Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 8

Gulbenē 2011. gada 24. martā
Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Gulbenes novadā
APSTIPRINĀTI
ar Gulbenes novada domes
2011. gada 24. marta sēdes lēmumu (prot. Nr. 5, 24. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 3. punktu un
Ministru kabineta 2010. gada
12. maija noteikumu Nr. 440
"Noteikumi par tirdzniecības veidiem,
kas saskaņojami ar pašvaldību, un
tirdzniecības organizēšanas kārtību
" 9. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Gulbenes novadā, turpmāk – noteikumi, nosaka::

1.1. kārtību, kādā ar pašvaldību saskaņojama tirdzniecības vietas iekārtošana;

1.2. tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumus kārtības nodrošināšanai;

1.3. tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas;

1.4. kārtību, kādā ar pašvaldību saskaņojama sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana;

1.5. nosacījumus pašvaldības atļaujas ielu tirdzniecībai izsniegšanai un izsniegtās ielu tirdzniecības vai tirdzniecības organizatora atļaujas darbības apturēšanai uz laiku vai anulēšanai;

1.6. gadījumus, kad tirdzniecības organizators ir tiesīgs noteikt tirdzniecības dalībniekam maksu par ielu tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu un tās pieļaujamo apmēru;

1.7. kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss.

(Grozīts ar Gulbenes novada domes 21.04.2011. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

2. Noteikumi ir saistoši visām personām, kuras vēlas saņemt Gulbenes novada pilsētās pārvaldes vai pagasta pārvaldes, turpmāk – Iestādes saskaņojumu ielu tirdzniecības vietu iekārtošanai publiskās vietās un atļauju ielu tirdzniecībai (arī pašvaldības iekārtotās ielu tirdzniecības vietās (1. pielikums)) vai ielu tirdzniecības organizēšanai, kā arī vēlas izveidot tirgu.

II. Tirdzniecības vietas iekārtošanas saskaņošana un atļaujas ielu tirdzniecībai izsniegšana

3. Lai saņemtu Iestādes saskaņojumu ielu tirdzniecības vietas iekārtošanai vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai un saņemtu Iestādes atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai vai ielu tirdzniecībai:

3.1. tirdzniecības dalībnieks iesniedz Iestādē iesniegumu (2. pielikums), norādot šādu informāciju:

3.1.1. fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai juridiskās personas nosaukumu un nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, adresi, tālruni un elektroniskā pasta adresi;

3.1.2. realizējamo preču grupas;

3.1.3. paredzētās tirdzniecības norises vietu, laiku un ilgumu;

3.1.4. pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršrutu un laiku, ja tirdzniecība paredzēta vairākās vietās.

3.2. tirdzniecības organizators iesniedz Iestādē iesniegumu (3. pielikums), norādot šādu informāciju:

3.2.1. fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai juridiskās personas nosaukumu un nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, adresi, tālruni, elektroniskā pasta adresi;

3.2.2. paredzētās ielu tirdzniecības organizēšanas vietu, norises laiku un ilgumu;

3.2.3. realizējamo preču grupas;

3.2.4. tirdzniecības dalībnieku sarakstu, kurā tiek norādīta šo noteikumu 3.1.1. apakšpunktā minētā informācija par tirdzniecības dalībnieku.

3.3. Tirdzniecības dalībnieks un tirdzniecības organizators iesniegumam pievieno:

3.3.1. saimnieciskās darbības reģistrācijas apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);

3.3.2. dokumenta, kas apliecina tiesības iesaistīties pārtikas apritē kopiju (uzrādot oriģinālu);

3.3.3. licences (speciālās atļaujas) kopiju (uzrādot oriģinālu), ja, atbilstoši normatīvajiem aktiem, uzņēmējdarbības veida veikšanai ir nepieciešama licence (speciālā atļauja);

3.3.4. zemes lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), ja ir pieteikta tirdzniecība ar pašu ražotu lauksaimniecības produkciju, iesniedz tikai fiziska persona;

3.3.5. saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju;

3.3.6. saskaņojumu ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu vai organizēšanu pasākuma norises laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta citas personas pasākuma ietvaros, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir pašvaldība vai tās dibināta iestāde.

4. Lēmumu par saskaņojumu ielu tirdzniecības vietas iekārtošanai un atļaujas ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai izsniegšanu vai atteikumu izsniegt saskaņojumu un atļauju Iestāde pieņem 5 (piecu) darba dienu laikā pēc iesnieguma reģistrēšanas Iestādē.

