Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Latvijas Republikas Advokatūras likumā

Izdarīt Latvijas Republikas Advokatūras likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1993, 28. nr.; 1998, 5. nr.; 2003, 23. nr.; 2004, 6., 12. nr.; 2008, 15. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 183. nr.; 2017, 231. nr.) šādus grozījumus:

1. 14. pantā:

izteikt pirmās daļas 4. punktu šādā redakcijā:

"4) pēc akreditētas studiju programmas apguves augstskolā ieguvušas otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību tiesību zinātnēs un jurista profesionālo kvalifikāciju, kā arī ieguvušas maģistra grādu tiesību zinātnēs;";

izteikt pirmās daļas 6. punkta "c" apakšpunktu šādā redakcijā:

"c) vismaz septiņus gadus - augstskolas tiesību zinātņu specialitātes akadēmiskā personāla amatā vai citā juridiskās specialitātes amatā pēc jurista profesionālās kvalifikācijas iegūšanas;";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"No zvērināta advokāta eksāmena kārtošanas daļēji ir atbrīvoti tiesību zinātņu doktori."

2. 15. pantā:

izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3) pret kurām ir pasludināts un tiek veikts fiziskās personas maksātnespējas process;";

papildināt pantu ar 12. punktu šādā redakcijā:

"12) kuras ieguvušas parādnieka statusu saskaņā ar Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumu."

3. Izslēgt 16. panta 1. punktu.

4. Papildināt 17. pantu ar trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"Ja zvērināts advokāts ir aizdomās turētais vai apsūdzētais kriminālprocesā par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kas nav saistīts ar zvērināta advokāta profesionālo pienākumu veikšanu, to uz pirmstiesas kriminālprocesa un tiesvedības krimināllietā laiku atstādina no valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanas.

No zvērinātu advokātu pienākumu pildīšanas uz maksātnespējas procesa laiku atstādina zvērinātu advokātu, pret kuru ir pasludināts un tiek veikts fiziskās personas maksātnespējas process.

Informāciju par zvērināta advokāta atstādināšanu Latvijas Zvērinātu advokātu padome izsludina oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"."

5. Papildināt 21. pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"Pildot pienākumus Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas institūcijā vai citā institūcijā, kurā zvērināta advokāta dalību paredz likums, zvērināts advokāts nav valsts amatpersona. Arī citām personām dalība advokātu eksāmena komisijā nerada valsts amatpersonas statusu.

Zvērināts advokāts kā šajā pantā minētās institūcijas loceklis nedrīkst pieņemt lēmumus, piedalīties lēmumu pieņemšanā vai veikt citas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt zvērināta advokāta, viņa radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" izpratnē."

6. Izslēgt 22. panta otrās daļas otro teikumu.

7. Izteikt 24.1 pantu šādā redakcijā:

"24.1 Zvērinātu advokātu kopsapulcē ar balsstiesībām var piedalīties arī zvērināts advokāts, kura darbība apturēta, kā arī Eiropas Savienības dalībvalsts advokāts, kurš reģistrējies Latvijas Zvērinātu advokātu padomē saskaņā ar šā likuma 121. pantu."

8. Papildināt likumu ar 24.2 pantu šādā redakcijā:

"24.2 Zvērināts advokāts, kurš atstādināts no zvērināta advokāta pienākumu pildīšanas, var piedalīties zvērinātu advokātu kopsapulcē bez tiesībām piedalīties balsošanā."

9. Izteikt 26., 27., 28. un 29. pantu šādā redakcijā:

"26. Latvijas Zvērinātu advokātu padome sasauc gada kopsapulces un ārkārtas kopsapulces. Ārkārtas kopsapulci sasauc pēc vajadzības, tās sasaukšanu var pieprasīt arī ne mazāk kā desmitā daļa no visiem zvērinātiem advokātiem. Gada kopsapulci un ārkārtas kopsapulci var organizēt neklātienes formā, ja objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams sasaukt klātienes kopsapulci.

27. Kopsapulcē lēmumi uzskatāmi par pieņemtiem, ja balsošanā piedalījusies vairāk nekā trešā daļa no visiem zvērinātiem advokātiem. Balsošanu var organizēt neklātienes formā tiešsaistes sistēmā.

