Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 155

Rīgā 2021. gada 11. martā (prot. Nr. 25 4. §)
Kārtība, kādā valsts un pašvaldības finansē mācību līdzekļu iegādi izglītības iestādēm
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14. panta 15., 48. punktu 
un Starptautisko skolu likuma 14. panta ceturto daļu
(MK 29.08.2023. noteikumu Nr. 492 redakcijā)

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā valsts un pašvaldības finansē mācību līdzekļu iegādi izglītības iestādēm;

1.2. kārtību un kritērijus, pēc kādiem aprēķina un finansē no valsts budžeta latviešu valodas, Latvijas vēstures un kultūras, Latvijas dabas un ģeogrāfijas (turpmāk – mācību priekšmets "Latvijas mācība") apguvei nepieciešamo mācību līdzekļu iegādi;

1.3. kārtību un kritērijus, pēc kādiem aprēķina un finansē no valsts budžeta mazākumtautību valodas un kultūrvēstures interešu izglītības programmas apguvei nepieciešamo mācību līdzekļu iegādi;

1.4. kārtību, kādā papildu valsts budžeta finansējumu piešķir mācību līdzekļu iegādei mācību gadā, kurā pāriet uz pamatizglītības pirmā posma izglītības programmu īstenošanu valsts valodā izglītojamiem, kuri mazākumtautību izglītības programmas apguvuši iepriekšējā mācību gadā.

(Grozīts ar MK 29.08.2023. noteikumiem Nr. 492; 1.4. apakšpunkts ir spēkā līdz 31.08.2026., sk. 15.2 punktu)

2. Mācību literatūras, elektronisko resursu, interaktīvo mācību platformu, spēļu drukātā vai digitālā formā (arī tiešsaistē), rotaļlietu un piederumu, metodisko līdzekļu, papildu literatūras, uzskates līdzekļu, izdales materiālu, mācību tehnisko līdzekļu, mācību materiālu, iekārtu un aprīkojuma iegādi, kā arī mācību vadības platformu iegādi vai abonēšanas maksu un mācību un saziņas programmatūru iegādi vai abonēšanas maksu valsts dibinātajām izglītības iestādēm finansē no to ministriju valsts budžeta līdzekļiem, kuru padotībā ir attiecīgās izglītības iestādes.

3. Šo noteikumu 2. punktā minēto mācību līdzekļu iegādei piešķirto finansējumu ministrijas sadala to padotībā esošajām izglītības iestādēm.

4. Pašvaldību, valsts augstskolu un privātajām izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas bērniem no piecu gadu vecuma, vispārējās pamatizglītības programmas vai vispārējās vidējās izglītības programmas, kā arī mazākumtautību valodas un kultūrvēstures interešu izglītības programmu īstenotājiem ir tiesības saņemt finansējumu mācību līdzekļu iegādei, ja izglītības iestādes vai to dibinātāji līdz iepriekšējā gada 5. septembrim ir ievadījuši un apstiprinājuši Valsts izglītības informācijas sistēmā (turpmāk – sistēma) informāciju par izglītojamo skaitu (pa klasēm (grupām) un attiecīgajām izglītības programmām) uz iepriekšējā gada 1. septembri.

(MK 29.08.2023. noteikumu Nr. 492 redakcijā)

5. Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – ministrija), pamatojoties uz šo noteikumu 4. punktā minēto informāciju par izglītojamo skaitu, atbilstoši likumā par valsts budžetu kārtējam gadam ministrijai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem mācību līdzekļu iegādei aprēķina finansējumu mācību līdzekļu iegādei kārtējam kalendāra gadam un līdz kārtējā gada 1. maijam sadala pašvaldībām, valsts augstskolām, kas dibinājušas vidējās izglītības iestādes, un privāto izglītības iestāžu dibinātājiem valsts budžeta līdzekļus valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām, kā arī pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības valsts standartiem atbilstošas mācību literatūras, spēļu, metodisko līdzekļu un uzziņu literatūras iegādei, mācību vadības platformu iegādei vai abonēšanai, kā arī mācību līdzekļu iegādei mazākumtautību valodas un kultūrvēstures interešu izglītības programmu īstenošanai.

(MK 29.08.2023. noteikumu Nr. 492 redakcijā)

6. Pašvaldības šo noteikumu 5. punktā minēto finansējumu piešķir pašvaldības dibinātajām izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas bērniem no piecu gadu vecuma, vispārējās pamatizglītības programmas vai vispārējās vidējās izglītības programmas, kā arī mazākumtautību valodas un kultūrvēstures interešu izglītības programmu īstenotājiem.

