Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Jēkabpils novada domes 2023. gada 24. augusta saistošos noteikumus Nr. 30 "Saistošie noteikumi par pabalstu mājokļa maksas kompensēšanai ārstniecības speciālistiem".
Jēkabpils novada domes saistošie noteikumi Nr. 30

Jēkabpils novadā 2021. gada 25. novembrī
Saistošie noteikumi par pabalstu mājokļa maksas kompensēšanai ārstniecības speciālistiem
APSTIPRINĀTI
ar Jēkabpils novada domes 25.11.2021.
lēmumu Nr. 508 (prot. Nr. 13, 82. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Jēkabpils novada pašvaldībā piešķir pabalstu dzīvojamo telpu īres maksas un viesnīcas izdevumu segšanai.

2. Pabalsta mērķis ir sniegt atbalstu ārstniecības speciālistiem, kuri ir izrādījuši interesi un gatavību strādāt Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā.

3. Īres maksas un viesnīcas izdevumu segšanas pabalstu (turpmāk – Pabalsts) var saņemt:

3.1. ārstniecības speciālists, kurš noslēdzis attiecīgu līgumu un iziet rezidentūru SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" vai pie Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā esoša ārsta, kurš iekļauts Nacionālā veselības dienesta reģistrā;

3.2. ārstniecības speciālists, kuram nodibinātas darba tiesiskās attiecības ar SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca", bet kuras nav ilgākas par vienu gadu no nodibināšanas brīža;

3.3. ārstniecības speciālists, kurš atvēris ģimenes ārsta praksi Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā, ja ģimenes ārsta prakse atvērta ne ātrāk kā gadu pirms pabalsta pieprasīšanas brīža.

4. Jēkabpils novada dome reizi gadā pārskata Noteikumu 3. punktā noteiktās atbalstāmās personu kategorijas.

5. Pabalstu var saņemt:

5.1. par atsevišķa dzīvokļa īri Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā, par kuru atbilstoši normatīvajiem aktiem ir noslēgts īres līgums par dzīvojamo telpu īri;

5.2. par viesnīcas pamatpakalpojuma (izmitināšana) izmantošanu, t.i., par viesnīcas numuriņa nomu Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā.

6. Pabalstu piešķir īres maksas vai viesnīcas numuriņa nomas daļējai kompensēšanai.

7. Pabalstu var piešķirt uz termiņu līdz vienam gadam.

8. Lēmumu par Pabalsta piešķiršanu pieņem Jēkabpils novada dome.

9. Lai ārstniecības speciālists saņemtu Pabalstu, Jēkabpils novada pašvaldībā jāiesniedz šādi dokumenti:

9.1. iesniegums par Pabalsta piešķiršanu;

9.2. apliecinājums, ka persona iziet rezidentūru SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" vai pie Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā esoša ārsta, kurš iekļauts Nacionālā veselības dienesta reģistrā un par ko noslēgts attiecīgs līgums;

9.3. darba līguma kopija ar SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" (ja iesniegumu iesniedz SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" speciālists);

9.4. apliecinājumu, ka ārstniecības speciālists ir deklarējis savu dzīvesvietu īrētajā dzīvoklī;

9.5. īres līguma kopiju vai apliecinoša dokumenta kopiju par viesnīcas numuriņa rezervēšanu vai izmantošanu;

9.6. līgumu par ģimenes ārsta praksi, kas noslēgts ar Nacionālo veselības dienestu.

10. Pabalsts tiek piešķirts, nepārsniedzot šim mērķim paredzētos pašvaldības budžeta līdzekļus:

10.1. par dzīvokļa īri 200,00 euro mēnesī, bet ne vairāk kā faktiskie izdevumi;

10.2. par viesnīcas numuriņa nomu 200,00 euro mēnesī, bet ne vairāk kā faktiskie izdevumi.

11. Pašvaldībai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai, tai skaitā pieprasīt informāciju no SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca", no Noteikumu 3.2. apakšpunktā noteiktā ārsta un no personas, kura norādīta kā dzīvokļa izīrētājs vai no norādītās viesnīcas, kuras pakalpojumi izmantoti.

12. Piešķirto pabalstu Jēkabpils novada pašvaldība izmaksā vienu reizi ceturksnī pēc tam, kad persona, kurai piešķirts Pabalsts, iesniedz attiecīgus maksājumu apliecinošus dokumentus, kas veikti atbilstoši noslēgtajam īres līgumam vai par viesnīcas numuriņa nomu. Pēc visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas, Pabalsta pārskaitījums tiek veikts 14 darba dienu laikā uz iesniedzēja norādīto norēķinu kontu.

13. Pabalsta saņēmējam ir pienākums nekavējoties sniegt informāciju, ja vairs nepastāv apstākļi, kas bija par pamatu Pabalsta piešķiršanai.

