Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts zaudēs spēku 2024. gada 1. decembrī.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 83

Rīgā 2021. gada 4. februārī (prot. Nr. 12 23. §)
Noteikumi par prioritāro investīciju projektu apkalpošanu

1. Noteikumi nosaka prioritāro investīciju projektu sektorus, komersantu kvalifikācijas kritērijus un investīciju projektu apstiprināšanas kārtību, valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniedzamo pakalpojumu sarakstu un gadījumus, kad tiešās un pastarpinātās pārvaldes iestādes, kā arī privātpersonas, kuras ir iesaistītas pakalpojumu sniegšanā, veicot valsts pārvaldes uzdevumus, tostarp investīciju projekta īstenošanai nepieciešamo darbību saskaņošanā, nodrošina attiecīgo pakalpojumu sniegšanu prioritārā kārtībā un termiņā.

2. Prioritāro investīciju projektu sektori:

2.1. zināšanu ietilpīga bioekonomika;

2.2. biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, farmācija;

2.3. fotonika un viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas;

2.4. viedā enerģētika un mobilitāte;

2.5. informācijas un komunikācijas tehnoloģijas;

2.6. starptautisko biznesa pakalpojumu centru darbības nodrošināšana un pakalpojumu sniegšana;

2.7. būvniecība, transports un loģistika, ja šie sektori ir saistīti ar pakalpojumu un infrastruktūras nodrošināšanu šo noteikumu 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. vai 2.6. apakšpunktā minēto sektoru uzņēmumiem, ievērojot šo noteikumu 5. punktā minētos nosacījumus.

3. Valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniedzamo pakalpojumu saraksts un gadījumi, kad attiecīgo pakalpojumu sniegšanu nodrošina prioritārā kārtībā un termiņā, ir noteikti šo noteikumu pielikumā.

4. Prioritāro investīciju projekta statusam ir tiesīgi pieteikties Latvijā reģistrēti komersanti:

4.1. kuri plāno veikt ieguldījumus vismaz vienā no šo noteikumu 2. punktā minētajiem prioritāro investīciju projektu sektoriem;

4.2. kuriem šo noteikumu 7. punktā minētā iesnieguma iesniegšanas dienā nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādu, kas kopsummā pārsniedz 1000 euro, izņemot nodokļu maksājumus, kuru segšanai ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums, ir noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu vai noslēgts vienošanās līgums;

4.3. kuriem ar tiesas spriedumu nav pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas spriedumu netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ar tiesas lēmumu netiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, nav uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, kuru saimnieciskā darbība nav izbeigta un kuri neatbilst tiesību aktos noteiktajiem kritērijiem, lai tiem pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru;

4.4. kuru plānotie vai īstenotie investīciju projekti atbilst vismaz trijiem no šādiem kvalifikācijas kritērijiem:

4.4.1. kopējais ieguldījumu apjoms triju gadu periodā no investīciju projekta uzsākšanas dienas ir vismaz 5 000 000 euro (Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā – vismaz 10 000 000 euro), un tas tiek veikts, lai nodrošinātu komercdarbību vismaz vienā no šo noteikumu 2. punktā minētajiem sektoriem (darbības jomām);

4.4.2. attiecībā uz jaunradītajām darba vietām ir izpildīts vismaz viens no šādiem kritērijiem:

4.4.2.1. plānotais investīciju projekta īstenošanas rezultātā jaunradīto darba vietu skaits triju gadu periodā ir vismaz 75 jaunas darba vietas (Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā – vismaz 100 jaunas darba vietas);

4.4.2.2. komersanta plānotā mēneša vidējā bruto darba samaksa darbiniekiem nav mazāka par Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo mēneša vidējās darba samaksas apmēru iepriekšējā gadā, kam piemērots koeficients 1,5 (komersantiem, kas īsteno investīciju projektus Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, piemēro koeficientu 2), un plānotais investīciju projekta īstenošanas rezultātā jaunradīto darba vietu skaits triju gadu periodā ir vismaz 50 jaunas darba vietas (komersantiem, kas īsteno investīciju projektus Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, – vismaz 75 jaunas darba vietas);

4.4.3. plānotais preču vai pakalpojumu eksporta apjoms vai plānotais importa preču un pakalpojumu aizstājēju apjoms triju gadu periodā pēc investīciju projekta īstenošanas ir lielāks par 3 000 000 euro (komersantiem, kas īsteno investīciju projektus Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, – lielāks par 5 000 000 euro);

4.4.4. komersanta plānotais ieguldījumu apjoms pētniecībā un attīstībā, tai skaitā darbinieku kompetenču pilnveidē, triju gadu periodā pēc investīciju projekta īstenošanas ir vismaz 250 000 euro;

