Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts zaudēs spēku 2025. gada 1. janvārī.
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 179

Rīgā 2020. gada 29. septembrī

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 40 2. p.)
Kārtība, kādā iesniedzama informācija un dokumenti apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas licenču, atsevišķu apdrošinātāju vai pārapdrošinātāju darbību reglamentējošo atļauju un saskaņojumu saņemšanai un informācijas un paziņojumu sniegšanai
Izdoti saskaņā ar
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likuma
7. panta pirmās daļas 1. punktu un
Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma
4. panta ceturto daļu, 40. panta sesto daļu,
47. panta vienpadsmito daļu, 62. panta piekto daļu
un 252. panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. "Kārtība, kādā iesniedzama informācija un dokumenti apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas licenču, atsevišķu apdrošinātāju vai pārapdrošinātāju darbību reglamentējošo atļauju un saskaņojumu saņemšanai un informācijas un paziņojumu sniegšanai" (tālāk tekstā – noteikumi) ir saistoši apdrošināšanas sabiedrībām un ārvalsts apdrošinātāju filiālēm (tālāk tekstā abas kopā – apdrošinātājs), un pārapdrošināšanas sabiedrībām (tālāk tekstā arī – pārapdrošinātājs).

2. Noteikumi nosaka kārtību, kādā iesniedzama informācija un dokumenti, kas nepieciešami:

2.1. lai saņemtu apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas licenci (tālāk tekstā – licence);

2.2. lai pārreģistrētu licenci;

2.3. lai saņemtu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (tālāk tekstā – Komisija) atļauju:

2.3.1. apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības pārveidošanai par juridisku personu, kas neveic apdrošināšanu vai pārapdrošināšanu;

2.3.2. ārvalsts apdrošinātāja filiāles drošības naudas pārvietošanai;

2.3.3. visu noslēgto apdrošināšanas līgumu vai daļas no tiem nodošanai citam apdrošināšanas komersantam;

2.3.4. visu noslēgto pārapdrošināšanas līgumu vai daļas no tiem nodošanai citam pārapdrošināšanas vai apdrošināšanas komersantam;

2.3.5. aizņēmuma līguma noteikumu grozīšanai, ja izmantojamā pašu kapitāla aprēķinā apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība iekļauj subordinēto kapitālu;

2.3.6. priekšrocību akciju atmaksai, ja izmantojamā pašu kapitāla aprēķinā apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība iekļauj priekšrocību akcijas ar dividenžu uzkrāšanu;

2.4. lai saskaņotu ar Komisiju:

2.4.1. aizņēmumus, kuri tiek iekļauti apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības izmantojamā pašu kapitāla aprēķinā, un aizņēmumus, kuru termiņš nav ilgāks par trim mēnešiem, ja šie aizņēmumi ņemti, lai nodrošinātu apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas atlīdzību, par kuru izmaksu pieņemts apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības lēmums, savlaicīgas izmaksas;

2.4.2. dividenžu (arī ārkārtas dividenžu) izmaksu, ja ziņojumā, ko sniedzis zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība, kura pārbaudījusi gada pārskatu, ir piezīmes;

2.5. lai paziņotu Komisijai par:

2.5.1. nodomu izmaksāt dividendes (arī ārkārtas dividendes);

2.5.2. apdrošināšanas sabiedrības nodomu atvērt filiāli dalībvalstī vai sniegt apdrošināšanas pakalpojumus dalībvalstī, neatverot filiāli;

2.6. lai informētu Komisiju par:

2.6.1. apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības padomes locekļa, valdes locekļa, par risku pārvaldības funkciju atbildīgās personas, par atbilstības funkciju atbildīgās personas, par iekšējā audita funkciju atbildīgās personas, par aktuāro funkciju atbildīgās personas, par ārvalsts apdrošinātāja filiāles vadītāja amata kandidātu, kā arī personu, kas, pieņemot būtiskus lēmumus apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības vai ārvalsts apdrošinātāja filiāles vārdā, rada attiecīgajai sabiedrībai vai ārvalsts apdrošinātāja filiālei civiltiesiskas saistības, (tālāk tekstā – amatpersona);

2.6.2. apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības vai jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības izpildinstitūcijas locekļa amata kandidātu;

2.6.3. likvidācijas procesa sākšanu;

2.6.4. ciešām attiecībām;

2.6.5. juridiskās adreses maiņu.

3. Latvijas Republikā izstrādātos un apstiprinātos dokumentus un to kopijas noformē saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta apstiprināto dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumu prasībām.

4. Ārvalstu fizisko un juridisko personu dokumentiem jābūt legalizētiem, ja vien Latvijas Republikas likumos vai Latvijas Republikas Saeimas apstiprinātajos starptautiskajos līgumos nav noteikta cita kārtība. Dokumentiem svešvalodās jābūt ar tulkojumu latviešu valodā vai valodā, ko lieto starptautisko finanšu jomā.

5. Par personām, kuras, pieņemot būtiskus lēmumus apdrošinātāja vai pārapdrošinātāja vārdā, radīs apdrošinātājam vai pārapdrošinātājam civiltiesiskas saistības, šo noteikumu izpratnē ir uzskatāmas – prokūrists un citas personas, kuras, pieņemot būtiskus lēmumus apdrošinātāja vai pārapdrošinātāja vārdā, ir atbildīgas par apdrošinātāja vai pārapdrošinātāja risku parakstīšanu, pārapdrošināšanu vai retrocesiju vai ieguldījumu veikšanu.

II. Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības licencēšana

6. Lai Komisija izvērtētu atbilstoši Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma 22. panta pirmajai daļai un 26. panta pirmajai daļai iesniegtos dokumentus apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas licences saņemšanai, apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība papildus iesniedz Komisijai šādu informāciju un dokumentus:

6.1. apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības pilnvarotas personas parakstītu Komisijai adresētu iesniegumu par licences izsniegšanu vienam vai vairākiem apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas veidiem, kurā uzskaitīti tam pievienotie dokumenti;

6.2. apdrošināšanas sabiedrības dibināšanas līguma (lēmuma) norakstu;

6.3. apdrošināšanas sabiedrības statūtu, kas sagatavoti atbilstoši likuma, kas nosaka akciju sabiedrības vai Eiropas komercsabiedrības, vai kooperatīvās sabiedrības dibināšanas kārtību, prasībām, norakstu;

6.4. apdrošinātāja vai pārapdrošinātāja akcionāru vai dalībnieku sarakstu (1. pielikums) vai savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās biedrības informāciju par biedru skaitu;

6.5. ziņas par apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības akcionāriem, dalībniekiem vai biedriem:

6.5.1. apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības akcionārus, dalībniekus vai biedrus identificējošo dokumentu kopijas: komercsabiedrībām (tikai nerezidentiem) – apliecinātas reģistrācijas apliecības vai cita veida attiecīgajā ārvalstī spēkā esoša identificējoša (reģistrāciju apliecinoša) dokumenta kopiju; citām personām, kuras nav fiziskās personas, – cita veida identificējoša dokumenta kopiju;

6.5.2. dokumentus, kas apliecina finansiālo stabilitāti: Latvijas Republikas komercsabiedrībām – pēdējo divu darbības gadu auditētu gada pārskatu kopijas; ārvalstu komercsabiedrībām – pēdējo divu darbības gadu auditētu gada pārskatu kopijas; fiziskajām personām rezidentiem – Valsts ieņēmumu dienesta apliecinātu gada ienākumu deklarācijas kopiju, fiziskajām parsonām nerezidentiem – attiecīgās nodokļu administrācijas iestādes apliecinātu nodokļu (ienākumu) deklarācijas kopiju, kā arī citus finansiālo stabilitāti apliecinošus dokumentus un dokumentus, kas apliecina minēto līdzekļu (kapitāla) tiesisku izcelsmi;

6.5.3. ziņas par apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības akcionāru vai dalībnieku būtisku līdzdalību citās komercsabiedrībās, norādot to nosaukumu (firmu), juridisko adresi, reģistrācijas numuru un reģistrācijas valsti (teritoriju), līdzdalības apmēru, kā arī īpaši norādot, ja komercsabiedrība ir apdrošinātājs, kredītiestāde, finanšu iestāde vai finanšu pārvaldītājsabiedrība;

