Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 559

Rīgā 2020. gada 2. septembrī (prot. Nr. 51 28. §)
Noteikumi par atļaujām elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai
Izdoti saskaņā ar
Elektroenerģijas tirgus likuma
22. panta pirmo daļu

1. Noteikumi nosaka prasības, kas jāizpilda, lai saņemtu atļauju elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai (turpmāk – atļauja), kā arī atļaujas izsniegšanas, anulēšanas un derīguma termiņa pagarināšanas kārtību, ja elektroenerģijas pārvades vai sadales sistēmai paredzēts pievienot elektroenerģijas ražošanas iekārtu ar jaudu virs 11,1 kilovata. Noteikumus nepiemēro, ja tiek veikta jau ieviestu elektroenerģijas ražošanas iekārtu nomaiņa, nepalielinot kopējo atļauto elektroenerģijas ražošanas jaudu elektrostacijā.

2. Iesniedzējs aizpilda iesniegumu atļaujas saņemšanai elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai (turpmāk – iesniegums atļaujas saņemšanai) (1. pielikums) un iesniedz to Ekonomikas ministrijā (turpmāk – ministrija) pēc drošības naudas samaksāšanas atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumā minētajam maksājuma apmēram. Minētajam iesniegumam pievieno:

2.1. plānotās elektrostacijas izvietojuma plānu nekustamajā īpašumā mērogā 1:500, ja paredzētā elektroenerģijas ražošanas iekārtu kopējā jauda ir viens megavats vai vairāk;

2.2. uzstādāmās elektroenerģijas ražošanas iekārtas tehnisko aprakstu atbilstoši šo noteikumu 3. pielikumam, ja paredzētā elektroenerģijas ražošanas iekārtu kopējā jauda ir viens megavats vai vairāk;

2.3. valdījuma tiesības apliecinoša dokumenta kopiju par nekustamo īpašumu, kurā plānots ieviest jaunu elektroenerģijas ražošanas iekārtu vai palielināt esošo elektroenerģijas ražošanas jaudu, ja attiecīgais nekustamais īpašums nav iesniedzēja īpašumā vai viņa valdījuma tiesības nav ierakstītas zemesgrāmatā. Ja plānots ieviest jaunu elektroenerģijas ražošanas iekārtu vai palielināt esošo elektroenerģijas ražošanas jaudu Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā vai Latvijas Republikas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā, iesniegumā norāda tā tiesību akta nosaukumu, numuru un datumu, ar kuru elektroenerģijas ražotājam ir piešķirtas tiesības attiecīgajam mērķim izmantot Latvijas Republikas teritoriālo jūru vai Latvijas Republikas ekskluzīvo ekonomisko zonu saskaņā ar Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likuma 19. pantu;

2.4. tehniskos noteikumus, ja to saņemšana elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ietekmes uz vidi novērtējumu;

2.5. akcepta lēmumu pēc ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanas, ja tā elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ietekmes uz vidi novērtējumu.

3. Ministrija izskata iesniegtos dokumentus, pārbauda tajos norādītās informācijas patiesumu, pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu un informē par to sistēmas operatoru, kura sistēmai elektrostaciju plānots pieslēgt.

4. Ja iesniegtajos dokumentos norādītā informācija ir nepietiekama, nepareiza vai neprecīza, ministrija informē iesniedzēju par konstatētajām nepilnībām un nosaka termiņu trūkumu novēršanai.

5. Ja iesniedzējs ministrijas noteiktajā termiņā nesniedz visu nepieciešamo informāciju vai dokumentus, ministrija lemj par atteikumu izsniegt atļauju.

6. Ja šo noteikumu 3. punktā minētajā lēmumā noteiktā elektroenerģijas ražošanas iekārtu kopējā jauda ir viens megavats vai vairāk, iesniedzējs sešu mēnešu laikā pēc minētā lēmuma spēkā stāšanās dienas uzsāk lēmumā norādītās elektroenerģijas ražošanas iekārtas ieviešanu vai esošās elektroenerģijas ražošanas jaudas palielināšanu un par to rakstveidā informē ministriju, iesniedzot apliecinājumu (4. pielikums). Ministrija pārbauda iesniegtajos dokumentos norādītās informācijas patiesumu, kā arī ir tiesīga pārbaudīt, vai attiecīgās elektroenerģijas ražošanas iekārtas ieviešana vai elektroenerģijas ražošanas jaudas palielināšana ir uzsākta.

