Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 671

Rīgā 2020. gada 10. novembrī (prot. Nr. 70 14. §)
Pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas
Izdoti saskaņā ar Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likuma
6. panta sesto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību un nosacījumus, kādā notiek pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdale pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. reorganizējamā pašvaldība – pašvaldība, kas pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas nodod tai piekrītošās institūcijas, finanses, mantu, tiesības un saistības iegūstošajai pašvaldībai;

2.2. iegūstošā pašvaldība – pašvaldība, kas pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas pārņem tai piekrītošās reorganizējamās pašvaldības institūcijas, finanses, mantu, tiesības un saistības.

II. Reorganizācijas plāna izstrāde

3. Reorganizējamās pašvaldības reorganizācijas plāna (turpmāk – reorganizācijas plāns) izstrādi uzsāk pēc tam, kad stājies spēkā normatīvais akts par attiecīgās administratīvās teritorijas robežu grozīšanu vai sadalīšanu, ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

4. Reorganizācijas plāns sastāv no konstatējumu daļas, lēmumu daļas un pielikumiem, kuros norādīta informācija par administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas dēļ skartajām reorganizējamās pašvaldības institūcijām (1. pielikums), mantu (2. pielikums) un saistībām (3. pielikums).

5. Reorganizācijas plāna sagatavošanu un izpildi koordinē un organizē reorganizējamās pašvaldības domes priekšsēdētājs.

6. Reorganizējamā pašvaldība mēneša laikā pēc tam, kad stājies spēkā normatīvais akts par attiecīgās administratīvās teritorijas robežu grozīšanu vai sadalīšanu, izstrādā reorganizācijas plāna konstatējumu daļu, ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

7. Lai sagatavotu reorganizācijas plāna konstatējumu daļu, reorganizējamā pašvaldība ir tiesīga piesaistīt zvērinātu revidentu.

8. Reorganizējamās pašvaldības dome izskata un mēneša laikā ar lēmumu apstiprina reorganizācijas plāna konstatējumu daļu. Minēto lēmumu piecu darbdienu laikā publicē attiecīgās pašvaldības tīmekļvietnē, nosūta zināšanai iegūstošās pašvaldības domei un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija to publicē savā tīmekļvietnē.

III. Papildu nosacījumi reorganizējamām pašvaldībām, kuras nodod teritoriālo vienību vai tās daļu iegūstošajai pašvaldībai

9. Pēc reorganizācijas plāna konstatējumu daļas sagatavošanas reorganizējamā pašvaldība sagatavo reorganizācijas plāna lēmumu daļu. Lai sagatavotu reorganizācijas plāna lēmumu daļu, reorganizējamā pašvaldība izveido reorganizācijas komisiju, kuras sastāvā iekļauj vienādu skaitu amatpersonu no reorganizējamās pašvaldības un iegūstošās pašvaldības. Reorganizācijas komisiju vada reorganizējamās pašvaldības priekšsēdētājs, un tās sēdes tiek protokolētas.

10. Reorganizācijas komisija izvērtē reorganizācijas plāna konstatējumu daļu un mēneša laikā sagatavo reorganizācijas plāna lēmumu daļas projektu.

11. Ja reorganizācijas komisija nevar vienoties par reorganizācijas komisijas sastāvu vai par kādu no reorganizācijas plāna lēmumu daļas projekta punktiem, to norāda sēdes protokolā un reorganizējamā pašvaldība piecu darbdienu laikā par to rakstiski informē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un iegūstošo pašvaldību.

