Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 205

Rīgā 2021. gada 1. aprīlī (prot. Nr. 31 30. §)
Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izraudzītas nevalstiskās organizācijas darbam Sabiedrības integrācijas fonda padomē, un atlīdzību Sabiedrības integrācijas fonda padomes locekļiem, kas ir nevalstisko organizāciju pārstāvji
Izdoti saskaņā ar Sabiedrības integrācijas
fonda likuma
9. panta otro un piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kritērijus, pēc kādiem tiek izraudzītas nevalstiskās organizācijas, kuras ir tiesīgas deleģēt savu pārstāvi darbam Sabiedrības integrācijas fonda (turpmāk – fonds) padomē, un kārtību, kādā šīs nevalstiskās organizācijas tiek izraudzītas;

1.2. atlīdzības apmēru par amata pienākumu pildīšanu fonda padomē fonda padomes locekļiem vai viņu aizvietotājiem, kas ir nevalstisko organizāciju pārstāvji.

2. Nevalstiskās organizācijas deleģētā pārstāvja pilnvaras fonda padomē sākas nākamajā dienā pēc iepriekš izraudzīto nevalstisko organizāciju deleģēto pārstāvju pilnvaru termiņa beigām.

3. Nevalstiskā organizācija, kura ir tiesīga deleģēt savu pārstāvi darbam fonda padomē, nevar tikt izraudzīta atkārtoti uz nākamo pilnvaru termiņa laiku.

4. Nevalstiskās organizācijas pārstāvis nevar tikt deleģēts darbam fonda padomē atkārtoti uz nākamo pilnvaru termiņa laiku arī tādā gadījumā, ja viņš pārstāv citu nevalstisko organizāciju, kura ir tiesīga deleģēt savu pārstāvi darbam fonda padomē.

5. Ja nevalstiskās organizācijas deleģētais pārstāvis vai viņa aizvietotājs bez attaisnojoša iemesla vismaz trīs reizes pēc kārtas nepiedalās fonda padomes darbā, fonda padome atbilstoši šo noteikumu 27. punktam pieņem lēmumu apstiprināt darbam fonda padomē nevalstisko organizāciju, kurai nākamajai saskaņā ar šo noteikumu 26. punktu izveidoto nevalstisko organizāciju rezerves sarakstu ir tiesības tikt izvirzītai apstiprināšanai.

II. Nevalstisko organizāciju, to deleģēto pārstāvju un viņu aizvietotāju atlases kritēriji

6. Pieteikties konkursā, kurā tiks izraudzītas nevalstiskās organizācijas, kas būs tiesīgas deleģēt savu pārstāvi un viņa aizvietotāju darbam fonda padomē (turpmāk – konkurss), ir tiesības nevalstiskajai organizācijai, kura atbilst šādiem kritērijiem:

6.1. nevalstiskā organizācija ir biedrība vai nodibinājums, kas ir reģistrēta un darbojas Latvijas Republikā vismaz trīs gadus pirms konkursa izsludināšanas;

6.2. nevalstiskā organizācija nav pasludināta par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā un tās saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;

6.3. nav uzsākta tiesvedība par nevalstiskās organizācijas darbības izbeigšanu vai maksātnespēju;

6.4. nevalstiskajai organizācijai nav nodokļu parādu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;

6.5. nevalstiskās organizācijas valdes locekļi nav sodīti par tīšiem noziedzīgiem nodarījumiem vai ir reabilitēti, vai tiem ir noņemta vai dzēsta sodāmība;

6.6. nevalstiskās organizācijas statūtos noteiktais darbības mērķis un darbības joma atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai klasifikācijai vismaz trīs gadus ir tieši saistīta ar vismaz vienu no šādām jomām:

6.6.1. kultūra un māksla;

6.6.2. izglītība (interešu izglītība, neformālā izglītība), pētniecība un sports;

6.6.3. sociālie pakalpojumi un veselība;

6.6.4. vide, sociālā un kopienas attīstība;

6.6.5. interešu aizstāvība un līdzdalība politikas veidošanā;

6.6.6. filantropija, brīvprātīgais darbs;

6.6.7. mazākumtautības;

6.6.8. mediji un žurnālistika;

6.6.9. citas fonda stratēģijā noteiktās jomas.

