Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 22

Jēkabpilī 2020. gada 12. novembrī
Saistošie noteikumi par pabalstu mājokļa maksas kompensēšanai ārstniecības speciālistiem
APSTIPRINĀTI
ar Jēkabpils pilsētas domes 12.11.2020.
lēmumu Nr. 519 (prot. Nr. 19, 6. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Jēkabpils pilsētas pašvaldībā piešķir pabalstu dzīvojamo telpu īres maksas un viesnīcas izdevumu segšanai.

2. Pabalsta mērķis ir sniegt atbalstu ārstniecības speciālistiem, kuri ir izrādījuši interesi un gatavību strādāt Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā.

3. Īres maksas un viesnīcas izdevumu segšanas pabalstu (turpmāk – Pabalsts) var saņemt:

3.1. ārstniecības speciālists, kurš noslēdzis attiecīgu līgumu un iziet rezidentūru SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" vai pie Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā esoša ārsta, kurš iekļauts Nacionālā veselības dienesta reģistrā;

3.2. ārstniecības speciālists, kuram nodibinātas darba tiesiskās attiecības ar SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca", bet kuras nav ilgākas par vienu gadu no nodibināšanas brīža;

3.3. ārstniecības speciālists, kurš atvēris ģimenes ārsta praksi Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā, ja ģimenes ārsta prakse atvērta ne ātrāk kā gadu pirms pabalsta pieprasīšanas brīža.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 17.06.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 15)

4. Jēkabpils pilsētas dome reizi gadā pārskata Noteikumu 3. punktā noteiktās atbalstāmās personu kategorijas.

5. Pabalstu var saņemt:

5.1. par atsevišķa dzīvokļa īri Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā, par kuru atbilstoši normatīvajiem aktiem ir noslēgts īres līgums par dzīvojamo telpu īri;

5.2. par viesnīcas pamatpakalpojuma (izmitināšana) izmantošanu, t.i., par viesnīcas numuriņa nomu Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā, kas nav ilgāka par vienu nepārtrauktu nedēļu.

6. Pabalstu piešķir īres maksas vai viesnīcas numuriņa nomas daļējai kompensēšanai.

7. Pabalstu var piešķirt uz termiņu līdz vienam gadam.

8. Lēmumu par Pabalsta piešķiršanu pieņem Jēkabpils pilsētas dome.

9. Lai ārstniecības speciālists saņemtu Pabalstu, Jēkabpils pilsētas pašvaldībā jāiesniedz šādi dokumenti:

9.1. iesniegums par Pabalsta piešķiršanu;

9.2. apliecinājums, ka persona iziet rezidentūru SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" vai pie Jēkabpils administratīvajā teritorijā esoša ārsta, kurš iekļauts Nacionālā veselības dienesta reģistrā un par ko noslēgts attiecīgs līgums;

9.3. darba līguma kopija ar SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" (ja iesniegumu iesniedz SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" speciālists);

9.4. apliecinājumu, ka ārstniecības speciālists ir deklarējis savu dzīvesvietu īrētajā dzīvoklī;

9.5. īres līguma kopiju vai apliecinoša dokumenta kopiju par viesnīcas numuriņa rezervēšanu vai izmantošanu;

9.6. līgumu par ģimenes ārsta praksi, kas noslēgts ar Nacionālo veselības dienestu.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 17.06.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 15)

10. Pabalsts tiek piešķirts, nepārsniedzot šim mērķim paredzētos pašvaldības budžeta līdzekļus:

10.1. par dzīvokļa īri 200,00 eiro mēnesī, bet ne vairāk kā faktiskie izdevumi;

10.2. par viesnīcas numuriņa nomu 35,00 eiro par vienu nakti, kopā mēnesī ne vairāk kā par septiņām naktīm, bet ne vairāk kā faktiskie izdevumi.

11. Pašvaldībai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai, tai skaitā pieprasīt informāciju no SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca", no Noteikumu 3.2. apakšpunktā noteiktā ārsta un no personas, kura norādīta kā dzīvokļa izīrētājs vai no norādītās viesnīcas, kuras pakalpojumi izmantoti.

12. Piešķirto pabalstu Jēkabpils pilsētas pašvaldība izmaksā vienu reizi ceturksnī pēc tam, kad persona, kurai piešķirts Pabalsts, iesniedz attiecīgus maksājumu apliecinošus dokumentus, kas veikti atbilstoši noslēgtajam īres līgumam vai par viesnīcas numuriņa nomu. Pēc visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas, Pabalsta pārskaitījums tiek veikts 14 darba dienu laikā uz iesniedzēja norādīto norēķinu kontu.

13. Pabalsta saņēmējam ir pienākums nekavējoties sniegt informāciju, ja vairs nepastāv apstākļi, kas bija par pamatu Pabalsta piešķiršanai.

14. Jēkabpils pilsētas dome pieņemto lēmumu par Pabalsta piešķiršanu var atcelt, ja Pabalsta saņēmējs:

14.1. neatbilst noteiktajiem Noteikumu nosacījumiem;

14.2. saņēmis citu pašvaldības palīdzību dzīvokļa palīdzības jautājuma risināšanai;

14.3. Pabalsta saņemšanai sniedzis nepatiesu informāciju;

14.4. citos gadījumos, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem.

