Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 756

Rīgā 2020. gada 17. decembrī (prot. Nr. 84 2. §)
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis un tā piemērošanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 5. panta
devīto daļu, Ģeotelpiskās informācijas likuma 10. panta
ceturto daļu, 15. panta otro daļu, 26. panta sesto un septīto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (turpmāk – aģentūra) sniegto maksas pakalpojumu cenrādi un tā piemērošanas kārtību.

2. Maksu par aģentūras sniegtajiem maksas pakalpojumiem nosaka saskaņā ar cenrādi (pielikums).

3. Noteikumos lietoti šādi termini:

3.1. datne – ģeotelpiskās informācijas pamatdatu datne, kurā ietverta informācija par teritoriju Latvijas Republikā atbilstoši 1993. gada topogrāfisko karšu sistēmas (TKS-93) nomenklatūras kartes lapai attiecīgajā mērogā;

3.2. (svītrots ar MK 20.12.2022. noteikumiem Nr. 790);

3.3. (svītrots ar MK 20.12.2022. noteikumiem Nr. 790);

3.4. punkts – ģeodēzisko mērījumu vieta, kurai nosaka ģeodēziskos raksturlielumus;

3.5. aktuālā ortofotokarte – ortofotokarte, kas sagatavota no pēdējā aerofotografēšanas cikla datiem.

II. Cenrāža I nodaļas piemērošanas kārtība

4. Ja apkārtējās vides ietekmē ģeomagnētisko vērtību nav iespējams noteikt, veicot mērījumu vienā punktā, pakalpojuma cenu nosaka, cenrāža I nodaļas 1.3. un 1.4. apakšpunktā norādīto summu reizinot ar uzmērīto punktu skaitu, kas nepieciešami, lai attiecīgajai vietai noteiktu ģeomagnētisko vērtību.

5. Ģeodēzisko darbu rezultātu ekspertīzi pēc pieprasījuma nodrošina aģentūra, piemērojot cenrāža I nodaļas 3.1. apakšpunktu.

6. Cenrāža I nodaļas 2. punktā minētie ģeotelpiskās informācijas pamatdati sagatavoti Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā.

7. Cenrāža I nodaļas 2.1., 2.2. un 2.3. apakšpunktā norādītā pakalpojumu cena noteikta par ģeotelpiskās informācijas datu kopas pakalpojumu vienā datu formātā.

8. Cenrāža I nodaļas 2.1.1., 2.1.3., 2.1.5. un 2.3.10. apakšpunktā norādītā pakalpojuma mazākais iespējamais apjoms ir viena datne. Sākot ar otro datni, pakalpojuma cena ģeotelpiskās informācijas pamatdatu vektordatu formātos (Esri Shapefile, Esri File Geodatabase) tiek noteikta proporcionāli teritorijai, piemēram:

8.1. topogrāfiskajam plānam mērogā 1:2000 – 1,35 km2/1 km2 = 1,35;

8.2. topogrāfiskajai kartei mērogā 1:10 000 – 230 km2/25 km2 = 9,2;

8.3. digitālajam reljefa modelim, vizualizētam horizontāļu veidā, mērogā 1:10 000 – 230 km2/25 km2 = 9,2;

8.4. būvju slāņa trīsdimensiju vektordatiem – 1,35 km2/1 km2 = 1,35.

(MK 20.12.2022. noteikumu Nr. 790 redakcijā)

9. Cenrāža I nodaļas 2.2.1., 2.2.5., 2.3.2., 2.3.3.,  2.3.11. un 2.3.12. apakšpunktā norādīto pakalpojumu mazākais iespējamais apjoms ir četras datnes.

(MK 20.12.2022. noteikumu Nr. 790 redakcijā)

9.1 Cenrāža I nodaļas 2.2.6. apakšpunktā norādītā pakalpojuma mazākais iespējamais apjoms ir 10 ha.

(MK 20.12.2022. noteikumu Nr. 790 redakcijā)

9.2 Cenrāža I nodaļas 2.3.13., 2.3.14., 2.3.15., 2.3.16., 2.3.17. un 2.3.18. apakšpunktā norādīto pakalpojumu mazākais iespējamais apjoms ir 2 km2.

