Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2024. gada 4. jūnija noteikumus Nr. 325 "Vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu akreditācijas un to vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr. 618

Rīgā 2020. gada 6. oktobrī (prot. Nr. 59 4. §)
Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā noteiktu institūciju un izglītības programmu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 
14. panta 8., 11., 12.1 punktu, 
Vispārējās izglītības likuma 4. panta 1. punktu un 
Profesionālās izglītības likuma 7. panta 7. punktu
(MK 18.01.2022. noteikumu Nr. 40 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. vispārējās izglītības iestāžu (izņemot pirmsskolas izglītības iestādes), profesionālās izglītības iestāžu, citu Izglītības likumā noteikto institūciju (turpmāk – izglītības iestāde) un eksaminācijas centru, vispārējās pamatizglītības programmu, vispārējās vidējās izglītības programmu, profesionālās pamatizglītības programmu, arodizglītības programmu, profesionālās vidējās izglītības programmu un profesionālās tālākizglītības programmu (turpmāk – izglītības programma) akreditācijas kārtību, kā arī izglītības iestāžu (izņemot augstskolas un koledžas) akreditācijas kārtību profesionālās pilnveides izglītības programmu un profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanā, tai skaitā ārkārtas akreditācijas un akreditācijas anulēšanas kārtību;

1.2. kārtību un kritērijus izglītības iestāžu (izņemot augstskolas, koledžas, citas Izglītības likumā noteiktās institūcijas, kā arī interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības iestādes) vadītāju profesionālās darbības novērtēšanai (turpmāk – izglītības iestādes vadītāja novērtēšana), tai skaitā ārkārtas novērtēšanai un novērtēšanas anulēšanai;

1.3. (svītrots ar MK 18.01.2022. noteikumiem Nr. 40).

2. Eksaminācijas centrus akreditē Izglītības kvalitātes valsts dienests (turpmāk – dienests).

(MK 18.01.2022. noteikumu Nr. 40 redakcijā)

II. Izglītības iestādes, eksaminācijas centra un izglītības programmas akreditācija un izglītības iestādes vadītāja novērtēšana

3. Lai veiktu izglītības iestādes, eksaminācijas centra vai izglītības programmas akreditāciju vai izglītības iestādes vadītāja novērtēšanu, izglītības iestādes vai eksaminācijas centra vadītājs iesniedz dienestā ar izglītības iestādes vai eksaminācijas centra dibinātāju (turpmāk – dibinātājs) saskaņotu iesniegumu.

4. Izglītības iestāde un eksaminācijas centrs analizē savu darbību un katru gadu līdz 1. oktobrim iesniedz dienestā ar dibinātāju saskaņotu izglītības iestādes vai eksaminācijas centra pašnovērtējuma ziņojumu. Pašnovērtējuma ziņojumā iekļauj publiskojamo un nepubliskojamo daļu (pielikums), kā arī nodrošina pašnovērtējuma ziņojuma publiskojamās daļas pieejamību izglītības iestādes vai eksaminācijas centra tīmekļvietnē. Ja izglītības iestādei vai eksaminācijas centram nav savas tīmekļvietnes, pašnovērtējuma ziņojuma publiskojamo daļu publisko dibinātāja tīmekļvietnē.

5. Ja izglītības iestādes vadītāja novērtēšana notiek šo noteikumu 10.1. vai 10.2. apakšpunktā minētajā gadījumā, izglītības iestādes vadītājs sava darba izpildi novērtē atbilstoši šo noteikumu 28. punktam izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojumā.

6. Dienests, pamatojoties uz iesniegumu un dienesta rīcībā esošajiem dokumentiem, kā arī Valsts izglītības informācijas sistēmā (turpmāk – informācijas sistēma) un publiski pieejamo informāciju, izvērtē:

6.1. izglītības iestādes vai eksaminācijas centra nolikumu;

6.2. pašnovērtējuma ziņojumu;

6.3. izglītības iestādes pedagogu izglītību, profesionālo kvalifikāciju un profesionālās kompetences pilnveidi;

6.4. datus no Sodu reģistra par izglītības iestādes pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem;

6.5. neattaisnoto mācību kavējumu uzskaiti izglītības iestādē un izglītības iestādes rīcību to novēršanai;

6.6. izglītības programmu un mācību plānu, mācību priekšmetu stundu sarakstu un nodarbību sarakstu;

6.7. izglītības iestādes pedagogu tarifikāciju.

7. Ja, izvērtējot šo noteikumu 6. punktā minētos dokumentus un informāciju, dienests izglītības iestādes, eksaminācijas centra darbībā, izglītības programmas īstenošanā vai izglītības iestādes vadītāja profesionālajā darbībā konstatē būtiskus trūkumus, tostarp normatīvo aktu pārkāpumus:

7.1. dienests par tiem informē izglītības iestādes vai eksaminācijas centra vadītāju un dibinātāju un nosūta pieprasījumu ar lūgumu novērst konstatētos trūkumus;

7.2. izglītības iestādes vai eksaminācijas centra vadītājs 10 darbdienu laikā pēc dienesta pieprasījuma saņemšanas iesniedz dienestam informāciju par rīcību konstatēto trūkumu novēršanai;

7.3. dienests, izvērtējot izglītības iestādes vai eksaminācijas centra vadītāja iesniegto informāciju, uzsāk akreditāciju izglītības iestādē vai eksaminācijas centrā, informējot izglītības iestādes vai eksaminācijas centra vadītāju un dibinātāju par akreditācijas ekspertu komisijas (turpmāk – ekspertu komisija) sastāvu un tās darba sākumu izglītības iestādē vai eksaminācijas centrā, vai lemj par akreditācijas atteikumu.