4.5. kuriem ir pietiekami finanšu resursi investīciju projekta īstenošanai, ko apliecina attiecīgs finansējuma pieejamību pamatojošs dokuments (piemēram, līgums, kas noslēgts ar Eiropas Savienībā vai Eiropas Ekonomikas zonā reģistrētu kredītiestādi par projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma piešķiršanu, līgums, kas noslēgts ar saistīto personu par projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu, ja saistītās personas pēdējā noslēgtajā gada pārskatā norādītais pašu kapitāls veido vismaz 100 % no projekta kopējām izmaksām, vai attiecīgs projekta iesniedzēja valdes lēmums par projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu no pašu līdzekļiem, ja projekta iesniedzēja pēdējā noslēgtajā gada pārskatā norādītais pašu kapitāls veido vismaz 100 % no projekta kopējām izmaksām).

4.1 Prioritāro investīciju projekta statusam nav tiesīgi pieteikties:

4.11. komersanti, kuriem piemēro starptautiskās vai nacionālās sankcijas;

4.12. kapitālsabiedrības, kurās tieša vai netieša izšķiroša ietekme ir Krievijas Federācijai vai Baltkrievijas Republikai, to pilsoņiem vai juridiskajām personām, kas reģistrētas Krievijas Federācijā vai Baltkrievijas Republikā (turpmāk – Krievijai vai Baltkrievijai piederīgās personas);

4.13. komandītsabiedrības, kuru biedri ir Krievijai vai Baltkrievijai piederīgās personas vai kurās šīm personām ir izšķiroša ietekme pār biedriem.

(MK 29.11.2022. noteikumu Nr. 742 redakcijā)

5. Ja šo noteikumu 4.4.1. apakšpunktā minētos ieguldījumus veic Latvijā reģistrēts komersants, kas nedarbojas nevienā šo noteikumu 2.1.2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 2.6. apakšpunktā minētajā prioritāro investīciju projektu sektorā, bet investīciju projekts tiek īstenots, lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu un nepieciešamās infrastruktūras izveidi uzņēmumiem, kas darbojas vismaz vienā šo noteikumu 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 2.6. apakšpunktā minētajā prioritāro investīciju projektu sektorā, investīciju projekts atbilst šo noteikumu prasībām, ja attiecīgais komersants atbilst šo noteikumu 4.1., 4.2., 4.3. un 4.5. apakšpunktā minētajām prasībām un vismaz viens no komersantiem, kam tiek nodrošināta pakalpojuma sniegšana vai attiecīgās infrastruktūras izveide, atbilst vismaz diviem šo noteikumu 4.4.2., 4.4.3. ​​​​​​​vai 4.4.4. apakšpunktā ​​​​​​​minētajiem kritērijiem.

(MK 29.11.2022. noteikumu Nr. 742 redakcijā)

6. Šo noteikumu 4.4.2. un 4.4.3. apakšpunktā minētos kritērijus nepiemēro investīciju projektiem viedās enerģētikas jomā, ja investīciju projekta ietvaros plānotais pamatieguldījums ir saistīts ar jaunu elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanu (piemēram, vēja vai saules elektrostaciju ieviešanu) vai elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanu un nodrošināšanu atjaunojamo energoresursu jomā.

7. Lai pieteiktu investīciju projektu, kas atbilst šo noteikumu 4. punktā minētajiem kritērijiem, komersants iesniedz Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā attiecīgu iesniegumu.

8. Iesniegumā norāda šādu informāciju:

8.1. saimnieciskās darbības veicēja nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, e-pasta adrese un klasifikācijas kods atbilstoši Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas Eiropas Kopienā 2. redakcijai (NACE 2. red.);

8.2. investīciju projekta apraksts. Minētajā aprakstā norāda informāciju par:

8.2.1. prioritāro investīciju projekta sektoru, kurā tiek veikti ieguldījumi;

8.2.2. plānoto ieguldījumu apmēru un projekta īstenošanas vietu, pievienojot dokumentus par projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma pieejamību. Projekta īstenošanas vieta šo noteikumu izpratnē ir vieta, kur projekta iesniedzējs ražo (tai skaitā ražošanas apstākļos testē) savu produkciju vai sniedz pakalpojumus (tai skaitā izstrādā prototipu). Projektu var īstenot vairākās adresēs, ja šajās adresēs ir izvietota vienota ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas ķēde;

8.2.3. projekta īstenošanas laika ietvaru, tai skaitā investīciju projekta īstenošanas laiku;

