Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ādažu novada domes 2022. gada 23. novembra saistošos noteikumus "Par Ādažu novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu".
Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. SN/2020/22

Carnikavā 2020. gada 19. augustā
Par Carnikavas novada teritorijas kopšanu, būvju uzturēšanu un zaļumstādījumu aizsardzību
APSTIPRINĀTI
ar Carnikavas novada domes
2020. gada 19. augusta lēmumu (prot. Nr. 17, 17. §)

PRECIZĒTI
ar Carnikavas novada domes
2020. gada 5. oktobra lēmumu (prot. Nr. 20, 2. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 5., 6. un 9. punktu,
Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 500
"Vispārīgie būvnoteikumi" 158.2. apakšpunktu,
Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra
noteikumu Nr. 906 "Dzīvojamās mājas sanitārās
apkopes noteikumi" 4. punktu
I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka:

1.1. kārtību, kādā uzturamas ēkas, būves un to teritorijas Carnikavas novadā un kopjamas īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas;

1.2. kārtību, kādā uzturamas Carnikavas novada teritorijā esošās būves;

1.3. kārtību, kādā Carnikavas novadā veicama zaļumstādījumu uzturēšana un aizsardzība;

1.4. atbildību par Noteikumos minēto prasību neievērošanu.

2. Noteikumos lietotais termins:

zaļumstādījumi – visas ar augiem apaudzētas un koptas dabas teritorijas, kurās neiegūst augu produkciju pārtikai, koksnei, grieztus ziedus un citu produkciju. Zaļumstādījumi ietver parkus, dārzus, košuma dārzus, skvērus, alejas, kapsētas, nogāžu nostiprinājumus, u.c. Zaļumstādījumos ietilpst koki, krūmi, vīteņaugi, puķu stādījumi, zālieni, ceļi, takas, ūdenstilpes, laukumi ar dārza mēbelēm un ierīcēm u.c. labiekārtojuma elementiem.

II. NEKUSTAMO ĪPAŠUMU UZTURĒŠANA UN TIEM PIEGULOŠO TERITORIJU KOPŠANA

3. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav tiesiskais valdītājs nodrošina:

3.1. nekustamā īpašuma teritorijā – zālāja un zāliena nopļaušanu Noteikumu 4. punktā minētajā kārtībā, nopļautās zāles savākšanu, ūdens tilpju tīrīšanu, nepieļaujot būvgružu un atkritumu (tajā skaitā bioloģiski noārdāmo – nokritušo koku lapu un zaru) uzkrāšanos;

3.2. piegulošās teritorijas kopšanu (zālienu vai zālāju nopļaušanu Noteikumu 4. punktā minētajā kārtībā, ietves tīrīšanu, piegulošās teritorijas atbrīvošanu no atkritumiem, nokritušām lapām, nokaltušiem augiem un zariem, akmeņiem un citiem priekšmetiem) līdz ielas brauktuves malai, bet ne tālāk kā 6 metri t.sk. pa nogāzi no nekustamā īpašuma robežas;

3.3. publiskā lietošanā esošo gājēju ietvju attīrīšanu no sniega un ledus līdz ietves segumam, pretslīdes materiāla kaisīšanu;

3.4. savāktā sniega izvešanu no ietvēm, kur tas traucē gājējiem vai transporta satiksmei, uz vietām, kas saskaņotas ar Carnikavas novada pašvaldības aģentūru "Carnikavas Komunālserviss" (turpmāk – Aģentūra);

3.5. transportlīdzekļu īpašnieki (valdītāji, turētāji), novietojot transportlīdzekļus stāvēšanai uz ielām vai koplietošanas pagalmos ilgāk par vienu diennakti, nodrošina teritorijas attīrīšanu no sniega transportlīdzekļa stāvvietā un apkārtnē ap transportlīdzekli tādā mērā, lai netiktu traucēta gājēju un transporta satiksme, kā arī ielu un piebraucamo ceļu kopšana ar mehāniskajiem līdzekļiem;

3.6. dažādu priekšmetu novākšanu no ietvēm, kā arī gājējiem un transporta satiksmei bīstamo vietu iežogošanu ietvju seguma bojājumu gadījumos; situācijās, kad to nevar izdarīt pašu spēkiem, par to paziņo Aģentūrai.