15. Ja persona Pabalsta saņemšanai ir sniegusi nepatiesu informāciju, tad Pabalsta saņēmēja pienākums ir saņemto Pabalstu pilnā apmērā atmaksāt. Lēmumu par Pabalsta atmaksu pieņem Jēkabpils pilsētas dome.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs A. Kraps
Jēkabpils pilsētas domes 12.11.2020. saistošo noteikumu Nr. 22 "Saistošie noteikumi par pabalstu mājokļa maksas kompensēšanai ārstniecības speciālistiem"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Regulējuma nepieciešamībaŅemot vērā kritisko situāciju ārstniecības speciālistu nozarē (ārstu trūkumu), Jēkabpils pilsētas pašvaldība jau sniedz dažādus atbalstus ārstniecības speciālistiem, kuri ir izrādījuši interesi un gatavību strādāt Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā, tai skaitā SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca". Ņemot vērā, ka ārstniecības speciālisti, kuri izrāda gatavību strādāt Jēkabpils pilsētā nāk no dažādiem Latvijas reģioniem būtu nepieciešams noteikt kārtību, kādā pašvaldība sniedz atbalstu, ja speciālistiem nevar sniegt atbalstu saskaņā ar Jēkabpils pilsētas domes 2020. gada 13. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 43 "Saistošie noteikumi par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Jēkabpils pilsētā".

Pašvaldībai uz saistošo noteikumu apstiprināšanas brīdi dzīvošanai derīgi neizīrēti dzīvokļi ir 4 gab., savukārt dzīvošanai nederīgi dzīvokļi ir ap 62 gab. Rindā uz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā sniegšanu, kas izriet no likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" ir 13 iedzīvotāji, bet savukārt rindā uz palīdzības sniegšanu, kas izriet no Jēkabpils pilsētas domes 2020. gada 13. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 43 "Saistošie noteikumi par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Jēkabpils pilsētā" ir 110 iedzīvotāji. 2020. gadā veikto remontdarbu (dažāda veida darbi) izmaksas pašvaldībai piederošajos dzīvokļos par 1 kv.m svārstās no ap 90,00 euro līdz ap 300,00 euro. Veicot viena dzīvokļa, kurš ir dzīvošanai nederīgs kapitālo remontu, tas vidēji pašvaldībai izmaksā no 10 000 euro līdz 25 000 euro. Pēc pašvaldības veiktajām aplēsēm, lai sniegtu atbalstu vienam ārstniecības speciālistam daļējas īres maksas segšanai, gadā tas izmaksātu 2400 euro.

Ņemot vēra esošo situāciju gan ar ārstu trūkumu Jēkabpils pilsētā, gan ar rindu uz palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā, pašvaldības ieskatā ir nepieciešams noteikt jaunu regulējumu, lai sniegtu īslaicīgu atbalstu jaunajiem ārstniecības speciālistiem pirmajā laika periodā, kad tie nāk strādāt vai iziet rezidentūru Jēkabpils pilsētā.

Saistošo noteikumu mērķis ir sniegt īslaicīgu atbalstu speciālistiem, kuri ir gatavi strādāt Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā, sniedzot atbalstu pirmajā gadā, kad speciālists sāk strādāt Jēkabpils administratīvajā teritorijā vai iziet rezidentūru Jēkabpils pilsētā.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Jēkabpils pilsētas pašvaldībā piešķir pabalstu īres maksas un viesnīcas izdevumu segšanai, nosaka personu kategorijas, kuras var pretendēt uz pabalsta saņemšanu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuProvizoriski tiek plānots, ka gadā šādi atbalstāmi ārstniecības speciālisti varētu būt ap 8 gadījumiem, no kuriem īres maksas daļēja segšana būtu nepieciešama 5 gadījumos, bet viesnīcas numuriņa nomas maksas segšana 3 gadījumos (gadā).

Pieņemot, ka pašvaldība izmaksās mēnesī maksimāli pieļaujamo pabalsta apmēru, tad gadā pašvaldības budžetā būtu nepieciešami ap 20 820,00 euro, kas veidojas: 200,00 euro x 12 mēneši = 2400,00 euro vienai personai par īres maksas daļēju segšanu, kas kopā gadā varētu sastādīt 12 000,00 euro (pieciem gadījumiem). Savukārt viesnīcas numuriņa nomas gadījumā aprēķini veidojas sekojoši:
35,00 euro x 7 dienas = 245,00 euro viena nedēļa. Pieņemot, ka mēnesī vienu nedēļu tiks izmantots viesnīcas pakalpojumi, tad gada laikā tas sastāda 245,00 euro x 12 mēneši x 3 iespējamie gadījumi = 8820,00 euro.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošo noteikumu projekts uzņēmējdarbības vidi tieši neietekmē.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmPersonai, kura vēlēsies saņemt pabalstu pašvaldībā, jāiesniedz iesniegums un reizi ceturksnī jāiesniedz maksājuma uzdevumi, kas apliecina faktiski veiktos maksājumus par dzīvokļa īri vai viesnīcas numuriņu.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas notikušas ar SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca".
Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs A. Kraps
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Saistošie noteikumi par pabalstu mājokļa maksas kompensēšanai ārstniecības speciālistiem Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Jēkabpils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 22Pieņemts: 12.11.2020.Stājas spēkā: 25.11.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 227, 24.11.2020. OP numurs: 2020/227.7
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
318935
{"selected":{"value":"29.06.2021","content":"<font class='s-1'>29.06.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"29.06.2021","iso_value":"2021\/06\/29","content":"<font class='s-1'>29.06.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"25.11.2020","iso_value":"2020\/11\/25","content":"<font class='s-1'>25.11.2020.-28.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
29.06.2021
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)