8.2.4. plānoto darba vietu skaitu, kas tiks izveidotas investīciju projekta īstenošanas rezultātā, kā arī informāciju par plānoto darba samaksas vidējo bruto apmēru (paredzamo algu izmaksu apmēru), sniedzot ziņas par plānotajām amata vietām un nepieciešamajām kompetencēm investīciju projekta īstenošanai;

8.2.5. plānoto preču un pakalpojumu eksporta apjomu triju gadu periodā pēc projekta īstenošanas pabeigšanas, sniedzot ziņas par plānotajiem eksporta tirgiem un preču un pakalpojumu segmentiem, kas tiks nodrošināti projekta īstenošanas rezultātā;

8.2.6. plānoto ieguldījumu apjomu pētniecībā un attīstībā (ja šādi ieguldījumi tiek plānoti investīciju projekta ietvaros);

8.2.7. valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniedzamajiem pakalpojumiem, kuri ir būtiski investīciju projektu īstenošanai un attiecībā uz kuriem ir nepieciešama paātrināta lēmuma pieņemšana, un kuri ir iekļauti šo noteikumu pielikumā;

8.2.8. valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniedzamajiem pakalpojumiem, kuri ir būtiski investīciju projektu īstenošanai un attiecībā uz kuriem ir nepieciešama paātrināta lēmuma pieņemšana, bet kuri nav iekļauti šo noteikumu pielikumā (ja tādi ir);

8.3. apliecinājums, ka uzņēmums atbilst šo noteikumu 4. punktā minētajiem kritērijiem.

(Grozīts ar MK 29.11.2022. noteikumiem Nr. 742)

9. Ja investīciju projekta īstenošana ir saistīta ar tādu pakalpojumu nodrošināšanu šo noteikumu 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. vai 2.6. apakšpunktā minēto sektoru uzņēmumiem, kas ietver nepieciešamās infrastruktūras izbūvi (piemēram, ražošanas ēku, biroja ēku būvniecību), komersants iesniegumam pievieno dokumentus, kas apliecina šo noteikumu 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. vai 2.6. apakšpunktā minēto sektoru uzņēmumu piesaisti vai atbilstību minēto sektoru uzņēmumu prasībām pēc investīciju projekta pabeigšanas (piemēram, nodomu protokolus, attiecīgās nozares asociācijas atzinumu, pamatotus datus par nozares vajadzībām).

10. Ja informācija, kuru komersants sniedzis saskaņā ar šo noteikumu 8. punktu, nav pietiekama šo noteikumu 11. punktā minētā lēmuma pieņemšanai, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra nosaka termiņu papildu informācijas un dokumentu iesniegšanai, kas nevar būt īsāks par piecām darbdienām.

11. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, pamatojoties uz izvērtējumu par komersanta iesniegumā norādītās informācijas atbilstību šajos noteikumos minētajām prasībām, pieņem lēmumu apstiprināt investīciju projekta atbilstību prioritārajam statusam vai noraidīt komersanta iesniegumu.

12. Par šo noteikumu 11. punktā minēto lēmumu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra triju darbdienu laikā informē atbildīgās tiešās un pastarpinātās pārvaldes iestādes un privātpersonas, kuras ir iesaistītas pakalpojumu sniegšanā, veicot valsts pārvaldes uzdevumus, tostarp investīciju projekta īstenošanai nepieciešamo darbību saskaņošanā, ja tādas ir norādītas komersanta iesniegumā saskaņā ar šo noteikumu 8.2.7. apakšpunktu.

13. Ja apstiprinātā prioritārā investīciju projekta ietvaros ir ierosināta būvniecība, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra pēc lēmuma pieņemšanas par investīciju projekta atbilstības prioritārajam statusam apstiprināšanu veic atzīmi Būvniecības informācijas sistēmā par būvniecības ieceres prioritāro statusu.

14. Šo noteikumu 13. punktu piemēro ar dienu, kad Būvniecības informācijas sistēmā ir nodrošināta atbilstoša funkcionalitāte, bet ne agrāk kā ar 2021. gada 1. martu un ne vēlāk kā ar 2021. gada 15. maiju.

15. Šo noteikumu 7. punktā minēto iesniegumu pieņemšanu uzsāk ar 2021. gada 1. martu.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs
Pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 4. februāra
noteikumiem Nr. 83

(Pielikums MK 29.11.2022. noteikumu Nr. 742 redakcijā)

Valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniedzamo pakalpojumu saraksts un gadījumi, kad attiecīgo pakalpojumu sniegšanu nodrošina prioritārā kārtībā un termiņā

1. Valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniedzamie pakalpojumi

 

Nr.
p. k.