(MK 29.08.2023. noteikumu Nr. 492 redakcijā)

7. Valsts augstskolas šo noteikumu 5. punktā minēto finansējumu piešķir vidējās izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās vidējās izglītības programmas.

8. Ja pašvaldībām finansējums mācību līdzekļu iegādei saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam ir iekļauts apstiprinātajā mērķdotācijā pašvaldību speciālās izglītības iestādēm, kas nodrošina internāta pakalpojumus, šīm izglītības iestādēm šo noteikumu 5. punktā minēto finansējumu nepiešķir.

9. Ministrija atbilstoši likumā par valsts budžetu kārtējam gadam piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem mācību līdzekļu iegādei aprēķina finansējumu mācību priekšmeta "Latvijas mācība" īstenošanai paredzēto mācību līdzekļu iegādei kārtējam kalendāra gadam, ņemot vērā informāciju par izglītojamo skaitu starptautiskajās izglītības programmās uz iepriekšējā gada 1. septembri, ko starptautiskās skolas līdz iepriekšējā gada 5. septembrim ir ievadījušas un apstiprinājušas sistēmā. Ministrija valsts budžeta līdzekļus mācību priekšmeta "Latvijas mācība" īstenošanai paredzēto mācību līdzekļu iegādei sadala starptautisko skolu dibinātājiem līdz kārtējā gada 1. maijam.

(MK 29.08.2023. noteikumu Nr. 492 redakcijā)

9.1 Ministrija atbilstoši likumā par valsts budžetu kārtējam gadam piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem mācību līdzekļu iegādei aprēķina papildu finansējumu mācību līdzekļu iegādei kārtējam kalendāra gadam izglītojamiem pamatizglītības pirmā posma izglītības programmās, kuri mazākumtautību izglītības programmas apguva iepriekšējā mācību gadā, ņemot vērā informāciju par šo izglītojamo skaitu uz iepriekšējā gada 1. septembri, ko izglītības iestāžu dibinātāji vai izglītības iestādes līdz iepriekšējā gada 5. septembrim ir ievadījušas un apstiprinājušas sistēmā. Ministrija papildu valsts budžeta līdzekļus mācību līdzekļu iegādei pamatizglītības pirmā posma izglītības programmu īstenošanai izglītojamiem, kuri mazākumtautību izglītības programmas apguva iepriekšējā mācību gadā, sadala izglītības iestāžu dibinātājiem līdz kārtējā gada 1. maijam.

(MK 29.08.2023. noteikumu Nr. 492 redakcijā; punkts ir spēkā līdz 31.08.2026., sk. 15.2 punktu)

10. Pašvaldības atbilstoši Izglītības likumā noteiktajai pašvaldību kompetencei no pašvaldības budžeta finansē valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām, valsts pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības standartiem atbilstošu mācību līdzekļu iegādi vai abonēšanas maksu to padotībā esošajām izglītības iestādēm, pārskaitot finansējumu minētajām izglītības iestādēm vai organizējot mācību līdzekļu centralizētu iepirkumu Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.

11. Pašvaldības, privāto izglītības iestāžu (tai skaitā starptautisko skolu) dibinātāji un valsts augstskolas līdz kārtējā gada 20. janvārim sagatavo pārskatu par iepriekšējā kalendāra gadā piešķirtā valsts finansējuma izlietojumu (turpmāk – pārskats) (1. pielikums). Pārskata sagatavošanai, pārbaudei, parakstīšanai un iesniegšanai lieto Valsts kases e-pakalpojumu ePārskati (turpmāk – ePārskati) atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā nodrošina informācijas apriti, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumus. Ministrija mēneša laikā, izmantojot ePārskatus, pārbauda pārskata atbilstību piešķirtā finansējuma izlietojumam un apstiprina pārskatu.

12. Ministrija ir tiesīga:

12.1. pārtraukt finansējuma izmaksu, ja pārskats nav iesniegts šajos noteikumos minētajā termiņā vai ministrija nav akceptējusi minēto pārskatu;

12.2. samazināt aprēķinātā finansējuma apmēru par summu, kas atbilst pārskatā norādītajam atlikumam uz pārskata perioda beigām;

12.3. pieprasīt pašvaldībai, privātās izglītības iestādes dibinātājam vai valsts augstskolai 30 dienu laikā atmaksāt ministrijai iepriekšējā kalendāra gadā neizlietoto finansējumu, ja izglītības iestādei saskaņā ar šiem noteikumiem kārtējā kalendāra gadā nav pamata saņemt finansējumu.