7. Par nevalstiskās organizācijas deleģēto pārstāvi vai viņa aizvietotāju var tikt deleģēta persona:

7.1. kura ir Latvijas Republikas pilsonis;

7.2. kura pārvalda latviešu valodu;

7.3. kura nav sodīta par tīšiem noziedzīgiem nodarījumiem vai ir reabilitēta, vai kurai ir noņemta vai dzēsta sodāmība;

7.4. kuras rīcībspēju nav ierobežojusi tiesa.

8. Lai pārbaudītu, vai uz nevalstisko organizāciju, tās deleģēto pārstāvi vai viņa aizvietotāju, vai valdes locekļiem ir attiecināms kāds no šo noteikumu 6. un 7. punktā minētajiem nosacījumiem, fonds informāciju iegūst šādā kārtībā:

8.1. par šo noteikumu 6.1., 6.2. un 6.3. apakšpunktā minētajiem faktiem – no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra (Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas);

8.2. par šo noteikumu 6.4. apakšpunktā minētajiem faktiem – no Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes;

8.3. par šo noteikumu 7.1. un 7.4. apakšpunktā minētajiem faktiem – no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes;

8.4. par šo noteikumu 6.5. un 7.3. apakšpunktā minētajiem faktiem – no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra pārziņā esošās valsts informācijas sistēmas "Sodu reģistrs".

9. Konkursā tiek vērtēta nevalstisko organizāciju atbilstība šādiem kvalitātes kritērijiem triju gadu periodā pirms konkursa izsludināšanas brīža:

9.1. nevalstiskajai organizācijai ir pieredze vietējo un starptautisko projektu īstenošanā;

9.2. nevalstiskajai organizācijai ir pieredze sabiedrības integrācijas vai pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā;

9.3. nevalstiskajai organizācijai ir pieredze sadarbībā ar citām nevalstiskajām organizācijām, valsts institūcijām un pašvaldībām;

9.4. nevalstiskajai organizācijai ir pieredze līdzdalībā lēmumu pieņemšanā, politiku veidošanā vai interešu aizstāvībā.

10. Nevalstiskā organizācija darbam fonda padomē kā deleģēto pārstāvi (turpmāk – kandidāts) un aizvietotāju deleģē fizisku personu, kura ir sasniegusi vismaz 18 gadu vecumu. Konkursā tiek vērtēta kandidāta atbilstība šādiem kvalitātes kritērijiem:

10.1. darbības pieredze biedrībā vai nodibinājumā;

10.2. kompetence šo noteikumu 6.6. apakšpunktā minētajās jomās;

10.3. vadības, komunikācijas, argumentācijas, sadarbības un stratēģiskās plānošanas prasmes.

III. Konkursa izsludināšana

11. Sludinājumu par konkursa izsludināšanu fonds ievieto savā tīmekļvietnē vismaz četrus mēnešus pirms iepriekš izraudzīto nevalstisko organizāciju deleģēto pārstāvju pilnvaru termiņa beigām, kā arī nosūta to Kultūras ministrijai un Valsts kancelejai ievietošanai Kultūras ministrijas un Ministru kabineta tīmekļvietnēs.

12. Sludinājumā norāda nevalstiskajām organizācijām, to deleģētajiem pārstāvjiem un aizvietotājiem izvirzāmās prasības, konkursā iesniedzamos dokumentus, to iesniegšanas vietu un termiņu, kā arī informāciju par vietu un kārtību, kādā saņemama ar dalību konkursā saistītā informācija.

13. Pieteikumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 20 darbdienām no konkursa izsludināšanas dienas. Ja šajā termiņā ir saņemts mazāk par četriem pieteikumiem, fonds pagarina pieteikšanās termiņu vēl par 10 darbdienām, publicējot informāciju šo noteikumu 11. punktā norādītajās tīmekļvietnēs. Pieteikumu iesniegšanas termiņš var tikt pagarināts vairākkārt līdz dienai, kad fondā ir saņemti vismaz četri pieteikumi.

IV. Pieteikumu sagatavošana un iesniegšana

14. Nevalstiskā organizācija (turpmāk – iesniedzējs) pieteikumu sagatavo, aizpildot pieteikuma anketu (1. pielikums), kas elektroniski pieejama fonda tīmekļvietnē. Pieteikumam pievieno deleģētā pārstāvja un viņa aizvietotāja dzīvesgaitas aprakstu un motivācijas vēstuli.

15. Iesniedzējs pieteikumu nosūta uz sludinājumā norādīto elektroniskā pasta adresi elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu vai iesniedz klātienē, vai nosūta pa pastu uz sludinājumā norādīto adresi. Ja pieteikumu paraksta iesniedzēja pilnvarotā persona, pieteikumam pievieno pilnvarojumu apliecinošu dokumentu.