4. Zālāja vai zāliena nopļaušana ir jānodrošina:

4.1. teritorijās, kuru lietošanas mērķis ir lauksaimniecības zeme – vismaz vienu reizi gadā līdz kārtējā gada 1. septembrim;

4.2. citās teritorijās – pastāvīgi (zāles garums nedrīkst pārsniegt 15 cm).

5. Noteikumu 4. punkta nosacījumi neattiecas uz teritorijām ar lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.

6. Inženierkomunikāciju valdītāji nodrošina inženierkomunikāciju uzturēšanu kārtībā – bojājumu novēršanu, aku noslēgšanu ar vākiem u.tml., avāriju dēļ radītā apledojuma likvidēšanu, gājējiem un transporta satiksmei bīstamo vietu iežogošanu ar barjerām un ceļa zīmēm, kā arī signāluguņu uzstādīšanu sliktas redzamības apstākļos, teritorijas sakopšanu gar virszemes inženierkomunikāciju tīklu cauruļvadiem un 6 m platā aizsargjoslā no tiem.

7. Tirdzniecības un pakalpojumu sfēras objektu īpašnieks nodrošina teritorijas sakopšanu 6 metru attālumā ap objektu, kā arī objekta skatlogu, durvju un fasādes tīrību, atkritumu urnu izvietošanu, iztukšošanu un atkritumu izvešanu.

8. Būvobjektā īpašnieks nodrošina būvobjekta teritorijai līdzās esošo piebrauktuvju, ietvju, zālienu un grāvju sakopšanu, nepieļaujot transportlīdzekļu un citas būvtehnikas un to ritošās daļas radīto netīrumu nokļūšanu uz brauktuves, kā arī nodrošina zāles un zālāju nopļaušanu atbilstoši 4.punkta prasībām, būvžoga uzturēšanu, sadzīves un celtniecības atkritumu izvešanu.

9. Nav pieļaujama antisanitāru apstākļu radīšana nekustamā īpašuma un tā piegulošajā teritorijā neatkarīgi no tās piederības un īpašuma formas, t.i. īpašnieks vai, ja tāda nav, tiesiskais valdītājs nedrīkst pieļaut atkritumu, metāllūžņu, malkas, ogļu un tādu mantu uzkrāšanos namīpašumam pieguļošajā teritorijā, kas bojā ainavu un traucē blakus esošo namīpašumu lietošanu, kā arī teritorijas (neatkarīgi no tās piederības un īpašuma formas) piesārņošanu ar ražošanas, celtniecības, sadzīves atkritumiem, ķīmiskajām vielām, metāllūžņiem, būvgružiem, notekūdeņiem (īpaši asenizācijas) un augiem kaitīgām vielām.

10. Nekustamā īpašuma īpašniekam vai, ja tāda nav, tiesiskajam valdītājam, ja īpašuma teritorijā ir suns, jānodrošina atbilstošas norādes izvietošana pie sētas un zvana poga darba kārtībā.

III. PRASĪBAS BŪVJU, TO FASĀŽU UN CITU ĀRĒJO KONSTRUKCIJU UZTURĒŠANAI

11. Nekustamā īpašuma īpašnieks, vai, ja tāda nav, tiesiskais valdītājs nodrošina un atbild par ēku (būvju) fasāžu un citu ārējo konstrukciju (tajā skaitā logu, durvju, balkonu, lodžiju, izkārtņu u.c. ārējo konstrukciju) uzturēšanu tādā tehniskajā un vizuālajā kārtībā, kas atbilst vides ainavas prasībām, t.i., būves arhitektoniskajam stilam, nedegradē vidi un nebojā apkārtesošo ainavu, neizjauc kultūrvēsturiskās vides tēlu, kā arī novada vides ainavas un ainaviski vērtīgo teritoriju vērtību kopuma radīto noskaņu, tajā skaitā:

11.1. nodrošina pie ieejām komerciāla rakstura objektos un citās sabiedriskās iestādēs, sabiedriskā transporta pieturvietās sīkajiem atkritumiem un izsmēķiem paredzētu nedegoša materiāla urnu novietošanu. Nodrošina šo urnu uzturēšanu vizuālā un tehniskā kārtībā, nepieļaujot koroziju, bojājumus, netīrību, kā arī nodrošina to savlaicīgu iztukšošanu un atkritumu izvešanu;

11.2. būvei, kura atrodas ne tālāk par 2 metriem no piegulošās teritorijas vai publiskai lietošanai paredzētas ietves vai ceļa, nodrošina savlaicīgu sniega un ledus (arī lāsteku) notīrīšanu no māju jumtiem, karnīzēm, balkoniem, lodžijām, dzegām, ūdens noteku caurulēm un citām būvju daļām, lai nepieļautu lāsteku veidošanos un sniega vai ledus krišanu no tām. Notīrīšanas laikā jānodrošina bīstamo vietu norobežošanu vai jāveic citi atbilstošas drošības pasākumi, kā arī ietves, brauktuves sakopšanu (šī apakšpunkta prasība attiecināma uz tām teritorijām, kuras ietveras pilsētās un ciemos);

11.3. nepieļauj būvju ārējo nesošo vai norobežojošo konstrukciju nokrišanu vai sabrukšanu;

11.4. nojauc vai atjauno būvju ārējās konstrukcijas, kas nav nesošās vai norobežojošās konstrukcijas un neietekmē būvju konstruktīvo noturību (piemēram, balkonus, dūmeņus, uzjumteņus, lieveņus, pandusus, ārējās kāpnes u.c.), ja tās acīmredzami nolietojušās vairāk nekā pārējās būvju konstrukcijas un var zaudēt savu konstruktīvo veidolu;

11.5. nepieļauj bojājumus būvju jumtu iesegumos (piemēram, caurumus, plaisas, atsevišķu materiālu kārtu atdalīšanos, ieseguma elementu neesamību u.c.);

11.6. nepieļauj bojājumus būvju lietus ūdens novadīšanas sistēmu elementos (piemēram, korozijas radītus caurumus, atsevišķu elementu neesamību u.c.);

11.7. būvju sienās novērš plaisas, caurumus, izdrupumus, atšķēlumus, kā arī koka sienām papildus novērš koka materiāla trupes vai masveidīga satrunējuma pazīmes, horizontālo līniju izliekumus vai ieliekumus, sienu vai apmetuma izspiešanos, nevienmērīgu nosēšanos un citu veidu deformācijas, bet metāla sienām papildus novērš virsmas vai aizsargājošā pārklājuma bojājumus, sienu karkasa konstrukciju ieliekumus vai izspiedumus;

11.8. logu stiklojuma, durvju vai vārtu neesamības gadījumā, kā arī gadījumā, kad logu stiklojuma, durvju vai vārtu tehniskais stāvoklis nerada šķēršļus nepiederošu personu iekļūšanai būvēs vai pakļauj būvju iekštelpas laikapstākļu ietekmei, veic to atjaunošanu vai nodrošina būvju logu, durvju vai vārtu ailu noslēgšanu ar vienveidīgiem materiāliem atbilstoši būvju arhitektoniskajam stilam, kā arī atjauno atlocījušās palodzes vai novērš citus līdzīgus bojājumus;

11.9. nepieļauj būvju dekoratīvo elementu bojājumus;

11.10. neizmanto dažāda veida aizsargtīklus vai līdzīgus risinājumus uz būvju fasādēm vai citām ārējām konstrukcijām;

11.11. nepieļauj un likvidē uz būvju fasādēm vai citām ārējām konstrukcijām, kā arī lietus ūdens novadīšanas sistēmā projektā neparedzētus augošus krūmus, kokus, sūnas, vīteņaugus, stiebrzāli vai citus augus;

11.12. būvju apdares materiālu plaisāšanas, nodrupšanas, erozijas vai trupes gadījumā veic apdares atjaunošanu;