8. Ja, izvērtējot šo noteikumu 6. punktā minētos dokumentus un informāciju, dienests nekonstatē būtiskus trūkumus izglītības iestādes vai eksaminācijas centra darbībā vai izglītības programmas īstenošanā, dienests uzsāk akreditāciju izglītības iestādē vai eksaminācijas centrā, informējot izglītības iestādes vai eksaminācijas centra vadītāju un dibinātāju par ekspertu komisijas sastāvu un tās darba sākumu izglītības iestādē vai eksaminācijas centrā.

9. Pirms akreditācijas vai pirms izglītības iestādes vadītāja novērtēšanas dienests slēdz ar izglītības iestādi, eksaminācijas centru vai dibinātāju līgumu par ekspertu darba samaksu un komandējuma izdevumu segšanu.

10. Dienests organizē:

10.1. izglītības iestādes vadītāja novērtēšanu vienlaikus ar akreditāciju reizi sešos gados;

10.2. pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja novērtēšanu reizi sešos gados;

10.3. izglītības iestādes vadītāja novērtēšanu, kurš stājies amatā pirmo reizi. Šādā gadījumā novērtēšanu organizē divu gadu laikā, bet ne agrāk kā pēc sešiem mēnešiem no amatā stāšanās dienas.

10.1 Izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtēšana iekļauj:

10.11. izglītības iestādes vadītāja profesionālās kompetences novērtējumu;

10.12. izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības kvalitātes novērtējumu, ietverot profesionālās darbības kvalitātes jomas novērtējumu.

(MK 09.08.2022. noteikumu Nr. 478 redakcijā)

10.2 Ja izglītības iestādes vadītājs stājies amatā pirmo reizi, viņa profesionālās kompetences novērtējums ietver valsts nodrošinātas profesionālās kompetences pilnveides programmas apguvi vismaz 60 stundu apjomā, stažēšanos vismaz 40 stundu apjomā pie izglītības iestādes vadītāja, kuram ir pieredze izglītības iestādes vadībā ne mazāk kā pieci gadi, atgriezenisko saiti par profesionālās darbības kvalitāti kopš stāšanās amatā un ieteikumus turpmākai attīstībai. Kārtējais izglītības iestādes vadītāja profesionālās kompetences novērtējums ietver valsts nodrošinātas profesionālās kompetences pilnveides programmas apguvi vismaz 36 stundu apjomā, atgriezenisko saiti par profesionālās darbības kvalitāti novērtēšanas periodā un ieteikumus turpmākai attīstībai. Izglītības iestādes vadītāju vērtē reizi sešos gados.

(MK 09.08.2022. noteikumu Nr. 478 redakcijā)

11. Izglītības iestādes vadītāju nevērtē, ja pirms novērtēšanas sākuma dibinātājs rakstveidā informē dienestu, ka ar izglītības iestādes vadītāju tiks izbeigtas darba tiesiskās attiecības.

III. Ekspertu komisijas izveide un darbība

12. Ekspertu komisijā iekļauj dienesta darbinieku, kā arī personu, kura ir apguvusi dienesta organizētos izglītības kvalitātes un izglītības iestādes vadītāja novērtēšanas kursus un atbilst šādām prasībām:

12.1. ir pieredze izglītības vadībā, pētniecībā vai darba pieredze nozarē, ne mazāka kā pieci gadi pēdējo septiņu gadu laikā;

12.2. ir zināšanas par izglītības sistēmu, izglītības iestādes darbību un izglītības kvalitātes vērtēšanu;

12.3. izglītība, kas atbilst vienai no šādām prasībām:

12.3.1. augstākā izglītība pedagoģijā, izglītības zinātnē, vadībzinātnē vai augstākā izglītība attiecīgajā nozarē;

12.3.2. profesionālā izglītība vai Latvijas Amatniecības kameras piešķirta amatnieka kvalifikācija, kas atbilst amata meistara līmenim, profesijās, kurās nav iespējams iegūt augstāko izglītību;

12.4. attiecīgās nozares ekspertu padomes vai likumā noteiktas institūcijas deleģējums, kura koordinē nozaru ekspertu padomju darbību (ja nozarē nav izveidota nozaru ekspertu padome).

13. Dienests, ņemot vērā akreditācijai pieteikto izglītības programmu skaitu, paredzamo izglītības iestādes vadītāja novērtēšanu, kā arī izglītojamo skaitu izglītības iestādē, izveido ekspertu komisiju un nosaka tās vadītāju.

(MK 18.01.2022. noteikumu Nr. 40 redakcijā)

14. Eksperts informē dienestu, ja pastāv interešu konflikts vai ir citi apstākļi, kas nepieļauj eksperta dalību konkrētajā ekspertu komisijā.

15. Izglītības iestādes vai eksaminācijas centra vadītājs vai dibinātājs triju darbdienu laikā pēc rīkojuma saņemšanas par ekspertu komisijas izveidi var iesniegt dienestā argumentētus iebildumus pret ekspertu komisijas sastāvu vai tās darbības laiku.

16. Ja saņemti šo noteikumu 15. punktā minētie iebildumi, dienests divu darbdienu laikā izvērtē to pamatotību, lemj par nepieciešamību mainīt ekspertu komisijas sastāvu vai tās darbības laiku un informē par savu lēmumu izglītības iestādes vai eksaminācijas centra vadītāju un dibinātāju.