16. Ja pieteikums sagatavots papīra formā, aizpildīto pieteikuma anketu un tai pievienotos pielikumus iesniedz vienā oriģināleksemplārā, kā arī elektroniskā veidā elektronisko datu nesējā. Iesniedzējs nodrošina pieteikuma elektroniskās kopijas atbilstību papīra formā iesniegtajam oriģinālam.

V. Pieteikuma izvērtēšana un lēmuma pieņemšana

17. Pieteikumus saskaņā ar šo noteikumu prasībām izvērtē konkursa komisija (turpmāk – komisija). Komisijas sastāvā ir pa vienam deleģētam pārstāvim no Kultūras ministrijas, Valsts kancelejas un Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes. Komisiju vada Kultūras ministrijas deleģēts pārstāvis.

18. Komisijas personālsastāvu apstiprina fonda padome.

19. Komisijas darba organizēšanu nodrošina fonda sekretariāts.

20. Komisija iesniegtos pieteikumus izvērtē 15 darbdienu laikā pēc sludinājumā norādītā pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.

21. Katrs komisijas loceklis izvērtē pieteikumus atbilstoši šo noteikumu 6., 7. un 9. punktā minētajiem atbilstības un kvalitātes kritērijiem (2. pielikums):

21.1. ja pieteikums neatbilst kādam no šo noteikumu 6. punktā minētajiem atbilstības kritērijiem, komisija pieņem lēmumu noraidīt pieteikumu;

21.2. ja nevalstiskās organizācijas deleģētais pārstāvis vai aizvietotājs neatbilst kādam no šo noteikumu 7. punktā minētajiem nosacījumiem, komisija pieņem lēmumu noraidīt pieteikumu;

21.3. šo noteikumu 9. punktā minētos kvalitātes kritērijus vērtē saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikuma II daļu.

22. Katrs komisijas loceklis novērtē kandidātus un viņu aizvietotājus atbilstoši šo noteikumu 10. punktā (3. pielikums) noteiktajiem kvalitātes kritērijiem. Lai novērtētu kandidāta un viņa aizvietotāja atbilstību prasībām, komisija intervē kandidātu un viņa aizvietotāju, lai noskaidrotu viņa:

22.1. darbības pieredzi nevalstiskajā organizācijā;

22.2. pieredzi un izpratni šo noteikumu 6.6. apakšpunktā minētajās jomās;

22.3. vadības, komunikācijas, argumentācijas, sadarbības un stratēģiskās plānošanas prasmes.

23. Izvērtētos pieteikumus komisija sarindo dilstošā secībā atbilstoši iegūtajam vidējam punktu skaitam, kuru aprēķina, saskaitot konkursa komisijas locekļu individuālos vērtējumus par katru pieteikumu un iegūto summu izdalot ar konkursa komisijas locekļu skaitu. Pēc pieteikumu sarindošanas dilstošā secībā komisija atzīmē katras nevalstiskās organizācijas pamatdarbības jomu, kas norādīta konkursa pieteikuma anketas (1. pielikums) 2.1. apakšpunktā.

24. Apstiprināšanai fonda padomē tiek virzītas četras nevalstiskās organizācijas, kas pārstāv dažādas pamatdarbības jomas:

24.1. viena nevalstiskā organizācija, kuras pieteikums ieguvis pašu augstāko punktu skaitu;

24.2. trīs pēc kārtas nākamās nevalstiskās organizācijas, kuru pieteikumi sarindoti dilstošā secībā un kas atbilst šādiem nosacījumiem:

24.2.1. pieteikums ir ieguvis augstāko punktu skaitu;

24.2.2. nevalstiskā organizācija darbojas jomā, kurā nedarbojas neviena no jau apstiprināšanai fonda padomē izvirzītajām nevalstiskajām organizācijām.

25. Ja piešķirto punktu skaits ir vienāds, apstiprināšanai fonda padomē izvirza nevalstisko organizāciju, kas darbojas šo noteikumu 6.6. apakšpunktā minētajās darbības jomās, kuras vismazāk pārstāvētas no citu darbam fonda padomē jau izvirzīto nevalstisko organizāciju puses, bet, ja to nav iespējams noteikt, – to nevalstisko organizāciju, kura darbojas jomā, kurā nedarbojas neviena no jau apstiprināšanai fonda padomē izvirzītajām nevalstiskajām organizācijām.

