Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 5

Gulbenē 2021. gada 25. martā (prot. Nr. 3, 40. p.)
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai uz saimniecisko darbību Gulbenes novadā
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus (turpmāk – atvieglojumi) atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām – saimnieciskās darbības veicējiem par Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu, lai mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi uz saimniecisko darbību.

2. Saimnieciskās darbības veicējs šo noteikumu izpratnē ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kura veic jebkuru sistemātisku, patstāvīgu darbību, kas vērsta uz pakalpojumu sniegšanu par atlīdzību.

3. Nekustamais īpašums šo noteikumu izpratnē ir ēkas vai to daļas (telpu grupas), kurās nodokļa maksātājs pats veic saimniecisko darbību vai kuras tiek iznomātas saimnieciskās darbības veikšanai.

4. Nodokļa atvieglojumus piešķir par periodu no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim.

5. Saimnieciskās darbības veicējam, kuram ir tiesības pretendēt uz šo noteikumu paredzēto atvieglojumu un kurš par šo noteikumu 4. punktā noteikto periodu jau ir saņēmis atvieglojumu par īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai lietošanā esošo nodokļa objektu atbilstoši likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" vai Gulbenes novada domes 2018. gada 25. oktobra saistošo noteikumu Nr. 16 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un to piešķiršanas kārtību" paredzētajam regulējumam, ir tiesības lūgt Gulbenes novada pašvaldību pārskatīt pieņemto pozitīvo lēmumu, piešķirot atvieglojumu atbilstoši šo noteikumu prasībām.

II. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijas un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu apmērs

6. Nodokļa atvieglojumus no nekustamā īpašuma nodokļa summas, kas aprēķināta par šo noteikumu 4. punktā noteikto periodu, piešķir šādām nodokļa maksātāju kategorijām norādītajos apmēros:

6.1. nodokļa maksātājiem par nekustamo īpašumu, kas faktiski tiek izmantots viesu izmitināšanas un/vai ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai un pakalpojuma sniedzējs ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā un/vai nekustamā īpašuma vai telpu grupas galvenais lietošanas veids saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra datiem ir "Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas; viesnīcas vai sabiedriskās ēdināšanas telpu grupa" (kods 1211) – 90 %;

6.2. nodokļa maksātājiem par nekustamo īpašumu, kas faktiski tiek izmantots pakalpojumu sniegšanai skaistumkopšanas nozarē: friziera, manikīra, pedikīra, masāžas, kosmetoloģijas, solārija, tetovēšanas, skarifikācijas, mikropigmentācijas, pīrsinga, publiskās lietošanas pirts un peldbaseina pakalpojumus un pakalpojuma sniedzējs ir reģistrēts Veselības inspekcijā – 90 %;

6.3. nodokļa maksātājiem par nekustamo īpašumu, kas faktiski tiek izmantots sporta treniņu (nodarbību), tai skaitā individuālo apmeklējumu, norisei iekštelpās, un kurā ir reģistrēta struktūrvienība Valsts ieņēmumu dienestā un/vai nekustamā īpašuma galvenais lietošanas veids saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra datiem ir "Sporta ēkas; sporta telpu grupa" (kods 1265) – 90 %;

6.4. nodokļa maksātājiem par nekustamo īpašumu, kurā nodokļa maksātājs vai nomnieks veic saimniecisko darbību – mazumtirdzniecības pakalpojumus klātienē, kas Covid-19 izplatības dēļ ir aizliegti (izņemot ar Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojuma Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 5.7. apakšpunktā atļautos mazumtirdzniecības pakalpojumus klātienē) – 90 %.

III. Kārtība, kādā tiek piešķirti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi

7. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju un nekustamā īpašuma atbilstību šo noteikumu nosacījumiem izvērtē un lēmumu pieņem Gulbenes novada pašvaldības Ekonomikas nodaļa.

8. Atvieglojumus par nekustamo īpašumu, kurā tiek veikta saimnieciskā darbība, piešķir kā de minimis atbalstu, ievērojot 2013. gada 18. decembra Komisijas regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1407/2013) nosacījumus.

9. Ja nekustamais īpašums, par kuru personai ir tiesības saņemt nodokļa atvieglojumus, tikai daļēji atbilst šo noteikumu prasībām, tad nodokļa atvieglojumus piešķir tikai par atbilstošo nekustamā īpašuma daļu.

10. Gulbenes novada pašvaldības Ekonomikas nodaļai ir tiesības nepieciešamības gadījumā veikt iesniegto dokumentu un to apliecinājumu pēcpārbaudi viena gada laikā, iegūstot informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta vai no citām informācijas sistēmām.