13. Pašvaldības atbilstoši pašvaldību administratīvajām teritorijām, kādas ir spēkā līdz 2021. gada 30. jūnijam, līdz 2021. gada 30. septembrim sagatavo un iesniedz pārskatu (2. pielikums) par 2021. gadā saņemtā valsts finansējuma izlietojumu laikposmā līdz 2021. gada 30. jūnijam.

14. Pašvaldības atbilstoši pašvaldību administratīvajām teritorijām, kādas ir spēkā no 2021. gada 1. jūlija, līdz 2022. gada 20. janvārim sagatavo un iesniedz pārskatu (2. pielikums) par saņemtā valsts finansējuma izlietojumu laikposmā no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31. decembrim.

15. Starptautiskās skolas, kurām 2021. gadā piešķirti valsts budžeta līdzekļi valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām, kā arī pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības valsts standartiem atbilstošas mācību literatūras, spēļu, metodisko līdzekļu un uzziņu literatūras iegādei, kā arī mācību vadības platformu iegādei vai abonēšanas maksai attiecībā uz pirmsskolas izglītības programmu, vispārējās pamatizglītības programmu vai vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanu, minēto finansējumu laikposmā no 2021. gada 1. septembra līdz 2021. gada 31. decembrim ir tiesīgas izlietot arī mācību priekšmeta "Latvijas mācība" īstenošanai nepieciešamo mācību līdzekļu iegādei.

15.1 Ministrija atbilstoši likumā "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" ministrijai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem mācību līdzekļu iegādei aprēķina finansējumu mazākumtautību valodas un kultūrvēstures interešu izglītības programmas apguvei un šo noteikumu 9.1 punktā noteikto papildu finansējumu mācību līdzekļu iegādei laikposmam no 2023. gada 1. septembra līdz 2023. gada 31. decembrim, ja izglītības iestādes vai to dibinātāji līdz 2023. gada 5. septembrim ir ievadījuši un apstiprinājuši sistēmā informāciju par izglītojamo skaitu (pa klasēm (grupām) un attiecīgajām izglītības programmām) uz 2023. gada 1. septembri. Ministrija aprēķināto finansējumu līdz 2023. gada 15. oktobrim sadala pašvaldībām un izglītības iestāžu dibinātājiem.

(MK 29.08.2023. noteikumu Nr. 492 redakcijā)

15.2 Šo noteikumu 1.4. apakšpunkts un  9.1 punkts ir spēkā līdz 2026. gada 31. augustam.

(MK 29.08.2023. noteikumu Nr. 492 redakcijā; minētie grozījumi iekļauti noteikumu redakcijā uz 01.09.2026.)

16. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2016. gada 19. janvāra noteikumus Nr. 41 "Kārtība, kādā valsts un pašvaldības finansē mācību līdzekļu iegādi izglītības iestādēm" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 14. nr.).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska
1. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 11. marta
noteikumiem Nr. 155

(Pielikums MK 29.08.2023. noteikumu Nr. 492 redakcijā)

Pārskats par mācību līdzekļu iegādei piešķirtā valsts finansējuma izlietojumu iepriekšējā kalendāra gadā
tu apkopošanas pamatojums – Ministru kabineta 2021. gada 11. marta noteikumi Nr. 155 "Kārtība, kādā valsts un pašvaldības finansē mācību līdzekļu iegādi izglītības iestādēm"
 

 

Nr. 15_MAC_LIDZ

 

 

 

Pārskats par
mācību līdzekļu iegādei piešķirtā valsts finansējuma izlietojumu iepriekšējā kalendāra gadā

 

 
 

 

KODI

 

Pašvaldības/privātās izglītības iestādes dibinātāja/valsts augstskolas nosaukums
 
 
 
Izglītības iestādes nosaukums
 

 

x

 

Pārskata periods (kalendāra gads) 
 
 
 

 

euro, centi

 

 

Kods

 

 

Veids

 

 

Atlikums uz pārskata perioda sākumu

 

 

Pārskata periodā no Izglītības un zinātnes ministrijas saņemtie naudas līdzekļi

 

 

Pārskata periodā Izglītības un zinātnes ministrijai atmaksātie naudas līdzekļi

 

 

Pārdale

 

 

(+,–)

 

 

starp MAC_LIDZ un MAC_LIT

 

 

Izdevumi pēc naudas plūsmas principa

 

 

Atlikums uz pārskata perioda beigām

 

 

(1. + 2. – 3. + 4. – 5.)

