Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 134

Rīgā 2020. gada 18. augustā

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 34 2. p.)
Normatīvie noteikumi par kritērijiem kopējo ieguldījumu uzņēmuma atzīšanai par alternatīvo ieguldījumu fondu
I. Vispārīgie jautājumi

1. "Normatīvie noteikumi par kritērijiem kopējo ieguldījumu uzņēmuma atzīšanai par alternatīvo ieguldījumu fondu" (tālāk tekstā – noteikumi) ir saistoši alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem, izvērtējot, vai kopējo ieguldījumu uzņēmums (tālāk tekstā arī – uzņēmums) atbilst Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā definētajam alternatīvo ieguldījumu fondam.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. galvenokārt ar tirdzniecību vai ražošanu saistīts mērķis – mērķis, kas saistīts ar uzņēmējdarbības stratēģijas īstenošanu, pamatā ietverot kādu no šādām aktivitātēm:

2.1.1. uzņēmējdarbību, kas saistīta ar pirkšanu, pārdošanu, preču apmaiņu vai nefinanšu pakalpojumu sniegšanu,

2.1.2. ražošanu, kas ietver preču ražošanu vai būvniecību,

2.1.3. šo noteikumu 2.1.1. un 2.1.2. punktā minēto darbību apvienojumu;

2.2. apvienotais ienesīgums (pooled return) – apvienota riska rezultātā gūtais ienesīgums no ieguldījumu aktīvu iegādāšanās, turēšanas vai pārdošanas, t.sk. darbības, kuras optimizē vai palielina šo aktīvu vērtību, lai gan ieguldītājiem var veidoties atšķirīgi ienesīgumi, piemēram, saskaņā ar pielāgotu dividenžu politiku (tailored dividend policy);

2.3. esoša grupa (pre-existing group) – ģimenes locekļu grupa neatkarīgi no šīs ģimenes locekļu grupas juridiskā statusa, kas izveidota, lai ieguldītu uzņēmumā, ar nosacījumu, ka vienīgie šādas grupas patiesie labuma guvēji ir ģimenes locekļi un šāda grupa pastāvējusi jau pirms uzņēmuma izveides. Tas neliedz ģimenes locekļiem pievienoties grupai pēc uzņēmuma izveidošanas. Šo noteikumu izpratnē par ģimenes locekļiem uzskata laulāto, personu, kura dzīvo kopā ar esošai grupai piederošu personu un kam ir noturīgas, ciešas attiecības, kopīga mājsaimniecība un stabila, ilgstoša kopdzīve, radiniekus tiešā līnijā, brāļus un māsas, māsīcas, tēva brāļus un māsas, mātes brāļus un māsas, brālēnus un personas, kuras ir esošai grupai piederošas personas apgādībā vai aizbildnībā;

2.4. ikdienas lēmumu pieņemšana vai kontrole – veids, kādā tiek īstenota tieša un pastāvīga lēmumu pieņemšana jautājumos, kas ikdienā saistīti ar uzņēmuma aktīvu pārvaldi. Ikdienas lēmumu pieņemšana vai kontrole ietver ne tikai tādu lēmumu īstenošanu vai kontroli, kas ir pieņemti akcionāru vai dalībnieku sapulcē, piemēram, par uzņēmumu apvienošanos vai likvidāciju, akcionāru vai dalībnieku pārstāvju ievēlēšanu, izpildinstitūciju amatpersonu vai revidentu iecelšanu vai gada pārskatu apstiprināšanu, bet ietver arī citu būtisku jautājumu risināšanu, kas parasti nav akcionāru vai dalībnieku sapulces kompetencē;

2.5. pārējo terminu lietojums šajos noteikumos atbilst Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā un Eiropas Komisijas 2012. gada 19. decembra Deleģētajā regulā (ES) Nr. 231/2013, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/61/ES attiecībā uz atbrīvojumiem, vispārējiem darbības nosacījumiem, depozitārijiem, saistību īpatsvaru, pārskatāmību un uzraudzību, minēto terminu lietojumam.

3. Lai fondu atzītu par alternatīvo ieguldījumu fondu, tam jāatbilst visiem šiem kritērijiem:

3.1. tas ir kopējo ieguldījumu uzņēmums;

3.2. kapitāls tiek piesaistīts no vairākiem ieguldītājiem;

3.3. piesaistītais kapitāls tiek ieguldīts šo noteikumu 3.2. punktā minēto ieguldītāju labā;

3.4. tam ir noteikta ieguldījumu politika.

II. Kopējo ieguldījumu uzņēmums

4. Kopējo ieguldījumu uzņēmumā apvieno no ieguldītājiem saņemto kapitālu, lai to ieguldītu, radot apvienoto ienesīgumu šiem ieguldītājiem. Šāda kopējo ieguldījumu uzņēmuma mērķis nav galvenokārt ar tirdzniecību vai ražošanu saistīts mērķis.

5. Ieguldītāji, kam pieder kopējo ieguldījumu uzņēmuma daļas, kā kolektīva grupa nepiedalās ikdienas lēmumu pieņemšanā vai kontrolē. Uzņēmums ir atzīstams par kopējo ieguldījumu uzņēmumu arī tad, ja vienam vai vairākiem, bet ne visiem no šajā punktā minētajiem ieguldītājiem tiek piešķirtas ikdienas lēmumu pieņemšanas vai kontroles tiesības.

III. Kapitāla piesaiste

6. Kapitāla piesaiste ir komercdarbība, kas ietver ikvienu pasākumu, ko veic uzņēmums vai fiziska vai juridiska persona, kura rīkojas uzņēmuma vārdā (parasti fonda pārvaldnieks), lai no viena vai vairākiem ieguldītājiem saņemto kapitālu vai iemaksājamo kapitālu (commitment of capital) nodotu uzņēmumam ar mērķi to ieguldīt saskaņā ar noteikto ieguldījumu politiku.