(Gulbenes novada domes 26.03.2015. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)

5. Saņemot ielu tirdzniecības vai ielu tirdzniecības organizēšanas atļauju, ir maksājama pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās, saskaņā ar Gulbenes novada pašvaldības 2009. gada 24. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 11 "Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā".

6. Ja ielu tirdzniecība tiek organizēta pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajā nekustamajā īpašumā un tirdzniecības organizators nav pašvaldība, nodevu par katru pieteikto tirdzniecības vietu, atbilstoši iesniegtajam tirdzniecības dalībnieku sarakstam, maksā tirdzniecības organizators.

7. Tirdzniecības organizators ir tiesīgs noteikt tirdzniecības dalībniekam maksu par ielu tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu, kuras apmērs nedrīkst pārsniegt pašvaldības nodevu divkāršā apmērā, saskaņā ar 2009. gada 24. septembra Gulbenes novada domes saistošo noteikumu Nr. 11 "Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā" 3. nodaļu.

8. Atļauju ielu tirdzniecībai un tirdzniecībai no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta (4. pielikums) izsniedz uz laiku līdz vienam gadam.

(Gulbenes novada domes 28.05.2015. saistošo noteikumu Nr. 22 redakcijā)

9. Jautājumu par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu izskata Gulbenes pilsētas pārvaldes vadītājs, ja tirdzniecība tiek iekļauta Gulbenes pilsētas administratīvajā teritorijā (atļauju ielu tirdzniecībai izsniedzot uz Gulbenes pilsētas pārvaldes veidlapas) un pagasta pārvaldes vadītājs, ja tirdzniecība tiek atļauta attiecīgajā pagasta teritorijā (atļauju ielu tirdzniecībai izsniedzot uz attiecīgās pagasta pārvaldes veidlapas). Iesniegumu par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu attiecībā par tirdzniecību no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta, ja tirdzniecība paredzēta vairākās Gulbenes novada pagastu administratīvajās teritorijās, izskata un vienotu atļauju ielu tirdzniecībai izsniedz Gulbenes novada domes izpilddirektors.

(Gulbenes novada domes 26.03.2015. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)

III. Tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumi kārtības nodrošināšanai

10. Ielu tirdzniecība ir atļauta tikai atļaujā ielu tirdzniecību norādītajā vietā.

11. Tirdzniecības dalībniekam un tirdzniecības organizatoram jāievēro tiesību akti.

12. Tirdzniecības dalībnieks un tirdzniecības organizators ir atbildīgs par kārtības uzturēšanu tirdzniecības vietā un tās sakārtošanu pēc darba pabeigšanas.

13. Tirdzniecības dalībniekam aizliegts nodot tirdzniecības vietas izmantošanas tiesības citai personai.

IV. Tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas

14. Fiziskā persona, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, ielu tirdzniecībā ir tiesīga pārdot Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 7. punktā minētās preces.

15. Juridiskā un fiziskā persona, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, ielu tirdzniecībā ir tiesīga pārdot jebkura veida pārtikas un nepārtikas preces.

V. Izsniegtās atļaujas ielu tirdzniecībai darbības apturēšana uz laiku, anulēšana un kontrole

16. Iestāde ir tiesīga apturēt izsniegtās ielu tirdzniecības vai tirdzniecības organizatora atļaujas darbību uz laiku, ja atkārtoti gada laikā konstatēti tirdzniecības organizēšanas kārtību reglamentējošo tiesību aktu pārkāpumi.

(Gulbenes novada domes 21.04.2011. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā)

17. Iestāde ir tiesīga anulēt izsniegtās ielu tirdzniecības vai tirdzniecības organizatora atļauju, ja tiek konstatēti šo darbību regulējošo normatīvo aktu prasības.

(Gulbenes novada domes 21.04.2011. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā)

18. Ja tiek pieņemts lēmums par atļaujas ielu tirdzniecībai vai tirdzniecības organizēšanai darbības apturēšanu uz laiku vai anulēšanu, samaksātā pašvaldības nodeva netiek atmaksāta.

19. Kontrolēt Domes izdoto Noteikumu izpildi un savas kompetences ietvaros sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus par Noteikumu neievērošanu Domes administratīvajā teritorijā ir tiesīgi:

19.1. Valsts policijas amatpersonas;

19.2. Gulbenes novada Pašvaldības policija;

19.3. Gulbenes novada labiekārtošanas iestādes vadītājs.

(Grozīts ar Gulbenes novada domes 29.05.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 15)

VI. Tirgus statusa piešķiršanas kārtība

20. Lai saņemtu Iestādes saskaņojumu jauna tirgus izveidošanai pašvaldības administratīvajā teritorijā, persona iesniedz pašvaldībā:

20.1. iesniegumu, norādot fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai juridiskās personas nosaukumu un nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, adresi, tālruni, elektroniskā pasta adresi;

20.2. zemes īpašuma vai lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);

20.3. tirgus plānu ar tirdzniecības vietu izvietojumu.