12. Reorganizācijas komisija, izstrādājot reorganizācijas plānu, un reorganizējamās pašvaldības dome, lemjot par to, ievēro šādus institūciju, mantas, finanšu, tiesību un saistību sadales principus un nosacījumus:

12.1. pašvaldības iestāde nav dalāma, izņemot gadījumu, ja tai ir teritoriāla struktūrvienība attiecīgajā teritorijā;

12.2. pirms reorganizācijas atbilstoši normatīvajiem aktiem tiek veikta visu nododamo objektu – pašvaldības institūciju, mantas, tiesību un saistību – inventarizācija, ietverot attaisnojuma dokumentu inventarizāciju un sagatavošanu nodošanai iegūstošajai pašvaldībai;

12.3. pašvaldības iestāžu un struktūrvienību kustamā manta un valdījumā un turējumā esošā nekustamā manta nav dalāma, un saskaņā ar reorganizācijas plānu to pārņem tā pašvaldība, kurai nodod iestādi vai struktūrvienību;

12.4. pašvaldībai piederošs vai piekrītošs nekustamais īpašums un no tā izrietošās tiesības un saistības piekrīt tai pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā tas atradīsies;

12.5. no pašvaldības līgumiem izrietošās tiesības un saistības pārņem tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā ir līguma izpildes vieta;

12.6. ja tiek reorganizēts valsts budžeta, Eiropas Savienības fondu vai citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu finansējuma saņēmējs, tiek grozīts līgums vai vienošanās par projekta īstenošanu, aizstājot finansējuma saņēmēju ar tā tiesību un saistību pārņēmēju, kas atbilst Ministru kabineta nosacījumiem par attiecīgā specifiskā atbalsta mērķa vai pasākuma, vai programmas īstenošanu. Ja nepieciešams, ieinteresētās puses atsevišķi vienojas par mantas nodošanu, kompensēšanu vai citām darbībām, kuras veic pēc projekta uzraudzības perioda beigām, ņemot vērā, kuras pašvaldības teritorijā ir projekta vai tā daļas īstenošanas vieta;

12.7. tiesības un saistības, kuras izriet no pašvaldības iestādes darbības nodrošināšanas, pārņem reorganizācijas plānā noteiktā pašvaldība, kurai iestādi nodod;

12.8. ja nepieciešams, var veikt tiešās līdzdalības pārvērtēšanu kapitālsabiedrībās atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumam un kapitālsabiedrības reorganizēšanu sadalīšanas procesā, noslēdzot reorganizācijas līgumu atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumam un Komerclikumam.

13. Reorganizējamās un iegūstošās pašvaldības domes lēmumu par reorganizācijas plāna lēmumu daļas apstiprināšanu pieņem ne vēlāk kā četrus mēnešus līdz kārtējā saimnieciskā gada beigām. Minēto lēmumu piecu darbdienu laikā nosūta zināšanai administratīvo teritoriju robežu grozīšanā iesaistītajai pašvaldībai un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai publicēšanai tās tīmekļvietnē, kā arī publicē attiecīgo pašvaldību tīmekļvietnēs.

IV. Reorganizācijas plāna izpilde

14. Lai nodrošinātu darbības nepārtrauktību un veiktu citus normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, iegūstošā pašvaldība nodrošina reorganizējamās pašvaldības domes pieņemtā lēmuma izpildi.

15. Reorganizācijas plāna izpildes termiņš tiek noteikts līdz kārtējā saimnieciskā gada beigām.

16. Pēc tam kad reorganizējamās un iegūstošās pašvaldības domes priekšsēdētāji ir parakstījuši pieņemšanas un nodošanas aktus un nodevuši attaisnojuma dokumentu atvasinājumus, reorganizējamās pašvaldības institūcijas, finanses, manta, tiesības un saistības pāriet iegūstošajai pašvaldībai.

17. Iegūstošajai pašvaldībai piekrītošos reorganizējamai pašvaldībai piederošos nekustamos īpašumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nostiprina zemesgrāmatā uz iegūstošās pašvaldības vārda, nostiprinājuma lūgumam pievienojot pieņemšanas un nodošanas aktu par attiecīgajiem nekustamajiem īpašumiem.

18. Iegūstošajai pašvaldībai piekrītošos kadastra objektus, kas nav ierakstīti zemesgrāmatā, vispārējā kārtībā reģistrē nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā uz iegūstošās pašvaldības vārda, iesniegumam pievienojot izziņu, kas apliecina, ka kadastra objekts ir pašvaldības bilancē, pieņemšanas un nodošanas aktu, kā arī sarakstu par kadastra objektiem atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumam.

