Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts zaudēs spēku 2024. gada 1. jūlijā.
Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 9

Daugavpilī 2021. gada 11. februārī (prot. Nr. 4, 22. §)
Daugavpils pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi
APSTIPRINĀTI
ar Daugavpils pilsētas domes
2021. gada 11. februāra lēmumu Nr. 72

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 6. punktu un trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Daugavpils pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un kārtības noteikumus, kapavietu piešķiršanas, kopšanas un uzturēšanas kārtību, apbedīšanas un kapličas izmantošanas kārtību, administratīvo sodu piemērošanu.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. aktēta kapavieta – kapavieta, kas piecus gadus pēc kārtas ir atzīta par nekoptu kapavietu;

2.2. apbedījums – miruša cilvēka (turpmāk – mirušais) vai kapsulas (urnas) ar kremēta mirušā pelniem apbedīšana kapavietā šajos noteikumos noteiktajā kārtībā;

2.3. atvērta kapsēta – kapsētas daļa, kurā ierāda jaunas kapavietas mirušo apbedīšanai;

2.4. daļēji slēgta kapsēta – kapsētas daļa, kurā mirušos apbedī jau izveidotās kapavietās, bet jaunu kapavietu ierādīšana ir ierobežota;

2.5. kapavieta – noteikta izmēra kapsētas teritorijas daļa viena vai vairāku mirušo apbedīšanai un šīs teritorijas labiekārtošanai;

2.6. kapavietas uzturētājs – fiziska persona, kurai kapsētā piešķirts un ierādīts zemes gabals mirušā apbedīšanai un kapavietas uzturēšanai;

2.7. kapsētu apsaimniekotājs – SIA "Labiekārtošana – D", kurai Daugavpils pilsētas dome (turpmāk – Dome) deleģējusi pārvaldes uzdevumu veikt kapsētu uzturēšanu;

2.8. kapsētas pārzinis – kapsētu apsaimniekotāja darbinieks, kurš nodrošina šo noteikumu ievērošanu kapsētā;

2.9. pakalpojuma sniedzējs apbedīšanas jomā – komersants, kurš veic kapavietas kopšanu, labiekārtošanu, aprīkojuma uzstādīšanu, rekonstrukciju, demontāžu;

2.10. slēgta kapsēta – kapsēta, kurā mirušo apbedīšana nenotiek;

2.11. virsapbedījums – mirušā vai kapsulas (urnas) ar kremēta mirušā pelniem apbedīšana virs esošā apbedījuma.

3. Daugavpils pilsētā ir šādas pašvaldības kapsētas:

3.1. Baptistu kapi;

3.2. Brāļu kapi;

3.3. Brāļu kapi Gajokā;

3.4. Brāļu kapi Mežciema mežaparkā;

3.5. Evaņģēliskie Luterāņu kapi;

3.6. Grīvas kapi;

3.7. Kapi 18. novembra ielas 214 rajonā;

3.8. Kapi Mazās Čiekuru ielas 10A rajonā;

3.9. Katoļu kapi;

3.10. Komunālie kapi;

3.11. Liginišķu kapi;

3.12. Pareizticīgo kapi;

3.13. Vācu karavīru kapi;

3.14. Vecie garnizona kapi;

3.15. Vecticībnieku kapi.

4. Kapsētas statusu nosaka vai maina ar Domes lēmumu.

5. Kapsētu vai to daļu ierīkošanu, uzturēšanu un attīstību nodrošina atbilstoši Daugavpils pilsētas teritorijas plānojumam, higiēnas prasībām, kā arī augsnes struktūrai un gruntsūdens stāvoklim noteiktajā teritorijā.

6. Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestāde "Komunālās saimniecības pārvalde" (turpmāk – Pārvalde) pārrauga kapsētu uzturēšanu un apsaimniekošanu.

II. Kapavietas piešķiršanas kārtība

7. Kapavietu kapsētā piešķir mirušā, kura pēdējā dzīvesvieta bija deklarēta Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, apbedīšanai. Citas personas, izņemot augšupējo, lejupējo vai sānu līnijas radiniekus, Daugavpils pilsētas kapsētā apbedī iepriekš piešķirtā un izveidotā ģimenes kapavietā, ja ir saņemts kapavietas uzturētāja saskaņojums.