28. Ja kvoruma trūkuma dēļ kopsapulcē nav notikušas Latvijas Zvērinātu advokātu padomes vēlēšanas, padomes priekšsēdētājs ne vēlāk kā mēneša laikā sasauc jaunu kopsapulci. Ja arī šajā kopsapulcē lēmumu pieņemšana nav iespējama kvoruma trūkuma dēļ, par to sastāda protokolu, jaunas vēlēšanas nerīko, bet padome saglabā savas pilnvaras līdz nākamajai gada kopsapulcei.

29. Klātienes kopsapulcē prezidē personas, kuras šādam nolūkam ievēlē sanākušie zvērināti advokāti no sava vidus, un protokolu apstiprina zvērināti advokāti, kuriem to uzdod kopsapulcē. Neklātienes kopsapulci organizē un protokolu apstiprina Latvijas Zvērinātu advokātu padomes locekļi."

10. 34. pantā:

papildināt 2. punktu pēc vārdiem "zvērinātu advokātu vecāko sarakstus" ar vārdiem "un zvērinātu advokātu biroju sarakstus";

papildināt pantu ar 18. punktu šādā redakcijā:

"18) šajā likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā pārbauda zvērinātu advokātu biroju atbilstību šā likuma prasībām un izsniedz piekrišanu to dibināšanai un izmaiņu veikšanai komercreģistra ierakstos un dokumentos."

11. Papildināt trešo sadaļu ar 38.2 pantu šādā redakcijā:

"38.2 Zvērināti advokāti, kuru darbība apturēta sakarā ar atrašanos tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestādes, atvasinātas publiskas personas, citas valsts iestādes vai valsts (pašvaldības) kapitālsabiedrības dienestā vai kuri atstādināti no zvērinātu advokātu pienākumu pildīšanas, nav tiesīgi darboties Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas institūcijās."

12. Izteikt 40. pantu šādā redakcijā:

"40. To personu sarakstu, kuras iesniegušas dokumentus par uzņemšanu zvērinātu advokātu skaitā, Latvijas Zvērinātu advokātu padome ievieto savā tīmekļvietnē, nosūta katras tiesas darbības teritorijā praktizējošo zvērinātu advokātu vecākajam un zvērinātiem advokātiem uz viņu norādīto elektronisko pastu un Tiesu administrācijai un uzaicina mēneša laikā sniegt rakstveida atsauksmi par šīm personām."

13. Izteikt 41.1 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Latvijas Zvērinātu advokātu padome organizē zvērināta advokāta eksāmenu un kvalifikācijas pārbaudi. Kvalifikācijas pārbaudi Latvijas Zvērinātu advokātu padome organizē ne vēlāk kā gada laikā no dienas, kad zvērināts advokāts nosūtīts uz kvalifikācijas pārbaudi. Zvērināta advokāta eksāmenu Latvijas Zvērinātu advokātu padome organizē ne retāk kā reizi sešos mēnešos. Zvērināta advokāta eksāmenu un kvalifikācijas pārbaudi pieņem komisija, kuras sastāvā ir:

1) trīs juridiskās zinātnes promocijas padomju deleģēti tiesību zinātņu doktori;

2) trīs Augstākās tiesas priekšsēdētāja norīkoti senatori;

3) trīs Latvijas Zvērinātu advokātu padomes norīkoti zvērināti advokāti;

4) tieslietu ministra pilnvarots pārstāvis."

14. Izteikt 41.2 pantu šādā redakcijā:

"41.2 Zvērināta advokāta eksāmena maksas apmēru, arī ja persona daļēji atbrīvojama no tā kārtošanas, nosaka Ministru kabinets. No zvērināta advokāta eksāmena maksas sedz ar eksāmena organizēšanu saistītos izdevumus un izmaksā atlīdzību eksāmena komisijas locekļiem.

