Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. SN/2021/6

Carnikavā 2021. gada 24. februārī
Kārtība, kādā Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju
APSTIPRINĀTI
ar Carnikavas novada domes
2021. gada 24. februāra lēmumu (prot. Nr. 3, 16. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas
4. punktu, 43. panta trešo daļu, Vispārējās izglītības likuma
26. panta pirmo daļu, Izglītības likuma 17. panta 2.4 daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka:

1.1. kārtību, kādā notiek bērnu reģistrēšana Carnikavas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu rindas reģistrā (turpmāk – Reģistrs) un uzņemšana Carnikavas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) izglītības iestādēs, kas īsteno vispārējās pirmsskolas izglītības programmu (turpmāk – Iestāde), kā arī atskaitīšana no Iestādes;

1.2. kārtību, kādā tiek piešķirts pašvaldības atbalsts Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētām privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm, kā arī privātajiem bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem (turpmāk – BUPS), ja Pašvaldība nenodrošina bērnam vietu Iestādē.

2. Iestādē uzņem bērnu no pusotra gada vecuma (vecums uz uzņemšanas brīdi Iestādē 18 mēneši) līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai.

3. Ja Pašvaldība nenodrošina bērnam pirmsskolas izglītības programmas apguvi Iestādē, bērns izglītības programmu var apgūt privātajā izglītības iestādē vai pie BUPS, kurš īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, vai saņemt bērnu uzraudzības pakalpojumu pie BUPS.

II. Pieteikumu reģistrācijas kārtība

4. Bērnu uzņemšanai Iestādē, sākot no bērna dzimšanas reģistrācijas dienas, var reģistrēt viens no bērna vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem (turpmāk –Vecāki).

5. Visi pieteikumi saņemšanas secībā tiek reģistrēti Reģistrā, ievērojot personas datu aizsardzības nosacījumus.

6. Lai pieteiktu bērnu uzņemšanai Reģistrā, Vecāki:

6.1. iesniedz pašvaldības klientu apkalpošanas centrā (turpmāk – KAC) pieteikumu (1. pielikums), norādot vēlamo Iestādi (prioritārā secībā) un laiku (mācību gadu), no kura nepieciešama vieta Iestādē. Vecāki papildus uzrāda bērna dzimšanas apliecību vai bērna personu apliecinošu dokumentu un informē par bāriņtiesas lēmumu par aizbildnības nodibināšanu un aizbildnības iecelšanu.

6.2. elektroniski reģistrē bērnu Reģistrā interneta vietnē www.epakalpojumi.lv, aizpildot iesniegumu, norādot vēlamo Iestādi (prioritārā secībā) un laiku (mācību gadu), no kura nepieciešama vieta Iestādē.

7. Aizpildot pieteikumu, Vecāki apstiprina, ka ir iepazinušies ar Noteikumiem.

8. Pēc bērna reģistrācijas Reģistrā, ja pieteikums iesniegts klātienē KAC, izglītības speciālists bez maksas vecākiem nosūta izziņu (2. pielikums) par bērna pieteikuma numuru Reģistrā uz Vecāku norādīto e-pastu vai pa pastu.

9. Pēc bērna reģistrēšanas Reģistrā vecāki var:

9.1. veikt izmaiņas (3. pielikums) līdz tekošā gada 30. aprīlim;

9.2. atsaukt pieteikumu (4. pielikums).

III. Bērna uzņemšana Iestādē

10. Bērns tiek uzņemts Iestādē, pamatojoties uz Carnikavas novada domes izveidotas komisijas bērnu uzņemšanai (turpmāk – Komisija) lēmumu.

11. Iestādē bērnus uzņem to reģistrācijas secībā, Noteikumu 19. punktā noteiktajā kārtībā, nepārsniedzot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto bērnu skaitu grupās un iespēju robežās ņemot vērā Vecāku pieteikumā norādīto vēlamo Iestādi.