8. Lai saņemtu kapavietu, persona iesniedz iesniegumu kapsētu apsaimniekotājam, pievienojot dzimtsarakstu nodaļas izsniegtu miršanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu) vai mirušā, kas ir kremēts, kapsulas (urnas) pavadvēstules kopiju (uzrādot oriģinālu).

9. Kapsētu apsaimniekotājs pieņem lēmumu par kapavietas piešķiršanu vai atteikumu piešķirt kapavietu ne vēlāk kā vienas darba dienas laikā no iesnieguma saņemšanas brīža. Piešķirot kapavietu, lēmumā norāda kapavietu skaitu, atrašanās vietu, sektoru, rindu, kopējo platību un informāciju par kapavietas aktēšanu.

10. Pamatojoties uz kapsētu apsaimniekotāja pieņemto lēmumu, kapsētas pārzinis ierāda kapavietas uzturētājam kapavietu:

10.1. atvērtā kapsētā;

10.2. daļēji slēgtā kapsētā, ja izveidotajā kapavietā ir brīva vieta vai tajā var veikt virsapbedījumu.

11. Mirušā apbedīšanai piešķir kapavietu (ne lielāku kā trīsvietīgu) saskaņā ar 1. pielikumu.

12. Virsapbedījuma veikšanai kapsētas pārzinis piešķir kapavietu virs esoša apbedījuma, ja pēc pēdējā apbedījuma šajā vietā pagājis ne mazāk kā 20 (divdesmit) gadi. Šo termiņu drīkst samazināt līdz 15 (piecpadsmit) gadiem, ja virsapbedījums tiek lūgts ģimenes kapavietā. Veicot virsapbedījumu, uz pieminekļa (piemiņas plāksnes) norāda ziņas par visiem kapavietā apbedītiem mirušajiem.

13. Veicot virsapbedījumu, ir jāsaglabā kultūras pieminekļi.

14. Kapavieta, kas šo noteikumu noteiktajā kārtībā atzīta par aktētu, var tikt piešķirta un ierādīta jaunu apbedījumu veikšanai, ja pagājuši 20 (divdesmit) gadi pēc pēdējā apbedījuma.

15. Ja par kapavietas iegūšanu piederīgie nevar vienoties, priekšroka ir pirmajam, kurš iesniedzis kapsētu apsaimniekotājam iesniegumu par kapavietas pārņemšanu.

16. Lēmumu par kapavietas piešķiršanu atceļ un kapavieta pāriet pašvaldības valdījumā, ja:

16.1. kapavieta tiek atbrīvota sakarā ar pārapbedīšanu;

16.2. kapavieta atzīta par aktētu kapavietu;

16.3. kapavietas uzturētājs rakstveidā atsakās no kapavietas uzturēšanas tiesībām, kā arī no kapavietā uzstādītā kapavietas aprīkojuma un 3 (trīs) mēnešu laikā pie kapsētu apsaimniekotāja nepiesakās neviens kapavietas uzturētāja saistību pārņēmējs.

17. Kapsētu apsaimniekotājs kapsētā izveido īpašu sektoru par bezpiederīgajiem atzīto mirušo un nezināmo mirušo apbedīšanai.

III. Apbedīšanas kārtība

18. Apbedīšanas laiku kapavietas uzturētājs vai viņa izvēlēts apbedīšanas pakalpojumu sniedzējs saskaņo ar kapsētas pārzini.

19. Mirušo apbedī atsevišķā kapā, kura garums ir ne mazāks par 2 m un platums – 1 m (izņemot, ja mirušais ir bērns), dziļums ir ne mazāks par 1,80 m līdz zārka vākam.

20. Kapsulu (urnu) ar mirušā pelniem var apbedīt esošajā kapavietā ne mazāk kā 1 m dziļumā. Kapa garums un platums atbilst kapsulas (urnas) ar mirušā pelniem izmēram. Kapavietā vienlaicīgi var apbedīt vairākas kapsulas (urnas), uzstādot kopēju piemiņas zīmi.