11. Ja persona sniedz nepatiesas ziņas, pamatojoties uz kurām atvieglojums ticis piešķirts nepamatoti, nodokļu administrators atceļ lēmumu par atvieglojumu piešķiršanu un aprēķina personai nekustamā īpašuma nodokli nepamatoti piešķirto atvieglojumu apmērā, papildus aprēķināto summu sadalot likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajos maksāšanas termiņos, aprēķinot nokavējuma naudu likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajā kārtībā.

12. Par atvieglojumu piešķiršanu nodokļa maksātājam paziņo, nosūtot administratīvo aktu – maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli ar piešķirto atvieglojumu.

13. Pieņemto lēmumu par atvieglojumu piešķiršanu nodokļa maksātājs var apstrīdēt Gulbenes novada domes priekšsēdētājam.

IV. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas ierobežojumi

14. Nodokļu maksātājam, kurš savu nekustamo īpašumu iznomā citai personai atbilstoši šo noteikumu 6.1., 6.2., 6.3. vai 6.4. punktā noteiktajam mērķim, atvieglojumus piešķir ar nosacījumu, ka to apmērs nedrīkst pārsniegt nodokļa maksātāja piešķirto nomas maksas atlaižu summu nomniekam.

15. Nodokļa atvieglojumu nepiešķir:

15.1. nodokļa maksātājam, ja uz iesnieguma par nodokļa atvieglojuma piešķiršanu iesniegšanas brīdi ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, vai tā saimnieciskā darbība ir apturēta vai izbeigta, vai uzsākts likvidācijas process;

15.2. ja nodokļa maksātājs nav iesniedzis pašvaldībā pamatojumu un dokumentus atbilstoši šo noteikumu 15. punktam;

15.3. ja nekustamais īpašums pieder valstij vai valsts kapitālsabiedrībām;

15.4. ja nodokļu maksātājs neatbilst nevienai no šo noteikumu 6. vai 14. punktā noteiktajām kategorijām.

V. Atvieglojumu piešķiršanai nepieciešamie dokumenti

16. Lai pieteiktos nodokļa atvieglojumu saņemšanai, nodokļa maksātājs līdz 2021. gada 1. jūnijam iesniedz Gulbenes novada pašvaldībai motivētu pieteikumu (pielikumā) un pievieno šādus dokumentus:

16.1. de minimis atbalsta uzskaites sistēmā, kurai piekļūst, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu, sagatavotās veidlapas par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta uzskaitei un piešķiršanai izdruku vai norāda sistēmā izveidotās un apstiprinātās pretendenta veidlapas identifikācijas numuru;

16.2. starp nodokļa maksātāju un nomnieku noslēgtā nomas līguma kopiju;

16.3. starp nodokļa maksātāju un nomnieku noslēgtā līguma vai vienošanās kopiju, kas apliecina nomas maksas atlaides apmēru, kas atbilst 2021. taksācijas gadā piešķiramai nodokļa atvieglojuma summai;

16.4. noteikumu 6.4. apakšpunktā minētajiem nodokļa maksātajiem jāiesniedz apliecinājums, ka mazumtirdzniecības pakalpojumi klātienē, kas Covid-19 izplatības dēļ ir aizliegti (izņemot ar Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojuma Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 5.7. apakšpunktā atļautos mazumtirdzniecības pakalpojumus klātienē) netiek veikti laika periodā no 2021. gada 1. janvāra līdz 28. februārim.

VI. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma kā de minimis atbalsta piešķiršanas noteikumi

17. De minimis atbalsta piešķiršanu un atbalsta pretendenta izvērtēšanu atbilstoši Komisijas regulas Nr.  1407/2013 nosacījumiem un Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumu Nr. 715 "Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem veic Gulbenes novada pašvaldības Ekonomikas nodaļa.

18. Atbalsts netiek piešķirts Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā noteiktajās nozarēs un darbībām. Ja de minimis atbalsta saņēmējs darbojas šajās nozarēs vai veic attiecīgās darbības, atbalstu drīkst piešķirt tikai tad, ja tiek skaidri nodalītas atbalstāmās darbības un finanšu plūsmas, nodrošinot, ka darbības minētajās nozarēs vai attiecīgās darbības negūst labumu no piešķirtā atbalsta.

19. Vienam de minimis atbalsta saņēmējam de minimis atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos gados piešķirto de minimis atbalstu nepārsniedz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru viena vienota uzņēmuma līmenī.

20. Viens vienots uzņēmums ir uzņēmums, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā noteiktajai "viena vienota uzņēmuma" definīcijai.

21. Šo noteikumu piešķirto de minimis atbalstu nekumulē, vienlaikus to nevar izmantot vienu un to pašu attiecināmo izmaksu finansēšanai citu atbalsta programmu vai projektu ietvaros.