6.6. ziņas par apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības akcionāru, dalībnieku vai biedru – komercsabiedrību – īpašniekiem, līdz ir iegūta informācija par īpašniekiem (patiesajiem labuma guvējiem) – fiziskajām personām, un visu šo apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības akcionāru, dalībnieku vai biedru īpašnieku (fizisko, juridisko un citu personu) identificējošo dokumentu kopijas, kā arī ziņas par šo īpašnieku būtisku līdzdalību citās komercsabiedrībās, norādot to nosaukumu (firmu), juridisko adresi, līdzdalības apmēru (summu un procentus no pamatkapitāla). Ja apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības akcionāra īpašnieka akcijas tiek kotētas kādā dalībvalstī reģistrētā regulētā tirgus organizētājā vai regulētā tirgus organizētājā, kas ir Starptautiskās Fondu biržu federācijas pilntiesīgs loceklis, iesniedz ziņas tikai par tiem īpašniekiem, kuriem pieder būtiska līdzdalība;

6.7. apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības padomes locekļa, valdes locekļa, par risku pārvaldības funkciju atbildīgās personas, par atbilstības funkciju atbildīgās personas, par iekšējā audita funkciju atbildīgās personas, par aktuāro funkciju atbildīgās personas, personas, kas, pieņemot būtiskus lēmumus apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības vārdā, radīs apdrošināšanas sabiedrībai civiltiesiskas saistības, kandidatūru raksturojošus dokumentus: paziņojumu (2. pielikums), izvērstu profesionālo biogrāfiju (CV), izglītības dokumentu kopijas.

7. Ja apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības akcionāri vai to mātes uzņēmumi, kuriem ir būtiska līdzdalība 20 un vairāk procentu apmērā no apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita, ir ārvalsts apdrošinātāji, pārapdrošinātāji, kredītiestādes, finanšu iestādes vai finanšu pārvaldītājsabiedrības, tad tie papildus šo noteikumu 8. punktā minētajiem dokumentiem iesniedz attiecīgās ārvalsts apdrošinātāju, pārapdrošinātāju vai finanšu iestāžu uzraudzības iestādes atļauju būtiskas līdzdalības iegūšanai apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrībā, ja šīs valsts normatīvie akti nosaka šādas atļaujas nepieciešamību, vai minētās ārvalsts iestādes apstiprinājumu, ka šāda atļauja nav nepieciešama un ka tā neiebilst pret konkrētā ārvalsts apdrošinātāja, pārapdrošinātāja, kredītiestādes, finanšu iestādes vai finanšu pārvaldītājsabiedrības līdzdalību apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrībā. Papildus minētajai informācijai iesniedz attiecīgās ārvalsts apdrošināšanas uzraudzības iestādes apliecinājumu par to, ka tā veic apdrošinātāju vai pārapdrošinātāju uzraudzību uz globāli konsolidētu finanšu pārskatu pamata un ka attiecīgās ārvalsts spēkā esošie normatīvie akti atļauj apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas uzraudzības iestādei sniegt citas valsts apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas uzraudzības iestādei un saņemt no tās apdrošinātāju vai pārapdrošinātāju finanšu pārskatus un citu informāciju apjomā, kāds nepieciešams uzraudzības funkciju veikšanai, un ka attiecīgās ārvalsts normatīvie akti paredz atbildību par neizpaužamas informācijas izpaušanu.

III. Ārvalsts apdrošinātāja filiāles licencēšana

8. Lai Komisija izvērtētu atbilstoši Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma 165. panta pirmajai daļai iesniegtos dokumentus apdrošināšanas licences saņemšanai, ārvalsts apdrošinātājs papildus iesniedz Komisijai šādu informāciju un dokumentus:

8.1. ārvalsts apdrošinātāja pilnvarotas personas parakstītu Komisijai adresētu iesniegumu par licences izsniegšanu vienam vai vairākiem apdrošināšanas veidiem, kurā uzskaitīti tam pievienotie dokumenti;

8.2. attiecīgās ārvalsts apdrošinātāju uzraudzības iestādes atļauju apdrošinātāja filiāles atvēršanai Latvijas Republikā, ja attiecīgās ārvalsts spēkā esošie normatīvie akti paredz šādas atļaujas nepieciešamību, vai šādas iestādes apstiprinājumu, ka šāda atļauja nav nepieciešama un ka tā neiebilst pret filiāles atvēršanu, kā arī minētās iestādes sagatavotu izziņu par attiecīgās ārvalsts normatīvo aktu prasībām apdrošināšanas sabiedrību uzraudzības jautājumos. Papildus minētajai informācijai norāda uzraudzības iestādes nosaukumu, adresi, kontaktpersonu, tās faksa numuru, e-pasta adresi, kā arī ārvalsts apdrošinātājam attiecīgajam apdrošināšanas veidam izsniegtās licences izsniegšanas datumu, reģistrācijas numuru un vietu (adresi);

8.3. ārvalsts apdrošinātāja reģistrācijas apliecības norakstu;

8.4. ārvalsts apdrošinātāja akcionāru sarakstu (1. pielikums);

8.5. ārvalsts apdrošinātāja filiāles vadītāja un personas, kas, pieņemot būtiskus lēmumus ārvalsts apdrošinātāja filiāles vārdā, radīs ārvalsts apdrošinātāja filiālei civiltiesiskas saistības, kandidatūru raksturojošus dokumentus: paziņojumu (2. pielikums), izvērstu profesionālo biogrāfiju (CV), izglītības dokumentu kopijas.

9. Dokumentiem, kurus ārvalsts apdrošinātājs ietver iekšējās kontroles sistēmas politikas pamatprincipu un procedūras aprakstā, jābūt ārvalsts apdrošinātāja pārvaldes institūcijas vai amatpersonas apstiprinātiem.

IV. Licences izsniegšana citam apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas veidam

10. Ja apdrošinātājs vai pārapdrošinātājs vēlas saņemt licenci citam apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas veidam, apdrošinātājs vai pārapdrošinātājs papildus Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma 22. panta otrajā daļā un 26. panta otrajā daļā noteiktajiem dokumentiem iesniedz Komisijai šādus dokumentus:

10.1. apdrošinātāja vai pārapdrošinātāja pilnvarotas personas parakstītu Komisijai adresētu iesniegumu par licences izsniegšanu citam apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas veidam, kurā uzskaitīti tam pievienotie dokumenti;

10.2. darbības nodrošināšanas struktūru.

V. Licences pārreģistrācija

11. Komisija pārreģistrē licenci šādos gadījumos:

11.1. ja tiek mainīts apdrošinātāja vai pārapdrošinātāja nosaukums;

11.2. ja tiek mainīti apdrošināšanas licences nosacījumi.

12. Lai pārreģistrētu licenci, mainot apdrošinātāja vai pārapdrošinātāja nosaukumu, apdrošinātājs vai pārapdrošinātājs iesniedz Komisijai apdrošinātāja vai pārapdrošinātāja pilnvarotas personas parakstītu Komisijai adresētu iesniegumu par licences pārreģistrāciju. Ārvalsts apdrošinātājs iesniegumam pievieno arī apliecinātu reģistrācijas apliecības kopiju.

13. Lai pārreģistrētu apdrošināšanas licenci, mainot licences nosacījumus, apdrošinātājs iesniedz Komisijai šādus dokumentus:

13.1. apdrošinātāja pilnvarotas personas parakstītu Komisijai adresētu iesniegumu par licences pārreģistrāciju, kurā uzskaitīti tam pievienotie dokumenti;

13.2. plānotās apdrošināšanas raksturojumu;

13.3. tarifu aprēķināšanas metodiku;

13.4. tehnisko rezervju aprēķināšanas metodiku;

13.5. pārapdrošināšanas programmu.

VI. Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības pārveidošana par juridisku personu, kas neveic apdrošināšanu

14. Lai Komisija atļautu pārveidot apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrību par juridisku personu, kas neveic apdrošināšanu vai pārapdrošināšanu, apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība iesniedz Komisijai šādus dokumentus:

14.1. iesniegumu, kurā uzskaitīti tam pievienotie dokumenti;

14.2. pēc pārveidošanas par juridisku personu, kas neveic apdrošināšanu vai pārapdrošināšanu, pabeigšanas par stāvokli pirmajā darbības dienā sagatavotu darbības bilanci;

14.3. reorganizācijas plānu, ja apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība tiek pārveidota par juridisku personu, kas neveic apdrošināšanu vai pārapdrošināšanu, reorganizācijas ceļā;

14.4. apliecinājumu par to, ka apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība ir izpildījusi visas apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas līgumos paredzētās saistības.

