Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 142

Rīgā 2020. gada 1. septembrī

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 36 3. p.)
Normatīvie noteikumi par centrālā vērtspapīru depozitārija noteikumu un procedūru izstrādi un piemērošanu dalībnieka saistību neizpildes gadījumā
I. Vispārīgie jautājumi

1. "Normatīvie noteikumi par centrālā vērtspapīru depozitārija noteikumu un procedūru izstrādi un piemērošanu dalībnieka saistību neizpildes gadījumā" (turpmāk – noteikumi) attiecas uz centrālo vērtspapīru depozitāriju (turpmāk – CVD), kuram ir saistošas Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija Regulas (ES) Nr. 909/2014 par vērtspapīru norēķinu uzlabošanu Eiropas Savienībā, centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem un grozījumiem Direktīvās 98/26/EK un 2014/65/ES un Regulā (ES) Nr. 236/2012, (turpmāk – Regula) 41. panta prasības.

2. Šo noteikumu mērķis ir nodrošināt, lai CVD skaidri definētu un piemērotu efektīvus noteikumus un procedūras katrai vērtspapīru norēķinu sistēmai, kuru tas uztur, gadījumos, kad iestājas dalībnieka saistību neizpilde, (turpmāk – CVD noteikumi). CVD noteikumos var noteikt arī citas procedūras dalībnieka darbību ietekmējušu notikumu risināšanai, ne tikai pasākumus dalībnieka saistību neizpildes gadījumos Regulas izpratnē.

3. Terminu lietojums šajos noteikumos atbilst Regulas un Finanšu instrumentu tirgus likuma terminu lietojumam.

II. Procedūra, ko CVD ievēro, lai izstrādātu CVD noteikumus

4. CVD noteikumu izstrādē iesaista tā dalībniekus, saistītās tirgus infrastruktūras, vienotās norēķinu infrastruktūras uzturētāju, ja šāda infrastruktūra tiek izmantota, un citas saistītās personas.

5. CVD noteikumus apstiprina tā valde.

III. CVD dalībnieka saistību neizpildes konstatēšana

6. CVD piemēro CVD noteikumus brīdī, kad CVD pēc visu iespējamo pasākumu, kuri apstiprina dalībnieka saistību neizpildi, veikšanas ir konstatējis dalībnieka saistību neizpildi.

7. CVD par dalībnieka saistību neizpildi var informēt:

7.1. pats dalībnieks;

7.2. Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – FKTK);

7.3. dalībnieka, kas nepilda saistības, kompetentā uzraudzības iestāde;

7.4. jebkura cita persona, kurai ir informācija par saistību neizpildi.

8. CVD pieprasa dalībniekam nekavējoties ziņot par tā saistību neizpildi un norāda, kādus saziņas kanālus var izmantot ziņošanai.

9. CVD nekavējoties, tiklīdz šāda informācija saņemta, paziņo FKTK par dalībnieka saistību neizpildi, norādot paziņojuma saņemšanas brīdī pieejamo informāciju par dalībnieka saistību neizpildi un tās avotu. CVD nekavējoties noskaidro un nosūta šādu CVD rīcībā esošo papildu informāciju:

9.1. dalībnieku identificējošu informāciju;

9.2. informāciju, vai dalībnieks ir nozīmīgs saskaņā ar 2016. gada 11. novembra Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/392 (turpmāk – Regula 2017/392) 67. pantu;

9.3. dalībnieka, kas nepilda saistības, kopējo neizpildīto norēķinu instrukciju skaitu un vērtību;

9.4. norēķinu instrukciju, kuras varētu neizpildīt, kopējo skaitu un vērtību, kuru aprēķina saistību neizpildes dienā saskaņā ar Regulas 2017/392 42. panta 2. punktu;

9.5. darījumu un finanšu instrumentu veidus (kategorijas, kuras norādītas Regulas 2017/392 54. panta 2. punkta b) apakšpunktā un 42. panta 1. punkta d) apakšpunkta i) punktā), uz kuriem attiecas norēķinu instrukcijas;

9.6. informāciju, kurā vienotajā norēķinu infrastruktūrā tiek apstrādātas saistības neizpildošā dalībnieka norēķinu instrukcijas, un citu informāciju par saistības neizpildošā dalībnieka pārrobežu darbību;

9.7. saistības neizpildošā dalībnieka klientu skaitu;

9.8. jebkurus būtiskus riskus, kurus var radīt saistību neizpilde.

IV. Paziņošana par dalībnieka saistību neizpildi

10. CVD nekavējoties paziņo FKTK un saistības neizpildošajam dalībniekam par CVD veiktajām darbībām un darbībām, kuras CVD veiks pēc dalībnieka saistību neizpildes.

11. CVD par šo noteikumu 10. punktā minētajām darbībām dalībnieka saistību neizpildes gadījumā nekavējoties paziņo:

11.1. attiecīgās vērtspapīru norēķinu sistēmas pārraudzības iestādei un Latvijas Bankai kā Eirosistēmas emisijas centrālās bankas pārstāvei;

11.2. Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei;

11.3. saistības pildošajiem dalībniekiem;

11.4. tirdzniecības vietām un centrālajam darījumu partnerim, kuru CVD apkalpo;

11.5. CVD, ar kuriem ir nodibināta saikne;

11.6. vienotās norēķinu infrastruktūras uzturētājam, ja CVD tādu izmanto.

12. Informācijā, kuru sniedz šo noteikumu 11.3.–11.6. punktā minētajām personām, neiekļauj personas datus, kā noteikts spēkā esošajos normatīvajos aktos personu datu aizsardzības jomā. Šo prasību nepiemēro, ja saistības neizpildošais dalībnieks ir fiziska persona.