21. Kapam jābūt izraktam un sagatavotam mirušā apbedīšanai ne vēlāk kā vienu stundu pirms apbedīšanas ceremonijas sākuma. Kapa rakšanas darbi jāsaskaņo ar kapsētas pārzini. Veicot kapavietas rakšanas darbus:

21.1. ievēro augsnes struktūru un gruntsūdens stāvokli;

21.2. kapavieta nedrīkst būt tuvāk par 1 m no koka stumbra un 0,3 m no pieminekļa (piemiņas plāksnes);

21.3. aizliegts novietot izrakto zemi ārpus ierādītas kapavietas teritorijas.

22. Virsapbedījumu kapavietā var izdarīt, ievērojot šo noteikumu 12. punktu. Kapa dziļums ir ne mazāks par 1,5 m līdz zārka vākam.

23. Mirstīgās atliekas var pārapbedīt ne agrāk kā gadu pēc apbedīšanas, saņemot kapsētu apsaimniekotāja saskaņojumu. Ar pārapbedīšanu saistītos izdevumus sedz persona, kura veic pārapbedīšanu.

24. Lai saņemtu kapsētu apsaimniekotāja saskaņojumu, kapavietas uzturētājs iesniedz kapsētu apsaimniekotājam iesniegumu, pievienojot Veselības inspekcijas atļauju un dokumentu, kas apliecina jaunas kapavietas piešķiršanas faktu.

25. Mirstīgo atlieku ekshumāciju veic normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, iepriekš saskaņojot ar kapsētu apsaimniekotāju.

26. Par bezpiederīgajiem atzīto mirušo un nezināmo personu apbedīšanu veic Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā izraudzīts apbedīšanas pakalpojumu sniedzējs.

27. Pie par bezpiederīgā atzītā mirušā un nezināmās personas kapavietas izvieto plāksni ar informāciju par mirušā vārdu, uzvārdu un dzimšanas, miršanas datumu. Ja nav ziņu par mirušā vārdu, uzvārdu un dzimšanas, miršanas datumu, uz plāksnes izvieto informāciju "nezināms". Kapsētu apsaimniekotājs ievieto Daugavpils pilsētas portālā www.daugavpils.lv informāciju par bezpiederīgajiem atzītajiem mirušajiem un nezināmām personām un to apbedīšanas vietām.

IV. Kapličas izmantošanas kārtība

28. Kapsētu apsaimniekotājs iznomā kapavietas uzturētājam vai viņa izvēlētajam apbedīšanas pakalpojumu sniedzējam kapličas ceremoniju zāli mirušā novietošanai pirms apbedīšanas un bēru ceremonijas rīkošanai.

29. Bēru ceremonijas ilgumu ir jāsaskaņo ar kapsētas pārzini.

V. Kapsētu apsaimniekotāja pienākumi

30. Kapsētu apsaimniekotājs nodrošina:

30.1. iekšējo ceļu un infrastruktūras elementu (t.sk., ūdens ņemšanas aprīkojuma) uzturēšanu un remontu;

30.2. ārpus kapavietām esošo apstādījumu un koku kopšanu, zāles pļaušanu, teritoriju labiekārtošanu, atkritumu izvešanu;

30.3. kapsētu topogrāfiskā materiāla sagatavošanu un uzturēšanu;

30.4. jaunu kapsētu teritoriju ierīkošanu un esošo kapsētu paplašināšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

30.5. kapsētu sektoru, rindu un kapavietu nospraušanu dabā;

30.6. kapavietu vēsturisko inventarizāciju;

30.7. apbedīšanas un apbedījumu vietu precīzu uzskaiti, kā arī šīs informācijas pieejamību;

30.8. sanitāro, ugunsdrošības un darba drošības normu un noteikumu ievērošanu;

30.9. sektora par bezpiederīgajiem atzīto mirušo un nezināmo mirušo apbedīšanai kopšanu un uzturēšanu;

30.10. aktētu kapavietu kopšanu un uzturēšanu.