12. Grupu komplektēšanai bērnu uzņemšanai Iestādē no tekošā gada 1. septembra:

12.1. Iestādes vadītājs līdz kārtējā gada 30. aprīlim iesniedz Komisijai brīvo vietu skaitu Iestādē uz tekošā gada 1. septembri;

12.2. Izglītības nodaļas vadītājs kārtējā gada maija mēneša pirmajā darba dienā, atbilstoši brīvo vietu skaitam Iestādē, no datu bāzes izgūst un iesniedz Komisijai Iestādē uzņemamo bērnu, kuri reģistrēti Reģistrā līdz tekošā gada 30. aprīlim, sarakstu (turpmāk – Saraksts), kur norādīts bērna vārds, uzvārds, piemērojamās prioritātes un Vecāku deklarētās dzīvesvietas.

13. Komisija sagatavo protokolu ar Sarakstu un iesniedz Izglītības nodaļai un Iestādes vadītājam/-iem, kuri atbilstoši Komisijas lēmumam, informē Vecākus par iespēju bērnu uzņemt Iestādē no 1. septembra, šādā secībā:

13.1. Izglītības nodaļas vadītājs 1–3 darbdienu laikā pēc Saraksta saņemšanas telefoniski vai e-pastā informē Vecākus, ka Iestādes vadītājs nosūtīs vēstuli uz Vecāku norādīto e-pastu vai ierakstītu vēstuli pa pastu (turpmāk – Uzaicinājums) par iespēju uzņemt bērnu Iestādē no 1. septembra;

13.2. Iestādes vadītājs 3–5 darbdienu laikā pēc Saraksta saņemšanas nosūta pretendējošā bērna Vecākiem Uzaicinājumu par bērna uzņemšanu Iestādē no 1. septembra.

14. Par brīvajām vietām Iestādē tās vadītājs informē Komisiju ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā no dienas, kad atbrīvojas vieta grupā.

15. Lai bērns tiktu uzņemts Iestādē, Vecāki 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no Uzaicinājuma izsūtīšanas dienas iesniedz Iestādes vadītājam šādus dokumentus:

15.1. iesniegumu (5. pielikums);

15.2. bērna dzimšanas apliecības kopiju vai norakstu, uzrādot oriģinālu, ja attiecīgā informācija nav Pašvaldības rīcībā;

15.3. bērna medicīnisko karti (veidlapa 026/u);

15.4. aizbildņa apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu, vai lēmuma par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu kopiju, ja attiecīgā informācija nav Pašvaldības rīcībā;

15.5. atteikumu no piešķirtās vietas Iestādē (6. pielikums).

16. Uzņemot bērnu Iestādē, Iestādes vadītājs ar Vecākiem noslēdz Sadarbības līgumu.

17. Ja bērna Vecāki saņem Uzaicinājumu par bērna uzņemšanu Iestādē, kuru Vecāks pieteikumā nav norādījis kā prioritāro, Vecāks var:

17.1. iesniegumā (5. pielikums) norādīt, ka bērns apmeklēs piedāvāto Iestādi uz laiku. Šajā gadījumā bērnam tiks saglabāta vieta Reģistrā līdz bērnam pienāks rinda uz vēlamo Iestādi;

17.2. atteikties no piedāvātās vietas, saglabājot vietu Reģistrā līdz bērnam pienāks rinda uz vēlamo Iestādi (6. pielikums).

18. Ja bērna vecāki, saņemot rakstisku Uzaicinājumu par bērna uzņemšanu Iestādē, 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no uzaicinājuma izsūtīšanas dienas neiesniedz Noteikumu 15. punktā minētos dokumentus vai Reģistrā nemaina vēlamo uzņemšanas datumu, tiek uzskatīts, ka bērna Vecāki ir atteikušies no piedāvātās vietas Iestādē. Šajā gadījumā bērns Reģistrā tiek pārcelts uz rindas beigām.