21. Pēc pašvaldības saskaņojuma saņemšanas, persona tiesību aktos noteiktajā kārtībā izstrādā, saskaņo un apstiprina tirgus projektu.

22. Ja pilnībā ir izpildīti visi tirgus projektā paredzētie izveidošanas un iekārtošanas darbi, Iestāde pieņem lēmumu par tirgus statusa piešķiršanu jaunizveidotajam tirgum.

23. Tirgus pārvaldītāja pienākums ir izstrādāt un saskaņot ar pašvaldību tirgus noteikumus.

VI. Noslēguma jautājumi

Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas laikrakstā "Gulbenes Ziņas".

Gulbenes novada domes priekšsēdētāja S. Daudziņa
1. pielikums
2011. gada 24. marta Gulbenes novada domes
saistošajiem noteikumiem Nr. 8
Ielu tirdzniecības vietas Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā

(Pielikums grozīts ar Gulbenes novada domes 22.03.2012. saistošajiem noteikumiem Nr. 11; 26.03.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 12; 28.05.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 22)

1. Beļavas pagastā:

1.1. Vienības iela 3 – stāvlaukums pie Beļavas tautas nama.

2. Daukstes pagastā:

2.1. Dārza iela 17, Stari – laukums pie Staru kultūras nama

3. Druvienas pagastā:

3.1. "Pagastmāja" – stāvlaukumā pie Druvienas kultūras nama.

4. Galgauskas pagastā:

4.1. "Beveroņi" – stāvlaukumā pie Galgauskas kultūras nama.

5. Gulbenes pilsētā:

5.1. Bērzu iela 24 – stāvlaukums;

5.2. Brīvības iela 56 – stāvlaukums pie veikala "Beta";

5.3. Rīgas iela 46B (Jaunatnes parks), Līkā iela posmā no Rīgas ielai līdz Gaitnieku ielai.

6. Jaungulbenes pagastā:

6.1. Jaungulbenes pils, Jaungulbenes pagasts – Jaungulbenes pils laukums;

6.2. Kokles, Jaungulbenes pagasts – laukums pie Jaungulbenes tautas nama;

6.3. Tirgus iela, Jaungulbenes pagasts – tuvākā nākotnē plānots iekārtot, vēsturiskā Jaungulbenes tirgus laukuma vieta.

7. Lejasciema pagastā:

7.1. Rīgas iela – Lejasciema pagasta centra laukums.

8. Litenes pagastā:

8.1. "Parka līcis" – Litenes pagasta estrādē;

8.2. Pagastnama iela – stāvlaukums pie Litenes pagasta pārvaldes ēkas;

8.3. Skolas iela – pie skolas.

9. Lizuma pagastā:

9.1. "Akācijas", Lizuma pagasts – laukums pie pagasta pārvaldes;

9.2. "Klintis", Lizuma pagasts – laukums pie Lizuma kultūras nama;

9.3. "Putniņi", Lizuma pagasts – laukums pie veikala "Putniņi".

10. Rankas pagastā:

10.1. "Ausmas" – stāvlaukumā pie Rankas kultūras nama;

10.2. "Gatves" – pie daudzdzīvokļu mājām;

10.3. Akciju sabiedrības "Rankas Piens" – stāvlaukums;

10.4. "Kartona Fabrika", Gaujasrēveļos – pie daudzdzīvokļu mājām;

10.5. "Rēveļi", Rēveļu ciemā – pie daudzdzīvokļu mājas.

11. Stāmerienas pagastā:

11.1. Brīvības iela 17, Stāmerienā – Stāmerienas stacijas stāvlaukums virzienā uz Sila ielu;

11.2. "Ozolnieki", Kalnienas ciemā – stāvlaukums pie Kalnienas tautas nama;

11.3. Brīvības iela 27, Stāmerienā – stāvlaukums pie autobusu pieturas;

11.4. Brīvības iela 1, Stāmerienā – stāvlaukumā pie kapiem;

11.5. "Viesturi", Vecstāmerienā – stāvlaukums pie Stāmerienas tautas nama.

12. Tirzas pagastā:

12.1. "Biedrības nams", Tirza, Tirzas pagasts – laukums pie Tirzas pagasta pārvaldes, Tirzas kultūras nama ēkas.