17. Ekspertu komisijai ir tiesības:

17.1. pieprasīt izglītības iestādes vai eksaminācijas centra vadītājam uzrādīt izglītības iestādes vai eksaminācijas centra darbības dokumentus;

17.2. vērot mācību stundas, nodarbības, darba vidē balstītās mācības, praksi, eksāmenus un izglītības iestādes vai eksaminācijas centra organizētos pasākumus;

17.3. veikt aptaujas un tikties ar izglītības iestādes vai eksaminācijas centra personālu, izglītojamiem, eksaminējamām personām, pašpārvaldes pārstāvjiem, izglītojamo vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem un citām izglītības procesā iesaistītajām personām;

17.4. iepazīties ar dienesta vai citu kompetento institūciju pārbaudes aktiem vai atzinumiem par izglītības iestādes vai eksaminācijas centra darbību;

17.5. iepazīties ar iepriekšējo izglītības iestādes vai eksaminācijas centra darbības vai izglītības programmas īstenošanas kvalitātes, vai izglītības iestādes vadītāja novērtēšanas ziņojumu (turpmāk – ziņojums), kā arī ar dibinātāja iepriekš veikto izglītības iestādes vadītāja novērtējumu;

17.6. noskaidrot dibinātāja viedokli par izglītības iestādes vai eksaminācijas centra darbību un attīstību, kā arī izglītības kvalitātes pilnveides pasākumiem.

18. Izglītības iestādes, eksaminācijas centra darbības, izglītības programmas īstenošanas kvalitātes vai izglītības iestādes vadītāja novērtēšanā novērotāja statusā var piedalīties Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības un Latvijas Nacionālā kultūras centra pilnvarots pārstāvis, kurš ir tiesīgs sniegt ekspertu komisijas vadītājam viedokli par izglītības iestādē vai eksaminācijas centrā novēroto.

19. Ekspertu komisija mēneša laikā pēc izglītības iestādes, eksaminācijas centra darbības, izglītības programmas īstenošanas kvalitātes vai izglītības iestādes vadītāja novērtēšanas sagatavo ziņojuma projektu un elektroniski iepazīstina ar to izglītības iestādes vai eksaminācijas centra vadītāju.

20. Izglītības iestādes vai eksaminācijas centra vadītājs divu darbdienu laikā pēc ziņojuma projekta saņemšanas var precizēt un papildināt ziņojuma projektu un elektroniski iesniegt to ekspertu komisijas vadītājam.

21. Izvērtējot no izglītības iestādes vai eksaminācijas centra vadītāja saņemto informāciju, ekspertu komisijas vadītājs, ja nepieciešams, piecu darbdienu laikā precizē ziņojuma projektu un elektroniski iesniedz ziņojumu dienestā, kā arī nosūta to izglītības iestādes vai eksaminācijas centra vadītājam un izglītības iestādes vai eksaminācijas centra dibinātājam. Ziņojums dienestā tiek glabāts 12 gadus.

22. Ja izglītības iestādes vai eksaminācijas centra vadītājam ir iebildumi pret ziņojuma saturu, viņš divu darbdienu laikā pēc ziņojuma saņemšanas iebildumus iesniedz dienestā.

23. Ziņojumā iekļauj:

23.1. vispārīgo informāciju par izglītības iestādi vai eksaminācijas centru (izglītības iestādes vai eksaminācijas centra nosaukums, adrese, izglītības iestādes reģistrācijas numurs Izglītības iestāžu reģistrā vai eksaminācijas centra reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā, izglītības iestādes vai eksaminācijas centra vadītājs, dibinātājs, izglītojamo skaits);

23.2. informāciju par ekspertu komisijas sastāvu;

23.3. informāciju par vērtēšanas periodu;

23.4. informāciju par izglītības iestādes, eksaminācijas centra darbības vai izglītības programmas īstenošanas kvalitātes vērtēšanu:

23.4.1. vērtēšanas rezultātu kopsavilkuma tabulu par izglītības programmu;

23.4.2. novērtējuma aprakstu katrā kritērijā un kvalitātes vērtējuma līmeni;

23.4.3. uzdevumus izglītības iestādes, eksaminācijas centra darbības vai izglītības programmas īstenošanas kvalitātes pilnveidei un rekomendācijas turpmākajai izglītības iestādes vai eksaminācijas centra darbībai un sadarbībai ar dibinātāju;

23.4.4. izglītības iestādes, eksaminācijas centra darbības stiprās puses;

23.5. informāciju par izglītības iestādes vadītāja novērtēšanu:

23.5.1. izglītības iestādes vadītāja profesionālās kompetences novērtējumu un izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības kvalitātes novērtējumu, iekļaujot katra kritērija aprakstu un kvalitātes vērtējuma līmeni;

23.5.2. uzdevumus izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības pilnveidei un rekomendācijas turpmākajai darbībai.

(Grozīts ar MK 09.08.2022. noteikumiem Nr. 478)

24. Dienests 10 dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par izglītības iestādes, eksaminācijas centra vai izglītības programmas akreditāciju, publisko ziņojumu savā tīmekļvietnē.