 

 

A

 

 

B

 

 

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

MAC_LIDZ

 

Mācību līdzekļu iegāde, izņemot mācību literatūru
 
 
 
 
 
 

 

MAC_LIT

 

Mācību literatūras iegāde
 
 
 
 
 
 

 

MAC_LIDZ_ LVVAL

 

Mācību līdzekļu iegāde mācību satura apguvei latviešu valodā pamatizglītības pirmajam posmam (1. līdz 6. klase)
 
 
 
 
 
 

 

MAC_LIDZ_ INTERESU

 

Mācību līdzekļu iegāde pirmsskolas, pamatizglītības (1. līdz 9. klase) mazākumtautību valodas un kultūrvēstures interešu izglītības programmas un tās īstenošanas vadlīniju apguvei
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Paskaidrojums par ailē "Atlikums uz pārskata perioda beigām" iekļautajiem darījumiem

 

 

Kods

 

 

Paskaidrojums

 

 

Summa

 

PAR_MAC_LIDZ
 
 
PAR_MAC_LIT
 
 
MAC_LIDZ_LVVAL
 
 
MAC_LIDZ_INTERESU
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Apliecinu, ka valsts budžeta finansējums izlietots atbilstoši mērķim – mācību līdzekļu iegādei

 

 

_______________________________________________________________________
(izglītības iestādes dibinātājs vai viņa pilnvarota persona)

 

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATOS, IZMANTOJOT EPĀRSKATU AUTENTIFIKĀCIJAS RĪKUS

2. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 11. marta
noteikumiem Nr. 155
Pārskats par mācību līdzekļu iegādei piešķirtā valsts finansējuma izlietojumu 2021. gadā
Datu apkopošanas pamatojums – Ministru kabineta 2021. gada 11. marta noteikumi Nr. 155 "Kārtība, kādā valsts un pašvaldības finansē mācību līdzekļu iegādi izglītības iestādēm"

Nr. 15_MAC_LIDZ

 

Pārskats par
mācību līdzekļu iegādei piešķirtā valsts finansējuma izlietojumu 2021. gadā

 

KODI

Pašvaldības/privātās izglītības iestādes dibinātāja/valsts augstskolas nosaukums  
Izglītības iestādes nosaukums 

x

Pārskata periods  

euro, centi

Kods

Veids

Atlikums uz pārskata perioda sākumu

Pārskata periodā no Izglītības un zinātnes ministrijas saņemtie naudas līdzekļi

Pārdale (+,–) starp MAC_LIDZ un MAC_LIT

Izdevumi pēc naudas plūsmas principa

Atlikums uz pārskata perioda beigām (1. + 2. + 3. – 4.)

A

B

1.

2.

3.

4.

5.

MAC_LIDZ*Mācību līdzekļu iegāde, izņemot mācību literatūru     
MAC_LIT*Mācību literatūras iegāde     
MAC_DIGIT_LIDZ**Digitālo un citu mācību līdzekļu iegāde

X

 

X

  
Paskaidrojums par ailē "Atlikums uz pārskata perioda beigām" iekļautajiem darījumiem

Kods

Paskaidrojums

Summa

PAR_MAC_LIDZ*  
PAR_MAC_LIT*  
PAR_DIGIT_LIDZ**  
Piezīmes.
1. * Norāda informāciju par piešķirtā valsts finansējuma izlietojumu, izņemot papildu valsts finansējuma izlietojumu, kas piešķirts digitālo un citu mācību līdzekļu iegādei.
2. ** Norāda informāciju par piešķirtā papildu valsts finansējuma izlietojumu digitālo un citu mācību līdzekļu iegādei.
  
 

Apliecinu, ka valsts budžeta finansējums izlietots atbilstoši mērķim – mācību līdzekļu iegādei

________________________________________________________________
(izglītības iestādes dibinātājs vai viņa pilnvarota persona)

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATOS, IZMANTOJOT EPĀRSKATU AUTENTIFIKĀCIJAS RĪKUS

Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā valsts un pašvaldības finansē mācību līdzekļu iegādi izglītības iestādēm Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 155Pieņemts: 11.03.2021.Stājas spēkā: 17.03.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 52, 16.03.2021. OP numurs: 2021/52.2
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
321676
{"selected":{"value":"02.09.2023","content":"<font class='s-1'>02.09.2023.-31.08.2026.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.09.2026","iso_value":"2026\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2026.-...<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},{"value":"02.09.2023","iso_value":"2023\/09\/02","content":"<font class='s-1'>02.09.2023.-31.08.2026.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"17.03.2021","iso_value":"2021\/03\/17","content":"<font class='s-1'>17.03.2021.-01.09.2023.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
02.09.2023
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)