Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tieslietu padomes lēmums Nr. 66

Rīgā 2020. gada 13. novembrī
Par Augstākās tiesas tiesneša amata kandidāta atlases, stažēšanās un kvalifikācijas eksāmena kārtošanas kārtību

Pamatojoties uz likuma "Par tiesu varu" 49.1 panta piekto daļu, 51. panta trešo daļu un 54.2 panta pirmo daļu, Tieslietu padome nolēma:

apstiprināt Augstākās tiesas tiesneša amata kandidātu atlases, stažēšanās un kvalifikācijas eksāmena kārtošanas kārtību saskaņā ar pielikumu.

Tieslietu padomes priekšsēdētājs A. Strupišs
APSTIPRINĀTS
ar Tieslietu padomes
2020. gada 13. novembra lēmumu Nr. 66
saskaņā ar likuma "Par tiesu varu"
49.1 panta piekto daļu, 51. panta trešo daļu un 54.2 pantu
Augstākās tiesas tiesneša amata kandidātu atlases, stažēšanās un kvalifikācijas eksāmena kārtošanas kārtība

Augstākās tiesas tiesneša (turpmāk arī – senatora) amata kandidātu atlases mērķis ir nodrošināt, ka par Augstākās tiesas tiesnešiem kļūst labākie un pieredzējušākie Latvijas juristi, kuri ne vien atbilst tiesneša amata vispārējam standartam, bet arī ir snieguši nozīmīgu ieguldījumu jurisprudences attīstībā, kuriem ir profesionālā autoritāte juridiskajā sabiedrībā un kuri ar to spēs dot pienesumu kasācijas instances tiesas augsto standartu noturēšanai un attīstībai.

I. Vispārīgie jautājumi

1. Kārtība nosaka senatora amata kandidātu (turpmāk – kandidāts) atlases, konkursa norises, stažēšanās, kvalifikācijas eksāmena kārtošanas kārtību un kritērijus departamenta senatoru kopsapulces atzinumam par kandidātu.

2. Kandidātu atlase notiek atklātā konkursā (turpmāk – konkurss), ja vakance nav aizpildīta II nodaļā noteiktajā kārtībā.

3. Konkurss notiek divās kārtās un ietver kandidātu atlasi atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām obligātajām prasībām, profesionālās kvalifikācijas un amatam nepieciešamo zināšanu izvērtējumu.

4. Kandidātu atlasi, konkursa organizēšanu un stažēšanos nodrošina Augstākās tiesas administrācija (turpmāk – Administrācija).

5. Šajā kārtībā "departaments" ir tas Senāta departaments, kurā ir senatora amata vakance.

6. Šī kārtība, izņemot II nodaļu, piemērojama arī konkursam uz senatora pagaidu aizstāšanu.

II. Senatora amata vakances aizpildīšana likuma "Par tiesu varu" 54.2 panta 1.1 daļas kārtībā

7. Administrācija par senatora amata vakanci informē bijušos Satversmes tiesas tiesnešus, starptautiskās tiesas un pārnacionālās tiesas tiesnešus, nosūtot vēstuli un norādot pieteikšanās termiņu, kā arī ievietojot paziņojumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un tīmekļvietnē internetā www.at.gov.lv.

8. Kandidātam jāiesniedz šādi dokumenti:

8.1. pieteikuma vēstule, norādot atbilstību likuma "Par tiesu varu" 54. un 55. pantam;

8.2. dzīves apraksts (atbilstoši Europass CV standartam);

8.3. ziņas un dokumentus par šīs kārtības pielikuma 2. un 3. punktā minēto kritēriju izpildi (t.sk. trīs kandidāta sagatavoti juridiskie dokumenti).

9. Administrācija ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām izskata pieteikumus, tiem pievienotos dokumentus un izvērtē kandidātu atbilstību likumā "Par tiesu varu" noteiktajām prasībām, pieprasot ziņas no kompetentajām institūcijām.