(MK 18.01.2022. noteikumu Nr. 40 redakcijā)

IV. Izglītības iestādes un eksaminācijas centra darbības, izglītības programmas īstenošanas un izglītības iestādes vadītāja novērtēšanas nosacījumi

25. Izglītības iestādes vai eksaminācijas centra  darbību, izglītības iestādes darbību profesionālās ievirzes vai profesionālās pilnveides izglītības programmas īstenošanā, izglītības programmas īstenošanas kvalitāti un izglītības iestādes vadītāja profesionālo darbību vērtē atbilstoši šiem noteikumiem un izglītības kvalitātes vērtēšanas metodikai piecos kvalitātes vērtējuma līmeņos:

25.1. I līmenis – nepietiekami;

25.2. II līmenis – jāpilnveido;

25.3. III līmenis – labi;

25.4. IV līmenis – ļoti labi;

25.5. V līmenis – izcili.

(MK 18.01.2022. noteikumu Nr. 40 redakcijā)

26. Vērtējot kvalitātes jomas, kvalitātes vērtējuma līmeni nosaka šādos kritērijos:

26.1. atbilstība mērķiem:

26.1.1. kompetences un sasniegumi;

26.1.2. izglītības turpināšana un nodarbinātība;

26.1.3. vienlīdzība un iekļaušana;

26.2. kvalitatīvas mācības:

26.2.1. mācīšana un mācīšanās;

26.2.2. pedagogu profesionālā kapacitāte;

26.2.3. izglītības programmu īstenošana;

26.3. iekļaujoša vide:

26.3.1. pieejamība;

26.3.2. drošība un psiholoģiskā labklājība;

26.3.3. infrastruktūra un resursi;

26.4. laba pārvaldība:

26.4.1. administratīvā efektivitāte;

26.4.2. vadības profesionālā darbība;

26.4.3. atbalsts un sadarbība.

(MK 18.01.2022. noteikumu Nr. 40 redakcijā)

26.1 Novērtējot jaunas licencētas izglītības programmas īstenošanas kvalitāti vai izglītības kvalitāti jaunajā akreditētas izglītības programmas īstenošanas vietā, nosaka kvalitātes vērtējuma līmeni šo noteikumu 26.2.1., 26.2.2., 26.2.3. un 26.3.3. apakšpunktā minētajā kritērijā.

(MK 18.01.2022. noteikumu Nr. 40 redakcijā)

27. Novērtējot izglītības iestādes darbību, izglītības iestādes darbību profesionālās ievirzes vai profesionālās pilnveides izglītības programmas īstenošanā vai izglītības programmas īstenošanas kvalitātes jomas, nosaka kvalitātes vērtējuma līmeni šo noteikumu 26.1., 26.2. un 26.3. apakšpunktā minētajā kritērijā.

(MK 18.01.2022. noteikumu Nr. 40 redakcijā)

28. Novērtējot izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības kvalitātes jomu, nosaka kvalitātes vērtējuma līmeni šo noteikumu 26.4.1., 26.4.2. un 26.4.3. apakšpunktā minētajiem kritērijiem, kā arī vienam no šo noteikumu 26.1., 26.2. vai 26.3. apakšpunktā minētajiem dibinātāja izvēlētajiem kritērijiem, nodrošina atgriezenisko saiti par izglītības iestādes vadītāja profesionālo kompetenci un sniedz ieteikumus turpmākai attīstībai.

(MK 09.08.2022. noteikumu Nr. 478 redakcijā)

29. Novērtējot eksaminācijas centra darbības jomas, nosaka kvalitātes vērtējuma līmeni katrā šādā kritērijā:

29.1. eksāmenu organizēšana un norise: eksāmenu saturs un norise;

29.2. eksaminācijas centra attīstība:

29.2.1. eksaminācijas centra organizācijas kultūra;

29.2.2. vides pieejamība un drošība;

29.2.3. komunikācija un sadarbība;

29.3. eksaminācijas centra vadība un vadīšana:

29.3.1. līderība un vadība;

29.3.2. eksaminācijas centra darbības plānošana, īstenošana un analīze.

V. Izglītības programmas īstenošanas, izglītības iestādes un eksaminācijas centra darbības vai izglītības iestādes vadītāja novērtēšana

30. Izglītības programmu vai izglītības iestādi profesionālās ievirzes vai profesionālās pilnveides izglītības programmas īstenošanā akreditē:

30.1. uz sešiem gadiem, ja visi šo noteikumu 26. punktā minētie kritēriji novērtēti ar kvalitātes vērtējuma līmeni "labi" vai augstāku;

30.2. uz sešiem gadiem ar nosacījumu pēc diviem gadiem vērtēt šo noteikumu 26. punktā minēto kritēriju, kas novērtēts ar kvalitātes vērtējuma līmeni "jāpilnveido".

31. Vērtējot izglītības iestādes darbības kvalitāti, izņemot izglītības iestādes darbību profesionālās ievirzes vai profesionālās pilnveides izglītības programmas īstenošanā, vērtē izglītības programmas īstenošanas kvalitāti. Ja izglītības iestāde ir akreditēta, arī šo noteikumu 1.1. apakšpunktā minētās izglītības programmas, kuras akreditācijas laikā tiek īstenotas šajā izglītības iestādē, ir akreditētas.

(MK 18.01.2022. noteikumu Nr. 40 redakcijā)

32. Ja akreditētas izglītības iestādes vadītājs iesniedz iesniegumu par jaunas licencētas izglītības programmas akreditāciju vai dienests saņem informāciju par jaunu akreditētas izglītības programmas īstenošanas vietu, dienests norīko ekspertus izglītības kvalitātes vērtēšanai. Pēc ziņojuma saņemšanas dienests lemj par izglītības programmas akreditāciju uz termiņu, kas nepārsniedz izglītības iestādes akreditācijas termiņu, vai informācijas sistēmā ievada informāciju par jaunas akreditētas izglītības programmas īstenošanas vietas novērtējumu.