7. Ja iesniedzējs neizpilda šo noteikumu 6. punktā minēto pienākumu vai ministrija pārbaudē konstatē, ka elektroenerģijas ražošanas iekārtas ieviešana vai elektroenerģijas ražošanas jaudas palielināšana nav uzsākta vai neatbilst atļaujas nosacījumiem, ministrija 30 dienu laikā pēc šo noteikumu 6. punktā minētā termiņa pieņem lēmumu par atļaujas anulēšanu un informē par to sistēmas operatoru, kura sistēmai elektrostaciju tika plānots pieslēgt.

8. Atļaujas saņēmējs 30 dienu laikā pēc lēmumā atļautās darbības īstenošanas par to rakstveidā informē ministriju, iesniedzot apliecinājumu par jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas pieslēgšanu elektroenerģijas sistēmai vai elektroenerģijas ražošanas jaudas palielināšanu (5. pielikums) un sistēmas operatora izsniegtās atļaujas kopiju par elektrostacijas pieslēgšanu sistēmai vai elektroenerģijas ražošanas jaudas palielināšanu.

9. Ja elektroenerģijas ražošanas jaudas ieviestas vai palielinātas mazākā jaudas apjomā, nekā norādīts ministrijas izsniegtajā atļaujā, elektroenerģijas ražošanas jaudas turpmākai palielināšanai jāsaņem jauna ministrijas atļauja.

10. Vienlaikus ar šo noteikumu 8. punktā minēto apliecinājumu iesniedzējs iesniedz ministrijā iesniegumu par drošības naudas atmaksu. Iesniegumā norāda personas kontu kredītiestādē, uz kuru veicama drošības naudas atmaksa. Drošības naudu ministrija atmaksā mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

11. Ja iesniedzējs attiecīgajos termiņos nav izpildījis šo noteikumu 6. un 8. punktā minētos pienākumus, drošības naudu neatmaksā un ieskaita valsts budžetā, izņemot gadījumu, ja šo noteikumu 6. un 8. punktā minētos pienākumus nav bijis iespējams izpildīt no valsts vai pašvaldību iestādes atkarīgu iemeslu dēļ. Šādā gadījumā iesniedzējs mēneša laikā pēc tā termiņa beigām, līdz kuram bija jāizpilda šo noteikumu 6. un 8. punktā minētie pienākumi, iesniedz ministrijā iesniegumu par drošības naudas atmaksu. Iesniegumam pievieno dokumentus, kas apliecina, ka šo noteikumu 6. vai 8. punktā minētie pienākumi nav izpildīti no valsts vai pašvaldību iestādes atkarīgu iemeslu dēļ, un norāda personas kontu kredītiestādē, uz kuru veicama drošības naudas atmaksa. Ministrija pieņem lēmumu par drošības naudas atmaksāšanu vai ieskaitīšanu valsts budžetā. Ja ministrija pieņem lēmumu par drošības naudas atmaksāšanu, drošības naudu ministrija atmaksā mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

12. Atļaujas derīguma termiņš ir:

12.1. trīs gadi, ja ministrija ir izsniegusi atļauju ieviest jaunu elektroenerģijas ražošanas iekārtu, kuras jauda ir mazāka par vienu megavatu, vai esošās elektroenerģijas ražošanas iekārtas jauda tiek palielināta mazāk nekā par vienu megavatu;

12.2. pieci gadi, ja ministrija ir izdevusi atļauju ieviest jaunu elektroenerģijas ražošanas iekārtu, kuras jauda ir viens megavats vai vairāk, vai esošās elektroenerģijas ražošanas iekārtas jauda tiek palielināta par vienu megavatu vai vairāk.