31. Kapsētu apsaimniekotājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atbildīgs par lietvedības kārtošanu par katra mirušā apbedīšanu.

VI. Kapavietas kopšanas un uzturēšanas noteikumi

32. Kapavietas uzturētājs var kopt un uzturēt kapavietu pats vai arī noslēgt līgumu par kapavietas kopšanu un uzturēšanu ar citu personu, t.sk., pakalpojuma sniedzēju apbedīšanas jomā, kurš savu darbību iepriekš ir saskaņojis ar kapsētas pārzini.

33. Kapavietas uzturētājam ir pienākums:

33.1. paziņot kapsētas pārzinim par dzīvesvietas maiņu;

33.2. trīs mēnešu laikā pēc apbedīšanas sakopt kapavietu (novākt ziedus, vainagus, zarus u.tml.);

33.3. regulāri kopt un uzturēt kārtībā ierādīto kapavietu un tai piegulošo celiņu (pēc nepieciešamības novākt kritušās lapas, nokaltušos augus un zarus, uzturēt zemes iecirkņa aprīkojumu);

33.4. apgriezt kapavietas dzīvžogu līdz 70 cm augstumam;

33.5. nogādāt kapavietas kopšanas laikā radušos atkritumus savākšanas vietās novietotajos konteineros;

33.6. saņemt kapsētas pārziņa rakstisku saskaņojumu kapavietas aprīkojuma uzstādīšanai, demontāžai, izvešanai, rekonstrukcijai, restaurācijai. Kapavietas aprīkojums jāuzstāda tā, lai netraucētu citiem un ievērojot kapavietu rindu līnijas;

33.7. koku vai krūmāju stādīšanu kapavietā un ārpus tās veikt tikai ar rakstveida kapsētas pārziņa saskaņojumu;

33.8. ierīkojot apbedījumu vietām apmales, to augstums nedrīkst pārsniegt 20 cm;

33.9. uzstādot dekoratīvās sētas ar balstošajiem elementiem vai pamatni, to augstums nedrīkst pārsniegt 70 cm.

34. Pakalpojuma sniedzēji apbedīšanas jomā un kapavietas kopēji savu darbību veic kapsētas darba laikā. Pabeidzot pakalpojuma sniegšanu vai kapsētas darba laika beigās pakalpojuma sniedzēji apbedīšanas jomā un kapavietu kopēji sakārto kapavietas teritoriju, t.sk., demontētos pieminekļus, apmales vai to daļas izved no kapsētas.

35. Kapsētu apsaimniekotājs katru gadu apseko nekoptās kapavietas, sastāda aktu par katru nekopto kapavietu pēc stāvokļa uz 1. decembri un marķē to ar brīdinājuma zīmi (2. pielikums).

36. Kapsētu apsaimniekotājs šo noteikumu 35. punktā minēto aktu, brīdinājumu par iespējamo kapavietas uzturēšanas tiesību pārtraukšanu un uzaicinājumu trīs mēnešu laikā no brīdinājuma saņemšanas dienas sakopt kapavietu, nosūta kapavietas uzturētājam vai zināmajiem radiniekiem.

37. Ja kapsētu apsaimniekotājs ir sastādījis šo noteikumu 35. punktā minēto aktu un nav iespējams identificēt kapavietas uzturētāju, kapsētu apsaimniekotājs ievieto Daugavpils pilsētas portālā www.daugavpils.lv informāciju par nekoptu kapavietu un uzaicinājumu kapavietas uzturētājam vai apbedītā piederīgajiem trīs mēnešu laikā sakopt kapavietu.

38. Aktētas kapavietas nolīdzināšanu var veikt ne agrāk kā 20 (divdesmit) gadus pēc pēdējā apbedījuma. Atsevišķos gadījumos, saskaņojot ar Veselības inspekciju, šo termiņu var samazināt līdz 15 (piecpadsmit) gadiem. Kapsētu apsaimniekotājs nodrošina ziņu reģistrēšanu par aktētu kapavietu nolīdzināšanu.