Zvērināta advokāta eksāmena kārtību un jomas, kurās tiek pārbaudītas zvērināta advokāta amata pretendenta zināšanas un prasmes, arī ja persona daļēji atbrīvojama no tā kārtošanas, kā arī zvērināta advokāta eksāmena vērtēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

15. Izteikt 47. pantu šādā redakcijā:

"47. Zvērinātu advokātu skaitā uzņemtais advokāts pēc zvēresta došanas iekļaujams zvērinātu advokātu sarakstā. Informāciju par personas uzņemšanu zvērinātos advokātos Latvijas Zvērinātu advokātu padome izsludina oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", paziņo attiecīgās tiesas darbības teritorijā praktizējošo zvērinātu advokātu vecākajam un tieslietu ministram un izsniedz zvērinātam advokātam apliecību, kas apstiprina viņa statusu. Zvērinātu advokātu apliecības paraugu apstiprina Latvijas Zvērinātu advokātu padome."

16. Izteikt 48.1 pantu šādā redakcijā:

"48.1 Zvērināta advokāta pilnvarojumu un tā apjomu, kā arī tiesības izpildīt šā likuma 48. pantā noteiktos uzdevumus apliecina orderis. Latvijas Zvērinātu advokātu padome nosaka ordera formu, saturu un tā lietošanas kārtību."

17. Papildināt likumu ar 49.1 pantu šādā redakcijā:

"49.1 Advokātam ir pienākums nodrošināt savlaicīgu juridisko palīdzību, sniedzot to bez neattaisnotas novilcināšanas. Ja advokāts nevar piedalīties tiesas sēdē, viņš nodrošina, ka viņa vietā juridiskās palīdzības sniegšanai ierodas cits advokāts, iepriekš par to vienojoties ar klientu un informējot tiesu."

18. 57. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"Zvērināti advokāti vai zvērinātu advokātu biroji par uzņemšanos vest lietu rakstveidā vienojas ar klientu. Vienošanās ietver:

1) puses - klientu un juridiskās palīdzības sniedzēju;

2) juridiskās palīdzības veidu;

3) zvērināta advokāta atlīdzību vai tās aprēķināšanas kārtību;

4) atlīdzības samaksas kārtību;

5) zvērinātus advokātus, kuri sniegs juridisko palīdzību, ja vienošanos noslēdzis zvērinātu advokātu birojs.";

papildināt pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

"Noslēgto vienošanos advokāts izsniedz klientam pēc viņa pieprasījuma.";

aizstāt līdzšinējā ceturtajā daļā vārdu "trešajā" ar vārdu "ceturtajā".

19. Papildināt likumu ar 59.1 pantu šādā redakcijā:

"59.1 Zvērinātiem advokātiem, tostarp tiem, kuru darbība apturēta vai kuri atstādināti, ir pienākums celt savu kvalifikāciju. Kvalifikācijas celšanai katram zvērinātam advokātam viena kalendāra gada laikā jāvelta ne mazāk kā 16 akadēmiskās stundas. Latvijas Zvērinātu advokātu padome nosaka kvalifikācijas celšanas kārtību."

20. Papildināt 71. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"Zvērinātu advokātu disciplinārlietu materiāli ir ierobežotas pieejamības informācija."

21. 73. pantā:

papildināt pirmo daļu ar 6. punktu šādā redakcijā:

"6) nosūtīt uz kvalifikācijas pārbaudi, ja zvērināts advokāts nav izpildījis šā likuma 59.1 panta prasības.";

papildināt pantu ar jaunu trešo daļu šādā redakcijā:

"Kvalifikācijas pārbaudījuma saturu un kārtību, kā arī vērtēšanas kārtību un samaksu nosaka Ministru kabinets.";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"Ja zvērināts advokāts gada laikā no šā panta pirmās daļas 6. punktā noteiktā disciplinārsoda piemērošanas nav sekmīgi nokārtojis kvalifikācijas pārbaudi, advokātu atstādina no pienākumu pildīšanas līdz atkārtotas kvalifikācijas pārbaudes nokārtošanai. Zvērināts advokāts, kurš nenokārto kvalifikācijas pārbaudi, atkārtoti to kārto ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā (skaitot no sākotnējās kvalifikācijas pārbaudes). Ja zvērināts advokāts atkārtoti nenokārto kvalifikācijas pārbaudi, viņu izslēdz no zvērinātu advokātu skaita."