26. Komisija izveido nevalstisko organizāciju rezerves sarakstu atbilstoši konkursa kārtībā saņemtajiem pieteikumiem. Sarakstā iekļauj ne vairāk kā četras pēc kārtas nākamās nevalstiskās organizācijas, kuras ieguvušas augstāko punktu skaitu.

27. Fonda padome lemj par konkursa komisijas lēmumā noteikto nevalstisko organizāciju un to kandidātu un aizvietotāju apstiprināšanu un pārējo kandidātu un to aizvietotāju noraidīšanu. Padome lēmumu pieņem ar balsu vairākumu, atklāti balsojot.

28. Fonda padomes loceklis atstata sevi no šo noteikumu 27. punktā minētā lēmuma pieņemšanas, ja fonda padomes loceklis ir vērtējamās nevalstiskās organizācijas pašreizējais vai bijušais darbinieks, amatpersona, dalībnieks (biedrs) vai ja šī saistība ar nevalstisko organizāciju izbeigusies pēdējo 24 mēnešu laikā, vai ja tā sagatavotais vērtējums ietekmē vai var ietekmēt šīs personas personiskās vai mantiskās intereses.

29. Fonda sekretariāts triju darbdienu laikā pēc fonda padomes lēmuma parakstīšanas nosūta fonda padomes lēmumu visiem iesniedzējiem, publicē to fonda tīmekļvietnē, kā arī nosūta Kultūras ministrijai un Valsts kancelejai publicēšanai Kultūras ministrijas un Ministru kabineta tīmekļvietnē.

30. Fonda sekretariāts publicē fonda tīmekļvietnē informāciju par pārstāvjiem un aizvietotājiem, ko nevalstiskās organizācijas deleģējušas darbam fonda padomē.

31. Ja pēc nevalstiskās organizācijas pieteikuma apstiprināšanas atklājas, ka attiecīgā nevalstiskā organizācija ir sniegusi nepatiesu informāciju un šīs nevalstiskās organizācijas pieteikums nebūtu ticis apstiprināts, ja sākotnējā pieteikumā būtu tikusi sniegta patiesa informācija, fonda padome pieņem lēmumu noraidīt attiecīgās nevalstiskās organizācijas pieteikumu un tās vietā atbilstoši šo noteikumu 27. punktam apstiprina nevalstisko organizāciju, kurai nākamajai saskaņā ar šo noteikumu 26. punktu izveidoto nevalstisko organizāciju rezerves sarakstu ir tiesības tikt izvirzītai apstiprināšanai.

VI. Atlīdzības apmērs fonda padomes locekļiem, kuri ir nevalstisko organizāciju pārstāvji

32. Atlīdzības apmērs fonda padomes loceklim vai viņa aizvietotājam, kas ir nevalstiskās organizācijas pārstāvis, ir 118,96 euro par vienu fonda padomes sēdi. Atlīdzība ietver samaksu par sagatavošanos un piedalīšanos fonda padomes sēdē, kā arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

33. Fonda padomes loceklim vai viņa aizvietotājam, kas ir nevalstiskās organizācijas pārstāvis, kompensē ceļa izdevumus ne vairāk kā 40 euro apmērā par sēdi, pamatojoties uz šos izdevumus apliecinošiem dokumentiem (sabiedriskā transporta braukšanas biļetes vai degvielas iegādes izdevumus apliecinoši dokumenti).

34. Šo noteikumu 32. un 33. punktā minēto atlīdzību fonda padomes loceklim vai viņa aizvietotājam fonds izmaksā mēneša laikā pēc fonda padomes sēdes, veicot bankas pārskaitījumu.

VII. Noslēguma jautājumi

35. Atzīt par spēku zaudējušiem:

35.1. Ministru kabineta 2011. gada 27. septembra noteikumus Nr. 727 "Kārtība, kādā tiek izraudzītas nevalstiskās organizācijas darbam Sabiedrības integrācijas fonda padomē" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 156. nr.);

35.2. Ministru kabineta 2019. gada 17. decembra noteikumus Nr. 664 "Noteikumi par atlīdzību Sabiedrības integrācijas fonda padomes locekļiem, kas ir nevalstisko organizāciju pārstāvji" (Latvijas Vēstnesis, 2019, 255. nr.).