33. Eksaminācijas centru akreditē:

33.1. uz sešiem gadiem, ja visi šo noteikumu 29. punktā minētie kritēriji novērtēti ar kvalitātes vērtējuma līmeni "labi" vai augstāku;

33.2. uz sešiem gadiem ar nosacījumu pēc diviem gadiem vērtēt šo noteikumu 29. punktā minēto kritēriju, kas novērtēts ar kvalitātes vērtējuma līmeni "jāpilnveido".

34. Lēmumu par atteikumu akreditēt izglītības iestādi, izglītības iestādi profesionālās ievirzes vai profesionālās pilnveides izglītības programmas īstenošanā, eksaminācijas centru vai izglītības programmu pieņem, ja vismaz viens no šo noteikumu 26. vai 29. punktā minētajiem kritērijiem novērtēts ar kvalitātes vērtējuma līmeni "nepietiekami".

35. Ja pieņemts lēmums akreditēt eksaminācijas centru, izglītības iestādi profesionālās ievirzes vai profesionālās pilnveides izglītības programmas īstenošanā vai izglītības programmu uz sešiem gadiem ar nosacījumu pēc diviem gadiem vērtēt to kritēriju, kas novērtēts ar kvalitātes vērtējuma līmeni "jāpilnveido", ne agrāk kā pēc diviem gadiem, kopš stājies spēkā lēmums par akreditāciju, dienests novērtē kritēriju, kas iepriekš novērtēts ar kvalitātes vērtējuma līmeni "jāpilnveido". Ja minētais kritērijs ir atkārtoti novērtēts ar kvalitātes vērtējuma līmeni "jāpilnveido" vai zemāku, dienests informē Izglītības un zinātnes ministriju vai dibinātāju par nepieciešamību ierosināt eksaminācijas centra, izglītības iestādes profesionālās ievirzes vai profesionālās pilnveides izglītības programmas īstenošanā, izglītības programmas ārkārtas akreditāciju.

36. Lēmumu par izglītības iestādes vadītāja atbilstību amatam pieņem, ja visi šo noteikumu 28. punktā minētie kritēriji ir novērtēti ar kvalitātes vērtējuma līmeni "jāpilnveido" vai augstāku.

37. Ja vismaz viens no šo noteikumu 28. punktā minētajiem kritērijiem novērtēts ar kvalitātes vērtējuma līmeni "jāpilnveido", izglītības iestādes vadītājs mēneša laikā pēc lēmuma saņemšanas par izglītības iestādes vadītāja atbilstību amatam iesniedz dienestā ar dibinātāju saskaņotu rīcības plānu savas profesionālās darbības pilnveidei.

38. Ja pieņemts lēmums par eksaminācijas centra akreditāciju, izglītības iestādes akreditāciju profesionālās ievirzes vai profesionālās pilnveides izglītības programmas īstenošanā vai izglītības programmas akreditāciju uz sešiem gadiem ar nosacījumu pēc diviem gadiem vērtēt kritēriju, kas novērtēts ar kvalitātes vērtējuma līmeni "jāpilnveido", mēneša laikā pēc lēmuma saņemšanas izglītības iestādes vadītājs iesniedz dienestā ar dibinātāju saskaņotu rīcības plānu akreditācijas ziņojumā norādīto nepilnību novēršanai un uzdevumu izpildei.

39. Lēmumu par izglītības iestādes vadītāja neatbilstību amatam pieņem, ja vismaz viens no šo noteikumu 28. punktā minētajiem kritērijiem novērtēts ar kvalitātes vērtējuma līmeni "nepietiekami" vai atkārtoti novērtēts ar kvalitātes vērtējuma līmeni "jāpilnveido". Par šādu vērtējumu informē dibinātāju un rosina izbeigt darba tiesiskās attiecības ar izglītības iestādes vadītāju.

40. Dienests pieņem lēmumu par ārkārtas akreditāciju vai izglītības iestādes vadītāja ārkārtas novērtēšanu, ja saņemts dibinātāja vai Izglītības un zinātnes ministrijas ierosinājums. Ārkārtas akreditāciju vai izglītības iestādes vadītāja ārkārtas novērtēšanu veic, ievērojot šajos noteikumos noteiktās prasības kārtējai akreditācijai vai izglītības iestādes vadītāja novērtēšanai.

41. Ja ārkārtas akreditācijā vismaz viens no šo noteikumu 26. punktā minētajiem kritērijiem atkārtoti tiek novērtēts ar kvalitātes vērtējuma līmeni "jāpilnveido", dienests pieņem lēmumu par izglītības programmas akreditācijas atteikumu.

42. Ja izglītības iestādes vadītāja ārkārtas novērtēšanā vismaz viens no šo noteikumu 28. punktā minētajiem kritērijiem, kas iepriekš novērtēts ar kvalitātes vērtējuma līmeni "jāpilnveido", tiek atkārtoti novērtēts ar kvalitātes vērtējuma līmeni "jāpilnveido" vai zemāku, dienests pieņem lēmumu par izglītības iestādes vadītāja neatbilstību amatam. Par šādu vērtējumu dienests informē dibinātāju un rosina izbeigt darba tiesiskās attiecības ar izglītības iestādes vadītāju.

VI. Dienesta lēmumi un to pieņemšanas kārtība

43. Dienesta lēmumā norādītais vērtējums var atšķirties no ziņojumā norādītā vērtējuma. Ja dienesta lēmumā norādītais vērtējums atšķiras no ziņojumā norādītā vērtējuma, dienests savā tīmekļvietnē publisko arī informāciju par dienesta pieņemto lēmumu.