11.13. būvju fasāžu un citu ārējo konstrukciju krāsojuma izbalēšanas, nolupšanas, noskalošanas vai arī daļējas neesamības gadījumā veic krāsojuma atjaunošanu;

11.14. neizvieto uz būvēm dekoratīvos pārsegus, izņemot Noteikumu 16. un 17. punktā paredzēto gadījumu un tādām būvēm, uz kurām atļauts izvietot reklāmas objektus, izkārtnes un citus informatīvos materiālus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

11.15. nodrošina nekustamajā īpašumā esošo labiekārtojuma elementu (bērnu rotaļu ierīču, sporta aprīkojuma, atsevišķo laternu un apgaismes ķermeņu, karogu mastu, velosipēdu statīvu u.tml.), žogu, vārtu un vārtiņu uzturēšanu tehniskā un vizuālā kārtībā, to savlaicīgu krāsošanu (krāsu risinājumam jāiekļaujas apkārt esošajā vides ainavā), atjaunošanu, remontēšanu vai nojaukšanu, tā, lai netraucē gājēju un transporta kustību pa publiskā lietošanā esošās teritorijas gājēju ietvēm un brauktuvēm.

12. Būvprojektiem, kuros ir izvirzītas prasības publiskas lietošanas teritorijas labiekārtošanai, uzbūvētos objektus nevar pieņemt ekspluatācijā, ja nav izpildīti pašvaldības izsniegtie tehniskie noteikumi.

13. Uz būves, kurai ir konstatēta Noteikumu 11.5., 11.6., 11.7., 11.8., 11.9., 11.10., 11.11., 11.12., 11.13., 11.14., 11.15. apakšpunktā noteikto prasību neievērošana, ar Carnikavas novada Būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) vienreizēju atļauju var izvietot dekoratīvu pārsegu, ievērojot, ka tajā ir respektēts būves arhitektoniskais risinājums, kas attēlots ar grafiskiem līdzekļiem labā dizaina kvalitātē, un krāsu risinājums atbilst arhitektoniskajam stilam un iekļaujas apkārtesošajā vides ainavā.

14. Lai saņemtu atļauju dekoratīvā pārsega pagaidu izvietošanai, persona iesniedz Būvvaldei rakstisku iesniegumu, kuram pievieno:

14.1. būves tehniskās apsekošanas atzinumu, kas sagatavots ne agrāk kā vienu gadu no tā iesniegšanas brīža un no kura satura nepārprotami secināms, ka būvei nav konstatēts:

14.1.1. būvju nesošo vai norobežojošo konstrukciju nokrišana vai sabrukšana;

14.1.2. būvju pamatu, sienu, starpstāvu pārsegumu, jumtu vai citu konstrukciju, kas ietekmē būvju konstruktīvo un telpisko noturību, daļēja neesamība, sabrukšana vai deformācija;

14.1.3. ārējās konstrukcijas, kas nav nesošās vai norobežojošās konstrukcijas un neietekmē būvju konstruktīvo noturību (piemēram, balkonus, dūmeņus, uzjumteņus, lieveņus, pandusus, ārējās kāpnes u.c.), acīmredzami nolietojušās (vairāk nekā pārējās būvju konstrukcijas).

14.2. dekoratīvā pārseguma skici.

15. Būvvalde izsniedz atļauju dekoratīvā pārsega izvietošanai uz laiku līdz fasādes sakārtošanas darbu pabeigšanai, bet ne ilgāk kā:

15.1. uz diviem gadiem mazstāvu būvēm (virszemes stāvu skaits līdz 3 stāviem);

15.2. uz trim gadiem daudzstāvu būvēm (virszemes stāvu skaits no 4 stāviem un vairāk).