22. Aizstāt 82. pantā vārdus "oficiālajā laikrakstā" ar vārdiem "oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"".

23. Papildināt sesto sadaļu ar 82.1 pantu šādā redakcijā:

"82.1 Ja viena gada laikā no disciplinārsoda uzlikšanas dienas zvērinātam advokātam nav uzlikts jauns disciplinārsods, viņš uzskatāms par disciplināri nesodītu."

24. Papildināt 83. panta pirmās daļas 1. punktu pēc vārda "panta" ar vārdiem "pirmās daļas".

25. Aizstāt 91. pantā vārdus "oficiālā laikrakstā" ar vārdiem "oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"".

26. Aizstāt 93. pantā vārdus "Pirmajos sešos mēnešos" ar vārdiem "Pirmajā gadā".

27. Izteikt 107. pantu šādā redakcijā:

"107. Zvērinātu advokātu profesionālā darbība (prakse) ir intelektuāls darbs, par kuru zvērinātam advokātam ir tiesības saņemt atlīdzību, bet tās mērķis nav peļņas gūšana."

28. Izteikt 110. pantu šādā redakcijā:

"110. Klientam ir tiesības prasīt atlīdzību par zaudējumu no advokāta, kurš tam sniedzis juridisko palīdzību. Klientam nelabvēlīgs lietas iznākums vai cits nelabvēlīgs juridiskās palīdzības sniegšanas rezultāts nav pamats advokāta atbildībai, ja nav konstatēti visi zaudējumu atlīdzināšanas priekšnosacījumi.

Prasību par zaudējumiem, kas radušies saistībā ar advokāta profesionālo darbību, pret advokātu var celt tiesā triju gadu laikā no tiesību aizskāruma brīža, šo prasību iesniedzot pilsētas (rajona) tiesai atbilstoši advokāta prakses vietas vai zvērinātu advokātu biroja adresei."

29. Izteikt 114. pantu šādā redakcijā:

"114. Advokātu profesionālās darbības rezultātā radītā iespējamā zaudējuma risks ir apdrošināms. Latvijas Zvērinātu advokātu padome slēdz apdrošināšanas līgumu par visu advokātu profesionālās darbības riska apdrošināšanu (grupas apdrošināšanas līgums).

Advokāts vai zvērinātu advokātu birojs var slēgt papildu individuālo profesionālās darbības riska (civiltiesiskās atbildības) apdrošināšanas līgumu par sevi vai zvērinātu advokātu birojā praktizējošiem advokātiem.

Minimālo apdrošinājuma summu grupas apdrošināšanas līgumam, kā arī apdrošināšanas līguma obligātos nosacījumus nosaka Ministru kabinets.

Apdrošināšanas līgumā nosakāms triju gadu termiņš paziņojuma iesniegšanai par apdrošināšanas gadījuma iestāšanos.

Ja advokāts, veicot profesionālo darbību, savas darbības vai bezdarbības dēļ ir nodarījis kādam zaudējumus, šos zaudējumus sedz no Latvijas Zvērinātu advokātu padomes grupas apdrošināšanas līguma. Ja zaudējumu apmērs pārsniedz grupas apdrošināšanas līgumā paredzēto atbildības limitu vai šis līgums neparedz šādu zaudējumu atlīdzību, zaudējumi vai atlikusī zaudējumu daļa tiek segta no advokāta apdrošināšanas atlīdzības uz individuālā apdrošināšanas līguma pamata, ja tāds ir noslēgts un to paredz šā līguma noteikumi."

30. Izteikt 116. pantu šādā redakcijā:

"116. Zvērināti advokāti praktizē individuāli vai sadarbībā ar citiem zvērinātiem advokātiem.

Zvērināti advokāti var izveidot zvērinātu advokātu biroju profesionālās darbības veikšanai, kurā uz nenoteiktu laiku var praktizēt viens vai vairāki zvērināti advokāti.

Zvērinātu advokātu biroju veido kā personālsabiedrību vai sabiedrību ar ierobežotu atbildību un Komerclikumā noteiktajā kārtībā reģistrē komercreģistrā. Šādām sabiedrībām piemēro Komerclikuma noteikumus, ciktāl šajā likumā nav noteikts citādi.