(MK 20.12.2022. noteikumu Nr. 790 redakcijā)

10. Cenrāža I nodaļas 2.1., 2.2. un 2.3. apakšpunktā norādīto pakalpojumu cenu nosaka, summējot to ar cenrāža I nodaļas 3.1. apakšpunktā norādīto pakalpojuma cenu, ja nepieciešama ģeotelpiskās informācijas pamatdatu papildu apstrāde.

11. Cenrāža I nodaļas 2.1., 2.2. un 2.3. apakšpunktā norādīto pakalpojumu cenā ir iekļauta piekļuve ģeotelpiskās informācijas pamatdatiem vienā no šādiem veidiem:

11.1. ierakstīšana pasūtītāja elektronisko datu nesējā;

11.2. (svītrots ar MK 20.12.2022. noteikumiem Nr. 790);

11.3. lejupielādēšana, izmantojot datu apmaiņas protokola serveri (FTP).

12. (Svītrots ar MK 20.12.2022. noteikumiem Nr. 790)

13. (Svītrots ar MK 20.12.2022. noteikumiem Nr. 790)

14. (Svītrots ar MK 20.12.2022. noteikumiem Nr. 790)

15. (Svītrots ar MK 20.12.2022. noteikumiem Nr. 790)

16. Ja pakalpojums saistīts ar atvērto datu izsniegšanu, aģentūra pakalpojuma izpildi nodrošina, piemērojot cenrāža I nodaļas 3.1. apakšpunktu.

17. Ja pakalpojums saistīts ar ģeotelpiskās informācijas materiālu arhīvu, aģentūra pakalpojuma izpildi nodrošina, piemērojot cenrāža I nodaļas 3.1. un 3.2. apakšpunktu.

18. Cenrāža I nodaļas 3. punktā norādīto pakalpojumu kopējo cenu nosaka, sagatavojot individuālu pakalpojuma izpildes tāmi. Tāmi sagatavo, izmantojot šādu cenu aprēķina formulu:

Imp = (Hizm x S) + Lizm, kur

Imp – pakalpojuma cena;

Hizm – speciālistu izmaksas saskaņā ar cenrāža I nodaļas 3.1. apakšpunktu;

S – speciālistu plānotais darba apjoms (stundu skaits);

Lizm – līgumpartneru sniegtā pakalpojuma vai papildu materiālu iegādes izmaksas atbilstoši līgumpartneru sagatavotajai izmaksu tāmei.

19. Cenrāža I nodaļas 3.2.4. apakšpunktā norādītās A1 formāta izdrukas uz papīra mazākais iespējamais izmērs attiecīgā formāta izdrukām ir 594 mm x 841 mm. Pasūtot garāku izdruku, pakalpojuma cenu nosaka proporcionāli izdrukas garumam (piemēram, 1200 mm/841 mm = 1,43 lapas).

20. Cenrāža I nodaļas 3.2.5. apakšpunktā norādītās A0 formāta izdrukas uz papīra mazākais iespējamais izmērs attiecīgā formāta izdrukām ir 841 mm x 1189 mm. Pasūtot lielāku izdruku, pakalpojuma cenu nosaka proporcionāli izdrukas apjomam (piemēram, 2400 mm/1189 mm = 2,02 lapas).

