Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 253

Rīgā 2020. gada 22. decembrī

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 54 14. p.)
Alternatīvo snieguma rādītāju atklāšanas prasības
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka prasības alternatīvo snieguma rādītāju (turpmāk arī – ASR) atklāšanai prospektos un regulētajā informācijā.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. atbildīgās personas – personas, kuras atbild par prospektā iekļauto informāciju saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 46. pantu;

2.2. finanšu pārskatu sagatavošanas pamatnostādnes – Starptautiskie Finanšu pārskatu standarti, kas pieņemti Eiropas Savienībā saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002 par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu, vai Latvijas tiesību aktos noteiktās prasības finanšu pārskatu sagatavošanai, vai vispārpieņemtie grāmatvedības principi (GAAP), kas nosaka līdzvērtīgas prasības saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1569/2007;

2.3. finanšu pārskati – gada un starpperiodu finanšu pārskati un papildu periodiska finanšu informācija, kas sagatavota saskaņā ar piemērojamajām finanšu pārskatu sagatavošanas pamatnostādnēm un ko emitenti vai atbildīgās personas atklāj saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likumu;

2.4. regulētā informācija – visa informācija, kas emitentam vai jebkurai citai personai, kas lūgusi vērtspapīru iekļaušanu regulētā tirgū bez emitenta piekrišanas, ir jāatklāj saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likumu un Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Regulu Nr. 596/2014 par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu (tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regula) un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/6/EK un Komisijas Direktīvas 2003/124/EK, 2003/125/EK un 2004/72/EK (Dokuments attiecas uz EEZ), piemēram, vadības ziņojumi gada vai pusgada pārskatos vai starpperiodu vadības ziņojumi, vai finanšu informācijas atklāšana.

3. Noteikumi ir saistoši visiem emitentiem, kuru vērtspapīrus ir atļauts tirgot regulētajā tirgū, un par prospektā iekļauto informāciju atbildīgajām personām.

4. Noteikumi neattiecas uz ASR:

4.1. ko atklāj finanšu pārskatos;

4.2. ko atklāj saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, izņemot piemērojamās finanšu pārskatu sagatavošanas pamatnostādnes attiecībā uz vadības ziņojumiem vai starpperiodu vadības ziņojumiem, ar kurām nosaka konkrētas prasības attiecībā uz šādu rādītāju noteikšanu. Noteikumi neattiecas uz prospektos iekļautajiem rādītājiem (pro forma finanšu informāciju, saistīto pušu darījumiem, peļņas prognozēm, peļņas aprēķiniem, paziņojumiem par apgrozāmo kapitālu un kapitalizāciju, kā arī parādsaistībām, uz kurām attiecas prospekta režīma konkrētās prasības, un prudenciālajiem pasākumiem, tostarp pasākumiem, kas definēti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regulā Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, Kredītiestāžu likumā, Finanšu instrumentu tirgus likumā u.c.).

II. Alternatīvo snieguma rādītāju atklāšanas principi

5. ASR ir vēsturiskie vai nākotnes finanšu darbības rādītāji, finanšu stāvokļa vai naudas plūsmas rādītāji, kas tiek aprēķināti, finanšu pārskatos, kuri sagatavoti saskaņā ar piemērojamajām finanšu pārskatu sagatavošanas pamatnostādnēm, atspoguļotajiem skaitļiem parasti pievienojot vai atņemot summas no tiem (pamatdarbības ieņēmumi, naudas ienākumi (cash earnings), peļņa pirms vienreizējiem maksājumiem, peļņa pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas (EBITDA), neto parāds un līdzīgi rādītāji, kas apzīmē finanšu pārskatu posteņu korekcijas u.c.).

6. Par ASR nav uzskatāmi:

6.1. rādītāji, ko nosaka piemērojamās finanšu pārskatu sagatavošanas pamatnostādnes, (ieņēmumi, peļņa vai zaudējumi, peļņa uz akciju u.c.);

6.2. fiziskie un nefinanšu rādītāji (nodarbināto skaits, abonentu skaits, apgrozījums uz kvadrātmetru vai sociālie un vides rādītāji kā siltumnīcefekta gāzu emisija, darbaspēka iedalījums pēc līguma veida vai ģeogrāfiskās atrašanās vietas u.c.);

6.3. informācija par lielākajiem akcionāriem, pašu akciju iegūšanu vai atsavināšanu un balsstiesību kopējo skaitu;

6.4. informācija, kas paskaidro līguma noteikumu vai tiesību aktu prasību ievērošanu, (kreditēšanas nosacījumi vai direktoru vai vadītāju atalgojuma aprēķina pamatojums u.c.).