44. Dienests izskata akreditētās izglītības iestādes iesniegumu par izglītības programmas akreditāciju (izņemot izglītības programmu ar atšķirīgu īstenošanas formu) un pieņem lēmumu akreditēt:

44.1. vispārējās pamatizglītības programmu, ja izglītības iestāde īsteno citu akreditētu vispārējās pamatizglītības programmu vai citu akreditētu vispārējās vidējās izglītības programmu;

44.2. vispārējās vidējās izglītības programmu, ja izglītības iestāde īsteno citu akreditētu vispārējās vidējās izglītības programmu;

44.3. arodizglītības programmu, ja izglītības iestāde īsteno Latvijas izglītības klasifikācijai atbilstošu tai pašai profesionālās izglītības programmu kopai piederīgu akreditētu profesionālās vidējās izglītības programmu;

44.4. profesionālās pamatizglītības programmu, ja izglītības iestāde īsteno Latvijas izglītības klasifikācijai atbilstošu tai pašai profesionālās izglītības programmu kopai piederīgu akreditētu profesionālās vidējās izglītības programmu vai arodizglītības programmu;

44.5. profesionālās tālākizglītības programmu, ja izglītības iestāde īsteno Latvijas izglītības klasifikācijai atbilstošu tai pašai izglītības programmu kopai piederīgu tā paša vai augstāka profesionālās kvalifikācijas līmeņa akreditētu profesionālās vidējās izglītības programmu, arodizglītības programmu, profesionālās pamatizglītības programmu, profesionālās tālākizglītības programmu vai akreditētam studiju virzienam atbilstošu profesionālās augstākās izglītības programmu;

44.6. profesionālās izglītības programmu, ja tās veids, nosaukums, piešķiramā kvalifikācija, izglītības pakāpe ir identiska ar izglītības iestādē īstenojamās citas akreditētas izglītības programmas veidu, nosaukumu, piešķiramo kvalifikāciju, izglītības pakāpi, bet īstenošanas ilgums vai uzsākšanas laiks ir atšķirīgs;

44.7. izglītības iestādi, kas īsteno mūzikas vai mākslas profesionālās ievirzes izglītības programmu, ja izglītības iestāde īsteno citu ar tādu pašu nosaukumu akreditētu augstākas pakāpes profesionālās ievirzes izglītības programmu vai tās pašas profesionālās izglītības programmu kopas profesionālās vidējās izglītības programmu;

44.8. izglītības iestādi, kas īsteno sporta profesionālās ievirzes izglītības programmu, ja izglītības iestāde īsteno citu Latvijas izglītības klasifikācijai atbilstošu tam pašam sporta veidam piederīgu akreditētu tādas pašas, zemākas vai augstākas pakāpes sporta profesionālās ievirzes izglītības programmu;

44.9. izglītības iestādi, kas īsteno profesionālās pilnveides izglītības programmu, ja izglītības iestāde īsteno citu Latvijas izglītības klasifikācijai atbilstošu tai pašai profesionālās izglītības programmas kopai piederīgu akreditētu profesionālās vidējās izglītības programmu, arodizglītības programmu, profesionālās pamatizglītības programmu vai profesionālās tālākizglītības programmu.

45. Šo noteikumu 44. punktā minētajā gadījumā ziņojums nav nepieciešams, un izglītības iestādi vai izglītības programmu atbilstoši šo noteikumu 44. punktam var akreditēt vienu reizi uz termiņu, kas atbilst iepriekš akreditētās attiecīgās izglītības iestādes un izglītības programmas akreditācijas termiņam.

46. Dienests izskata akreditētās izglītības iestādes dibinātāja iesniegumu par izmaiņām tās darbībā un pieņem lēmumu pagarināt izglītības iestādes, izglītības programmas akreditācijas vai izglītības iestādes vadītāja novērtēšanas termiņu, bet ne ilgāk par diviem gadiem, ja šis termiņš beidzas izglītības iestādes reorganizācijas, likvidācijas laikā, izglītības iestādes būvniecības vai telpu renovācijas laikā.

47. Ja augstākās izglītības iestāde īsteno profesionālās pilnveides izglītības programmu, kuras klasifikācija atbilst akreditētajam studiju virzienam, iesniegums dienestā nav jāiesniedz. Augstākās izglītības iestāde informāciju par profesionālās pilnveides izglītības programmai atbilstoša studiju virziena akreditāciju pievieno profesionālās pilnveides izglītības programmas licencēšanas iesniegumam. Dienests informācijas sistēmā pie attiecīgās profesionālās pilnveides izglītības programmas ievada studiju virziena akreditācijas termiņu.

48. Ja izglītības iestāde vai eksaminācijas centrs uz atkārtotu akreditāciju piesakās gada laikā no dienas, kad stājies spēkā lēmums par izglītības iestādes, eksaminācijas centra vai izglītības programmas akreditācijas atteikumu, ekspertu komisija vērtē tikai kritēriju, kas iepriekš novērtēts ar kvalitātes vērtējuma līmeni "jāpilnveido" vai "nepietiekami".