13. Pirms atļaujas derīguma termiņa beigām iesniedzējs ir tiesīgs lūgt pagarināt atļaujas derīguma termiņu, ja tas sniedz informāciju par elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanas vai jaunas ražošanas iekārtas ieviešanas projekta īstenošanas gaitu, pamatojot, kāpēc atļaujā minētā projekta īstenošana nav iespējama noteiktajā termiņā. Ministrija ir tiesīga pagarināt atļaujas derīguma termiņu ne vairāk kā par diviem gadiem. Par pieņemto lēmumu ministrija informē sistēmas operatoru, kura sistēmai elektrostaciju plānots pieslēgt.

14. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumus Nr. 883 "Noteikumi par atļaujām elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 129. nr.).

15. Iesniegumus atļaujas saņemšanai, kas iesniegti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, izskata Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumos Nr. 883 "Noteikumi par atļaujām elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai" noteiktajā kārtībā.

16. Ja lēmums par atļaujas izsniegšanu ir pieņemts saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumos Nr. 883 "Noteikumi par atļaujām elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai" noteikto kārtību, iesniedzējs uzsāk lēmumā norādītās elektroenerģijas ražošanas iekārtas ieviešanu vai esošās elektroenerģijas ražošanas iekārtas jaudas palielināšanu un par to rakstveidā informē ministriju, iesniedzot šo noteikumu 6. punktā minēto apliecinājumu, 24 mēnešu laikā no Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumu Nr. 883 "Noteikumi par atļaujām elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai" 3. punktā minētā lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs
1. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 2. septembra
noteikumiem Nr. 559
Iesniegums atļaujas saņemšanai elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanai
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 2. septembra noteikumu Nr. 559 "Noteikumi par atļaujām elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai" 2. punktu,
 
(komersanta firma/privātpersonas vārds, uzvārds)

iesniedz iesniegumu elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai/jaunu elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanai (vajadzīgo pasvītrot).

Elektroenerģijas ražošanas jauda paredzēta (vajadzīgo atzīmēt):

komercdarbībai

 ražošanai kā autonomajam ražotājam, lai patērētu saražoto elektroenerģiju paša vajadzībām

1. Informācija par iesniedzēju:

1.1. komersanta reģistrācijas numurs komercreģistrā/privātpersonas personas kods
 
1.2. komersanta juridiskā adrese/privātpersonas deklarētā adrese
 
1.3. pilnvarotā persona (vārds, uzvārds, amats) 
  
1.4. pilnvarotās personas tālruņa numurs 
1.5. e-pasta adrese (ja ir) 

2. Informācija par esošajām elektroenerģijas ražošanas jaudām, kuras plānots palielināt1:

2.1. elektrostacijas adrese (iela, mājas nosaukums vai numurs, pilsēta vai ciems, pagasts, novads)
un nekustamā īpašuma kadastra numurs 
  
2.2. elektroenerģijas sistēmas operators, kura sistēmai elektrostacija ir pieslēgta
 

2.3. elektrostacijas veids (vajadzīgo atzīmēt):

Kondensācijas elektrostacijaKoģenerācijas elektrostacijaVēja elektrostacijaHidroelektrostacijaSaules elektrostacijaCita veida elektrostacija
(norādīt veidu)
      

2.4. esošo elektroenerģijas ražošanas iekārtu (vai invertoru, ja tādi ir uzstādīti) jauda ____________ MW

2.5. uzstādāmo elektroenerģijas ražošanas iekārtu (vai invertoru, ja tādi tiks uzstādīti) paredzētā kopējā jauda pēc palielināšanas ____________ MW

3. Informācija par plānotajām jaunajām elektroenerģijas ražošanas iekārtām2:

3.1. elektrostacijas veids (vajadzīgo atzīmēt):

Kondensācijas elektrostacijaKoģenerācijas elektrostacijaVēja elektrostacijaHidroelektrostacijaSaules elektrostacijaCita veida elektrostacija
(norādīt veidu)
      
3.2. elektrostacijas plānotā atrašanās vieta:
3.2.1. elektrostacijas adrese (iela, mājas nosaukums vai numurs, pilsēta vai ciems, pagasts,
novads) un nekustamā īpašuma kadastra numurs 
   
3.2.2. elektrostacijas pieslēguma adrese (iela, mājas nosaukums vai numurs, pilsēta vai ciems,
pagasts, novads) un nekustamā īpašuma kadastra numurs 
  3
 