36. Šo noteikumu 11. punktā minētais konkursa izsludināšanas termiņš nav attiecināms uz konkursa izsludināšanu 2021. gadā. Sludinājumu par konkursu izsludināšanu 2021. gadā fonds ievieto savā tīmekļvietnē vismaz divus mēnešus pirms iepriekš izraudzīto nevalstisko organizāciju deleģēto pārstāvju pilnvaru termiņa beigām, kā arī nosūta to Kultūras ministrijai un Valsts kancelejai ievietošanai Kultūras ministrijas un Ministru kabineta tīmekļvietnē.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Kultūras ministrs N. Puntulis
1. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 1. aprīļa
noteikumiem Nr. 205
Pieteikuma anketa nevalstisko organizāciju atlasei darbam Sabiedrības integrācijas fonda padomē
Iesniedzējs
Pilns organizācijas nosaukums 
Saīsinājums (ja attiecināms) 
 
Ailes aizpilda Sabiedrības integrācijas fonda darbinieks
Pieteikuma saņemšanas datums1 
Pieteikuma reģistrācijas numurs2 
 
1. sadaļa. Informācija par iesniedzēju
  
1.1. Reģistrācijas numurs 
  
1.2. Reģistrācijas datums 
 
1.3. Juridiskās darbības forma
 Biedrība
 Nodibinājums
 
1.4. Juridiskā adrese
Iela, mājas numurs 
Novads, pilsēta 
Pasta indekss 
 
1.5. Korespondences adrese (ja attiecināms)
Iela, mājas numurs 
Novads, pilsēta 
Pasta indekss 
 
1.6. Kontaktinformācija
Tālruņa numurs 
E-pasta adrese 
Tīmekļvietne 
 
1.7. Atbildīgā amatpersona
Vārds, uzvārds 
Amats 
Tālruņa numurs 
E-pasta adrese 

1.8. Informācija par deleģēto pārstāvi un viņa aizvietotāju

Vārds, uzvārds 
Personas kods 
  
Vārds, uzvārds 
Personas kods 

1.9. Informācija par valdes locekļiem

Vārds, uzvārds 
Personas kods 

(ja nepieciešams, pārkopē)

Vārds, uzvārds 
Personas kods 
 
2. sadaļa. Iesniedzēja darbības apraksts
 
2.1. Darbības joma
 Kultūra un māksla
 Izglītība (interešu izglītība), pētniecība un sports
 Sociālie pakalpojumi un veselība
 Vide, sociālā un kopienas attīstība
 Interešu aizstāvība un līdzdalība politikas veidošanā
 Filantropija, brīvprātīgais darbs
 Mazākumtautības
 Mediji un žurnālistika
 Citas fonda stratēģijā noteiktās jomas
 
2.2. Pieredze projektu īstenošanā
Projekta nosaukums 
Īstenošanas periods un vieta 
Sadarbības partneri (ja attiecināms) 
Kopējais finansējums 
Finansētājs 
Galvenās aktivitātes un sasniegtie rezultāti 
  

(ja nepieciešams, pārkopē)

 
Projekta nosaukums 
Īstenošanas periods un vieta 
Sadarbības partneri (ja attiecināms) 
Kopējais finansējums 
Finansētājs 
Galvenās aktivitātes un sasniegtie rezultāti 
2.3. Darbības pieredze sabiedrības integrācijas jomā (ne vairāk kā 2500 rakstu zīmes)
 
2.4. Darbības pieredze pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā (ne vairāk kā 2500 rakstu zīmes)
 
2.5. Pieredze sadarbībā ar citām nevalstiskajām organizācijām, valsts institūcijām un pašvaldībām (ne vairāk kā 2500 rakstu zīmes)
 
2.6. Pieredze līdzdalībā lēmumu pieņemšanā, politiku veidošanā vai interešu aizstāvībā (ne vairāk kā 2500 rakstu zīmes)
 
 
3. sadaļa. Iesniedzēja apliecinājums
Es, iesnieguma iesniedzēja 
 (iesnieguma iesniedzēja nosaukums)
atbildīgā amatpersona 
 (amats, vārds, uzvārds)
apliecinu, ka pieteikuma iesniegšanas dienā 
 (dd.mm.gggg.)