VII. Ārvalsts apdrošinātāja filiāles drošības naudas pārvietošana

15. Lai saņemtu atļauju ārvalsts apdrošinātāja filiāles drošības naudas pārvietošanai, ārvalsts apdrošinātāja filiāle iesniedz Komisijai iesniegumu par drošības naudas pārvietošanu, kurā pamato nepieciešamību veikt drošības naudas pārvietošanu.

VIII. Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas līgumu vai daļas no tiem nodošana un pārņemšana

16. Lai saņemtu atļauju visu noslēgto apdrošināšanas līgumu vai daļas no tiem (tālāk tekstā – apdrošināšanas portfelis) nodošanai:

16.1. apdrošinātājs, kurš nodod apdrošināšanas portfeli, iesniedz Komisijai:

16.1.1. iesniegumu par apdrošināšanas portfeļa nodošanu, kurā uzskaitīti tam pievienotie dokumenti;

16.1.2. nododamā apdrošināšanas portfeļa apdrošināšanas polišu sarakstu, sagrupējot apdrošināšanas polises pa apdrošināšanas veidiem un norādot:

16.1.2.1. spēkā stāšanās datumu un darbības termiņu,

16.1.2.2. apdrošinājuma summu,

16.1.2.3. bruto un neto parakstītās apdrošināšanas prēmijas,

16.1.2.4. pieteikto apdrošināšanas atlīdzību prasību bruto un neto apmēru nedzīvības apdrošināšanas līgumiem;

16.1.3. informāciju par nododamā apdrošināšanas portfeļa atbilstošo tehnisko rezervju bruto un neto apmēru;

16.1.4. izvērstu nododamo tehnisko rezervju ieguldījumu (aktīvu) sarakstu atbilstoši tehnisko rezervju apmēram;

16.1.5. dalībvalstu, kurās atrodas nododamajā apdrošināšanas portfelī esošie ar apdrošināto risku saistītie apdrošināšanas objekti, sarakstu;

16.1.6. līgumu par apdrošināšanas portfeļa nodošanu;

16.1.7. informāciju par apdrošināšanas atlīdzību prasību izskatīšanas kārtību, ja tiek nodots apdrošināšanas sabiedrības citā dalībvalstī atvērtās filiāles apdrošināšanas portfelis un apdrošināšanas sabiedrības citā dalībvalstī atvērtā filiāle pēc apdrošināšanas portfeļa nodošanas tiek likvidēta;

16.1.8. apliecinājumu, ka apdrošinātājs no sava iesnieguma par apdrošināšanas portfeļa nodošanu iesniegšanas dienas neveic un neveiks neparastus darījumus, kas līdz minētā iesnieguma iesniegšanas dienai nav bijuši raksturīgi apdrošinātāja komercdarbībai;

16.2. apdrošinātājs, kurš pārņem apdrošināšanas portfeli, iesniedz Komisijai:

16.2.1. iesniegumu par apdrošināšanas portfeļa pārņemšanu, kurā uzskaitīti tam pievienotie dokumenti;

16.2.2. darbības plānu pārņemtā apdrošināšanas portfeļa apkalpošanai;

16.2.3. minimālās kapitāla prasības un maksātspējas kapitāla prasības aprēķinu un informāciju par izmantojamā pašu kapitāla apmēru minimālās kapitāla prasības un maksātspējas kapitāla prasības izpildes nodrošināšanai, ievērojot pārņemto apdrošināšanas portfeli;

16.2.4. ja apdrošināšanas portfelis tiek pārņemts bez atbilstošo tehnisko rezervju ieguldījumiem – tehnisko rezervju atjaunošanas plānu, norādot līdzekļu avotu.

17. Lai saņemtu atļauju visu noslēgto pārapdrošināšanas līgumu vai daļas no tiem (tālāk tekstā – pārapdrošināšanas portfelis) nodošanai:

17.1. pārapdrošināšanas sabiedrība, kura nodod pārapdrošināšanas portfeli, iesniedz Komisijai:

17.1.1. iesniegumu par pārapdrošināšanas portfeļa nodošanu, kurā uzskaitīti tam pievienotie dokumenti;

17.1.2. nododamā pārapdrošināšanas portfeļa pārapdrošināšanas līgumu sarakstu, norādot:

17.1.2.1. spēkā stāšanās datumu un darbības termiņu,

17.1.2.2. pārapdrošināšanas saistību nodošanas kārtību,

17.1.2.3. bruto un neto parakstītās pārapdrošināšanas prēmijas,

17.1.2.4. pieteikto pārapdrošināšanas atlīdzību prasību bruto un neto apmēru;

17.1.3. informāciju par nododamā pārapdrošināšanas portfeļa atbilstošo tehnisko rezervju bruto un neto apmēru;

17.1.4. izvērstu nododamo tehnisko rezervju ieguldījumu (aktīvu) sarakstu atbilstoši tehnisko rezervju apmēram;

17.1.5. līgumu par pārapdrošināšanas portfeļa nodošanu;

17.1.6. informāciju par pārapdrošināšanas atlīdzību prasību izskatīšanas kārtību, ja tiek nodots viss pārapdrošināšanas sabiedrības citā dalībvalstī atvērtās filiāles pārapdrošināšanas portfelis un pārapdrošināšanas sabiedrības citā dalībvalstī atvērtā filiāle pēc pārapdrošināšanas portfeļa nodošanas tiek likvidēta;

17.1.7. apliecinājumu, ka pārapdrošinātājs no sava iesnieguma par pārapdrošināšanas portfeļa nodošanu iesniegšanas dienas neveic un neveiks neparastus darījumus, kas līdz minētā iesnieguma iesniegšanas dienai nav bijuši raksturīgi pārapdrošinātāja komercdarbībai;

17.2. apdrošinātājs vai pārapdrošinātājs, kurš pārņem pārapdrošināšanas portfeli, iesniedz Komisijai:

17.2.1. motivētu rakstveida iesniegumu par pārapdrošināšanas portfeļa pieņemšanu, kurā uzskaitīti tam pievienotie dokumenti;

17.2.2. darbības plānu pieņemtā pārapdrošināšanas portfeļa apkalpošanai;

17.2.3. minimālās kapitāla prasības un maksātspējas kapitāla prasības aprēķinu un informāciju par izmantojamā pašu kapitāla apmēru minimālās kapitāla prasības un maksātspējas kapitāla prasības izpildes nodrošināšanai, ievērojot pieņemto pārapdrošināšanas portfeli;

17.2.4. ja pārapdrošināšanas portfelis tiek pieņemts bez atbilstošo tehnisko rezervju ieguldījumiem – tehnisko rezervju atjaunošanas plānu, norādot līdzekļu avotu.

IX. Izmantojamā pašu kapitāla izmaiņas

18. Lai saņemtu atļauju priekšrocību akciju atmaksai, ja izmantojamā pašu kapitāla aprēķinā apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība iekļauj priekšrocību akcijas ar dividenžu uzkrāšanu, apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība iesniedz Komisijai šādus dokumentus:

18.1. iesniegumu, kurā uzskaitīti tam pievienotie dokumenti;

18.2. apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības maksātspējas kapitāla prasības un izmantojamā pašu kapitāla apmēra pēc priekšrocību akciju atmaksas aprēķinu.

X. Aizņēmumi

19. Ja apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība vēlas ņemt aizņēmumu, kurš tiks iekļauts apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības izmantojamā pašu kapitāla aprēķinā, pirms aizņēmuma ņemšanas apdrošinātājs vai pārapdrošinātājs iesniedz saskaņošanai Komisijā šādus dokumentus:

19.1. iesniegumu, kurā uzskaitīti tam pievienotie dokumenti, ar pamatojumu aizņēmuma līguma slēgšanas nepieciešamībai;

19.2. aizņēmuma līguma kopiju.

20. Lai saskaņotu aizņēmuma līguma noteikumu grozījumus, ja apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība izmantojamā pašu kapitāla aprēķinā iekļauj subordinēto kapitālu, apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība iesniedz Komisijai šādus dokumentus:

20.1. iesniegumu, kurā uzskaitīti tam pievienotie dokumenti;

20.2. aizdevuma līguma grozījumus.