7. Emitents vai atbildīgās personas definē ASR un to komponentes, norādot izmantotos aprēķinu principus un iekļaujot informāciju par visiem izmantotajiem būtiskajiem pieņēmumiem, un norāda, vai ASR attiecas uz pagātnes vai nākotnes pārskata perioda (paredzamajiem) rādītājiem. Emitents vai atbildīgās personas saprotamā veidā publisko minēto informāciju par visiem izmantotajiem ASR.

8. Lai izvairītos no maldinošu ziņu sniegšanas lietotājiem, atklātajiem ASR sniedz apzīmējumus, kas atspoguļo to saturu un aprēķinu pamatu. ASR apzīmējumos neizmanto pārmērīgi optimistiskus vai pozitīvus apzīmējumus ("garantētā peļņa" vai "aizsargātā atdeve" u.tml.) un neizmanto apzīmējumus, virsrakstus un aprakstus, kas ir tādi paši vai līdzīgi tiem, kas definēti piemērojamajās finanšu pārskatu sagatavošanas pamatnostādnēs. Posteņus neapzīmē kā vienreizējus, retus vai neparastus, ja tie ietekmēja iepriekšējos periodus un ietekmēs nākamos periodus, (restrukturizācijas izmaksas vai zaudējumi no vērtības samazināšanās u.c.).

9. Atklājot ASR, norāda tā aprēķināšanas kārtību, sākot ar vistiešāk attiecināmo posteni, starpsummu vai kopsummu attiecīgā perioda finanšu pārskatos, kura izmantota konkrētā ASR aprēķināšanā, un atsevišķi norādot un paskaidrojot arī būtiskos aprēķinā izmantotos posteņus vai skaitļus. Ja aprēķinā izmantotais skaitlis tieši neizriet no finanšu pārskatiem, norāda, kā šis skaitlis ir aprēķināts.

10. Ja nav iespējams norādīt šo noteikumu 9. punktā minēto aprēķina kārtību, jo aprēķinā izmantotie skaitļi tieši neizriet no finanšu pārskatiem (peļņas aplēses, nākotnes prognozes vai peļņas prognozes u.c.), sniedz skaidrojumu par šāda ASR konsekvenci ar grāmatvedības politiku, kuru piemēro finanšu pārskatos, kas sagatavoti saskaņā ar piemērojamajām finanšu pārskatu sagatavošanas pamatnostādnēm.

11. Ja ASR var tieši identificēt no finanšu pārskatiem, nav jānorāda aprēķina kārtība, kā minēts šo noteikumu 9. punktā. Tas attiecas uz ASR, kas ir starpsumma, kopsumma vai tamlīdzīga summa, kura uzrādīta finanšu pārskatos.

12. Ja finanšu pārskati par attiecīgo periodu vēl nav publicēti, ASR aprēķina kārtību norāda, sākot ar vistiešāk attiecināmo posteni, starpsummu vai kopsummu, kas tiks ietverta finanšu pārskatos, kad tie tiks publicēti. Ja finanšu pārskati par attiecīgo periodu netiks publicēti, ASR aprēķina kārtību norāda, sākot ar vistiešāk attiecināmo posteni, starpsummu vai kopsummu, kas tiktu ietverta šajos finanšu pārskatos, ja tie tiktu publicēti. Vistiešāk attiecināmo posteni, starpsummu vai kopsummu, kas tiek izmantota ASR aprēķinā, aprēķina un uzrāda konsekventi ar aprēķina kārtību, kāda tika izmantota emitenta jaunākajos publicētajos gada finanšu pārskatos.

13. Atklājot ASR, to papildina ar salīdzināmo informāciju par atbilstošo iepriekšējo periodu. Ja ASR attiecas uz prognozēm vai aplēsēm, salīdzināmo informāciju aprēķina, izmantojot jaunāko pieejamo pagātnes informāciju. Emitents vai atbildīgās personas norāda šo noteikumu 9. punktā minēto ASR aprēķināšanas kārtību attiecībā uz visu sniegto salīdzināmo informāciju. Ja salīdzināmo informāciju nav iespējams sniegt, paskaidro, kāpēc nav iespējams sniegt salīdzināmo informāciju.