V. Pasākumi, kurus CVD veic dalībnieka saistību neizpildes gadījumā

13. CVD noteikumos norāda pasākumus, kurus CVD veic zaudējumu un likviditātes risku ierobežošanai dalībnieka saistību neizpildes brīdī un pēc tam, un citus pasākumus, kurus CVD veic, ja kāds no tā dalībniekiem nevar izpildīt savas saistības. CVD norāda, vai šie pasākumi tiek veikti pēc noklusējuma vai arī par tiem tiek lemts, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi.

14. CVD noteikumos var ietvert šādus pasākumus:

14.1. izmaiņas noteiktajā norēķinu kārtībā (saistību neizpildošā dalībnieka papildu norēķinu instrukciju ievadīšanas vērtspapīru norēķinu sistēmā bloķēšana, norēķinu instrukciju, kuras ir iespējams atsaukt, apturēšana vai noteiktas funkcionalitātes, kuru piemēro saistību neizpildošā dalībnieka norēķinu instrukcijām, ierobežošana un citas darbības);

14.2. finanšu resursu izmantošanu (garantiju fonds, ja tāds ir izveidots, dalībnieku sniegtais nodrošinājums un citi finanšu resursi), nosakot to izmantošanas un atjaunošanas kārtību.

15. CVD noteikumos norāda CVD veikto darbību sekas attiecībā uz saistības neizpildošo un saistības izpildošo dalībnieku norēķinu instrukcijām un kontiem.

VI. CVD noteikumu īstenošana

16. CVD noteikumos nosaka:

16.1. kritērijus šo noteikumu 13. punktā minēto pasākumu piemērošanai;

16.2. tā darbinieku un dalībnieku atbildību;

16.3. vadlīnijas darbiniekiem par CVD noteikumu piemērošanu, nepieciešamības gadījumā veicot apmācības.

17. CVD noteikumos norāda atbildīgos darbiniekus, saziņas kanālus, dokumentu un informācijas aprites un piekļuves datiem kārtību, koordināciju ar citām iesaistītajām pusēm un, ja nepieciešams, ar citām tirgus infrastruktūrām, un gadījumos, kad CVD izmanto vienoto norēķinu infrastruktūru, šīs infrastruktūras operatoru.

VII. CVD noteikumu testēšana un pārskatīšana

18. CVD noteikumos norāda CVD noteikumu testēšanas laikus un metodiku to efektivitātes un praktiskuma pārbaudei.

19. CVD testē CVD noteikumus katrai vērtspapīru norēķinu sistēmai vismaz reizi gadā un pēc jebkuru būtisku izmaiņu CVD noteikumos veikšanas, kā arī pēc FKTK pieprasījuma. CVD izlases veidā nosaka dalībniekus, tirgus infrastruktūras un citas iestādes (CVD izmantotās vienotās norēķinu infrastruktūras uzturētājs, trešās puses, ar kurām noslēgts līgums par ārpakalpojumu sniegšanu, persona, kas veic vērtspapīru norēķinu naudas posmu, un citas iestādes), kuras piedalās šajos testos. FKTK var piedalīties šajos testos.

20. Pirms katras testēšanas CVD nosaka parametrus testu veikšanai. Parametru noteikšanā ņem vērā:

20.1. dalībnieku veidu atbilstoši tā apjomam un darbībai;

20.2. dalībnieku darbības vietu (valsts vai laika zona);

20.3. dalībniekus ar atšķirīgiem kontu veidiem (dalībnieka klientu konts vai individuālais konts);

20.4. tirgus infrastruktūras, kurās darbojas CVD.

21. CVD testos iekļauj simulācijas un saziņas procedūru testus. Pēc FKTK pieprasījuma CVD pirms katra testa sniedz FKTK informāciju par parametriem, kurus paredzēts izmantot testēšanā.

22. CVD novērš testēšanas laikā konstatētās nepilnības CVD noteikumos. Ja simulācijas laikā tiek konstatēts dalībnieku vai citu tirgus infrastruktūru zināšanu vai gatavības trūkums izpildīt CVD noteikumus, CVD pārliecinās, ka attiecīgie dalībnieki vai tirgus infrastruktūras ir pietiekami informētas un veic nepieciešamos pasākumus šādu nepilnību novēršanai.

23. CVD valde informē CVD padomi un risku komiteju, FKTK un attiecīgās vērtspapīru norēķinu sistēmas pārraudzības iestādi un Latvijas Banku kā Eirosistēmas emisijas centrālās bankas pārstāvi par testu rezultātiem, kā arī par CVD noteikumos plānotajām izmaiņām. CVD paziņo tā dalībniekiem par veikto testu rezultātiem vismaz kopsavilkuma veidā un par plānotajām izmaiņām CVD noteikumos.

VIII. Noslēguma jautājums

24. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē FKTK 2017. gada 20. decembra noteikumi Nr. 209 "Normatīvie noteikumi par centrālā vērstpapīru depozitārija noteikumu un procedūru izstrādi un piemērošanu dalībnieka saistību neizpildes gadījumā".

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības tiesību normām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2017. gada 8. jūnija pamatnostādnēm Nr. ESMA70-151-294 LV "CVD noteikumi un procedūras dalībnieka saistību neizpildes gadījumā".

Finanšu un kapitāla tirgus
komisijas priekšsēdētāja S. Purgaile
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Normatīvie noteikumi par centrālā vērtspapīru depozitārija noteikumu un procedūru izstrādi un .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: noteikumi Numurs: 142Pieņemts: 01.09.2020.Stājas spēkā: 15.09.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 177, 14.09.2020. OP numurs: 2020/177.3
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
317278
15.09.2020
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)