III. Cenrāža II nodaļas piemērošanas kārtība

21. Pakalpojumiem, kuru apjomu nosaka loksnēs, cenu aprēķina proporcionāli lokšņu skaitam (piemēram, 650/1000 = 0,65).

22. Pakalpojumiem, kuros tiek izmantotas drukas formas, pakalpojuma cenai tiek papildus rēķināta formu cena.

23. Ja pakalpojuma izpildē izmantoti citu līgumpartneru (kas nav attiecīgā pakalpojuma saņēmējs) materiāli vai pakalpojums, cenrāža II nodaļas norādīto pakalpojumu cenu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Imp = (H1x S1) + (H2 x S2) +....+ (Hn x Sn) + Mizm + Lizm , kur

Imp – pakalpojuma cena;

H1...n – pakalpojumu izmaksas, ko nosaka saskaņā ar cenrāža II nodaļas 4.1., 4.2., 4.3. un 4.4. apakšpunktā norādītajām pozīcijām;

S1...n – pakalpojuma apjoms (mērvienību skaits);

Mizm – materiālu (papīra) izmaksas, kas atbilst piegādāto materiālu izmaksām;

Lizm – līgumpartneru sniegtā pakalpojuma izmaksas atbilstoši līgumpartneru pavadzīmei–rēķinam.

IV. Noslēguma jautājumi

24. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2017. gada 25. jūlija noteikumus Nr. 421 "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis un tā piemērošanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 148. nr.; 2018, 168. nr.).

25. Pakalpojumam, kura izpilde ir uzsākta vai par kuru noslēgts līgums līdz 2020. gada 21. decembrim, pakalpojuma sniegšanas nosacījumi un maksa ir piemērojama atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 25. jūlija noteikumiem Nr. 421 "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis un tā piemērošanas kārtība". Maksa par ģeotelpiskās informācijas pamatdatu abonēšanas pakalpojumiem, kuru abonēšanas periods ir sācies līdz 2020. gada 21. decembrim, ir aprēķināma atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 25. jūlija noteikumiem Nr. 421 "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis un tā piemērošanas kārtība", bet ne ilgāk kā līdz abonēšanas perioda beigām.

26. Noteikumi stājas spēkā 2020. gada 22. decembrī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ministru prezidenta biedrs,
aizsardzības ministrs A. Pabriks
Pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 17. decembra
noteikumiem Nr. 756

(Pielikums MK 20.12.2022. noteikumu Nr. 790 redakcijā)

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis

I. Ģeotelpiskās informācijas produkti un pakalpojumi

1. Ģeodēzija

Nr.

p.  k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN

(euro)

PVN

(euro)*

Cena ar PVN

(euro)

1.1.valsts ģeodēziskā tīkla punkta – sienas – zīmes pārcelšana

1 ģeodēziskais punkts

962,62

0

962,62

1.2.valsts ģeodēziskā tīkla punkta – grunts – zīmes pārcelšana

1 ģeodēziskais punkts

951,55

0

951,55

1.3.kopējā magnētiskā lauka intensitātes vērtības noteikšana ar precizitāti 10 nT (nanoteslas)

1 punkts

116,60

0

116,60

1.4.magnētiskās deklinācijas un inklinācijas noteikšana ar standartnovirzi, ne sliktāku kā 0,1 (cenu nosaka, summējot šajā apakšpunktā un 1.3. apakšpunktā noteikto cenu)

1 punkts

62,30

0

62,30

1.5.smaguma spēka vērtības noteikšana ar standartnovirzi 10–25 µGal (mikrogal)

1 punkts

138,82

0

138,82

Piezīme. * Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.

2. Ģeotelpiskie dati un ģeoinformācijas sistēmas

Nr.

p. k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN

(euro)

PVN

(euro)*

Cena ar PVN

(euro)

2.1.topogrāfiskās kartes un plāni:
2.1.1.topogrāfiskais plāns mērogā 1:2000 (vektordatu formāts – DGN, Esri Shapefile, Esri File Geodatabase, rastra datu formāts – TIFF)

1 datne/

1 km2

6,95

0

6,95

2.1.2.topogrāfiskais plāns mērogā 1:2000 (vektordatu formāts – DGN, Esri Shapefile, Esri File Geodatabase, rastra datu formāts – TIFF)