10. Kandidāts, kurš neatbilst likumā "Par tiesu varu" noteiktajām prasībām, tālāk netiek virzīts.

11. Kandidāts iziet psiholoģisko novērtēšanu saskaņā ar šīs kārtības 33. punktu.

12. Dokumentus par kandidātiem un psiholoģiskā novērtējuma kopsavilkumu Administrācija iesniedz departamentam atzinuma sniegšanai.

13. Departamenta senatoru kopsapulce sniedz atzinumu par kandidātu šīs kārtības VII nodaļā noteiktajā kārtībā. Netiek vērtēti šīs kārtības pielikuma 1. un 6. punktā noteiktie kritēriji.

III. Konkursa izsludināšana

14. Konkursu rīko, ja pēc šīs kārtības II nodaļas procedūras pabeigšanas vakance palikusi neaizpildīta.

15. Pieteikšanos uz vakanto senatora amata vietu izsludina oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", tīmekļvietnē internetā www.at.gov.lv, www.tiesas.lv un nosūtot informāciju Tiesu administrācijai.

16. Sludinājumā norāda Senāta departamentu, kurā ir vakance, kandidātam izvirzītās prasības, iesniedzamos dokumentus, pieteikšanās termiņu un vietu.

17. Kandidātiem, kuriem jau ir tiesneša statuss, jāiesniedz šādi dokumenti:

17.1. pieteikuma vēstule, norādot atbilstību likuma "Par tiesu varu" 54. un 55. pantam;

17.2. dzīves apraksts (atbilstoši Europass CV standartam);

17.3. ziņas un dokumentus par šīs kārtības pielikuma 2. un 3. punktā minēto kritēriju izpildi.

18. Ja kandidāts nav tiesnesis, jāiesniedz šādi dokumenti:

18.1. pieteikuma vēstule, norādot atbilstību likuma "Par tiesu varu" 54. un 55. pantam;

18.2. dzīves apraksts (atbilstoši Europass CV standartam);

18.3. izglītību un darba stāžu juridiskajā specialitātē apliecinošu dokumentu kopijas;

18.4. ziņas un dokumentus par šīs kārtības pielikuma 2. un 3. punktā minēto kritēriju izpildi (t.sk. trīs kandidāta sagatavoti juridiskie dokumenti).

IV. Konkursa pirmā kārta

19. Administrācija ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām izskata pieteikumus, tiem pievienotos dokumentus un izvērtē kandidātu atbilstību likumā "Par tiesu varu" noteiktajām prasībām.

20. Ja kandidāts nav tiesnesis, lai pārbaudītu, vai nepastāv likuma "Par tiesu varu" 55. pantā noteiktie ierobežojumi, no kompetentajām institūcijām tiek pieprasīta informācija par kandidātu.

21. Kandidāts, kurš neatbilst likumā "Par tiesu varu" noteiktajām prasībām, tālāk netiek virzīts.

22. Ja kandidāts nav tiesnesis un pretendē uz senatora amatu saskaņā ar likuma "Par tiesu varu" 54. panta otro daļu, Administrācija nosūta dokumentus par kandidātu Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijai kvalifikācijas eksāmena pieņemšanai.

V. Kvalifikācijas eksāmens

23. Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija, pieņemot kvalifikācijas eksāmenu, novērtē kandidāta, kurš nav tiesnesis, profesionālo sagatavotību.

24. Kvalifikācijas eksāmenā atbilstoši departamenta tiesību nozarei tiek novērtētas kandidāta zināšanas administratīvajās tiesībās, civiltiesībās vai krimināltiesībās.

25. Kvalifikācijas eksāmens sastāv no diviem jautājumiem (jautājums materiālajās tiesībās, jautājums procesuālajās tiesībās) un juridiskas problēmas uzdevuma (kāzusa).