22. De minimis atbalstu uzskata par piešķirtu ar dienu, kad nodokļu administrators pieņēmis lēmumu par nodokļa atvieglojuma kā de minimis atbalsta piešķiršanu.

23. Lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu pieņem atbilstoši Komisijas regulas 1407/2013 7. panta 4. punktam un 8. pantam.

24. Pašvaldība un de minimis atbalsta saņēmējs uzglabā visus ar de minimis atbalsta piešķiršanu saistītos datus atbilstoši Komisijas regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4. punktam.

25. De minimis atbalsta uzskaite tiek veikta saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumiem Nr. 715 "Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem".

26. Ja tiek pārkāptas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 prasības, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt Pašvaldībai visu saņemto de minimis atbalstu kopā ar procentiem, ko publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai, 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad atbalsts tika izmaksāts de minimis saņēmējam līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas 2004. gada 21. aprīļa regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai, 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs N. Audzišs
Pielikums
Gulbenes novada domes 25.03.2021.
saistošajiem noteikumiem Nr. 5

Gulbenes novada pašvaldībai

  
 (fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods vai
  
 juridiskas personas nosaukums un reģistrācijas Nr.
  
 adrese, tālrunis, e-pasta adrese)

PIETEIKUMS

par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai uz saimniecisko darbību Gulbenes novadā

Lūdzu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 90 % apmērā 2021. taksācijas gadā par šādu nekustamo īpašumu:

 
(adrese)
 
(kadastra apzīmējums)
 
(daļa vai platība m2 – aizpilda, ja nepieciešams)

Apliecinu, ka nekustamajā īpašumā tiek veikta šāda saimnieciskā darbība:

izmitināšanas un/vai ēdināšanas pakalpojumu sniegšana

skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšana

sporta treniņu (nodarbību), tai skaitā individuālo apmeklējumu, norise iekštelpās

mazumtirdzniecības pakalpojumi klātienē, kas Covid-19 izplatības dēļ ir aizliegti (izņemot ar Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojuma Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 5.7. apakšpunktā atļautos mazumtirdzniecības pakalpojumus klātienē)

Pielikumā:

de minimis atbalsta uzskaites sistēmā, kurai piekļūst, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu, sagatavotās veidlapas par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta uzskaitei un piešķiršanai izdruka vai sistēmā izveidotās un apstiprinātās pretendenta veidlapas identifikācijas numurs ___________.

starp nodokļa maksātāju un nomnieku noslēgtā nomas līguma kopija.

starp nodokļa maksātāju un nomnieku noslēgtā līguma vai vienošanās kopija, kas apliecina nomas maksas atlaides apmēru, kas atbilst 2021. taksācijas gadā piešķiramai nodokļa atvieglojuma summai.

apliecinu, ka mazumtirdzniecība klātienē, kas Covid-19 izplatības dēļ ir aizliegta (izņemot ar Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojuma Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 5.7. apakšpunktā atļautos mazumtirdzniecības pakalpojumus klātienē), netiek veikta laikā periodā no 2021. gada 1. janvāra līdz 28. februārim.

Ar šo uzņemos atbildību par sniegto ziņu patiesumu, pievienoto dokumentu likumīgo izcelsmi un kopiju atbilstību oriģināliem.

Piekrītu, ka pieteikumā minētos personas datus un ziņas par nekustamo īpašumu apstrādās Gulbenes novada pašvaldība pieteikumā minēto mērķu sasniegšanai. Apliecinu, ka visas manis sniegtās ziņas ir patiesas un vienlaicīgi apņemos mēneša laikā informēt Gulbenes novada pašvaldību par jebkurām izmaiņām, kuru rezultātā ir zudis atvieglojumu piešķiršanas pamats. Apliecinu, ka pieteikumā vai tā pielikumos minēto personu datus esmu ieguvis tieši no šīm personām un iesniedzu tos ar viņu piekrišanu.

Datu pārzinis – Gulbenes novada pašvaldība, Ābeļu ielā 2, Gulbenē. Datu apstrādes mērķis – pieteikuma izskatīšana, pamatojums – likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5. panta trešā un ceturtā daļa un Gulbenes novada domes 2021. gada 25. marta saistošo noteikumu Nr. 5 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai uz saimniecisko darbību Gulbenes novadā" 7., 10., 11. un 16. punkts. Papildus informācija par personas datu apstrādi pieejama Gulbenes novada pašvaldības interneta vietnē www.gulbene.lv sadaļā "Dokumenti".