Rīgas pilsētas teritorija

406,46

0

406,46

2.1.3.topogrāfiskā karte mērogā 1:10 000 bez reljefa datiem (vektordatu formāts – DGN, Esri Shapefile, Esri File Geodatabase, rastra datu formāts – TIFF)**

1 datne/

25 km2

7,17

0

7,17

2.1.4.topogrāfiskās kartes mērogā 1:10 000 visai Latvijas teritorijai bez reljefa datiem (vektordatu formāts – DGN, Esri Shapefile, Esri File Geodatabase, rastra datu formāts – TIFF)**

Latvijas teritorija

893,71

0

893,71

2.1.5.būvju slāņa trīsdimensiju vektordati (vektordatu formāts – Esri Shapefile)1 km2

22,49

022,49
2.2.ortofotokarte:
2.2.1.aktuālā ortofotokarte (rastra datu formāts – TIFF) (krāsainā (RGB) vai infrasarkanā (CIR), vai multispektrālā (RGBI) krāsu spektrā)

1 datne/

6,25 km2

2,50

0

2,50

2.2.2.aktuālā ortofotokarte (rastra datu formāts – MrSID) (krāsainā (RGB) vai infrasarkanā (CIR) krāsu spektrā) atbilstoši mēroga 1:10 000 nomenklatūras lapām

1 datne/

25 km2

7,44

0

7,44

2.2.3.aktuālā ortofotokarte (rastra datu formāts – MrSID) (krāsainā vai infrasarkanā krāsu spektrā) atbilstoši mēroga 1:50 000 nomenklatūras lapām

1 datne/

625 km2

30,67

0

30,67

2.2.4.aktuālā ortofotokarte visai Latvijas teritorijai (rastra datu formāts – TIFF, MrSID) (krāsainā vai infrasarkanā krāsu spektrā)

Latvijas teritorija

885,60

0

885,60

2.2.5.ortofotokarte ar augstu izšķirtspēju līdz 10 cm (rastra datu formāts – TIFF) (krāsainā (RGB) krāsu spektrā)  

1 datne/

 1 km2

2,7102,71
2.2.6.fotoreālistiskie 3-dimensiju modeļa dati1 ha1,7001,70
2.3.digitālais augstuma modelis:
2.3.1.digitālā reljefa modeļa pamatdati ar regulāro tīkla soli 5 m no datiem, kas iegūti ar lāzerskenēšanas metodi (teksta ASCII datu formāts)

1 datne/

25 km2

18,72

0

18,72

2.3.2.no aerolāzerskenēšanas datiem sagatavotā digitālā reljefa modeļa vizualizēti attēli ar izšķirtspēju 25 cm (rastra datu formāts – TIFF)

1 datne/

1 km2

4,07

0

4,07

2.3.3.no aerolāzerskenēšanas datiem sagatavotā digitālā virsmas modeļa vizualizēti attēli ar izšķirtspēju 25 cm (rastra datu formāts – TIFF)

1 datne/

1 km2

4,07

0

4,07

2.3.4.no aerolāzerskenēšanas datiem sagatavotā digitālā reljefa modeļa vizualizēti attēli ar izšķirtspēju 25 cm (rastra datu formāts – ECW) atbilstoši mēroga 1:50 000 nomenklatūras lapām

1 datne/

625 km2

137,36

0

137,36

2.3.5.no aerolāzerskenēšanas datiem sagatavotā digitālā virsmas modeļa vizualizēti attēli ar izšķirtspēju 25 cm (rastra datu formāts – ECW) atbilstoši mēroga 1:50 000 nomenklatūras lapām

1 datne/

625 km2

137,36

0

137,36

2.3.6.no aerolāzerskenēšanas datiem sagatavotais digitālais reljefa modelis ar izšķirtspēju 1 m (rastra datu formāts – TIFF)

1 datne/

625 km2

206,47

0

206,47

2.3.7.no aerolāzerskenēšanas datiem sagatavotais digitālais virsmas modelis ar izšķirtspēju 1 m (rastra datu formāts – TIFF)