19. Bērnus Iestādē uzņem šādā prioritārā secībā:

19.1. Pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētu bērnu, kurš sasniedzis obligāto izglītības vecumu;

19.2. Pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētu bērnu, kuram viens no Vecākiem ir profesionālā dienesta karavīrs;

19.3. Pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētu bērnu, kurš uzņemams ārpus kārtas citos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;

19.4. Pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētu bērnu, kuru norīko ar Carnikavas novada Sociālā dienesta lēmumu vai Carnikavas novada bāriņtiesas rekomendāciju;

19.5. Pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētu bērnu, kuram speciālās programmas apguve nomainīta uz vispārējo pirmsskolas izglītības programmu, balstoties uz Pedagoģiskās komisijas lēmumu;

19.6. Pašvaldības izglītības iestāžu darbinieku bērnus, ja bērns ir deklarēts Pašvaldības administratīvajā teritorijā un darbinieks iestādē nostrādājis ne mazāk kā vienu gadu;

19.7. Pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētus bērnus no daudzbērnu ģimenes (trīs un vairāk bērni), kuru vismaz viena Vecāka dzīvesvieta ir deklarēta Pašvaldības administratīvajā teritorijā;

19.8. Pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētus bērnus, kuru vismaz viena Vecāka dzīvesvieta ir deklarēta Pašvaldības administratīvajā teritorijā;

19.9. rindas kārtībā bērnus no Reģistra, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Pašvaldības administratīvajā teritorijā;

19.10. rindas kārtībā bērnus no Reģistra, kuru dzīvesvieta nav deklarēta Pašvaldības administratīvajā teritorijā.

20. Dome pieņem lēmumu par bērnu, kuru dzīvesvieta deklarēta Pašvaldības administratīvajā teritorijā, nodrošināšanu ar vietu Iestādē ārpus kārtas, ja bērns ir palicis bez vecāku aizgādnības (t.sk. arī gadījumā, ja aizbildnis nav deklarēts Pašvaldības teritorijā).

21. Lai noteikumu 19.2., 19.3., 19.4., 19.5., 19.6. un 19.7. apakšpunktā minētās prioritātes tiktu ņemtas vērā, veidojot uzņemšanas Sarakstus, Vecākam pieteikuma reģistrācijas brīdī vai pēc tam, kad iestājas kāda no prioritātēm, 10 (desmit) darba dienu laikā jāinformē Pašvaldība, iesniedzot iesniegumu KAC (7.pielikums).

IV. Bērnu grupu komplektēšana Iestādē

22. Iestādē bērnu grupas komplektē:

22.1. maija mēnesī – grupas izglītojamajiem, kuri apmeklē pirmskolu;

22.2. jūnija mēneša pēdējās darba dienās – grupas bērniem, kurus uzņem Iestādē no 1. septembra.

23. Bērnu grupu komplektēšanu paralēlgrupās veic šādā kārtībā:

23.1. bērnu grupu komplektēšanu paralēlgrupās veic ar datorprogrammas palīdzību, izmantojot nejaušas atlases principu, Domes priekšsēdētājas vietnieka, pašvaldības informācijas tehnoloģiju (IT) speciālista, Izglītības nodaļas vadītāja, Iestādes vadītājas un kancelejas pārzines klātbūtnē;

23.2. bērnu grupas komplektē atbilstoši izglītojamo vietu skaitam tajās, iespēju robežās ievērojot zēnu un meiteņu skaita vienādas proporcijas principu;

23.3. komplektējot bērnus grupās, pēc Vecāku lūguma tiek ievērots princips, ka paralēlgrupās netiek sadalīti vienas ģimenes bērni (dvīņi vai brāļi/māsas, kuru vecuma starpība ir mazāka par gadu);

23.4. ja kādā no grupām ir palikusi brīva vieta, tā tiek piešķirta bērnam dokumentu iesniegšanas secībā;

23.5. bērnu sarakstus izdrukā vienā eksemplārā un ievieto katras grupas aploksnē, uz tās norādot gadu un grupas kārtas numuru. Aploksnes aizlīmē un apzīmogo ar Iestādes apaļo ģerboņzīmogu, un tās paraksta domes priekšsēdētājas vietnieks, pašvaldības IT speciālists, Iestādes vadītāja. Aploksnes nodod Iestādes vadītājai to glabāšanai un ievietošanai Iestādes seifā. Aploksnes atver bērnu vecāku kopsapulcē.