21. Ja apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība vēlas ņemt aizņēmumu, lai nodrošinātu apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas atlīdzību savlaicīgu izmaksu, tad pirms aizņēmuma ņemšanas, izņemot šo noteikumu 22. punktā noteikto gadījumu, apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība iesniedz saskaņošanai Komisijā šādus dokumentus:

21.1. iesniegumu, kurā uzskaitīti tam pievienotie dokumenti un norādīta informācija par:

21.1.1. nepieciešamā aizņēmuma apmēru un termiņu;

21.1.2. iespējamo aizņēmuma devēju, tas ir, juridiskai personai – firma, adrese, reģistrācijas valsts un numurs, bet fiziskai personai – vārds, uzvārds, personas kods un adrese;

21.1.3. līdzekļu avotiem aizņēmuma savlaicīgai atmaksai;

21.2. lēmuma par apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas atlīdzības izmaksu kopiju.

22. Ja apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība vairākkārtēju savlaicīgu apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas atlīdzību izmaksu nodrošināšanai plāno izmantot naudas līdzekļus no kredītlīnijas vai naudas līdzekļus, kas iegūti repo darījumu rezultātā, saskaņā ar vienu un to pašu līgumu par kredītlīniju vai līgumu par repo darījumiem, apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība pirms katras kredītlīnijas izmantošanas vai repo darījuma veikšanas iesniedz saskaņošanai Komisijā šādus dokumentus:

22.1. iesniegumu, kurā uzskaitīti tam pievienotie dokumenti un norādīta informācija par:

22.1.1. nepieciešamā aizņēmuma vai repo darījuma apmēru un termiņu;

22.1.2. līdzekļu avotiem aizņēmuma savlaicīgai atmaksai vai vērtspapīru atpirkšanai;

22.2. lēmuma par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu kopiju;

22.3. līguma par kredītlīniju kopiju, ja apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība savlaicīgu apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas atlīdzību izmaksu nodrošināšanai izmantos naudas līdzekļus no kredītlīnijas (iesniedz tikai pirms pirmās kredītlīnijas izmantošanas);

22.4. līguma par repo darījumiem kopiju, ja apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība savlaicīgu apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas atlīdzību izmaksu nodrošināšanai izmantos naudas līdzekļus, kas iegūti repo darījumu rezultātā (iesniedz tikai pirms pirmā repo darījuma veikšanas).

XI. Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības paziņojums par nodomu izmaksāt dividendes (arī ārkārtas dividendes)

23. Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība, paziņojot par nodomu izmaksāt dividendes, iesniedz Komisijai iesniegumu, norādot paredzamo dividenžu apmēru, kuram pievieno šādus dokumentus:

23.1. apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības gada pārskatu kopā ar zvērināta revidenta ziņojumu par apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības gada pārskatu;

23.2. citu papildu informāciju, kas nepieciešama, lai Komisija varētu izvērtēt, vai dividenžu izmaksas rezultātā apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība turpmāk spēs ievērot Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā un tieši piemērojamajos Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktos rādītājus un ierobežojumus.

24. Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība, paziņojot par nodomu izmaksāt ārkārtas dividendes, iesniedz Komisijai iesniegumu, norādot paredzamo dividenžu apmēru, kuram pievieno šādus dokumentus:

24.1. starpperioda finanšu pārskatus par periodu, par kuru tiek noteiktas ārkārtas dividendes, ja no pārskata gada sākuma līdz ārkārtas dividenžu noteikšanas datumam ir pagājuši mazāk nekā seši mēneši;

24.2. starpperioda finanšu pārskatus par periodu, par kuru tiek noteiktas ārkārtas dividendes, kopā ar zvērināta revidenta ziņojumu par apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības starpperioda finanšu pārskatiem, ja no pārskata gada sākuma līdz ārkārtas dividenžu noteikšanas datumam ir pagājuši seši mēneši vai vairāk;

24.3. citu papildu informāciju, kas nepieciešama, lai Komisija varētu izvērtēt, vai dividenžu izmaksas rezultātā apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība turpmāk spēs ievērot Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā un tieši piemērojamajos Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktos rādītājus un ierobežojumus.

25. Šo noteikumu 24. punktā minētos starpperioda finanšu pārskatus sagatavo atbilstoši gada pārskata sagatavošanu regulējošā normatīvā akta vai 34. Starptautiskā Grāmatvedības standarta prasībām.

XII. Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības dividenžu (arī ārkārtas dividenžu) izmaksa, ja zvērināta revidenta ziņojums ir ar piezīmēm

26. Ja ziņojumā, ko sniedzis zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība, kura pārbaudījusi gada pārskatu, ir piezīmes, pirms dividenžu izmaksas apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība, lai saskaņotu dividenžu izmaksu, papildus šo noteikumu XI nodaļā minētajiem dokumentiem iesniedz Komisijai paskaidrojumus par zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības piezīmēm, kā arī lēmuma projektu par paredzamo izmaksājamo dividenžu apmēru.

XIII. Apdrošināšanas sabiedrības filiāles atvēršana dalībvalstī vai apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana dalībvalstī, neatverot filiāli

27. Apdrošināšanas sabiedrība, kura vēlas atvērt filiāli dalībvalstī, iesniedz Komisijā:

27.1. Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma 152. panta otrajā daļā minētos dokumentus latviešu valodā ar pievienotu dokumentu tulkojumu tās valsts valodā, kurā apdrošināšanas sabiedrība plāno atvērt filiāli. Ja šāda iespēja paredzēta attiecīgajā dalībvalstī, apdrošināšanas sabiedrība var iesniegt arī dokumentu tulkojumu angļu valodā;

27.2. paziņojumu angļu valodā (3. pielikums vai 4. pielikums).

28. Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma 152. panta otrās daļas 2. punktā minētajā darbības plānā papildus iekļauj Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma 23. panta pirmās daļas 1., 2. un 4. punktā un otrās daļas 5. un 6. punktā noteikto informāciju, kas saistīta ar plānoto filiāles darbību dalībvalstī.

29. Apdrošināšanas sabiedrība, kura vēlas sākt apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu dalībvalstī, neatverot filiāli, iesniedz Komisijā paziņojumu angļu valodā (5. pielikums vai 6. pielikums).

XIV. Informācijas par amatpersonām sniegšana

30. Apdrošinātājs vai pārapdrošinātājs, 30 dienas pirms amata kandidāts sāk pildīt savus pienākumus, iesniedz Komisijā šādus dokumentus:

30.1. iesniegumu, kurā uzskaitīti tam pievienotie dokumenti;

30.2. apdrošinātāja vai pārapdrošinātāja kompetentas pārvaldes institūcijas sapulces (sēdes) protokola kopiju vai tā projektu, kas satur lēmumu vai apliecina nodomu par amatpersonas kandidatūras izvirzīšanu attiecīgā amata pienākumu pildīšanai;

30.3. amatpersonas kandidatūru raksturojošos dokumentus: paziņojumu (2. pielikums) un personu apliecinoša dokumenta lapas, kurā norādīts vārds, uzvārds, personas kods un fotogrāfija, kopiju vai ieceļošanai Latvijas Republikā derīga personu apliecinoša dokumenta lapas, kurā norādīts vārds, uzvārds, personas kods vai, ja tāds nav piešķirts, dzimšanas datums, kā arī dokumenta izdevējiestāde, kopiju;

30.4. valsts kompetentas institūcijas izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka amata kandidāts nav persona (tikai nerezidentiem):

30.4.1. kura ir notiesāta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;

30.4.2. kura ir notiesāta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kaut arī atbrīvota no soda izciešanas sakarā ar noilgumu, apžēlošanu vai amnestiju;

30.4.3. pret kuru uzsāktais kriminālprocess par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu ir izbeigts sakarā ar noilgumu vai amnestiju;

30.4.4. kura saukta pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, bet kriminālprocess pret to izbeigts uz nereabilitējoša pamata.

31. Ja izmaiņas apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības padomes vai valdes sastāvā ir notikušas, vienam vai vairākiem padomes vai valdes locekļiem atstājot amatu, apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība Komisijai iesniedz šo noteikumu 30. punktā minēto informāciju un dokumentus par tiem padomes vai valdes locekļiem, kas tiek ievēlēti no jauna.

32. Ja padomes vai valdes locekļi, kuri tiek ievēlēti amatā atkārtoti, netiek atkārtoti vērtēti, apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība to pamato iesniegumā.