49. Dienestam ir tiesības pieņemt lēmumu par izglītības iestādes, eksaminācijas centra, izglītības programmas akreditācijas vai izglītības iestādes vadītāja novērtējuma anulēšanu šādos gadījumos:

49.1. izglītības iestādes vai eksaminācijas centra vadītājs vai dibinātājs sniedzis nepatiesas vai maldinošas ziņas;

49.2. izglītības iestādes, eksaminācijas centra darbībā, izglītības programmas īstenošanā vai izglītības iestādes vadītāja darbībā konstatēti normatīvajos aktos noteiktie pārkāpumi izglītības, bērnu tiesību aizsardzības, epidemioloģiskās drošības, būvniecības vai ugunsdrošības jomā un piemērots administratīvais sods.

50. Izglītības programmas akreditācija zaudē spēku, ja izglītības iestāde pieņem lēmumu pārtraukt īstenot izglītības programmu un par šo lēmumu un tā spēkā stāšanās datumu informē dienestu.

51. Dienests izsniedz izglītības iestādes vai eksaminācijas centra vadītājam dienesta vadītāja parakstītu lēmumu:

51.1. par eksaminācijas centra akreditāciju uz sešiem gadiem ar nosacījumu pēc diviem gadiem vērtēt kritēriju, kas novērtēts ar kvalitātes vērtējuma līmeni "jāpilnveido";

51.2. par izglītības iestādes akreditāciju profesionālās ievirzes vai profesionālās pilnveides izglītības programmas īstenošanā uz sešiem gadiem ar nosacījumu pēc diviem gadiem vērtēt kritēriju, kas novērtēts ar kvalitātes vērtējuma līmeni "jāpilnveido";

51.3. par izglītības programmas akreditāciju uz sešiem gadiem ar nosacījumu pēc diviem gadiem vērtēt kritēriju, kas novērtēts ar kvalitātes vērtējuma līmeni "jāpilnveido";

51.3.1 par izglītības programmas akreditāciju līdz izglītības iestādes akreditācijas termiņa beigām;

51.4. par akreditācijas atteikumu;

51.5. par kritērija novērtējuma atteikumu;

51.6. par izglītības iestādes vadītāja neatbilstību amatam;

51.7. par akreditācijas anulēšanu;

51.8. par izglītības iestādes vadītāja novērtējuma anulēšanu;

51.9. par akreditētas izglītības programmas jaunas īstenošanas vietas novērtējuma atteikumu.

(Grozīts ar MK 18.01.2022. noteikumiem Nr. 40)

52. Informāciju par izglītības iestādes, eksaminācijas centra vai izglītības programmas akreditāciju uz sešiem gadiem, kritērija novērtējumu, jaunas akreditētas izglītības programmas īstenošanas vietas novērtējumu vai izglītības iestādes vadītāja atbilstību amatam dienests ievada informācijas sistēmā. Izglītības iestāde vai eksaminācijas centrs no informācijas sistēmas saņem elektronisku paziņojumu par izglītības iestādes, eksaminācijas centra vai izglītības programmas akreditāciju uz sešiem gadiem, kritērija novērtējumu, jaunas akreditētas izglītības programmas īstenošanas vietas novērtējumu vai izglītības iestādes vadītāja atbilstību amatam.

53. Ja izglītības iestādes, eksaminācijas centra darbībā vai izglītības programmas īstenošanā notikušas izmaiņas (grozīts izglītības iestādes vai eksaminācijas centra nosaukums, mainīts dibinātājs, mainīts izglītības programmas kods vai nosaukums vienas profesionālās izglītības kopas ietvaros, mainīta profesionālā kvalifikācija), izglītības iestādei, eksaminācijas centram vai dibinātājam ir pienākums 10 darbdienu laikā pēc izmaiņu izdarīšanas informēt par tām, iesniedzot dienestā iesniegumu. Dienests lemj par grozījumiem izglītības iestādes, eksaminācijas centra vai izglītības programmas akreditācijas lēmumā vai uzsāk akreditāciju. Ja dienestam ir informācija par izmaiņām izglītības iestādes, eksaminācijas centra darbībā vai izglītības programmas īstenošanā, dienests ir tiesīgs pieņemt minēto lēmumu pēc savas iniciatīvas.

54. Dienesta lēmumu par izglītības iestādes, eksaminācijas centra vai izglītības programmas akreditāciju, tās atteikumu, kritērija novērtējumu, akreditētas izglītības programmas jaunas īstenošanas vietas novērtējumu vai izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtējumu un atbilstību vai neatbilstību amatam var apstrīdēt Izglītības un zinātnes ministrijā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

55. Par izglītības iestādes vai eksaminācijas centra akreditācijas termiņa beigām uzskatāms garākais termiņš, kas norādīts kādā no izglītības iestādes vai eksaminācijas centra akreditācijas lēmumiem.

VII. Akreditācijas un izglītības iestādes vadītāja novērtēšanas finansēšana

56. Izglītības iestāde, eksaminācijas centrs vai dibinātājs sedz izdevumus, kas saistīti ar eksperta darbu, proporcionāli viņa pienākumu pildīšanas apjomam saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto dienesta maksas pakalpojumu cenrādi.

57. Eksperta komandējumu izdevumus atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi, sedz izglītības iestāde, eksaminācijas centrs vai dibinātājs.

58. Izglītības iestādes, eksaminācijas centra, izglītības programmas akreditācijas, tai skaitā ārkārtas akreditācijas, un izglītības iestādes vadītāja novērtēšanas, izglītības iestādes vadītāja ārkārtas novērtēšanas, kā arī kritērija novērtēšanas izmaksas saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto dienesta maksas pakalpojumu cenrādi sedz no dibinātāja līdzekļiem.

