Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Talsu novada domes 2021. gada 26. augusta saistošos noteikumus Nr. 18 "Kārtība, kādā Talsu novada pašvaldība sniedz palīdzību kvalificētiem speciālistiem nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu".
Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 12

Talsos 2020. gada 16. jūlijā (prot. Nr. 21, 11. p., lēmums Nr. 296)
Kārtība, kādā Talsu novada pašvaldība sniedz palīdzību kvalificētiem speciālistiem nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15. panta pirmās daļas 9. punktu
un likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
11. panta trešo daļu, 21.1 panta otro daļu,
21.2 panta otro daļu
I. Vispārīgie noteikumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Talsu novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) sniedz palīdzību kvalificēta speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu (turpmāk – Palīdzība) ar mērķi veicināt kvalificētu speciālistu piesaisti darbam Pašvaldības administratīvajā teritorijā, tādejādi nodrošinot pašvaldības funkciju un uzdevumu veiksmīgu izpildi un sekmējot uzņēmējdarbības attīstību Pašvaldībā.

2. Lēmumu par tiesībām saņemt Palīdzību vai lēmumu par atteikumu pieņem Talsu novada dzīvokļu komisija (turpmāk tekstā – Komisija).

3. Kvalificētam speciālistam izīrējama dzīvojamā telpa ir Pašvaldībai piederoša dzīvojamā telpa, kurai Talsu novada dome ir noteikusi speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusu (turpmāk – Dzīvojamā telpa).

4. Pašvaldības Komunālā nodaļa kārto Dzīvojamo telpu piešķiršanas reģistru (turpmāk – Palīdzības reģistrs) un veic Dzīvojamo telpu uzskaiti.

II. Kvalificētie speciālisti, kuriem sniedzama palīdzība nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu

5. Uz Palīdzību var pretendēt kvalificēts speciālists, kurš ieguvis izglītību vai profesionālo kvalifikāciju, kas nepieciešama konkrētā darba vai amata pienākumu veikšanai, un kurš divu mēnešu laikā no iesnieguma par Palīdzības saņemšanu iesniegšanas Pašvaldībā uzsāks darbu vai ne vairāk kā divus gadus jau strādā Pašvaldības administratīvajā teritorijā šo Noteikumu 6.punktā minētajās institūcijās un nozarēs (turpmāk – Speciālists).

6. Palīdzību var saņemt:

6.1. Speciālisti, kuri nodarbināti pie darba devējiem Pašvaldības attīstības programmā ietvertajās attīstāmajās nozarēs:

6.1.1. veselības aprūpe;

6.1.2. izglītība;

6.1.3. sociālā aprūpe;

6.1.4. kokapstrāde;

6.1.5. mežizstrāde;

6.1.6. Piena un gaļas pārtikas produktu ražošana;

6.1.7. Lauksaimniecības produkcijas pirmapstrāde un pārtikas ražošana;

6.1.8. Būvmateriālu ieguve un ražošana.

6.2. Speciālisti, kuri veic ar pašvaldību funkciju izpildi saistītus pārvaldes uzdevumus Pašvaldības iestādē vai institūcijā, kura publiskā iepirkuma procedūras rezultātā vai deleģēšanas līguma ietvaros veic ar Pašvaldības autonomo funkciju izpildi saistītus pārvaldes uzdevumus.

7. Noteikumu 6.1. punktā noteikto speciālistu nepietiekams nodrošinājums tiek noteikts, izvērtējot darba devēja iesniegto pieprasījumu speciālista nodrošināšanai ar speciālistam izīrējamu dzīvojamo telpu, kurā pamatots:

7.1.1. kādā jomā saskaņā ar Noteikumu 6.1. punktu ir nodarbināts speciālists,

7.1.2. fakts, ka ir nepietiekams kvalificētu speciālistu nodrošinājums jomā, profesijā (amatā), kurā nodarbināts speciālists,

7.1.3. darba devēja nepieciešamība pēc konkrētā speciālista pakalpojumiem, ko izvērtē, ievērojot attiecīgā speciālista izglītību, zināšanas vai prasmes, līdzšinējo profesionālo ieguldījumu vai sasniegumus konkrētajā iestādē (ja speciālists ir jau ilgstoši nodarbināts).