VII. Kapsētas kārtības noteikumi

39. Kapsēta ir atvērta:

39.1. no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim– no plkst. 7.00 līdz plkst. 22.00;

39.2. no 1. novembra līdz 31. martam – no plkst. 7.00 līdz plkst. 19.00.

40. Mirušo piemiņas dienā un citās oficiālās mirušo atceres dienās kapsētas darba laiku nosaka kapsētu apsaimniekotājs. Kapsētu apsaimniekotājs nodrošina aktuālās informācijas pieejamību pie kapličām.

41. Kapsētu pārzinis pieņem apmeklētājus kapsētā no pirmdienas līdz piektdienai kapsētu apsaimniekotāja noteiktajā laikā. Informāciju par kapsētas pārziņa pieņemšanas laiku, vietu un kontakttālruni kapsētu apsaimniekotājs ievieto savā mājas lapā un izvieto informācijas stendā attiecīgajā kapsētā.

42. Valsts svētku dienās un svētdienās kapsēta apbedīšanai ir slēgta.

43. Kapsētas apmeklētājiem, kapavietu uzturētājiem, pakalpojuma sniedzējiem apbedīšanas jomā un citam personām ir pienākums izturēties ētiski un klusi, ievērojot šos noteikumus un kapsētu apsaimniekotāja vai kapsētas pārziņa norādījumus.

44. Kapsētā ir aizliegts:

44.1. sniegt apbedīšanas pakalpojumu, pakalpojumus, kurus sniedz pakalpojuma sniedzējs apbedīšanas jomā, kapavietas kopšanas pakalpojumu un veikt apbedīšanu bez kapsētu apsaimniekotāja vai pārziņa saskaņojuma;

44.2. novietot, soliņus, stādīt kokus, krūmus un dzīvžogus ārpus lietošanā ierādītās kapavietas robežām;

44.3. mainīt ierādītās kapavietas teritorijas robežas;

44.4. rakt, ņemt zemi un smiltis kapsētas un tās aizsargjoslas teritorijā;

44.5. pārvietoties ar velosipēdiem (izņemot policijas velopatruļai), skrituļslidām, skrituļdēļiem, skrejriteņiem u.tml.;

44.6. ievest dzīvniekus vai apbedīt dzīvniekus;

44.7. uzturēties pēc šo noteikumu 39. punktā minētā laika;

44.8. pārvietoties ar mehāniskiem transportlīdzekļiem, izņemot:

44.8.1. transportlīdzekļiem bēru ceremonijas laikā;

44.8.2. transportlīdzekļiem, kas pārvadā garīdzniekus reliģisku vai rituālu ceremoniju veikšanai;

44.8.3. policijas operatīvajiem transportlīdzekļiem, neatliekamās medicīniskās palīdzības un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta transportlīdzekļiem;

44.8.4. kapsētas uzturēšanai paredzētajiem transportlīdzekļiem;

44.8.5. transportlīdzekļiem, kas pārvadā personas ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti vai kustību traucējumiem;

44.8.6. kapavietas apkopes vajadzībām.

VIII. Administratīvā atbildība un kompetence sodu piemērošanā

45. Administratīvā pārkāpuma procesu par šo noteikumu pārkāpumu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Daugavpils pilsētas pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Domes Administratīvā komisija.

46. Par šo noteikumu 33.4., 33.6., 33.7. apakšpunkta un 44. punkta prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskai personai līdz 20 naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai līdz 100 naudas soda vienībām.

47. Par šo noteikumu 33.5. apakšpunkta prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskai personai līdz 70 naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai līdz 200 naudas soda vienībām.

48. Par šo noteikumu 30.2., 30.9. un 30.10. apakšpunkta prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu juridiskajai personai līdz 100 naudas soda vienībām.

49. Par demontēto pieminekļu, apmaļu vai to daļu izmešanu kapsētā novietotajos konteineros piemēro naudas sodu fiziskai personai līdz 20 naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai līdz 100 naudas soda vienībām.