19. Ja reorganizējamā pašvaldība nespēj vienoties ar iegūstošo pašvaldību par kādu reorganizācijas plāna lēmumu daļas punktu, šo jautājumu izlemj Ministru kabinets.

V. Reorganizācijas plāna izpildes pārraudzība

20. Reorganizējamās pašvaldības dome pēc reorganizācijas plāna izpildes pabeigšanas piecu darbdienu laikā iesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai publicēšanai tās tīmekļvietnē informāciju par iegūstošajai pašvaldībai nodotajām institūcijām, mantu, tiesībām un saistībām, norādot to nodošanas datumu, kā arī publicē to reorganizējamās pašvaldības tīmekļvietnē.

21. Reorganizējamās pašvaldības slēguma pārskatu sagatavo iegūstošā pašvaldība, ja reorganizācijas periods atšķiras no gada pārskata perioda. Ja darbības periodi sakrīt, iegūstošā pašvaldība sagatavo reorganizējamās pašvaldības gada pārskatu.

VI. Noslēguma jautājumi

22. Administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas ietvaros pašvaldību institūciju, mantas, tiesību un saistību nodalīšanai atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā noteiktajam teritoriālajam iedalījumam Aglonas novada pašvaldība attiecībā uz Grāveru pagastu, Kastuļinas pagastu un Šķeltovas pagastu, Inčukalna novada pašvaldība attiecībā uz Vangažu pilsētu un Limbažu novada pašvaldība attiecībā uz Skultes pagastu veic nodalītu 2021. gada budžeta plānošanu un grāmatvedības uzskaiti, kā arī, veicot 2020. gada inventarizāciju, norāda mantas šķirtību.

23. Administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas ietvaros apvienojamās pašvaldības atbilstoši šo noteikumu I un II nodaļas nosacījumiem sagatavo reorganizācijas plāna konstatējumu daļu, informāciju iekļaujot par pozīcijām, kuru vērtība pārsniedz 1000 euro, un līdz 2021. gada 1. martam iesniedz tai pašvaldībai, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši Iedzīvotāju reģistra datiem uz 2021. gada 1. janvāri. Sagatavojot jaunveidojamā novada pašvaldības administratīvās struktūras projektu, apvienojamās pašvaldības izvērtē reorganizācijas plāna konstatējumu daļā ietverto informāciju. Apvienojamo pašvaldību domju priekšsēdētāji ir atbildīgi, lai tiktu sniegta visa informācija, kas nepieciešama kopīga jaunveidojamā novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādei.

(Grozīts ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 761)

23.1 Administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas ietvaros apvienojamās pašvaldības, pieņemot attiecīgu lēmumu apvienojamo pašvaldību finanšu komisijā, var šo noteikumu 2. un 3. pielikuma tabulās sniedzamo informāciju sagatavot un iesniegt citā formā.

(MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 761 redakcijā)

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs J. Pūce
1. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 10. novembra
noteikumiem Nr. 671

_________________________________________ pašvaldības institūcijas,
kuras skar administratīvo teritoriju robežu grozīšana vai sadalīšana,
________________________ pašvaldības domes lēmums Nr._______ 20__. gada __________________

Par reorganizācijas plāna konstatējumu/lēmumu daļas apstiprināšanu

1. Apstiprināt ____________ pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējošo/lemjošo daļu (pielikums).

2. Piecu darbdienu laikā par pieņemto lēmumu informēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un iegūstošo pašvaldību (______________ pašvaldības domi), kā arī publicēt informāciju pašvaldības tīmekļvietnē.

Lēmuma pielikums

Nr. p. k.