Zvērinātu advokātu biroja biedrs vai dalībnieks var būt tikai zvērināts advokāts. Zvērināts advokāts var būt tikai viena zvērinātu advokātu biroja biedrs vai dalībnieks.

Par zvērinātu advokātu biroja valdes un padomes locekli var būt tikai zvērināts advokāts, kurš ir attiecīgā zvērinātu advokātu biroja biedrs vai dalībnieks.

Zvērināti advokāti un zvērinātu advokātu palīgi veic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu".

Ja zvērinātu advokātu birojs juridiskās palīdzības sniegšanai piesaista zvērinātu advokātu, kurš nav attiecīgā biroja biedrs vai dalībnieks, tostarp citā birojā praktizējošu zvērinātu advokātu, šī persona no zvērinātu advokātu biroja saņem ieņēmumus tikai par advokātu birojam sniegto juridisko palīdzību. Šāda zvērināta advokāta ieņēmumi tiek aplikti ar nodokļiem atbilstoši to saņēmēja izvēlētajai darbības formai."

31. Papildināt likumu ar 116.1, 116.2, 116.3 un 116.4 pantu šādā redakcijā:

"116.1 Pieteikumam par zvērinātu advokātu biroja reģistrēšanu komercreģistrā un izmaiņu veikšanai komercreģistra ierakstos un dokumentos pievieno Latvijas Zvērinātu advokātu padomes piekrišanu.

Lai saņemtu piekrišanu zvērinātu advokātu biroja dibināšanai, zvērinātu advokātu biroja dibinātājs iesniedz Latvijas Zvērinātu advokātu padomei iesniegumu un Komerclikumā noteiktos dibināšanas dokumentus atbilstoši zvērinātu advokātu biroja tiesiskajai formai. Lai veiktu izmaiņas komercreģistra ierakstos un iesniegtajos dokumentos, zvērinātu advokātu biroju pārstāvēt tiesīgā persona Latvijas Zvērinātu advokātu padomei iesniedz attiecīgās izmaiņas apstiprinošus dokumentus.

Zvērinātu advokātu biroju pārstāvēt tiesīgā persona Latvijas Zvērinātu advokātu padomei iesniedz piekrišanas saņemšanai nepieciešamos dokumentus 10 dienu laikā no pēdējā reģistrācijai vai izmaiņu veikšanai komercreģistra ierakstos vai dokumentos nepieciešamā dokumenta (kas nav Latvijas Zvērinātu advokātu padomes piekrišana) parakstīšanas dienas.

Latvijas Zvērinātu advokātu padome minētos dokumentus izskata 30 dienu laikā un lemj par piekrišanas došanu vai atteikumu dot piekrišanu.

Latvijas Zvērinātu advokātu padome atsaka dot piekrišanu, ja:

1) zvērinātu advokātu biroja dibinātāju, biedru, dalībnieku, valdes vai padomes locekļu sastāvs neatbilst šā likuma prasībām;

2) zvērinātu advokātu biroja dibinātāji, biedri vai dalībnieki ir cita zvērinātu advokātu biroja biedri vai dalībnieki;

3) zvērinātu advokātu biroja tiesiskā forma neatbilst šā likuma prasībām;

4) zvērinātu advokātu biroja statūti, dibināšanas līgums, dibināšanas lēmums vai sabiedrības līgums neatbilst šā likuma prasībām.

116.2 Termiņu, kas Komerclikumā noteikts pieteikuma iesniegšanai, skaita no dienas, kad sniegta Latvijas Zvērinātu advokātu padomes piekrišana.

116.3 Zvērinātu advokātu birojs savā nosaukumā papildus lieto apzīmējumu "zvērinātu advokātu birojs" vai abreviatūru "ZAB". Tikai zvērinātu advokātu birojiem ir tiesības savā nosaukumā lietot minēto apzīmējumu un tā abreviatūru.