1 datne/

625 km2

206,47

0

206,47
2.3.8.no aerolāzerskenēšanas datiem sagatavotais digitālais paaugstinājuma modelis ar izšķirtspēju 1 m (rastra datu formāts – TIFF)

1 datne/

625 km2

206,47

0

206,47

2.3.9.no aerofotografēšanas datiem sagatavotais digitālais virsmas modelis ar izšķirtspēju 1 m (rastra datu formāts – TIFF)

1 datne/

625 km2

153,66

0

153,66

2.3.10.digitālais reljefa modelis, vizualizēts horizontāļu veidā, mērogā 1:10 000 (vektordatu formāts – DGN, Esri Shapefile, Esri File Geodatabase)

1 datne/

25 km2

7,95

0

7,95

2.3.11.aktuālie digitālā augstuma modeļa pamatdati ar izšķirtspēju vismaz 25 p/m2 no datiem, kas iegūti ar lāzerskenēšanas metodi, kuriem veikta iegūto punktu automātiska klasificēšana (LAS datu formātā)

1 datne/

 1 km2

1,7401,74
2.3.12.digitālā augstuma modeļa pamatdati ar izšķirtspēju vismaz 6 p/m2 no datiem, kas iegūti ar lāzerskenēšanas metodi, kuriem veikta iegūto punktu automātiska klasificēšana (LAS datu formātā)

1 datne/

1 km2

3,2603,26
2.3.13.no aerolāzerskenēšanas datiem sagatavotais digitālais reljefa modelis ar izšķirtspēju 1 m (rastra datu formāts – TIFF)1 km25,0605,06
2.3.14.no aerolāzerskenēšanas datiem sagatavotais digitālais virsmas modelis ar izšķirtspēju 1 m (rastra datu formāts – TIFF)1 km25,0605,06
2.3.15.no aerolāzerskenēšanas datiem sagatavotais digitālais paaugstinājuma modelis ar izšķirtspēju 1 m (rastra datu formāts – TIFF)1 km25,0605,06
2.3.16.no aerolāzerskenēšanas datiem sagatavotais digitālais reljefa modelis ar izšķirtspēju 0,5 m (rastra datu formāts – TIFF)1 km27,7907,79
2.3.17.no aerolāzerskenēšanas datiem sagatavotais digitālais virsmas modelis ar izšķirtspēju 0,5 m (rastra datu formāts – TIFF)1 km27,7907,79
2.3.18.no aerolāzerskenēšanas datiem sagatavotais digitālais paaugstinājuma modelis ar izšķirtspēju 0,5 m (rastra datu formāts – TIFF)1 km27,7907,79
Piezīmes. 
1. * Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.
2. ** Topogrāfiskās kartes mērogā 1:10 000 DGN datu formāts ir pieejams līdz 2019. gadam sagatavotajiem datiem atbilstoši Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras tīmekļvietnē pieejamajām kartoshēmām.

3. Citi ar Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras ģeotelpisko informāciju saistītie pakalpojumi

Nr.

p. k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN

(euro)

PVN

(euro)*

Cena ar PVN

(euro)

3.1.speciālista pakalpojumi

1 stunda

18,06

0

18,06

3.2.ģeotelpiskās informācijas izdruka:
3.2.1.A4 formāta izdruka uz papīra

1 lapa

0,88

0

0,88

3.2.2.A3 formāta izdruka uz papīra

1 lapa

1,06

0

1,06

3.2.3.A2 formāta izdruka uz papīra

1 lapa

6,68

0

6,68

3.2.4.A1 formāta izdruka uz papīra

1 lapa

11,29

0

11,29

3.2.5.A0 formāta izdruka uz papīra

1 lapa

18,59

0

18,59

3.3.ģeotelpiskās informācijas izdrukas tipogrāfiskā formā:
3.3.1.Latvijas topogrāfiskā karte mērogā 1:50 000