24. Maija pēdējā nedēļā Iestāde organizē kopsapulci Vecākiem, kuru bērni jau apmeklē Iestādi, lai iepazīstinātu ar:

24.1. grupu pirmsskolas izglītības skolotājiem;

24.2. bērnu sarakstu paralēlgrupās;

24.3. mācību procesa organizāciju bērnu grupās.

25. Augusta pēdējās nedēļās Iestāde organizē kopsapulci Vecākiem, kuru bērni apmeklēs Iestādi no 1. septembra, lai iepazīstinātu ar:

25.1. grupu pirmsskolas izglītības skolotājiem;

25.2. bērnu sarakstu paralēlgrupās;

25.3. mācību procesa organizāciju izglītojamo grupās.

V. Pašvaldības atbalsta piešķiršanas kārtība

26. Pašvaldības atbalsts (turpmāk – Atbalsts) tiek piešķirts bērnam:

26.1. ja bērna un vismaz viena no Vecākiem dzīvesvieta ir deklarēta Pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurš apgūst pirmsskolas izglītības programmu privātajā izglītības iestādē Izglītības likuma 17. panta 2.1 daļā minētajā gadījumā. Atbalsts tiek aprēķināts un piešķirts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, nepārsniedzot pašvaldības noteiktās vienam izglītojamajam nepieciešamās vidējās izmaksas iestādē pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai;

26.2. ja bērna un vismaz viena no Vecākiem dzīvesvieta ir deklarēta Pašvaldības administratīvajā teritorijā un bērns ir reģistrēts pie BUPS, kas reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un sniedz bērnu uzraudzības pakalpojumu vai īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu. Pašvaldības Atbalsta apmērs BUPS, atbilstoši budžeta iespējām, tiek noteikts ar Carnikavas novada domes lēmumu.

27. Vienam izglītojamajam pirmsskolas izglītības programmā nepieciešamās vidējās izmaksas un Atbalsta apmērs BUPS tiek publiskots pašvaldības mājaslapā www.carnikava.lv triju dienu laikā pēc domes lēmuma parakstīšanas.

28. Ja maksa par pirmsskolas izglītības pakalpojumu privātā izglītības iestādē vai pie BUPS ir mazāka nekā noteiktais atbalsts, atbalstu nodrošina tādā apmērā, kāda ir maksa par attiecīgo pakalpojumu.

29. Lai saņemtu Atbalstu, Vecāki iesniedz KAC šādus dokumentus:

29.1. pieteikumu (8. pielikums);

29.2. līguma ar attiecīgo privāto izglītības iestādi vai privāto BUPS (turpmāk– Pakalpojuma sniedzējs) kopiju (uzrādot oriģinālu).

30. Lēmumu par Atbalsta piešķiršanu vai atteikšanos piešķirt Atbalstu pieņem izglītības nodaļas vadītājs. Lēmums par Atbalsta piešķiršanu ir pamats līguma starp Pašvaldību un Pakalpojuma sniedzēju noslēgšanai.

31. Noteikumu 30. punktā minētais lēmums ir spēkā uz periodu, kādā attiecībā uz izglītojamo tiek sniegts pakalpojums privātajā izglītības iestādē vai līdz 4 gadu vecumam pie BUPS.

32. Pamats Atbalsta izmaksai ir pakalpojuma sniedzēju izrakstītais rēķins. Pakalpojuma sniedzējs rēķinu iesniedz Pašvaldībai līgumā starp Pašvaldību un Pakalpojuma sniedzēju noteiktā kārtībā.

33. Atbalsts netiek piešķirts par dienām, kad bērns bez attaisnojoša iemesla nesaņem pakalpojumu. Šādā gadījumā atbalstu aprēķina proporcionāli apmeklējuma dienu skaitam. Par attaisnojošu iemeslu uzskatāma bērna prombūtne veselības stāvokļa dēļ, ko apliecina ārsta izsniegta izziņa, vai citi gadījumi, par kuriem bērna Vecāki Pakalpojuma sniedzēju rakstiski informējuši pirms plānotās prombūtnes, kas kopumā nav ilgāka par 60 dienām kalendārā gada laikā.

