas grāmatvedībai.

(Salaspils novada domes 28.08.2013. saistošo noteikumu Nr. 24/2013 redakcijā, kas grozīta ar 09.11.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 39/2016; 12.04.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2018)

58.5 Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes statusa darbības laikā atbrīvo no maksas par ēdināšanas pakalpojumiem pirmsskolas izglītības iestādē, vecākam uzrādot pirmsskolas izglītības iestādē statusu apliecinošu izziņu.

(Salaspils novada domes 24.02.2022. saistošo noteikumu Nr. 6/2022 redakcijā)

58.6 Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti, izmaksas par šī bērna ēdināšanu tiek segtas no pašvaldības budžeta. Izglītības daļas vadītāja 3 darba dienu laikā pieņem lēmumu par atbrīvošanu no maksas par ēdināšanas pakalpojumiem, pamatojoties KAC iesniegto vecāka iesniegumu un invaliditāti apliecinoša dokumenta kopiju.

(Salaspils novada domes 12.04.2018. saistošo noteikumu Nr. 8/2018 redakcijā, kas grozīta ar 31.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 26/2019)

59. Maksa par ēdināšanas pakalpojumiem pirmsskolas izglītības iestādēs tiek noteikta ar Salaspils novada domes lēmumu. Salaspils novada domes apstiprināto ēdināšanas pakalpojama maksu publicē www.salaspils.lv.

8. KONTROLE PAR PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES NOSLOGOTĪBU

(Nodaļa svītrota ar Salaspils novada domes 12.04.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2018)

9. INFORMĀCIJAS PIEEJAMĪBA

(Nodaļa svītrota ar Salaspils novada domes 31.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 26/2019)

10. LĒMUMA VAI FAKTISKĀS RĪCĪBAS PĀRSŪDZĒŠANA

65. Izglītības daļas vadītājas un izglītības iestādes vadītāja pieņemtos lēmumus vai faktisko rīcību var apstrīdēt Salaspils novada domei.

(Grozīts ar Salaspils novada domes 09.11.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 39/2016)

66. Salaspils novada domes lēmumu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

11. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS

67. Atzīt par spēku zaudējušiem Salaspils novada domes saistošos noteikumus Nr. 10/2011 "Bērnu reģistrācija un uzņemšanas kārtība Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un līdzfinansējuma piešķiršanas noteikumi" (apstiprināti domes sēdē 23.02.2011. (prot. Nr. 6, 5. §).

68. Šo noteikumu 26.6. apakšpunkta, 58.1, 58.3, 58.5 punkta noteikumi tiek piemēroti daudzbērnu ģimenēm pēc lēmuma pieņemšanas par daudzbērnu ģimenes statusa piešķiršanu un reģistrāciju daudzbērnu ģimeņu reģistrā atbilstoši 28.08.2013. apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr. 22/2013 "Salaspils novada daudzbērnu ģimenes statusa noteikšanas kārtība".

(Salaspils novada domes 28.08.2013. saistošo noteikumu Nr. 24/2013 redakcijā)

69. (Svītrots ar Salaspils novada domes 25.05.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 15/2016)

70. Noteikumu 48.3. apakšpunktā noteiktais līdzfinansējuma apmērs tiek piemērots līdz 2016. gada 31. decembrim. No 2017. gada 1. janvāra pašvaldības līdzfinansējuma apmēru bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem nosaka ar domes lēmumu.

(Salaspils novada domes 25.05.2016. saistošo noteikumu Nr. 15/2016 redakcijā)

71. Noteikumu 48. punktu par līdzfinansējuma piešķiršanu bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem piemēro no 2016. gada 4. jūlija, noteikumos noteiktajā kārtībā apmaksājot bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja sniegtos pakalpojumu par iepriekšējo mēnesi.

(Salaspils novada domes 25.05.2016. saistošo noteikumu Nr. 15/2016. redakcijā)

72. Noteikumu 4. nodaļā, 56., 57., 57.1 un 58. punktā paredzētā avansa maksājumu kārtība netiek piemērota 2021. gada vasaras mēnešiem. Par vēlmi izmantot pirmskolas izglītības pakalpojumu 2021. gada vasaras periodā vecāks līdz 2021. gada 15. maijam iesniedz iesniegumu attiecīgajā pirmsskolas izglītības iestādē.

(Salaspils novada domes 15.04.2021. saistošo noteikumu Nr. 7/2021 redakcijā)

73. Noteikumu 4. nodaļā, 56., 57., 57.1 un 58. punktā paredzētā avansa maksājumu kārtība netiek piemērota 2022. gada vasaras mēnešiem. Par vēlmi izmantot pirmsskolas izglītības pakalpojumu 2022. gada vasaras periodā vecāks līdz 2022. gada 16. maijam iesniedz iesniegumu attiecīgajā pirmsskolas izglītības iestādē.

(Salaspils novada domes 24.02.2022. saistošo noteikumu Nr. 5/2022 redakcijā)

Salaspils novada domes priekšsēdētājs R. Čudars
1. pielikums
Salaspils novada pašvaldības 2012. gada 29. augusta
saistošajiem noteikumiem Nr. 27/2012

(Pielikums grozīts ar Salaspils novada domes 31.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 26/2019)

Salaspils novada pašvaldībai
Līvzemes iela 8, Salaspils, LV-2169

IESNIEGUMS

1.Vecāka vārds, uzvārds: 
2.Vecāka deklarētās dzīvesvietas adrese: 
3.Vecāka personas kods: 
4.Vecāka kontaktinformācija saziņai:Tālruņa numurs: 
E-pasta adrese: 
5.Lūdzu reģistrēt manu bērnu 

(Vārds/uzvārds)

6.Bērna personas kods: 
7.Bērna dzimšanas datums:_ _ . / _ _ . / _ _ _ _ .
8.Bērna deklarētās dzīvesvietas adrese: 
9.

Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde

(lūgums atzīmēt vēlamo/ās iestādes prioritārā secībā no 1–3, kur 1 ir augstākā un 3 zemākā prioritāte)

PII "Salaspils 1. pirmsskola" filiāle "Jāņtārpiņš"

PII "Salaspils 1. pirmsskola" filiāle "Saulīte", izglītības apguves valoda- latviešu

PII "Salaspils 1. pirmsskola" filiāle "Saulīte", izglītības apguves valoda- krievu

PII "Ritenītis"

PII "Atvasīte"

PII "Saime"

PII "Daugaviņa"

  

10.

Ziņas par brāli/māsu, ja apmeklē pašvaldības PII

Brāļa /māsas vārds, uzvārds 
Dzimšanas datums, gads 
PII nosaukums 

11.

Ārpus kārtas priekšrocības:

Latvijas Republikas normatīvie akti

Bērns, kuram ārpus kārtu nosaka normatīvie akti

Salaspils pašvaldības saistošie noteikumi

Salaspils novada PII darbinieka (pirmsskolas izglītības pedagoga vai pedagoga palīga) bērns

Bērns ar bāriņtiesas vai sociālā dienesta rekomendāciju

Bērns, kura ģimenei ir piešķirts Salaspils novada daudzbērnu ģimenes statuss

 

12.

Norādīt informācijas par bērna reģistrāciju rindu reģistrā, vietas piešķiršanu PII saņemšanas veidu:

Pa pastu uz deklarēto dzīvesvietas adresi

Elektroniski

Apliecinu, ka norādītā informācija ir precīza un patiesa.

Esmu informēts (-a), ka šajā iesniegumā ietvertie personas dati ir nepieciešami, lai nodrošinātu iesniegumā pieprasītā pašvaldības pakalpojuma sniegšanu atbilstoši normatīvo aktu noteikumiem. Ar informāciju par manām kā datu subjekta tiesībām un citu informāciju par personas datu apstrādi var iepazīties Salaspils novada pašvaldības privātuma politikā, kas ir pieejama Salaspils novada pašvaldības Apmeklētāju apkalpošanas centrā un internetā http://www.salaspils.lv/images/parvalde/Salaspils_Privātuma_politika_v.1.pdf

Datums: __ __/__ __ / __ __ __ __ Paraksts/atšifrējums:____________________

2. pielikums
Salaspils novada pašvaldības 2012. gada 29. augusta
saistošajiem noteikumiem Nr. 27/2012

(Pielikums svītrots ar Salaspils novada domes 31.10.2019. saistošiem noteikumiem Nr. 26/2019)

3. pielikums
Salaspils novada pašvaldības 2012. gada 29. augusta
saistošajiem noteikumiem Nr. 27/2012

(Pielikums svītrots ar Salaspils novada domes 31.10.2019. saistošiem noteikumiem Nr. 26/2019)

4. pielikums
Salaspils novada pašvaldības 2012. gada 29. augusta
saistošajiem noteikumiem Nr. 27/2012

(Pielikums svītrots ar Salaspils novada domes 31.10.2019. saistošiem noteikumiem Nr. 26/2019)

5. pielikums
Salaspils novada pašvaldības 2012. gada 29. augusta
saistošajiem noteikumiem Nr. 27/2012

(Pielikums svītrots ar Salaspils novada domes 31.10.2019. saistošiem noteikumiem Nr. 26/2019)

6. pielikums
Salaspils novada pašvaldības 2012. gada 29. augusta
saistošajiem noteikumiem Nr. 27/2012

(Pielikums svītrots ar Salaspils novada domes 31.10.2019. saistošiem noteikumiem Nr. 26/2019)

7. pielikums
Salaspils novada pašvaldības 2012. gada 29. augusta
saistošajiem noteikumiem Nr. 27/2012

(Pielikums svītrots ar Salaspils novada domes 31.10.2019. saistošiem noteikumiem Nr. 26/2019)

8. pielikums
Salaspils novada pašvaldības 2012. gada 29. augusta
saistošajiem noteikumiem Nr. 27/2012

(Pielikums svītrots ar Salaspils novada domes 10.02.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2016)

9. pielikums
Salaspils novada pašvaldības 2012. gada 29. augusta
saistošajiem noteikumiem Nr. 27/2012

(Pielikums svītrots ar Salaspils novada domes 08.10.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 38/2014)

10. pielikums
Salaspils novada pašvaldības 2012. gada 29. augusta
saistošajiem noteikumiem Nr. 27/2012

(Pielikums svītrots ar Salaspils novada domes 12.04.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2018)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā Salaspils novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Salaspils novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 27/2012Pieņemts: 29.08.2012.Stājas spēkā: 06.10.2012.Publicēts: Salaspils Vēstis, 19 (545), 05.10.2012.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Augstākās tiesas atziņas
  • Citi saistītie dokumenti
322608
{"selected":{"value":"10.03.2022","content":"<font class='s-1'>10.03.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"10.03.2022","iso_value":"2022\/03\/10","content":"<font class='s-1'>10.03.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"04.03.2022","iso_value":"2022\/03\/04","content":"<font class='s-1'>04.03.2022.-09.03.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.04.2021","iso_value":"2021\/04\/23","content":"<font class='s-1'>23.04.2021.-03.03.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.03.2020","iso_value":"2020\/03\/01","content":"<font class='s-1'>01.03.2020.-22.04.2021.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
10.03.2022
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)