26. Kvalifikācijas eksāmena jautājumu un uzdevumu (kāzusu) izstrādi nodrošina attiecīgā departamenta priekšsēdētājs un saskaņo ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju. Jautājumi jāsagatavo tādējādi, lai varētu pārbaudīt kandidāta izpratni un spēju orientēties sarežģītu juridiskās metodes, materiālo tiesību un procesuālo tiesību problēmu risināšanā.

27. Kvalifikācijas eksāmens noris mutiski.

28. Kvalifikācijas eksāmenā kandidāta maksimālais sagatavošanās laiks ir 90 minūtes.

29. Kandidātam aizliegts izmantot palīglīdzekļus un palīgmateriālus, izņemot normatīvos aktus. Kandidāts atbildes laikā drīkst izmantot sagatavošanās laikā izdarītās piezīmes.

VI. Eseja un psiholoģiskais novērtējums

30. Pirms otrās kārtas kandidātiem jāsagatavo eseja un jāpiedalās psiholoģiskajā novērtēšanā.

31. Esejas tēmu nosaka attiecīgā departamenta priekšsēdētājs, un Administrācija to nosūta uz kandidāta norādīto elektroniskā pasta adresi, norādot iesniegšanas termiņu. Esejai jāparāda kandidāta spēja sistemātiski analizēt sarežģītu tiesību jautājumu.

32. Eseju sagatavo datorrakstā, un tās apjoms nepārsniedz 3–5 lappuses. Eseju iesniedz norādītajā termiņā, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi vakance@at.gov.lv.

33. Kandidāta psiholoģiskā novērtēšana sastāv no testiem un intervijas, kuru veic Augstākās tiesas pieaicināts speciālists. Speciālists sagatavo kandidāta psiholoģiskā novērtējuma kopsavilkumu un iesniedz Administrācijā.

34. Kandidāta iesniegtos dokumentus, eseju un psiholoģiskā novērtējuma kopsavilkumu Administrācija iesniedz departamentam atzinuma sniegšanai.

VII. Konkursa otrā kārta/departamenta senatoru kopsapulces atzinums

35. Departamenta senatoru kopsapulce sniedz atzinumu par senatora amata kandidātu vai tiesnesi, kurš pretendē aizstāt Augstākās tiesas senatoru.

36. Departamenta senatoru kopsapulcē ar balsstiesībām piedalās un to vada Augstākās tiesas priekšsēdētājs.

37. Departamenta senatoru kopsapulcē notiek strukturētā intervija ar kandidātu, kandidāts tiek uzklausīts un tiek novērtēta viņa atbilstība senatora amatam vai senatora aizstāšanai, pamatojoties uz kritērijiem, kas noteikti šīs kārtības pielikumā.

38. Augstākās tiesas priekšsēdētājs un katrs departamenta senators savu vērtējumu (0–5, kur 0 ir zemākais un 5 augstākais vērtējums) ieraksta individuālajā kandidāta novērtēšanas lapā (pielikumā). Vērtējumam ir indikatīvs raksturs.

39. Pēc individuālās kandidāta novērtēšanas lapas aizpildīšanas departamenta senatori un Augstākās tiesas priekšsēdētājs balso par katru kandidātu. Balsojumā atturēties nedrīkst.

40. Apstiprināšanai amatā tiek virzīts kandidāts, par kura piemērotību departamenta senatora amatam vai senatora aizstāšanai nobalsojusi vairāk nekā puse no lemttiesīgo senatoru skaita.

VIII. Konkursa noslēgums

41. Priekšlikumu kandidāta apstiprināšanai senatora amatā Augstākās tiesas priekšsēdētājs virza attiecīgi uz Saeimu vai Tieslietu padomi, priekšlikumu par tiesnesi, kurš pretendē aizstāt senatoru vakances vai pagaidu prombūtnes laikā, – uz Tieslietu padomi.

42. Ja departamenta senatoru kopsapulce nevienu no kandidātiem nav atzinusi par piemērotu departamenta senatora amatam vai senatora aizstāšanai, tiek rīkota jauna atlase.