116.4 Ja zvērināts advokāts, kurš praktizē zvērinātu advokātu birojā, šajā likumā noteiktajos gadījumos tiek izslēgts no zvērinātu advokātu skaita, Latvijas Zvērinātu advokātu padome šo informāciju iekļauj Latvijas Zvērinātu advokātu padomes tīmekļvietnes zvērinātu advokātu un zvērinātu advokātu biroju reģistrā, kā arī nosūta izsludināšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Latvijas Zvērinātu advokātu padome pēc tam, kad stājies spēkā galīgais lēmums par zvērināta advokāta izslēgšanu, nosūta šo lēmumu zvērinātu advokātu birojam, kurā izslēgtais zvērināts advokāts bija biedrs, dalībnieks, valdes vai padomes loceklis. Zvērinātu advokātu biroju pārstāvēt tiesīgajai personai ir pienākums sagatavot pieteikumu komercreģistra iestādei par izmaiņu veikšanu zvērinātu advokātu biroja biedru vai dalībnieku sarakstā, valdes vai padomes sastāvā.

No zvērinātu advokātu skaita izslēgtais zvērināts advokāts sev piederošās pamatkapitāla daļas viena mēneša laikā atsavina zvērinātu advokātu birojam, kurā viņš praktizēja. Ja viena mēneša laikā zvērināts advokāts sev piederošās pamatkapitāla daļas neatsavina, zvērinātu advokātu birojs izmaksā zvērinātam advokātam kompensāciju, kas nav mazāka par pamatkapitāla daļu nominālvērtību, ja nav panākta vienošanās par citu vērtību. Šajā gadījumā pamatkapitāla daļas dzēš Komerclikumā noteiktajā kārtībā.

No zvērinātu advokātu skaita izslēgtam zvērinātam advokātam, kurš praktizēja zvērinātu advokātu birojā - personālsabiedrībā -, ir tiesības saņemt to, kas viņam pienāktos pie galīgās norēķināšanās, ja sabiedrība tiktu izbeigta viņa izslēgšanas brīdī un ja biedru noslēgtā vienošanās neparedz citādi.

Ja zvērinātu advokātu birojā - personālsabiedrībā - ir ne vairāk kā divi biedri un iestājas viena personālsabiedrības biedra nāve vai viņš tiek izslēgts no zvērinātu advokātu skaita, otrs biedrs divu mēnešu laikā var pieaicināt jaunu biedru un šajā likumā noteiktajā kārtībā iesniegt pieteikumu komercreģistra iestādei par izmaiņu veikšanu zvērinātu advokātu biroja biedru sastāvā. Ja divu mēnešu laikā minētās izmaiņas netiek veiktas, zvērinātu advokātu birojs tiek likvidēts un otram biedram ir tiesības saņemt to, kas viņam pienāktos pie galīgās norēķināšanās, ja sabiedrība tiktu izbeigta viņa izslēgšanas brīdī un ja biedru noslēgtā vienošanās neparedz citādi.

Ja iestājas vienīgā zvērinātu advokātu biroja dalībnieka nāve vai vienīgais zvērinātu advokātu biroja dalībnieks tiek izslēgts no zvērinātu advokātu skaita, Latvijas Zvērinātu advokātu padome pieņem lēmumu par zvērinātu advokātu biroja darbības izbeigšanu un likvidatora iecelšanu un triju darba dienu laikā pēc šā lēmuma spēkā stāšanās nosūta to komercreģistra iestādei ierakstīšanai komercreģistrā. Pieteikumam komercreģistra iestādei pievieno likvidatora rakstveida piekrišanu būt par likvidatoru. Rakstveida piekrišanā likvidators norāda tā zvērinātu advokātu biroja nosaukumu un reģistrācijas numuru, par kura likvidatoru piekrīt kļūt, un kreditoru prasījumu pieteikšanas vietu.

Latvijas Zvērinātu advokātu padome nosaka likvidatora atlīdzību, kas izmaksājama no likvidējamā zvērinātu advokātu biroja mantas."

32. Izteikt 117., 118. un 119. pantu šādā redakcijā:

"117. Zvērināti advokāti praktizē tieši un personiski. Zvērināta advokāta prakse nerada darba tiesiskās attiecības.