7. Šo noteikumu 6. punktā minēto kapitāla piesaisti var īstenot vienreiz, vairākkārt vai pastāvīgi, piesaistot līdzekļus vai iemaksājamo kapitālu naudā vai ar mantisko ieguldījumu.

8. Neraugoties uz šo noteikumu 9. punktā noteikto, ja kapitālu uzņēmumā iegulda esošas grupas locekļi un ja uzņēmums izveidots vienīgi šīs grupas locekļu finanšu līdzekļu ieguldīšanai un personīgā labuma gūšanai, šāds ieguldījums netiek uzskatīts par kapitāla piesaisti.

9. Ja esošas grupas loceklis veic ieguldījumu uzņēmumā kopā ar tādiem ieguldītājiem, kuri nav esošas grupas locekļi, šāds ieguldījums ir uzskatāms par kapitāla piesaisti.

IV. Vairāki ieguldītāji

10. Ja normatīvie akti vai uzņēmuma darbības noteikumi vai dibināšanas dokumenti neaizliedz uzņēmumam veikt kapitāla piesaisti no vairāk nekā viena ieguldītāja, šādu uzņēmumu uzskata par uzņēmumu, kas piesaista kapitālu no vairākiem ieguldītājiem, arī tad, ja šim uzņēmumam faktiski ir tikai viens ieguldītājs.

11. Ja normatīvie akti vai uzņēmuma darbības noteikumi vai dibināšanas dokumenti aizliedz uzņēmumam veikt kapitāla piesaisti no vairāk nekā viena ieguldītāja, šādu uzņēmumu tomēr uzskata par uzņēmumu, kas piesaista kapitālu no vairākiem ieguldītājiem, ja:

11.1. vienīgais ieguldītājs iegulda kapitālu, kas piesaistīts no vairāk nekā vienas juridiskās vai fiziskās personas, lai piesaistīto kapitālu ieguldītu šo personu labā;

11.2. fonda struktūra nodrošina, ka tam ir vairāk nekā viens ieguldītājs, piemēram, tiek veikti galvenās un pakārtotās struktūras darījumi, kuros galvenā fonda vienīgais ieguldītājs ir pakārtotais fonds, izmantojot fondu fonda struktūru, ja fondu fonds ir vienīgais ieguldītājs uzņēmumā;

11.3. darījuma rezultātā fonda vienīgais ieguldītājs ir pilnvarotā persona (pārstāvis), kuru vairāk nekā viena persona ir pilnvarojusi veikt ieguldījumu tās labā.

V. Ieguldījumu politika

12. Uzņēmumam ir noteikta ieguldījumu politika, ja tā nosaka, kā uzņēmums pārvalda no ieguldītājiem saņemto (piesaistīto) kapitālu, lai gūtu apvienoto ienesīgumu.

13. Ieguldījumu politika atbilst vismaz vienai no šādām prasībām:

13.1. ieguldījumu politika ir noteikta un to nedrīkst mainīt līdz brīdim, kad ieguldītājs sāk pildīt saistības (commitment), ko tas uzņēmies pret uzņēmumu;

13.2. ieguldījumu politika ir aprakstīta uzņēmuma darbības noteikumos vai dibināšanas dokumentā vai arī tā ir šo dokumentu sastāvdaļa;

13.3. uzņēmums vai juridiska persona, kas pārvalda uzņēmumu saskaņā ar ieguldītāju pilnvarojumu, ir atbildīga par ieguldījumu politikas, tostarp visu grozījumu tajā, īstenošanu;

13.4. ieguldījumu politika nosaka ieguldīšanas pamatprincipus, kas ietver vismaz vienu no šādiem kritērijiem:

13.4.1. ieguldīt konkrētos aktīvu veidos vai ieguldīt saskaņā ar noteiktiem aktīvu ieguldījumu ierobežojumiem,

13.4.2. īstenot noteiktas stratēģijas,

13.4.3. ieguldīt noteiktos ģeogrāfiskajos reģionos,

13.4.4. ievērot sviras finansējuma ierobežojumu,

13.4.5. ievērot noteiktos minimālos ieguldījumu turēšanas periodus,

13.4.6. ievērot citus ierobežojumus, kas paredzēti riska diversifikācijas nodrošināšanai.

14. Ikviens ieguldījumu politikas ieguldījumu pamatprincips, kas ietver vismaz vienu no šo noteikumu 13.4. punktā minētajiem kritērijiem uzņēmuma darbībai, kuras mērķis nav saistīts ar tirdzniecību vai ražošanu, ir uzskatāms par ieguldīšanas pamatprincipu.

VI. Noslēguma jautājums

15. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2013. gada 6. decembra normatīvie noteikumi Nr. 261 "Normatīvie noteikumi par kritērijiem kopējo ieguldījumu uzņēmuma atzīšanai par alternatīvo ieguldījumu fondu".

Informatīva atsauce uz Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes vadlīnijām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2013. gada 13. augusta "Pamatnostādnēm par galvenajiem jēdzieniem direktīvā par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem".

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
priekšsēdētājas p.i. padomes locekle K. Černaja-Mežmale
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Normatīvie noteikumi par kritērijiem kopējo ieguldījumu uzņēmuma atzīšanai par alternatīvo ieguldījumu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: noteikumi Numurs: 134Pieņemts: 18.08.2020.Stājas spēkā: 21.08.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 160, 20.08.2020. OP numurs: 2020/160.29
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
316850
21.08.2020
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)