3.2.3. ja elektrostaciju plānots būvēt Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā vai Latvijas Republikas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā, – laukuma virsotņu koordinātas 1984. gada Pasaules ģeodēziskajā
sistēmā (WGS 84) 
  4
 
3.2.4. tiesību akts, ar kuru iesniedzējam piešķirtas tiesības ieviest jaunu elektroenerģijas ražošanas iekārtu Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā vai Latvijas Republikas ekskluzīvajā ekonomiskajā
zonā 4
 (nosaukums, numurs un datums)
3.3. sistēmas operators, kura sistēmai elektrostaciju ir plānots pieslēgt 
  

3.4. uzstādāmo elektroenerģijas ražošanas iekārtu (vai invertoru, ja tādi tiks uzstādīti) paredzētā kopējā jauda _____ MW

Komersanta pilnvarotā persona/privātpersona
 
(amats (ja attiecināms), vārds, uzvārds, paraksts5)
  
(datums5) 

Piezīmes.

1 Aizpilda, ja tiek plānots palielināt esošās jaudas.

2 Aizpilda, ja tiek plānots uzstādīt jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas.

3 Aizpilda, ja pieslēguma adrese atšķiras no šā iesnieguma 3.2.1. apakšpunktā norādītās adreses.

4 Aizpilda, ja plānots ieviest jaunu elektroenerģijas ražošanas iekārtu vai palielināt esošo elektroenerģijas ražošanas jaudu Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā vai Latvijas Republikas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā.

5 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs
2. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 2. septembra
noteikumiem Nr. 559
Drošības naudas apmērs, ja plānotās elektroenerģijas ražošanas iekārtas paredzētā jauda ir 1 MW vai vairāk
Plānotās elektroenerģijas ražošanas iekārtas kopējā jauda megavatos (MW)Drošības naudas apmērs
(euro)
Mazāk par 1 MW0
1–1,99 MW178
2–2,99 MW267
3–3,99 MW356
4 MW un vairāk356 + 50 par katru nākamo MW,
kas pārsniedz 3,99 MW

Drošības naudas iemaksas rekvizīti:

Saņēmējs: Ekonomikas ministrija

Reģistrācijas Nr. 90000086008

Konta Nr. LV27TREL8120038041000

Saņēmēja banka: Valsts kase

BIC kods: TRELLV22

Iemaksas mērķis: __________1, 2

Piezīmes.

1 Norāda, ka maksājums ir drošības nauda elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai.

2 Ja drošības naudas iemaksa tiek veikta citas personas labā, norāda informāciju, kas identificē personu, kuras labā tiek maksāta drošības nauda: fiziskai personai norāda vārdu, uzvārdu un personas kodu, bet juridiskai personai – nosaukumu un reģistrācijas numuru.

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs
3. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 2. septembra
noteikumiem Nr. 559
Plānotie jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas tehniskie rādītāji vai esošās elektroenerģijas ražošanas iekārtas tehniskie rādītāji pēc jaudas palielināšanas

1. Vēja elektroenerģijas ražošanas iekārtas tehniskie rādītāji:

1.1. elektroenerģijas ģenerētājvienību skaits ______;

1.2. maksimālā elektroenerģijas ražošanas jauda (par katru ģenerētājvienību atsevišķi) ______ kW;

1.3. rotora diametrs (par katru ģenerētājvienību atsevišķi) ______ m;

1.4. iekārtām ar horizontālu rotācijas asi – augstums no zemes virsmas līdz rotora asij (par katru ģenerētājvienību atsevišķi) ______ m;

1.5. iekārtām ar vertikālo rotācijas asi – augstums no zemes virsmas līdz iekārtas augstākajam punktam (par katru ģenerētājvienību atsevišķi) ______ m.

2. Koģenerācijas elektroenerģijas ražošanas iekārtas tehniskie rādītāji:

2.1. elektroenerģijas ģenerētājvienību skaits ______;

2.2. kurināmā veids (par katru ģenerētājvienību atsevišķi) ______;

2.3. koģenerācijas tehnoloģijas veids (par katru ģenerētājvienību atsevišķi) ______;

2.4. elektroenerģijas ražošanas jauda (par katru ģenerētājvienību atsevišķi) ______ kW;

2.5. siltumenerģijas ražošanas jauda (par katru ģenerētājvienību atsevišķi) ______ kW;

2.6. lietderības koeficients (par katru ģenerētājvienību atsevišķi) ______.