Konstatējumu daļa

Lēmumu daļa

institūcijas veids (iestāde, struktūrvienība, kapitālsabiedrība, cits)nosaukums, reģistrācijas numurs, atrašanās vieta (adrese)kompetence un darbības teritorijafinansējuma apjoms (euro) un pašvaldības budžeta avots ____.gadāesību pamatojošie grāmatvedības attaisnojuma dokumenticita būtiska informācija (piem., ietekme uz institūcijas darbību un tās darbiniekiem, ietekmes sekas)plānotais nodošanas datums (dd.mm.gg.) __________ pašvaldībainododamais finansējuma apjoms (euro)cita būtiska informācija
123456789
1.         
2.         
3.         
         
 

Apstiprināts ar ____________ domes ____.gada ___. ___________________ lēmumu

Domes priekšsēdētājs     
 (vārds, uzvārds) (paraksts*) (datums*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs J. Pūce
2. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 10. novembra
noteikumiem Nr. 671

________________________ pašvaldības manta,
kuru skar administratīvo teritoriju robežu grozīšana vai sadalīšana

I. Būves

1. tabula

Nr. p. k.

Konstatējumu daļa

Lēmumu daļa

kadastra apzīmējumsadresenosaukumsgalvenā lietošanas veida kods, nosaukumspiederošās domājamās daļassākotnējā uzskaites vērtība (euro)uzkrātais nolietojums (euro)atlikusī uzskaites vērtība
(euro)
esību un vērtību pamatojošie grāmatvedības attaisnojuma dokumenticita būtiska informācijaplānotais nodošanas datums (dd.mm.gg.) __________ pašvaldībaicita būtiska informācija
123456789101112
1.            
2.            
...            

Apstiprināts ar ____________ domes ____.gada ___. ___________________ lēmumu

Domes priekšsēdētājs     
 (vārds, uzvārds) (paraksts*) (datums*)

II. Dzīvokļa īpašumi

2. tabula

Nr. p. k.Konstatējumu daļaLēmumu daļa
kadastra numurszemesgrāmatas nodalījuma numurstelpu grupas adresesākotnējā uzskaites vērtība (euro)uzkrātais nolietojums (euro)atlikusī uzskaites vērtība
(euro)
piederošās domājamās daļasesību un vērtību pamatojošie grāmatvedības attaisnojuma dokumenticita būtiska informācija
(piemēram, kādam mērķim izmanto)
plānotais nodošanas datums (dd.mm.gg.) __________ pašvaldībaicita būtiska informācija
1234567891011
            
            
            

Apstiprināts ar ____________ domes ____.gada ___. ___________________ lēmumu

Domes priekšsēdētājs     
 (vārds, uzvārds) (paraksts*) (datums*)

III. Zemes vienības

3. tabula

Nr. p. k.Konstatējumu daļaLēmumu daļa
kadastra apzīmējumsadresezemes vienības statussplatība (ha)sākotnējā uzskaites vērtība (euro)uzkrātais nolietojums (euro)atlikusī uzskaites vērtība
(euro)
esību un vērtību pamatojošie grāmatvedības attaisnojuma dokumenticita būtiska informācija (piemēram, kādam mērķim izmanto)plānotais nodošanas datums (dd.mm.gg.) __________ pašvaldībaicita būtiska informācija
1234567891011
            
            
            

Apstiprināts ar ____________ domes ____.gada ___. ___________________ lēmumu

Domes priekšsēdētājs     
 (vārds, uzvārds) (paraksts*) (datums*)

IV. Kustamie īpašumi

4. tabula

Nr. p. k.Konstatējumu daļaLēmumu daļa
kustamā īpašuma (transports, iekārtas u. c.) nosaukumsinventarizācijas Nr.izmantošanas mērķis (iestādei, struktūrvienībai, citai institūcijai u. c.)sākotnējā uzskaites vērtība (euro)uzkrātais nolietojums (euro)atlikusī uzskaites vērtība
(euro)
esību un vērtību pamatojošie grāmatvedības attaisnojuma dokumenticita būtiska informācijaplānotais nodošanas datums (dd.mm.gg.) __________ pašvaldībaicita būtiska informācija
12345678910
           