118. Zvērināti advokāti vai zvērinātu advokātu biroji uz darba līguma vai uzņēmuma līguma pamata var nolīgt tehnisko, saimniecisko vai konsultatīvo personālu, par kura darbību viņi atbild un kuram aizliegts nodarboties ar juridiskās palīdzības sniegšanu. Zvērinātiem advokātiem un zvērinātu advokātu birojiem kā darba devējiem ir saistoši visi normatīvie akti, kas regulē darba tiesiskās attiecības un valsts sociālo apdrošināšanu.

119. Zvērināti advokāti kārto savu ieņēmumu un izdevumu uzskaiti kā fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību. Zvērinātu advokātu biroji kārto grāmatvedības uzskaiti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, kas paredzēta attiecīgajai zvērinātu advokātu biroja tiesiskajai formai.

Ieņēmumus no zvērināta advokāta prakses veido klientu vai zvērinātu advokātu biroja maksājumi par sniegto juridisko palīdzību. Zvērināta advokāta prakses izdevumi ir izdevumi, kas saistīti ar zvērināta advokāta prakses uzturēšanu un juridiskās palīdzības sniegšanu."

33. Papildināt likumu ar 119.1 pantu šādā redakcijā:

"119.1 Aizliegts ieķīlāt vai citādi apgrūtināt ar lietu tiesībām zvērinātu advokātu biroja pamatkapitāla daļas.

Mantinieki, kuri nevēlas vai saskaņā ar šo likumu vai sabiedrības līgumu nevar būt par zvērinātu advokātu biroja - personālsabiedrības - biedriem vai kuru uzņemšanai par biedru nepiekrīt pārējie biedri, sabiedrībā neiestājas, bet mantojot iegūst tikai tiesības saņemt to, kas pienāktos mirušajam sabiedrības biedram (mantojuma atstājējam) pie galīgās norēķināšanās, ja sabiedrība tiktu izbeigta mantojuma atklāšanās brīdī.

Mantinieki, kuri nevēlas vai saskaņā ar šo likumu vai sabiedrības statūtiem nevar būt par zvērinātu advokātu biroja - sabiedrības ar ierobežotu atbildību - dalībniekiem, iegūst tiesības atsavināt mantotās pamatkapitāla daļas sabiedrībai un saņemt atlīdzību atbilstoši tai likvidācijas kvotai, kuru saņemtu mirušais dalībnieks mantojuma atklāšanās brīdī.

Ja zvērinātu advokātu birojs dibināts kā sabiedrība ar ierobežotu atbildību, tā pamatkapitāla daļas var atsavināt tikai zvērinātam advokātam vai zvērinātam advokātu birojam Komerclikumā vai šajā likumā paredzētajos gadījumos."

34. Aizstāt 122. pantā vārdu "laikrakstā" ar vārdiem "oficiālajā izdevumā".

35. Papildināt pārejas noteikumus ar 12., 13., 14., 15., 16., 17. un 18. punktu šādā redakcijā:

"12. Grozījumi šā likuma 14. panta pirmās daļas 4. punktā, kas noteic, ka par zvērinātiem advokātiem var uzņemt personas, kas ieguvušas maģistra grādu, piemērojami personām, kuras tiek uzņemtas zvērinātu advokātu skaitā pēc šo grozījumu spēkā stāšanās.

13. Zvērinātu advokātu birojs sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājas spēkā grozījumi šā likuma 116. pantā, kas paredz, ka zvērinātu advokātu birojus veido kā personālsabiedrības vai sabiedrības ar ierobežotu atbildību un reģistrē komercreģistrā, iesniedz pieteikumu komercreģistram, ievērojot šā likuma prasības. Komercreģistrā reģistrētais zvērinātu advokātu birojs ir tā zvērinātu advokātu biroja tiesību un saistību pārņēmējs, kurš bija izveidots līdz dienai, kad stājās spēkā grozījumi šā likuma 116. pantā. Aktīvu un saistību nodošana komercreģistrā reģistrētajam zvērinātu advokātu birojam nav uzskatāma par aktīvu un saistību atsavināšanu. Ja zvērinātu advokātu birojs šajā termiņā nav vērsies Latvijas Zvērinātu advokātu padomē piekrišanas saņemšanai zvērinātu advokātu biroja reģistrēšanai komercreģistrā, Latvijas Zvērinātu advokātu padome pieņem lēmumu par tā tiesībspējas zaudēšanu un triju darba dienu laikā šo lēmumu nosūta Valsts ieņēmumu dienestam. Valsts ieņēmumu dienests, pamatojoties uz Latvijas Zvērinātu advokātu padomes lēmumu, izslēdz zvērinātu advokātu biroju no Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistra. Ja zvērinātu advokātu birojs šajā pārejas noteikumu punktā noteiktajā kārtībā tiek izslēgts no Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistra, par izslēgtā zvērinātu advokātu biroja nokavētajiem nodokļu maksājumiem solidāri atbildīgi ir visi zvērinātu advokātu biroja biedri.