1) pieteikuma iesniedzējs nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, un tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;

2) nav uzsākta tiesvedība par pieteikuma iesniedzēja darbības izbeigšanu vai maksātnespēju;

3) pieteikuma iesniedzējam nav nodokļu parādu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;

4) pieteikuma iesniedzēja valdes locekļi nav sodīti par tīšiem noziedzīgiem nodarījumiem vai ir reabilitēti, vai tiem ir noņemta vai dzēsta sodāmība;

5) pieteikuma iesniedzēja deleģētais pārstāvis un viņa aizvietotājs:

a) ir Latvijas Republikas pilsonis;

b) pārvalda latviešu valodu;

c) nav sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu vai ir reabilitēts, vai sodāmība ir dzēsta vai noņemta;

d) viņa rīcībspēju nav ierobežojusi tiesa;

6) pieteikuma iesniedzējs ir informēts, ka:

a) datu pārzinis – Sabiedrības integrācijas fonds (reģistrācijas Nr. 90001237779, adrese: Raiņa bulvāris 15, Rīga, LV-1050, e-pasts: pasts@sif.gov.lv) veic pieteikumā norādīto personas datu apstrādi, lai nodrošinātu pieteikuma izvērtēšanu konkursā, kurā tiks izraudzītas nevalstiskās organizācijas, kas būs tiesīgas deleģēt savu pārstāvi un viņa aizvietotāju darbam Sabiedrības integrācijas fonda padomē (turpmāk – konkurss);

b) datu apstrādes nolūks – pieteikuma izvērtēšana un lēmuma pieņemšana par nevalstisko organizāciju un to kandidātu apstiprināšanu un pretendentu noraidīšanu konkursa ietvaros;

c) personas datu saņēmēji – Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāts, Sabiedrības integrācijas fonda padome un konkursa komisija;

7) pieteikuma iesniedzējs ir informējis pieteikumā norādītās personas par šā apliecinājuma 6. punktā minēto datu pārzini, datu apstrādes nolūku un personas datu saņēmējiem un ir saņēmis piekrišanu no pieteikumā norādītajām personām par personu datu apstrādi.

Apliecinu, ka visas pieteikumā sniegtās ziņas ir patiesas. Apzinos, ka gadījumā, ja tiks konstatēts, ka pieteikumā sniegta nepatiesa informācija, pieteikums tiks noraidīts.

Apliecinu, ka pieteikuma elektroniskā versija atbilst papīra formā sagatavotajam pieteikuma oriģinālam1.

Paraksts2  
Datums2  
 (dd.mm.gggg.) 

Piezīmes.

1 Ja pieteikums sagatavots elektroniska dokumenta formā, šo teikumu apliecinājumā neiekļauj.

2 Dokumenta rekvizītus "Paraksts" un "Datums" neaizpilda, ja pieteikums ir sagatavots elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.


1 Ja pieteikums saņemts elektroniska dokumenta formā, par tā saņemšanas datumu uzskatāms dokumenta laika zīmogā norādītais datums.

2 Ja pieteikums saņemts elektroniska dokumenta formā, par tā reģistrācijas numuru uzskatāms Sabiedrības integrācijas fonda lietvedības sistēmas piešķirtais reģistrācijas numurs.

Kultūras ministrs N. Puntulis
2. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 1. aprīļa
noteikumiem Nr. 205
Kritēriji tādu nevalstisko organizāciju iesniegumu vērtēšanai, kuras ir tiesīgas deleģēt savu pārstāvi un viņa aizvietotāju darbam Sabiedrības integrācijas fonda padomē

I daļa

Nr. p. k.KritērijsVērtējums
1.Nevalstiskā organizācija ir biedrība vai nodibinājumsjā/nē
2.Nevalstiskā organizācija reģistrēta un darbojas Latvijas Republikā vismaz trīs gadusjā/nē
3.Nevalstiskā organizācija nav pasludināta par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, un tās saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtrauktajā/nē
4.Nav uzsākta tiesvedība par nevalstiskās organizācijas darbības izbeigšanu vai maksātnespējujā/nē
5.Nevalstiskajai organizācijai nav nodokļu parādu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādujā/nē
6.Nevalstiskās organizācijas valdes locekļi nav sodīti par tīšiem noziedzīgiem nodarījumiemjā/nē
7.