           
           

Apstiprināts ar ____________ domes ____.gada ___. ___________________ lēmumu

Domes priekšsēdētājs     
 (vārds, uzvārds) (paraksts*) (datums*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs J. Pūce
3. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 10. novembra
noteikumiem Nr. 671

________________________ pašvaldības saistības, kuras saistītas ar administratīvo teritoriju robežu grozīšanu vai sadalīšanu

I. Aizņēmumi, galvojumi un citas ilgtermiņa saistības

1. Aizņēmumi

1. tabula

Nr. p. k.Konstatējumu daļaLēmumu daļa
aizņēmuma mērķis (saskaņā ar noslēgto līgumu)aizdevējslīguma noslēgšanas datums (dd.mm.gg.)atmaksas termiņš (dd.mm.gg.)saistību apmērs uz dd.mm.gg. (euro)cita būtiska informācijaplānotais nodošanas datums (dd.mm.gg.) __________ pašvaldībaiaizņēmuma daļas parāds uz dd.mm.gg. (euro)cita būtiska informācija
 123456789
1.         
2.         
         
   Kopā  Kopā  

Apstiprināts ar ____________ domes ____.gada ___. ___________________ lēmumu

Domes priekšsēdētājs     
 (vārds, uzvārds) (paraksts*) (datums*)

2. Galvojumi

2. tabula

Nr. p. k.

Konstatējumu daļa

Lēmumu daļa

galvojuma mērķis
(saskaņā ar noslēgto līgumu)
aizdevējslīguma noslēgšanas datums (dd.mm.gg.)atmaksas termiņš (dd.mm.gg.)saistību apmērs uz dd.mm.gg. (euro)cita būtiska informācijaplānotais nodošanas datums (dd.mm.gg.) __________ pašvaldībaigalvojuma daļas parāds uz dd.mm.gg. (euro)cita būtiska informācija
 123456789
1.         
2.         
         
   Kopā     
 

Apstiprināts ar ____________ domes ____.gada ___. ___________________ lēmumu

Domes priekšsēdētājs     
 (vārds, uzvārds) (paraksts*) (datums*)

3. Citas ilgtermiņa saistības

3. tabula

Nr. p. k.

Konstatējumu daļa

Lēmumu daļa

citu ilgtermiņa saistību mērķis (saskaņā ar noslēgto līgumu)dokuments, kurā noteiktas citas ilgtermiņa saistībasdokumenta numurs un datums (dd.mm.gg.)atmaksas termiņš (dd.mm.gg.)saistību apmērs uz dd.mm.gg. (euro)cita būtiska informācijaplānotais nodošanas (dd.mm.gg.) __________ pašvaldībaipašvaldības pārņemto saistību apmērs (euro)cita būtiska informācija
 123456789
1.         
2.         
         
   Kopā     
 

Apstiprināts ar ____________ domes ____.gada ___. ___________________ lēmumu

Domes priekšsēdētājs     
 (vārds, uzvārds) (paraksts*) (datums*)

II. Eiropas Savienības fondu un citas ārvalstu finanšu palīdzības projekti

1. Projekti, kuru īstenošana pabeigta pēdējo piecu gadu laikā

1. tabula

Nr. p. k.

Konstatējumu daļa

Lēmumu daļa

projekta nosaukums un mērķis, līguma noslēgšanas datums, numurs un līgumslēdzēja institūcijaprojekta īstenošanas termiņš
(no–līdz)
finansējums (euro)saistības, ko pašvaldība uzņēmusies ar projekta īstenošanas līgumu par projektā radīto vērtību uzturēšanu/saglabāšanucita būtiska informācijaplānotais nodošanas datums (dd.mm.gg.) __________ pašvaldībainododcita būtiska informācija
no finanšu instrumentano valsts budžetano pašvaldības līdzfinansējumasaistību apmērs (euro)saistību ilgums pēc projekta īstenošanassaistības (euro)dokumentācijumantu (norāda, kādu)
12345678910111213
I. Finanšu instrumenta nosaukums      
1.             
             