1 kartes lapa

1,48

0

1,48

3.3.2.Latvijas topogrāfiskā karte mērogā 1:10 000

1 kartes lapa

1,48

0

1,48

3.3.3.Latvijas topogrāfiskā karte mērogā 1:100 000

1 kartes lapa

1,48

0

1,48

3.3.4.Latvijas satelītkarte mērogā 1:50 000

1 kartes lapa

1,48

0

1,48

3.3.5.Latvijas teritorijas pārskata karte mērogā 1:250 000

1 komplekts

8,32

0

8,32

Piezīme. * Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.

II. Poligrāfijas pakalpojumi

4. Poligrāfiskās produkcijas izgatavošana

Nr.

p. k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN

(euro)

PVN (euro)

Cena ar PVN

(euro)

4.1.poligrāfiskā iespiešana:
4.1.1.iespiešana ar iespiedmašīnu Heidelberg:
4.1.1.1.formu izgatavošana no digitālā materiāla B1 formātā

1 gab.

4,11

0,86

4,97

4.1.1.2.no 60 g līdz 250 g, vienpusējā iespiešana

1000 loksnes

33,67

7,07

40,74

4.1.1.3.no 251 g un vairāk, vienpusējā iespiešana

1000 loksnes

50,50

10,61

61,11

4.1.1.4.no 60 g līdz 250 g, divpusējā iespiešana

1000 loksnes

73,44

15,42

88,86

4.1.1.5.no 251 g un vairāk, divpusējā iespiešana

1000 loksnes

77,48

16,27

93,75

4.1.1.6.formu pierīkošana (papildus minētajām iespiešanas cenām)

1 forma

18,82

3,95

22,77

4.1.1.7.krāsu sistēmas mazgāšana (papildus minētajām iespiešanas cenām)

1 sekcija

11,10

2,33

13,43

4.1.2.A3 formāta digitālā iespiešana:
4.1.2.1.vienpusējā iespiešana

1 loksne

0,13

0,03

0,16

4.1.2.2.divpusējā iespiešana

1 loksne

0,26

0,05

0,31

4.1.2.3.iekārtas pierīkošana (papildus minētajām digitālās iespiešanas cenām)

1 reize

10,41

2,19

12,60

4.1.3.digitālā lielformāta apdruka:
4.1.3.1.lielformāta druka ar krāsu noklājumu virs 50 %

1 m2

8,12

1,71

9,83

4.1.3.2.lielformāta druka ar krāsu noklājumu, mazāku par 50 %1 m24,250,895,14
4.1.3.3.digitālās lielformāta iekārtas pielāgošana (papildus minētajai lielformāta drukas cenai)

1 reize

13,23

2,78

16,01

4.2.lakošana:
4.2.1.lakošana (vienpusēja lakošana ar ofsetlaku)

1000 loksnes

22,57

4,74

27,31

4.2.2.lakošana (divpusēja lakošana ar ofsetlaku)

1000 loksnes

32,79

6,89

39,68

4.3.pēcapstrādes darbi poligrāfiskās produkcijas izgatavošanai:
4.3.1.lokšņu locīšana:
4.3.1.1.formāta maiņa (papildus minētajām cenām lokšņu locīšanai ar iekārtu)

1 reize

6,51

1,37

7,88

4.3.1.2.lokšņu locīšana, izmantojot lokšņu locīšanas iekārtu, 1 locījums

1000 loksnes

6,14

1,29

7,43

4.3.1.3.lokšņu locīšana, izmantojot lokšņu locīšanas iekārtu, 2 locījumi

1000 loksnes

6,14

1,29

7,43

4.3.1.4.lokšņu locīšana, izmantojot lokšņu locīšanas iekārtu, 3 locījumi

1000 loksnes

6,78

1,42

8,20

4.3.1.5.lokšņu locīšana, izmantojot lokšņu locīšanas iekārtu, 4 locījumi un vairāk