42.1 Ja kandidāts, kuru departamenta senatoru kopsapulce nav virzījusi apstiprināšanai konkursa gaitā, kurā kandidātu skaits ir lielāks par vakanču skaitu, piedalās turpmākos konkursos, kandidāta iesniegtie dokumenti, izņemot pieteikumu, eseja un psiholoģiskā novērtējuma kopsavilkums uzskatāmi par derīgiem divus gadus no pirmā konkursa noslēguma.

(Tieslietu padomes 08.04.2021. l­­­ēmuma Nr. 38 redakcijā)

43. Ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc departamenta kopsapulces atzinuma saņemšanas Administrācija kandidātiem rakstiski paziņo par pieņemto lēmumu.

IX. Stažēšanās

44. Stažēšanās nepieciešamību un laiku nosaka attiecīgā departamenta priekšsēdētājs pēc senatora apstiprināšanas amatā. Stažēšanās laikā senators netiek iekļauts kā referents lietu sadales plānā.

X. Noslēguma jautājums

45. Ar šīs kārtības apstiprināšanas dienu spēku zaudē Augstākās tiesas tiesneša amata kandidātu atlases, stažēšanās un kvalifikācijas eksāmena kārtošanas kārtība, kas apstiprināta ar Tieslietu padomes 2018. gada 25. jūnija lēmumu Nr. 332.

Pielikums
Senatora amata kandidātu atlases, stažēšanās
un kvalifikācijas eksāmena kārtošanas kārtībai
Senatora amata kandidāta individuālā novērtējuma lapa
Kandidāts  
 (vārds, uzvārds) 

Maksimālais punktu skaits - 100

KritērijsVērtējums
(0-5)
Piezīmes
1. Esejas vērtējums1.1. satura atbilstība tēmai  
1.2. skaidrība  
1.3. loģika un argumentācija  
1.4. strukturētība  
1.5. valodas kvalitāte  

2. Darba kvalitāte
(kandidāta sastādīto un iesniegto juridisko dokumentu analīze)

2.1. juridiskās metodes pārzināšana  
2.2. judikatūras pārzināšana  
2.3. argumentācijas kvalitāte  
2.4. Nolēmuma/juridiskā dokumenta sagatavošanas prasmes (loģiskums, strukturētība, saprotamība, lakonisms)  
2.5. valodas kvalitāte  
3. Ieguldījums jurisprudences un konkrētās tiesību nozares attīstībā3.1. publikācijas  
3.2. konferences  
3.3. pedagoģiskais darbs (studentu, tiesnešu, ierēdņu, citu juridisko profesiju apmācība)  
 3.4. dalība normatīvo aktu projektu izstrādē un pilnveidošanā  
 3.5. autoritāte juridiskajā sabiedrībā  
4. Potenciālais pienesums kasācijas attīstībā   
5. Reputācija   
6. Izpratne par tiesneša ētikas standartiem (situācijas analīze)   
7. Svešvalodu zināšanas
(par katru svešvalodu: 2 punkti par C līmeni, 1 punkts par B līmeni)
   
8. Psiholoģiskais tests   
Tiesnesis  
 (vārds, uzvārds) 
Paraksts, datums  
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Augstākās tiesas tiesneša amata kandidāta atlases, stažēšanās un kvalifikācijas eksāmena .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Tieslietu padome Veids: lēmums Numurs: 66Pieņemts: 13.11.2020.Stājas spēkā: 13.11.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 225, 20.11.2020. OP numurs: 2020/225.9
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
318876
{"selected":{"value":"08.04.2021","content":"<font class='s-1'>08.04.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"08.04.2021","iso_value":"2021\/04\/08","content":"<font class='s-1'>08.04.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"13.11.2020","iso_value":"2020\/11\/13","content":"<font class='s-1'>13.11.2020.-07.04.2021.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
08.04.2021
136
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)