14. Jēkabpils novada dome pieņemto lēmumu par Pabalsta piešķiršanu var atcelt, ja Pabalsta saņēmējs:

14.1. neatbilst noteiktajiem Noteikumu nosacījumiem;

14.2. saņēmis citu pašvaldības palīdzību dzīvokļa palīdzības jautājuma risināšanai;

14.3. Pabalsta saņemšanai sniedzis nepatiesu informāciju;

14.4. citos gadījumos, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem.

15. Ja persona Pabalsta saņemšanai ir sniegusi nepatiesu informāciju, tad Pabalsta saņēmēja pienākums ir saņemto Pabalstu pilnā apmērā atmaksāt. Lēmumu par Pabalsta atmaksu pieņem Jēkabpils novada dome.

16. Atzīt par spēku zaudējušiem Jēkabpils pilsētas domes 2020. gada 12. novembra saistošos noteikumus Nr. 22 "Saistošie noteikumi par pabalstu mājokļa maksas kompensēšanai ārstniecības speciālistiem" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 227. nr.; 2021, 121. nr.).

17. Pabalsti, kas piešķirti saskaņā ar Noteikumu 16. punktā noteiktajiem noteikumiem, tiek izmaksāti saskaņā ar attiecīgo Jēkabpils pilsētas domes lēmumu.

18. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs R. Ragainis
Jēkabpils novada domes 25.11.2021. saistošo noteikumu Nr. 30
"Saistošie noteikumi par pabalstu mājokļa maksas kompensēšanai ārstniecības speciālistiem" paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsAdministratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktā ir noteikts, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 1. jūnijam ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi, izņemot saistošos noteikumus par teritorijas plānojumu, kurus izstrādā līdz 2025. gada 31. decembrim.

Jēkabpils pilsētas dome ar 2020. gada 12. novembra lēmumu Nr. 519 "Par saistošo noteikumu apstiprināšanu" ir apstiprinājusi Jēkabpils pilsētas domes 2020. gada 12. novembra saistošos noteikumus Nr. 22 "Saistošie noteikumi par pabalstu mājokļa maksas kompensēšanai ārstniecības speciālistiem".

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktu minētie saistošie noteikumi ir pārskatīti un izstrādāti jauni Jēkabpils novada domes saistošie noteikumi "Saistošie noteikumi par pabalstu mājokļa maksas kompensēšanai ārstniecības speciālistiem".

Jēkabpils novada domes saistošo noteikumu izstrādē par pamatu ir ņemti Jēkabpils pilsētas domes 2020. gada 12. novembra saistošie noteikumi Nr. 22 "Saistošie noteikumi par pabalstu mājokļa maksas kompensēšanai ārstniecības speciālistiem".

Saistošo noteikumu mērķis ir sniegt atbalstu ārstniecības speciālistiem, kuri ir izrādījuši interesi un gatavību strādāt Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā.

2. Īss projekta satura izklāstsAr saistošajiem noteikumiem tiek noteiktas to personu kategorijas kuriem ir tiesības pretendēt uz pabalstu dzīvojamo telpu īres maksas un viesnīcas izdevumu segšanai.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuŅemot vērā, ka pabalsts jau tiek piešķirts, tad saistošo noteikumu spēkā stāšanās pašvaldības budžetu būtiski neietekmēs, jo jau pašreiz pašvaldības budžetā tiek iekļauti šāda pabalsta izmaksai nepieciešamie līdzekļi.

Provizoriski tiek plānots, ka gadā šādi atbalstāmi ārstniecības speciālisti varētu būt ap 8 gadījumiem, no kuriem īres maksas daļēja segšana būtu nepieciešama 5 gadījumos, bet viesnīcas numuriņa nomas maksas segšana 3 gadījumos (gadā).

Jēkabpils pilsētas pašvaldības budžetā ir bijuši plānoti šādi budžeta līdzekļi: 2021. gada budžetā plānotā summa EUR 10000, no tiem izlietots uz 01.10.2021. – EUR 2000. Finansējums plānots tāmē 06.100.03 "Pašvaldības dzīvojamā fonda remonts" (no ieņēmumiem).

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāIetekme uz uzņēmējdarbības vidi netiek prognozēta.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmPretendentiem, kuri vēlas saņemt pabalstu jāiesniedz iesniegums un saistošajos noteikumos noteikti dokumenti.

Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Jēkabpils novada dome.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav veiktas.
Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs R. Ragainis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Saistošie noteikumi par pabalstu mājokļa maksas kompensēšanai ārstniecības speciālistiem Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Jēkabpils novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 30Pieņemts: 25.11.2021.Stājas spēkā: 04.01.2022.Zaudē spēku: 09.09.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 1, 03.01.2022. OP numurs: 2022/1.12
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
328882
04.01.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"