Nevalstiskās organizācijas statūtos noteiktais darbības mērķis vismaz trīs gadus ir tieši saistīts ar vismaz vienu no šādām jomām:

a) kultūra un māksla;

b) izglītība (interešu izglītība, neformālā izglītība), pētniecība un sports;

c) sociālie pakalpojumi un veselība;

d) vide, sociālā un kopienas attīstība;

e) interešu aizstāvība un līdzdalība politikas veidošanā;

f) filantropija, brīvprātīgais darbs;

g) mazākumtautības;

h) mediji un žurnālistika;

i) citas fonda stratēģijā noteiktās jomas

jā/nē
(norādīt jomu)
8.Nevalstiskās organizācijas deleģētais pārstāvis vai aizvietotājs ir Latvijas Republikas pilsonisjā/nē
9.Nevalstiskās organizācijas deleģētais pārstāvis vai aizvietotājs pārvalda latviešu valodujā/nē
10.Nevalstiskās organizācijas deleģētais pārstāvis vai aizvietotājs nav sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumujā/nē
11.Nevalstiskās organizācijas deleģētā pārstāvja vai aizvietotāja rīcībspēju nav ierobežojusi tiesajā/nē
Ja pieteikuma vērtēšanā kāds vērtēšanas kritērijs tiek novērtēts ar ''nē'', pieteikumu noraida

II daļa

Nr. p. k.KritērijsPunktu skaitsPieteikuma anketa
1.Nevalstiskās organizācijas pieredze projektu īstenošanā: 2.2. apakšpunkts
1.1.nevalstiskajai organizācijai ir pieredze tikai vietējo projektu īstenošanā1 
1.2.nevalstiskajai organizācijai ir pieredze vietējo un starptautisko projektu īstenošanā2 
2.Nevalstiskās organizācijas pieredze sabiedrības integrācijas vai pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā: 

2.3. apakšpunkts

2.4. apakšpunkts

2.1.nevalstiskās organizācijas pieredze sabiedrības integrācijas vai pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā nepārsniedz vienu gadu1 
2.2.nevalstiskās organizācijas pieredze sabiedrības integrācijas vai pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā ir lielāka par vienu gadu, bet nepārsniedz trīs gadus2 
2.3.nevalstiskās organizācijas pieredze sabiedrības integrācijas vai pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā pārsniedz trīs gadus3 
3.Nevalstiskās organizācijas sadarbības pieredze: 2.5. apakšpunkts
3.1.nevalstiskajai organizācijai ir pieredze sadarbībā tikai ar nevalstiskajām organizācijām1 
3.2.nevalstiskajai organizācijai ir pieredze sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām un valsts institūcijām vai pašvaldībām2 
3.3.nevalstiskajai organizācijai ir pieredze sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām, valsts institūcijām un pašvaldībām3 
4.Nevalstiskās organizācijas pieredze līdzdalībā lēmumu pieņemšanā, politiku veidošanā vai interešu aizstāvībā (dalība pastāvīgajās konsultatīvajās vai darba grupās, dalība konkrētu darba uzdevumu veikšanai izveidotajās darba grupās, atzinumu sniegšana): 2.6. apakšpunkts
4.1.nevalstiskās organizācijas pieredze līdzdalībā lēmumu pieņemšanā, politiku veidošanā vai interešu aizstāvībā (dalība pastāvīgajās konsultatīvajās vai darba grupās, dalība konkrētu darba uzdevumu veikšanai izveidotajās darba grupās, atzinumu sniegšana) nepārsniedz vienu gadu1 
4.2.nevalstiskās organizācijas pieredze līdzdalībā lēmumu pieņemšanā, politiku veidošanā vai interešu aizstāvībā (dalība pastāvīgajās konsultatīvajās vai darba grupās, dalība konkrētu darba uzdevumu veikšanai izveidotajās darba grupās, atzinumu sniegšana) nepārsniedz trīs gadus2 
4.3.nevalstiskās organizācijas pieredze līdzdalībā lēmumu pieņemšanā, politiku veidošanā vai interešu aizstāvībā (dalība pastāvīgajās konsultatīvajās vai darba grupās, dalība konkrētu darba uzdevumu veikšanai izveidotajās darba grupās, atzinumu sniegšana) pārsniedz trīs gadus3 
Maksimālais punktu skaits11 
Kultūras ministrs N. Puntulis
3. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 1. aprīļa
noteikumiem Nr. 205
Kritēriji nevalstisko organizāciju deleģēto pārstāvju un viņu aizvietotāju vērtēšanai darbam Sabiedrības integrācijas fonda padomē
Nr. p. k.KritērijsPunktu skaits
1.Kandidāta vai viņa aizvietotāja darbības pieredze biedrībā vai nodibinājumā, kā arī pilsoniskā aktivitāte un sabiedriski nozīmīga aktivitāte un tām pielīdzināma darbība pēdējo triju gadu laikā:
1.1.kandidāta vai viņa aizvietotāja kopējā darbības pieredze biedrībā vai nodibinājumā nepārsniedz vienu gadu1
1.2.kandidāta vai viņa aizvietotāja kopējā darbības pieredze biedrībā vai nodibinājumā ir lielāka par vienu gadu, bet nepārsniedz trīs gadus2
1.3.kandidāta vai viņa aizvietotāja kopējā darbības pieredze biedrībā vai nodibinājumā pārsniedz trīs gadus3
2.