II. Finanšu instrumenta nosaukums      
1.             
             
 

Apstiprināts ar ____________ domes ____.gada ___. ___________________ lēmumu

Domes priekšsēdētājs     
 (vārds, uzvārds) (paraksts*) (datums*)

2. Projekti, kuru īstenošana ir uzsākta un tiek turpināta

2. tabula

Nr. p. k.

Konstatējumu daļa

Lēmumu daļa

projekta nosaukums un mērķis, līguma noslēgšanas datums, numurs un līgumslēdzēja institūcijaprojekta īstenošanas termiņš
(no–līdz)
finansējums (euro)saistības, ko pašvaldība uzņēmusies ar projekta īstenošanas līgumu par projektā radīto vērtību uzturēšanu/saglabāšanucita būtiska informācijaplānotais nodošanas datums (dd.mm.gg.) __________ pašvaldībainododcita būtiska informācija
no finanšu instrumentano valsts budžetano pašvaldības līdzfinansējumasaistību apmērs (euro)saistību laikposms pēc projekta īstenošanassaistības (euro)dokumentācijumantu (norāda, kādu)
12345678910111213
I. Finanšu instrumenta nosaukums      
1.             
2.             
             
II. Finanšu instrumenta nosaukums      
1.             
2.             
             
 

Apstiprināts ar ____________ domes ____.gada ___. ___________________ lēmumu

Domes priekšsēdētājs     
 (vārds, uzvārds) (paraksts*) (datums*)

3. Iesniegtie projekti, par kuriem nav zināmi rezultāti vai nav noslēgti līgumi

3. tabula

Nr. p. k.

Konstatējumu daļa

Lēmumu daļa

projekta nosaukums, mērķis un līgumslēdzēja institūcijaprojekta īstenošanas termiņš
(no–līdz)
plānotais finansējums (euro)saistības, ko pašvaldība uzņemsies ar projekta īstenošanas līgumu par projektā radīto vērtību uzturēšanu/saglabāšanucita būtiska informācijaplānotais nodošanas datums (dd.mm.gg.) __________ pašvaldībainododamā dokumentācijacita būtiska informācija
no finanšu instrumentano valsts budžetano pašvaldības līdzfinansējumasaistību apmērs (euro)saistību laikposms pēc projekta īstenošanas
1234567891011
1.           
2.           
3.           
           
 

Apstiprināts ar ____________ domes ____.gada ___. ___________________ lēmumu

Domes priekšsēdētājs     
 (vārds, uzvārds) (paraksts*) (datums*)

III. Īstermiņa saistības

1. tabula

Nr. p. k.

Konstatējumu daļa

Lēmumu daļa

īstermiņa saistību mērķisdokuments, kurā noteiktas īstermiņa saistībasdokumenta numurs, datums (dd.mm.gg.)atmaksas termiņš (dd.mm.gg.)saistību apmērs uz dd.mm.gg. (euro)cita būtiska informācijaplānotais nodošanas datums (dd.mm.gg.) __________ pašvaldībaipašvaldības pārņemto īstermiņa saistību apmērs (euro)cita būtiska informācija
 123456789
1.         
2.         
         
   Kopā     
 

Apstiprināts ar ____________ domes ____.gada ___. ___________________ lēmumu

Domes priekšsēdētājs     
 (vārds, uzvārds) (paraksts*) (datums*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs J. Pūce
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 671Pieņemts: 10.11.2020.Stājas spēkā: 12.11.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 219, 11.11.2020. OP numurs: 2020/219.8
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
318580
{"selected":{"value":"23.12.2020","content":"<font class='s-1'>23.12.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"23.12.2020","iso_value":"2020\/12\/23","content":"<font class='s-1'>23.12.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"12.11.2020","iso_value":"2020\/11\/12","content":"<font class='s-1'>12.11.2020.-22.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
23.12.2020
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"