8. Speciālists uz Palīdzību var pretendēt, ja uz Palīdzības pieprasīšanas brīdi:

8.1. Speciālista īpašumā Talsu novada administratīvajā teritorijā nav dzīvojamā telpa;

8.2. Speciālista patstāvīgā dzīvesvieta vismaz gadu nav Talsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā – minētais nosacījums neattiecas uz Speciālistu, kurš nepārtraucot mācības, ir apguvis un ne vēlāk kā gadu pirms Palīdzības pieprasīšanas ir absolvējis augstāko izglītības iestādi apgūstot mācības (klātienē) attiecīgajā attīstāmajā nozarē (specialitātē), kā arī, ja Speciālistam jau ir sniegta Palīdzība un Speciālists vēlas pagarināt dzīvojamo telpu īres līgumu;

8.3. Speciālistam ir noslēgts darba līgums ar Pašvaldību vai darba devēju, kura saimnieciskā darbība atbilst kādai šo Noteikumu 6.1. punktā minētajām nozarēm – ja Speciālista darba devējs nav Pašvaldība, tad darba devējs ar Pašvaldību noslēdz sadarbības līgumu un īres līgums ar Speciālistu tiek slēgts (pagarināts) tikai ar Speciālista darba devēja rakstisku piekrišanu;

8.4. Speciālista kvalifikācija un amats atbilst šo Noteikumu 6. punktā minētajiem Speciālistiem, kuriem sniedzama Palīdzība;

8.5. Speciālistam iepriekš nav sniegta Pašvaldības Palīdzība un nav spēkā esošs speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas īres līgums uz garāko pieļaujamo speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas izīrēšanas termiņu, kāds bija spēkā Pašvaldības saistošajos noteikumos dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanas brīdī.

(Grozīts ar Talsu novada domes 27.08.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 17)

III. Speciālistu reģistrācijas kārtība

9. Speciālistam, kurš pretendē uz Palīdzību, Komisijai jāiesniedz:

9.1. speciālista iesniegums par Palīdzības saņemšanu, kurā tiek norādīts ģimenes sastāvs un informācija par deklarēto un faktisko dzīvesvietu;

9.2. Noteikumu 7. punktā minēto darba devēja pieprasījumu;

9.3. darba līguma kopija;

9.4. dzīves gājuma un darba pieredzes apraksts (CV);

9.5. izglītības dokumenta/-u kopijas, uzrādot dokumentu oriģinālus.

10. Pēc Komisijas pieprasījuma Speciālists vai darba devējs sniedz papildus informāciju, kas apliecina speciālista tiesības uz Palīdzību.

11. Komisija pārbauda informāciju no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas par personas īpašumiem pirms Speciālista reģistrācijas Palīdzības reģistrā un dara to atkārtoti pirms Palīdzības piedāvāšanas.

12. Ja Speciālista darba devējs nav Pašvaldība, pēc darba devēja iniciatīvas darba devējs un Pašvaldība noslēdz Sadarbības līgumu. Pašvaldībai ir tiesības atteikt Sadarbības līguma noslēgšanu, ja Pašvaldība nevar nodrošināt darba devēja Speciālistu ar nepieciešamo Dzīvojamo telpu vai darba devēja pamatdarbības veids neatbilst Noteikumu 6.1. punktā minētajām nozarēm. Sadarbības līgumu Pašvaldības vārdā slēdz Domes priekšsēdētājs.

13. Pašvaldība Sadarbības līgumu ar Speciālista darba devēju slēdz uz Speciālista darba tiesisko attiecību laiku, bet ne ilgāk kā uz sešiem gadiem.

14. Pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas Komisija izvērtē iesniegumu un 1 (viena) mēneša laikā pieņem lēmumu par Speciālista iekļaušanu Palīdzības reģistrā vai lēmumu par atteikumu.

15. Palīdzības reģistrs, kuru uztur un aktualizē Komunālā nodaļa, ir datu kopums par Speciālistiem, kuri hronoloģiskā secībā saskaņā ar Komisijas lēmumu atzīti par tiesīgiem saņemt Palīdzību un iekļaujami Palīdzības reģistrā.

16. Palīdzības reģistrā norāda šādas ziņas:

16.1. reģistrētā Speciālista vārds, uzvārds;

16.2. darba devēja nosaukums;

16.3. Komisijas lēmums par Speciālista reģistrēšanu Palīdzības reģistrā;

16.4. kārtas numurs Palīdzības reģistrā.

17. Speciālistu izslēdz no Palīdzības reģistra, ja:

17.1. saņemts darba devēja iesniegums par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Speciālistu;

17.2. Speciālists vai Speciālista darba devējs atsakās no Palīdzības saņemšanas, iesniedzot par to attiecīgu iesniegumu;

17.3. Speciālists atteicies no vismaz 3 (trīs) speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas piedāvājumiem vai nav sniedzis atbildi uz tiem vienas nedēļas laikā pēc paziņojumā norādītās dienas, kurā Speciālistam bija iespējams iepazīties ar piedāvāto Dzīvojamo telpu.;

17.4. zuduši apstākļi, kuri bija par pamatu Speciālista reģistrēšanai Palīdzības reģistrā.

17.5. lēmumu par Speciālista izslēgšanu no Palīdzības reģistra pieņem Komisija.