33. Apdrošinātājs vai pārapdrošinātājs 10 darbdienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas Komercreģistrā vai Uzņēmumu reģistrā informē Komisiju par izmaiņām apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības padomes vai valdes locekļu sastāvā vai ārvalsts apdrošinātāja filiāles vadītāja vai personas, kas, pieņemot būtiskus lēmumus apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības vai ārvalsts apdrošinātāja filiāles vārdā, rada apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrībai vai ārvalsts apdrošinātāja filiālei civiltiesiskas saistības, maiņu.

XV. Informācijas par apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības izpildinstitūcijas locekli sniegšana

34. Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība iesniedz Komisijai šādus dokumentus:

34.1. iesniegumu, kurā uzskaitīti tam pievienotie dokumenti;

34.2. apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības kompetentas pārvaldes institūcijas sapulces (sēdes) protokola kopiju vai tā projektu, kas satur lēmumu vai apliecina nodomu par amatpersonas kandidatūras izvirzīšanu attiecīgā amata pienākumu pildīšanai;

34.3. amatpersonas kandidatūru raksturojošos dokumentus: paziņojumu (7. pielikums) un personu apliecinoša dokumenta lapas, kurā norādīts vārds, uzvārds, personas kods un fotogrāfija, kopiju vai ieceļošanai Latvijas Republikā derīga personu apliecinoša dokumenta lapas, kurā norādīts vārds, uzvārds, personas kods vai, ja tāds nav piešķirts, dzimšanas datums, kā arī dokumenta izdevējiestāde, kopiju.

XVI. Apdrošinātāja likvidācija

35. Apdrošinātājs pirms likvidācijas procesa uzsākšanas informē par to Komisiju, iesniedzot iesniegumu, kurā norāda informāciju par plānotajām darbībām saistībā ar apdrošināšanas līgumiem (vai to darbība tiks izbeigta, turpināta vai tie tiks nodoti).

XVII. Ciešas attiecības

36. Par ciešu attiecību izveidošanos vai izmaiņām tajās apdrošinātājs vai pārapdrošinātājs ne vēlāk kā 30 dienas pēc ciešu attiecību izveidošanās vai izmaiņām tajās informē Komisiju, norādot:

36.1. par fiziskajām personām:

36.1.1. rezidentiem – vārdu, uzvārdu, personas kodu un ciešo attiecību veidu;

36.1.2. nerezidentiem – vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu un vietu un ciešo attiecību veidu;

36.2. par komercsabiedrībām – firmu, reģistrācijas numuru un vietu un ciešo attiecību veidu.

37. Apdrošinātājs vai pārapdrošinātājs sagatavo pārskatu par personām, ar kurām apdrošinātājam vai pārapdrošinātājam ir ciešas attiecības, un to katru gadu līdz 1. februārim iesniedz Komisijai par stāvokli iepriekšējā gada 31. decembrī. Saistību ar personām, kurām ir ciešas attiecības ar apdrošinātāju, attēlo grafiski.

XVIII. Informācija par juridiskās adreses maiņu

38. Apdrošinātājs vai pārapdrošinātājs ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc apdrošinātāja vai pārapdrošinātāja juridiskās adreses maiņas reģistrācijas Komercreģistrā par to informē Komisiju.

XIX. Iesniegumu un paziņojumu izskatīšanas kārtība

39. Komisija šajos noteikumos noteikto un saskaņā ar tiem saņemto informāciju un dokumentus izskata šādos termiņos:

39.1. triju darbdienu laikā pēc normatīvo aktu prasībām atbilstoši sagatavotā un noformētā šo noteikumu 12. punktā noteiktā iesnieguma saņemšanas;

39.2. piecu darbdienu laikā pēc visu nepieciešamo normatīvo aktu prasībām atbilstoši sagatavoto un noformēto šo noteikumu 21. un 22. punktā noteikto iesniegumu un dokumentu saņemšanas;

39.3. 30 dienu laikā pēc visu nepieciešamo normatīvo aktu prasībām atbilstoši sagatavoto un noformēto šo noteikumu 13., 14., 15., 18., 19., 20., 23., 24. un 26. punktā noteikto iesniegumu un dokumentu saņemšanas.

40. Ja iesniegumu vai citu dokumentu izskatīšanas laikā šajos noteikumos minētajos dokumentos tiek izdarīti grozījumi, apdrošinātājs vai pārapdrošinātājs nekavējoties iesniedz Komisijai attiecīgos precizētos dokumentus.

41. Apdrošinātājs vai pārapdrošinātājs var neiesniegt Komisijai dokumentus, kuri ir iegūstami no Latvijas Republikas publiskajiem reģistriem.

42. Ja šajos noteikumos noteiktajos gadījumos jāiesniedz dokumenti, kuri jau ir Komisijas rīcībā un kuros ietvertajā informācijā nav notikušas izmaiņas, tad šos dokumentus neiesniedz atkārtoti un iesniegumā Komisijai norāda, ka attiecīgie dokumenti ir iesniegti Komisijai un tajos ietvertajā informācijā no iesniegšanas brīža Komisijai nav notikušas izmaiņas.

43. Ja apdrošinātāja vai pārapdrošinātāja iesniegtie dokumenti nesniedz pilnīgu priekšstatu par normatīvajos aktos noteikto prasību atļaujas saņemšanai vai dokumentu saskaņošanai izpildi, Komisijai ir tiesības apdrošinātājam pieprasīt papildu informāciju, norādot tās iesniegšanas termiņu.

XX. Noslēguma jautājums
Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Direktīvas 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (pārstrādāta versija) (Dokuments attiecas uz EEZ);

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. novembra Direktīvas 2011/89/ES, ar ko attiecībā uz finanšu konglomerātā esošo finanšu sabiedrību papildu uzraudzību groza Direktīvu 98/78/EK, 2002/87/EK, 2006/48/EK un 2009/138/EK (Dokuments attiecas uz EEZ).

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja S. Purgaile
1. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
29.09.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 179
Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības vai ārvalsts apdrošinātāja akcionāru vai dalībnieku saraksts
  
(apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības vai ārvalsts apdrošinātāja nosaukums) 
Pamatkapitāla apmaksu veikušas šādas personas:

1. Fiziskās personas

Vārds, uzvārdsPersonas kodsPases vai cita personu apliecinoša dokumenta Nr.Pilsonība
(pavalstniecība)
Akciju kopskaits/daļu skaitsBalsstiesīgo akciju skaits*Līdzdalība
akciju/daļu nominālvērtība (euro)pamatkapitālā (%)
        
        
        
   Kopā    

2. Juridiskās personas

NosaukumsJuridiskā adreseReģistrācijas Nr.Reģistrācijas vietaAkciju kopskaits/daļu skaitsBalsstiesīgo akciju skaits*Līdzdalība
akciju/daļu nominālvērtība (euro)pamatkapitālā (%)
        
        
   Kopā    

* Aizpilda tikai apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības vai ārvalsts apdrošinātāja akcionāri.

Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības
vai ārvalsts apdrošinātāja valdes priekšsēdētājs
   
 (paraksts) (vārds, uzvārds)
2. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
29.09.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 179
Paziņojums par apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības padomes locekli, valdes locekli, par risku pārvaldības funkciju atbildīgo personu, par atbilstības funkciju atbildīgo personu, par iekšējā audita funkciju atbildīgo personu, par aktuāro funkciju atbildīgo personu, ārvalsts apdrošinātāja filiāles vadītāju un personu, kas, pieņemot būtiskus lēmumus apdrošinātāja vai pārapdrošinātāja vārdā, rada apdrošinātājam vai pārapdrošinātājam civiltiesiskas saistības

Notification on the chairman of the member of the supervisory board, the member of the executive board, the person responsible for the risk management function, the person responsible for the compliance function, the person responsible for internal audit function, the person responsible for the actuarial function, the head of the branch of a foreign insurer, and the person who, by taking important decisions on behalf of the insurer or reinsurance company, will cause civil liability for the insurer or reinsurance company
Apdrošinātāja vai pārapdrošinātāja nosaukums (firma), reģistrācijas numurs/Name (firm) of the insurer
or reinsurance company, registration number 
  
 
Kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats, telefona un faksa numurs, e-pasta adrese)/Contact person
(name, surname, phone and fax number, e-mail address) 
  
Paziņojuma sniegšanas iemesls/Reason for notification:

1) pirmreizējā iecelšana amatā/first appointment

2) izmaiņas iepriekš sniegtajā informācijā/change in previous information

3) amata maiņa/change of position

Amatpersona (vārds, uzvārds, personas kods)/Official (name, surname, Identity No) 
  