14. Latvijas Zvērinātu advokātu padome, pieņemot lēmumu par piekrišanu reģistrēt zvērinātu advokātu biroju komercreģistrā, vienlaikus lemj par tā zvērinātu advokātu biroja izslēgšanu no Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistra, kurš bija izveidots līdz grozījumu šā likuma 116. pantā spēkā stāšanās dienai. Latvijas Zvērinātu advokātu padome triju darba dienu laikā lēmumu nosūta Valsts ieņēmumu dienestam. Valsts ieņēmumu dienests, pamatojoties uz Latvijas Zvērinātu advokātu padomes lēmumu, izslēdz zvērinātu advokātu biroju no Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistra.

15. Komersanti, kuri reģistrēti komercreģistrā līdz brīdim, kad stājas spēkā grozījumi šā likuma 116. pantā, kas paredz, ka zvērinātu advokātu birojus veido kā personālsabiedrības vai sabiedrības ar ierobežotu atbildību un reģistrē komercreģistrā, un kuri lieto nosaukumā apzīmējumu "advokātu birojs", "zvērinātu advokātu birojs" vai abreviatūru "ZAB", triju mēnešu laikā no šo grozījumu spēkā stāšanās dienas iesniedz Latvijas Zvērinātu advokātu padomes piekrišanu profesionālās darbības veikšanai zvērinātu advokātu birojā un iesniedz to komercreģistra iestādē 10 darba dienu laikā no piekrišanas saņemšanas dienas. Ja komersants šajā termiņā nav izpildījis šā pārejas noteikuma prasības, Latvijas Zvērinātu advokātu padome ceļ prasību par komersanta darbības izbeigšanu Komerclikuma 98. vai 314. pantā noteiktajā kārtībā.

16. Ministru kabinets līdz 2021. gada 30. aprīlim izdara grozījumus Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumos Nr. 227 "Zvērināta advokāta eksāmena kārtība" un Ministru kabineta 2004. gada 20. jūlija noteikumos Nr. 609 "Noteikumi par advokāta eksāmena maksu" atbilstoši grozījumiem šā likuma 41.2 pantā un 73. panta trešajā daļā.

17. Grozījumi šā likuma 41.2 pantā attiecībā uz zvērināta advokāta eksāmena kārtību, maksu, jomām, kurās tiek pārbaudītas zvērināta advokāta amata pretendenta zināšanas un prasmes, un gadījumiem, kad persona daļēji atbrīvojama no zvērināta advokāta eksāmena kārtošanas, un grozījumi 73. panta trešajā daļā attiecībā uz kvalifikācijas pārbaudījuma saturu un kārtību, kā arī vērtēšanas kārtību un samaksu stājas spēkā 2021. gada 30. aprīlī.

18. Grozījumi šā likuma 114. pantā attiecībā uz zvērinātu advokātu un zvērinātu advokātu palīgu profesionālās darbības apdrošināšanu stājas spēkā 2021. gada 30. aprīlī. Latvijas Zvērinātu advokātu padome apdrošināšanas līgumu par visu advokātu profesionālās darbības riska apdrošināšanu (grupas apdrošināšanas līgums) slēdz līdz 2021. gada 30. augustam."

Likums Saeimā pieņemts 2021. gada 18. februārī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2021. gada 2. martā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Latvijas Republikas Advokatūras likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 18.02.2021.Stājas spēkā: 16.03.2021.Tēma: Civilprocess; Tiesu vara; KriminālprocessPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 42, 02.03.2021. OP numurs: 2021/42.2
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
321369
16.03.2021
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)