16. Būvei nav nepieciešams izvietot dekoratīvo pārsegu, ja:

16.1. būves īpašnieks ir iesniedzis būvniecības ieceres iesniegumu un normatīvajos aktos noteiktos dokumentus, kas paredz novērst būvei konstatēto prasību neievērošanu, – līdz būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei, bet ne ilgāk par sešiem mēnešiem;

16.2. būvē notiek būvdarbi ar mērķi novērst būvei konstatēto prasību neievērošanu un to veikšana ir saskaņota normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, – uz būvdarbu veikšanas laiku atbilstoši iesniegtajam grafikam un būvdarbu līgumam, bet ne ilgāk par vienu gadu;

16.3. būvē ar kopējo platību ne mazāku par 7500 m2, kas netiek izmantota un kurās normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā notiek būvdarbi ar mērķi novērst Noteikumos konstatēto prasību neievērošanu, – uz būvdarbu veikšanas laiku atbilstoši iesniegtajam grafikam un būvdarbu līgumam, bet ne ilgāk par trīs gadiem.

17. Noteikumu 11. punktā noteiktajā gadījumā nekustamā īpašuma īpašniekam Būvvaldei iesniedz atbilstošus dokumentus (ja tādi nav Būvvaldes rīcībā) un būves sakārtošanas darbu kalendāro grafiks.

IV. ZAĻUMSTĀDĪJUMU UZTURĒŠANA UN AIZSARDZĪBA

18. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav tiesiskais valdītājs nekustamā īpašuma teritorijā nodrošina zaļumstādījumu uzturēšanu un aizsardzību.

19. Nekustamā īpašuma īpašnieks, vai, ja tāda nav, tiesiskais valdītājs nodrošina nekustamajā īpašumā esošo apstādījumu uzturēšanu tā, lai netraucē gājēju un transporta kustību pa publiskā lietošanā esošās teritorijas gājēju ietvēm un brauktuvēm.

20. Būvprojektiem, kuros ir izvirzītas prasības publiskas lietošanas teritorijas labiekārtošanai, apstādījumu ārējā izskata maiņai vai veidošanai, uzbūvētos objektus nevar pieņemt ekspluatācijā, ja nav izpildīti pašvaldības izsniegtie tehniskie noteikumi.

21. Nekustamajiem īpašumiem piegulošajās teritorijās, kuras pieder pašvaldībai, aizliegts stādīt un audzēt kokus, krūmus un citus zaļumstādījumus.

V. ATVIEGLOJUMI

22. No Noteikumu 3.2.–3.4. apakšpunktā uzliktajiem pienākumiem var tikt atbrīvoti viendzīvokļa māju īpašnieki, ja šādā mājā netiek veikta saimnieciskā darbība un ja īpašnieks ir:

22.1. vientuļi pensionāri, kas ir personas ar 1. vai 2. grupas invaliditāti, kuriem ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss, un kuriem nav kopīgas deklarētās dzīvesvietas ar citām pilngadīgām personām;

22.2. pensionāri, kas ir personas ar 1. vai 2. grupas invaliditāti, kuriem ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss, un kuriem ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar personām, kas ir pensionāri vai personas ar 1. vai 2. grupas invaliditāti.

23. Lai saņemtu Noteikumu 22. punktā noteiktos atvieglojumus, personai jāvēršas pašvaldībā ar attiecīgu iesniegumu. Pašvaldības izpilddirektors 15 darba dienu laikā no dienas, kad pašvaldībā saņemts personas iesniegums, pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma īpašniekam atbrīvošanu no Noteikumu 3.2.–3.4. apakšpunktā uzlikto pienākumu pildīšanas uz laiku, kas nepārsniedz 6 mēnešu termiņu.

24. Pēc lēmuma pieņemšanas par Noteikumu 22. punktā noteikto atvieglojumu piešķiršanu, piegulošās teritorijas kopšanu nodrošina Aģentūra.

25. Ja atvieglojuma saņēmējam ir zuduši apstākļi vai iestājies cits īpašuma tiesību pārņēmējs, kas ir par pamatu atvieglojuma saņemšanai, viņam ir pienākums 3 darba dienu laikā par to paziņot pašvaldībai.

26. Personas, kuru nekustamajiem īpašumiem piegulošās teritorijas platība ir lielāka par pusi no nekustamā īpašuma platības, var saņemt pašvaldības palīdzību nekustamajam īpašumam piegulošās teritorijas kopšanā (zāliena nopļaušanu), vēršoties ar atbilstošu iesniegumu Carnikavas novada pašvaldībā.