IV. Dzīvojamo telpu izīrēšanas un līguma noslēgšanas kārtība

18. Dzīvojamo telpu Speciālistam piedāvā īrēt reģistrācijas secībā Palīdzības reģistrā.

19. Rakstveida piedāvājumā Speciālistam īrēt Dzīvojamo telpu tiek norādīta piedāvātās dzīvojamās telpas:

19.1. adrese;

19.2. platība, istabu skaits, stāvs, kurā šī telpa atrodas;

19.3. labiekārtojuma līmenis;

19.4. īres maksas apmērs.

20. Speciālistam Dzīvojamā telpa tiek izīrēta uz laiku, kamēr Speciālists pats nodrošina sev dzīvesvietu vai uz darba tiesisko attiecību laiku, bet ne ilgāk kā uz trim gadiem.

21. Ja pēc trim gadiem Speciālists nav zaudējis tiesības īrēt izīrēto dzīvokli, Speciālistam ir tiesības lūgt pagarināt dzīvokļa īres līguma termiņu mēnesi pirms speciālistam izīrētā dzīvokļa īres līguma termiņa beigām, iesniedzot Pašvaldībā iesniegumu, darba devēja rakstisku piekrišanu un apliecinājumu par parādu neesamību. Šajā gadījumā Komisijai ir tiesības lemt par īres līguma pagarināšanu ne vairāk kā līdz trīs gadiem. Komisija lēmumu par īres līguma pagarināšanu pieņem noteikumu 8. punktā noteiktajā kārtībā. Kopējais Dzīvojamās telpas īres līguma termiņš, ieskaitot līguma termiņa pagarinājumus, nepārsniedz sešus gadus.

22. Speciālistam ir pienākums viena mēneša laikā no Dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanas brīža deklarēt savu dzīvesvietu Dzīvojamajā telpā Talsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un saglabāt šo deklarēto dzīvesvietu, kamēr ir spēkā dzīvojamās telpas īres līgums.

23. Ja Speciālists, kuram izīrēts dzīvoklis noteikumos noteiktajā kārtībā, ir pārtraucis darba tiesiskās attiecības vai tās nav uzsācis, dzīvokļa īres līgums tiek izbeigts, un šim Speciālistam dzīvoklis ir jāatbrīvo viena mēneša laikā no darba tiesisko attiecību izbeigšanas dienas vai dienas, kad uzteikta darba līguma noslēgšana vai bija jāuzsāk darba tiesiskās attiecības (pirmā darba diena).

V. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

24. Komisijas lēmumu par atteikumu sniegt Speciālistam Palīdzību nodrošināšanai ar Dzīvojamo telpu var apstrīdēt Talsu novada domē.

25. Domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktā kārtībā.

VI. Noslēguma jautājumi

26. Speciālists Dzīvojamo telpu nav tiesīgs nodot apakšīrē, iegūt īpašumā, bet Pašvaldība nav tiesīga to nodot privatizācijai vai atsavināt.

27. Noteikumi stājas spēkā saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 45. pantā minēto kārtību.

VII. Pārejas noteikumi

28. Vienlaikus ar šo Noteikumu spēkā stāšanos stājas spēkā 16.07.2020. saistošie noteikumi Nr. 13 "Kārtība, kādā Talsu novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā".

29. Paredzēt, ka Speciālistam, ar kuru ir uz noteiktu laiku noslēgts Dzīvojamās telpas īres līgums, kura termiņš pārsniedz sešus mēnešus, sešu mēnešu laikā no šo Noteikumu spēkā stāšanās brīža ir tiesības prasīt līguma pagarināšanu uz laiku līdz 3 (trīs) gadiem slēdzot jaunu līgumu.

30. Saskaņā ar šo Noteikumu 29. punktu pārslēdzamā Dzīvojamās telpas īres līguma maksimālo termiņu – sešus gadus – skaita no Dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanas dienas.

31. Gadījumā, ja Speciālists nav prasījis šo Noteikumu 29. punktā noteiktajā termiņā īres līguma pagarināšanu, Speciālists zaudē tiesības īrēt Dzīvojamo telpu un Speciālistam ir pienākums Dzīvojamo telpu atbrīvot 1 (viena) mēneša laikā.

32. Ja īres līguma termiņš ir beidzies un tas netiek pagarināts, bet Speciālists atsakās atbrīvot Dzīvojamo telpu, viņu izliek tiesas ceļā bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas.

Talsu novada domes priekšsēdētāja S. Pētersone
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā Talsu novada pašvaldība sniedz palīdzību kvalificētiem speciālistiem nodrošināšanai .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Talsu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 12Pieņemts: 16.07.2020.Stājas spēkā: 26.09.2020.Zaudē spēku: 14.11.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 186, 25.09.2020. OP numurs: 2020/186.20
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
317561
{"selected":{"value":"26.09.2020","content":"<font class='s-1'>26.09.2020.-13.11.2021.<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},"data":[{"value":"26.09.2020","iso_value":"2020\/09\/26","content":"<font class='s-1'>26.09.2020.-13.11.2021.<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"}]}
26.09.2020
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)