34. Pašvaldība pārtrauc atbalsta izmaksu:

34.1. ja tiek konstatēts, ka bērna dzīvesvieta ir deklarēta citas pašvaldības administratīvajā teritorijā;

34.2. ja tiek konstatēts, ka abu bērna Vecāku dzīvesvieta ir deklarēta citas pašvaldības administratīvajā teritorijā;

34.3. ja tiek izbeigts līgums ar Pakalpojuma sniedzēju;

34.4. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

VI. Kārtība, kādā bērnu izslēdz no reģistra un atskaita no Iestādes

35. Bērnu no Reģistra var izslēgt izglītības nodaļas vadītājs, pamatojoties uz Vecāku iesniegumu par bērna izslēgšanu no Reģistra.

36. Par bērna izslēgšanu no Reģistra Pašvaldības izglītības nodaļas vadītājs pieņem lēmumu un 3 (trīs) darba dienu laikā rakstiski nosūta lēmuma kopiju. Pēc lēmuma spēkā stāšanās izglītības nodaļas vadītājs veic izmaiņas Reģistrā.

37. Bērnu atskaita no Iestādes ar Iestādes vadītāja rīkojumu, pamatojoties uz Vecāku iesnieguma.

38. Bērna prombūtne ir uzskatāma par attaisnojošu šādos gadījumos:

38.1. bērna slimības laikā, ja to apliecina ģimenes ārsta izziņa, vai karantīnas laikā;

38.2. Vecāku atvaļinājuma laikā;

38.3. vasaras periodā (jūnijs – augusts), neatkarīgi no Vecāku atvaļinājuma ilguma;

38.4. pamatojoties uz Vecāku iesniegumu – uz laiku līdz vienam mēnesim kalendārā gada laikā;

38.5. pamatojoties uz Vecāku iesniegumu – uz laiku, kad bērnam ar ārsta atzinumu ir noteikts mājas režīms.

VII. Faktiskās rīcības un administratīvo aktu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

39. Komisijas un amatpersonu lēmumus, kas saistīti ar Noteikumu izpildi, un faktisko rīcību var apstrīdēt domē, ja normatīvajos aktos nav noteikta cita kārtība.

40. Domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā un termiņos.

VIII. Nobeiguma noteikums

41. Ar Noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Carnikavas novada domes 2019. gada 20. marta saistošie noteikumi Nr. SN/2019/10 "Kārtība, kādā Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju" (apstiprināti ar Carnikavas novada domes 2019. gada 20. marta lēmumu (protokols Nr. 3, 19. §).

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Mieriņa

Carnikavā 2021. gada 25. februārī
1. pielikums
Carnikavas novada domes 2021. gada 24. februāra
saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2021/6 "Kārtība kādā
Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas
izglītības nodrošināšanas funkciju"
Bērna likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds 
  
Deklarētās dzīvesvietas adrese, tālrunis: 
 

Vēlos saņemt informāciju elektroniski

e-pasts 

PIETEIKUMS

Lūdzu reģistrēt 
 

bērna vārds, uzvārds

  
personas kods 

-

 
    
Deklarētās dzīvesvietas adrese 
 

pirmsskolas izglītības programmas apguvei Carnikavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē:

Pirmsskolas izglītības iestāde

(atzīmēt prioritāro izglītības iestādi)

Adrese
 PII "Piejūra""Skola" Siguļi, Carnikava, LV-2163
 PII "Riekstiņš"Nākotnes iela 2, Carnikava, Carnikavas novads, LV 2163

Vieta pirmsskolas izglītības iestādē nepieciešama ________________________ mācību gadā

Esmu informēts, ka:

• jebkuru pieteikumā minēto ziņu izmaiņu gadījumā par to jāziņo personīgi vai elektroniski;

• reģistrācija pirmsskolas izglītības programmas apguvei negarantē vietu Carnikavas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.

Piekrītu pieteikumā norādīto personas datu apstrādei saskaņā ar Carnikavas novada domes 2021. gada 24. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2021/6 "Kārtība, kādā Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju".

Carnikavā, 20______. gada _______. ________________________

Paraksts, atšifrējums  

Informācijai Carnikavas novada domes Izglītības speciālists tālr. 26544669, mājaslapa www.carnikava.lv.