14. Labojot salīdzināmo informāciju par ASR, izmanto informāciju, kas bija pieejama finanšu perioda, par kuru ASR ir atspoguļots, beigās, un tajā nevar tikt iekļauta notikumu, kas notikuši pēc minētā finanšu perioda beigām, ietekme.

15. Lai lietotāji varētu izprast ASR nozīmi un ticamību, emitents vai atbildīgās personas paskaidro, kāpēc tās uzskata, ka konkrētais ASR sniedz noderīgu informāciju par finansiālo stāvokli, naudas plūsmu vai finanšu rādītājiem, kā arī norāda, kādiem mērķiem tiek izmantots konkrētais ASR.

16. ASR neizceļ vai neuzsver vairāk kā rādītāju, kas tieši izriet no finanšu pārskatiem. ASR noformējums nedrīkst novērst uzmanību no rādītājiem, kuri tieši izriet no finanšu pārskatiem.

17. Emitents vai atbildīgās personas nodrošina, ka ASR definīcija un aprēķināšana ir konsekventa laika gaitā. Izņēmuma gadījumos, ja emitents vai atbildīgās personas nolemj koriģēt ASR definīciju, emitents vai atbildīgās personas:

17.1. izskaidro izmaiņas;

17.2. paskaidro iemeslus, kāpēc šīs izmaiņas rada ticamu un noderīgāku informāciju par finansiālo situāciju;

17.3. sniedz koriģētus salīdzināmos datus.

18. Ja emitents pārtrauc atklāt kādu ASR, tas paskaidro iemeslu, kādēļ šis ASR vairs nesniedz noderīgu informāciju.

19. Ja kāds ASR tiek aizstāts ar citu, emitents paskaidro, kāpēc jaunais ASR sniedz ticamu un noderīgāku informāciju, salīdzinot ar iepriekš izmantoto ASR.

20. Prospektos ietvertos ASR konsekventi izmanto finanšu periodos, uz kuriem attiecas prospekts. Šo prasību neattiecina uz gadījumiem, kad atbildīgās personas nolemj aizstāt ASR vai pārtraukt atspoguļot ASR prospektos, kas sagatavoti dažādu vērtspapīru veidiem vai atšķirīgos laika posmos.

21. Izņemot prospektus, uz kuriem attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 14. jūnija Regulas Nr. 2017/1129 par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību regulētā tirgū, un ar ko atceļ Direktīvu 2003/71/EK, 19. pantā norādītie atsevišķie atsauces iekļaušanas noteikumi, šajos noteikumos izklāstītos informācijas atklāšanas principus var aizstāt ar tiešu atsauci uz citiem publicētajiem dokumentiem, kas satur šādu informāciju par ASR un kas ir viegli un ērti pieejami lietotājiem. Izmantojot attiecīgās atsauces, nedrīkst pārkāpt šādus principus:

21.1. jānodrošina attiecīgā ASR salīdzināmā informācija par atbilstošo iepriekšējo periodu;

21.2. atsaucēm jānovirza lietotāji uz informāciju, kas pieprasīta šajos noteikumos. Šādai atsaucei jābūt precīzai, norādot konkrētu lappusi, dokumenta iedaļu vai nodaļu, kur šo informāciju var izlasīt;

21.3. viegla un ērta piekļuve dokumentiem nozīmē to, ka investoriem nav jāreģistrējas tīmekļa vietnēs, jāveic samaksa, lai piekļūtu šādai informācijai, vai jāmeklē dokuments, izmantojot meklēšanas iespēju vai vairākas saites.

III. Noslēguma jautājums

22. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Komisijas 2016. gada 6. jūlija normatīvie noteikumi Nr. 118 "Normatīvie noteikumi par alternatīvajiem snieguma rādītājiem".

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja S. Purgaile
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Alternatīvo snieguma rādītāju atklāšanas prasības Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: noteikumi Numurs: 253Pieņemts: 22.12.2020.Stājas spēkā: 13.01.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 7, 12.01.2021. OP numurs: 2021/7.18
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
320120
13.01.2021
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"