IX. Noslēguma jautājumi

50. Kapsētu apsaimniekotāja lēmumu vai faktisko rīcību Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā var apstrīdēt Domē.

51. Noteikumu izpildi kontrolē kapsētu apsaimniekotājs, Pārvalde un Daugavpils pilsētas pašvaldības policija atbilstoši to kompetencei.

52. Atzīt par spēku zaudējušiem Domes 2004. gada 14. oktobra saistošos noteikumus Nr. 6 "Noteikumi par sabiedrisko kārtību, sanitāro tīrību, teritorijas labiekārtošanu, zaļumstādījumu uzturēšanu un aizsardzību Daugavpils pilsētas kapsētās" (Latvijas Vēstnesis, 2004, Nr. 182, 2010, Nr. 158, 2011, Nr. 71, 2015, Nr. 219).

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I. Prelatovs
1. pielikums
Daugavpils pilsētas domes
2021. gada 11. februāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 9
Kapsētā ierādāmo kapavietu izmēri

Kapavieta

Platums, m

Garums, m

Laukums, kvadrātmetri

Vienvietīga kapavieta

1,50

3,00

4,50

Daudzvietīga kapavieta (līdz trīs mirušo apbedīšanai)

3,00

3,00

9,00

2. pielikums
Daugavpils pilsētas domes
2021. gada 11. februāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 9
Brīdinājuma zīmes paraugs

 

Daugavpils pilsētas domes 2021. gada 11. februāra saistošo noteikumu Nr. 9 "Daugavpils pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas 6. punktu, Dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos, jautājumos par sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanu, trešo daļu – dome var pieņemt saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.

Ņemot vērā to, ka Daugavpils pilsētas domes 2004. gada 14. oktobra saistošie noteikumi Nr. 6 "Noteikumi par sabiedrisko kārtību, sanitāro tīrību, teritorijas labiekārtošanu, zaļumstādījumu uzturēšanu un aizsardzību Daugavpils pilsētas kapsētās" noformējums neatbilst Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" prasībām, ir izstrādāti jauni saistošie noteikumi.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka Daugavpils pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un kārtības noteikumus, kapavietu piešķiršanas, kopšanas un uzturēšanas kārtību, apbedīšanas un kapličas izmantošanas kārtību, kā arī saistošo noteikumu izpildes kontroli un atbildību par noteikumu neievērošanu.

Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Daugavpils pilsētas domes 2004. gada 14. oktobra saistošie noteikumi Nr. 6 "Noteikumi par sabiedrisko kārtību, sanitāro tīrību, teritorijas labiekārtošanu, zaļumstādījumu uzturēšanu un aizsardzību Daugavpils pilsētas kapsētās".

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNetiek prognozēta.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošie noteikumi liberalizē apbedīšanas pakalpojumu sniedzēju tirgu – turpmāk kapa bedru rakšanas pakalpojumu varēs sniegt apbedīšanas pakalpojumu sniedzējs, kurš pirms tam darbus saskaņojis ar kapsētas pārzini.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošo noteikumu izpildi kontrolēs kapsētu apsaimniekotājs, Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālās saimniecības pārvalde" un Daugavpils pilsētas pašvaldības policija atbilstoši to kompetencei.

Daugavpils pilsētas pašvaldības policija un Daugavpils pilsētas domes Administratīvā komisija no saistošajiem noteikumiem izrietošās funkcijas un uzdevumus veiks saskaņā ar Administratīvās atbildības likumu.

Saistošo noteikumu piemērošanā privātpersona var vērsties pie kapsētu apsaimniekotāja – SIA "Labiekārtošana - D".

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas ar privātpersonām par saistošo noteikumu projektu nav veiktas.

Saistošo noteikumu projekts izstrādāts, konsultējoties ar atbildīgām institūcijām.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I. Prelatovs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Daugavpils pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Daugavpils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 9Pieņemts: 11.02.2021.Stājas spēkā: 05.03.2021.Zaudē spēku: 01.07.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 44, 04.03.2021. OP numurs: 2021/44.6
Saistītie dokumenti
  • Zaudēs spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
321440
05.03.2021
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)