2. pielikums
Carnikavas novada domes 2021. gada 24. februāra
saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2021/6 "Kārtība kādā
Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas
izglītības nodrošināšanas funkciju"
IZZIŅA

201__. gada ____. _______________________ saņemts bērna (vārds, uzvārds) personas kods – __________-___________ likumiskā pārstāvja (vārds, uzvārds) pieteikums bērna reģistrācijai pirmsskolas izglītības programmas apguvei Carnikavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē:

Pirmsskolas izglītības iestāde

(atzīmēt prioritāro izglītības iestādi)

Adrese
 PII "Piejūra""Skola" Siguļi, Carnikava, LV-2163
 PII "Riekstiņš"Nākotnes iela 2, Carnikava, Carnikavas novads, LV 2163

un reģistrēts rindas reģistrā ar pieteikuma numuru ____________.

Klientu apkalpošanas centra darbinieks  
 

vārds, uzvārds, paraksts

 
3. pielikums
Carnikavas novada domes 2021. gada 24. februāra
saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2021/6 "Kārtība kādā
Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas
izglītības nodrošināšanas funkciju"
Bērna likumiskā pārstāvja vārds uzvārds 
  
Deklarētās dzīvesvietas adrese, tālrunis: 
 

Vēlos saņemt informāciju elektroniski

e-pasts 

IESNIEGUMS IZMAIŅĀM PAŠVALDĪBAS BĒRNU REĢISTRĀ PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS APGUVEI

Lūdzu veikt izmaiņas PIETEIKUMĀ Nr. __________________________________

vēlamā Carnikavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē:

Pirmsskolas izglītības iestāde

(atzīmēt prioritāro izglītības iestādi)

Adrese
 PII "Piejūra""Skola" Siguļi, Carnikava, LV-2163
 PII "Riekstiņš"Nākotnes iela 2, Carnikava, Carnikavas novads, LV 2163

Vieta pirmsskolas izglītības iestādē nepieciešama __________________________mācību gadā

Esmu informēts, ka:

• jebkuru pieteikumā minēto ziņu izmaiņu gadījumā par to jāziņo personīgi vai elektroniski;

• reģistrācija pirmsskolas izglītības programmas apguvei negarantē vietu Carnikavas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.

Piekrītu pieteikumā norādīto personas datu apstrādei saskaņā ar Carnikavas novada domes 2021. gada 24. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2021/6 "Kārtība, kādā Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju".

Carnikavā, 20______. gada _______. ________________________

Paraksts, atšifrējums  

Informācijai Carnikavas novada domes Izglītības speciālists tālr. 26544669, mājaslapa www.carnikava.lv.

4. pielikums
Carnikavas novada domes 2021. gada 24. februāra
saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2021/6 "Kārtība kādā
Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas
izglītības nodrošināšanas funkciju"
Bērna likumiskā pārstāvja vārds uzvārds 
  
Deklarētās dzīvesvietas adrese, tālrunis: 
 

IESNIEGUMS PIETEIKUMA ATSAUKŠANAI PAŠVALDĪBAS BĒRNU REĢISTRĀ PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS APGUVEI

Lūdzu atsaukt pieteikumu Nr. __________________________________

par 
 

bērna vārds, uzvārds

Personas kods ______________________- __________________________

reģistrāciju pirmsskolas izglītības programmas apguvei Carnikavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.

Piekrītu pieteikumā norādīto personas datu apstrādei saskaņā ar Carnikavas novada domes 2021. gada 24. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2021/6 "Kārtība, kādā Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju".

Carnikavā, 20______. gada _______. ________________________

Paraksts, atšifrējums  

Informācijai Carnikavas novada domes Izglītības speciālists tālr. 26544669, mājaslapa www.carnikava.lv.