Norāde uz normatīvo aktu, kas regulē attiecīgā pakalpojuma sniegšanu

1.1.

Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumi Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi"

1.1.1.

11. punkts

1.1.2.

12.21. apakšpunkts

1.1.3.

12.22. apakšpunkts

1.1.4.

12.23. apakšpunkts

1.1.5.

12.24. apakšpunkts

1.1.6.

16. punkts

1.1.7.

17. punkts

1.1.8.

17.1 punkts

1.2.

Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumi Nr. 501 "Elektronisko sakaru inženierbūvju būvnoteikumi"

1.2.1.

29. punkts

1.2.2.

30. punkts

1.2.3.

31. punkts

1.2.4.

76. punkts

1.3.

Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumi Nr. 281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi"

1.3.1.

68. punkts

1.3.2.

69. punkts

1.3.3.

72. punkts

1.3.4.

79. punkts

1.4.

Teritorijas attīstības plānošanas likums

1.4.1.

25. panta otrā daļa

1.4.2.

27. panta pirmā, otrā un trešā daļa

1.5.

Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumi Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem"

1.5.1.

58. punkts

1.5.2.

59. punkts

1.5.3.

119. punkts

1.6.

Ministru kabineta 2013. gada 16. jūlija noteikumi Nr. 402 "Noteikumi par plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem"

1.6.1.

16. punkts

1.6.2.

20. punkts

1.6.3.

24. punkts

1.7.

Likums "Par ietekmes uz vidi novērtējumu"

1.7.1.

6.1 pants

1.7.2.

14. panta otrā daļa

1.7.3.

20.1 pants

1.8.

Imigrācijas likums

1.8.1.

15. pants

1.8.2.

33. pants

1.8.3.

38. pants

1.9.

Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumi Nr. 564 "Uzturēšanās atļauju noteikumi"

1.9.1.

16.1 punkts

1.9.2.

24. punkts

1.9.3.

95. punkts

1.10.

Enerģētikas likums

1.10.1.

42.2 panta trešā daļa

1.11.

Elektroenerģijas tirgus likums

1.11.1.

26. panta trešā daļa

1.11.2.

26.1 panta sestā daļa

1.12.

Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumi Nr. 263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi"

1.12.1.

7. punkts

1.12.2.

9. punkts

1.13.

Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumi Nr. 48 "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi"

1.13.1.

9. punkts

1.14.

Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumi Nr. 496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība"

1.14.1.

19. punkts

1.14.2.

24. punkts

1.14.3.

30. punkts

1.14.4.

35. punkts

1.14.5.

37. punkts

1.15.

Administratīvā procesa likums

1.15.1.

64. panta otrā daļa

1.16.

Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumi Nr. 1019 "Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi"

1.16.1.

17.2 punkts

1.16.2.

17.3 2. apakšpunkts

1.16.3.

72. punkts

1.16.4.

74. punkts

1.16.5.

75. punkts

1.16.6.

85. punkts

1.16.7.

87. punkts

1.16.8.

88. punkts

1.16.9.

118. punkts

1.16.10.

120. punkts

1.16.11.

121. punkts

1.16.12.

279.2. apakšpunkts

1.17.

Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumi Nr. 505 "Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi"

1.17.1.

15. punkts

1.17.2.

22. punkts

1.17.3.

47. punkts

 

2. Pakalpojumi, ko sniedz privātpersonas, kuras ir iesaistītas pakalpojumu sniegšanā, veicot valsts pārvaldes uzdevumus, tostarp investīciju projekta īstenošanai nepieciešamo darbību saskaņošanā

 

Nr.
p. k.

Norāde uz normatīvo aktu, kas regulē attiecīgā pakalpojuma sniegšanu

2.1.

Aizsargjoslu likums

2.1.1.

42. panta pirmā daļa

2.2.

Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumi Nr. 501 "Elektronisko sakaru inženierbūvju būvnoteikumi"

2.2.1.

41.9 punkts

2.3.

Enerģētikas likums

2.3.1.

15. panta piektā daļa
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par prioritāro investīciju projektu apkalpošanu Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 83Pieņemts: 04.02.2021.Stājas spēkā: 11.02.2021.Zaudē spēku: 01.12.2024.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 28, 10.02.2021. OP numurs: 2021/28.2
Saistītie dokumenti
  • Zaudēs spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
320864
{"selected":{"value":"02.12.2022","content":"<font class='s-1'>02.12.2022.-30.11.2024.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"02.12.2022","iso_value":"2022\/12\/02","content":"<font class='s-1'>02.12.2022.-30.11.2024.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"11.02.2021","iso_value":"2021\/02\/11","content":"<font class='s-1'>11.02.2021.-01.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
02.12.2022
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"