VIII. Noslēguma jautājumi

60. Šie noteikumi attiecībā uz vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditāciju stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī. Līdz minētajam datumam vispārējās un profesionālās izglītības iestādes un izglītības programmas akreditē saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 831 "Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā noteiktu institūciju, vispārējās un profesionālās izglītības programmu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība".

61. Šie noteikumi attiecībā uz pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanu stājas spēkā 2021. gada 1. septembrī. Līdz minētajam datumam pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju profesionālo darbību novērtē saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 831 "Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā noteiktu institūciju, vispārējās un profesionālās izglītības programmu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība".

62. Pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju novērtē četru gadu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās.

63. Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru un izglītības programmu akreditācija, ja tās akreditētas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir spēkā līdz akreditācijas termiņa beigām.

64. Ja izglītības iestādes vadītāja novērtēšana notikusi līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, tā ir spēkā līdz novērtēšanas termiņa beigām.

65. Šo noteikumu 52. punktā minēto informāciju ievada informācijas sistēmā, sākot ar 2020. gada 1. decembri.

66. Vērtējot izglītības programmas īstenošanas kvalitāti vai izglītības iestādes darbības kvalitāti profesionālās pilnveides izglītības programmas īstenošanā policijas darba un apsardzes darbības jomā, ugunsdrošības, ugunsdzēsības un civilās aizsardzības jomā, valsts robežas drošības jomā vai militārās aizsardzības jomā, nevērtē šo noteikumu 26.1.3. un 26.3. apakšpunktā minētos kritērijus.

67. Dienests novērtē tās izglītības programmas īstenošanas kvalitāti, kura līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir akreditēta uz diviem gadiem, un nosaka kvalitātes vērtējuma līmeni šo noteikumu 26.2. un 26.3.3. apakšpunktā minētajā kritērijā, kā arī akreditē izglītības programmu uz termiņu, kas nepārsniedz izglītības iestādes akreditācijas termiņu.

(MK 18.01.2022. noteikumu Nr. 40 redakcijā)

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska
Pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 6. oktobra
noteikumiem Nr. 618
Izglītības iestādes/eksaminācijas centra pašnovērtējuma ziņojums
  
(vieta, datums) 

1. Izglītības iestādes/eksaminācijas centra pašnovērtējuma ziņojuma publiskojamā daļā iekļauj šādas ziņas:

1.1. izglītības iestādes/eksaminācijas centra vispārīgs raksturojums (izglītojamo skaits, īstenotās izglītības programmas, vispārējā izglītībā piedāvātās izvēles daļas, pedagogu un atbalsta personāla nodrošinājums, informācija, kura atklāj izglītības iestādes vai eksaminācijas centra darba prioritātes un sasniegtos rezultātus);

1.2. izglītības iestādes/eksaminācijas centra darbības pamatmērķis (misija, vīzija, vērtības cilvēkcentrētā veidā, iepriekšējo mācību/darbības gada prioritātes un konkrēti rezultāti);

1.3. kritēriju izvērtējums, īpaši stiprās puses un turpmākās attīstības vajadzības;

1.4. informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem (par iepriekšējo gadu), to īsa anotācija un rezultāti;

1.5. informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi;

1.6. audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana;

1.7. citi sasniegumi (izglītības iestādei/eksaminācijas centram svarīgais, specifiskais);

1.8. profesionālās izglītības iestāde vai izglītības iestāde, kura īsteno profesionālās izglītības programmu (izņemot izglītības iestādi, kura īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmu), papildus ziņojuma publiskojamajā daļā iekļauj informāciju par izglītības kvalitātes indikatoriem:

1.8.1. pedagogu dalība profesionālās kompetences pilnveidē;

1.8.2. izglītojamo skaits profesionālās izglītības programmās;

1.8.3. profesionālo izglītību ieguvušo skaits;

1.8.4. izglītību ieguvušo nodarbinātība;

1.8.5. apgūto prasmju izmantošana darba vietā;

1.8.6. riska grupu iekļaušanās profesionālajā izglītībā;

1.8.7. profesionālās izglītības programmu pieprasījuma apzināšana darba tirgū;

1.8.8. profesionālās izglītības programmu pieejamības veicināšana.

2. Izglītības iestādes/eksaminācijas centra pašnovērtējuma ziņojuma nepubliskojamā daļā iekļauj šādas ziņas:

2.1. katra kritērija kvantitatīvais un kvalitatīvais izvērtējums;

2.2. attīstības analīze (balstīta uz pašnovērtējumā iegūtajiem secinājumiem);

2.3. konstatētās grūtības izglītības iestādes/eksaminācijas centra darbībā un to risinājumi;

2.4. informācija par ziņojumā norādīto uzdevumu izpildi (ja attiecināms).

Izglītības iestādes/eksaminācijas centra vadītājs

   
(paraksts) (vārds, uzvārds)

Z. v.

SASKAŅOTS

   
(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums)
   
(paraksts) (vārds, uzvārds)
   
(datums)  

Z. v.

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "Z. v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā noteiktu institūciju un izglītības .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 618Pieņemts: 06.10.2020.Stājas spēkā: 09.10.2020.Zaudē spēku: 13.06.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 195, 08.10.2020. OP numurs: 2020/195.3
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
317820
{"selected":{"value":"01.01.2023","content":"<font class='s-1'>01.01.2023.-12.06.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2023","iso_value":"2023\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2023.-12.06.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.01.2022","iso_value":"2022\/01\/21","content":"<font class='s-1'>21.01.2022.-31.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.10.2020","iso_value":"2020\/10\/09","content":"<font class='s-1'>09.10.2020.-20.01.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2023
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"