5. pielikums
Carnikavas novada domes 2021. gada 24. februāra
saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2021/6 "Kārtība kādā
Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas
izglītības nodrošināšanas funkciju"
Carnikavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde 
 

iestādes nosaukums

  
vadītājai/am 
 

vārds, uzvārds

  
Bērna likumiskā pārstāvja vārds uzvārds 
  
Deklarētās dzīvesvietas adrese, tālrunis: 
 

IESNIEGUMS BĒRNA UZŅEMŠANAI PAŠVALDĪBAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ

Lūdzu uzņemt 
 

bērna vārds, uzvārds

personas kods ______________________- __________________________

Deklarētās dzīvesvietas adrese 
 

pirmsskolas izglītības programmas apguvei no __________. gada _______ . ____________________.

Carnikavā, 20______. gada _______. ________________________

Paraksts, atšifrējums  
6. pielikums
Carnikavas novada domes 2021. gada 24. februāra
saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2021/6 "Kārtība kādā
Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas
izglītības nodrošināšanas funkciju"
Bērna likumiskā pārstāvja vārds uzvārds 
  
Deklarētās dzīvesvietas adrese, tālrunis: 
 

ATTEIKUMS NO PIEŠĶIRTĀS VIETAS
PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS APGUVEI

Atsakos no 
 

bērna vārds, uzvārds

personas kods ______________________- __________________________

Deklarētās dzīvesvietas adrese 

piešķirtās vietas pirmsskolas izglītības programmas apguvei Carnikavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē

 

iestādes nosaukums

Vieta piešķirta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, kas IR norādīta kā prioritārā

Vieta piešķirta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, kas NAV norādīta kā prioritārā

Piekrītu pieteikumā norādīto personas datu apstrādei saskaņā ar Carnikavas novada domes 2021. gada 24. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2021/6 "Kārtība, kādā Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju".

Carnikavā, 20______. gada _______. ________________________

Paraksts, atšifrējums  

Informācijai Carnikavas novada domes Izglītības speciālists tālr. 26544669, mājaslapa www.carnikava.lv.

7. pielikums
Carnikavas novada domes 2021. gada 24. februāra
saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2021/6 "Kārtība kādā
Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas
izglītības nodrošināšanas funkciju"
Bērna likumiskā pārstāvja vārds uzvārds 
  
Deklarētās dzīvesvietas adrese, tālrunis: 
 

Vēlos saņemt informāciju elektroniski

e-pasts 

IESNIEGUMS VIETAS PIEŠĶIRŠANAI PAŠVALDĪBAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ ĀRPUS KĀRTAS

Lūdzu piešķirt vietu ārpus kārtas pirmsskolas izglītības programmas apguvei Carnikavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē

 

iestādes nosaukums

 
 

bērna vārds, uzvārds

personas kods ______________________- __________________________

Deklarētās dzīvesvietas adrese 
 

Pamatojums –

 
 

Piekrītu pieteikumā norādīto personas datu apstrādei saskaņā ar Carnikavas novada domes 2021. gada 24. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2021/6 "Kārtība, kādā Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju".

Carnikavā, 20______. gada _______. ________________________

Paraksts, atšifrējums  

Informācijai Carnikavas novada domes Izglītības speciālists tālr. 26544669, mājaslapa www.carnikava.lv.

8. pielikums
Carnikavas novada domes 2021. gada 24. februāra
saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2021/6 "Kārtība kādā
Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas
izglītības nodrošināšanas funkciju"
Bērna likumiskā pārstāvja vārds uzvārds 
  
Deklarētās dzīvesvietas adrese, tālrunis: 
 

Vēlos saņemt informāciju elektroniski

e-pasts 

PIETEIKUMS

Lūdzu līdzfinansēt mana dēla/meitas 
 

bērna vārds, uzvārds

personas kods ______________________- __________________________

dzimšanas dati ____.____._________.

Deklarētās dzīvesvietas adrese 
  
o uzraudzīšanu pie Izglītības iestāžu reģistrā reģistrēta privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja (aukles) 
o pirmsskolas izglītības programmas apguvi privātajā pirmsskolas izglītības iestādē 

Piekrītu pieteikumā norādīto personas datu apstrādei saskaņā ar Carnikavas novada domes 2021. gada 24. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2021/6 "Kārtība, kādā Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju".

Pielikumā:

– vecāka līgums ar pakalpojuma sniedzēju, kopija.