VI. NOTEIKUMU IZPILDES KONTROLE UN ADMINISTRATĪVĀ ATBILDĪBA PAR NOTEIKUMU NEIEVĒROŠANU

27. Par Noteikumu 3. punkta 3.1.‒3.6. apakšpunktā, 4. punkta 4.1.‒4.2. apakšpunktā, 5.‒10. punktā, 11. punkta 11.1.‒11.15. apakšpunktā, 12.‒13. punktā, 14. punkta 14.1., 14.1.1., 14.1.2., 14.1.3., 14.2. apakšpunktā, 15. punkta 15.1.‒15.2.apakšpunktā, 16. punkta 16.1.‒16.3. apakšpunktā, 17.‒21. punktā paredzēto noteikumu pārkāpšanu izsaka brīdinājumu vai piemēro naudas sodu: fiziskajām personām – līdz 270 naudas vienībām, juridiskajām personām – līdz 700 naudas vienībām.

28. Administratīvā pārkāpuma procesu par Noteikumu pārkāpumu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai ir tiesīgas veikt Būvvaldes amatpersonas un Carnikavas novada pašvaldības policijas amatpersonas.

29. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata un lēmumu pieņem Carnikavas novada domes Administratīvā komisija.

VII. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

30. Ar Noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Carnikavas novada domes 20.05.2009. saistošie noteikumi Nr. 2009/6 "Carnikavas novada apstādījumu aizsardzības, teritorijas labiekārtošanas, kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi" (protokols Nr. 8, 11. §).

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Mieriņa

Carnikavā 2020. gada 5. oktobrī

 
Paskaidrojuma raksts
Carnikavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2020/22 "Par Carnikavas novada teritorijas kopšanu, būvju uzturēšanu un zaļumstādījumu aizsardzību"
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsLikuma "Par pašvaldībām" 43. panta 5., 6. un 9. punktā ir noteikts, ka pašvaldības kompetencē ir izdot saistošos noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos, par namu, to teritoriju un būvju uzturēšanu, sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanu, kā arī zaļumstādījumu aizsardzību. Šobrīd ir spēkā Carnikavas novada domes 2009. gada 20. marta saistošie noteikumi Nr. 2009/6 "Carnikavas novada apstādījumu aizsardzības, teritorijas labiekārtošanas, kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi", kas satur virkni normu, ko šobrīd regulē likumi un Ministru kabineta noteikumi.
2. Īss projekta satura izklāstsNoteikumi nosaka prasības īpašuma sanitārās tīrības uzturēšanai un tam piegulošo teritoriju kopšanai un būvju uzturēšanai Carnikavas novada administratīvajā teritorijā, kā arī atbildību par noteikumu neievērošanu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNav plānota pašvaldības budžeta izdevumu daļas palielināšanās.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā4.1. sabiedrības mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir novada administratīvās teritorijas un valsts iedzīvotāji, privātpersonas – fiziskas un juridiskās personas.

4.2. saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta tieša ietekme uz uzņēmējdarbības vidi novada pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par administratīvajām procedūrāmNoteikumu kontroli nodrošinās Carnikavas novada pašvaldības policija un būvvalde.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām6.1. saistošo noteikumu grozījumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem. Pēc saistošo noteikumu grozījumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.carnikava.lv un saņemto sabiedrības pārstāvju izteikto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, būtiskākos no tiem (izvērtējot lietderības apsvērumus) paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos;

6.2. plānotais sabiedrības līdzdalības veids – informācijas publicēšana pašvaldības mājaslapā internetā un iesniegto priekšlikumu izvērtēšana.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Mieriņa
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Carnikavas novada teritorijas kopšanu, būvju uzturēšanu un zaļumstādījumu aizsardzību Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Carnikavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: SN/2020/22Pieņemts: 19.08.2020.Stājas spēkā: 14.10.2020.Zaudē spēku: 29.12.2022.Publicēts: Carnikavas novada vēstis, 327, 13.10.2020.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
317968
14.10.2020
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)