Amats, kuram tiek izvirzīts/Post for which the person is being nominated 
  
Plānoto darba pienākumu īss apraksts/Planned responsibilities 
  
Dzimšanas datums un vieta/Date and place of birth 
  
Dzīvesvieta (adrese, telefona numurs)/Place of residence (address, phone number) 
  
Pilsonība (pavalstniecība)/Citizenship (nationality) 
  

Izglītība/Education:

Izglītības iestāde un adrese/Educational institution; addressIestāšanās un pabeigšanas gads/Year of entry and graduationIegūtā specialitāte un grāds/Type of qualification and degree obtainedDiploma izdošanas gads un numurs/Year of issue of diploma and its number
    
    

Kvalifikācijas celšana (kursi)/Professional training (courses):

Izglītības iestāde un adrese/Educational institution; addressIestāšanās un pabeigšanas gads/Year of entry and graduationKursa programma/ Program of courseDiploma vai sertifikāta izdošanas gads un numurs/Year of issue of diploma/certificate; its number
    
    

Darbs apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas jomā/Employment in the field of insurance or reinsurance:

Darba attiecību sākuma datums, mēnesis un gads un beigu datums, mēnesis un gads/Duration of employment relationship from/to (date/month/year)Komercsabiedrības (darbavietas) nosaukums (firma), darbības veids un adrese/Sphere of activity, name (firm) and address of company (work place)Amats un darba pienākumu īss apraksts/Post and brief description of professional responsibilitiesPapildu informācija, ko persona vēlas sniegt par iepriekšējām darbavietām/Additional information which the person wants to indicate regarding his/her previous work experience
    
    
    

Darbs citā finanšu jomā/Employment in another financial field:

Darba attiecību sākuma datums, mēnesis un gads un beigu datums, mēnesis un gads/Duration of employment relationship from/to (date/month/year)Komercsabiedrības (darbavietas) nosaukums (firma), darbības veids un adrese/Sphere of activity, name (firm) and address of company (work place)Amats un darba pienākumu īss apraksts/Post and brief description of professional responsibilitiesPapildu informācija, ko persona vēlas sniegt par iepriekšējām darbavietām/Additional information which the person wants to indicate regarding his/her previous work experience
    
    
    

Darbs citās jomās pēdējo 10 gadu laikā/Employment in another fields in the last 10 years:

Darba attiecību sākuma datums, mēnesis un gads un beigu datums, mēnesis un gads/Duration of employment relationship from/to (date/month/year)Komercsabiedrības (darbavietas) nosaukums (firma), darbības veids un adrese/Sphere of activity, name (firm) and address of company (work place)Amats un darba pienākumu īss apraksts/Post and brief description of professional responsibilitiesPapildu informācija, ko persona vēlas sniegt par iepriekšējām darbavietām/Additional information which the person wants to indicate regarding his/her previous work experience
    
    
    
 
Vai persona ir bijusi notiesāta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu (ja ir bijusi, tad kad, par ko, soda mērs)/ Has the person ever been convicted of a deliberate criminal offence (if yes, when, what offence for, a sentence)
  
  
  
 
Vai persona ir bijusi notiesāta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kaut arī atbrīvota no soda izciešanas sakarā ar noilgumu, apžēlošanu vai amnestiju (ja ir bijusi, tad kad, par ko)/Has the person ever been convicted of  a deliberate criminal offence, even though released from serving a sentence due to limitation, clemency or amnesty (if yes, when, what offence for)
 
 
 
 
Vai persona ir bijusi tāda persona, pret kuru uzsāktais kriminālprocess par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu ir izbeigts sakarā ar noilgumu vai amnestiju (ja ir bijusi, tad kad, par ko)/Have any criminal proceedings for a deliberate criminal offence been ever brought against the person that had been terminated due to limitation or amnesty (if yes, when, what offence for)
  
  
  
 
Vai persona ir saukta pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, bet kriminālprocess pret to ir izbeigts uz nereabilitējoša pamata (ja ir saukta, tad kad, par ko)/Has the person ever been called to criminal liability for committing a deliberate criminal offence, but the criminal process had been terminated on a non-vindicatory basis (if yes, when, what offence for)
  
  
  
 
Vai persona ir iesaistīta šobrīd izskatīšanā esošā kriminālprocesā (ja ir, tad sniedz vairāk informācijas par to)
/Is the person involved in criminal proceedings still pending (if yes, more details are required) 
  
 
Vai persona ir bijusi vadītājs komercsabiedrībās, kuras iesaistītas maksātnespējas procesā (ja ir, tad norādīt nosaukumu (firmu), juridisko adresi, reģistrācijas numuru un valsti (teritoriju), atzīšanas par maksātnespējīgu datumu)/Has the person ever held a leading post at companies that had been involved in insolvency proceedings (if yes, name (firm), legal address, number of registration and state (territory),date of declaring the insolvency)
  
  
  
 
Vai personai ir bijušas atņemtas tiesības veikt komercdarbību (jā/nē)/Has the person ever been deprived of a right
to engage in commercial activity (yes/no) 
 
Vai persona kā atbildētājs ir piedalījusies vai piedalās civillietas tiesvedības procesā, kurā prasības summa ir vismaz 14 200 EUR (ja jā, tad norādīt tiesvedības procesa gala rezultātu)/Has the person participated or is participating as a defendant in civil proceedings, the amount of the claim of which is at least EUR 14 200 (if yes, the outcome
of the proceedings) 
  
  
 
Vai personai ir būtiska līdzdalība vai jebkura cita būtiska ietekme apdrošinātājā vai pārapdrošinātājā (ja jā, tad kāda)/ Has the person had a qualifying holding or any other form of material effect on the insurance or reinsurance
undertaking (if yes, more details are required) 
  
 
Vai personai ir būtiska līdzdalība komercsabiedrībās (jā/nē)/Has the person had any qualifying holding in
commercial companies (yes/no) 

Ja ir, tad norāda/If yes, then indicate:

Komercsabiedrības nosaukums (firma), adrese, darbības joma/Name (firm), address and nature of activities of the companyLīdzdalības summa EUR/Participating fee in EURĪpatsvars pamatkapitālā procentos/Proportion in share capital as a percentage
   
   
 
Vai cita uzraudzības institūcija ir piemērojusi personai kādas sankcijas (ja ir, norādīt iestādi un tās pieņemto lēmumu)/Has any other supervisory authority applied any sanctions (if yes, please indicate the institution and
the adopted decision) 
  
 
Vai cita uzraudzības institūcija ir veikusi personas reputācijas novērtēšanu (ja ir, norādīt iestādi, novērtēšanas datumu un tās pieņemto lēmumu)/Has any other supervisory authority conducted a reputation assessment (if yes,
please indicate the institution and the adopted decision) 
  
 
Vai cita ar finanšu sektoru nesaistīta iestāde ir veikusi personas reputācijas novērtēšanu (ja ir, norādīt iestādi, novērtēšanas datumu un tās pieņemto lēmumu)/Has any other non-financial sector institution conducted a
reputation assessment (if yes, please indicate the institution and the adopted decision) 
  
 
Vai persona ir atbrīvota no darba vai atbildīga amata (darba devēja uzticības zaudēšanas dēļ vai izteikts lūgums atkāpties no amata)/Has the person ever been dismissed or removed from a high-level executive position
(due to loss of employer's confidence or a request to resign) 
  
 
Informācija par personas tuviem radiniekiem, kuriem ir līdzdalība apdrošinātājā vai pārapdrošinātājā, vai citā komercsabiedrībā, kurai ir līdzdalība apdrošinātājā vai pārapdrošinātājā/Information on the person's close relatives who have holdings in the insurer or reinsurance company or in any other company that has holding in the insurer
or reinsurance company 
  
 
Informācija par personas tuviem radiniekiem, kuriem ir finansiālas saistības pret apdrošinātāju vai pārapdrošinātāju, vai citu komercsabiedrību, kurai ir līdzdalība apdrošinātājā vai pārapdrošinātājā, kas var radīt interešu konfliktu (sniedz apstākļu aprakstu, kā arī plānu interešu konflikta novēršanai)/Information on the person's close relatives who have financial liabilities to the insurer or reinsurance company or any other company that has holding in the insurer or reinsurance company that may cause a conflict of interest
  
  
 
Vai persona ir vadītājs komercsabiedrībā, kurā akcionāri vai dalībnieki to nav atbrīvojuši no atbildības/Is the person a head of the company where the shareholders or participants have not exempted him/her from liability
  
  
 
Vai personai ir bijis atteikums veikt kādu reģistrāciju, izsniegt licenci (atļauju) veikt komercdarbību vai profesionālu darbību/Has the person received refusal to carry out registration, issue a licence (permit) to pursue
 business or professional activity 
  
 
Apdrošinātāja vai pārapdrošinātāja veiktais piemērotības novērtējums/Fit and proper assessment performed by
insurer or reinsurance company 
  
     
(paraksts)
(signature)
 (vārds, uzvārds)
(name, surname)
 (datums)
(date)
     
(paraksts)
(signature)
 (vārds, uzvārds)
(name, surname)
 (datums)
(date)

Paziņojuma pareizību ar parakstu apliecina pats kandidāts un apdrošinātāja vai pārapdrošinātāja akcionāru, dalībnieku vai biedru pilnvarotā persona vai vadītājs/The candidate himself/herself and a person authorized by shareholders, stockholders or members of the insurer or reinsurer or the head of the insurer or reinsurer shall certify correctness of the notification by his/her signature.