13. Stradu pagastā:

13.1. "Sonija", Stāķi, Stradu pagasts- stāvlaukums pie veikala;

13.2. "Stari", Šķieneri, Stradu pagasts – stāvlaukums pie veikala;

13.3. "Paliena 3", Stradi, Stradu pagasts – pie daudzdzīvokļu mājas.

2. pielikums
2011. gada 24. marta Gulbenes novada domes
saistošajiem noteikumiem Nr. 8
1. Tirdzniecības dalībnieks:
 
(juridiskās personas nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese; fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, individuālā darba veicēja reģ. Nr., adrese, tālrunis)
 
 
2. Faktiskā adrese:
 
 
3. Kontaktinformācija:
3.1. tālruņa numurs: 
3.2. mobilā tālruņa numurs: 
3.3. faksa numurs: 
3.4. e-pasta adrese: 
3.5. patenta numurs: 

IESNIEGUMS

4. Lūdzu saskaņot ielu tirdzniecības vietas iekārtošanu un izsniegt atļauju ielu tirdzniecībai Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā

 
(tirdzniecības vieta)

Laikā no 201__.gada ____.___________________līdz 201___.gada _____.___________________.

Laikā no pulksten _____:____ līdz pulksten ____:_____

Tirdzniecību veikšu 
 (no galdiņa, mašīnas utt.)

5. Tirdzniecībai paredzēto preču grupas:

pašu ražoto lauksaimniecības produkciju;

izmantošanai pārtikā paredzētos augkopības, lopkopības un svaigus zvejas produktus;

grieztos ziedus, zarus, no tiem gatavotus izstrādājumus, Ziemassvētkiem paredzētus nocirstus vai podos augošus dažādu sugu skuju kokus;

puķu un dārzeņu stādus, dēstus, sīpolus, gumus, ziemcietes un sēklas;

augļu koku un ogulāju stādus, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriālu;

mājas apstākļos ražotus pārtikas produktus no pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas;

savvaļas ogas, augļus, riekstus, sēnes un savvaļas ziedus;

mežu reproduktīvo materiālu (sēklas, sējeņi, stādi, mežeņi un augu daļas, kas paredzētās meža atjaunošanai);

lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvniekus;

pašu izgatavotus mākslas priekšmetus, lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrādājumus;

pašu iegūtus svaigus zvejas produktus un medījamos dzīvniekus vai to gaļu;

pārtikas preces un bezalkoholiskos dzērienus;

alu un citus alkoholiskos dzērienus;

rūpnieciski ražotas nepārtikas preces;

rūpnieciski ražotas pārtikas preces;

lietotas personiskās mantas (izņemot autortiesību un blakustiesību objektus, kas reproducēti personiskām vajadzībām);

grāmatas, preses izdevumi;

loterijas biļetes;

pārējie (norādīt, kādi)

 
 

Pielikumā:

saimnieciskās darbības reģistrācijas apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);

dokumenta, kas apliecina tiesības iesaistīties pārtikas apritē kopiju (uzrādot oriģinālu);

licences (speciālās atļaujas) kopiju (uzrādot oriģinālu), ja, atbilstoši normatīvajiem aktiem, uzņēmējdarbības veida veikšanai ir nepieciešama licence;

zemes lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), ja ir pieteikta tirdzniecība ar pašu ražotu lauksaimniecības produkciju, iesniedz tikai fiziska persona;

saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju;

saskaņojumu ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu vai organizēšanu pasākuma norises laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta citas personas pasākuma ietvaros, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir pašvaldība vai tās dibināta iestāde;

pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršruts un laiks, ja tirdzniecība paredzēta vairākās publiskās vietās.

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa.

Datums 201___.gada ____._____________________

 / 
(paraksts) (vārds, uzvārds)
Gulbenes novada domes priekšsēdētāja S. Daudziņa
3. pielikums
2011. gada 24. marta Gulbenes novada domes
saistošajiem noteikumiem Nr. 8
1. Tirdzniecības dalībnieks:
 
(juridiskās personas nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese; fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, individuālā darba veicēja reģ. Nr., adrese, tālrunis)
 
 
2. Faktiskā adrese:
 
 
3. Kontaktinformācija:
3.1. tālruņa numurs: 
3.2. mobilā tālruņa numurs: 
3.3. faksa numurs: 
3.4. e-pasta adrese: 
3.5. patenta numurs: 

IESNIEGUMS

4. Lūdzu saskaņot ielu tirdzniecības vietas iekārtošanu un izsniegt atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā

 
(tirdzniecības vieta)

Laikā no 201___.gada ____.__________________līdz 201___.gada _____.___________________.