Carnikavā, 20______. gada _______. ________________________

Paraksts, atšifrējums  

Informācijai Carnikavas novada domes Izglītības speciālists tālr. 26544669, mājaslapa www.carnikava.lv

Paskaidrojuma raksts
Carnikavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2021/6 "Kārtība, kādā Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums1.1. Saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 4. punktu, pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšanai ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs).

1.2. Izglītības likuma 17. panta pirmā daļa nosaka, ka katrai pašvaldībai ir pienākums nodrošināt bērniem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir pašvaldības administratīvajā teritorijā iespēju iegūt pirmsskolas izglītību bērna dzīvesvietai tuvākajā izglītības iestādē.

1.3. Izglītības likuma 17. panta 21 punkts nosaka, ja pašvaldība bērnam, kurš sasniedzis pusotra gada vecumu un kura dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, nenodrošina vietu pašvaldības izglītības iestādes īstenotā pirmsskolas izglītības programmā (no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai) un bērns apgūst pirmsskolas izglītības programmu privātā izglītības iestādē, tad pašvaldība šim privātam pakalpojuma sniedzējam sedz izmaksas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

1.4. Carnikavas novada dome 2019. gada 20. martā apstiprinājusi saistošos noteikumus Nr. 2019/10 "Kārtība, kādā Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju";

1.5. saistošie noteikumi nepieciešami, lai pilnveidotu kārtību, kādā pirmsskolas vecuma bērni tiek reģistrēti Carnikavas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu rindas reģistrā un uzņemti pašvaldības dibinātajās pirmsskolas izglītības iestādēs, un, lai precizētu kārtību, kādā tiek piešķirts pašvaldības atbalsts bērniem, kuri apmeklē privātās pirmsskolas izglītības iestādes vai saņem bērnu uzraudzības pakalpojumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja (turpmāk – BUPS).

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka:

2.1. kārtību, kādā pirmsskolas vecuma bērni tiek reģistrēti Carnikavas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu rindas reģistrā un uzņemti pašvaldības dibinātajās pirmsskolas izglītības iestādēs. Ir prioritizēti Latvijas normatīvajos aktos noteiktie gadījumi bērnu uzņemšanai PII ārpus kārtas;

2.2. kārtību, kādā tiek piešķirts pašvaldības atbalsts bērniem, kuri apmeklē privātās pirmsskolas izglītības iestādes vai saņem bērnu uzraudzības pakalpojumu pie BUPS. Turpmāk vecākiem būs iespēja pieteikties līdzfinansējumam par bērnu, kurš apmeklē privāto PII vai BUPS, arī gadījumos:

2.2.1. ja bērns uzsāks apmeklēt privāto PII vai BUPS pēc uzaicinājuma par bērna uzņemšanu iestādē saņemšanas;

2.2.2. ja vecāki atteiksies no piedāvātās PII un gaidīs, kamēr pienāks rinda uz vēlamo PII;

2.2.3. ja vecāks atteiksies no pašvaldības PII.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaistošo noteikumu izpildei ir finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu līdzfinansējuma veidā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav attiecināma.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām5.1. saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Carnikavas novada dome un Carnikavas novada pašvaldības dibinātās pirmsskolas izglītības iestādes;

5.2. saistošie noteikumi attiecas uz bērnu vecākiem, kuru bērni apgūst pirmsskolas izglītības programmu privātajā izglītības iestādē vai saņem bērnu uzraudzības pakalpojumu, kā arī uz vecākiem, kuru bērniem pienākas vieta PII ārpus kārtas;

5.3. saistošo noteikumu nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas darba vietas.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmŅemta vērā iepriekšējā perioda pieredze un prakse, vecāku iebildumi un ieteikumi. Saistošie noteikumi izstrādāti sadarbībā ar pirmsskolu vadītājiem un rindas komisijas locekļiem bērnu uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādēs.
Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Mieriņa
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Carnikavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: SN/2021/6Pieņemts: 24.02.2021.Stājas spēkā: 30.03.2021.Zaudē spēku: 02.02.2022.Publicēts: Carnikavas novada vēstis, 337, 29.03.2021.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
322084
30.03.2021
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)