 

3. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
29.09.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 179
Enclosure to Notification pursuant to Article 146 of the Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II) (Text with EEA relevance)

1. EEA State in which the insurance services are to be provided:

2. The name and address of the head office of the insurance undertaking:

3. The legal entity identifier (LEI):

4. The address of the branch in the Member State, from which documents, including all communications to the authorised agent, may be obtained or delivered to:

5. The name of a person, and if available the e-mail address, who possesses sufficient powers to bind, in relation to third parties, the insurance undertaking:

6. The classes of insurance to be provided according to Annex I to the Solvency II Directive:

Class numberDescriptionService to be provided (yes/no)
Class 1Accident (including industrial injury and occupational diseases) 
Class 2Sickness 
Class 3Land vehicles (other than railway rolling stock) 
Class 4Railway rolling stock 
Class 5Aircraft 
Class 6Ships (sea, lake and river and canal vessels) 
Class 7Goods in transit (including merchandise, baggage, and all other goods) 
Class 8Fire and natural forces 
Class 9Other damage to property 
Class 10Motor vehicle liability 
Class 11Aircraft liability 
Class 12Liability for ships (sea, lake and river and canal vessels) 
Class 13General liability 
Class 14Credit 
Class 15Suretyship 
Class 16Miscellaneous financial loss 
Class 17Legal expenses 
Class 18Assistance 

7. In cases where the insurance undertaking intends to cover risks relating to legal expenses insurance, the option chosen from those described in Article 200 of the Solvency II Directive:

8. Identification of the person(s) who effectively run the branch or are responsible for key functions for the branch*, if available:

9. Any available information regarding the planned distribution channel(s), relevant outsourcing contracts and partners that will be used in the Member State:

Signed on behalf of the Insurance Company: 

* Persons responsible for the activities of the branch within the undertaking (Home Member State).

4. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
29.09.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 179
Enclosure to Notification pursuant to Article 146 of the Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II) (Text with EEA relevance)

1. EEA State in which the insurance services are to be provided:

2. The name and address of the head office of the insurance undertaking:

3. The legal entity identifier (LEI):

4. The address of the branch in the Member State, from which documents, including all communications to the authorised agent, may be obtained or delivered to:

5. The name of a person, and if available the e-mail address, who possesses sufficient powers to bind, in relation to third parties, the insurance undertaking:

6. The classes of assurance to be provided according to Annex II to the Solvency II Directive:

Class numberDescriptionService to be provided (yes/no)
ILife and annuity 
IIMarriage assurance, birth assurance 
IIILinked long term 
IVPermanent health 
VTontines 
VICapital redemption operations 
VIIManagement of group pension funds 

7. Identification of the person(s) who effectively run the branch or are responsible for key functions for the branch*, if available:

8. Any available information regarding the planned distribution channel(s), relevant outsourcing contracts and partners that will be used in the Member State:

Signed on behalf of the Insurance Company: 

* Persons responsible for the activities of the branch within the undertaking (Home Member State).

5. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
29.09.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 179
Enclosure to Notification pursuant to Article 148 of the Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II) (Text with EEA relevance)

1. EEA State in which the insurance services are to be provided:

2. The name, address, e-mail address of the head office of the insurance undertaking:

3. Where applicable, the name and address of the establishments (other than the head office of the insurance undertaking), situated in the Member States from which it plans to provide services:

4. The classes of insurance to be provided according to Annex I to the Solvency II Directive:

Class numberDescriptionService to be provided (yes/no)
Class 1Accident (including industrial injury and occupational diseases) 
Class 2Sickness 
Class 3Land vehicles (other than railway rolling stock) 
Class 4Railway rolling stock 
Class 5Aircraft 
Class 6Ships (sea, lake and river and canal vessels) 
Class 7Goods in transit (including merchandise, baggage, and all other goods) 
Class 8Fire and natural forces 
Class 9Other damage to property 
Class 10Motor vehicle liability 
Class 11Aircraft liability 
Class 12Liability for ships (sea, lake and river and canal vessels) 
Class 13General liability 
Class 14Credit 
Class 15Suretyship 
Class 16Miscellaneous financial loss 
Class 17Legal expenses 
Class 18Assistance 

5. The nature of the risks to be covered in the EEA State concerned:

6. If the insurance company intends to cover risks, other than carrier's liability, falling within class 10:

6.1. the name and address of the claim representative;

6.2. details of the insurance company's membership of the national bureau and the national guarantee fund in the EEA State concerned.

7. If the insurance undertaking intends to cover risks relating to legal expenses insurance, the option chosen from those described in Article 200 of the Solvency II Directive:

8. Identification of the person who is responsible within the insurance undertaking for handling of complaints in relation to the FoS activities:

Signed on behalf of the Insurance Company: 
6. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
29.09.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 179
Enclosure to Notification pursuant to Article 148 of the Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II) (Text with EEA relevance)

1. EEA State in which the insurance services are to be provided:

2. The name, address, e-mail address of the head office of the insurance undertaking:

3. Where applicable, the name and address of the establishments (other than the head office of the insurance undertaking), situated in the Member States from which it plans to provide services:

4. The classes of assurance to be provided according to Annex II to the Solvency II Directive:

Class numberDescriptionService to be provided (yes/no)
ILife and annuity 
IIMarriage assurance, birth assurance 
IIILinked long term 
IVPermanent health 
VTontines 
VICapital redemption operations 
VIIManagement of group pension funds 

5. The nature of the commitments to be covered in the EEA State concerned:

6. Identification of the person who is responsible within the insurance undertaking for handling of complaints in relation to the FoS activities:

Signed on behalf of the Insurance Company: 
7. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
29.09.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 179
Paziņojums par apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības izpildinstitūcijas locekli

Notification of the member of the executive body of the insurance holding company
Apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības nosaukums (firma), reģistrācijas numurs/Name (firm) of the insurance
holding company, registration number 
  
 
Kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats, telefona un faksa numurs, e-pasta adrese)/Contact person (name, surname,
phone and fax number, e-mail address) 
  
Paziņojuma sniegšanas iemesls/Reason for notification:

1) pirmreizējā iecelšana amatā/first appointment

2) izmaiņas iepriekš sniegtajā informācijā/change in previous information

3) amata maiņa/change of position

Amatpersona (vārds, uzvārds, personas kods)/Official (name, surname, Identity No) 
  
Amats, kuram tiek izvirzīts/Post for which the person is being nominated 
  
Plānoto darba pienākumu īss apraksts/Planned responsibilities 
  
Dzimšanas datums un vieta/Date and place of birth 
  
Dzīvesvieta (adrese, telefona numurs)/Place of residence (address, phone number) 
  
Pilsonība (pavalstniecība)/Citizenship (nationality) 
  

Izglītība/Education:

Izglītības iestāde un adrese/Educational institution; addressIestāšanās un pabeigšanas gads/Year of entry and graduationIegūtā specialitāte un grāds/Type of qualification and degree obtainedDiploma izdošanas gads un numurs/Year of issue of diploma and its number
    
    
    

Kvalifikācijas celšana (kursi)/Professional training (courses):

Izglītības iestāde un adrese/Educational institution; addressIestāšanās un pabeigšanas gads/Year of entry and graduationKursa programma/ Program of courseDiploma vai sertifikāta izdošanas gads un numurs/Year of issue of diploma/certificate; its number
    
    
    

Darbs apdrošināšanas jomā/Employment in the field of insurance:

Darba attiecību sākuma datums, mēnesis un gads un beigu datums, mēnesis un gads/Duration of employment relationship from/to (date/month/year)Komercsabiedrības (darbavietas) nosaukums (firma), darbības veids un adrese/Sphere of activity, name (firm) and address of company (work place)Amats un darba pienākumu īss apraksts/ Post and brief description of professional responsibilitiesPapildu informācija, ko persona vēlas sniegt par iepriekšējām darbavietām/Additional information which the person wants to indicate regarding his/her previous work experience
    
    
    

Darbs citā finanšu jomā/Employment in another financial field:

Darba attiecību sākuma datums, mēnesis un gads un beigu datums, mēnesis un gads/Duration of employment relationship from/to (date/month/year)Komercsabiedrības (darbavietas) nosaukums (firma), darbības veids un adrese/Sphere of activity, name (firm) and address of company (work place)Amats un darba pienākumu īss apraksts/ Post and brief description of professional responsibilitiesPapildu informācija, ko persona vēlas sniegt par iepriekšējām darbavietām/Additional information which the person wants to indicate regarding his/her previous work experience
    
    
    

Darbs citās jomās pēdējo 10 gadu laikā/Employment in another fields in the last 10 years:

Darba attiecību sākuma datums, mēnesis un gads un beigu datums, mēnesis un gads/Duration of employment relationship from/to (date/month/year)Komercsabiedrības (darbavietas) nosaukums (firma), darbības veids un adrese/Sphere of activity, name (firm) and address of company (work place)Amats un darba pienākumu īss apraksts/Post and brief description of professional responsibilitiesPapildu informācija, ko persona vēlas sniegt par iepriekšējām darbavietām/Additional information which the person wants to indicate regarding his/her previous work experience
    
    
    
 
Vai persona ir bijusi notiesāta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu (ja ir bijusi, tad kad, par ko, soda mērs)/Has the person ever been convicted of a deliberate criminal offence (if yes, when, what offence for, a sentence)
  
  
  
 
Vai persona ir bijusi notiesāta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kaut arī atbrīvota no soda izciešanas sakarā ar noilgumu, apžēlošanu vai amnestiju (ja ir bijusi, tad kad, par ko)/Has the person ever been convicted of a deliberate criminal offence, even though released from serving a sentence due to limitation, clemency or amnesty (if yes, when, what offence for)
  
  
 
Vai persona ir bijusi tāda persona, pret kuru uzsāktais kriminālprocess par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu ir izbeigts sakarā ar noilgumu vai amnestiju (ja ir bijusi, tad kad, par ko)/Have any criminal proceedings for a deliberate criminal offence been ever brought against the person that had been terminated due to limitation or amnesty (if yes, when, what offence for)
  
  
 
Vai persona ir saukta pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, bet kriminālprocess pret to ir izbeigts uz nereabilitējoša pamata (ja ir saukta, tad kad, par ko)/Has the person ever been called to criminal liability for committing a deliberate criminal offence, but the criminal process had been terminated on a non-vindicatory basis (if yes, when, what offence for)
  
  
  
 
Vai persona ir iesaistīta šobrīd izskatīšanā esošā kriminālprocesā (ja ir, tad sniedz vairāk informācijas par to)/Is the person involved in criminal proceedings still pending (if yes, more details are required)
  
  
 
Vai persona ir bijusi vadītājs komercsabiedrībās, kuras iesaistītas maksātnespējas procesā (ja ir, tad norādīt nosaukumu (firmu), juridisko adresi, reģistrācijas numuru un valsti (teritoriju), atzīšanas par bankrotējušu datumu)/Has the person ever held a leading post at companies that had been involved in insolvency proceedings (if yes, name (firm), legal address, number of registration and state (territory), date of declaring the insolvency)
  
  
  
 
Vai personai ir bijušas atņemtas tiesības veikt komercdarbību (jā/nē)/Has the person ever been deprived of a right to engage in commercial activity (yes/no)
  
 
Vai persona kā atbildētājs ir piedalījusies vai piedalās civillietas tiesvedības procesā, kurā prasības summa ir vismaz 14 200 EUR (ja jā, tad norādīt tiesvedības procesa gala rezultātu)/Has the person participated or is participating as a defendant in civil proceedings, the amount of the claim of which is at least EUR 14 200 (if yes, the outcome of the proceedings)
  
  
  
 
Vai personai ir būtiska līdzdalība vai jebkura cita būtiska ietekme apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrībā (ja jā, tad kāda)/Has the person had a qualifying holding or any other form of material effect on the insurance holding company (if yes, more details are required)
  
  
  
 
Vai personai ir būtiska līdzdalība komercsabiedrībās (jā/nē)/Has the person had any qualifying holding in
commercial companies (yes/no) 

Ja ir, tad norāda/If yes, then indicate:

Komercsabiedrības nosaukums (firma), adrese, darbības joma/Name (firm) address and nature of activities of the companyLīdzdalības summa EUR/Participating fee in EURĪpatsvars pamatkapitālā procentos/Proportion in share capital as a percentage
   
   
 
Vai cita uzraudzības institūcija ir piemērojusi personai kādas sankcijas (ja ir, norādīt iestādi un tās pieņemto lēmumu)/Has any other supervisory authority applied any sanctions (if yes, please indicate the institution and the
adopted decision) 
  
 
Vai cita uzraudzības institūcija ir veikusi personas reputācijas novērtēšanu (ja ir, norādīt iestādi, novērtēšanas datumu un tās pieņemto lēmumu)/Has any other supervisory authority conducted a reputation assessment
(if yes, please indicate the institution and the adopted decision) 
  
 
Vai cita ar finanšu sektoru nesaistīta iestāde ir veikusi personas reputācijas novērtēšanu (ja ir, norādīt iestādi, novērtēšanas datumu un tās pieņemto lēmumu)/Has any other non-financial sector institution conducted a
reputation assessment (if yes, please indicate the institution and the adopted decision) 
  
 
Vai persona ir atbrīvota no darba vai atbildīga amata (darba devēja uzticības zaudēšanas dēļ vai izteikts lūgums atkāpties no amata)/Has the person ever been dismissed or removed from a high-level executive position
(due to loss of employer's confidence or a request to resign) 
  
 
Informācija par personas tuviem radiniekiem, kuriem ir līdzdalība apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrībā vai citā komercsabiedrībā, kurai ir līdzdalība apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrībā/Information on the person's close relatives who have holdings in the insurance holding company or in any other company that has holding in the
insurance holding company 
  
 
Informācija par personas tuviem radiniekiem, kuriem ir finansiālas saistības pret apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrību vai citu komercsabiedrību, kurai ir līdzdalība apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrībā, kas var radīt interešu konfliktu (sniedz apstākļu aprakstu, kā arī plānu interešu konflikta novēršanai)/Information on the person's close relatives who have financial liabilities to the insurance holding company or any other company that
has holding in the insurance holding company that may cause a conflict of interest 
  
  
 
Vai persona ir vadītājs komercsabiedrībā, kurā akcionāri vai dalībnieki to nav atbrīvojuši no atbildības/Is the person a head of the company where the shareholders or participants have not exempted him/her from liability
  
  
 
Vai personai ir bijis atteikums veikt kādu reģistrāciju, izsniegt licenci (atļauju) veikt komercdarbību vai profesionālu darbību/Has the person received refusal to carry out registration, issue a licence (permit) to pursue 
business or professional activity 
  
 
Apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības veiktais piemērotības novērtējums/Fit and proper assessment performed by
insurance holding company 
  
     
(paraksts)
(signature)
 (vārds, uzvārds)
(name, surname)
 (datums)
(date)
     
(paraksts)
(signature)
 (vārds, uzvārds)
(name, surname)
 (datums)
(date)

Paziņojuma pareizību ar parakstu apliecina pats kandidāts un apdrošinātāja vai pārapdrošinātāja akcionāru, dalībnieku vai biedru pilnvarotā persona vai vadītājs/The candidate himself/herself and a person authorized by shareholders, stockholders or members of the insurer or reinsurer or the head of the insurer or reinsurer shall certify correctness of the notification by his/her signature.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā iesniedzama informācija un dokumenti apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas licenču, .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: noteikumi Numurs: 179Pieņemts: 29.09.2020.Stājas spēkā: 08.10.2020.Zaudē spēku: 01.01.2025.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 194, 07.10.2020. OP numurs: 2020/194.1
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudēs spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
317788
08.10.2020
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"