Laikā no pulksten _____:____ līdz pulksten ____:_____

Tirdzniecību veikšu 
 (no galdiņa, mašīnas utt.)

5. Tirdzniecības organizēšanas vietā realizējamo preču grupas:

pašu ražoto lauksaimniecības produkciju;

izmantošanai pārtikā paredzētos augkopības, lopkopības un svaigus zvejas produktus;

grieztos ziedus, zarus, no tiem gatavotus izstrādājumus, Ziemassvētkiem paredzētus nocirstus vai podos augošus dažādu sugu skuju kokus;

puķu un dārzeņu stādus, dēstus, sīpolus, gumus, ziemcietes un sēklas;

augļu koku un ogulāju stādus, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriālu;

mājas apstākļos ražotus pārtikas produktus no pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas;

savvaļas ogas, augļus, riekstus, sēnes un savvaļas ziedus;

mežu reproduktīvo materiālu (sēklas, sējeņi, stādi, mežeņi un augu daļas, kas paredzētās meža atjaunošanai);

lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvniekus;

pašu izgatavotus mākslas priekšmetus, lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrādājumus;

pašu iegūtus svaigus zvejas produktus un medījamos dzīvniekus vai to gaļu;

pārtikas preces un bezalkoholiskos dzērienus;

alu un citus alkoholiskos dzērienus;

rūpnieciski ražotas nepārtikas preces;

rūpnieciski ražotas pārtikas preces;

lietotas personiskās mantas (izņemot autortiesību un blakustiesību objektus, kas reproducēti personiskām vajadzībām);

grāmatas, preses izdevumi;

loterijas biļetes;

pārējie (norādīt, kādi)

 
 

Pielikumā:

saimnieciskās darbības reģistrāciju apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);

tirdzniecības dalībnieku saraksts, kurā tiek norādīta informācija par tirdzniecības dalībnieku vai fiziskas personas apliecinājums, saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicēja, kā arī  nenodarbina citas personas kopiju (uzrādot oriģinālu);

saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju;

saskaņojumu ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu vai organizēšanu pasākuma norises laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta citas personas pasākuma ietvaros, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir pašvaldība vai tās dibināta iestāde;

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa.

Datums 201___.gada ____._____________________

 / 
(paraksts) (vārds, uzvārds)
Gulbenes novada domes priekšsēdētāja S. Daudziņa
4. pielikums
2011. gada 24. marta Gulbenes novada domes
saistošajiem noteikumiem Nr. 8

(Pielikums Gulbenes novada domes 26.03.2015. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)

UZ IESTĀDES VEIDLAPAS

ATĻAUJA
IELU TIRDZNIECĪBAI

201__.gada ____ . ___________________Nr. __
 
(juridiskās personas nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese; fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, individuālā darba veicēja reģ. Nr., patenta Nr.; adrese, tālrunis)
 
(tirdzniecības dalībnieks, tirdzniecības organizators, ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai)
atļauts veikt tirdzniecību ar šādām preču grupām:
 
Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā tirdzniecības vietā
 

Laikā no 201___. gada ____.__________, pulksten ___:___ līdz 201___. gada _____.___________ līdz pulksten ____:_____

Īpašie tirdzniecības noteikumi:
 .

Atļauja derīguma termiņš: līdz 201__. gada ________________

Iestādes papildus norādāmā informācija 
  
  
 .

Vadītājs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Gulbenes novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Gulbenes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 8Pieņemts: 24.03.2011.Stājas spēkā: 22.07.2011.Publicēts: Gulbenes Novada Ziņas, 7(23), 21.07.2011.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
318543
{"selected":{"value":"17.06.2015","content":"<font class='s-1'>17.06.2015.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"17.06.2015","iso_value":"2015\/06\/17","content":"<font class='s-1'>17.06.2015.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"21.04.2015","iso_value":"2015\/04\/21","content":"<font class='s-1'>21.04.2015.-16.06.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.07.2014","iso_value":"2014\/07\/24","content":"<font class='s-1'>24.07.2014.-20.04.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.05.2012","iso_value":"2012\/05\/09","content":"<font class='s-1'>09.05.2012.-23.07.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.08.2011","iso_value":"2011\/08\/16","content":"<font class='s-1'>16.08.2011.-08.05.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.07.2011","iso_value":"2011\/07\/22","content":"<font class='s-1'>22.07.2011.-15.08.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
17.06.2015
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)