Kandidāta vai viņa aizvietotāja pieredze un izpratne vienā vai vairākās no šādām jomām:

a) kultūra un māksla;

b) izglītība (interešu izglītība), pētniecība un sports;

c) sociālie pakalpojumi un veselība;

d) vide, sociālā un kopienas attīstība;

e) interešu aizstāvība un līdzdalība politikas veidošanā;

f) filantropija, brīvprātīgais darbs;

g) mazākumtautības;

h) mediji un žurnālistika;

i) citas fonda stratēģijā noteiktās jomas

2.1.kandidāta vai viņa aizvietotāja pieredze un izpratne vienā vai vairākās no minētajām jomām ir vērtējama kā vāja1
2.2.kandidāta vai viņa aizvietotāja pieredze un izpratne vienā vai vairākās no minētajām jomām ir vērtējama kā viduvēja2
2.3.kandidāta vai viņa aizvietotāja pieredze un izpratne vienā vai vairākās no minētajām jomām ir vērtējama kā augsta3
3.Kandidāta vai viņa aizvietotāja vadības, komunikācijas, argumentācijas, sadarbības un stratēģiskās plānošanas prasmes: 
3.1.kandidāta vai viņa aizvietotāja vadības, komunikācijas, argumentācijas, sadarbības un stratēģiskās plānošanas prasmes ir vērtējamas kā zemas (kandidāts vai viņa aizvietotājs nevēlas uzņemties komandas vadību vai atbildību par citiem komandas dalībniekiem. Lēmumu pieņemšanā paļaujas uz sava amata autoritāti un uzspiež savu viedokli. Kandidāts vai viņa aizvietotājs nespēj formulēt savas domas, aizstāvēt savu viedokli, atbildēt uz jautājumiem. Kandidātam vai viņa aizvietotājam trūkst stratēģiska redzējuma vai vēlmes apzināt jaunus stratēģiskos virzienus)1
3.2.kandidāta vai viņa aizvietotāja vadības, komunikācijas, argumentācijas, sadarbības un stratēģiskās plānošanas prasmes ir vērtējamas kā viduvējas (kandidāts vai viņa aizvietotājs informē un iesaista komandas dalībniekus kopīgo lēmumu pieņemšanā, izskaidro sarežģītas idejas un plānus vienkāršā veidā. Kandidāts vai viņa aizvietotājs spēj formulēt un aizstāvēt savu viedokli, skaidri atbild uz jautājumiem. Kandidāts vai viņa aizvietotājs spēj noteikt darbības mērķus un plānus, lai nodrošinātu atbilstību stratēģiskajam virzienam. Spēj novērtēt atšķirību starp esošo stāvokli un vēlamo attīstības virzienu nākotnē)2
3.3.Kandidāta vai viņa aizvietotāja vadības, komunikācijas, argumentācijas, sadarbības un stratēģiskās plānošanas prasmes ir vērtējamas kā augstas (kandidāts vai viņa aizvietotājs aktīvi un pēc paša iniciatīvas uzņemas līdera lomu un spēj efektīvi organizēt komandas darbu. Uzņemas pilnu atbildību par komandas darba rezultātiem. Kandidāts vai viņa aizvietotājs spēj formulēt un argumentēt savu viedokli, skaidri un paplašināti atbild uz jautājumiem. Kandidāts vai viņa aizvietotājs spēj definēt vīziju un stratēģiju plašāku valsts attīstības mērķu kontekstā, spēj raksturot vīziju un vērtības saprotamā un viegli uztveramā veidā, lai panāktu komandas līdzdalību)3
Maksimālais punktu skaits9
Kultūras ministrs N. Puntulis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izraudzītas nevalstiskās organizācijas darbam .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 205Pieņemts: 01.04.2021.Stājas spēkā: 08.04.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 66, 07.04.2021. OP numurs: 2021/66.13
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
322174
08.04.2021
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"