1000 loksnes

12,05

2,53

14,58

4.3.1.6.lokšņu locīšana ar rokām, 1 locījuma locīšana

1000 loksnes

39,94

8,39

48,33

4.3.1.7.lokšņu locīšana ar rokām, 2, 3, 4 locījumi

1000 loksnes

45,69

9,59

55,28

4.3.1.8.lokšņu locīšana ar rokām, 5, 6, 7 locījumi

1000 loksnes

59,99

12,60

72,59

4.3.2.lokšņu komplektēšana:
4.3.2.1.1–10 salocītas burtnīcas

1000 gab.

39,94

8,39

48,33

4.3.2.2.11–20 salocītas burtnīcas

1000 gab.

162,76

34,18

196,94

4.3.3.izdevuma brošēšana:
4.3.3.1.formāta maiņa (papildus minētajām šūšanas cenām)

1 reize

17,36

3,65

21,01

4.3.3.2.šūšana ar pusautomātisko stieples šujmašīnu, izmantojot 1–2 pašuzlicējus

1000 eks.

13,87

2,91

16,78

4.3.3.3.šūšana ar pusautomātisko stieples šujmašīnu, burtnīcas uzliekot ar rokām

1000 eks.

46,32

9,73

56,05

4.3.3.4.brošūras šūšana, izmantojot manuālo stieples šujmašīnu

1000 eks.

190,74

40,06

230,80

4.3.3.5.grāmatu, brošūru līmēšana, izmantojot līmēšanas pusautomātisko mašīnu

1000 eks.

141,95

29,81

171,76

4.3.4.gatavās produkcijas apgriešana:
4.3.4.1.apgriešana no 4 pusēm

1000 loksnes

2,88

0,60

3,48

4.3.4.2.apgriešana no 4 pusēm un griešana 2 daļās

1000 loksnes

3,79

0,80

4,59

4.3.4.3.apgriešana no 4 pusēm un griešana 4–8 daļās

1000 loksnes

5,75

1,21

6,96

4.3.4.4.apgriešana no 4 pusēm un griešana vairāk nekā 8 daļās

1000 loksnes

7,60

1,60

9,20

4.3.5.lokšņu laminēšana

1000 loksnes

91,98

19,32

111,30

4.3.6.lokšņu rievošana:
4.3.6.1.lokšņu rievošana un izciršana ar tīģeli

1000 loksnes

116,73

24,51

141,24

4.3.6.2.rievošana ar pusautomātisko iekārtu, 1–3 rievas

1000 loksnes

32,18

6,76

38,94

4.3.6.3.rievošana ar pusautomātisko iekārtu, 4–6 rievas

1000 loksnes

166,20

34,90

201,10

4.4.citi pakalpojumi:
4.4.1.aplokšņu izgatavošana

1000 eks.

614,87

129,12

743,99

4.4.2.kalendāru, brošūru, grāmatu caurumošana1000 eks.35,317,4242,73
4.4.3.karstspiede (zelta, sudraba un citas krāsas), izmantojot pusautomātisko iekārtu

1000 loksnes

147,07

30,88

177,95

4.4.4.produkcijas saiņošana:
4.4.4.1.pakās

1000 gab.

11,62

2,44

14,06

4.4.4.2.uz paletes

1000 gab.

4,13

0,87

5,00

4.4.5.poligrāfisko darbu speciālista pakalpojums

1 stunda

20,00

4,20

24,20

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis un tā piemērošanas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 756Pieņemts: 17.12.2020.Stājas spēkā: 22.12.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 246, 21.12.2020. OP numurs: 2020/246.3
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
319632
{"selected":{"value":"24.12.2022","content":"<font class='s-1'>24.12.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"24.12.2022","iso_value":"2022\/12\/24","content":"<font class='s-1'>24.12.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"22.12.2020","iso_value":"2020\/12\/22","content":"<font class='s-1'>22.12.2020.-23.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
24.12.2022
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"