3. Kondensācijas elektroenerģijas ražošanas iekārtas tehniskie rādītāji:

3.1. elektroenerģijas ģenerētājvienību skaits ______;

3.2. kurināmā veids (par katru ģenerētājvienību atsevišķi) ______;

3.3. tehnoloģijas veids (par katru ģenerētājvienību atsevišķi) ______;

3.4. elektroenerģijas ražošanas jauda (par katru ģenerētājvienību atsevišķi) ______ kW;

3.5. lietderības koeficients (par katru ģenerētājvienību atsevišķi) ______;

3.6. dzesēšanas tehnoloģija ______.

4. Hidroelektrostacijas elektroenerģijas ražošanas iekārtas tehniskie rādītāji:

4.1. elektroenerģijas ģenerētājvienību skaits ______;

4.2. elektroenerģijas ražošanas jauda (par katru ģenerētājvienību atsevišķi) ______ kW;

4.3. hidroturbīnas veids (par katru ģenerētājvienību atsevišķi) ______;

4.4. caurplūdums (par katru ģenerētājvienību atsevišķi) ______ m3/s;

4.5. kritums (par katru ģenerētājvienību atsevišķi) ______ m.

5. Saules elektrostacijas elektroenerģijas ražošanas iekārtas tehniskie rādītāji:

5.1. elektroenerģijas ražošanas jauda (invertoram) ______ kW;

5.2. tehnoloģijas veids ______;

5.3. invertora lietderības koeficients ______;

5.4. laukums, ko aizņem iekārta ______ m2.

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs
4. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 2. septembra
noteikumiem Nr. 559

Ekonomikas ministrijai

20__. gada __. ___________

Apliecinājums par jaunu elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanas vai elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanas uzsākšanu

Apliecinu, ka 20__. gada __. ___________, pamatojoties uz ________________ būvvaldes 20__. gada __. ___________ izsniegto būvatļauju Nr. _________1,

 uzsāka
(komersanta firma un reģistrācijas numurs/privātpersonas vārds, uzvārds un personas kods) 

jaunu elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanu/elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanu
(vajadzīgo pasvītrot)

atbilstoši Ekonomikas ministrijas 20__. gada __. ___________ lēmumam Nr. _________ un apņemas ievērot normatīvajos aktos un būvatļaujā noteiktos termiņus un prasības.

Komersanta pilnvarotā persona/privātpersona
 
(amats (ja attiecināms), vārds, uzvārds, paraksts2)
  
(datums2) 

Piezīmes.

1 Aizpilda, ja bija nepieciešams saņemt būvatļauju.

2 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs
5. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 2. septembra
noteikumiem Nr. 559

Ekonomikas ministrijai

20__. gada __. ___________

Apliecinājums par jaunu elektroenerģijas ražošanas iekārtu pieslēgšanu elektroenerģijas sistēmai vai elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanu

Apliecinu, ka 
 (komersanta firma un reģistrācijas numurs/privātpersonas vārds, uzvārds un personas kods)
20__. gada __. ___________ elektroenerģijas sistēmas operatora 
   sistēmai ir
(operatora firma) 

pieslēdzis jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas/palielinājis elektroenerģijas ražošanas jaudas
(vajadzīgo pasvītrot)

atbilstoši Ekonomikas ministrijas 20____. gada ____. _______________ lēmumam Nr. ________________.

Pielikumā: sistēmas operatora atļaujas kopija par elektrostacijas pieslēgšanu sistēmai vai elektroenerģijas ražošanas jaudas palielināšanu.

Komersanta pilnvarotā persona/privātpersona
 
(amats (ja attiecināms), vārds, uzvārds, paraksts*)
  
(datums*) 

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par atļaujām elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 559Pieņemts: 02.09.2020.Stājas spēkā: 11.09.2020.Zaudē spēku: 11.08.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 175, 10.09.2020. OP numurs: 2020/175.1
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
317214
11.09.2020
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"