(datums)(paraksts)
Gulbenes novada domes priekšsēdētājs N. Audzišs
Gulbenes novada domes 2021. gada 25. marta saistošo noteikumu Nr. 5 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai uz saimniecisko darbību Gulbenes novadā"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsAtbilstoši likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5. panta trešajai un ceturtajai daļai, dome var izdot saistošos noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām 90, 70, 50 vai 25 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas.

Ar Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumu Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" (turpmāk – MK rīkojums Nr. 655) visā valsts teritorijā izsludināta ārkārtējā situācija, un noteikti ierobežojumi, t.sk. aizliegti skaistumkopšanas, pīrsinga un tetovēšanas pakalpojumi, sporta inventāra noma iekštelpās un foto pakalpojumi klātienē (izņemot fotogrāfiju izgatavošanu dokumentiem), kā arī saimnieciskie pakalpojumi klātienē, kas saistīti ar izklaidi un labsajūtu pirtīs, SPA, kā arī mazumtirdzniecības pakalpojumi klātienē, kas Covid-19 izplatības dēļ ir aizliegti (izņemot ar Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojuma Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 5.7. apakšpunktā atļautos mazumtirdzniecības pakalpojumus klātienē).

Saistošie noteikumi paredz atbalstu dažādām nodokļa maksātāju kategorijām laika posmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim sakarā ar Covid-19 izplatības dēļ izsludināto ārkārtējo situāciju.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi paredz atbalstu šādām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām laika posmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim sakarā ar izsludināto ārkārtējo situāciju saistībā ar Covid-19 izplatību:

– nodokļa maksātājiem par nekustamo īpašumu, kas faktiski tiek izmantots viesu izmitināšanas un/vai ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai un kurā ir reģistrēta struktūrvienība Valsts ieņēmumu un/vai nekustamā īpašuma galvenais lietošanas veids saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra datiem ir "Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas; viesnīcas vai sabiedriskās ēdināšanas telpu grupa" (būvju klasifikācijas kods 1211) – 90 %;

– nodokļa maksātājiem par nekustamo īpašumu, kas faktiski tiek izmantots pakalpojumu sniegšanai skaistumkopšanas nozarē: friziera, manikīra, pedikīra, masāžas, kosmetoloģijas, solārija, tetovēšanas, skarifikācijas, mikropigmentācijas, pīrsinga, publiskās lietošanas pirts un peldbaseina pakalpojumus un pakalpojuma sniedzējs ir reģistrēts Veselības inspekcijā – 90 %;

– nodokļa maksātājiem par nekustamo īpašumu, kas faktiski tiek izmantots sporta treniņu (nodarbību), tai skaitā individuālo apmeklējumu, norisei iekštelpās, un kurā ir reģistrēta struktūrvienība Valsts ieņēmumu dienestā un/vai nekustamā īpašuma galvenais lietošanas veids saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra datiem ir "Sporta ēkas; sporta telpu grupa" (būvju klasifikācijas kods 1265) – 90 %;

– nodokļa maksātājiem par nekustamo īpašumu, kurā nodokļa maksātājs vai nomnieks veic saimniecisko darbību – mazumtirdzniecības pakalpojumus klātienē, kas Covid-19 izplatības dēļ ir aizliegti (izņemot ar Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojuma Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 5.7. apakšpunktā atļautos mazumtirdzniecības pakalpojumus klātienē) – 90 %.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuIetekmi uz pašvaldības budžetu sakarā ar atvieglojumu piešķiršanu nav iespējams precīzi noteikt.

Saistošajos noteikumos paredzētie atvieglojumi samazinās 2021. gada nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumus pašvaldības budžetā, provizoriski par aptuveni 15 000,00 euro.

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma kopsummu ietekmēs nodokļa maksātāju aktivitāte un to atbilstība šajos saistošajos noteikumos noteiktajiem kritērijiem.

Saistošo noteikumu izpildei nav nepieciešams veidot jaunas amata vietas, tas būs papildus pienākums Gulbenes novada pašvaldības Ekonomikas nodaļas vadītājam un vecākajiem nekustamā īpašuma ekonomistiem.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošie noteikumi mazinās Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi saimnieciskās darbības veicējiem Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, kas ir saistīta ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmAtbalsts tiks sniegts uz nodokļa maksātāja pieteikuma pamata. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju un nekustamā īpašuma atbilstību šo saistošo noteikumu nosacījumiem izvērtē un lēmumu pieņem Gulbenes novada pašvaldības Ekonomikas nodaļa.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNenotika.
Gulbenes novada domes priekšsēdētājs N. Audzišs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Covid-19 izplatības negatīvās .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Gulbenes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 5Pieņemts: 25.03.2021.Stājas spēkā: 31.03.2021.Tēma: Covid-19 pašvaldībāsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 62, 30.03.2021. OP numurs: 2021/62.15
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
322013
31.03.2021
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)